پايان نامه رابطه بين فرهنگ بازار محوري و عملکرد بازرگاني مطالعه موردي شرکت هاي صنايع تبديلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين فرهنگ بازار محوري و عملکرد بازرگاني مطالعه موردي  شرکت هاي صنايع تبديلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه بين فرهنگ بازار محوري و عملکرد بازرگاني مطالعه موردي  شرکت هاي صنايع تبديلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول    1
کلیات پژوهش    1
1-1 مقدمه    2
1-2 بیان مساله و موضوع پژوهش    3
1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش:    4
1-4 اهداف تحقیق    5
1-4-1 هدف اصلي    5
1-4-2- اهداف فرعی    5
1-5 سوالات پژِوهش    5
1-5-1 سوال اصلی پژوهش    5
1-5-2 سوال های فرعی پژوهش    5
1-6 فرضیه های پژوهش    6
1-6-1 فرضيه اصلی پژوهش    6
1-6-2 فرضيه های فرعي پژوهش    6
1-7 قلمرو زماني تحقيق    6
1-8 قلمرو مکانی    6
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش    6
فصل دوم    9
بررسي ادبيات تحقيق    9
2-1 مقدمه    10
بخش اول : ادبیات پژوهش    10
2-2 فرهنگ بازارمحوری چیست    10
2-3 مفهوم مشتری محوری    18
2-4 مفهوم رقیب محوری    20
2-5 مفهوم هماهنگی بین وظیفه ای    21
2-6 عملکرد مالی چیست    21
2-6-1 معيارهاي حسابداري    22
2-6-2 معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري    22
2-6-3 مفهوم سود    22
2-6-4 مفهوم نقدینگی    23
2-6-5 مفهوم نرخ بازگشت سرمایه    23
2-7 مفهوم اثر بخشي    24
2-8 مفهوم تسلط شرکت بربازار    25
بخش دوم : پیشینه ی پژوهش    25
2-9 رابطه ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی    25
بخش سوم : چهارچوب نظری پژوهش    32
2-10 مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل تحقیق    32
فصل سوم    39
روش اجرای تحقیق    39
3-1 مقدمه    40
3-2 روش پژوهش    40
3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش های نمونه گیری    41
3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات    43
3-5 تعاریف نظری و عملی متغیر های مستقل    45
3-5-1 فرهنگ بازار محوری    45
3-6 تعاریف نظری و عملی متغیرهای وابسته    46
3-6-1 عملکرد بازرگانی    46
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه    47
3-6-1 روایی (اعتبار ) ابزار اندازه گیری    47
3-6-2 پایایی (اعتماد )ابزار اندازه گیری    49
3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها    50
فصل چهارم    53
تجزيه و تحليل داده ها    53
4-1 مقدمه    54
4-2 آزمون فرضیات    55
4-2-1 بررسی و آزمون فرضیه فرعی اول    55
4-2-2 بررسی و آزمون فرضیه فرعی دوم    56
4-2-3 بررسی و آزمون فرضیه فرعی سوم    57
2-4-4 بررسی و آزمون فرضیه اصلی    58
فصل پنجم    59
نتيجه گيري و پيشنهادات    59
5-1 خلاصه    60
5-1-1 سوال های فرعی پژوهش    60
5-2 نتایج پژوهش    61
5-3 بحث و تفسیر    62
5-4 محدودیت های پژوهش    62
5-5 پیشنهادات    62
فهرست منابع فارسی    65
فهرست منابع انگلیسی    65
« ضمائم»    69
« پرسشنامه»    69

فهرست منابع فارسی

آذر ،عادل و مومنی ،منصور (1380 )، آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری )، ج دوم ،تهران ،انتشارات سمت ، چ پنجم

استونر ، جیمز ،(1382 ) ،مدیریت (سازماندهی ،رهبری ،کنترل ) ، جلد دوم ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،چ دوم

الوداری،حسن (1383 ) ،بازاریابی ومدیریت بازار، تهران،انتشارات دانشگاه پیامنور،چ دوم

پی . نوو ، ریموند (1385 )، مدیریت مالی ، ترجمه ی دکتر علی جهان خانی و دکتر علی پارسائیان ، جلد اول ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چ یازدهم

خاکی ، غلامرضا ،(1386 ) ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، تهران ،انتشارات بازتاب ،چ سوم

دفت، ریچارد ال، (1385 )، مبانی تئوری وطراحی سازمان، ترجمه دکترعلی پارسیان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران،دفترپژوهشهای فرهنگی،جلد اول ، چ سوم

رابینز ، استیفن پی ، (1378 ) ، تئوری سازمان ، ترجمه ی مهدی الوانی و حسن دانایی فرد ، تهران انتشارات صفار ،چ بیست و پنجم

سکاران ، اوما (1380 )، روش های تحقیق در مدیریت ، ترجمه ی صائبی و شیرازی ، مرکز چاپ و انتشارات مرکز آموزش مدیریت دلتی

شیفر ، مندنهال (1381 ) ، مقدمه ای بر بررسی های نمونه ای ، ترجمه ی ارقامب و سنجری ، انتشارات بزرگ نیا .

کاتلر ، فیلیپ و گری آرمسترانگ (1381 ) ، اصول بازاریابی ، ترجمه ی بهمن فروزنده ، چاپ چهارم ، تهران ،نشر آترپات

هاپسون ، باریه ، حک لوگاری و استیو مورگاتروید (1380 ) ،مدیریت خدمت ، ترجمه ی دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی

فهرست منابع انگلیسی

1 _ Argyris, C. and D. A. Schon (1978), Organizational Learning:  A Theory of Action Perspective, Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.

2 _Beer, M., R. A. Eisenstat  and B. Spector  (1990),  “Why Change Programs Don’t Produce Change,” HarvardBusiness Review, 68(6), pp. 158–166.

3 _Day, G. S. (1990), Market-Driven Strategy, New York: The Free Press.

4 _Day, G. S. (1994), “The Capabilities of Market-Driven Organizations,” Journal of Marketing, 58(4), pp. 37–52.

5 _De Geus, A. P. (1988), “Planning as Learning,” Harvard Business Review, 66(2), pp. 70–74.

6 _Deal, T. E. and A. A. Kennedy (1982), Corporate Cultures:  The Rites and Rituals of Corporate Life, Reading, MA: Addison-Wesley.

7_Deshpande, R. and J. U. Farley (1997), “Measuring Market Orientation: Generalization and Synthesis,” Journalof Market-Focused Management.

8 _Deshpande, R., J. U. Farley and F. E. Webster, Jr. (1993), “Corporate Culture, Customer Orientation, and Innova­tiveness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis,” Journal of Marketing, 57(1), pp. 23–37.

9_Deshpande, R.and F. E. Webster,  Jr.  (1989),  “Organizational Culture  and Marketing:  Defining  the ResearchAgenda,” Journal of Marketing, 53(1), pp. 3–15.

10_Drucker, P. F. (1954), The Practice of Management, New York: Harper and Row Publishers, Inc.

11_Dumaine, B. (1990), “Creating a New Company Culture,” Fortune, 126(15), January, pp. 127–131.

12_Felton, A. P. (1959), “Making the Marketing Concept Work,” Harvard Business Review, 37(4), pp. 55–65.

13_Homburg, C. (1993), Closeness to the Customer in Industrial Markets: Towards a Theory Based Understandingof Measurement, Organizational Antecedents and Performance Outcomes, Institute for the Study of Business

Markets.

14_Imai, M. (1986), KAIZEN: The Key to Japan’s Competitive Success, New York: Random House.

15_Jaworski, B. J. and A. K. Kohli (1993), “Market Orientation: Antecedents and Consequences,” Journal of Mar­

keting, 57(3), pp. 53–70.

16_Kanter, R. M. (1991), “Change: Where to Begin,” Harvard Business Review, 69(4), pp. 8–9.

17_Kohli, A. K. and B. J. Jaworski (1990), “Market Orientation:  The Construct, Research Propositions, and Man­agement Implications,” Journal of Marketing, 54(2), pp. 1–18.

18_Kotter,  J.  P.  (1995),  “Leading Change:  Why Transformation Efforts  Fail,” Harvard Business Review,  pp. 59–67.

19 _Scharnberg, M. (1993a) The Non-authentic Nature of Freud’s Observations.Vol. I.The SeductionTheory, Almqvist&Wiksell, Stockholm.

20_Scharnberg, M. (1993b) The Non-Authentic Nature Of Freud’s Observations. Vol. II. Felix Gattel’sEarly Freudian Cases, and the Astrological Origin of the Anal Theory, Almqvist&Wiksell,Stockholm.

21_Schindler, R. M. & Holbrook, M. (2003) ‘Nostalgia for early experiences as a determinentofconsumer preferences’, Psychology and Marketing , vol. 20, pp 275_302

22_Schmidt, F. L. (1996) ‘Statistical significance testing and cumulative knowledge in psychology:Implications for training of researchers’,Psychological Methods , vol. 1, pp. 115_129

23_Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998) ‘The validity and utility of selection methods in personnelpsychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings’,Psychological Bulletin, vol. 124, pp. 255_274.

24_Schwartz, S. H. (1992) ‘Universals in the content and structure of values: theoretical advances andempirical tests in 20 countries’, Advances in Experimental Social Psychology, vol. 25, pp. 1_65

25_Schwartz, S. H. &Bilsky, W. (1987) ‘Toward a universal psychological structure of values’, Journal ofPersonality and Social Psychology, vol. 53, pp. 550_562

26_Teigen, K. H., Brun, W. &Slovic, P. (1988) ‘Societal risks as seen by a Norwegian public’, Journal ofBehavioral Decision Making , vol. 1, pp. 111_130

27_Thompson, B. (1999) ‘Statistical significance tests, effect size reporting, and the vain pursuit ofpseudo-objectivity’, Theory & Psychology, vol. 9, pp. 191_196

28_Thompson, M., Ellis, R. &Wildavsky, A. (1990) Cultural Theory, or why all that is Permanent is Bias ,Westview, Boulder, CO.

29_Trachtman, L. E., Spirek, M. M., Sparks, G. G. &Stohl, C. (1991) ‘Factors affecting the adoption ofnew technology’, Bulletin of Science, Technology & Society, vol. 11, pp. 338_345

30_Wahba, M. A. &Bridwell, L. G. (1976) ‘Maslow reconsidered: A review of research on the needhierarchy theory’, Organizational Behavior and Human Performance , vol. 15, pp. 212-240

31_Valette-Florence, P. (1989) ‘Les styles de vie en question: mythes et re ´alite ´s’, Revue FrancaiseduMarketing , vol. 125, pp. 17_26

32_Valette-Florence, P. (1991) A Causal Analysis of the Predictive Power of Selected Life-style Indicators .Paper presented at the Workshop on Value and Lifestyle Research in Marketing, Brussels.

33_Narver, J. C. and Slater, S. F. (1990).The Effect of a market orientation on business profitability. Journal of marketing, 20_35

34_Narver, J.C. and Slater, S. F. (1993). Does competitive environment moderate the market orientation performancerelationship? Journal of Marketing, 58(1), 46.

35_Pelham, M. A. (2005) Market orientation and other potential influences on performance in small and medium-sizedmanufacturing firms. Journal of small business management. 43(2)1-4

36_Narver, John C. and Stanley F. Slater. 1990. “The Effect of a Market Orientation on Business Profitability.” Journal ofMarketing 54 (October): 20-35.

37_Porter, Michael E. (1980).Competitive Strategy. New York: The Free Press.

38_Slater, Stanley F. and John C. Narver.( 1994)a. “Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation-Performance Relationship?” Journal of Marketing 58 (January): 46- 55

39_and John C. Narver.(1994)b. “Market Orientation, Customer Value, and Superior Performance.” Business HorizonsVon Hippel, E. 1986. “Lead Users: A Source of Novel Product Concepts.” Management Science 32 (July): 791-805.

چکیده

بررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی ( مطالعه موردی : شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان )

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان می باشد .فرهنگ بازار محوری  به عنوان متغیر مستقل شامل ابعاد مشتری محوری ، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای می باشد و عملکرد بازرگانی  به عنوان متغیر وابسته مشتمل بر سه بعد ؛ عملکرد مالی ، تسلط بر بازار و اثربخشی در بازار می باشد .

بنابراین این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی است که به بررسی رابطه ی معنادار بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی شرکت های مزبور پرداخته و مشتمل بر سه فرضیه فرعی است که به بررسی رابط بین فرهنگ بازار محوری و هر یک از ابعاد عملکرد بازرگانی (عملکرد مالی ، تسلط شرکت بر بازار و اثربخشی شرکت در بازار ) در شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان می پردازد .

روش پژوهش ؛ توصیفی ، پیمایشی است . جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان می باشد که توسط نمونه گیری احتمالی و تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفته اند .حجم نمونه با استفاده از  جدول مورگان از بین 440 نفر جامعه آماری ، 205 نفر تعیین گردید . در این مطالعه جهت جمع آوری داده های دست دوم از روش کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات دست اول از روش میدانی به همراه دو پرسشنامه ، استفاده نموده ایم .  برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن با کمک نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است .

یافته های پژوهش نشان می دهد که بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان رابطه معنادار وجود دارد یعنی درستی فرضیات تعیین گردیده است .

واژه های کلیدی : فرهنگ بازارمحوری ،عملکرد بازرگانی ،عملکرد مالی ،اثربخشی شرکت در بازار ،تسلط شرکت بر بازار

1-1 مقدمه

بازاریابی یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرآیند مبادله منابع می باشد . زیرا جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یکسو با نیازهای نامحدود انسان ها و از سوی دیگر با کمبود منابع مواجه می باشند و مدیران باید با این منابع محدود پاسخگوی نیازهای نامحدود افراد باشند. بنابراین در اینجا دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد شتافته و با ابزارها و مهارت های مدیریتی سعی در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری می نماید .

در عصر رقابت کنونی که بازارها هر لحظه به رقابت آزاد و کامل نزدیک و نزدیک تر می شوند و هر لحظه تنوع موسسات ،محصولات افزوده می شود ، بازارهایی موفق هستند که فرصت ها و تهدیدها را شناخته و با استفاده از مزیت های استراتژیک و برنامه ی استراتژیک بلندمدت ، کالاهای رقابتی تولید نموده و از این طریق در ارضای بهینه ی خواسته ها و نیازهای مشتریان گوی سبقت را از رقبا بربایند .

امروزه نقش مشتریان در سرنوشت موسسات بر کسی پوشیده نیست . در بازارهای بسیار رقابتی کنونی به جهت اهمیت والای خریداران در ادامه ی حیات و توسعه ی شرکت ها فقط بخش بازاریابی ، تضمین کننده ی فروش سودآور نیست بلکه باید همه ی دوایر و واحدهای سازمانی ، توجه ی خود را بر عملکرد مورد پسند مشتریان متمرکز کنند .

بنابراین موسسات بازرگانی برای بهره وری و ماندگاری در بازار نیاز به استراتژی های بازاریابی دارند . اهمیت این استراتژی ها در حیات و بقای سازمان ها مشاهده شده است .

در کشور ما نیز فعالیت هایی برای برنامه ریزی و اجرای این استرتژی ها صورت گرفته و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار مورد سنجش قرار گرفته است . در این پژوهش بررسی فرهنگ بازار محوری به عنوان مهم ترین گرایش بازار یابی بر عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی مورد بحث و سنجش قرار می گیرد .

در فصل حاضر پرداختن به کلیات و تمامیت پژوهش ، طریقه نظر قرار گرفته است . در آغاز ، مساله و موضوع پژوهش تفسیر و تعریف می گردد . سپس کلیاتی از تاریخچه ، ادبیات و نتایج تعدادی ازپژوهش های انجام گرفته ، اکناف موضوع (مساله ) پژوهش حاضر ، به ایجاز بیان شده و در ادامه ، وجوب ، اهمیت و ضرورت پژوهش مورد تنقیب قرار می گیرد . در ادامه نیز اهداف پژوهش ، فرضیات و سوالات پژوهش به رشته تحریر در آمده است . همچنین پس از موارد مزبور ،در ابانت روش انجام پژوهش ، قلمرو مکانی پژوهش (جامعه آماری ) ، قلمرو زمانی پژوهش ، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ، ابزار های گردآوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها سعی نموده ، و نیز به شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش حاضر یعنی ؛ بررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی در صنایع تبدیلی استان گلستان می پردازیم.

1-2 بیان مساله و موضوع پژوهش

مطالعات نشان داده است که بازار محوری بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد.در بازاریابی تمایل زیادی به بازار محوری به عنوان عامل غیر ملموسی که بر عملکرد سازمان اثر می گذاردوجود دارد.(هامبورگ و همکاران(2003).بازار محوری فرهنگ بازرگانی است،که از طریق خلق ارزش برتر برای مشتریان ،بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد.(اسلی تر و نارور(2000).از سوی دیگر بازار محوری به عنوان یک فرهنگ سازمانی که مستلزم قرار دادن رضایت مشتری در مرکز عملیات بازرگانی است،نیز تعریف شده است.لذا ارزش بیشتری را برای مشتریان و عملکرد بهتری را برای سازمان بهمراه خواهد داشت.(اردیل(2003).

گاه به اشتباه بازار محوری را مترادف با مشتری محوری دانسته وچنین برداشت می شود که بازار محوری همان مشتری محوری است.حال آنکه بازار محوری فراتر از مشتری محوری بوده و دیدگاه جامع تری را به دست می دهد.شرکت های مبتنی بر بازار (بازار محور)باید تعریف گسترده ای از مشتری را بکار بندند به نحوی که شامل نیازهای پنهان آنها نیز  شود.این شرکت ها متعهد به شناخت و درک نیاز های اظهار شده و اظهار نشده مشتریان خود و توانایی ها و برنامه ریزی های رقبایشان از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار می باشند.مجله فرچون در مقاله ای در اول می سال 1995 به این موضوع اشاره کرده و نتیجه می گیرد اگر شرکتی به صورت صحیح نیاز های مشتریان خود را درک کند،در آن صورت می تواند با آگاهی از انچه مشتریان ادعا می کنند چشم پوشی کند.

بازار محوری از دهه 1980 در تحقیقات و مطالعات علمی و مرتبط با اقدامات مدیریتی وارد شده است. بازار محوری مفهومی ریشه دار در تئوری بازاریابی و کاربردی برای مفهوم بازاریابی است.(کوک ودیگران(2000).گرچه تفاوت هایی در تعریف بازار محوری وجود دارد،این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:مشتری،رقبا،هماهنگی بین وظیفه ای همه ی تعاریف ارائه شده از بازار محوری توسط صاحب نظران از جمله کوهلی و جاوورسکی ،دارای یک تمرکز عملیاتی بر جمع آوری اطلاعات ،انتشار اطلاعات و توانایی پاسخگویی بر آنچه دریافت شده است ، می باشند.(اردیل(2003).

محققین مختلف برای سنجش عملکرد بازرگانی از مولفه های مختلفی استفاده کرده اند و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود . در تحقیق حاضر با توجه به جامعه تحقیق ده مولفه برای سنجش عملکرد بازر گانی استخراج شد که در سه دسته قرار گرفتند :

عملکرد مالی : شامل مولفه های سود ،نقدینگی و نرخ بازگشت سرمایه

تسلط بر بازار : شامل مولفه های حجم فروش ، رشد فروش و سهم بازار

اثر بخشی شرکت در بازار : شامل مولفه های موفقیت محصول جدید ،حفظ مشتری ،جذب مشتری و کیفیت محصول .

بنا براین سؤال پژوهش پيش‌رو آن است كه؛ آياارتباط معناداری بین فرهنگ بازرمحوري و عملكرد بازرگاني شركت های صنایع تبدیلی استان گلستان وجود دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش:

بازار محوری به عنوان مرحله ای از بالندگی سازمان ، یا به عنوان سطحی که انعکاس دهنده بلوغ سازمانی است ، تعریف شده است . بازار محوری به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی است و گرایش بازار در امتداد توسعه گرایشات مختلف بازرگانی قرار دارد. تاکنون به صورت نظری بارها ادعا شده است که بازار محوری با  بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به سمت بازار و مشتری می شود ؛در نتیجه تحقیقات صورت گرفته ؛بدلیل عدم سازگاری یافته ها در بین تحقیقات آمریکائی نیاز به ارزیابی رابطه فرض شده بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی  در سایر جوامع غیرآمریکائی از جمله ایران وجود دارد. اما تحقیقات منظم و تجربی برای درک عمیق تر و اثبات این ادعا ها به خصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است ، لذا هدف تحقیق حاضر ، بررسی رابطه ی بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی است .( بیکر ،1993 )

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلي

تعيين رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعيين رابطه بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعيين رابطه بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعيين رابطه بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-5 سوالات پژِوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی رابطه ی معناداری وجود دارد ؟

1-5-2 سوال های فرعی پژوهش

آیا بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی رابطه معنا داری وجود دارد؟

آیا بین فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار رابطه معناداری وجود دارد ؟

آیا بین فرهنگ بازار محوری و اثر بخشی شرکت در بازار رابطه معناداری وجود دارد ؟

1-6 فرضیه های پژوهش

1-6-1 فرضيه اصلی پژوهش

بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت رابطه ی معنادار وجود دارد.

1-6-2 فرضيه های فرعي پژوهش

فرضيه اول:  بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی شرکت رابطه ی معنا داروجود دارد.

فرضيه دوم: بین فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار رابطه ی معنا دار وجود دارد.

فرضیه سوم:بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار رابطه ی معنا داروجود دارد.

 1-7 قلمرو زماني تحقيق

قلمرو زماني به نوع الگوی جمع‌آوری داده ها  بستگي دارد. الگوي جمع‌آوري پژوهش حاضر ميداني و  روش پژوهش پيمايشي است. بنابراين قلمرو ندارد.

1-8 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان می باشد .

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش

نارور و اسلی تر در تعریف فرهنگ بازار محوری چنین بیان می کنند : یک فرهنگ کسب و کار است که در آن همه ی کارکنان به طور مستمر  متعهد به آفرینش ارزش برتر برای مشتریان هستند . در تعریفی دیگر ؛بازار محوری به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها و فرآیندهای وظیفه ای متقابل  و مستمر که کسب و کار  را به ایجاد رضایت خاطر در مشتریان از میان نیازهای ارزیابی شده هدایت می کند ،بیان شده است (Deshpande and Farly؛1997)گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است . مدیران کامیان مدیرانی هستند گرچه تفاوت هایی در تعریف بازار محوری وجود دارد ،این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:

مشتری

رقبا

هماهنگی بین وظیفه ای

مشتری محوری بدین معنی است که کانون توجه سازمان،نخست‌ به مشتری و ارضای نیازها و خواسته‌های او معطوف شده و بر اساس خواسته‌ها و نیازهای روز مشتریان،انعطاف داشته باشد در واژه مشتري محوری ، بازار به سمت مشتري گرايش و سمت و سو پيدا مي کند که اين سمت و سو براساس حدس و گمان از نياز مشتري صورت مي گيرد. در واقع بازاربه سنجش افکار، نظرات و به پيشنهادات خريدار توجه مي‌کند . مشتري کارفرما مي باشد و توليد کننده و ارايه دهنده خدمات موظف به تأمين نياز مشتري مي‌باشند.در مبحث مشتري و تعاملات با او بايد به شناخت ادراکات مشتري پرداخت که اولاً کدام منافع از ديدگاه مشتري جذاب است و ثانياً هزينه‌ها و موانعي که مشتري با آن روبروست کدامند.

خدمات بايد دائماً با نياز مردم و مشتري تغيير يابد نه اينکه براي مدتي طولاني به يک صورت ادامه يابد( حسن شکوه مهدوی ؛  1389) نارورواسلی تردرسال۱۹۹۰مشتری محوری را به معنای درک مداوم وپیوسته نیازهای مشتریان هدف فعلی وبالقوه واستفاده ازآن دانش(دانش شناخت نیازهای مشتریان )درراستای ایجادارزش مشتری،معرفی کردند .ازسوی دیگرمشتری محوری به شرکت درساخت محصولاتی که موردتوجه ونیازمشتری است،کمک خواهدکرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122