پايان نامه رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري و درگيري والدين در امور تحصيلي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر و دختر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري و درگيري والدين در امور تحصيلي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر و دختر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري و درگيري والدين در امور تحصيلي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر و دختر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده :1
فصل اول: موضوع پژوهش
1-1مقدمه :3
1-2 بیان مسأله :4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :6
1-4 اهداف پژوهش :7
1-4-1 هدف کلی :7
1-4-2 اهداف جزئی :7
1-5 فرضیه های پژوهش : 8
1-5-1 فرضیه های اصلی :8
1-6 سوالات تحقیق:8
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :9
1-7-1 تعاریف مفهومی :9
1-6-2 تعاریف عملیاتی :9
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه :12
2-2 بخش اول :12
2- 2-1 عملکرد تحصیلی :12
2-2-1- 2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :14
2-2-1-3 ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی :16
2-2-1-4 خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی :18
2-2- 2 درگیری والدین در امور تحصیلی :19
2-2-2-1 دگیری خانواده در امور تحصیلی :19
2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند :20
2-2-2-3 سبک های والدین :20
2-2-2-4 تحصیلات والدین :21
2-2-3 عوامل مربوط به محیط آموزشی :22
2-2-3-1 کیفیت در آموزش :22
2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :25
2-2-4-1 تاریخچه شیوه های فرزندپروری :26
2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :27
2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :36
2-2-4-3-1 توقع داشتن :36
2-2-4-3-2 پذیرندگی :37
2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :38
2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :39
2-2-4-4-2بعد کنترل:40
2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری : 40
2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری : 42
2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری : 43
2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری :43
2-2-4-9 رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :45
2-3 بخش دوم :46
2-3-1 پیشینه پژوهش:46
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه : 51
3-2 روش پژوهش :51
3-3 جامعه آماری :51
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری :52
3-4-1 روش نمونه گیری :52
3-4-2 نمونه گیری چند مرحله ای :52
3-4-3 حجم نمونه :53
3-5 ابزارها و مقیاس های پژوهش :54
3-5-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند54
3-5-1-1 معرفی آزمون :54
3-5-1-2 شیوه نمره گذاری :54
3-5-1-3 پایایی :54
3-5-2 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :55
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها :55
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 مقدمه :58
4-2 یافته های توصیفی پژوهش : 58
4-2-1 جنسیت :58
4-2-2 نوع مدرسه :59
4-2-3 پایه تحصیلی :60
4-2-4 تحصیلات والدین :61
4-2-5 شغل والدین :62
4-3 فرضیه های تحقیق :64
4-3-1 فرضیه اول :64
4-3-2 فرضیه دوم :65
4-3-3 فرضیه سوم :66
4-3-4 فرضیه چهارم :66
4-3-5 فرضیه پنجم :67
فصل پنجم: بحث و نتیجه‎ گیری
5-1 مقدمه :71
5-2 بحث و تفسیر نتایج :71
5-2-1 فرضیه اول :71
5-2-2 فرضیه دوم :72
5-2-3 فرضیه سوم :73
5-2-4 فرضیه چهارم :74
5-2-5 فرضیه پنجم :74
5-3 محدوديت هاي تحقيق :74
5-4 پيشنهادهای پژوهشي :75
5-5 پیشنهادهای کاربردی :75
5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی :76
فهرست منابع 78
منابع فارسی78
منابع لاتین 84
پیوست ها94
پیوست شماره1 95
پیوست شماره2100
چکیده لاتین102

 فهرست منابع

منابع فارسی

ابراهیم زاده پارسایی ،ملیحه (1387)”مقایسه سبک های فرزند پروری والدین مذهبی وغیر مذهبی “پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

ابراهیمی قوام،صغری(1374)”بررسی شیوه های برقراری ارتباط سازنده والدین بافرزندان “،مجله تربیت ،سال یازدهم ،شماره 3.

آقا محمدیان،حمیدرضا و مهران حسینی ، (1384)،”روان شناسی بلوغ ونوجوانی ، مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی.

احدی، حسن، محسنی، نیکچهر (1387).” روانشناسی رشد”.  چاپ دوم. تهران : نشر بنیاد.

استانفورد، و به یر (1993).” تعامل والدین و کودکان”. ترجمه محمد دهقانپور و مهرداد خرازچی (1377). چاپ اول. تهران انتشارات رشد.

اديب ، محمدحسين. (1382). دانشگاه‌هاي ايران و موج سوم. نامه آموزش عالي، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، دي 1382.

اسعدی، محمد (۱۳۸۵). “رابطه بین زمینه اجتماعی – فرهنگی با شیوه تربیتی والدین، موفقیت تحصیلی، و سبک یادگیری فرزندان”. فصلنامه اندیشه و رفتار. سال ۱۲. شماره ۱

احدی، حسن، محسنی، نیکچهر (1387).” روانشناسی رشد”.  چاپ دوم. تهران : نشر بن  استانفورد، و به یر (1993).” تعامل والدین و کودکان”. ترجمه محمد دهقانپور و مهرداد خرازچی یاد.

برهمند، اوشا (1381). “بررسی رابطه بین مزاج، سبک فرزندپروری و مشکلات رفتاری میان کودکان  پیش دبستانی در شهر تبریز”. پایان نامه دکترای رشته روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

باقری ، مسعود (1372).” بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با انگیزه پیشرفت و رابطه اخیر با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز”. پایا ن نامه کارشناسی ارشدروانشناسی  تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.

بيابانگرد، اسماعيل. (1382). روشهاي افزايش عزت‌نفس دركودكان و نوجوانان. تهران: ‌انتشارات انجمن اولياء ومربيان.

برکهارت، گري. (1378). وضعيت اينترنت در ايران، ترجمه رهي موسوي

برجعلی، احمد (1378). “تأثیر سازگاری و الگوهای فرزندپروری والدین بر تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران” . پایان نامه دکترای روانشناسی دانشگاه علامه.

پارسا، محمد (1372). “روانشناسی رشد کودک و نوجوانان”. چاپ چهارم. تهران: انتشارات بعثت.

توسلی، محمد (1379).”رابطه بین شیوه های فرزندپروری و اختلالات رفتاری در کودکان پیش

دبستانی “. پایان نامه کارشناسی ارشد. روان شناسی عمومی اصفهان.دانشگاه آذاد اسلامی واحد خوراسگان.

جوهری ،حسن  (1387 )،”رابطه شیوه های فرزند پروری وسبک های دلبستگی با هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر قاین” ،پایان نامه کارشناسی ارشد،، دانشگاه آزاد واحد  بیرجند

جاودان,موسی(1383),بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و خودادراکی علل موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی(پایان نامه کارشناسی ارشد),دانشگاه شیراز

خویی نژاد،غلامرضا –رجایی،علیرضا-محب راد،تکتم، (1386 )”رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر “،نشریه دانش وپژوهش در روان شناسی ،دانشگاه آزاد واحد خوراسگان (اصفهان)،شماره 34،صص92-75

خوش کنش، ابوالقاسم (1386). « بررسی رابطه ساده و چندگانه پیشایندهای شخصیتی-شناختی و  مذهبی با احساس شادکامی و ارتباط متغیر اخیر با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویاندانشگاه شهید چمران اهواز». پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران   اهواز

دلاور، علی(1384)، احتمالات و آمار کاربردی، در روان شناسی و علوم تربیتی. انتشارات رشد، تهران.

رضایی، محمد (1375).” بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با بلوغ اجتماعی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 1374-75″ . پایان نامهکارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

سپهوندی، محمد علی(1386). « مقایسه سلامت روانی، سازگاری فردی-اجنماعی و عملکردتحصیلی‎دانش‎آموزان دختر و پسر واجد و فاقد مادر پایه اول دبیرستآن‎های شهر اهواز با توجه بهنقش تعدیل‎کننده حمایت اجتماعی و هوش دانش آموزان». پایان نامه دکتری روانشناسی،

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

شعاري نژاد ، علي اكبر 1376 ( درآمدري در روانشناسي انسان ) ، تهران ، انتشارات آزاده.

سیف، علی اکبر(علیوند وفا، مرضیه (1384). « بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تبریز». پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

سيف درخشنده، سعيد. (1384). رابطه ادراك از زمينه خانوادگي و مدرسه اي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان. پايان­نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت معلم تهران

سرمد، زهره و دیگران(1387). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.

شعاری نژاد، علی اکبر (1375). “فرهنگ علوم رفتاری”. چاپ دوم. تهران، انتشارات امیرکبیر  شعاری نژاد، علی اکبر (1375). “فرهنگ علوم رفتاری”. چاپ دوم. تهران، انتشارات امیرکبیر

شعباني. حسن. (1371). مهارت هاي آموزشي و پژوهشي. چاپ اول. تهران. انتشارات سمت دهقان، نجمه (1385). « بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش‎اموزان‎دختر». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

شلويري، گلرخ. (1377). بررسي رابطه ويژگي هاي مکان کنترل مادر وفرزند باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران (سال تحصيلي 75-76). پايان­نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت معلم تهران.

عسگری؛ پرویز، احدی؛ حسن، مظاهری؛ محمدمهدی، عنایتی؛ میرصلاح الدین،حیدری؛ علیرضا.(1386).«رابطه ی بین شادکامی، خودشکوفایی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در 68, (3). 52. دانشجویان دختر و پسر واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز». دانش و پژوهش در روان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، شماره 33، ص 116-95.

عشقی نژاد، فاطمه (1379). “بررسی شیوه های فرزندپروری در شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی اصفهان”. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

علیوند وفا، مرضیه (1384). « بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تبریز». پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

غنی آبادی، خدیجه سادات (1380).” شیوه های تربیتی” . ماهنامه روانشناسی امروز برای بهتر زیستن،شماره 13.

قدمي. احمد و همكاران. (1386). عوامل موثر بر برقراري ارتباط بين دانشجو و استاد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي. بهار و تابستان 86، 7،(1). 154.

كوهستاني. حسين. (1375). بررسي عوامل موثر در برقراري ارتباط بين آموزشگران و فراگيران در دوره هاي آموزشي ترويج در استان آذربايجان شرقي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس.

لیل آبادی، لیدا(1375). “بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و شیوه های فرزندپروری مادرانعادی و مبتلا به اختلال سلوکی در مدارس ابتدائی پسرانه شهر تهران “. پایان نامه  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.

مهر افروز، حجت الله (1387).” بررسی رابطه نگرش مادر نسبت به شیوه های فرزند پروری و مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران “، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تربیت معلم.

محمدی، فرزانه (1384). « بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس دانش آموزان پایه سوم ابتداییشهر تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

معتمدی،عبداله (1387 ) ،”بررسی شیوه های والدینی وتاثیر آن بر تحصیلات فرزندان ،مجله علمی –   پژوهشی روان شناسی ، شماره 4،صص 383-370.

مهدوي، منصوره. (1384). تحقيق بررسي رابطه بين متغيرهاي وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده و متغيرهاي مربوط به دانش آموز با پيشرفت رياضي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت معلم تهران.

مك‌كي و فانينگ. (2002). رشد و افزايش عزت نفس(ترجمه مهرناز شهرآراي، 1387).تهران: آسيم.

معتمدی شارک, فرزانه، افروز, غلامعلی.(1387). « بررسی رابطه سبک‎های اسنادی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی». مجله روان‎پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال سیزدهم،شماره 2.

نوابي نژاد، شكوه (1370) “سه گفتار درباره راهنمايي و تربيت فرزندان”، چاپ اول تهران: انتشارات  انجمن اوليا و مربيان.

نعمت اللهي. علي (1386). بررسي عوامل موثر در انتخاب رشته تحصيلي و علايق شغلي دانش آموزان سال اول متوسطه دبيرستانهاي پسرانه شهرستان تكاب. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.

وزيري. مژده. (1383). كيفيت آموزش عالي و ارزشيابي. همايش آم وزش عالي و توسعه پايدار.

ويسي ناصر(1383). بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه دوم و سوم مقطع ابتدايي شهر كامياران در سال تحصيلي 83-82. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.

هترینگتون، پارک (2004) .”روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر”. ج دوم، ترجمه جواد طهوریانمجید نظری نژاد (1373).چاپ اول. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

يارمحمديان. محمدحسين‌. (1383). كيفيت در آموزش عالي. دايره‌المعارف آموزش عالي. جلد دوم. چاپ اول. تهران، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي.ص 719-710.

 

Reference

Amy,Garriso,B:blok,E.B;Gramer,K;7tiller,v(2002)the influence of Parenting styles on children,scognitive development.louisiana state university agcenter.

Aquilino,W.S.&Supple,A.J.(2001).Long-term effects parenthng practices during adolescence on well-being :outcomes in young adulthood. Journal of family issues,22(3),289-308.

 

Adams, S. H., Pryor, L. J., & Adams, S. L. (1985). Attraction and retention of high-aptitude students in accounting: An exploratory longitudinal study. Issues in Accounting Education, 9(1).

Aksoy. T. Link. Charles R; (2000).A panel analysis of student mathematics achievement in the US in the 1990s: does increasing the amount of time in learning activities affect math achievement? Economics of education review 19, 261 – 277

     چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بندرعباس می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر بندرعباس به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری والدین در امور تحصیلی و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری پاسخ دادند. در نهایت داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مشخص ساخت که در دانش آموزان پسر و دختر شیوه فرزند پروری مقتدرانه، رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت و اما شیوه فرزندپروری سهل گیر در پسران رابطه منفی و در دختران رابطه مثبت با عملکرد تحصیلی نشان داد. در دختران شیوه مستیدانه رابطه منفی با عملکرد تحصیلی آن ها نشان داد و در دانش آموزان پسر شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معناداری با عملکرد تحصیلی نشان نداد. تجزیه و تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که از بین شیوه های فرزند پروری، شیوه فرزندپروری مقتدرانه، پیش بینی کننده مثبت و شیوه فرزندپروری مستبدانه پیش بین کننده منفی برای عملکرد تحصیلی در دانش آموزان بودند. و در نهایت رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر بررسی شد که نتایج نشان دادند که در دانش آموزان دختر و پسر درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی آن ها رابطه مثبتی نشان داد.

1-1 .مقدمه :

خانواده سالم‌ترين و بهترين راه جهت برآوردن نيازهايآدمي مي‌باشد، يكي از مهم‌ترين نقش‌هاي خانواده بقاي نسل، تربيت فرزندان سالم و كارآمد و مفيد براي جامعه است و هرگونه موفقيت و فراز و نشيبي كه در خانواده به وجود مي آيد و يا هر نقصان و كاستي كه بر خانواده تحميل مي شود در وهله اول اثرات مستقيمي بر فرزندان خواهد گذاشت (شمس، 1377).

مطالعه روابط والدين و كودك، يكي از بحث‌هاي علم روانشناسي را تشكيل مي‌دهد، روابط بين كودكان و ساير اعضاي خانواده را مي‌توان به عنوان نظام يا شبكه اي از بخش‎هايي دانست كه در ارتباط متقابل با يكديگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که آن ها را طرد کنند، و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (اسفندیاری ،1379).

اسمارت[1] (2001)، در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده‎ای برای مشکلات رفتاری کودکان می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعامل‌هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی‎‌های دوران کودکی دخالت دارند(هالنستین، 2001).

پژوهش‎هاي متمركز بر عوامل والدين عموماً فرزندپروري را هم، در پرتو سبك‌هاي فرزندپروري جهاني (براي مثال، مقتدر، مستبد، سهل گير )، و هم رفتارهاي خاص والدينی (مانند شيوه هاي برقرارينظم )، مفهوم سازي نموده اند. و هم چنین دارلینگ[2] و استین برگ[3] (1993)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبك فرزندپروري از طريق تعديل ارتباط بين رفتارهاي والدينی و پيامدهاي رفتاري، تأثير غيرمستقيم روي اين پيامد ها داشت (سامروف[4]، 2004).

پیشرفت تحصیلی[5] دانش‎آموزان و بررسی عوامل تأثیر‎گذار بر آن، موضوع مهمی است که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که موفقیت در تحصیل، نقش مهمی در کسب فرصت‌های شغلی و ساختن زندگی آینده‌ی دانش‌آموزان دارد. در واقع آموزش مؤثر، بین گذشته، حال و آینده ارتباط ایجاد می­کند (بریتزمن[6]، 2003). محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش بسیاری دیگر از عوامل از جمله، محیط، مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی می‎کند و هم‎چنین مشخصه‌های فردی مانند هوش، شخصیت، سن، همسالان و انگیزه در عملکرد تحصیلی او نقش مهمی را ایفا می‎کنند. کاموراجا[7]، کارو[8] و اشمک[9] (2009) و بوساتو[10] و همکاران ، 2000، پرموزیک[11] و همکاران، 2003) دریافتند که پیشرفت تحصیلی تنها پیامد هوش و امکانات آموزشی موجود در محیط نیست بلکه جنبه‎های روان شناختی، همانند ابعاد شخصیتی و سبک‎های یادگیری نقش مهمتری را دارند.

برای مثال ، اینفانته[12] و همکاران، 2001،  عنوان می‌کنند در گستره‎ی موفقبت تحصیلی، نقش شخصیت فراتر از هوش است. سیستم‎های موفق آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی، در کنار سنجش‎های گوناگون، بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی و شخصیتی دانش‎آموزان اختصاص می‎دهند تا به وسیله نتایج حاصل از آن و انجام اقدامات مورد نیاز به پیشرفت تحصیلی آنان کمک نمایند. اصولاً تدوین برنامه‌های آموزشی باید طوری باشد که آموزندگان را در شرایط سازگاری روانی، به سوی به کار بستن همه توانایی‎هایشان هدایت کنند( دهقان، 1385).

1-2. بیان مسأله:

خانواده[13] از نهادهای مهم وبنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد وجامعه دارد.اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسا لان تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است.تاثیر خانواده در کودک ونقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی وغیره بسیار مهم وعظیم است(قائمی، 1375).

تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی آشکار می شود ودر سراسر زندگی باقی می ماند.روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت وبهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان می دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و نحوه برخورد وارتباط والدین وکودک از مهمترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود. (نوابی نژاد،1370)

از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی [14]موضوعی است که بخصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است وهر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می شود .(قاجاریه،1372).ارقام یونسکو نشان می دهد که مجموع هزینه های دولت ها برای آموزش وپرورش در کشورهای در حال توسعه از 8میلیارد در سال 1965به بیش از 92 میلیارد دلار در سال 1980 افزایش یافته است.(برومند،1378).زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین وعینی ترین معیارها برای بررسی وارزیابی کارایی واثر بخشی نظامهای آموزش وپرورش است (مهر افروز،1378).وتمام کوششها وتلاش های این نظام در واقع جامه عمل پوشیدن بدین امر تلقی می شود .(شلویری ،1377).

همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی واکتسابی است. از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر ورفتار کلامی آنها، در آمد خانواده ،وضع بهداشتی ،تجارب تربیتی، همسایگان وشرایط زندگی، نگرش های گوناگون در باب آموزش وپرورش، پیشرفت وامکان کنترل بر مقدرات ومانند اینها نام برد بررسی اثرات متنوع عوامل اجتماعی، اقتصادی در پبشرفت تحصیلی اهمیت فراوان دارداز مدتها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر وموفقیت بچه ها با وضع اجتماعی خانواده هایشان تغییر می کند بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات کودکان در آزمون های هوشی موجود به طور اساسی به شغل پدر، تعلیم وتربیت والدین ودرآمد خانواده مرتبط ووابسته است (مهدی پور ،1386).

نخستین تحقیقات منظم وجدی در مورد رابطه شخصیت کودک با فضای روانی –تربیتی خانواده و نحوه رفتار والدین توسط پزوهشگرانی مانند (کازانین ،سیج ونایت) [15]آغاز شد.(شاملو،1375).

خانواده يک نظام طبيعي و اجتماعي است که افراد خواسته يا ناخواسته به آن وابسته اند و اولين کانوني است که فرد در آن احساس امنيت مي کند و مورد پذيرش و حمايت قرار مي گيرد. مطمئناً ساخت و فضاي خانواده ، نقش مهمي در عملکرد و رفتار فرد ايفا مي کند. كيفيت تعامل والدين و فرزندان، وضعيت اقتصادي –اجتماعي خانواده و تحصيلات والدين همواره به عنوان تعيين‌کننده‌هاي مهم عملکرد تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان شناخته شده است(هانوشک[16] ،1986؛ نقل از آکسوي[17] ، لينک[18]؛ 2000).

از جمله متغیرهایی که در ارتباط با شیوه های فرزند پروری مورد توجه و بررسی محققان و پژوهشگران روان شناسی و متخصصین تربیتی قرا رگرفته است  می توان به رشد اجتماعی (مهرابی، 1376)، سازگاری اجتماعی،  عزت نفس و خود کنترلی (برک،به نقل از مارسل، 1997)نیز (حسینیان آقا ملکی، 1376)، بلوغ شخصیتی (لامبورن و همکاران [19]1991،به نقل از لیل آبادی، 1375)، انگیزش (پیزو، 1993، گلیسون و دیگران [20]به نقل از شارون و همکاران 1997) خود تنظیمی ( ملک مکان، 1378)و مکان کنترل، رشد اخلاقی، اضطراب و هوش(برندت،1997 به نقل از مهر افروز 1378) اشاره نموددر همین رابطه نتایج تحقیقات دوبینس[21] (2006)،  برومند نسب (1373)  مهر افروز (1378) و پور عبدلی و همکاران (1387)نشان می دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت)  در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می شوند.

سوال اصلی این تحقیق این است که بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:

خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار موثری می تواند ایفا کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می گردد که سلامت وپویایی جامعه به سلامت وپویایی خانواده ارتباط دارد.(ملکی،1385).انجام این تحقیق می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار دهد و با توجه به اینکه چنین تحقیقی در استان هرمزگان انجام نشده است اهمیت آنرا دو چندان می کند

نتایج این تحقیق می تواند مسئولان و برنامه ریزان را یاری دهد تا بتوانند زمینه لازم جهت درگیری بیشتر والدین در امور تحصیلی فرزندانشان را فراهم نمایند و همچنین روش صحیح تربیت فرزندان را به والدین آموزش دهند.

پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی است. از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه‌های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛ زیرا می‎توانند با هم در آمیختن نیروی جوانی و علم و مهارت آموخته شده چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.

مسأله پیشرفت تحصیلی یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش در تمام نقاط دنیا است. چنانچه بخواهیم مدارس، دانش‎آموزان موفق و کار‎آمدی پرورش دهند ضروری است عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی را بشناسیم و برنامه‎ریزی دقیق در همین راستا به عمل آید. در هر جامعه‎ای دانش‎آموزان سازنده‌ی فردای آن جامعه و کسانی هستند که باید پذیرای مسئولیت های آن جامعه باشند. به همین دلیل است که امروزه آموزش و پرورش جایگاه ویژه‎ای دارد و مردم در سراسر دنیا در پی یافتن راه هایی برای بهبود آموزش و پرورش آینده سازان کار آمدتر هستند (الیاس، 2002).

هر سال آموزش و پرورش و خانواده ها سرمایه و هزینه‎های زیادی را جهت سلامت و تحصیل موفق دانش‎آموزان صرف می‎کنند. پرورش درست دانش‎آموزان از نظر روانی و تحصیلی باعث می‎شود که فارغ‎التحصیلانی کارآمد تحویل جامعه داده شوند که دارای بنیه‎ی علمی و توان عملی لازم هستند و سرمایه و هزینه به کار رفته به شکل بهینه‎ای بازدهی خواهد شد.

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی:

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

1-4-2. اهداف جزئی:

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

بررسی رابطه میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

بررسی رابطه میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

بررسی شیوه های فرزندپروری والدین، به عنوان پیش بینی کننده های عملکرد تحصیلی دانش آموزان

1-5. فرضیه های پژوهش:

1-5-1. فرضیه های اصلی

بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

شیوه های فرزندپروری والدین، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند

1-6. سؤالات تحقیق:

بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟

بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباسچه رابطه ای وجود دارد؟

بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟

بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟.

آیا شیوه های فرزندپروری والدین، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند؟

1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات:

این تحقیق با سه سازه اصلی تحت عنوان های شیوه های فرزندپروری، درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی سر و کار دارد که در آغاز تعریف نظری و سپس تعریف عملیاتی برای هر کدام از سازه ها ارائه می شود.

1-7-1. تعاریف مفهومی:

شيوه هاي فرزندپروري[22]: يكي از سازه هاي جهاني است كه بيانگر روابط عاطفي و نحوه ارتباط كلي والدين با فرزندان است وعاملي مهم براي رشد و يادگيري كودكان به شمار مي‌آيد(دارلين،  و ستين برگ، 1993).

درگیری والدین: درگیری والدین در امور تحصیلی به پیگیری مستمر والدین و مراجعات مکرر آنها به منظور وارسی وضعیت تحصیلی فرزندان در خانه و مدرسه گفته می شود.

عملکرد تحصیلی: این اصطلاح از نظر مفهومی به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد که در آزمون‎های مختلف درسی سنجیده می‎شود و به شکل نمره مشخص می‎گردد اشاره دارد(سیف، 1380).

[1]-Esmart.E,S

[2]-Darling .D,S

[3]-Astinbergh. A,E

[4]– Samerof.S,G

[5]-Academic Achievement

[6] -Britzman, D. P.

[7] -Komarraju, M

[8] -Karau, S. J

[9]-Schmeck, R.R

[10] -Busato, V. V.

[11] -Permuzic, T.

[12]-Ienfante, E

family-[13]

Educational achivement-[14]

Kassanin&night and sage-[15]

[16] . Hanushek

[17] . Aksoy

[18] . Link

Lamborn andet al-[19]

Pizoo,gleason-[20]

dobbines-[21]

[22]– Children reading practices

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي تاثير فعاليت هاي فوق برنامه بر خودکارامدي تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122