پايان نامه رابطه بين عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان گمركات با توجه به نقش ميانجي گري حمايت سازماني ادراك شده و تعهد سازماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان گمركات  با توجه به نقش ميانجي گري حمايت سازماني ادراك شده و تعهد سازماني  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 195 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه بين عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان گمركات  با توجه به نقش ميانجي گري حمايت سازماني ادراك شده و تعهد سازماني  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق1
فصل اوّل : کلیات تحقیق
(1-1مقدمه3
(2-1بیان مسأله3
3-1)ضرورت و اهمیت تحقیق6
(4-1 اهداف تحقیق7
1-5)فرضیه های تحقیق7
1-6) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق8
1-7)قلمروی تحقیق12
فصل دوّم : بررسی ادبیّات و پیشینه تحقیق
(1-2  بخش اوّل : تمايل به ترك خدمت
(1-1-2 مقدمه14
(2-1-2 تعاريف تمايل به ترك خدمت14
2-1-3)تاريخچه و سير تحول تمايل به ترك خدمت15
2-1-4)مدلهاي مرتبط با  تمايل به ترك خدمت20
2-1-5) آثار،تبعات و مزاياي تمايل به ترك خدمت26
2-1-6)عوامل موثر بر تمايل به ترك خدمت29
2-1-6-1) متغیرهای جمعیت شناختی29
2-1-6-2) متغیرهای اقتصادی 29
2-1-6-3) متغیرهای اجتماعی29
2-1-6-4) متغیرهای عوامل روانی29
2-1-6-5) نقش سایر متغیرها در تمايل به ترك خدمت30
2-1-7) عوامل تأثيرگذار جهت جلوگيري از تمايل به ترك خدمت33
2-2) بخش دوم: حمایت سازمانی
2-2-1) مقدمه36
2-2-2)تعاريف حمايت سازماني ادراك شده و اهميت آن36
2-2-3) پيش شرطها و پيامدهاي حمايت سازماني ادراك شده40
2-2-3-1) انصاف و مساوات40
2-2-3-2) حمايت سرپرست41
2-2-3-3) پاداشهاي سازماني و زمينه هاي شغلي41
2-2-4)عوامل تنش زا در ارتباط با نقشهاي كاركنان42
2-2-5)پيامدهاي حمايت سازماني ادراك شده43
2-2-5-1)تعهد سازماني43
2-2-5-2) تأثيرات شغلي43
2-2-5-3) التزام و درگيري شغلي43
2-2-5-4) عملكرد44
2-2-5-5) فشار شغلي44
2-2-5-6) تمايل به ماندن در سازمان44
2-2-5-7) رفتارهاي بازخوردي44
2-3) بخش سوم: تعهد سازماني
2-3-1)مقدمه47
2-3-2) تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني47
2-3-3) ضرورت و اهميت توجه به تعهد سازماني50
2-3-4) انواع تعهد52
2-3-5) ابعاد تعهد54
2-3-6) بررسي ديدگاههاي موجود در زمينه كانونهاي تعهد سازماني55
2-3-7) مدلهای تعهد سازمانی56
2-3-8) الگوي چند بعدي تعهد56
2-3-8-1) مدل ارايلي و چاتمن56
2-3-8-2) مدل مي ير و آلن57
2-3-8-3) مدل آنجل و پري58
2-3-8-4) مدل ماير و شورمن59
2-3-8-5) مدل پنلي و گولد59
2-3-9) عوامل مؤثر در تعهد سازماني كاركنان59
2-3-9-1) نظام اداري60
2-3-9-1-1) نفوذ شخص مدیر60
2-3-9-1-2) رهبری توکیلی60
2-3-9-1-3) رهبری کار محور همراه با هیجان کم60
2-3-9-1-4) تجربه مدیریت فردی61
2-3-9-2) شالوده سازماني61
2-3-9-2-1) گستره سازمانی61
2-3-9-2-2) فضای سازمانی62
2-3-9-2-3) ساختار سازمانی62
2-3-10) متغيرهاي مؤثر بر تعهد سازماني62
2-3-11) راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني66
2-4) بخش چهارم : عدالت سازماني
2-4-1) مقدمه69
2-4-2) عدالت69
2-4-3) مفهوم عدالت71
2-4-4) اهميت رعايت عدالت71
2-4-5) عدالت سازماني72
2-4-6) كانونهاي عدالت سازماني75
2-4-7) ابعاد عدالت75
2-4-7-1) عدالت توزيعي76
2-4-7-1-1) نظريه برابري آدامز78
2-4-7-1-2) پيامدهاي ادراكات نابرابري80
2-4-7-2) عدالت رويه اي80
2-4-7-2-1) مدلهاي عدالت رويه اي83
2-4-7-2-1-1) مدل ابزاري(نفع شخصي) 83
2-4-7-2-1-2) مدل رابطه اي (ارزش گروهي) 83
2-4-7-2-1-3) مدل قضاوت عادلانه لونتال84
2-4-7-2-1-4) مدل ساشكين و ويليامز85
2-4-7-2-2) تشابه عدالت توزيعي و رويه اي86
2-4-7-3) عدالت مراوده ای86
2-4-7-3-1) تئوري مبادله اجتماعي87
2-4-7-3-2) تفاوت عدالت رويه اي با عدالت مراوده ای88
2-4-7-4) عدالت اطلاعاتي88
2-4-7-4-1) قوانين عدالت سازماني89
2-4-7-5) عدالت احساسي89
2-4-7-6) عوامل مؤثر بر درك عدالت90
2-4-7-6-1) پيامدهاي  سازماني90
2-4-7-6-2) رويه هاي سازماني90
2-4-7-6-3) خصوصيات ادراك كننده90
2-4-7-7) نتايج درك عدالت90
2-4-7-7-1) عملكرد كاري90
2-4-7-7-2) رفتار شهروندي سازماني91
2-4-7-7-3) رفتار خلاف انتظار و ترك شغل91
2-4-7-7-4) واكنشهاي نگرشي و احساسي نسبت به پيامدهاي خاص،سازمان و سرپرست91
2-4-7-8)موانع تحقق عدلات در سازمان92
2-4-7-8-1) تعريف نشدن اهداف و استراتژيها بر محور عدالت92
2-4-7-8-2) محيط و تأثير آن بر رفتارهاي عادلانه93
2-4-7-8-3) فناوري و عدالت سازماني94
2-4-7-8-4) اندازه سازمان و امكان اجراي عدالت در آن94
2-4-7-8-5) ساخت قدرت و كنترل95
2-4-7-8-6) فرهنگ و زبان95
2-5) بخش پنجم: پیشینه تحقیقات انجام شده
2-5-1) تحقيقات داخلي97
2-5-2) تحقيقات خارجي101
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1) مقدمه107
3-2) روش اجراي تحقيق107
3-3) توصيف آزمودني هاي تحقيق (جامعه و نمونه آماري) 109
3-3-1) جامعه آماري109
3-3-2) نمونه109
3-4) جمع آوري داده ها و اطلاعات110
3-5) معرفي دقيق پرسشنامه و نحوه طراحي سؤالات آن110
3-6) اعتبار و پايايي ابزار پرسشنامه111
3-6-1) روايي111
3-6-2) پايايي112
3-7) معرفي تكنيك هاي آماري جهت تجزيه و تحليل داده ها113
3-7-1) مدل معادلات ساختاری113
3-7-2) مراحل مدل معادلات ساختاری114
3-7-3) شاخصهای مدل118
3-7-4) نرم افزار لیزرل119
فصل چهارم:تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
4-1) مقدمه122
4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان123
4-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق127
4-4) بررسی مدل تحقیق133
4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد133
4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت معنی داری136
4-4-3)  بررسی شاخصهای معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق137
4-5) آزمون فرضیه ها138
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه142
5-2) نتایج آمار توصیفی142
5-2-1) آمار توصیفی کلی متغیرها142
5-2-2) آمار توصیفی سوالات متغیرها143
5-3) نتایج آمار استنباطی148
5-4) مقایسه نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه150
5-5) پیشنهادها در راستای فرضیه های تحقیق151
5-6) محدودیت های تحقیق153
5-7) پیشنهادها برای تحقیقات آتی154

منابع

1- آذر،عادل،مومنی،منصور(1377)، آمار و کاربرد آن در مدیریت،تهران،انتشارات سمت.

2- آمسترانگ، مایکل (1381)،مدیریت استراتژیک منابه انسانی(راهنمای عمل)، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی،چاپ اول، تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.

3- اسماعیلی،کوروش(1380)،تعهد سازمانی، مجله تدبیر،شماره 112،ص 37.

4- اشجع، آرزو، نوری، ابوالقاسم، عریضی، حمیدرضا،سماواتیان، حسین (1388) رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،دانشگاه،آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،شماره 40،

5- افجه، سیدعلی اکبر(1385)،مبانی فلسفه و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی،سمت،تهران،چاپ ششم،صص 250- 332.

6- امیرخانی،طبیه،پورعزت،علی اصغر(1385)، تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی(1385)، نشریه مدیریت دولتی دوره 1،شماره 1،ص 24.

7- امین، مجید، رجب بیگی،مجتبی،قنبرزاده،ناهید(1385)،سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل موثر بر آن،مدرس علوم انسانی،شماره 1،صص 128-111.

8- امینی، فرهاد (1378)، بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در دستیابی به مشارکتهای مردمی به منظور حفاظت از محیط زیست،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران.

9- ایران نژادی پاریزی، مهدی(1387)،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،نشریه مدیران.

10- بازرگان، عباس (1381)، روش تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگه.

11- برومند، مجتبی، کوثرنشان، محمدرضا، غلامی،بهمن(1389)،رابطه بین عدالت سازمانی و سبک تعارض،دو ماهنامه توسعه ی انسانی پلیس،سال هفتم،شماره 32.

12- بهزاد فر،مینا،صائبی،محمد،عوامل موثر بر رضایت شغلی بهورزان منطقه قزوین،مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین،1379،شماره 16،صص70 -65.

13- پورعزت، علی اصغر، آرین،قلی پور(1386)،بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت سازمانی،نشریه تحول اداری،صص7- 11.

14- تنعمي، محمد مهدي (1372)،تمايل به ترك خدمت و عمل به ترك خدمت،مركز تحقيقات كامپيوتري علوم انساني،شماره 21، صص 54-50.

15- جزنی، نسرین (1375)، مدیریت منابع انسانی،چاپ اول،تهران،نشر نی.

16- حافظ نیا، محمدرضا (1383)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها،انتشارات سمت، چاپ یازدهم،صص 242- 152.

17- حریری، غلامرضا، یغمایی، فریده،زاغری تفرشی،منصوره،شاکری،نزهت(1391)، بررسی برخی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزش تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،مدیریت ارتقای سلامت،شماره 3،صص 27- 17.

18- حسنی، محمد و جودت،کردلر،لیلا(1391)،رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت،رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمان کادر درمانی بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه،دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه،شماره 3،صص 352- 340.

19- دوست حسینی،محمد (1377)،بررسی علت ترک خدمت کارکنان اداره کل زندانهای استان یزد،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره54 ،سال پنجم،ص16.

20- حقیقی،محمدعلی،احمدی،ایمان،رامین مهر،حمید(1388)،بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان،سال هفتم،شماره20،صص 101- 79.

21- خاکی، غلامرضا (1387)، روشهای تحقیق در مدیریت،انتشارات بازتاب،چاپ سوم،تهران،صص 250- 87.

22- دعايي،حبيب الله،برجعلي لو،شهلا(1389)،بررسي رابطه حمايت سازماني ادراك شده با تعهد سازماني و قصد ترك خدمت،مركز تحقيقات كامپيوتري علوم انساني،شماره 3،صص 77- 63.

23- رابینز، استیفن پی (1384)، مبانی رفتار سازمانی،ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی،تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی،ص 266.

24- رجبی تر به بر،محمدعلی(1388)، تأثیر سطوح ویژگی های شغلی بر تمایل به ماندگاری کارکنان صنعت بیمه در استان گیلان،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشت،دانشگاه ازاد اسلامی،ص 43.

25- رحمانپور، لقمان (1380)،شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی مطالعه موردی بانک رفاه،به راهنمایی دکتر علی اصغر فانی.

26- رحیم نیا، فریبرز، هوشیار، وجیهه (1389)، تأثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی، دو فصلنامه مدیریت فردا، سال نهم،شماره 24،ص 28.

27- رسولي،رضا،شهائي،بهنام،صفايي،مهناز(1391)،عوامل موثر بر نيت ترك خدمت كاركنان در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور،دانشكده مديريت دانشگاه تهران،4،شماره 9،صص42- 27.

28- رضائیان، علی (1384)،مبانی مدیریت و رفتار سازمانی،تهران،سمت.

29- ریاحی، غلامحسین (1384)، آشنایی با اصول روش تحقیق،تهران، نشر اشراقیه،صص218- 213.

30- زکی، محمدعلی (1385)، تعهد سازمانی معلمان و بررسی عوامل موثر بر آن،مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، تعلیم و تربیت اسلامی،سال 17، شماره 77، صص109- 77.

31- سرمد، زهره، بازرگان، عباس،حجازی،الهه(1383)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه، چاپ نهم،ص 129.

32- سعادت، اسفندیار (1382)، مدیریت منابع انسانی،جلد 1، تهران،سمت.

33- سکاران،اوما (1383)، روشهای تحقیق در مدیریت،ترجمه: محمد صائبی و محمد شیرازی،تهران،انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،چاپ چهارم.

34- سکاران،اوما (1388)، روشهای تحقیق در مدیریت،ترجمه: محمد صائبی و محمد شیرازی،تهران،انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،چاپ دهم.

35- سلطان حسینی، محمد، امیرتاش،علی محمد،مظفری،امیرمحمد(1384)،توصیف و مقایسه سبکهای مختلف رهبری با تعهد،نشریه علوم حرکتی و ورزشی،6، ص26.

36- سیدجوادین، رضا، فراحی،محمد مهدی،طاهری عطار،غزاله(1387)، شناخت نحوه ی تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سازمانی، نشریه مدیریت بازرگانی،دوره 1، شماره 1،ص56.

37- ظهوری، قاسم (1387)، کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، انتشارات میر، تهران،چاپ اول،ص 143.

38-علیزاده،ابراهیم(1387)،عوامل موثر بر تمایل ترک کارکنان،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،شماره11،ص41-28.

39- غفاري،عباس(1389)،ترك خدمت مجازي عاملي موثر در ناكارآمدي سازمانها،موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،دوازدهمين همايش عرصه يادگيري،صص 27-15.

40- فرهنگی، علی اکبر، حسین زاده، علی (1384)، دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی،مجله تدبیر،شماره 157،ص16.

-Allen,n.j.,meyer,j.p.,(1990), the measurement and antecedents of affective, continuance,and normative commitment ,journal  of occupational psychology,vol.63,pp.1-18.

– Aghaei,n.,moshiri,k.,shahrbanian,s.,(2012), relationship between organizational justice and intention to leave in employees of sport and youth head office of Tehran,European journal of experimental biology,2(5),pp.1564-1570.

– Aliniacik,e.,alniacik,u.,erat,s.,akcin,k.,(2013),does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions,procedia-social behavior scinces99,pp.274-281.

– Alniacik, u., Cigerim, E., Akcin, K., Bayram, O., (2011), Independent and joint effects of perceived corporate reputation, affective commitment and job satisfaction on turnover intentions, Procedia- Social and Behavioral Sciences 24, pp 1177-1189

– Arif، Hassan)2002، (ORGANIZATIONAL JUSTICE AS A DETERMINANT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND INTENTION TO LEAVE، asian academy of management journal,asian academy of management journal,vol.7,no.2,pp.55-6

– Arshadi, N., (2011), The relationships of perceived organizational support (POS) with organizational commitment, in-role performance, and turnover intention: Mediating role of felt obligation, Procedia- Social and Behavioral Sciences 30, pp 1103-1108

-Bakhshi,arti.kuldeep,kumar,pani,ekta,(2009),organizational justice perceptions aspredictor of job satisfaction and commitment,international journal of business and management,vol.4,no.9,September.

– Baonocore.f.,(2010), contingent work in the hospitality industry: a mediating model of orgazizational attitudes, tourism management 31,pp.378-385.

– Carmeli,a.,(2004), the relationship between work commitment and organizational citizenship behavior among lawers in the private sector.the journal of behavioral and applied management, vol.5,no.2,pp.179-180.

– Cohen-charash,y.,spector,p.e.,(2009), the role of justice in organizations: ameta-analysis organ behave.hum.decis.process, 86(2),pp.278-321.

– Coquitt,j.,canlon,d.e.,Wesson,m.j.,porter,(2001), coo.l.lt. justice at the millennium : a meta-analytic review of 25 years of organizational justice resrarch, journal of applied psychologe.86(3),pp.425-445.

– Coudner,Alvin w.,(1960),the norm of recipro city : a preliminary statement.american sociological review 25,pp.78-161.

– Cropanzano,R.& Greenberg,J(1997) Progress in organization Justice: Tanneling through the maze. (nc.L.cooper.,& I.T.Robertson ceds), International Review of industrial and organizational psychologe, Chichester:John Wiley & sons, 12,pp. 317- 372.

– Cropanzano,r.,ambrose,m.l.,(2001), procedural and distributive justice are more similar than you think: a monistice perspective and a research agenda, injerald Greenberg and Russell cropanzano, (eds)advances in organizational justice,stanfod, California, standford university press.

-Cropanzo,r.,ambrose,r.,(2001),procedural justice and work motivation, in steers,r.m. and porter,lw.(eds) motivation and work behavior, 5 th edition,pp.131-143.

-Currivann, B. Douglas (1999) The causal order of job satisfaction and organizational commitment in models of employee turnover, Human Resource Management Review,wolume,9.number,4,pp.495-524.

– Deconinck,james b., (2010), the effect of organizational tustice, perceived organizational support, of trust, department of maketing and professional selling, westem carolina university, callowhee,nc.28723,united states, p.2.

-Deconinck ،James B. ,& C. Dean Stilwell, (2004),Incorporating organizational justice, role states, pay satisfaction and supervisor satisfaction in a model of turn over intentions, Journal of Business Research,pp. 225-231.

– Eisenberger, R. et.al. (1986). Percpived organizational support, Journal of Applied psycholo. 71,pp. 500- 507

– Eisenberger, Robert.,lind a rhoades,(1986), perceived organizational support: a review of the literature, journal of applied psychologe, vol.87,no.4,p.504.

– Ertosun،Öznur،Erdil،Oya(2013)،The Effects of Loneliness on Employees’ Commitment and Intention to Leave،sciencedirect،Turkey

چكيده

اهمیت و توجه به حفظ و نگهداری نیروی انسانی به عنوان منابع ارزشمند سازمان، مورد عنایت خاص پژوهشگران و مدیران است.سازمانهایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را درک کنند،می توانند قبل از کناره گیری کارکنان،با استفاده از سیاستها و روشهای مطمئن،مدیریت موثری را در فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی کارا بکار گیرند. در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به مطالعه رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر تکنیک اجرا توصیفی است.برای جمع آوری داده ها جهت آزمون فرضیات  از پرسشنامه استفاده گردیده است. به منظور سنجش تمايل به ترك خدمت،پرسشنامه استاندارد  ليونز ، عدالت توزيعي پرايس و مولر ، عدالت تعاملي و عدالت  رويه اي كولكوئيت، حمايت سازماني ادراك شده آيزنبرگر و همكاران و تعهد سازماني پورتر استفاده شده است، که همه متغیرها با طیف پنج گزینه ای لیکرت و در مقیاس فاصله ای  اندازه گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان گمرکات استان گیلان  شامل 320 نفر هستند. در این پژوهش از نمونه گیري در دسترس استفاده شده است که شامل 229 نفر می باشند. روش آماری  مورد استفاده در این تحقیق روش معادله ساختاري است که کلیۀ تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 بررسی و برآورد متغیرها صورت پذیرفت. در نهایت فرضیات پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گردید، حمايت سازماني ادراك شده با تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و با قصد ترك خدمت كاركنان رابطه منفي دارد و همچنین تعهد با ترک خدمت رابطه منفی دارد. همچنین نقش تعهد سازمانی و حمایت سازمانی به عنوان میانجی تائید شد.

واژگان كليدي :عدالت سازماني،تمايل به ترك خدمت، حمايت سازماني ادراك شده،تعهد سازمانی

1-1)مقدمه

يكي از معضلات و مشكلات اساسي سازمانها،ترك خدمت كاركنان به ويژه كاركنان متخصص و ارزشمند است،مديران و محققان كناره گيري از كار را پرهزينه،مشكل آفرين و بيشتر با عواقب تهديد كننده براي كارآيي سازمان مي دانند.بدين جهت ترك خدمت،توجه خاص پژوهشگران و مديران را به خود معطوف داشته است،به گونه اي که در ربع قرن اخير بيش از 1000 مورد تحقيق در اين موضوع انجام شده است..یافته های علمی نشان می دهد که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود،یعنی کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی کنند، بلکه، تمایل به ترک شغل را بصورت تدریجی در خود پرورش می دهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب بودن فرصتهای استخدامی در سازمانهای دیگر،اقدام به ترک شغل می نمایند. در گمرك نيزكه يك سازمان تخصصي وحاكميتي است منابع انساني نقش مهم و ارزنده اي دارند از اين­رو در اين تحقيق محقق بر آن است  تا موضوع ترك خدمت را در گمركات استان گيلان مورد بررسي قراردهد و در اين مسير ابتدا ضمن بيان مساله به ضرورت و اهمیت تحقیق،اهداف تحقيق، تعاریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2)بيان مسئله

بررسیها نشان زیر نشان خواهد داد که در ایران کارکنان دولت در اکثر سازمانها ناراضی بوده و تمایل به ترک خدمت در آنها بالاست. محبیان مدیر عامل شرکت پست از تمایل کارکنان این شرکت برای خارج شدن از شرکت پست خبر داد و تاکید کرد :درخواستهای انتقالی ما تنها در سطح لایه های پایین نیروی انسانی نیست بلکه در سطح مدیران و معاونان نیز شاهد چنین درخواستهایی هستیم(روابط عمومی وزارت اطلاعات، 1387).همچنين بخشیان،معاون وزیر نفت در امور منابع انسانی،ترک خدمت کارکنان کیفی و ممتاز جدید الستخدام را یکی از چالشهای این صنعت برشمرد و تصریح کرد:طی پنج سال گذشته 872 نفر کارمند کیفی و ممتاز، صنعت نفت را ترک کردند.همچنین بیش از 340 دانش آموز ممتاز نیز از فعالیت در این صنعت انصراف دادند(روابط عمومی پترونت،1388).همچنین پژوهشگری بنام دوست حسینی(1377)کوشیده است تا با کسب نظرات کارکنان شاغل در اداره کل زندانهای یزد و بررسی این نظرات علل و عوامل احتمالی ترک خدمت کارکنان را معلوم سازد که در این پژوهش مشخص گردید که مدیریت و نحوه ارتباط آن با کارکنان و نقش استرس زای محیط زندان عامل بالای تمایل به ترک کارکنان زندانهای یزد بوده است. کاملی (1379)در تحقیقی از مجموعه تحقیقات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی، به بررسی عوامل موثر بر ترک خدمت برخی از کارکنان ناجاپرداخته است و ترتیب اولویت عوامل اقتصادی (66/59) درصد، سازمانی (52) درصد، مدیریتی(49) درصد، منطقه ای(43) درصد، اجتماعی(43)درصد، شخصی(39) درصد واعتقادی(36) درصد بالاترین تاثیر را در تمایل به ترک خدمت کارکنان ناجا داشته است با در نظر گرفتن اين موضوعات از آنجايي كه گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي،تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است و با توجه به اينكه گمرك جمهوري اسلامي ايران  اهداف و چشم انداز براي سازمان خود تدوين و ترسيم نموده كه اجراي و نائل شدن به  اين اهداف جز از طريق نيروي انساني، كه سرمايه اصلي سازمان است،مقدور نمي باشد و نیز به دليل اينكه سازمان مذکور بعد از درآمد نفت و ماليات سومين منبع درآمدي كشور را تشكيل مي دهد مي تواند به اهداف ملي كشور كه همان توسعه و رشد در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و… است،كمك شاياني را بنمايد، لذا توجه به نيروي انساني شاغل در اين سازمان(گمرك) كه وسيله اصلي اجراي اين اهداف و توسعه مي باشد، ضروري بنظر مي رسد.اما با توجه به اين وظيفه خطير كاركنان گمرك در مقايسه با سازمانهاي همجوار كه بيشتر وظيفه تصديگري دارند از شرايط رفاهي ‏،امكانات نرم افزاري و سخت افزاري ضعيف تري برخوردار بوده و جبران خدمت كاركنان گمرك نيز در مقايسه با اين سازمان بسيار تبعيض آميز مي باشد از اينرو اين عوامل مي تواند انگيزه ترك خدمت در كاركنان اين سازمان مهم اقتصادي را افزايش دهد بعبارت علمي تر بر اساس  تئوری برابری افراد میزان داده های خود به ستانده در گمرک را با میزان داده به ستانده سایر سازمان مقایسه می کنند،بصورت نامحسوسي احساس نابرابري نموده و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرک بالا می رود و کسانی که زمینه انتقال به سازمانهاي همجوار را پیدا می کنند براحتی گمرک را ترک می کنند ولی افرادی که چنین شرایطی برایشان فراهم نمی گردد کم کم دلسردی در آنان پدیدار شده و رفتارهایی مانند غیبت،اهمال،خرابکاری و… را که خطرناک تر از ترک خدمت قطعی از سازمان است، دچار می گردند. علاوه بر عوامل فوق برخی از عوامل درون سازمانی مانند عدالت  و حمایت سازمانی پایینی که گمرک نسبت به منابع انسانی خود دارد باعث ایجاد عدم تعهد سازمانی گردیده و سازمان را به نوعی از تمایل به ترک خدمت  که ترک خدمت مجازی می نامند مبتلا نموده استwww.irica.gov.ir)).كه عباس غفاری(1389) درتعريف ترک خدمت مجازی مي گويد:ترك خدمت مجازي عبارت از افرادی هستند که در سازمان صرفا  حضور فيزيكي دارند و فكر، انديشه، توان و تخصص خود را در جهت اهداف شخصي خود در خارج از سازمان و يا در جهت اهداف سازماني ديگر به كار مي گيرند. علیزاده(1387) يكي ازعوامل موثر بر ترک خدمت را تعهد سازمانی نام برده است.پورتر،[1] مودای،[2] استیرز[3] و بولین[4] بیان نمودند: تعهد سازماني به درجه دلبستگی و تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص اشاره دارد(گل پرور،عریضی،1387،ص86). همچنین نتایج برخی مطالعات فراتحلیلی دومینگز[5] و کانتیسانو[6] حاکی است تعهد کم با ترک خدمت و تعهد زیاد با ماندن در سازمان رابطه دارد لذا تعهد سازمانی،رابطه منفی با نیت ترک خدمت کارکنان دارد(رسولی،شهایی،صفایی،1391،ص31).کارمندان متعهدتر با احتمال کمتری از آنهایی که متعهد نیستند سازمان را ترک می کنند  همچنين عليزاده(1387)يكي ديگر از عوامل موثر ترك خدمت را عدالت سازمانی نام برده است.عدالت سازماني عبارتست از درك افراد از عدالت در رفتار دريافت شده از سازمان و واكنش رفتاري آنها به چنين اقداماتي مي باشد(جيمز،1993).تیبات[7] و والکر[8] عدالت سازماني  در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته توزیعی،رویه ای و مراوده ای تقسیم کردند(معمارزاده،خدایی محمودی،1388،ص52).

همچنين آیزنبرگر[9]، هانتینگتون[10]، هاچزون[11] و سووا[12] بیان نمودند که حمايت سازماني ادراك شده اشاره به عقاید جهانی کارمندان تا آن حد است که سازمانها کمکهایشان و توجهاتشان درباره خوب بودن و عملکرد صحیح را ارزش بگزارند. pos با استفاده از دو اعتقاد مهم کارمندان رواج پیدا کرد: (1)شخصی سازی سازمان (2)پاداشها بر اساس آزادی عمل و اختیار سازمانی. اين مفهوم به ادراك فرد درباره درجه اي كه سازمان به نقش ها و رفاه وي بهاء و اهميت می دهد، اشاره دارد. ادراک از حمایت سازمانی، رابطه منفی با نیت ترک خدمت افراد دارد. پس منطقی است پیش بینی کنیم که اگر کارمندان با بی انصافی مواجه شوند آنها تمایل بیشتری برای ترک خدمت دارند(pp.101-120،2006،loi،hang-yue،foley).

تعهد سازماني
عدالت رويه اي
حمايت سازماني
تمايل به ترك خدمت
عدالت توزيعي
عدالت مرواوده اي

شکل (1-1)  چارچوب مفهومی تحقیق(2006،loi،hang-yue،foley)

لذا با توجه به مباحث مطروحه سوال اصلي تحقيق آنست كه آيا بين عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت کارکنان گمرک با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد؟

1-3)ضرورت و اهميت تحقيق

ترك خدمت كاركنان براي سازمان شامل، هزينه هاي لازم جهت كارمند يابي مجدد، آموزش افراد جديد و اجتماعي كردن آنها از يك سو و كاهش توليد، عملكرد و بهره وري سازمان يا شركت تا زماني كه افراد
تازه­وارد مهارت و تجربه كافي در زمينه كار خويش به دست آورند، مي باشد. مسائلي از قبيل ايجاد هماهنگي بين كاركنان جديد با گروه كاري و واحد سازماني مربوطه نيز مي تواند بر روحيه ساير كاركنان اثر منفي گذاشته و در صورت گسترش نرخ ترك خدمت در سازمان،به بي اعتباري آن منجر گردد. همچنين در سالهاي اخير محققين به اين نتيجه رسيده اند كه وجود يك نرخ متعادل ترك خدمت در سازمان، مي تواند اثرات مثبتي را براي آن سازمان در بر داشته باشد كه مي توان از جمله اين اثرات به ((رهايي از دست افراد نالايق، ناشايست و ضعيف و فراهم شدن فرصتي براي جايگزيني افراد لايق تر،انتخاب افراد خلاق،نو انديش و آموزش ديده و يا انتخاب افرادي با حقوق و مزاياي كمتر و بهره گيري از افراد توانمدتر)) اشاره كرد(ممي زاده،1381،صص36-37). فلذا اين مباحث اهميت وضروررت تحقيق در باره ترك خدمت در گمرکات استان گیلان را بيش از پيش جلوه گر مي نمايد.

1-4)اهداف تحقيق

این تحقیق به منظور دست یابی به اهداف ذیل انجام می پذیرد.

1– سنجش ميزان عدالت رويه اي،عدالت توزيعي، عدالت مراوده ای،حمايت سازماني،تعهد سازماني و تمايل به ترك خدمت در كاركنان گمركات استان گيلان

2- سنجش نقش ميانجي حمايت سازماني در رابطه با عدالت رويه اي و تعهد سازماني

3- سنجش نقش ميانجي حمايت سازماني در رابطه با عدالت توزيعي و تعهد سازماني

4- سنجش نقش ميانجي حمايت سازماني در رابطه با عدالت مراوده ای و تعهد سازماني

5- سنجش نقش ميانجي حمايت سازماني در رابطه با عدالت رويه اي و ترك خدمت

6- سنجش نقش ميانجي حمايت سازماني در رابطه باعدالت توزيعي و ترك خدمت

7- سنجش نقش ميانجي حمايت سازماني در رابطه باعدالت مراوده ای و ترك خدمت

8- سنجش رابطه بين تعهد سازماني و تمايل به ترك خدمت

9- آزمون مدل تحقیق

1-5)فرضيه هاي تحقيق

فرضیه های این تحقیق به قرار زیر است:

حمايت سازماني در ارتباط با عدالت رويه اي و تعهد سازماني نقش ميانجي دارد.

حمايت سازماني در ارتباط با عدالت توزيعي و تعهد سازماني نقش ميانجي دارد.

حمايت سازماني در ارتباط با عدالت مراوده ای و تعهد سازماني نقش ميانجي دارد.

حمايت سازماني در ارتباط با عدالت رويه اي و تمايل به ترك خدمت نقش ميانجي دارد.

حمايت سازماني در ارتباط با عدالت توزيعي و تمايل به ترك خدمت نقش ميانجي دارد.

حمايت سازماني در ارتباط با عدالت مراوده ای و تمايل به ترك خدمت نقش ميانجي دارد.

تعهد سازماني با تمايل به ترك خدمت رابطه منفي دارد.

1-6)تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق

تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق:

ترك خدمت : ترك خدمت بدين معني است كه كاركنان تمايل به ماندن در شغل فعلي خود ندارند(تنعمي، 1372،ص51).جابجايي اختياري كارمند از يك واحد به واحد ديگر يا از يك سازمان به سازمان ديگر (غفاري‏،1389).ترك خدمت به معناي جدا شدن فرد از سازماني است كه در آن كار مي كند(كر،2005).

تمايل به ترك خدمت: قصد ترك خدمت بعنوان ميل و اشتياق آگاهانه براي ترك سازمان و استعفا تعريف مي­شود كه الزاما به استعفا و ترك واقعي منجر نمي شود بلكه به احتمال ترك رابطه با سازمان در آينده اي نزديك اشاره دارد (كر،2005،هوانگ 2008،ميك،داويس-اسرامك،باكوز و گرامين،2011).

حمايت سازماني ادراك شده : بر طبق نظر آیزنبرگر و همکارانش،حمايت سازماني ادراك شده اشاره به عقاید سراسری کارمندان تا آن حد است که سازمانها کمکها و توجهاتشان درباره خوب بودن و عملکرد صحیح را ارزش بگزارند. pos با استفاده از دو اعتقاد مهم کارمندان رواج پیدا کرد: (1)شخصی سازی سازمان (2)پاداشها بر اساس آزادی عمل و اختیار سازمانی. اين مفهوم به ادراك فرد درباره درجه اي كه سازمان به نقش ها و رفاه وي بهاء و اهميت می دهد، اشاره دارد(pp.101-120،2006،loi،hang-yue،foley).

ادراک حمایت سازمانی، رابطه منفی با نیت ترک خدمت افراد دارد(2006،Loi، Fole). پس منطقی است پیش­بینی کنیم که اگر کارمندان با بی انصافی مواجه شوند آنها تمایل بیشتری برای ترک خدمت دارند. تئوری حمایت سازمانی بیشتر استنباطش بر دیدگاه تبادل اجتماعی و رابطه ی سازمانی-کارمندی را توضیح می دهد. بر اساس معیارهای رابطه متقابل،کارمندان با pos بالا متعهد به پاسخگویی مناسب به سازمان در شکل نگرشهای شغلی مثبت یا رفتارهای سازمان یافته اند. تحقیقات گلدنر[13] و بلاو[14] نشان داد که pos مرتبط به تنوع درآمدهای کلان همچون تعهدات سازمانی،رضایت شغلی،رفتارهای شهروندان سازمان و اجرای شغل است(2006،loi،hang-yue،foley).

تعهد سازماني :یک نگرش با یک جهت‌گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان مرتبط می‌سازد(1971،شلدن).پورتر و همکاران بیان نمودند: تعهد سازماني به درجه دلبستگی و تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص اشاره دارد (2006،loi،hang-yue،foley).همچنین نتایج برخی مطالعات فراتحلیلی دومینگز و کانتیسانو حاکی است تعهد کم با ترک خدمت و تعهد زیاد با ماندن در سازمان رابطه دارد لذا تعهد سازمانی،رابطه منفی با نیت ترک خدمت کارکنان دارد(رسولی،شهایی،صفایی،1391،ص31).کارمندان متعهدتر با احتمال کمتری از آنهایی که متعهد نیستند سازمان را ترک می کنند.لی و همکاران[15] نشان دادند که تعهد سازمانی در یک دوره 4 ساله پیشبینی کننده ترک خدمت بوده است. در تحقیقي که توسط تامینسون[16] صورت گرفت نشان داد که تعهد عاطفی و تعهد مستمر بطور منفی با تمایل به ترک خدمت مرتبط می باشند(ساروقی،1375).مي ير و آلن[17](1991) تعهد سازماني را به ابعاد سه گانة زير تقسيم نموده اند:

تعهد عاطفي : فرد هويت خود را از سازمان مي گيرد و به آن احساس تعلق و وابستگي مي كند و از ادامه عضويت در آن لذت مي برد و سازمان را ترك نمي كند.

تعهد هنجاري : افراد در سازمان مي مانند چون احساس تكليف مي كنند كه نبايد سازمان را ترك كنند.

تعهد مستمر: تمايل به انجام فعاليت مستمر بر اساس تشخيص فرد از هزينه ها ي مرتبط به ترك سازمان.تعهد مرتبط با هزينه هاي سازمان يعني،وابستگي فرد براي كار كردن در سازمان بر اساس ميزاني كه يك فرد احساس ضمانت براي ماندن در سازمان به دليل هزينه هاي زياد ترك كردن آن را دارد. تعهد مستمر درارتباط با مزايا و هزينه هايي است كه مربوط به ماندن در سازمان يا ترك كردن آن است. در واقع اين تعهد بيان كننده يك محاسبه است كه از آن به عنوان تعهد عقلاني نيز ياد مي كنند. معمولاً كاركناني كه داراي تعهد مستمر هستند، تا زماني دردرون سازمان باقي مي مانند كه ترك سازمان هزينه گزافي براي آنها داشته باشد (2005،مك كنا).

عدالت سازماني : عبارتست از درك افراد از عدالت در رفتار دريافت شده از سازمان و واكنش رفتاري آنها به چنين اقداماتي مي باشد(جيمز،1993).تیبات و والکر عدالت سازماني  در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته توزیعی،رویه ای و مراوده ای تقسیم نمودند(معمارزاده،خدایی محمودی،1388،ص 52).

عدالت توزيعي : عدالت توزيعي ناظر به تكاليف دولت در برابر مردم است و چگونگي توزيع مشاغل، مناصب و اموال عمومي را معين مي كند؛ در واقع احساس عدالت توزيعي از سوي مردم با انصاف ادراك شده از پيامدها سر و كار دارد و به منزله يك عامل بالقوه با كاربردهاي مهم در زمينه هاي مختلف سازمان و جامعه در نظر گرفته مي شود.ميزان زيادي از تحقيقات در مورد عدالت به طور تاريخي بر توزيع پرداخت ها و يا پاداش هاي مرتبط با كار تمركز مي نمايد كه از تئوري برابري منتج شده است.هنگامي كه افراد يك سازمان در مورد ميزاني كه پيامدها مناسب، درست و اخلاقي هستند، قضاوت مي كنند در واقع ميزان رعايت عدالت توزيعي در سازمان را مورد داوري قرار مي دهند (پورعزت،1382).

عدالت رويه­اي : ليند و تيلر[18]عدالت رويه­اي را به منزله رعايت عدالت در فراگردهايي كه توسط آن­ها، پيامد ها تخصيص مي يابند،تعريف مي كنند. پيش از اين، ميزان رعايت عدالت در توزيع پيامدها تنها تعيين كننده عدالت در نظر گرفته مي شد؛اما به موجب تغييرات ايجادشده، عدالت درك شده از فراگردهايي كه به موجب آنها پيامدها تخصيص مي يابند،نيز مهم ارزيابي گرديد و در بسياري از موارد به مثابه مهمترين تعيين كننده ادراك عدالت در نظر گرفته شد(مومنی،1385،ص21).

[1] – Porter

[2]– Mowday

[3]– Steers

[4] – Boulian

[5] – Dominguez

[6] – Cantisano

[7] – Thibaut

[8] – Walker

[9] – Eisenberger

[10] – Huntington

[11] – Hatchison

[12] – Sowa

[13] – Goldner

[14] – Blau

[15].lee & et al

[16].tamenson

[17]. meyer & allen

[18].lind & tyler

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122