پايان نامه رابطه بين سبک هاي هويت و هوش هيجاني با رضايت شغلي در بين کارکنان شبکه بهداشت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين سبک هاي هويت و هوش هيجاني با رضايت شغلي در بين کارکنان شبکه بهداشت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين سبک هاي هويت و هوش هيجاني با رضايت شغلي در بين کارکنان شبکه بهداشت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مسأله 5
اهمیت و ضرورت پژوهش 7
اهداف تحقیق 8
فرضیه های پژوهش 9
تعاریف واژه ها و اصطلاحات 9
تعاریف نظری 9
تعاریف عملیاتی10
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظري 13
مبانی نظری رضایت شغلی 13
مفهوم رضايت شغلي 14
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 16
بعضی از شاخص های روحیه 17
رضایت شغلی و عملکرد 18
فهرست مطالب
عنوان صفحه
رضايت شغلي و انگيزش 19
نظریه های رضایت شغلی 20
مبانی نظری هوش هیجانی 26
تعریف هوش 26
تعریف هیجان 27
تعاریف و الگو های هوش هیجانی 28
تاریخچۀ هوش هیجانی 29
کاربرد های هوش هیجانی بر اساس نظریه مایر و سالوی 30
هوش هیجانی و سلامت 30
هوش هیجانی در محیط های کاری 31
پیامد های کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها 33
مبانی نظری سبک¬ هویت 33
هويت 34
هويت و بحران هويت  35
پايه هاي نظريه هويت 36
انواع سبك¬هاي پردازش هويت 39

پ
پیشینه پژوهش 41
الف) تحقیقات خارج از کشور 41
ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 44
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 50
طرح پژوهش 50
جامعه آماری 50
حجم نمونه و روش نمونه گیری 50
روش گردآوري داده ها 51
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 54
ملاحظات اخلاقی 54
فصل چهارم: تجزيه و تحليل یافته ها
الف) اطلاعات توصيفي 56
ب) آمار استنباطی 59
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
خلاصه پژوهش 65
بحث و نتیجه گیری 66
محدودیت های تحقیق 72
پیشنهادات کاربردی 72
پیشنهادات پژوهشی 72
فهرست منابع 74
منابع فارسی 74
منابع انگلیسی 77

منابع فارسی

آزادمرزآبادی، اسفندیار و طرخورانی، حمید.(1386). بررسي ارتباط بين استرس هاي شغلي و رضايت مندي شغلي كاركنان، مجله علوم رفتاری، سال 1، شماره 2، صص 129-121.

آندرسون و آناکیپریانو.(1387). رفتار سازمانی اثربخش، مترجمان علی رضاجباری، مجید پسران قادر و عباس کحال زاده، فارس: انتشارات سیه لاکی فارس.

برقی مقدم، جعفر و بنی نصرت، ایوب.(1389). ارتباط بين سبك هاي هويت با عوامل برانگيزاننده و احساس موفقيت در پسران نوجوان نخبه رشته ورزشي كاراته، مجله علوم تربیتی، سال سوم، شماره 9، صص 25-7.

بهادری خسرو شاهی، جعفر و علیلو، مجید محمود.(1391). بررسی رابطه بین سبک­های هویت با معنای زندگی در دانشجویان، مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)، دوره 8، شماره 2، 164-144.

بیرامی، منصور.(1389). مقايسه ي سبک هاي هويت، انواع هويت در دانشجويان دختر و پسر، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 20.

بیرامی، منصور.(1391). پیش­بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک­های دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی، مجله اصول بهداشت روانی، دوره 14، شماره 53، صص 77-66.

پارسانژاد، معصومه. (1390). رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شهرستان مرودشت.

حسام­پور، مریم.(1384). نقش واسطه­اي سبك­هاي هويت در ميان روابط اجتماعي و تابآوري در دانشجويان دانشگاه شيراز، پايان­نامه كارشناسي ارشد، رشتة روانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز.

حسین­زاده، داوود و صائمیان، آذر.(1381). خشنودی شغلی، توجه به کارکنان و کیفیت زندگی کاری، مجله مدیریت، شماره 64- 60.

حیدری، سمیه.(1392). بررسی رابطه بین سازگاری و رضایت شغلی با بهره وری شغلی کارکنان شرکت کیمیا الیاف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

خنیفر، حمید؛ زارعی متین، حامد و خداپرست، حسین. (1387). نظام پیشنهادات در سازمان (از نظریه تا کاربرد)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

دستجردی، رضا.(1386). تفاوت­های فردی در سبک­های هویت و بهزیستی روانشناختی، نقش تعهد هویت، فصلنامه تازه­های علوم شناختی، سال 9، شماره 2، صص 46-33.

رابینز، استیفن. پی.(1388) .مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

رجایی، مینو؛ حقیقی، حمید؛ دادی­پور، سکینه؛ فلاحی، صغری؛ سلیمی، مرتضی؛ شارقی، مسعود و نادری زاده، محمد.(1392). رابطه بين استرس شغلي و رضايت شغلي در ميان پزشكان متخصص زنان، مجله پزشکی هرمزگان، سال 17، شماره 3، صص 249-255.

رضایی هرندی، حسن.(1389). بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با بهره وری متصدیان امور بانکی بانک ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

رضایی هرندی، حسن.(1389). بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با بهره وری متصدیان امور بانکی بانک ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

سابوته، سحر؛ شهنازی، حسین؛ شریفی راد، غلامرضا و حسن زاده، اکبر.(1392). بررسی ارتباط بین استرس شغلی با رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه‌های شهر اصفهان، مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت، دوره 9، شماره 7، صص 692-682.

سلطانی، علی.(1384). بررسی ارتباط بین وضعیت­های هویت و دینداری در دانشجویان و دانش­آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت معلم.

شفیع­آبادی، عبدا…(1391). مبانی روانشناسی رشد، تهران: انتشارات چهر

 

کوزه چیان، هاشم، زارعی، جواد و طالب­پور، مهدی.(1382). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه هاي استان خراسان، فصلنامه المپیک، سال یازدهم، شماره 1و 2، صص 23-38.

گلزاری، فرزانه.(1392). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی با تاب­آوری در کارکنان شرکت پگاه فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مرودشت.

گنجی، کامران؛ نوابخش، مهرداد و ذبیحی، رزیتا.(1390). رابطه سبك هاي هويت و سلامت اجتماعي با رفتار كمك طلبي در دانش آموزان پيش دانشگاهي در رياضيات، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 22، سال هفتم، صص 123-95.

گودرزی، محمدعلی و شاملی، لیلا.(1389). پیش­بینی سبک­های هویت بر اساس حساسیت نسبیت به پاداش و تنبیه، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 4، شماره 3، صص 95-81.

مهداد، علي.(1384). روانشناسي صنعتي سازماني، اصفهان: انتشارات جنگل.

مهداد، علي.(1390). روانشناسي صنعتي سازماني، اصفهان: انتشارات جنگل.

نوربخش، مهوش و علیزاده، محمود (1383). بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز، نشریه حرکت، شماره 22، صص 189-171.

هرسی، پاول و بلانچارد، کنت.(1988).مدیریت رفتار سازمانی و کاربرد منابع انسانی، ترجمه علی علاقه بند.( 1389) تهران: انتشارات امیر کبیر.

همتي، مريم (1381). بررسي رابطه استرس شغلي و رضايت شغلي كاركنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

هومن، حمید.(1388). کتاب تهیه و استاندارد ساختن مقیاس رضایت شغلی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

منابع انگلیسی

Berzonsky, M. D,  & Kulk, L. S. (2000). Identity status and identity processing style , and the transition to university, Journal of Adolescent Research, 15(1), 81-98 .

Berzonsky, M. D. (1990). Self-constractionover the life-span: A process perspective on identity information. In G. J. Nieimeyer

Berzonsky, M. D. (1998). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of Adolescent Research. 4, 267–281.

Berzonsky, M. D. (2005) Ego identity: A personal standpoint in a postmodern word. Identity: An International Journal of Theory and Research, 5(2), 125–136.

Berzonsky, M. D. (2008). ” Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes”.Personality and Individual Differences, 44, 643–653.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت بودند از پرسشنامه سبک هویت بروزنسکی (1989)، پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (1997) و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین (1969). داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان داد که بین سبک های هویت، هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد، بین ابعاد هوش هیجانی بارضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، سبک های هویت قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند، ابعاد هوش هیجانی قادرند رضایت شغلی را پیش­بینی نمایند.

کلید واژه ها: سبک های هویت، هوش هیجانی، رضایت شغلی.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریف­ترین، مهم­ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در رده­های مختلف شغلی در بر می­گیرد.

نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نیز، تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت­های مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. کوشش­هاي بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتيجه را با کمترين امکانات و عوامل موجود به دست آورد. اين کوشش­ها را مي­توان دست­يابي به بهره­وري بالاتر ناميد (پاول و مایر[1]، 2009).

هوش هیجانی می تواند یکی دیگر از عوامل موثر در شادکامی و نشاط افراد باشد. انسان در طول زندگی نیازمند محیطی صمیمی و دوستانه است که حامی او باشند و برای اینکه سلامت و سازگاری خود را از لحاظ فیزیکی و روانشناختی حفظ کند، نیاز به روشهای مقابله دارد که برخی به صورت رسمی توسط موسسات مشاوره و مراکز بهداشت روانی و بعضی بوسیله دوستان، همسایگان، خویشاوندان، گروه همسالان و غیره تأمین می شود و هرچه میزان کمک و حمایت دریافتی فرد بیشتر باشد توانایی وی در مقابله و سازش با مشکلات بیشتر می گردد و در نتیجه امکان رشد و خودشکوفایی برای فرد را فراهم می کند. پژوهشگران عقیده دارند که هوش هیجانی[2]، افراد را برای مقابله با مشکلات آماده می کند و باعث تقویت رفتارهای مثبت و سازگارانه می شود. همچنین هوش هیجانی به احساس ذهنی تعلق داشتن، پذیرفته شدن و مورد علاقه، عشق و محبت قرار گرفتن اطلاق می گردد و برای هر فرد یک رابطه امن را بوجود می آورد که در این رابطه ویژگی های اساسی، احساس صمیمیت و نزدیکی است(برانول و شوماکر[3]،1981؛ به نقل از قلاتی،1380). علاوه بر هوش هیجانی، عامل دیگری که بر روی نیروی انسانی تاثیر دارد، سبک های هویت می باشد.

هويت، يك تصور و بازنمايي ذهني از خود است و افراد برحسب استفاده از فرآيندهاي شناختي و اجتماعي و نظريه­هاي خود ساخته براي حل مسايل شخصي و تصميم گيري­ها، در استفاده از سبك­ها با يكديگر تفاوت دارند. اين سبك­ها، راه­هاي پردازش اطلاعات و مقابله با مشكلات ناشي از بحران هويت است (دوریس[4] و همکاران، 2004).

برزونسکی (1990) با بررسی زیربناهای شناختی و اجتماعی وضعیت سبک­های هویت، سه سبک اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم / اجتنابی را فرض نمود.

سبک هویت اطلاعاتی: ظاهراً سازگارانه­ترین سبک می­باشد و سازوکار کنار آمدن برای اداره موقعیت­های روزانه است. افراد با سبک هویت اطلاعاتی، به صورت فعال و آگاهاهانه به جستجوی اطلاعات و ارزیابی آنها می­پردازند و سپس اطلاعات مناسب را مورد استفاده قرار می­دهند (برزونسکی، 1990). سبک هنجاری: بر پایه تقلید و پیروی از افراد مهم در زندگی فرد بنا شده است. افراد با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم­گیری­ها به همنوایی با انتظارات و دستورات افراد مهم و گروه­های مرجع می­پردازند. آنها به­طور خودکار، ارزش­ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه می­پذیرند و درونی می­کنند؛ تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت­های جدید و مهم دارند و نیاز بالایی برای بسته نگه­داشتن ساختار خود نشان می­دهند (برزونسکی، 1992). سبک سردرگم/اجتنابی: نماد برخورد طفره­آمیز در مشکلات است. راهبردهای متمرکز بر هیجان که با سطح پایینی از تعهد و اعتماد به نفس و نیز بی­ثباتی خودپنداری همراه می­باشد. افراد با سبک هویت سردرگم-اجتنابی، تعلل و درنگ می­کنند و تا حد ممکن سعی در اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و تصمیم­گیری دارند (برزونسکی،1990).

يكي از عامل­هايي كه رفتار سازماني هر فرد را به شدت تحت تأثير قرار مي­دهد رضايت شغلي است. رضايت شغلي احساس مثبت و منفي و نگرش­هايي كه درباره­ي شغل خود داريم را منعكس مي­كند كه به تعداد زيادي از عامل­هاي مربوط به كار وابسته است و دامنه­ي آن از جايي كه ما قرار داريم تا جايي كه احساسي از تحقق در وظايف خود به دست مي­آوريم، ادامه دارد (مهداد،1384).

رضايت شغلي به عامترين مفهوم کلمه عبارت است از: حالت عاطفي شادي بخش يا مثبتي که از ارزيابي شغل يا تجربه­هاي شغلي فرد به او دست مي­دهد (آندرسون و اناکيپريانو[5]، ترجمه جباری و همکاران 1387).

بنابراین توجه به ارتباط این سه متغیر در سازمان مسیر دست­یابی به اهداف سازمان را تسهیل می­کند و زمینه رقابت سازمان با محیط را فراهم می­کند.

بیان مساله

رضايت شغلي[6] عبارت است از حدي از احساسات و نگرش­هاي مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند. هنگامي كه يك شخص مي­گويد داراي رضايت شغلي بالايي است، اين بدان مفهوم است كه او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبي دربارة كارش دارد و براي شغلش ارزشي بسيار قائل است (گلزاری، 1392).  رضايت شغلي يكي از مهم­ترين زمينة­ي نگرش افراد است كه به واسطةي اثرات زيادي كه دارد، از اهميتي بالا برخوردار است. به عبارت ديگر رضايت شغلي عبارت است از احساسات مثبت يا لذت بخشي كه هر فرد از راه ارزيابي شغل خود يا تجربيات شغل خود بدان دست مي­يابد (مقيمي، 1391).

عوامل متعددی ممکن است بر روی رضایت شغلی تاثیرگذار باشد، که از آن جمله می توان به سبک هویتی نامناسب اشاره کرد. افرادی که دارای سبک هویتی نامناسب می باشند از زندگی و کار خود معمولا راضی نیستند و این عالمل می تواند منجر به کا هش رضایت شغلی آنها گردد.

هوش هیجانی به عنوان يکي از متغيرهاي مورد بحث در روانشناسي مثبت، داراي سودمندي­هايي براي کيفيت روابط زوجي، سطح درآمد، باروري، جامعه­پذيري و خلاقيت است (چامورو، پرموزيک[7]، 2007).

آوریل(2007) معتقد است افراد باهوش هیجانی باورها و قواعدی را درک می کنند، که یک هیجان را معنادار می کند و قادر هستند به طور صحیح موقعیت را ارزیابی و احساسات خود را ماهرانه بیان کنند. اگر پاسخ ارائه شده در تطابق با باورها و قواعد فرهنگی باشد، موثر بودن و همینطور هوشمند بودن آن محتمل است. به این سبب، هوش هیجانی یک مولفه هم گرا می باشد یعنی همگرایی به سمت آنچه که مورد پذیرش فرهنگ است. علاوه بر این دو پیامد دیگر نیز ممکن است: یک پاسخ یا رخداد هیجانی می تواند از سنت و قواعد مرسوم فاصله گیرد که در این شرایط می توان به نوعی واگرایی در ارائه پاسخ اشاره کرد. اگر این واگرایی در برگیرنده نوعی پاسخ غیر سازنده و منفی باشد می توان روان نژندی تلقی شود، ولی اگر در بر گیرنده پیامدهای مثبت برای خود و دیگران باشد حتی در صورت انحراف از هنجارها به عنوان یک پاسخ و رخداد هیجانی خلاق شناخته خواهد شد.

آوریل[8](1999؛ به نقل از فوکس و همکاران،2007) بیان می کند، پاسخ های هیجانی خلاق درجه ها و انواع گوناگونی دارند: در پایین ترین سطح، خلاقیت هیجانی کاربرد موثر هیجانات موجود پیشین را شامل می شود، که در یک فرهنگ مورد پذیرش و متداول است. در سطح پیچیده تر بعدی این پاسخ ها مشتمل بر تعدیل و تغییر هیجان استاندارد است. به منظور اینکه نیازهای فرد یا گروه را بهتر تامین کند و در بالاترین سطح شامل شکل گیری و رشد شکل جدیدی از هیجان براساس تغییر در باور ها و قواعدی است که براساس آنها هیجان ها شکل می گیرند و استوار می شوند.

هويت، يك تصور و بازنمايي ذهني از خود است و افراد برحسب استفاده از فرآيندهاي شناختي و اجتماعي و نظريه­هاي خود ساخته براي حل مسايل شخصي و تصميم­گيري­ها، در استفاده از سبك­ها با يكديگر تفاوت دارند. اين سبك­ها، راه­هاي پردازش اطلاعات و مقابله با مشكلات ناشي از بحران هويت است (دوریس[9] و همکاران، 2004).

جدیدترین نظریه مربوط به هویت، نظريه سبك­هاي هويت برزونسکی[10] است. اين ديدگاه بر مفروضه سازندگي مبتني است، يعني افراد نقش فعالي را در ساختن تفكر خود نسبت به واقعيتي كه در آن زندگي مي­كنند ايفا مي­کنند. در اين نظريه به تفاوت­هاي افراد در استفاده از فرآيندهاي تصميم­گيري، حل مسئله، مواجهه با مشكلات، درگيري با تكاليف پرداخته شده است (برزونسکی، 2008).

برزونسکی (2003) با بررسی زیربناهای شناختی و اجتماعی وضعیت سبک­های هویت، سه سبک اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم / اجتنابی را فرض نمود این سبک­ها در واقع شیوه­های شناختی – اجتماعی برای پردازش اطلاعات مرتبط با خود هستند.

سنید و وایت­بورن[11] (2003)، معتقدند كه هويت مانند قطب نما، فرد را در طول زندگي­اش هدايت مي­كند و به او جهت مي­دهد و طرحوارة شناخت- اجتماعي سازماندهي شده­اي را شكل مي­دهد كه فرد از طريق آن، تجربياتش را تعبير و تفسير مي­كند و تجربيات نيز بر آن تأثيرگذار است. هويت را مجموعه­اي از عناصر شخصيت فرد تعريف كرده­اند كه به وي امكان مي­دهد تا موضع خود را نسبت به جهان و ديگران مشخص كند (هاشمی، 1385).

لذا با توجه به نقشی که سبک های هویت و هوش هیجانی می­توانند در زندگی کاری و خانوادگی فرد داشته باشند، این پژوهش به دنبال این است که مشخص کند آیا بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش

در سازمانهایی که کارکنان رضایت شغلی کافی داشته باشند، مسلما از جان و دل برای سازمان کار خواهند کرد، تلاش و کوشش آنها می تواند منجر به افزایش بهره وری در بین سازمان و حتی در بین کارکنان گردد. عوامل متعددی بر روی رضایت شغلی کارکنان تاثیر گذار می باشد، که تحقیق و تفحص در مورد آنها می تواند بهره وری کارکنان را بالا برد.

يکي از موضوعاتي که درحوزة روابط بین فردی مي توان مطرح کرد، هوش هيجاني[12] است . همدلي با ديگران و استفاده مثبت از هيجانها در تفکر و شناخت، کاربرد مناسب هيجانها در روابط انساني، درک حالات هيجاني خود و ديگران و خويشتنداري،موضوع هوش هيجاني است که مؤلفه هاي روانشناختي هستند که مي توانند بر سلامت جسم و روان و همچنین سلامت فکر فرد تأثير بسزايي داشته باشند. ماير كارلسو و سالوي[13] (1999)پيشنهاد مي‌كنند كه هوش هيجاني به افراد كمك مي‌كند كه افكار روشني داشته باشند و اين همان چيزي است كه منجر به فرآيندهاي بينشي و شهودي مي‌شود)مایر، کاروسو و سالووی،2004).

ایوسویچ، براكت و ماير[14] (2007) اضافه مي‌كنند كه هوش هيجاني يك فرد را توانا مي‌كند تا خلق مثبت را افزايش دهد يا حفظ نمايد و بنابراين به صورت غير مستقيم تفكر خلاق را افزايش مي‌دهد. پالفای و سالووی(1993) معتقد هستند تواناییهای هیجانی می تواند با خلاقیت مرتبط باشد. هوش هیجانی شخص را قادر می سازد از روابط بین خلق و عملکرد آگاه شود و تلاشهای خود را به سمت فعالیتهایی هدایت کند که بهترین وضعیت هیجانی را موجب شود. امروزه تأکید زیادی بر اثرات روان شناختی هیجان می‌شود و این موضوع عموماً پذیرفته شده است که هیجان با سایر ظرفیت‌های شناختی انسان ارتباط تنگاتنگي دارد. گاهي اوقات اين هيجانها منجر به افزایش ظرفيت‌هاي شناختي و گاهي اوقات منجر به كاهش اين ظرفيت‌ها مي‌شود، به علاوه توافق‌های زیادی وجود دارد که هیجانها منبع اولیه انگیزش هستند، آنها اعمال انسان را برانگیخته، حفظ و هدایت می کنند( به نقل از حدادی کوهسار،1386).

در مورد ارتباط هوش هيجاني و سلامت، بسياري از تحقيقات پيشين نشان مي دهد که افرادي که از هوش هيجاني بالايي برخوردار هستند  نسبت به افرادي که هوش هيجاني آنها پايين تر است، به طور معناداري از سلامتي جسماني و رواني بالاتري ، برخوردار  مي باشند(ولز،2000).

هويت، يكي از مهمترين مسائل و چالش هاي پيش روي جوامع در حال توسعه در طي فرآيند جهاني شدن و جهاني سازي خواهد بود و پرداختن به اين مقوله ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد، چرا كه در صورت كوتاهي در اين مهم، با بوجود آمدن بحران هويت، شاهد بسياري از آشفتگي­ها و نابساماني های بنیان شکن خواهيم بود.

با توجه به اینکه تحقیق در مورد سبک های هویت و هوش هیجانی و ارتباط آنها با رضایت شغلی، منجر به این خواهد شد که پژوهشگران به نتایجی در مورد نحوه برنامه ریزی برای کارکنان در سازمان و یا حتی گزینش و استخدام افراد دست یابند، که این امر منجر به افزایش بهره وری در سازمان نیز خواهد شد، حائز اهمیت می باشد.

اهداف پژوهش

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد می باشد.

اهداف فرعی

بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی.

بررسی رابطه بین سبک های هویت با رضایت شغلی.

بررسی رابطه بین ابعاد رضایت شغلی با هوش هیجانی.

پیش بینی رضایت شغلی از طریق سبک های هویت.

پیش بینی رضایت شغلی از طریق ابعاد هوش هیجانی.

فرضیه های پژوهش:

1-بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

2-بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین ابعاد هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

4-سبک های هویت قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند.

5- ابعاد هوش هیجانی قادرند رضایت شغلی را  پیش بینی نمایند.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعاریف نظری

1) هوش هیجانی

هوش هیجانی مجموعه­ای از توانایی­های غیرشناختی (توانش ها و مهارت ها ) است، که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته ها، مقتضیات و فشارهای محیطی تاثیر می گذارند(پتن،2000، به نقل از آقایار و شریفی درآمدی،1387).

این پرسشنامه دارای پنج مولفه می باشد که عبارتند از خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزگی، همدلی و مهارت.

2) سبک های هویت

اشاره به راهبردهايي دارد كه فرد ترجيح مي دهد در موقعيت هاي  تصميم گيري و حل مسئله استفاده كند (برزونسكي و كاك، 2005).

سبك هاي هويتي كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از سبك اطلاعاتي، سبك هنجاري و سبك سردرگم اجتنابي.

سبك اطلاعاتي: در اين سبك فرد به صورت آگاهانه و فعال به جستجو و ارزيابي اطلاعات مربوط به خود مي پردازد. در اين سبك وقتي فرد با باز خوردهايي با ساخت خود روبرو مي شود مشتاقانه قضاوت و ارزيابي از خود را به تاخير مي اندازد(برزونسكي،1990).

سبك هنجاري: در اين سبك فرد در برخورد بامسائل هويتي با دروني كردن با همنوايي ارزش ها و باور هاي افراد مهم زندگي خود به تصميم گيري مي پردازد (برزونسكي،1990).

سبك سردرگم اجتنابي: در اين سبك فرد تلاش مي كند از برخورد با مسائل اجتناب كرده و يا آن را به تاخير بيندازد. تعيين كننده اصلي رفتار در اين سبك عوامل موقعيتي مي باشند (برزونسكي،1990).

3) رضایت شغلی

رضايت شغلي به عامترين مفهوم کلمه عبارت است از: حالت عاطفي شادي بخش يا مثبتي که از ارزيابي شغل يا تجربه­هاي شغلي فرد به او دست مي­دهد (اندرسون و اناکيپريانو[15]، ترجمه جباری و همکاران 1387).

این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس می باشد که عبارتند از ماهیت کار، سرپرستی، حقوق، ترفیعات و همکاران.

[1]-Powell & Meyer

[2]-Emotional Intelligence

[3]-Branall & Schumaker

[4]-Duries

[5]-Anderson and Anakypryanv

[6] -Job Satisfactio

[7]-Charmorro – Permuzic

[8]– Avril

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معاونان پرورشي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122