پايان نامه رابطه بين مؤلفه‌هاي جنسي و مهارت‌هاي ارتباطي با رضايت زناشويي در زنان متأهل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين  مؤلفه‌هاي جنسي و مهارت‌هاي ارتباطي با رضايت زناشويي در زنان متأهل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه بين مؤلفه‌هاي جنسي و مهارت‌هاي ارتباطي با رضايت زناشويي در زنان متأهل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل نخست: مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه3
1-2-بیان مسئله5
1-3-اهمیت وضرورت مسئله8
1-4-اهداف تحقیق10
1-4-1-اهداف علمی10
1-4-2-اهداف کاربردی10
1-5-تعاریف واصطلاحات11
1-5-1- تعاریف مفهومی11
1-5-2- تعاریف عملیاتی12
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه14
2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی15
2-3- رضایت زناشویی17
2-4-عوامل تاثیرگذاربر رضايتمندي زناشويي19
2-5-عوامل توفیق وحفظ زناشویی24
2-6-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی25
2-7-ارتباط جنسی27
2-8-نقش های جنسیتی28
2-9-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی29
2-10-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی30
2-11-مولفه های جنسی30
2-11-1-حرمت جنسی30
2-11-2-اشتغال ذهنی جنسی31
2-11-3-آگاهی جنسی31
2 -11-4-قاطعیت جنسی32
2-11-5-کنترل جنسی بیرونی33
2-11-6-رضایت جنسی34
2-11-7-انگیزش جنسی35
2-11-8-اضطراب جنسی36
2-11-9-کنترل جنسی درونی36
2-11-10-نظارت جنسی36
2-11-11-ترس از رابطه جنسی 36
2-11-12-افسردگی جنسی37
2-12-نظریه ها و مفاهیم 37
2-12-1-نظریه فمینیستی 37
2-12-2-نظریه فروید38
2-12-3-نظریه اریک فروم39
2-12-4-نظریه فرانکل41
2-12-5-نظریه مزلو41
2-12-6-نظریه پرلز 42
2-12-7-نظریه هورناي 42
2-12-8-نظریه رشدشناختی 43
2-12-9-نظریه یادگیري اجتماعی43
2-12-10-دیدگاه اسلام 44
2-12-11-نظریه وابس45
2-12-12-دیدگاه اریکسون46
2-12-13-دیدگاه آلفرد آدلر46
2-12-14-نظریه میشل 47
2-12-15-نظریه سربین47
2-13-عوامل موثر بر نارضايتي جنسي در زندگي زناشويي48
2-14-ارتباط ومهارتهای ارتباطی51
2-15-انواع ارتباط53
2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)53
2-17-موانع ارتباط مؤثر53
2-18-مفاهیم نظری ارتباط54
2-19-مهارتهای ارتباطی55
2-20-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی57
2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش61
2-22-فر ضيه ها66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-طرح پژوهش70
3-2-جامعه ونمونه آماری70
3-2-1-جامعه70
3-2-2-نمونه آماری70
3-3-داده های جمعیت شناختی پژوهش71
3-4-ابزار پژوهش73
3-4-1-پرسشنامه رضایت زناشویی73
3-4-2-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ 73
3-4-3-مقیاس مهارتهای ارتباطی74
3-4-4-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی75
3-4-5-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی 75
3-4-6-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی 76
3-5-نحوه اجرا:77
3-6-تجزیه وتحلیل داده‌ها77
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش79
4-2 – ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش81
4-3-  بررسی یافته های پژوهش84
فصل پنجم:   نتیجه گیري و پیشنهادها
5-1-خلاصه 99
5-2-بحث و نتیجه گیري100
5-3 جمع بندی و نتیجه گیری نهایی113
5-4-محدودیات114
5-5-پیشنهادات 114
پیوست ها
پیوست-الف: پرسشنامه مهارتهاي ارتباطی117
پیوست-ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ 121
پیوست-ج: پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی125
منابع
منابع فارسی 135
منابع لاتین 145
چکیده انگلیسی149

منابع

 منابع فارسی

1-ابراهیمی، ابوالفضل.؛ جان بزرگی، مسعود.؛1386، رابطه مهارتهای ارتباطی و رضایت زناشویی،فصلنامه روانشناسی در تعامل در دین،1، 2، 176-165.

2-آبوت، پاملا .؛ کلر, والاس.؛ 1380، جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران، نشر نی.

3-احسانی پیله رود، هاجر.؛ 1385، بررسی اثربخشی زوجدرمانی رفتاری بر سازگاری زناشویی در مرکز بازتوانی معتادین، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه الزهرا،55-34.

4-احمدي،حبيب.؛ 1383،جنسيت وروانشناسي اجتماعي، شيراز، انتشارات نويد.

5-اصلاني، خالد.؛ 1383، نقش مهارتهاي ارتباطي بر كارايي خانوادگي دانشجويان متاهل پژوهي، فصلنامة رفاه اجتماعي ،1، 2 .135 ،131-137.

6-اديب راد، نسترن.؛ مهدوي، اسماعيل.؛ 1384، مقايسة باورهاي ارتباطي زنان مراجعه كننده به مركز قضايي و زنان مايل به ادامه زندگي مشترك شهر تهران، فصلنا مة خانواده پژوهی، 1، 2. 137 – 131.

7-استون،ابراهام.؛هانا.؛ 1381، پاسخ به مسائل جنسي و زناشويي، تهران، انتشارات ارغوان.

8-اسرار، صديقه.؛ 1383،بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه رضايتمندي زناشويي انريچ در گروهي از متأهلين داراي مشكل زوجي و بدون مشكل زوجي در شيراز، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان،38-12.

9-اسلامی نسب، علی.؛ 1376،رفتارهای جنسی انسان، تهران،  انتشارات حیان.

10-اصغرنژاد،فريد.؛ 1385،مقايسه سطوح هوش هيجاني و رضامندي زناشويي و رابطه ساختاري آنها در زوجين ناسازگار و سازگار شهرستان ساري، چكيده مقالات دومين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، 101.

11-اعتمادي، عذرا.؛ نوابي نژاد، شكوه.؛ احمدي، سيد احمد.؛ فرزاد، ولي اله.؛ 1385 ،بررسي تاثير زوج درماني به شيوه ي ايماگوتراپي بر افزايش صميميت زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر اصفهان، فصلنامه تازه ها و پژوهشهاي مشاوره،5، 19،22-9.

12-افضلي گروه،صولت.؛ ١٣٨٣، مقايسه سازگاري زناشويي معلمان مرددبستان هاي شهر اهواز بر اساس همساني هيجان خواهي باهمسران شان باكنترل سن وطول مدت ازدواج ، پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه شهيدچمران اهواز،45-15.

13-اکبری، مصطفی.؛ حسینی، حسین.؛ سعیدی، چیم.؛ 1391،رابطه آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی (PMS) با رضایت زناشویی زوجهای جوان،مقاله پژوهشی، گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه،18-13.

14-اکبری، مصطفی.؛ 1384، جمعیت و تنظیم خانواده؛ مهارت های بلوغ و ازدواج برای جوانان ، کرمانشاه، مجله علمی دانشگاه رازی، 3،5، 22-18.

15-الماسي، نفسيه .؛ خبيري، محمد.؛ فراهاني، ابوالفضل.،؛حمايت طلب، رسول.؛ 1389،رابطة سبك زندگي و رضايت زناشويي در ورزشكاران و مقايسة آن با افراد عادي، نشرية مديريت ورزشي،5، 87-74.

16-اوحدي، بهنام.؛ 1384، تمایلات و رفتارهاي جنسی طبیعی و غیر طبیعی انسان، تهران، نشر صادق هدایت.

17-بخشی، حمید.؛ 1386،ارتباط رضایت زناشویی با افسردگی زوجین، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 2، 44-33.

برازنده، ه.؛ 1384 ،رابطه معیارهاي ارتباطی و طرحواره هاي ناسازگار اولیه با سازگاري زناشویی. پایان

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد،55-16.

18-برنشتاین، فیلیپ اچ.، برنشتاین، مارسی تن.؛ 1377، شناخت و درمان اختلا فهای زناشویی (زناشویی درمانی)،ترجمۀ حمید رضا سهرابی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

19-بهرامي، فاطمه.، 1385، تاثير روشهاي جرات ورزي به دانش آموزان كم جرات دختر دبيرستاني با شيوه هاي مشاوره ي گروهي و فردي،پايان نامه ي كارشناسي ارشد مشاوره،دانشگاه علامه طباطبايي ،59-26.

20-بهمن، شهناز.؛ مافيي، هلن.؛ 1382، پرورش هوش هيجاني كودكان، مترجم حسن رستگارپور، ،تهران ، انتشارات بين المللي كاج.

21-بيد،مسعود.؛ 1385،بررسي رابطه ميان رضايت زناشويي با سلامت رواني زنان شاغل و خانه دار شهر دهدشت، پايان نامه كارشناسي روانشناسی،دانشگاه پیام نور گچساران، 38-16.

22-بولتون، رابرت.؛ 1996 ، روانشناسي روابط انساني، ترجمه ي حميد رضا سهرابي،تهران،انتشارات رشد.

23-تقیپور، آذین.؛ دژبان ،ریحانه.؛خادم دزفولی، زهرا.؛ نعامی، عبدالزهرا.؛ 1390، بررسی رابطه بین مهارتهاي ارتباطی و سبکهاي حل تعارض مدیران با توانمندي کارکنان، پژوهشهاي روانشناسی اجتماعی، 1، 2، 42-17.

24-توکل،زینب.؛ میرمولایی، طاهره.؛ مومنی موحد، زهره.؛ منصوری، آسیه.؛ 1390، بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان. 19، 2، 54-50

24-جعفري هرندي، سمیه.؛ 1381،بررسي رابطه ي تعارض هاي زناشويي وبي ثباتي ازدواج مستعد طلاق بودن (در زنان جوان) اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روان شناسي،دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي،51-23.

25-حاجي ابول زاده، ناهید.؛ 1381،بررسي اثربخشي درمان شناختي- رفتاري به شيوه گروهي بر افزايش رضايتمندي زناشويي زنان، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي: دانشكده علوم تربيتي وروان شناختي،45-12.

26-حسين زاده،علي.؛ 1388،همسران سازگار، تهران، انتشارات مؤسسه آموزش و پرورش امام خميني.

27-حسيني غفاري، فاطمه.؛ قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي. ؛آقامحمديان شعرباف، حميدرضا.؛ 1385 ،مقايسه ي اثربخشي روان درماني گروهي مبتني بر نظريه ي انتخاب و درمان انگيزشي نظام مند در افزايش رضايت زناشويي دانشگاه فردوسي مشهد، مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي،78-65.

28-حيدري، محمود .؛ مظاهري، محمدعلي.؛ پور اعتماد، حميدرضا.؛ 1384، رابطة باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر،فصلنامة خانواده پژوهي، 1،2، 68-34.

29-خوشكام، سميرا.؛ سيد احمدي، سيد احمد.؛ عابدي، محمدرضا .؛ 1386، تاثير آموزش ارتباط بر، روابط زوجين شهر اصفهان، فصلنامه ي تازه ها و پژوهشهاي مشاوره ، 6 ، 24،123 -.136

30- خویی مرقاتی، ع.؛ 1376، بررسی و مقایسۀ مشخصات فردي و خانوادگی زنان شاغل راضی و ناراضی از روابط جنسی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 5-2.

31-دارابي زاده،مرضيه.؛ 1388، رابطه بين هيجان خواهي و رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد گچساران، پايان نامه كارشناسي روانشناسی عمومی، 92-66.

32-دانش،آذر.؛ 1383،بررسی رابطه رضایت زناشویی با رضایت جنسی زوجین،چکیده مقالات،اولین کنگره آسیب شناسی خانواده،تهران، 88-43.

منابع لاتین

1-Bary. J, H, Family assessment: current issues in evaluating families, Family Relation . 1995. 44. 469-477.

2-Berg Crosse. L, Couples therapy. Sage publication, Inc.Vangelisti, A.L. & Alexander, A.L, “Coping with disappointment in marriage,when partners standards are unmet”.2000. 201-227.

3-Blumberg. S,L,Premarital intervention programs: A Compare- son

Study. 1991.  Unpublished doctoral dissertation, University of Denver.

4-Brezsnyak, M., & Whisman, M,Sexual desire and relationship functioning ;It’s effect of marital satisfaction and power. Journal of Sex and Marital Therapy. 2004.  30(3): 199-217.

5-Bronstein. P,h,”clinical treatment of marital dysfunction: a multiple-baselineanalyze”.1981. Behavioral assessment.

6-Burleson. B, A. new look at similarly and attraction in marriage Communication Monographs.1992. 59(5):268-287.

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین  مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهرگچساران و تعداد نمونه مورد نظر200 نفراز آنهایی که به مراکز مشاوره مراجعه و تمایل به همکاری داشتند به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای  به کار رفته در این پژوهش  شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss  نسخه 19 و با روشهای آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (مثل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که : بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار  وجود دارد. بین مولفه های جنسی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد. مسائل جنسی و مهارتهای ارتباطی پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد.از بين ابعاد مهارتهای ارتباطی، تنها مهارتهاي ارتباطي سخن گفتن و مهارتهاي ارتباطي تفسير و شفاف‌سازي صحبت‌هاي مخاطب، پيش‌بين معني‌داري براي نمره‌ي کلی رضایت زناشویی، بودند. در نتیجه سلامت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر، و رضایت زناشویی بستگی دارد.

کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، مولفه های جنسی، رضایت زناشویی

فصل اول:مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

ازداوج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق و هدف های متعددی دارد. بی شک هیچ نابهنجاری عاطفی و اجتماعی که از تأثیر خانواده فارغ باشد وجود ندارد(دانش ؛1384).اگر جامعه ای از خانواده های سالم و متعادل برخوردار نباشد، نمی تواند ادعای سلامتی کند. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامی پیشرفت و دست یابی به اهداف زندگی است( بخشی و همکاران؛1386). رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده  مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است. (کجباف ؛ 1383).

رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود. (ابراهیمی؛1387).

رضايت زناشویی کیفیتی است که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد از جمله: عوامل روانی- شخصیتی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی. در میان مجموعه ی این عوامل تعامل زناشویی گاه از عواملی نظیر مسائل و روابط جنسی تاثیر می پذیرد و موجب می شود فرد نیازی فزاینده برای تکیه کردن به همسر خویش در انجام مسائل خود احساس کند(دنفورث،2004).

رابطه جنسی با رضایت مداوم از رابطه پیوند دارد (هالفورد، 1384). همسران رضایتمند، همخوانی بیشتری میان فعالیت جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت جنسی که تجربه می کنند گزارش می نمایند. هم چنین برای مردان و هم برای زنان، رضایت از رابطه جنسی به طور معناداری با سطح کارکرد خانواده ارتباط دارد (گریف و مالهرب[1]، 2001) پژوهش رزن- گراندن و همکاران [2](2004) حاکی از آن بود که رضایت جنسی مولّفه بسیار مهمی در روابط وفادارانه است. به هر حال رضایت اوّلیّه از رابطه جنسی یک عامل پیش بینی کننده قوی برای رضایت و تداوم رابطه در زمان های بعدی است. طبق نظر اسپنس4 (1997 به نقل از هالفورد، 1384) رابطه جنسی کم و ناخوشایند، منشا تعارضاتی در زوجین مشکل دار است و از سوی دیگر، بنابر نظر مسترز و جانسون1 (1970) مشکلات جنسی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف در زندگانی زناشویی است و لذا قسمتی از درمان آنها برای مشکلات جنسی عبارت است از کمک به زوج ها برای بهبود  رابطه کلی خود با طرف مقابل .کار (2000) معتقد است هماهنگی جنسی و نه فراوانی فعالیت جنسی با رضایت زناشویی مرتبط است ( مسترز وجانسون،1970به نقل ازهالفورد،1384).

در زمينة رابطة جنسي نيز مي­توان گفت كه اگر چه زندگي زناشويي سعادتمندانه فقط تا اندازه­اي مربوط به رابطة جنسي است ولي اين رابطه ممكن است از مهمترين علل خوشبختي يا عدم خوشبختي در زندگي زناشويي باشد. زيرا اگر اين رابطه قانع كننده نباشد منجر به احساس محروميت، ناكامي و عدم احساس ايمني (به خطر افتادن سلامت روان) و در نتيجه از هم پاشيدگي خانواده مي­شود(شاملو، 1380).

زندگي مشترك تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي گيرد كه پاره­اي از آنها ممكن است زوجين را به طرف اختلاف و درگيري، جدايي رواني و حتي طلاق سوق دهد، تحقيقات مختلف نشان داده است كه يكي از مهمترين عوامل مشكل زا، اختلال در ارتباط يا به عبارتي اختلال در فرايند تفهيم و تفاهم ارتباطی است(حیدری، مظاهری، پوراعتماد، 1384).

ارتباط، سراسر زندگي انسان را در بر گرفته است. انسان به كمك ارتباط، زنده مي­ماند،رشد و تكامل مي يابد و سعادت و خوشبختي وي تا حد زيادي به چگونگي رابطه ي او با ديگران بستگي دارد.در اين بين، ارتباط زناشويي به عنوان طولاني ترين و عميق ترين نوع ارتباط همواره مورد توجه بوده است زيرا ازدواج رضايت بخش، براي سلامت جسمي و رواني همسران بسيار مفيد است(سياوشي و نوابي نژاد،1384).

ارتباط زناشويي مي توانددست مايه ي شادي يا منبع بزرگ رنج و تالم باشد. ارتباط، به زن و شوهر اين امكان را مي دهد كه با يكديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و مشكلاتشان را حل كنند. زوج هايي كه نتوانند با يكديگر ارتباط بر قرار كنند در يك وضعيت نامشخص قرار مي گيرند (يانگ ولانگ،1998 ).

 1-2-بیان مسئله

رضایت زناشویی ارزیابی ذهنی و احساس فرد در مورد رابطه زناشویی اش می باشد(برازنده،1384). رضایت زناشویی مفهومی گسترده و چند بعدی است که عوامل مختلفی در آن دخیل و تأثیر گذار است. این مفهوم،بخش وسیعی از پژوهش هاي منتشر شده در زمینه زناشویی را به خود اختصاص داده است(کدیر وهمکاران،[3] 2005).

در این زمینه توجه به کانون خانواده به عنوان اساسی ترین عنصراجتماعی ضروري به نظرمی رسد خانواده سالم خانواده­اي است که در آن افراد رشد سالم دارند و ارتباطات میان افراد، روال طبیعی دارد یعنی افراد خانواده با یکدیگر روابطی هماهنگ دارند و با آهنگی ملایم و روان با یکدیگر رفتار می نمایند عوامل مختلفی بر دوام این نوع خانواده تأثیر می گذارند که از جمله آنها رضایت بین زوجین است. رضایت زناشویی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است رضایت زناشویی، احساسات عینی از خشنودي، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر در همه جنبه­هاي ازدواجشان است بررسی عوامل مؤثر در رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سلامت فردي محسوب می گردد. در واقع ارتباط با همسر، جنبه مرکزي زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص است و نارضایتی زناشویی می تواند به توانایی زن و شوهر براي برقراري روابط رضایت­مندانه  با فرزندان و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند(حموله، روزي طلب،1388).

در دنیای اطلاعات وجهان ارتباطات امروز،که پیشرفت تکنولوژی، هرلحظه، انسانهای جوامع وفرهنگ های مختلف را به یکدیگر نزدیک و نزدیکترمی کند، خواسته های بشر، بیشتر وجدی­تر شده و رفاه، آزادی، آرامش، لذت وتنوع اهمیت بیشتری پیدا نموده اند از این رورابطه جنسی  جایگاهی مهمتر یافته و نه تنها دررده­ی نیازهای فیزیولوژیک انسانها همانند تشنگی،گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلکه درحیطه نیازهای معنوی چون نیازبه زیبایی وکمال درنظرگرفته می شود اما ابهامات،خرافات وجهالت های پیرامون آن هنوز ازبین نرفته اند( اوحدی،1385).

غریزه جنسی از نیازهای ذاتی انسان است. به طوری که کرلو[4] (1967) این نیاز را در رده نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیه قرارداده است. درزمینه رابطه جنسی نیز می توان گفت که اگر چه زندگی زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه ای مربوط به رابطه جنسی است ولی این رابطه ممکن است که از مهم ترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی در زندگی زناشویی باشد. زیرا اگر این رابطه قانع کننده نباشد منجر به احساس محرومیت، ناکامی وعدم احساس ایمنی (به خطر افتادن سلامت روان ) و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده می شود( صیادپور، 1384 ).

امروزه روابط جنسی به عنوان یک رفتارجنسی فردی به عنوان یک رفتاراساسی درزندگی انسانها به ویژه زندگی زناشویی محسوب می شود. نقش آگاهی ودانش فرد نسبت به مسائل جنسی بسیار مهم است ومی تواند برهمه ارتباطات وتعاملات زندگی زوجین تاثیرگذارباشد.جایگاه شناخت به عنوان یک متغیر واسطه ای تعامل افراد با یکدیگر نقش بسیار برجسته ای دارد. شناخت و دانش فردمی تواند به ادراک وتوانایی برای حل مشکلات بیانجامدآگاهی ودانش جنسی زوجین نیزلذت وبهبودرابطه زناشویی وعاطفی بین آنها را درپی دارد. اگرزوجین درزندگی خود شناخت بیشتری نسبت به این بعدمهم رابطه داشته باشند، قادرخواهند بودکه شیوه های ارتباطی خود را تغییر دهند و آنها را بهبود بخشند و درهنگام بروز تعارضات و مشکلات زناشویی یک راه حل سازنده را درپیش بگیرند(صیادپور، 1384 ).

مهارتهای ارتباطی [5]شامل دو دسته مثبت و منفی هستند پیامهای مثبت، مثل همدلی، جملات حمایت کننده ومهارتهای حل مسئله،مهارتهای منفی مثل نداشتن همدلی،مهارتهای حل مسئله ضعیف،پیامهای متناقض وبن بست دوسویه،فرستادن پیامهای ناهماهنگ(السون وهمکاران،1983؛به نقل ازکرو ،ریدلی؛ ترجمه موسوی،1384).چنین به نظرمی رسدکه اغلب زوجها انتظاریک رابطه منصفانه همراه با پاداش وهزینه مساوی را دارند.وجود کمبود تقابل درارتباط به ویژه کمبود تقابل در درک، انتقال،دریافت پیامهای هیجانی،سطح رضایت دررابطه زناشویی را به طورمعناداری کاهش می دهد(کرو،ریدلی؛ترجمه موسوی ،1384).

بطورکلی می توان گفت از آنجاکه مسائل جنسی ومهارتهای ارتباطی زوجین جزء مهمی ازرابطه زناشویی را تشکیل می دهدمعمولاً نارضایتی دربخشی ازرابطه زوجین به راحتی به بخشهاي دیگر سرایت می کندلذاشناخت عوامل ایجادکننده یک نارضایتی میتواندبه کاهش نارضایتی هاي دیگروحل مشکلات دربخشهاي دیگر زندگی بیانجامد با توجه به آنچه مطرح شد می توان پی برد این موضوع امروزه به مسأله اي بسیارمهم تبدیل شده وابعاد مطروحه آن جاي بررسی وپژوهش بسیاردارد لذا این پژوهش درصدد پاسخ به این مسئله می باشدکه آیا بین  مولفه های جنسی ومهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی در زنان متاهل رابطه معنادار وجود دارد؟

1-3-اهمیت مسئله

اهميت موضوع اين پژوهش به تاثير و اهميت استحكام خانواده و نقش آن در جامعه است.به دليل انتزاعي بودن موضوع و متغيرهاي تحقيق، در فرهنگ هاي مختلف رضايت و سازگاري و همچنين تعريف هوش هيجاني ،بنا به بررسي هاي به عمل آمده ، معمولاً متفاوت ديده شده است.مفاهيم ارزشي داراي چنين خصوصياتي هستند.با توجه به جديد بودن مفهوم هوش هيجاني ، تحقيقات متفاوتي در اين زمينه با ساير متغييرها صورت پذيرفته است و نتايج متفاوتي بدست آمده است كه در پيشينه تحقيق بيان شده است. اما آنچه به عنوان يك خلاء تحقيقاتي به نظر مي رسد اين است كه، در زمينه رضايت جنسي و سازگاري زناشويي، بايستي زوج هاي يك خانواده مورد آزمون قرار گيرند و بيشتر پژوهش ها، در اين متغيرها، فقط جنسيت ملاك عمل بوده و ديدگاه زوج هاي حقيقي مورد آزمون قرار نگرفته است،چرا كه در اين صورت نتايج و تحليل ها بيشتر و بهتر به واقعيت، زندگي زوج ها نزديك تر است.براي داشتن يك خانواده سازگار، پرداختن به اين موضوع از اهميت و ضرورت خاص خود برخوردار است. نتايج اين تحقيق مي تواند به مباني نظري و غناي علم روان شناسي و مشاوره كمك قابل توجهي بنمايد و در عمل نتايج مي تواند در كلينيك هاي مشاوره ازدواج و خانواده مورد استفاده قرار گيرد تا در شرايطي كه زوج ها از هم آشنايي چنداني ندارند با يك مشاوره در خصوص ميزان رضايت جنسي و موارد توافق در رضایت زناشويي، به عنوان راهنمايي براي بهتر انتخاب كردن زوج هم كفو خود باشد(سيف، 1384).

یکی از ابعاد مهم رابطه همسران که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد، رابطه جنسی می باشد.”میل جنسی در تمامی جوامع و مذاهب یک تابو است که در هاله اي از مسائل خرافی پیچیده شده و صحبت در حدود آن معمولاً با احساس هاي منفی مثل شرم، خجالت، ترس و گناه همراه است. این در حالی است که رفتار و روابط جنسی، مثل خوردن و آشامیدن جزئی از نیازهاي زندگی همه انسانها و به عبارتی لازمه یک زندگی مشترك سالم و بقاء نسل او است. از زمانی که الیس، کینزي و بعد از آن مسترز و جانسون، به مطالعه سیستماتیک رفتارهاي جنسی انسان پرداختند، روشن شد که مشکلات و اختلالات جنسی شایع تر از آن است که قبلاً تصور می گردید. وجود مشکلاتی در زمینه مسائل جنسی مثل کمبود تمایلات جنسی، ناتوانی جنسی و غیره چه بسا که به خاطر ترس و اضطراب، شرم و خجالت یا احساس بی کفایتی و گناه مخفی مانده وبیان نشده و زنان به علت حجب و حیا علائم این مشکلات را درست بیان نمی کنند و مشکلات جنسی بصورت نهفته با علائم و عوارض دیگري مثل ناراحتی هاي جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی بروز می کند (اوحدي،1384)

نارضایتی از مناسبات جنسی، علاوه برتأثیرات منفی روحی و روانی بر خود فرد مانند افسردگی، عدم تعادل روحی و روانی و شخصیتی،پیامدهایی چون پرخاشگري و خشونت، روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده نیز داشته و بردیگر اعضاء خانواده، اطرافیان و سلامت جامعه نیز تأثیر گذار خواهد بود.نتایج مطالعات نشان می دهند که رضایت جنسی و رضایت زناشویی با یکدیگر ارتباط متقابل دارندرضایت از رابطه زناشویی، باعث احساس شاد بودن وایجاد صمیمیت در زوجین می شود(گئو ، هانگ[6]،2005).

از آنجا كه آمار طلاق در كل جهان در حال افزايش است و اين افزايش تا حدي است كه برخي از كشورها با بحران روبه رو شده اند، به همين سبب در دهة گذشته پژوهشگران بسياري عوامل مؤثر بر رضايت زناشويي را بررسي كرده اند(منجزی وهمکاران، 1391).

آمار نشان می دهد که 50 درصد زوجین در مراحلی از زندگی زناشویی خود اختلال  در روابط جنسی را تجربه کرده اند. پژوهش در زوج هاي موفق نیز نشان می دهد که 77 درصد خانم ها دچار نارسایی جنسی بوده اند، بنابراین حتی در افراد موفق از نظر جنسی نیز ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد. اختلالات جنسی به هر علتی که ایجاد شوند داراي پیامدهاي منفی بسیاري هستند. تحقیقات نشان می دهد که نارسایی هاي جنسی ارتباط تنگاتنگی با عدم رضایت زناشویی ودر نتیجه طلاق دارد. مطالعات نشان می دهد1/68درصد از زنان مراجعه کننده به دادگاه هاي طلاق مشکلاتی در روابط جنسی داشته اند(توکلی زاده، وثوق، 1392).

از دیگر مشکلات بین زوج مشکلات ارتباطی است که بسیار رایج می باشد بیش از 90 درصد از زوجهایی که از زندگی خود رضایت چندانی نداشته و روابط آشفته ای را تجربه می کنند دارای مشکل ارتباطی و عدم مهارت لازم در این زمینه می باشند، واین مشکل را به عنوان مشکل اصلی خود بیان میکنند(رضازاده، 1387).

با توجه به اهمیت مسائل بیان شده در یک ارتباط زناشویی وتاثیر متقابل این متغیرها محقق را برآن داشت تا اهمیت هر یک از این ابعاد را مشخص کرده و به هدف مورد نظر خود که همان بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بر رضایت  زناشویی بپردازد.

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف علمی: بررسی مولفه های جنسی ومهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متاهل میباشد .

1-4-2-هدف کاربردی: نتایج به دست آمده از پژوهش دردرمان مشکلات جنسی و بالارفتن سطح رضایت زناشویی در مراکز مشاوره خانواده و برای مشاوران و روانشناسان کاربرد دارد.

1-5-تعاریف واصطلاحات

1-5-1-تعاریف مفهومی

1-تعریف مفهومی رضایت زناشویی:رضايت مندي زناشويي انطباق بين وضعيت موجود فرد درروابط زناشويي با وضعيت مورد انتظار است (روف ،1989؛به نقل ازفراست،1381).

2-تعریف مفهومی مهارت های ارتباطی: مجموعه ای از فعالیت ها و تعاملات است که موجب وتامین نیازهای افراد می گردد و به عنوان یک نیاز انسانی بین انسان هایی که با هم زندگی می کنند پدیدار می شود(عطاري،حسين پور،راهنورد،1388).

3-مولفه های جنسی: عبارت است از ابعادی مثل آگاهی جنسی، حرمت جنسی، اشتغال ذهن جنسی، کنترل جنسی درونی و بیرونی، انگیزش جنسی، اضطراب جنسی، قاطعیت جنسی، افسردگی جنسی، نظارت جنسی، ترس از رابطه جنسی، رضایت جنسی.

1-حرمت جنسی: توجه مثبت و توانایی اطمینان به تجربه مسائل جنسی از طریقی لذت بخش و راضی کننده.

2-اشتغال ذهنی جنسی: تمایل به تفکر بیش از حد در مورد مسائل جنسی.

3-کنترل جنسی درونی: اعتقاد به اینکه ابعاد جنسی زندگی فرد تحت کنترل شخصی خود فرد هستند.

4-آگاهی جنسی: تمایل فرد به تفکر و اندیشه در مورد طبیعت مسائل جنسی.

5-انگیزش جنسی: تمایل به درگیر شدن در یک رابطه جنسی.

6-اضطراب جنسی: احساس تنش، راحت نبودن، و اضطراب فرد در مورد ابعاد جنسی زندگی.

7-قاطعیت جنسی: تمایل به قاطعیت در روابط جنسی.

8-افسردگی جنسی: تجربه فرد از احساس غمگینی، ناراحتی، و افسردگی در مورد زندگی جنسی اش.

9-کنترل جنسی بیرونی: اعتقاد فرد  به اینکه مسائل جنسی اش تحت تاثیر چیزهایی خارج از کنترل وی قرار دارند.

10-نظارت جنسی: تمایل فردآگاهی از تاثیری که مسائل جنسی زندگی اش بردیگران می گذارد.

11-ترس از رابطه جنسی: ترس از ایجاد رابطه جنسی با فرد دیگر.

12-رضایت جنسی: تمایل فرد به اینکه از ابعاد زندگی جنسی اش به حد زیادی رضایت داشته باشد(اسنل وهمکاران، 1993).

1-5-2-تعاریف عملیاتی

1-تعریف عملیاتی رضایت زناشویی:عبارت از نمره هر آزمودني در پاسخ به سوالات آزمون رضايت زناشویی اینریچ است كه در اين تحقيق براي سنجش رضايت زناشویی بكار رفته است . و نمره بالاتر نشانه رضايت بيشتر و بر عكس.

2-تعریف عملیاتی مهارتهای ارتباطی: عبارت از نمره هر آزمودني در پاسخ به سوالات آزمون مهارتهای ارتباطی است كه در اين تحقيق براي سنجش مهارتهای ارتباطی بكار رفته است . و نمره بالاتر نشانه مهارت  ارتباطی بيشتر و بر عكس.

3-تعریف عملیاتی مولفه های جنسی: عبارت از نمره هر آزمودني در پاسخ به سوالات آزمون مولفه های جنسی(MSQ) است كه در اين تحقيق براي سنجش  مولفه های جنسی بكار رفته است

[1] – Greeff, A.P., & Malherbe, H.L

[2] – Rosen-Grandon, J.R., Myers, J.E., & Hattoe, J.A.

3. Spence

4. Masters & johnson

[3] -Qadir ,Desilva , Prince , Khan

[4] – Khrlv

[5] – communication skills training

[6]– Guo B, Huang J

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
 • پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
 • پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل
 • پايان نامه بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122