پايان نامه رابطه بين هوش معنوي و شادکامي با رفتار شهروندي سازماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين هوش معنوي و شادکامي با رفتار شهروندي سازماني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين هوش معنوي و شادکامي با رفتار شهروندي سازماني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل نخست: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- تعریف مفهومی متغیرها 9
1-5-1- تعریف مفهومی هوش معنوی 9
1-5-2- تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی 9
1-5-3- تعریف مفهومی شادکامی 9
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 10
1-6-1- تعریف عملیاتی شادکامی 10
1-6-2- تعریف عملیاتی هوش معنوی 10
1-6-3- تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی 10
فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 12
2-2- هوش معنوی 12
2-3- تاریخچه و تعاریف هوش معنوی 14
2-4- مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر 15
2-5- دیدگاه ها و نظریات هوش معنوی 16
2-6- معنویت در سازمان 17
2-7- هوش معنوی و محیط کار 18
2-8- موانع رشد هوش معنوی 20
2-9- شادکامی 22
2-10- نظریه¬های شادمانی 28
2-11- ویژگی¬های اصلی افراد شادکام 29
2-12- رفتار شهروندی سازمانی 38
2-13- تعریف رفتار شهروندی سازمانی 38
2-14- ابعاد رفتار شهروندی 41
2-15- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی 44
2-17- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 49
2-18- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی 49
2-19- پیشینه پژوهشی تحقیق 55
2-20- فرضيه ها 62
2-20-1- فرضيه كلي 62
2-20-2- فرضيه هاي فرعي 62
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 64
3-2- روش پژوهش 64
3-3- جامعه آماری و نمونه پژوهشی 64
3-4- ابزار پژوهش 66
3-5- نحوه اجرای پژوهش 70
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 71
فصل چهارم: روش پژوهش
4-1- مقدمه 73
4-2- یافته های توصیفی پژوهش 73
4-3- فرضیه کلی 56
4-4-1- يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش 76
4-4-2- فرضيه دوم 79
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 83
5-2- تحلیل و تبیین فرضیه های پژوهش 83
5-3- محدودیت های پژوهش 88
5-4- پیشنهادات تحقیق 89
5-4-1- پیشنهادات پژوهشی 89
5-4-2- پیشنهادات کاربردی 90
منابع فارسی 92
منابع انگلیسی 96
چکیده انگلیسی 99

منابع

آرگایل، مایکل(1987). روانشناسی شادی، ترجمه مسعودگوهری نارکی، حمیدرضا نشاط دوست، حسن پالاهنگ  و فاطمه بهرامی(1382). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.

آریایی مقدم، کاظم (1382). بررسی رابطه بین خلاقیت و شادمانی با پیشرفت تحصیلی مدارس راهنمایی آبادان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.

اسلامی، حسن؛ سیار، ابوالقاسم(1386). رفتار شهروندی سازمانی. ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 187.

بحرانی، ابومحمدحسن شعبه(1363). تحفه العقول. انتشارات علمیه اسلامیه.

برومند، محمد علي(1374). بررسي تاثير ابعاد رضايت شغلي بر رفتار شهروندی سازمانی. مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد، سال شانزدهم، شماره1، صص:60-56

بهاری فر، علی؛ جواهر کامل، مهدی؛ احمدی، سید علی اکبر(1390). رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر ارزشهای اخلاقی، عدالت و تعهد سازمانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، شماره 1،42-23.

جان بزرگی، مسعود(1378). بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه مدت آموزش خودمهارگری با و بدون جهت گیری مذهبی بر مهار اضطراب و تنیدگی. رساله دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

جوادین، رضا(1385). بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایتمندی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش مدیریت)، دانشگاه بوعلی سینا.

دوستدار، رضا( 1389). بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بیمارستان ها و مراکز سلامت شهر آستارا. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه رشت.

رابینز، استیفن پی(1381). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها،کاربردها، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

رسایی، ابراهیم(1386). بررسی رابطه شادمانی ذهنی و سطح تمایز یافتگی خود با رضایت زناشویی در کارمندان زن و مرد متاهل اداره های دولتی شهر کرمان با کنترل سالهای ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز.

رضائیان، علی(1374). مدیریت رفتار سازمانی. چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

زارع، رويا(1383). بررسي رفتار شهروندی کارکنان. فصلنامه علمي- پژوهشي، سال پنجم، شماره17 و18، صص: 24-22.

ساعتچی، محمود(1377). روانشناسی کاربردی برای مدیران. انتشارات ویرایش.

ساغرواني، سيما(1388). معنويت، خودشكوفايي و هوش معنوي در محيط كار. فصلنامه هنر، شماره 6، صص: 32-22.

سالاري، فرامرز(1388). هوش معنوي و عملكرد شغلي. دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسي، سال سوم، شماره 5، صص: 16-8.

سلاسل، علیرضا(1389). بررسی رابطه بین ابهام و تعارض نقش با خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی. مجله روانشناسی، سال پنجم، شماره 1، 51 – 44.

شکرکن، حسین؛ نعامی، عبد الزهرا(1380). بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، شماره 3 و 4، 29 – 1.

عبداله زاده، حسن(1388). هوش معنوی(مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن). تهران: نشر روان سنجی.

فتاحی، محمد(1386). اثرات معنویت در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آنان با کیفیت خدمات و وفاداری مشتری. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان.

کامکار، منوچهر(1386). هوش های چندگانه در سازمان. تحقیقات علوم رفتاری، سال هفتم: شماره 4، صص69-84.

کریمی، آرش(1381). بررسی رابطه بین شادکامی و حمایت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.

كشتكاران، كتايون(1389). پيش بيني شادي بر اساس مؤلفه هاي هوش معنوي. خلاصه مقالات اولين همايش كشوري عوامل موثر بر سلامت اجتماعي. تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران.

گل پرور، محسن(1385). رابطه مؤلفه های سبک رهبری تحول گرا با عملکرد شغلی، رفتارهای مدنی- سازمانی وتعهد عاطفی. اولین همایش ملی یافته های نوین در روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

لواسانی، غلامعلی؛ کیوان زاده، مسعود؛ ارجمند، محمد(1389). معنویت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران. فصلنامه روان شناسی معاصر، شماره2، 73-61.

مظفری، شهباز؛ هادیان فرد، حبیب (1384). روانشناسی مثبت – احساس شادمانی ذهنی. فصلنامه تازه های روان درمانی، سال نهم شماره 31-32، ص، 100-78.

موسوي، سید حسین؛ طالب زاده نوبريان، محسن؛ شمس موركاني، غلامرضا(1390). بررسي رابطه هوش معنوي و رفتار شهروندي سازماني معلمان دبيرستان هاي شهرستان زنجان. فصلنامه روا نشناسي تربيتي، شماره 6، 30-26.

مهداد، علی(1385). روانشناسی امور کارکنان. اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ اول.

نعامی، عبدازهرا(1381). شناسایی عوامل پش بینی خشنودی و بررسی روابط آنها باخشنودی شغلی و رابطه متغیر اخیر با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی کارکنان کارخانه های اهواز. پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

نوربالا، احمدعلی؛ علی پور، احمد(1378). بررسی مقدماتی پایانی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال پنجم، شماره یک 1 و 2، 67- 55.

 منابع انگلیسی

Alotaibi, G. A. (2005). Antecedents of organizational citizenship behavior, A study of public personnel in Kuwait. Public Personnel Management, 30(3), 350-363.

Amram. F. (2009). Spirituality and happiness. Journal of organization change Management, 12(3), 186- 199.

Bogler, R., Somech, A. (2008). Influence of teacher empowerment on teachers organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in school. Journal of Teaching and Teachers Education, 20, 277-289.

Brief, A. P. (2010). Prosocial organizational behaviors. Academy of Management Review, 11, pp. 710-725.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان اقلید بود. نمونه این پژوهش شامل170 نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و با استفاده از پرسشنامه­های مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفتند. طرح پژوهش از نوع همبستگی می­باشد و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. بر اساس فرضیه های پژوهش، نتایج نشان داد که، از ميان ابعاد پنج گانه شادكامي، جهت پيش بيني واريانس وظيفه شناسي و مردانگي فقط بعد عزت نفس، در خصوص نوع دوستي و مردانگي صرفا شادكامي كلي، همچنين جهت خلق مثبت فقط شرافت شهروندي نقش معني داري دارند و ديگر ابعاد شادكامي در پيش بين واريانس رفتار شهروندي نقش معني داري نداشتند. از بين ابعاد شادكامي، جهت تبيين واريانس وظيفه شناسي، هيچكدام؛ جهت تواضع، نوعدوستي و مردانگي فقط بعد درك سرچشمه هستي و در خصوص شرافت شهروندي فقط هوش معنوي كلي نقش معناداري دارند. هيچ يك از مولفه هاي هوش معنوي، در پيش بيني واريانس “وظيفه شناسي” نقش معناداري نداشتند. همچنين از ميان مولفه هاي هوش معنوي جهت پيش بيني واريانس ديگر ابعاد رفتار شهروندي(تواضع، نوعدوستي و مردانگي)، صرفا مولفه درك سرچشمه هستي، نقش معناداري داشته است. نهايتا اينكه در خصوص پيش بيني واريانس ديگر بعد رفتار شهروندي يعني، شرافت شهروندي، صرفا هوش معنوي كلي نقش معناداري داشته است.

واژه های کلیدی: هوش معنوی، شادکامی، رفتار شهروندی سازمانی

 فصل نخست

کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه

بيش از يک قرن است که تفکر غالب مديريت بر اين محور چرخيده است و مي چرخد که تمامي تلاش هاي سازمان بايد در جهت بهبود مستمر باشد. همزمان با اوج گيري نهضت مشتري مداري و ظهور زواياي جديد در مطالعات مديريتي، مفهوم رفتار شهروندي سازماني نيز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است؛ مبني بر اينكه که نگرش ها و رفتارهاي کارکنان مي تواند تاثيري مثبت و يا منفي بر کيفيت خدمات داشته باشد. در مکاتب اوليه مديريت، افراد با رفتارهايي ارزيابي مي شدند كه در شرح شغل و شرايط احراز، از شاغل انتظار مي رفت ولي امروزه رفتارهايي فراتر از آن ها مد نظر قرار گرفته است. اين رفتارها با مفاهيم رفتارهاي پيش اجتماعي، رفتارهاي فرانقشي، عملكرد زمينه اي، رفتارهاي خودجوش و يا رفتار شهروندي سازماني مدنظر قرار گرفته اند. امروزه اين رفتارها جزء جدايي ناپذيري در مديريت عملكرد محسوب شده و در جنبه هاي مختلف سازماني وارد شده اند(بریف[1]، 2010). بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی انجام می گیرد.

1-2- بیان مساله

در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند(اسلامی و سیار، 1386).

از مفاهیمی که در دنیای سازمانی امروز اهمیت زیادی پیدا کرده و نقش ویژه ای در پیشرفت و بهبود سازمانی دارد، بحث رفتار شهروندی سازمانی است. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی[2] اولین بار توسط بیتمن و ارگان[3] (1980؛ به نقل اسلامی و سیار، 1386) به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال را که در محل کار اتفاق می افتند این گونه تعریف می کنند: “مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند”. با توجه به این تعریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود كه بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می یابد(اپل بام و همکاران[4] ، 2004؛ به نقل از اسلامی و سیار، 1386).

نتایج تحقیقات نشان داده است که عوامل چندی می توانند در بروز این رفتارها نقش داشته باشند. لذا، در این تحقیق به نقش احتمالی دو عامل هوش معنوی[5] (SQ) و شادکامی[6] پرداخته می شود. امروزه اهمیت استفاده از افراد با ویژگی­های خاص ذهنی و مهارتی بسیار پررنگ تر شده است. تلاش سازمان­ها همیشه انتخاب و استخدام افراد موفق، باهوش، باپتانسیل ها و توانایی های بالاتر بوده است. به همین دلیل هنگامی که مفهوم بهره هوشی[7](IQ) در اوایل قرن بیستم مطرح شد، نظر بسیاری را به خود جلب کرد. ولی در سازمان ها، بعضی از افرادی  که بهره هوشی بالاتری داشتند، هنگام برقراری روابط اجتماعی با مشتریان یا هنگام کار گروهی با مشکل روبرو می شدند در حالی که برخی از افرادی که بهره هوشی پایین تری داشتند نه فقط در چنین موقعیت هایی بهتر عمل می کردند بلکه در زندگی و کسب و کار نیز بسیار موفق بودند. جستجوی محققین برای یافتن این برتری به ارائه هوش هیجانی[8](EQ)  انجامید. هوش هیجانی کمک می کند افراد در روابط اجتماعی و خانوادگی خود موفق­تر بوده و در هر موقعیتی بهترین رفتار و عکس العمل را داشته باشند اما هنوز ابهامات و فضاهای تکمیل نشده ای در مجموعه هوش انسانی وجود داشت رفتارهایی که بهره هوشی و هوش هیجانی قادر به پاسخگویی به آنها نبوده اند. لذا، سازمان های امروز به دنبال افرادی هستند که مهارتها و توانایی های فراتر از بهره هوشی و هوش هیجانی دارند، کسانی که کنجکاوی سیری ناپذیری دارند و همیشه به دنبال پاسخ پرسش های اساسی در زندگی خود هستند. کسانی که تغییرات آنها را نگران نمی­کند بلکه در هر تغییری به دنبال فرصت جدیدی می­گردند. نگرشی که امروزه در کنار بهره هوشی و هوش هیجانی مطرح شده است، مبحث هوش معنوی است که در مورد کارکنان سازمان و در زمینه مدیریت و توسعه فردی مورد توجه قرار می گیرد(کامکار،1386).

هوش معنوی، هوشی است که با کمک آن فرد به عمیق ترین معانی، ارزش‌ها، اهداف و بالاترین انگیزش‌های خود دست می‌یابد. هوش معنوی درواقع هوش اخلاقی فرد است که به وی توانایی درونی برای تشخیص درست از خطا را می‌دهد. به بیان دیگر با کمک آن خوب بودن، حقیقت، زیبایی و دگرخواهی را در زندگی به کار می‌گیرد(زوهر و مارشال[9]، 2000).

آنچه در مجموعه هوش های انسانی قابل توجه است این است که  هوش معنوی نه فقط تصویر هوش انسانی را کامل می­کند بلکه بهره هوشی و هوش هیجانی فرد را نیز مدیریت کرده و به وی کمک می کند تا بهترین استفاده را از بهره هوشی و هوش هیجانی خود داشته باشد. از این رو به نظر می رسد، در دنیای کسب و کار، سازمانی که نیروهای آن از هوش معنوی بالا برخوردارند، فضای مثبت و سازنده ای دارد­ و عليرغم بحث هايي كه در تبادل افكار و خواسته ها صورت مي گيرد، حس احترام بالايي بين افراد وجود دارد و هر كس آماده است كه در شرايط مورد نياز، به كمك ديگران برود. بديهي است چنين سازماني مستقيم به سوي موفقيت پيش مي­رود، موفقيتي كه نتيجه اش تنها به سود سهامداران نيست، بلكه تك تك افراد سازمان همانطور كه در رسيدن به اين موفقيت نقش دارند، از آن سود خواهند برند(کامکار،1386).

از طرف دیگر این چنین انتظار می رود، شادکامی که بیانگر سلامت روانشناختی است، بتواند نقش معنی داری در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از طرف کارکنان را، به دنبال داشته باشد. پیشرفت­های سریع فناوری و اطلاع رسانی، علیرغم مزایای فراوان، خلاهایی را برای انسان معاصر به وجود آورده است. موج فزاینده افسردگی، پایین آمدن سن خودکشی، افزایش طلاق و بزهکاری  بسیاری از مشکلات روحی ـ اجتماعی دیگر واقعیت های انکار ناپذیری هستند که نشان می دهند گویا شادی از جوامع بشری رخت بربسته است(آرگایل[10]، 1987؛ ترجمه: گوهری نارکی و همکاران، 1382)

شادکامی و نشاط به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی و در یک کلام مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. از مهم ترین نکاتی که در این زمینه مطرح است، چگونگی حصول شادکامی، تقویت آن و عوامل تاثیرگذار بر دستیابی به این نیاز حیاتی است. شادکامی که هدف مشترک افراد است و همه برای رسیدن به آن تلاش می کنند ارزشیابی افراد از خود و زندگی شان است. این ارزشیابی ها ممکن است جنبه ی شناختی داشته باشد مانند قضاوت هایی که در مورد خشنودی از زندگی صورت می گیرد و یا جنبه ی عاطفی که شامل خلق و هیجاناتی است که در واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می شود. بنابراین، شادکامی شامل مولفه های خشنودی، رضایت از زندگی، عدم خلق و هیجان های منفی از جمله اضطراب و افسردگی است(مرادی، جعفری و عابدی، 1384).

از طرفی، افرادي كه اعتقادات مذهبي قوي‌تري دارند، ميزان پايين‌تري از هيجانات منفي و افسردگي را تجربه، از حمايت اجتماعي بالاتر و اضطراب كمتري برخوردار و در نهایت احساس شادمانی بیشتری در زندگی خود دارند. مذهب، بسياري از نيازهاي اساسي انسان را برآورده مي‌كند و خلاءهاي اخلاقي، عاطفي و معنوي او را پر مي‌كند، اميد و قدرت را در فرد تحكيم نموده و خصوصيات اخلاقي، معنوي را در فرد و اجتماعات استحكام داده، پايگاه بسيار محكمي براي انسان در برابر مشكلات و مصائب و محروميت‌هاي زندگي ايجاد مي‌كند. از آنجایی که معنویت یکی از نیازهاي درونی انسان بوده و برخی صاحب نظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه هاي رشد شناختی- اخلاقی و تلاش همواره آدمی براي معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهاي زندگی می دانند، همچنین، ه عنوان توانایی تجربه شده اي به حساب می آید که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را می دهد و زمینه را براي رسیدن به کمال و ترقی در زندگی فراهم می سازد، بنابراین می تواند در شادی و روحیه بالای افراد نقش پر رنگی داشته باشد(ساغرواني، 1388).

به طوركلي مذهب و داشتن نگرش مذهبي به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر شادماني افراد شناخته شده است. باور به اينكه خدايي هست، كه موقعيت‌ها را كنترل مي‌كند و ناظر بر بندگان خويش است، تا حد زيادي اضطراب را كاهش مي‌دهد. به طوري كه اغلب افراد مؤمن، رابطة خود با خداوند را مانند يك دوست بسيار صميمي، توصيف مي‌كنند و معتقدند كه مي‌توان از طريق توسل به خداوند، موقعيت‌هاي غيرقابل كنترل را به طريقي كنترل نمود. به نظر مي‌رسد، جهت‌گيري مذهبي مي‌تواند موجب احساس شادكامي گردد. در واقع، رابطة شخصي با وجودي برتر، سبب چشم انداز مثبتي در زندگي مي‌شود(مظفری و هادیان فرد، 1384). بنابراین این تحقیق به دنبال آن است تا مشخص کند که آیا بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه ای وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

جذب و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص از دشواری های عمده سازمانها می باشد. ولی دشوارتر از آن ایجاد شرایطی جهت تداوم فعالیت آنان و حفظ انگیزه کاری است. در واقع نیروی انسانی مهمترین نقش را در افزایش و کاهش بهره وری سازمان به عهده دارند، یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه و بهترین تکنولوژی و امکانات برخوردار باشد اما فاقد نیروی انسانی مولّد و با انگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید. لذا توجه به متغیرهای مؤثر در بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمانها و یافتن رابطه میان این متغیرها بسیار ضروریست. به همین علت بررسی نگرش های کارکنان در سازمان های مختلف به دلیل نتایج قابل ملاحظه ای که می تواند بر بهبود رفتارهای سازمانی داشته باشد طی چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحب نظران علم مدیریت منابع انسانی بوده است(مهداد، 1385).

سازمان‌هاي بالنده داراي ويژگي‌هاي متعددي هستند. وقتي يك سازمان به سوي دست‌يابي به سطح بالاي بهره‌وري حركت مي‌كند يعني تلاش براي رسيدن به مرحله بالندگي را آغاز كرده است. يكي از مهمترين عوامل مؤثر در بهره‌وري استفاده بهينه از نيروي انساني در سازمان است. در نتيجه اگر بخواهيم نيروي انساني سازمان‌ها كارآمد و كارآيي و بهره‌وري شغلي در سطح مطلوب را داشته باشد بايد از يافته‌ها و اصول روانشناسي در محيط كار استفاده كنيم. افرادي كه از هوش قوي برخوردارند از نظر اجتماعي متعادل، شاد و سرزنده‌اند و هيچ گرايشي به ترس و نگراني ندارند و احساسات خود را به طور مستقيم بيان و راجع به خود مثبت فكر مي‌كنند. آنان مراقبت چشمگيري براي تعهد، پذيرش مسئوليت و قبول چارچوب اخلاقي دارند و در روابط خود با ديگران بسيار دلسوز و با ملاحظه‌اند و از زندگي عاطفي غني، سرشار و مناسبي برخوردارند. آنان همچنين خود، ديگران و دنياي اجتماعي اطراف خود بسيار راحت برخورد مي كنند (هينز[11]؛ 2002، به نقل از خائف الهي، 1382).

توجه به رشد هوش معنوي در محيط كاري منجر به يافتن پاسخ چرايي كار توسط افراد مي شود، در نتيجه كاركنان تمام وجودشان را به سازمان مي آورند و كار را به عنوان يك ماموريت بيشتر از يك شغل، فرض مي كنند و عملكردي مفيدتر خواهند داشت. محققان بيان مي كنند كه تشويق معنويت در محيط كار مي تواند منجر به مزايا و منافعي از قبيل افزايش خلاقيت، افزايش صداقت و اعتماد، افزايش حس تكامل شخصي، افزايش تعهد سازماني، بهبود نگرش هاي شغلي كاركنان همچون افزايش رضايت شغلي، مشاركت شغلي و نيز كاهش نيات ترك محيط كار، افزايش اخلاق و وجدان كاري، انگيزش بيشتر و نيز عملكرد و بهره وري بالاتر شود (فتاحی و همکاری، 1386). لذا مديران سازمان ها مي توانند با بهبود جو حاکم بر سازمان از طریق اجازه مشارکت فعّالانه به کارکنان در امور سازمان و دادن مسئوليت در جهت اهداف سازمان به آنها و به دنبال آن تقویت هوش معنوی این افراد و نهایتا ایجاد شادی درونی در آنان، بدين طريق احتمال افزايش بهره وري در سطح فردی، گروهی و سازمانی را سبب شوند. بنابراین به خاطر اهمّيت گسترده اي که موضوع دارد، آن را از دو جهت، يکي اهمّيتي که براي جامعه و ديگري، ارزشي که براي پژوهشگر به عنوان یک روانشناس سازمانی قرار است در یکی از سازمان های این مملکت با تخصص خود انجام وظیفه نماید، مورد بررسي قرار می گیرد. با توجه به این که تاکنون نقش عوامل فردی و محیطی بسیاری در بروز رفتار شهروندی از سوی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچنان که باید و شاید نقش دو متغیر پیش بین این پژوهش به خصوص، هوش معنوی کمتر مورد توجه متخصصین بوده است. لذا در این پژوهش سعی می شود در کنار عوامل روانشناختی، اثر هوش معنوی، مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با کسب یافته های جدید و انعکاس آن مسئولین ذیربط قدمی موثر در راه بهره ور تر شدن سازمان ها، برداشت.

1-4- اهداف پژوهش

تبیین قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد هوش معنوی درخصوص رفتار شهروندی سازمانی

تبیین قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد شادکامی درخصوص رفتار شهروندی سازمانی

[1]– Brief

1- organizational citizenship behavior

2-Bateman & Organ

[4]-Appelbaum, Bartolomucci, Beaumier, Girard, Corrigan& Boulanger

[5]-Spiritual Quotient

[6]-happiness

[7] -Intelligence Quotient

[8]– Emotional Quotient

[9]– Zohar & Marshal

[10] – Argyle

[11]– Heins

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش گروهي به شيوهي عقلاني- هيجاني– رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان خوابگاهي
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122