پايان نامه رابطه بين مديريت استعداد با يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دانشگاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين مديريت استعداد با يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دانشگاه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 166 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين مديريت استعداد با يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دانشگاه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهشی
1– 1– مقدمه 3
2– 1– بیان مسئله 4
3- 1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7
4- 1- اهداف پژوهش 9
1- 4- 1- هدف کلی 9
2- 4- 1- اهداف جزئی 9
5- 1- سولات پژوهش 9
6- 1- فرضیه¬های پژوهش 9
7- 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق 10

فصل دوم: کلیات پژوهش
1- 2- مقدمه 19
قسمت اول: مبانی نظری پژوهش 19
الف: 2- 2- استعداد 19
1- 2- 2- مفهوم استعداد 19
3- 2- مدیریت استعداد 22
1- 3- 2- مقدمه 22
2- 3- 2- تاریخچه¬ی مدیریت استعداد 22
3- 3- 2- تعاریف مدیریت استعداد 23
4- 3- 2- دلایل توجه به مدیریت استعداد 26
5- 3- 2- اهداف مدیریت استعداد 27
6- 3- 2- رابطه مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی 27
7- 3- 2- صاحب نظران مدیریت استعداد 29
1- 7- 3- 2- مدل پنج عاملی فیلیپس و راپر (2009) 29
2- 7- 3- 2- مدل کالینگز و ملاهی (2009) 32
3- 7- 3- 2- مدل توسعه- بکارگیری- رابطه دلویت 2007 33
4- 7- 3- 2- مدل جامع سیستمی مدیریت استعداد (رضائیان و سلطانی، 1388) 33
5- 7- 3- 2- سه روند پژوهشی در مدیریت استعداد 35
ب): 2- 2- یادگیری 37
1- 4- 2- مقدمه 37
2- 4- 2- تعاریف یادگیری 37
3- 4- 2- ویژگیهای یادگیری 38
4- 4- 2- سطوح یادگیری 39
5- 2- یادگیری سازمانی 39
1- 5- 2- تاریخچه¬ی یادگیری سازمانی 39
2- 5- 2- انواع یادگیری در سازمان 40
3- 5- 2- دسته¬بندی پژوهشهای یادگیری 42
4- 5- 2- تعاریف یادگیری سازمانی 43
5- 5- 2- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 44
6- 5- 2- مهارتهای یادگیری سازمانی 45
7- 5- 2- یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف 46
1- 7- 5- 2- هابر و فرایندهای یادگیری 46
2- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری در سطح سازمان از نظر کارل و کنت (1994) 49
3- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه ردینگ 51
4- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و پاوید 52
5- 7- 5- 2- دیدگاه پیتر سنگه دربارهی سازمان یادگیرنده 52
6- 7- 5- 2- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه 54
قسمت دوم 56
6- 2- بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع 56
1- 6- 2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 56
2- 6- 2- تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی 63

فصل سوم: تبیین تحقیق
1- 3- مقدمه 73
2- 3- روش تحقیق 73
3- 3- جامعه¬ی آماری 74
4- 3- حجم نمونه و روش نمونه¬گیری 74
5- 3- روش جمع¬آوری اطلاعات 74
6- 3- روایی و پایایی پرسشنامه ها 76
1- 6- 3- روایی پرسشنامه ها 76
2- 6- 3- پایایی پرسشنامه ها 76
7- 3- روشهای تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش 77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش
1- 4- مقدمه 81
2- 4- توصیف یافته¬های تحقیق 81
3- 4- پیشفرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک 85
4- 4- تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش 89
5- 4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 91

فصل پنجم: استنباط و نتیجه¬گیری
1- 5- مقدمه 105
2- 5- خلاصه¬ی پژوهش 105
3- 5- نتیجه¬گیری 106
4- 5- پیشنهادها 117
1- 4- 5- پیشنهادهای کاربردی 117
2- 4- 5- پیشنهادهای اجرایی برای تحقیقات آتی 118
5- 5- محدودیت¬های پژوهش 119
1- 5- 5- محدودیت¬های در اختیار یا کنترل محقق: 119
2- 5- 5- محدودیت¬هایی که کنترل آنها از عهده¬ی پژوهشگر خارج است: 119
منابع فارسی 123
منابع لاتین 128

منابع

 منابع فارسی: 

ابوالعلایی، ب و غفاری، ع. (1385). مدیران آینده: استعداد­یابی و جانشین­پروری مدیران. سازمان مدیریت منابع صنعتی، چاپ سوم، 285.

اجاق، ن. (1391). رابطه­ی مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان بیمارستان­های منتخب استان البرز. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

احمدی دشتیان، آ. (1390). رابطه ی مدیریت استعداد با فرایند انتخاب مدیران در بیمارستان های منتخب دولتی و خصوصی استان مازندران در سال 1389. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

اسدی و دیگران. (1388). رابطه­ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریه­ی حرکت، مدیریت ورزشی، شماره­ی اول، 245-273.

اعرابی، م و فخاریان، م. (1387). اندازه­گیری سطح یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت­های تابع شرکت صنایع شیر ایران). پژوهش­های مدیریت، سال اول، شماره­ی اول، 129-109.

افجهء، ع و رضایی ابیانه، ن. (1392). رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت­های بیمه. فصلنامه­ی علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره­ی هفتاد، 247-221.

ایوب، ا. (1387). چالش­های سازمان­های ایرانی در مواجه با نیرو­های دانشگر: راهکار­هایی در حوزه مدیریت منابع انسانی. از http://hrd.persianblog.ir

بیگی، م. (1389). ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه­های کشور. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت فناوری اطلاعات. دانشگاه پیام­نور.

پارسا، م. (1374). روان­شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه­ها. تهران: سخن.

پور­حسینی، ج. (1386). سازمانهای یادگیرنده، ضرورت کسب و کار در دنیای امروز. مجله­ی مدیریت، سال هجدهم، شماره­ی 122-121.

تاج­الدین، م و معالی­تفتی،م. (1387). چرا مدیریت استعداد. ماهنامه­ی تدبیر، شماره­ی صد و نود و یک، 135-115.

تاج­الدین، م و معالی­تفتی،م. (1387). مدیریت استعداد­ها. ماهنامه­ی تدبیر، شماره­ی صد و نود و دو.

تونکه­نژاد، م و داوری، ع. (1388). توسعه­ی منابع انسانی با رویکرد جامعه شناختی سازمان. فصلنامه­ی پژوهش­های مدیریت انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال اول، شماره­ی سوم، 247-221.

تیمور­نژاد، ک و صریحی­اسفستانی، ر. (1389). تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند­سازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصاد و دارایی. فصلنامه­ی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره­ی شصت و دوم، 59-37.

جعفری، ح.، قنواتی­نژاد، ز و میرزایی، ز. (1392). وضعیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1390. دو ماهنامه­ی علمی- پژوهشی جندی شاپور، دوره­ی چهارم، شماره­ی اول، 90-82.

چناری، ع و صائمیان، ص. (1387). مدیریت دانش و استعداد­ها. مدیریت، سال نوزدهم، شماره‌ی صد و نود و یک و صد و نود و دو، 19-18.

چوپانی، ح.، سیادت، ع و پور، م. (1391). افزایش یادگیری در سازمان­ها؛ با تاکید بر عوامل سازمانی موثر بر آن. نشریه­ی صنعت لاستیک، شماره­ی شصت و نهم، 70-59.

حاتمی، و دستار، ح. (1391). تبیین نقش یادگیری در بهره وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال چهارم، شماره اول، 53-27.

حاجی­کریمی، ع و حسینی، ا. (1389). تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره­ی دوم، 71-51.

حاجی­کریمی، ع و سلطانی، م. (1390). بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد. مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره­ی بیست و سوم، 116-95.

حافظ­نیا، م. ر. (1387). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت

حجازی، ی.، عباسی، ع، ایروانی، ه، زالی، م و علوی، ب. (1390). یادگیری سازمانی در دانشکده­های کشاورزی استان تهران. مجله­ی تحقیقات اقتصاد و توسعه­ی کشاورزی ایران، شماره دوم، ص184-175.

حسینی، ا. (1390-1389). نقش مدیریت استعداد در تامین و حفظ منابع انسانی مستعد. فصلنامه­ی اقتصاد و تجارت نوین، شماره­های بیست و سوم و بیست و چهارم، 205-181.

خالوندی، ف و عباس­پور، ع. (1392). طراحی مدل بهینه­سازی فرایند مدیریت استعداد؛ مطالعه‌ی موردی شرکت نفت و گاز پارس. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال ششم، شماره­ی نوزدهم، 128-103.

خانعلیزاده، ر.، کردنائیچ، ا، فانی، ع و مشبکی، ا. (1389). رابطه بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). پژوهش­نامه­ی مدیریت تحول، سال دوم، شماره­ی سوم، 45-21.

دلاور، ع. (1387). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.

رابینز، ا. (1374). مدیریت رفتار سازمانی. ع. پارسائیان و م. اعرابی (مترجمان). تهران: موسسه­ی مطالعات و پژوهش­های فرهنگی.

رحیمی، ح.، رجایی­پور، س و سلیمی، ق. (1385). میزان کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه­های دولتی شهر اصفهان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)، شماره­ی دوازدهم، 54-41.

رضائیان، ع و سلطانی، ف. (1388). معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد کارکنان صنعت. فصل­نامه­ی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره‌ی هشتم،49-7.

رمضان، م و حسنوی، ر. (1390). بهره­وری دانش در سازمان­های دانشی. تهران: آتی­نگر.

سبحانی­نژاد، م.، شهابی، ب و یوزباشی، ع. (1385). سازمان یادگیرنده (مبانی نظری، الگو­های تحقق و سنجش). تهران: یسطرون.

سرمد، ر.، بازرگان، ع و حجازی، ا. (1388). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: موسسه‌ی انتشارات آگاه.

سلطان­زاده، و.، قلاوندی، ح و فتاحی، م. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز. دوفصلنامه­ی پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال چهارم، شماره­ی دوم، 142-125.

سنگه، پ و دیگران. (1387). پنجمین فرمان در میدان عمل: استراتژی­ها و ابزار سازمان یادگیرنده. م. خادمی­گراشی، م. سلطانی و ع. رستگار. (مترجمان). تهران: آسیا.

شائمی، ع.، علامه، م و عسکری، م. (1392). استراتژی مدیریت استعداد و رابطه­ی آن با هوش عاطفی کارکنان. فصلنامه­ی علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره­ی هفتاد، 75-47.

شریفی، ا و اسلامیه، ف. (1387). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 87-86 . فصلنامه­ی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره­ی دوم، 22-1.

صبوری، م. (1388). جامعه­شناسی سازمانها. تهران: شب­تاب.

صیادی، س.، محمدی، م و نیک­پور، ا. (1390). مدیریت استعداد، مفهومی کلیدی در حوزه­ی سازمانی. کار و جامعه، شماره­ی صد و سی و پنج، 86-82.

صیادی، س.، محمدی، م و نیک­پور، ا. (1391). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد کرکزی صندوق تامین اجتماعی. فرایند مدیریت و توسعه، دوره­ی بیست و پنجم، شماره­ی دوم، 148-133.

طهماسبی، ر.، قلی­پور، آ و جواهری­زاده، ا. (1391). شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعداد­های علمی. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره­ی هفدهم، 26-5.

عسکری باجگرانی، م.، شائمی، ع و علامه، م. (1391). سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان. مدیریت شهری، شماره29، 286-277.

عظیم­وند، ز. (۱۳۹۰). موردکاوی بررسی مدیریت استعداد و رابطه آن با سبک رهبری در مرکز تحقیقات مخابرات ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

علامه، م و مقدمی، م. (1389). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی (مطالعه­ی موردی: واحد نیروی محرکه­ی شرکت ایران خودرو). پژوهشنامه­ی مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره­ی اول، 99-76.

علم بیگی، ا.، محمدی، ا و مقیمی، م. (1391). پیکر­بندی کارآفرینی سازمانی در توسعه­ی یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری. مجله­ی تحقیقات اقتصاد و توسعه­ی کشاورزی ایران، شماره­ی چهارم، 725-715

علیان، ح. (1389). مدیریت استعداد­ها. تهران: جهاد دانشگاهی.

فخر­پور، ر.، یاوریف یف امیر­تاش، ع و تند­نویس، ف. (1392). رابطه­ی بین کیفیت زندگی کاری و تعهدد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده­ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاه­های کشور. مدیریت ورزشی، شماره­ی سیزدهم، 168-153.

قربانی­زاده، و. (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده. تهران: بازتاب.

قلی­پور، آ و روشندل­ اربطانی، ط. (1389). مدیریت استعداد­ها؛ کژکارد­های رسانه­های جمعی در تشدید روند مهاجرت نخبگان. پژوهش­های مدیریت، سال سوم، شماره­ی هشتم، 35-19.

قنبرپور نصرتی، ا.، ساعت­چیان، و و پور سلطانی زرندی، ح. (1391). ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه­ی یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون­های منتخب. نشریه­ی مدیریت ورزشی، شماره­ی چهارده، 107-91.

قهرمانی، م. (1388). مدیریت آموزش سازمانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

کارت رایت، ر. (1387). مدیریت استعداد. گودرزی. ع و حسینی، ج (مترجمان). تهران: رسا.

ماتیو، گ و سیمز، د. (1388). توسعه استعداد­های آتی. جزنی، ن. (مترجم). تهران: سرآمد.

مارکوارت، م.، جی. (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده: توسعه­ی عناصر پنج گانه برای یادگیری سازمانی. زالی، م (مترجم). تهران: دانشگاه تهران.

مارکوارت، م.، جی. (1387). مبانی سازمان یادگیرنده. ایران­نژاد پاریزی، م (مترجم). تهران: مدیران.

معالی تفتی، م. (۱۳۸۹). بررسی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالش­ها و موانع پیاده­سازی آن در گروه سایپا. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

میر­حیدری، ا.، سادت، ع، هویدا، ر و عابدی، م. (1391). رابطه­ی یادگیری سازمانی و خود­کارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران. فصلنامه­ی علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره­ی دوم، 154-139.

نادری، ع و سیف نراقی، م. (1390). روش­های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی(با تاکید بر علوم تربیتی). ویریش پنجم، چاپ هشتم، تهران: ارسباران.

نادری، ن و جمشیدیان، ع. (1386). توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش­های ضمن خدمت. پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم، شماره­ی بیست و هفتم،

نعیمی، گ و نظری، ع. (1390). ارتباط کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه­ی تازه‌های روانشناسی صنعتی- سازمانی، سال دوم، شماره­ی هشتم، 27-19.

ولادت، ف. (1391). آسیب شناسی مدیریت استعداد در مدارس ابتدایی شهر تهران. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

یعقوبی، م.، کریمی، س، جوادی، م و نیک­بخت، ا. (1388). رابطه­ی بین مولفه­های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش کارکنان بیمارستان­های منتخب شهر اصفهان. مدیریت سلامت. 13 (42)، 74-65.

یعقوبی،م.، رحیمی، ز، دریابیگی،م و جوادی،م. (1390). رابطه­ی بین میزان کاربست مولفه­ی یادگیری سازمانی و ویژگی­های و دموگرافیکی کارکنان بیمارستان مرکز طبی کودکان. مجله­ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی(ویژه­نامه­ی توسعه آموزش و ارتقای سلامت)، شماره­ی یازدهم،1082-1074.

 منابع لاتین:

Babio, N & Rodriguez. (2010). Talent management in professional services firms: a HR issue? .International Journal of Organization Analysis, Emerald, pp. 392-411.

Barron,p. (2008). Education and talent management implication for the hospitality industry. Intranational Journal of Contemporay Hospitality management, Emerald, vol. 20. Pp. 730-742.

Bayraktaroglu, S & Kutaniz, R.O. (2003). Transforming hotels into learning organization: a new strategy for going global . Tourism management, No. 24. pp. (149-154).

Bolhuis, S & Simons, R. (2001). Naar een breeder begrip van leren. (Towards a broader understanding of learning). Human Resource Development. Organization van het leren. pp. 37-52.

Burbach, r & Royle, t. (2010). Talent on demand? Talent management in the grrman and, irish subsidiaries of a US multination corporation. emerald, pp. 414-431.

Chinynglang, J. (2004). Social Context and Social Capital as Enablers of Knowledge in tegration. Journal of Knowledge Tranfer, Management Science, 50(11), pp. 1477-1490.

Chuai, X., Preece, D & Iles, P. (2008). Is talent management just “old wine in new bottles” ? . Emerald Group, management research news, vol. 31, no. 12, pp. 901-911.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بو­علی­سینا انجام شده­است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری، شامل کلیه­ی کارکنان دانشگاه بوعلی­سینا که تعداد آنها 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) است. با استفاده از شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی، حجم نمونه 260 نفر (190 نفر مرد و 65 نفر زن) مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه­ی یادگیری سازمانی نیفه (2001) و مدیریت استعداد استفاده گردید. روایی پرسشنامه­ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آنها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 94/0 محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی استفاده شده­است. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان کاربست مدیریت استعداد و میانگین یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا کمتر از حد متوسط (میانگین آماری) می­باشد. هم­چنین بین مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی و بین تمامی مولفه­های مدیریت استعداد و مولفه­های یادگیری سازمانی رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون چند­متغیره نشان داد که از طریق مولفه­های حفظ و نگهداشت استعداد­ها و توسعه­ی استعداد­ها می­توان یادگیری سازمانی را پیش­بینی کرد. نتایج آزمون t برای گروه­های مستقل نشان  داد که بین دیدگاه کارکنان زن و مرد در خصوص مدیریت استعداد و هم­چنین در میزان مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن تفاوت معناداری مشاهده نمی­شود ولی در خصوص میزان مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان به لحاظ سنوات خدمت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. هم­چنین نتایج نشان داد نظر کارکنان زن و مرد در مورد میزان یادگیری سازمانی مشابه است و در میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن، سنوات خدمت و تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

واژه های کلیدی:  مدیریت استعداد، یادگیری سازمانی، دانشگاه بوعلی سینا

فصل اول

طرح پژوهش

1– 1–  مقدمه

امروزه در هر جامعه­ای سازمانها کارکرد­­­­های مهمی را انجام می­دهند و نقشی حیاتی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اداره­ی امور جامعه بازی می­کنند. از این رو جامعه­ی امروزی برای کارایی سازمانها ارزش و اهمیت فراوانی قائل است. بدون سازمانهای کارآمد و پویا جامعه­ی امروزی نمی­تواند به هدفهای خود دست یابد و نیازهای گوناگون خود را برآورده سازد (صبوری، 1388: 7). سازمانها امروزه دچار تغییرات شگرفی شده­اند، رشد سازمانی و تبدیل سازمان از شکل بسته به موجودیتی زنده و تغییر الگوهای ثابت و از پیش تعیین شده­ی سازمان به الگو­های سازگار شونده و منعطف، نمونه­هایی از تغییراتی می­باشند که در سازمانها به وجود آمده است (هونگ، کو[1]، 1999 بنقل از قربانی­زاده، 1387). در این میان سازمانهای آموزشی به علت گستردگی، منحصر به فرد بودن و اهمیت در رشد و توسعه از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردارند (رابینز[2]، 1374). سازمانهای آموزشی در محیطی پویا، پیچیده، پر ابهام و سنت گریز قرار دارند و دائما از محیط اطراف خود اثر می­پذیرند و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته­اند. با درک این مهم که تغییر جزء جدا نشدنی و ذاتی دانشگاه­های هزاره­ی سوم شده­است، قدرت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه­­­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و آموزشی افزایش می­یابد. از این رو داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارایی­های حیاتی سازمان به حساب می­آیند، منافع بسیار زیادی برای دانشگاه­ها به دنبال خواهد داشت(سلطانزاده­، قلاوندی و فتاحی، 1391). گرچه تحقق اهداف سازمان در گرو همکاری و تعامل همه­ی اجزای سازمان است، نقش و جایگاه منابع انسانی ویژه و منحصر به فرد است (قهرمانی، 1388: 10). هدف پرورش منابع انسانی کسب حداکثر منابع، تقویت و بهبود بهره­وری و استفاده­ی حداکثر از پتانسیل­های کارکنان برای تحقق اهداف سازمانی است (گاراوان[3]، 2004) که این اهداف تحت پوشش استراتژی تحت عنوان استراتژی مدیریت استعداد[4] تحقق می­یابد. بنابراین لازم است که سازمانها برای حفظ بقا همگام با تغییرات متحول گردند و استعداد کارکنان خود را همراستا با تغییرات در جهت دستیابی به اهداف سازمان هدایت نمایند (عسگری باجگرانی، شائبی و علامه: 1390). به علاوه، در یک سازمان برای توسعه­ی هر امری نیازمند استفاده از استعداد­­های بالقوه کارکنان به عنوان سرمایه­های فکری سازمانی هستیم. در این راستا یکی از موثرترین عوامل، یادگیری سازمانی[5]، به عنوان راهکاری برای زدودن فقر اطلاعاتی می­­باشد (سبحانی­نژاد، 1384 بنقل از علم بیگی، محمدی و مقیمی، 1391). یادگیری همواره وسیله­ای مطمئن برای بهبود عملکرد و حل مشکلات سازمانی است و فقدان آن معضلات متعددی را در سازمان ایجاد می­کند. به همین دلیل به منظور تربیت و تجهیز نیروی انسانی سازمانها و بهسازی و بهره­گیری موثر­تر از این نیروها، یادگیری همواره به عنوان تاثیر­گذارترین عامل مد­نظر است(چوپانی، 1391).

2– 1–  بیان مسئله

در دهه­های اخیر سرمایه­ی انسانی[6]  به عنوان سرمایه­ی مهم و رقابتی سازمان شناخته می­شود و مدیران منابع انسانی با آگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان می­باشند (تونکه نژاد و داوری، 1388). به تجربه ثابت شده که مشکل کشور­های توسعه نیاقته، کمبود منابع طبیعی و مادی نیست بلکه آنها بیشتر با مساله­ی منابع انسانی توسعه یافته مواجه اند. دلیل بر این ادعا اینکه چه بسا کشور­های غنی و ثروتمندی که از حیث منابع انسانی، عقب مانده­اند و چه بسا کشور­هایی که علی­رغم ضعف در منابع طبیعی و خدادادی به لحاظ برخورداری از منابع انسانی توانمند و متخصص جزو ممالک توسعه یافته محسوب می­شوند (قلی­پور، 1389).

تغییرات سریع و گسترده­ای که در سازمان­های امروزین به وجود آمده است سبب شده است تا کمبود مهارت­ها از چالش­های عمده­ی بازار کار به شمار آید؛ تقاضای رو به افزایش کارفرمایان برای جذب نیرو­های ماهر از سویی، و تمایل کارکنان توانمند برای تصاحب و در اختیار قرار گرفتن مشاغل با ارزش از سویی دیگر، باعث شده است تا یک نبرد و مبارزه­ای شکل بگیرد که بی­مناسبت نیست آن را نبرد استعداد­ها بنامیم. در این نبرد، سازمان­های موفق در پی آن هستند که استراتژی و خط مشی­ها و رویه­های خود را به گونه­ای بهبود بخشند که بتوانند استعداد­هایی را که برای تداوم حیات اقتصادیشان ضروری است، جذب کنند، توسعه دهند و نگه­دارند. برای این منظور آن­ها باید بدانند چه توانمند­ی­هایی را برای سازمان­شان نیاز دارند و سپس استعداد­های بالقوه و بالفعل را در بین کارشناسان شناسایی کنند، به عبارت دیگر باید قادر باشند تا بر استعداد­ها مدیریت کنند. (گای[7]، 1388: 17).

مدیریت استعداد فرایندی است که در دهه­ی 1990 پدیدار شد و کماکان مسیر تحول را می­پیماید. در این دهه واژه­ی جنگ استعداد برای اولین بار توسط شرکت مشاوره­ای مکنزی[8] ارائه شد. در بررسی شرکت مکنزی مشاهده شد، سازمان­هایی که در جذب، توسعه و نگهداری مدیران با استعداد موفق­تر هستند میزان سود­دهی بیشتری دارند همین امر سبب شد نگرش به افراد با استعداد برای سازمان­ها عوض شده و به آنها به دید یک منبع ایجاد مزیت رقابتی نگریسته شود (گای[9]، 1388: 17). مدیریت استعداد، شامل ابزار استراتژی وحدت یا بهبود فرآیندها به منظور افزایش خروجی از محل کار با استقرار سیستم‌ها و فرآیندها برای جذب،   توسعه، حفظ و استفاده از مهارت های مورد نیاز و توانایی­های نیروی کار و استعدادشان است که مطابق بانیازهای کسب و کار فعلی و آینده باشد (ساهای[10]، 2012). مدیریت استعداد، تسهیل و توسعه­ی پیشرفت مسیر شغلی افراد بسیار با استعداد و ماهر در سازمان، با استفاده از دستورالعمل­های تدوین شده، منابع، سیاست­ها و فرایندها می­باشد (گای و دیگران بنقل از صیادی، محمدی و نیک­پور، 1390). از سوی دیگر در دنیای متغیر کنونی، سازمان­ها همانند افراد باید سریع­تر و بهتر خود را با محیط متغیر انطباق دهند، در غیر این صورت دچار شکست می­شوند. بنابراین، سازمان‌هایی موفق­تر هستند که زودتر، سریع­تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری و آموخته­ها را در فرایند­های کاری خود نشان دهند. به همین دلیل است که در سالها­ی اخیر یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده[11] به عنوان پارادایم­های جدید سازمانی مطرح و رشد قابل توجهی پیدا کرده­اند (حجازی، عباسی، ایروانی، زالی و علوی: 1390).

به نظر سنگه[12] (1990)، مشکل اصلی دست به گریبان سازمانهای امروزی این است که آن­ها بیشتر به صورت یک کل قادر به شناسایی تهدید­ها و اثرات آنها نبوده و از خلق گزینه­ها و راه­حل­ها عاجزند، به بیان دیگر سازمانها در یادگیری دچار مشکل هستند. مهم­ترین ابزاری که می­تواند سازمان­ها را در این امر یاری کند، عامل یادگیری سازمانی است؛ زیرا نه تنها موجب دست گرفتن رهبری تغییر خواهد شد، بلکه شاید یگانه مزیت رقابتی برای تداوم و توسعه­ی سازمانها باشد (گو[13]، 2003 بنقل از چوپانی، 1391).

برای اولین بار در سال 1900 میلادی هنگامی که فردریک تیلور[14] موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمانی مطرح کرد، مفهوم یادگیری سازمانی شکل گرفت (یانگ و دیگران، 1999 بنقل از افجهء و رضایی ابیانه، 1392). اما سا­یرت و مارچ[15] اولین کسانی بودند که در سال 1963 دو واژه­ی یادگیری و سازمان را در کنار هم قرار داده و یادگیری را به عنوان پدیده­ای سازمانی مطرح کردند (قربانی­زاده، 1387: 20). یادگیری سازمانی فرایندی است پویا که سازمان را قادر می­سازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد. این فرایند شامل تولید دانش جدید، مهارت­ها و رفتار­ها می­شود. یادگیری سازمانی راه اصلی ایجاد کار دانشی[16] و بهبود کارایی سازمان است (زانگ، تیان و اوی[17]، 2009). مارکوارت اظهار می­دارد یادگیری زیر سیستم اصلی سازمان یادگیرنده است که در سطوح فردی و گروهی و سازمانی رخ می­دهد. یادگیری سازمانی بیانگر قابلیت توسعه­ی فکری و بهره­وری است که از طریق تعهد به آن برای بهبود مستمر در سراسر سازمان حاصل می­شود (مارکوارت[18]، 2002). اجاق(1390) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان پرداخته و نتیجه گرفت که بین مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان در بیمارستان­های مورد مطالعه رابطه­ی مستقیم و معناداری وجود دارد. قنبرپور نصرتی، ساعتچیان و پور­سلطانی زرندی (1391) در پژوهشی تحت عنوان «ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه­ی یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون­های منتخب» نشان داده­اند که بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه­ی یادگیری و کیفیت خدمات داخلی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

از آنجایی که در سازمانها­ی آموزشی اهمیت منابع انسانی مشهودتر است، چرا­ که در هر بخش از چرخه­ی درونداد- فرایند- برونداد مشارکت دارند (کلاپ[19]، 2001 بنقل از فخر­پور، 1391)، و نیز دانشگاه یک نهاد حیاتی در فرایند توسعه­ی هر ملتی است، نهادی که می­تواند توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تسهیل کند، و اگر مسئولان دانشگاه قادر به جذب و نگهداری نیروی انسانی شایسته و با­انگیزه و افزایش قابلیت­­ها و مهارت­های آنان نباشد، در انجام مسئولیت­های خود با مشکل مواجه خواهند شد (رحیمی، 1385)، و با در نظر گرفتن این نکته که کمتر پژوهشی در حوزه­ی سازمان­های آموزشی در ارتباط با همبستگی مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی انجام گرفته­است، لذا این پژوهش در صدد پاسخگویی به سوال زیر است:

رابطه­­ای بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا رابطه وجود دارد؟

3- 1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

فلسفه­ی وجودی هر سازمانی به نیروی انسانی آن وابسته است. (حسینی و مهدی زاده، 1389 بنقل از نعمتی، 1390). بسیاری از کارشناسان این عصر را، عصر کارکنان دانش می­نامند. اکنون سازمانها بر پایه­ی مهارت­ها و استعداد­های کارکنان خود با هم رقابت می­کنند و می­دانند با جذب و نگهداشت بهترین و با استعداد­ترین کارکنان، سازمان می­تواند، به بالاترین میزان کارایی و اثر­بخشی دست یابد(اسمیث[20]، 2007 بنقل از رضائیان و سلطانی، 1388).

مدیریت استعداد برای کارکنان، مدیران و سازمان مفید است، معیار­های جامع و صحیح مدیریت استعداد تضمین می­کند که کارکنان با توانایی­ها و استعداد­های خاص خود به شغل­های متناسب منصوب شوند و خدمات آنان به صورت منصفانه و مکفی جبران شود. مسیر توسعه آنان شفاف است و فرصت­های بیشتر و بهتری برای آنان فراهم می­شود. مدیریت استعداد ابزار­هایی برای مدیران فراهم می­کند که آنها را در فهم اینکه چه انتظاراتی می­بایست از کارکنان داشته باشند پشتیبانی می­کند و این درک، خود منجر به بهبود روابط مدیر و کارکنان می­شود. بدین­ترتیب، سازمان بازده بالایی از سرمایه­گذاری در مدیریت استعداد بدست می­آورد؛ ضمن اینکه دیدی روشن از سبد استعداد موجود خود پیدا می­کند و منافع حاصل از یک نیروی کار با­ انگیزه و چالاک را برداشت می­کند (کانور­جیز[21]، 2007  بنقل از حاجی کریمی، 1390).

از طرفی سازمانها در دهه­های اخیر در رویارویی با تحولات شدید محیطی به این نتیجه رسیدند که بایستی برای مقابله با این نا­ملایمات به یادگیری روی آورند. اما با این تفاوت که سرعت یادگیری باید سریعتر از سرعت تغییرات محیطی باشد (سبحانی­نژاد، 1384 بنقل از علم بیگی، محمدی و مقیمی، 1391). در واقع منافعی که نصیب یک سازمان می­شود، به دانش موجود، طرز استفاده موثر از آن و این که تا چه حدی آمادگی دریافت و استفاده از داده­ها و دانش نوین را در خود ایجاد کرده­است، بستگی دارد. بنابراین سازمانهایی در جهان متحول و پیچیده­ی این سده موفق خواهند بود که بتوانند فرایند یادگیری و کسب دانش

را با استفاده از ساز و کار­های فناوری داده­ها به سمت دانش جمعی و گروهی سوق داده و بستر و فضایی را ایجاد کنند که کارکنان، دانش ضمنی خود را که حاصل تجربه و اندوخته­های شخصی است، به اشتراک گذارده و با توسعه و یکپارچه نمودن آن به ایجاد مزیت رقابتی جدید و در نهایت به  موفقیت سازمان در جهت تحقق اهداف خود دست یابند (فایول و لایلس[22]، 1985 بنقل از میر­حیدری، 1391). بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده و با توجه به نقش دانشگاه و مراکز آموزش عالی در پیشبرد اهداف جامعه و با در نظر گرفتن نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق اهداف سازمانی، این پژوهش سعی دارد برای مدیران و مسئولان این ادراک را به وجود آورد که تا چه اندازه توجه به متغیر­های مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی در تحقق اهداف سازمانی و رضایت، رشد و بالندگی کارکنان می­تواند موثر و راهگشا باشد. در این راستا این پژوهش به مطالعه­ی رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بو­علی سینا در سال 92 می­پردازد.

4- 1- اهداف پژوهش

1- 4- 1- هدف کلی؛

شناسایی رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی در دانشگاه­ بو­علی سینا در سال تحصیلی 92.

2- 4- 1- اهداف جزئی؛

تعیین میزان کاربست هر یک از مولفه­های مدیریت استعداد در دانشگاه­ بوعلی سینا.

تعیین میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه­ بوعلی سینا.

تعیین رابطه بین مولفه­های مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی در دانشگاه­ بوعلی سینا.

پیش­بینی یادگیری سازمانی از طریق مولفه­های مدیریت استعداد.

5- 1- سولات پژوهش

میزان کاربست مولفه­های مدیریت استعداد در دانشگا­ه­ بوعلی سینا چقدر است؟

میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه­ بوعلی سینا چقدر است؟

از طريق كداميك از مولفه­های مدیریت استعداد می توان یادگیری سازمانی را پيش بيني كرد؟

6- 1- فرضیه­های پژوهش

فرضیه­ی اصلی: بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا رابطه وجود دارد.

فرضیه­های ویژه:

فرضیه­ی ویژه 1. بین مولفه­ی جذب استعداد­ها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا رابطه وجود دارد.

فرضیه­ی ویژه 2. بین مولفه­ی انتخاب استعداد­ها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا رابطه وجود دارد.

فرضیه­ی ویژه 3. بین مولفه­ی توسعه استعداد­ها  با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا رابطه وجود دارد.

فرضیه­ی ویژه 4. بین مولفه­ی حفظ استعداد­ها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا رابطه وجود دارد.

فرضیه­ی ویژه 5. بین مولفه­ی بکارگیری استعداد­ها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا رابطه وجود دارد.

7- 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق

سازه­ها و متغیر­ها را می­توان به دو صورت مفهومی و عملیاتی تعریف کرد. تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی. تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه­های دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعریف از واژه­های انتزاعی و ملاک­های فرضی استفاده می­شود. در این نوع تعریف به شناسایی ماهیت یک پدیده اشاره کرد و نقش مهمی را در فرایند تدوین فرضیه­ها ایفا می­کند (سرمد، بازرگان و حجازی، 1388: 40). تعریف عملیاتی[23] یا کاربردی به تعریفی گفته می­شود که از طریق آن، فعالیت­های لازم و اساسی برای

اندازه­گیری یک متغیر معین می­شود. به عبارت دیگر، در یک تعریف کاربردی، پژوهشگر مجموعه قعالیت­های لازم و اساسی برای اندازه­گیری و یا دستکاری متغیر را مشخص می­سازد (دلاور، 1391: 43). بر این اساس متغیر­هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، از جنبه­های مفهومی و عملیاتی به شرح زیر تعریف شده­اند:

الف) مدیریت استعداد

تعریف مفهومی: مدیریت استعداد در­برگیرنده­ی تمامی فرایند­های منابع انسانی، مدیریت امور و فن­آوری­ها­ست و عموما به معنی کشف، انتخاب، حفظ و نگهداری، توسعه و بهسازی، به­کارگیری و بازسازی نیروی کار است (چیر[24]، 2004 به نقل از طهماسبی، قلی­پور و جواهری­زاده، 1391).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مدیریت استعداد عبارت است از نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به سوالات پرسشنامه­ی مدیریت استعداد اجاق (1391) بدست می­آورد.

تعریف مفهومی مولفه­ی جذب[25] استعداد­­ها: بیانگر مکانیسم صحیحی است برای آنچه واقعا سازمان نیاز دارد و آنچه جذب می­کند (علیان، 1389).

تعریف عملیاتی مولفه­ی جذب استعداد­ها: در این پژوهش جذب استعدادها عبارت است از نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به پرسش­های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 پرسشنامه­ی مدیریت استعداد حاجی­نبی و اجاق بدست خواهد آورد.

تعریف مفهومی مولفه­ی انتخاب[26] استعداد­ها: انتخاب استعداد­ها را می­توان به، استفاده از آزمون‌های استعداد، آزمون سنجش میزان علاقه، ارزیابی شخصیت و آزمون­های دانش شغلی به عنوان ابزار­هایی برای جایگزینی، ارتقا و انتخاب کارکنان تعریف کرد. (بیارز و رو[27]، 2008 به نقل از رضائیان و سلطانی، 1388).

تعریف عملیاتی مولفه­ی انتخاب استعداد­ها: در این پژوهش انتخاب استعداد­ها عبارت است از نمره­ای که آزمودنی از پاسخ به پرسش­های 9 و 10 و 11 و 12 پرسشنامه­ی مدیریت استعداد حاجی­نبی و اجاق بدست خواهد آورد.

[1]. Hong, kuo

[2] . Robbins

[3] . Garavan

[4] . Talent management Strategy

[5] . Organization learning

[6] . Human capital

[7] . Gay

[8].  Mckinsey

[9] . Gay

[10] .  Sahaia

[11].  Learning organization.

[12] . Sange

[13] . Goh

[14] . Frederick winslow taylor

[15] .Cyert & March

[16] .Knowledge Work

[17] . Zhang, Tian & Oi

[18] . Marquardt

[19] . Celap

[20] . Smith

[21] . Convergys

[22] . Fiol & lyles

[23] . Operational definition

[24] . Schweyer

[25] . Attracting

[26] . Selecting

[27] . Byars & Rue

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
 • پايان نامه رابطه بين يادگيري سازماني و جو سازماني با توانمند سازي کارکنان
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122