پايان نامه رابطه بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 126 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: موضوع پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 مساله پژوهشی 5
1-3- فرضیه های پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1- هدف کلی 8
1-4-2- اهداف جزیی 8
1-5- اهمیت موضوع 9
1-6- تعریف اصطلاحات 11
فصل دوم : پيشينه پژوهش
2-1- نقش بهورزان و مراقبت های بهداشتی 15
2-2 – مفهوم رضایت شغلی 16
2-3- دلایل اهمیت رضایت شغلی 17
2-4- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 18
2-5-سنجش رضایت شغلی 19
2-6-پیامدهای رضایت شغلی 20
2-7- رضایت شغلی و عملکرد 21
2-7-1-رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی کارکنان 21
2-7-2- رضایت شغلی و میزان جابه جایی 21
2-7-3- رضایت شغلی و غیبت 22
2-8-دیگر تأثیرات رضایت شغلی بر عملکرد 22
2-8-1-ترک خدمت 22
2-8-2- بازنشستگی زودرس 23
2-8-3- تشویش 23
2-9-شیوه ی ابراز نارضایتی 23
2-9-1-فعالیتهای اتحادیه گرایی 23
2-9-2- ترک سازمان 23
2-9-3- اعتراض 24
2-9-4- وفاداری 24
2-9-5- اقدام منفی 24
2-10- تعامل رضایت شغلی و رضایت از زندگی 24
2 -10-1-اثر جبران 25
2-10-2-مدل بخشی 25
2-10-3-مدل همپوشی 25
2-11-نظریه های رضایت شغلی 25
2-11-1-نظریه سلسله مراتب نیاز مازلو 25
2-11-2-نظریه برابری آدامز 26
2-11-3-نظریه انتظار وروم 27
2-11-4-نظریه دو عاملی هرزبرگ 27
2-11-5-نظریه انتظار پورتر و لاولر 28
2-11-6-نظریه هدف گذاری 29
2-11-7-نظریه سه وجهی آلدرفر 29
2-11-8-نظریه مدل اساسی انگیزشی 30
2-11-9-نظریه مک کللند 31
2-12-سبک های مقابله با استرس 32
2-12-1-تعریف سبک های مقابله با استرس 32
2-12-2-رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله 33
2-12-3-رویکردهای جدید به فرآیند مقابله 33
2-13-خودکارآمدی عمومی 34
2-13-1-تعریف خودکارآمدی 36
2-13-2-نظریه شناختی – اجتماعی آلبرت بندورا 36
2-14- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 39
2-15- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 41
فصل سوم: روش پژوهش
3-1-روش اجرای تحقیق 47
3-1-1– جامعه آماری 47
3-1-2– نمونه آماری و روش نمونه گیری 47
3-2- روش جمع آوری اطلاعات 47
3-2-1- پرسشنامه سبک های مقابله 48
3-2-2- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی 48
3-2-3- پرسشنامه شاخص توصیف شغلی 49
3-3 چگونگي تعيين پايايي ابزار پژوهش 50
3-4- طرح تحقیق 50
3-5- روش آماری مورد استفاده 50
3-6- روش اجرای تحقیق 51

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
4-1: يافته هاي توصيفي 53
4-2- يافته هاي مربوط به فرضيه‌ های پژوهش 65
4-3) يافته هاي جانبي پژوهش 77
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 بحث و نتیجه گیری 84
5-1-2 نتیجه گیری 91
5-2 -محدودیت های پژوهش 91
5-3- پیشنهادات 92
5-1-3-پیشنهادات کاربردی و اجرایی 92
5-2-3- پیشنهادات پژوهشی 92
منابع فارسی 93
منابع انگلیسی 98
پيوست
چكيده لاتين

منابع فارسی

-احمدی، نهال، (1386). تأثیر آموزش مدیریت کسب و کار خانگی بر خودکار آمدی حرفه ای زنان خود سرپرست شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی دانشگاه اصفهان.

– ازکمپ، استورات، (1370). روان شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه، فرهاد ماهر، مشهد؛ انتشارات آستان قدس رضوی.

– اصغری، آرزو (1385). رابطه توانمند سازی و خودکار آمدی با رضایت شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

– بدار، لوک. دزیل، ژوزه. لامارش، لوک. (1391). روان شناسی اجتماعی. ترجمه حمزه گنجی. چاپ نهم، تهران: نشر ساوالان.

– بهروزیان، فروزان؛ خواجه الدین، نیلوفر؛ هدایی، فرانک؛ زمانی، ندا (1387). بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه های مقابله ای با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، دوره 8 ، شماره 3 .

– بیک لیک، سودابه (1385)، بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

– پارسا نژاد، معصومه(1390).رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی سازمانی، سال دوم، شماره هشتم، صفحات 78 تا 71.

– پلکیسی، ویکتور(1373). توانایی های خود را بشناسید. ترجمه محمد تقی فرامرزی (1987) چاپ دنیا.

– پیله رودی (1376). خدمات ادغام یافته و روشی برای برآورد نیروی انسانی. تهران: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

– پیله رودی (1378). خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان. تهران: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

– تاج وار، م؛ اعرابی، م؛ خدابخشی، (1382). رضایت شغلی در مراکز فروشگاهی تجهیزات و پزشکی، مدیریت بهداشت، سال 1385 ، دوره دوم، شماره 23 ، صفحات 30-25 .

– جمشید بیگی، عصمت (1369). راه اندازی و گسترش شبکه های بهداشتی درمانی در کشور جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

– خدایاری فرد، محمد و همکاران(1388).سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران و ارائه الگوی مداخله ی روان شناختی به منظور ارتقای آن، دانشکده علوم تربیتی، بانک صادرات ایران.

– درویش، حسن؛ شعبانی، فاطمه؛ قاسم پور، رباب (1390). بررسی رابطه میان هوش هیجانی با خودکار آمدی و رضایت شغلی پرستاران مراکز آموزشی و درمانی شهرستان تبریز. نشریه علمی – پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 21، شماره 75 ، صفحات 58 تا 53 .

– ذبیحی حصاری، نرجس خاتون (1384). رابطه باورهای خودکار آمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

– رابینز، استیفن پی(1991). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان، علی؛ اعرابی، محمد، انتشارات وزارت امور خارجه و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی(1381).

– رزمی، شهریار؛ نعمتی سوگلی تپه، فاطمه (1390)، نقش تعدیل کننده خودکار آمدی در رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات تبریز. فصل نامه سلامت کار ایران، دوره 8 ، شماره 2 .

– رضائیان، علی (1379). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– رضاپور میر صالح، یاسر؛ عبدی، کیانوش؛ رهگذر، مهدی؛ ریحانی کیوی، شهناز (1388). رابطه سبک های مقابله با استرس و خودکار آمدی با رضایت از تجربیات بالینی در دانشجویان کارورز رشته های توانبخشی، فصلنامه توانبخشی، دوره یازدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل 44 ، صفحات 54-47 .

– رضایی راد، مجید، (1388). روش های مقابله با استرس کارکنان پلیس در آستانة بازنشستگی و ارتباط با ویژگی های فردی آن ها. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره چهارم، صفحات 560 تا 535 .

– رضایی، اسماعیل، (1385). بررسی رابطه بین رضایت شغلی با جو سازمانی و سبک های مقابله با استرس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

– ریو، جان مارشال (1386). انگیزش و هیجان ( ترجمه یحیی سید محمدی ) تهران، نشر ویرایش.

– زین العابدینی، ز، (1383). رابطه بین سخت کوشی و سبک های مقابله ای در دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور قم.

– سازمان بهزیستی کشور، (1384)، مهارت های زندگی در تمام سطوح، تهران: انتشارات بهزیستی.

– ساعتچی، محمود (1389). روان شناسی کار، کاربرد روان شناسی در کار، سازمان و مدیریت، تهران: مؤسسه نشر و ویرایش.

– سپهری، محمد رضا، (1383). نقش راهنمایی و مشاوره در رضایت شغلی.

– سیما راصل، نسترن. (1389). تبیین پیامدهای عوامل روان شناختی مثبت در سازمان. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 17 ، صفحات 24-1 .

– شاره، حسین؛ صدیقی معروفی، شهرام؛ هوشمندی، مهدی؛ حقی، الهام (1390). تأثیر تنش های شغلی، راهبردهای مقابله با تنش، تاب آوری و سلامت روانی در رضایت شغلی تکنسین های بیهوشی. مجله ی اصول بهداشت روانی، سال 13 (1)، صفحات 29-20.

– شعبانی، فاطمه (1390). بررسی رابطه میان هوش هیجانی با خودکار آمدی و رضایت شغلی پرستاران مراکز آموزشی و درمانی شهرستان تبریز. نشریه علمی – پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 21 ، شماره 57 ، صفحات 53 تا 58 .

– شفیع آبادی، عبدالله (1377). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، انتشارات رشد.

– شفیع آبادی، عبدالله؛ رضا پورمیر صالح، یاسر؛ ریحانی کیوی، شهناز (1390). نقش خودکار آمدی و سبک های مقابله با استرس در پیش بینی رضایت شغلی دانشجویان کاروز پرستاری. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم، شماره 6 ، صفحات 24-9 .

– شفیعی سروستانی، فرحناز، شجاعتی، عباس (1387). بررسی رابطه ی میان راهبردهای رویارویی با استرس شغلی و خشنودی شغلی مشاوران نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره دوم، صفحات 61-39 .

– صالح بلوردی، آ، (1389). بررسی رابطة خود آگاهی در موقیعت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سازمانی، 1 (2)، 27-21 .

– طالبان، محمد رضا (1374). تحلیل اجتماعی از خشنودی شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

– عبداللهی، بیژن. (1385). نقش خودکار آمدی در توانمند سازی کارکنان، ماهنامه علمی آموزش مدیریت، ( تدبیر 186 )، سال 17 ، شماره 168 ، صفحات 40-35.

– عبدلی سلطان احمدی، جواد؛ عیسی زادگان، علی؛ غلامی، محمد تقی؛ محمودی، حجت؛ امانی، جواد (1391). رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکار آمدی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره متوسطه شهر قم. فصل نامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره ی چهارم، شماره 10 ، صفحات 124-105 .

– عسکریان، مصطفی (1378). روابط انسانی و رفتار سازمانی، انتشارات تهران.

– فروزنده، ن؛ دل آرام، م (1382). تأثیر درمان رفتاری شناختی و سبک های مقابله با استرس بر روی دانشجویان غیر پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد. فصلنامه دانشکده علوم پزشکی شهرکرد، دوره پنجم، شماره 3، صفحات 34-26 .

– قراچه داغی، محمد (1384)، مهارت های زندگی عملی و نظری، چاپ اول، تهران: انتشارات رسانه تخصصی.

-قلائی، بهروز؛ کدیور، پروین؛ صرامی، غلامرضا؛ اسفندیاری، محمد (1391). ارزیابی مدل باورهای خودکار آمدی معلمان به عنوان تعیین کننده میزان رضایت شغلی آن ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال نهم، دورة دوم، شماره 5 ( پیاپی 32 ).

– کرامتی، حمید (1380). رابطه بین ادراک خودکار آمدی، نگرش دانش آموزان به ریاضیات و موفقیت تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

کورمن، آبراهام (1386). روان شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه ی حسین شکرکن، انتشارات رشد.

– گنجی، حمزه (1384). روان شناسی کار، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران: نشر ساوالان.

– گنجی، حمزه (1378). بهداشت روان. تهران: نشر ارسباران.

– لورا ای. برک (1383) روان شناسی رشد: از نوجوانی تا پایان زندگی. مترجم: یحیی سید محمدی (2001)، جلد دوم، تهران: انتشارات ارسباران.

– معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشکی (1388). آیین نامه دوره آموزشی بهورزان با مدرک فوق دیپلم.

– مهرایین، ف؛ نصیرپور، الف؛ کشاورز محمدیان، س. (1384). سطوح رضایت شغلی در پزشکان، مدیران و سوپروایزرهای بخش های مختلف بیمارستان در گیلان. مجله علوم پزشکی گیلان، دوره شانزدهم، شماره 61 ، صفحات 73-65.

– میرکمالی، سید محمد و همکاران (1388). بررسی رابطه توانمند سازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران. دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره 39 .

– نوبخت، شهرام؛ زاهد، عادل؛ نامور، یوسف (1388). رابطه ی رضایت شغلی با خودکار آمدی معلمان راهنمایی شهرستان مشکین شهر در سال تحصیلی 89-88 . فصل نامه علوم تربیتی، سال دوم، شماره 8 ، صفحات 128-107 .

– نیاکروئی، رستم علی؛ برجعلی، احمد؛ جمهری، فرهاد؛ سهرابی، فرامرز(1387). رابطه بین خودکارآمدی عمومی و نشانه های مرضی دانش آموزان دبیرستانی، فصلنامه روان شناسی، 46 سال دوازدهم، شماره 2، صفحات 135-122.

– هاشمی نژاد، وجیهه السادات؛ منتظری توکلی، وحید (1391)، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خودکار آمدی مدیران با موفقیت شغلی. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

– هرگنهان، بی. آروالسون، میتو، آچ. (1386) نظریه های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف. تهران: انتشارات دوران.

– هومن، حیدرعلی (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رابطه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول بود. نمونه پژوهش 123 نفر(معادل کل جامعه مورد پژوهش ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان دزفول بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله ، خودکارآمدی عمومی و شاخص توصیف شغلی جمع آوری و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد.محاسبه همبستگی بین متغیرها نشان داد که سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان همبستگی مثبت و معنادار داشت(05/0 P< ). نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که خودکارآمدی عمومی بیشترین سهم را در پیش بینی واریانس رضایت شغلی بهورزان را دارد.

 

کلید واژه: سبک های مقابله با استرس، خودکارآمدی عمومی، رضایت شغلی ، بهورزان

 فصل اول:

موضوع پژوهش

 مقدمه:

رضایت شغلی[1] عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود و منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمان نقش مهم و اساسی ایفا می کند. زمانی که کارکنان به سازمان می پیوندند، مجموعه ای از خواستها، نیازها، آرزوها و تجربه های گذشته را، که با هم انتظارهای شغلی را ایجاد می کنند، با خود به همراه دارند. عکس العمل ها و پاسخ هایی که سازمان در مقابل خواستهای کارکنان فراهم می آورد، رضایت یا نارضایتی شغلی را شکل می دهد. در واقع رضایت شغلی نشاندهنده رابطه ی توقعات انسان با پاداش هایی است که کار فراهم می آورد(ویلم[2] و همکاران، 2007).

از آنجاییکه رضایت شغلی یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم در هر سازمان می باشد که با رشد و شکوفایی آن سازمان ارتباط تنگاتنگ دارد، در واقع می توان آن را یکی از عواملی دانست که در نحوه ی رفتار و عملکرد کارکنان در سازمانها مؤثر باشد. در مطالعات سازمانی ثابت شده است که رضایت شغلی با عواملی همچون، غیبت، استعفاء، درگیری، استرس شغلی، و بیماری جسمی و روانی کارکنان رابطه ی معکوس دارد( رابینز[3]، 1998).

از نظر شلی[4] و همکار او( 2003) رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از چگونگی برآورده شدن انتظارات مهم آنها توسط شغل آنهاست. آنها دو جنبه مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته اند؛ اول اینکه رضایت شغلی یک پاسخ احساسی به شرایط کار است؛ و دوم اینکه رضایت شغلی را می توان از طریق چگونگی دستیابی به اهداف یا برآورده شدن انتظارات تعیین کرد. زمانی که می گوییم یک فرد رضایت شغلی بالایی دارد،در حقیقت منظورمان این است که او به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته، احساسات مثبتی نسبت به آن دارد و از طریق آن توانسته است نیازهای خود را ارضا کند( آپلتون[5] و همکاران، 1988 و فورد[6]، 2002).

از سوی دیگر همه ی ما در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم، با این حال هر کس به شیوه ی خاص خود به مسائل پاسخ می دهد. برخی ها هنگام روبرو شدن با مشکلات می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و با استفاده از راهبردهایی مانند مسئله گشایی[7]، تفکر مثبت[8] و استفاده مؤثر از سیستم های حمایت با موقعیت مقابله کنند در مقابل، برخی دیگر به جای مقابله سازگارانه[9] با مسائل سعی می کنند به روش های مختلف مانند پناه بردن به الکل و مواد مخدر و سایر راهبردهای ناکارآمد از روبرو شدن با مشکلات اجتناب کنند. عیب عمده این راهبردهای اجتنابیآن است که اگرچه ممکن است در کوتاه مدت مؤثر واقع شوند و به فرد آرامش موقت بخشند ولی در دراز مدت پیامدهای منفی بسیار دارند و فرد را از داشتن احساس خودکارآمدی[10] و عزت نفس[11] و خود ارزشمندی محروم می سازند(قراچه داغی،1384).

پژوهشها نشان می دهند که احساس خودکارآمدی با مسئولیت پذیری در مورد انجام تکلیف (باری و آناستازیا[12]، 2005) و رضایت شغلی( گلاین، کلادیو و پاتریک[13]، 2006) رابطه مثبت دارد. بنابراین خودکارآمدی عامل مهمی برای انجام موفقیت شغلی افراد و در نتیجه رضایت شغلی به شمار می آید. در ارتباط با رضایت شغلی نیز تحقیقات نشان می دهد که بین رضایت شغلی با استفاده از سبکهای مقابله مساله مدار[14] رابطه ی مثبت و با استفاده از سبک های مقابله هیجان مدار[15] رابطه ی منفی وجود دارد( مسلکین و آگارد[16]، 2000).

مطالعه ی حاضر، در این راستا با توجه به نیازها و افزایش کارآیی کارکنان بهداشتی که در خط مقدم جبهه ی بهداشت به کار مشغولند و با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس[17] و خودکارآمدی عمومی[18] با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول انجام گردید.

مساله پژوهشی

شاخص مهم یک سازمان نیروی انسانی کارآمد آن است. چرا که نیروی انسانی مهمترین منبع موجود در هر سازمان محسوب می شود. بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کار می گذرانند، اگر از شغل خود راضی باشند، شغلشان را دوست خواهند داشت و احساسات و نگرش های مثبتی نسبت به شغل خود خواهند داشت. استرس یک تجربه عمومی در زندگی همه ی انسانهاست( وارکارولیس[19]، 2002).

ممکن است هر کس در معرض خطر استرس قرار گیرد اما بعضی افراد نسبت به افراد دیگر استرس بالاتری را تجربه می کنند. بنابراین می بایست متغیرهای دیگری( تفاوتهای فردی) در ارتباط با استرس و پیامدهای آن بطور مستقیم و غیر مستقیم شرکت داشته باشند. بعنوان مثال افراد در توجه کردن به میزان احتمال مواجه شدن با استرس، چگونگی درک و ارزیابی استرس زاها، توانایی سازگاری با استرس و آسیب پذیری در مقابل استرس متفاوتند( کود، لاگان فوکس[20]، 2001). دسته ای از متغیرهای فردی که در رابطه بین فشارزاها و استرس نقش میانجی دارد باورهایی است که افراد نسبت به خود دارند. از میان این باورها خودکارآمدی به عنوان جزء اساسی نظریه شناختی- اجتماعی نقش قابل توجهی در مواجهه با موانع و گرفتاریها و ناکامیها دارد و سهم عمده ای از پژوهشها را بویژه در حوزه استرس شغلی به خود اختصاص داده است.( ساکس[21]، 1994؛کافیلد، چانگ، دولارد و همکاران[22]، 2004؛ سیو، اسپکتور، کوپر و همکاران[23]، 2005).

در سالهای اخیر توجه به منابع استرس و سبک های مقابله با آن، بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که به کار گرفتن سبک های مقابله ای مؤثر نقش مهمی در کاهش استرس و در نتیجه رضایت شغلی دارد( فروزنده و دلارام، 1382).

همچنین رضایت شغلی نتایج مثبت گوناگونی از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درباره ی سازمان و علائق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند و تأثیر قابل توجهی در شیوه تقرب و نزدیکی افراد نسبت به مشاغل خود، میزان تلاش، تعهدات آنان در اثر بخشی سازمان و مهمتر از همه در خودکارآمدی افراد دارد( بیک لیک، 1385).

با آنکه در زمینه رضایت شغلی کارکنان در سازمانها بررسیهای بیشماری از دیدگاههای گوناگون انجام شده، متأسفانه رضایت شغلی بهورزان که از ارکان عمده مشارکت جامعه در مراقبتهای بهداشتی اولیه[24] می باشند و نقش ارزنده ای در ارائه خدمات بهداشتی دارند کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجاییکه بهورزان می توانند با ارائه همزمان خدمات بهداشتی- درمانی-آموزشی و به ویژه بهداشت روانی[25] در رسیدن به هدفهای اصلی مراقبتهای اولیه بهداشتی یعنی دسترسی تمام مردم به خدمات اساسی بهداشتی نقش حساس و مهمی را ایفا نمایند، به نظر می رسد که بررسی نحوه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی آنها می تواند بر ارائه خدمات که همانا مراقبت های بهداشتی اولیه است و کیفیت ارائه خدمات را تحت الشعاع قرار داده و در نهایت منجر به تغییراتی در رضایت شغلی آنها شود. لذا با توجه به این امر پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول خواهد پرداخت. لذا هدف اصلی از انجام این تحقیق پاسخ دادن به این سؤال می باشد که:

-آیا بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول رابطه ی معناداری وجود دارد؟

1-3- فرضیه های پژوهش:

فرضیه 1-بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

فرضیه 1-1 بین سبکهای مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

فرضیه 2-1 بین سبکهای مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

فرضیه 2- بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

فرضیه 1-2 بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

فرضیه 2-2 بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

فرضیه 3- بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.

فرضیه 1-3 بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.

فرضیه 2-3 بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.

فرضیه 4- بین مولفه های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

فرضیه 1-4 بین مولف های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

فرضیه 2-4 بین مولفه های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های دزفول رابطه چندگانه وجود دارد.

 

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی:

بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول.

1-4-2- اهداف جزیی:

-بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول.

– بررسی بین خود کارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول

– بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول.

– بررسی بین خود کارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول

– بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول

– بررسی رابطه بین مولف های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول

[1].job satisfaction

[2] .Willem &et al

[3] . Robins

[4] .Shelly

[5]. Appleton &et al

[6] .Ford

[7].Problem  solving

[8] . Positive thinking

[9] . Adeptive coping

[10] .Self efficacy

[11] . Self esteem

[12] .Barry, j. &Anastasia,,k.

[13] . Gian, v.c & claudio, B and patrick,s.

[14] . Problem-focused coping

[15] . Emotion-focused coping

[16].Methlekin &agard

[17] . Stress coping strategies

[18] . General self efficacy

[19] . Varcarolis

[20] . Code, s. & langan- fox ,j.

[21] . Saks

[22] . Caulfield, chang, dollard &et al

[23] . Siu, spector, cooper& et al

[24] . Primary health cars(PHC)

[25] . Mental health

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122