پايان نامه رابطه بين مديريت سود وتغييرات آن وپيش بيني سودهاي آتي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين مديريت سود وتغييرات آن وپيش بيني سودهاي آتي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 132 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه بين مديريت سود وتغييرات آن وپيش بيني سودهاي آتي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:    1
1-    2
1-1- بیان مساله    3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق    4
1-3- اهداف تحقیق    5
1-4- سوالات پژوهش    6
1-5- فرضیه‌های تحقیق:    7
1-6- روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش    9
1-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    10
1-8- ساختار تحقیق    14
فصل دوم:    15
2-    16
2-1- مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن :    17
2-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاريف)    19
2-3- مفهوم سود در سطح معاني ( ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي )    19
2-4- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان):    20
2-5- ثبات و پايداري سود :    21
2-5-1- ثبات سود (سود دائمی)    21
2-5-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود    23
2-6- نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري    25
2-6-1- نقاط قوت سود حسابداري    25
2-6-2- انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری    26
2-7- مديريت سود و راهكارهاي مربوط به آن    27
2-8- وجود يا عدم وجود يكنواخت سازي سود    33
2-9- معاني و تعاريف مدیریت سود سود    34
2-10- انواع مدیریت سود    42
2-10-1- مدیریت سود طبيعي:     42
2-10-2- سودهايي كه به طور طبيعي هموار نيستند و تعمداً توسط مديريت هموار شده‌اند:     43
2-10-3- مدیریت سود واقعي( مدیریت سود معاملاتي يا اقتصادي):     43
2-10-4- مدیریت سود مصنوعی ( مدیریت سود حسابداري):    43
2-11- دستكاري حسابها    44
2-12- ابعاد و جوانب و تئوري هاي مربوط به مدیریت سود:    45
2-13- انگيزه‌ها و اهداف مدیریت سود سود    48
2-13-1- افزايش رفاه سهامداران:    49
2-13-2- تسهيل قابليت پيش بيني سود:     50
2-13-3- افرايش رفاه مديريت:    51
2-14- معيارهاي شناخت مدیریت سود    59
2-15- ابزارها و روش هاي مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعي)    62
2-15-1- 1 زمان بندي رويدادها    62
2-15-2- مدیریت سود از طريق انتخاب روش‌هاي تخصيص    63
2-15-3- مدیریت سود از طريق طبقه بندي    63
2-16- عوامل موثر بر مدیریت سود سود    65
2-17- موافقین و مخالفین هموار سازی سود    66
2-18- دشواري هاي كار تحقيق در زمينه مدیریت سود سود :    68
2-19- روش‌هاي مطالعه مدیریت سود    70
2-19-1- مدل سنتي:    71
2-19-2- مدل ايمهاف:     72
2-19-3- مدل ايكل:     73
2-20- تحقيقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای    76
2-21- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود    81
فصل سوم:    86
3-    87
3-1- اهداف تحقیق    89
3-2- سوالات پژوهش    90
3-3- فرضیه‌های تحقیق:    91
3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری    92
3-5- نمونه آماري(N)    93
3-6- روش تحقیق    93
3-7- روش گردآوری اطلاعات    95
3-8- روش آزمون فرضیه    95
3-9- روش تجزیه و تحلیل داه ها    95
3-10- تحلیل عاملی    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3-11- تحليل رگرسيون چندگانه    96
3-12- آزمون معني دار بودن ضرايب كلي (F)    98
3-13- آزمون معني دار بودن ضرايب جزئي رگرسيون(T)    98
پیوست    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

منابع و ماخذ:

منابع فارسی

ابراهيمي كردلر، علي، الهام حسني آذر دارياني ( 1385 ) بررسي مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسي هاي حسابداري و حسابداري- شماره 45 23- – پاييز. صص 3

اسلامی بیدگلی ، غلامرضا. (1387) مباحثی در تئوری و مدیریت مالی. تهران. انتشارات ترمه.

اسلامی بیدگلی، غلامرضا و دیگران،(1389) ارزیابی عملکرد مدلهای ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 26

اسماعیلی ،حسن (1385)تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

اسماعیلی ،نادعلی (1380)تاثیر میزان بدهی بر روی EPS  در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 77-74 .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

پورحيدري، اميد، همتي، داود. ” بررسي اثر قراردادهاي بدهي، هزينه هاي سياسي، طرح هاي پاداش و مالكيت بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بعادار تهران”.بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال 11 ، شماره 36 ، تابستان 1383 ، صص 63

خوش طينت، محسن، خاني، عبدالله. ” مديريت سود و پاداش مديران : مطالع ه اي جهت شفاف سازي اطلاعات مالي.” مطالعات حسابداري، شماره 3، زمستان 1382 ، صص 153.127

دولت آبادی،کریم (1381).بررسی تاثیر روش های مختلف تامین مالی(منابع خارجی)بر قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه مازندران .

راعی،رضا و احد تلنگی (1384).مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته .انتشارات سمت .

رحمانی ،محمود (1374) تاثیر روش های مختلف تامین مالی (وام های بلند مدت و انتشار سهام عادی )بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران .

رهنمای رودپشتی ، فریدون و سعید گل کاریان (1384)ارزیابی آثار شیوه های افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه مدیر ساز ،شماره 17.

سرمد، زهره، الهه حجازی، عباس بازرگان. (1380). روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه

سکاران، اوما،(1381) روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ دوم، ، 532 ص.

سید نژاد فهیم ، سیدرضا (1381) بررسی رابطه بین نسبت بدهی با سود و بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت مدرس.

شمس عالم ،حسام (1375)تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1374-1370. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران .

منابع انگلیسی

Alan, S., Atalay, K., Crossley, T. F., & Jeon, S.-H. (2010). New evidence on taxes and portfolio choice. Journal of Public Economics, 94(11–12), 813-823.

Angelucci, M., De Giorgi, G., Rangel, M. A., & Rasul, I. (2010). Family networks and school enrolment: Evidence from a randomized social experiment. Journal of Public Economics, 94(3–4), 197-221. doi:

Brouillette, D., & Lacroix, G. (2010). Heterogeneous treatment and self-selection in a wage subsidy experiment. Journal of Public Economics, 94(7–8), 479-492. doi

Ching, A. T., & Hayashi, F. (2010). Payment card rewards programs and consumer payment choice. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1773-1787.

Decho, J. and P. skiner, (2002) The balance sheet as an earning management constraint, The Accounting Review, 77:1-27.

Döbeli, B., & Vanini, P. (2010). Stated and revealed investment decisions concerning retail structured products. Journal of Banking & Finance, 34(6), 1400-1411. doi:

چکیده:

دراین تحقیق رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته است.

این تحقیق ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده وازلحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد.دراین تحقیق 74شرکت به عنوان نمونه ازبین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی سه ساله انتخاب شده است.داده های مورد نیازپژوهش ازصورتهای مالی استخراج شده است وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است.

نتایج پژوهش  نشان می دهدکه میان فرضیه های:

1-مدیریت سود وتغییرات سود

2-سوددوره ی آتی وتغییرات سود

3-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری

4-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری

درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری وجود دارد.

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

يكي از اقلام حسابداري كه در گزارشهاي مالي (صورت سود و زيان) تهيه و ارائه مي‌شود «سود خالص» است كه كاربردهاي متفاوتي دارد. معمولاً سود به عنوان عاملي براي تدوين سياستهاي تقسيم سود و راهنمايي براي سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري و بالاخره عاملي براي پيش‌بيني به شمار مي‌آيد.

سود، معياري براي پرداخت سود تقسيمي و يا در تامين مالي داخلي سرمايه‌گذاري‌ها است. به سبب تفاوت بين سود حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي، يك سازمان مي‌تواند مبلغي را به عنوان سود گزارش نمايد ولي وجوهي براي پرداخت سود تقسيمي نداشته باشد.

اختيار عمل مديران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری که در استفاده از آن مخیر می باشند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد.چرا که اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می شوند و بنابراین اقلام تعدیل شده ( سود ) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کند.

از سوی دیگر به دليل آگاهي بيشتر آنها از شركت، انتظار مي‌رود به گونه‌اي اطلاعات تهيه و ارايه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر ممكن است بنا به دلايلي نظير ابقا در شركت، دريافت پاداش و ساير عوامل، مدير خواسته يا ناخواسته وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. بنابراين، كيفيت سود شركتها تحت تاثير مباني گزارشگري و صلاحديد مديران قرار مي‌گیرد.

1-1- بیان مساله

در اواخر دهه 1920 رايج شدن صورتحساب سود و زيان همراه با فشارهاي قابل توجه از سوي افراد خارج از حرفه حسابداري و نيز عدم رضايت دست اندركاران حرفه اي و دانشگاهيان از روش هاي جاري، تغييرات مهمي را در تفكر و نظريه حسابداري بوجود آورد. يكي از مهم ترين اين تغييرات تأكيد و توجه بيشتر به صورتحساب سود و زيان كه پيش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله اي به نام مديريت سود متولد و مطرح شود(اسماعیلی،1385).

در دهه هاي اخير مطالعات زيادي درخصوص مديريت سود صورت پذيرفته و ادبيات بسياري از آنها، در مورد انگيزه هاي مديران، اهداف و ابزارهاي آن بوده است. مديريت سود بدين گونه تعريف مي شود: مديريت سود يعني اينكه مدير مي تواند رويه اي از حسابداري را انتخاب نمايد كه

به هدف خاصي دست يابد  در شرکت‌هایی که به طور مستمر در حال گزارش کردن سود هستند این مطلب که چه میزان از این سود واقعی است و چه مقدار آن مدیریت شده است مورد علاقه سرمایه‌گذاران و حسابرسان است. مدیریت سود واقعی به عنوان تلاش‏هایی که توسط مدیریت به منظور پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می‏‏پذیرد، تفسیر می‌‏شود. مدیریت سود ساختگی، نوعی دست کاری حسابداری و استفاده از اصول و قوانین حسابداری است که توسط مدیریت برای کنترل سود طبق نظر دلخواهشان انجام می‏شود و به طور مصنوعی، تغییر پذیری جریان سود را مدیریت می‌کند. شواهد نشان می‌دهند که مدیران انگیزه‌هایی برای رسیدن به سطح مشخصی از سود (سود هدف) یا فراتر رفتن از آن را دارند. ولی اینکه در انجام این کار تا چه اندازه می‌توانند به مدیریت سود اتکا کنند، مساله‌ای است که هنوز با ابهام همراه است(مشایخی، 1390).

مدیران حرفه‌ای و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات افشای شرکتی، ادعا می‌کنند که رسیدن به سود هدف از این طریق، مشکل است. مطابق با این دیدگاه، رسیدن و یا فراتر رفتن از سود هدف می‌تواند، دلیلی برای به‌کارگیری مدیریت سود در شرکت‌ها باشد. در این رابطه جنسن (۲۰۰۵) نشان داد که مدیرانی که به آستانه‌های سود دست می‌یابند؛ احتمالا درگیر مدیریت سود شده اند. او اعتقاد دارد که دستکاری سود یک روش گسترده برای رسیدن به ارقام پیش‌بینی شده مدیران و نتایج موردانتظار بازار سرمایه بوده است. او همچنین ثابت کرد که در دو دهه اخیر، در حدود یک سوم شرکت‌ها، به دلیل تجاوز از اصول پذیرفته شده حسابداری، ناگزیر به تجدید ارائه ارقام مالی شده‌اند.

در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی بوده و در این راستا مساله اصلی پژوهش بدین گونه مطرح می شود، آیا میان مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

بسياري از موارد بحران هاي مالي مربوط به شركت هاي سهامي عام بوده كه در حال افزايش است. شمار زيادي از سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در مورد پيش بيني بحران مالي به خصوص زماني كه مديريت سود رخ مي دهد مشكلاتي دارند . تحقيقات اخير به شناسايي عوامل و فاكتورهاي مرتبط با مديريت سود مي پردازد. بنابراين از طريق آن ما قادر به تعيين ارتباط ميان اين عوامل و دستكاري سود هستيم. به منظور كاهش ريسك بحران هاي مالي ناشي از آن و كمك به سرمايه گذاران براي اجتناب از زيان هاي بزرگ در بازار سهام لازم است تا مدلي براي يش بيني مديريت سود توسعه يابد. علاوه بر اين براي تكنولوژي هاي سنتي حسابرسي نيز مشكل است كه زمان، منابع انساني، مخارج و تأثير رفتارهاي غير عادي بر اطلاعات مالي پيچيده و بزرگ را محدود نمايند. لذا توسعه مدل پيش بيني براي مديريت سود براي حسابرسان به منظور شناسايي درجه دستكاري در صورت هاي مالي مفيد است.

این پژوهش در جلوگیری از ایجاد بحرانهای مالی که در اثر پیدایش روابط میان متغیرهای مطرح شده است میتواند مفید باشد. نتایج کاربردی پژوهش در بکارگیری مدیریت سود و تبعات آن می تواند برای مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران مورد استفاده باشد. در پژوهش های دانشگاهی نیز می تواند نتایج ارائه شده و مورد بحث و بررسی های بیشتر قرار گیرد.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی

تبیین ارتباط میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف جزیی

تبیین ارتباط میان مدیریت سود وتغیرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-4- سوالات پژوهش

سوال اصلی

آیا میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوالات جزیی

آیا میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-5- فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه اصلی:

میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات جزیی

میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر روي دستکاري اقلام تعهدي اختياري و فعاليت هاي واقعي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122