پايان نامه رابطه بين هوش هيجاني مديران و عملکرد مالي شعب بانک ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين هوش هيجاني مديران و عملکرد مالي شعب بانک ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه بين هوش هيجاني مديران و عملکرد مالي شعب بانک ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده :    1
فصل اول : کلیات    2
1-1 مقدمه    3
1-2 بیان مسأله    5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    7
1-4 اهداف تحقيق    8
1-5 چهارچوب نظری تحقیق    9
1-6 فرضیه های تحقیق    10
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    10
1-8 قلمرو تحقیق    12
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق    13
بخش اول : عملکرد    14
2-1-1 مقدمه    14
2-1-2 تشریح مفهوم عملکرد    15
2-1-3 ارزیابی و سنجش عملکرد    16
2-1-4 فرآیند ارزیابی عملکرد    18
2-1-5  جايگاه اندازه گيري عملكرد    19
2-1-6 اهداف ارزيابي عملكرد    20
2-1-7 مدل های سنجش و ارزیابی عملکرد    21
2-1-7-1 روش الگوي تحليل سلسله مراتبي (AHP)    22
2-1-7-2 روش ارزيابي متوازن (BSC)    23
2-1-7-3 تحليل پوششي داده ها (DEA)    27
2-1-7-4 فرآيند الگو برداري ( Benchmarking)    28
2-1-7-5 روش ابزار پیاده سازی پیشرفته کسب و کار AMBITE))    30
2-1-7-6  مدل بالدریچ    32
2-1-8 مفهوم عملکرد از دیدگاه های مختلف    32
2-1-9 مفهوم عملكرد در بانك    39
بخش دوم : هوش هیجانی    44
2-2-1 مقدمه    44
2-2-2 پیشینه ی هوش هیجانی    45
2-2-3 تعاریف هوش هیجانی    49
2-2-4  ابعاد هوش هیجانی    51
2-2-5 تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی    54
2-2-6 مدل ها و نظریه های هوش هیجانی    54
2-2-6-1 نظریه های هوش هیجانی    54
2-2-6-2 نظریه های های توانایی    55
2-2-6-3 نظریه های ترکیبی    55
2-2-7 مدل های هوش هیجانی    55
2-2-7-1 مدل توانایی مایر و سالووی ( 1997 )    55
2-2-7-2 مدل ترکیبی گلمن ( 1995 )    58
2-2-7-3 مدل ترکیبی بار-آن ( 1997 )    59
2-2-8 مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس    63
2-2-9 هوش هیجانی در سازمان و مدیریت    64
2-2-10 کاربردهای هوش هیجانی در محیط    66
2-2-11 اصطلاحات مرتبط با هوش هیجانی    67
2-2-11-1 هوش های چند گانه    67
2-2-11-2  هوش سازمانی    67
2-2-11-3 هوش اجتماعی    68
2-2-11-4 هوش اخلاقی    68
2-2-11-5 هوش معنوی    69
2-2-11-6  هوش فرهنگی    69
2-2-12 هوش رقابتی    70
2-2-13 تقویت هوش هیجانی    70
2-2-14 جمع بندی تئوری های هوش هیجانی    71
2-2-15 ویژگی مدیر با هوش هیجانی    72
2-2-16 رابطه هوش هیجانی و عملکرد    74
بخش سوم : پیشینه تحقیق    76
2-3-1 تحقیق های انجام شده    76
فصل سوم : روش اجرای تحقیق    80
3-1 مقدمه    81
3-2 روش اجرای تحقیق    81
3-3 جامعه آماری    82
3-4 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه    83
3-5 روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات    84
3-6 روایی و پایائی ابزار اندازه گیری    86
3-6-1 روایی پرسشنامه    86
3-6-2 پایایی پرسشنامه    86
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    88
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    89
4-1 مقدمه    90
4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    91
4-2-1 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان    91
4-2- 2 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان    92
4-2-3 توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان    93
4-2-4 توصیف متغیر سابقه مدیریتی پاسخ دهندگان    94
4-3 توصیف متغیر های تحقیق    95
4-3-1 توصیف هوش هيجاني    95
4-3-2 توصیف خودآگاهي    96
4-3-3 توصیف خودمديريتي    97
4-3-4 توصیف آگاهي اجتماعي    98
4-3-5 توصیف مديريت روابط    99
4-3-6 توصیف متغیر عملکرد    100
4-3-7 توصیف ابعاد عملکرد    101
4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق    102
4-5 آزمون فرضیه های تحقیق    103
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد    110
5-1 مقدمه    111
5-2  نتایج آمار توصیفی    111
5-2-1 نتايج بررسي توصيفي داده ها    111
5-3 نتایج آزمون فرضیه ها    112
5-4 پیشنهادهای تحقیق    115
5-5  پیشنهادهای تحقیق های آتی    117
5-6 محدودیت های تحقیق    117
منابع    118
پیوست ها    128

منابع

منابع فارسی

1- ابزري ، مهدي . رنجبریان ، بهرام . فتحی ، سعید . قربانی، حسن ، 1388 ، “تأثیر بازاریابی داخلی بر- بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداري”، ،چشم اندازمدیریت،شماره 31 ،ص ص 25-42.

2-ابونوری،اسمعیل.سپانلو، هادی، 1384 ،” تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده بانکی”، دانشور،شماره14، ص1-15.

3-اخوان ، پيمان ، 1383 ، الگو برداري ، ماهنامه تدبير ،فروردين ، شماره 143

4- آرمسترانگ ، مایکل ، 1385 ،”مدیریت عملکرد راهبردي کلیدي و راهنماي عملی” ، ترجمه :سعید صفري ، انتشارت جهاد دانشگاهی.

5-آذر ، عادل و مؤتمني ، عليرضا ، 1383 ، اندازه گيري بهره وري در شركت هاي توليدي به وسيله مدل (DEA)، دو ماهنانه علمي – پژوهشي دانشگاه شاهد، دي ماه ، سال يازدهم ، شماره 8،ص44.

6-آذر،عادل . مومنی،منصور . 1384 ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سمت، تهران ، چاپ هشتم ، جلد دوم.

7-استوار،صغرا و امیرزاده خاتونی،ماندانا ،1387 ،”بررسی رابطه میان هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز”،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال اول،شماره دوم.

8-آقایار و شریف درآمدی،پرویز،1385،” هوش هیجانی ، کاربرد هوش هیجانی در قلمرو هیجان “،انتشارات سپاهان اصفهان .

9-اكبرزاده، نسرين. (1383) ، هوش هيجاني (ديدگاه سالوي و ديگران) ،چاپ اول، انتشارات فارابي.

10-الوانی،مهدی،دده بیگی،مینا،1386،”تاثیر آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات شعب بانک ملت”، فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال دوم،شماره 7،ص29-1.

11.بابایی،محمدعلی .،”تاثیر هوش عاطفی بر اثربخشی مدیران”، 1384، تدبیر، شماره 166، ص 36-39.

12-بابائی،محمدعلی .شفائی،نازنین،1391، “بررسی رابطه میان بهره گیری از فرصت های فناوری و عوامل موثر بر آن با عملکرد مالی سازمان از دیدگاه مدیران شعب در بانک ها “، چشم اندازمدیریت بازرگانی، شماره 12، صفحه 171- 188.

13-برادبری، تراویس،1384،” هوش هیجانی “،ترجمه مهدی گنجی، انتشارات ساوالان تهران

14-برادران حسن زاده،رسول. نژاد ايراني،فرهاد. لطف اللهي حقي،ماهرخ ، 1388 ،” بررسي تطبيقي تاثير معيارهاي عملكرد مالي بر تصميم گيري مديران بانك ها دولتي و غيردولتي( با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي)” ، فراسوي مديريت، سال سوم ، شماره 11،ص ص 211-185.

15-پاشاشریفی،حسن،1384،”مطالعه مقدماتی نظری هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوع های درسی و سازگاری دانش آموزان”،فصلنامه نوآوری های آموزشی،سال چهارم،شماره 11 .

16-جهانیان، رمضان،1390، ” بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مديريت تعارض در مديران” ، (پژوهشگر)فصلنامه مديريت، سال هشتم.

17- جمالی، فریبا ،1381، “بررسی رابطه نگرش مذهبی، احساس معنابخش بودن زندگی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه‌های تهران”. پایان‌نامه. (کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه الزهراء.

18-حافظ نیا، محمدرضا ، 1382 ، “مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم انسانی” ، انتشارات سمت .

19- حسن‌زاده ، رقيه ،1391، “رابطه بين كارآفريني سازماني و عملكرد شركت‌هاي عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران” ، پايان‌نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت.

20- حسن زاده.رمضان،1386،”انگیزش و هیجان”،انتشارات ارسباران تهران.

21- حسینی،سید محمود. محمدي،امیرسالار. پیشوایی ،میرسامان ، 1389 ،” راهبرد زنجیره تأمین و . انتخاب سامانه تولید”، مطالعات مدیریت راهبردي، شماره 2، – ص ص 112.

22- حسینی، فاطمه،1383، “درباره هوش هیجانی چه می دانید؟ “روزنامه همشهری،سال دوازدهم،شماره29

23- خاکی ، غلامرضا . .1387 ،” روش تحقیق در مدیریت” ، انتشارات بازتاب .

24- خائف الهی، احمد علی و دوستار ،محمد،1382 ، “ابعاد هوش هیجانی”، مدیریت و توسعه، شماره18، ص62-52

25- خسروي ، مهدي ،1390،” balance score cart”، به نقل از كاپلان و نورتون.

26- داوود باقر زاده، زهرا عیوضی.، ” هوش هیجانی: ابزاری برای مدیران”،پرتال جامع علوم انسانی، ص 1-15.

27-دانشفرد،کرم اله. وحدانی، کاوه.آغاز،عسل،1389، ” بررسي نقش پياده سازي كارت امتياز متوازن در بهبود عملكرد سازمان”، فصلنامه،شماره 4،سال2،ص55-72 رهبري و مديريت آموزشي

28- دكتر اكبر اعتباريان، علي اميد پناه، 1387، ” رابطه ي هوش هيجاني و رضايت شغلي”، انديشه و رفتار، دوره ي دوم، شماره ي  تابستان.

29-دوستار،محمد،1385،”تبیین مدل تاثیر گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبک های رهبری”،رساله ی دوره ی دکتری،دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس .

30-دهکردی،مهناز،1386،”شناسایی و مقایسه ی ترکیب های سه گانه ی سنخ های جنسیتی زنان شاغل شهر اهواز و شوهرانشان از لحاظ بهداشت روانی ، رضایت زناشویی و هوش هیجانی”،پایان نامه دکتری در رشته علوم تربیتی،دانشگاه شهید چمران اهواز .

31-رابینز، استیفن ،1385 ، “رفتار سازمانی” ، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی،چاپ نهم .

32-راد ، سید سعید . خواجه ئیان ، داتیس.اعظمی، امیر ،1389، “بهبود عملکرد در مدیریت بازار با استفاده از هوش هیجانی” ، پژوهشنامه علوم اجتماعی،  شماره 64،صفحه 155-184.

33-رستمی، محمدرضا. قاسمي، جواد. اسكندري، فرزانه،1390،” ارزيابي عملكرد مالي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار”،مجله حسابداري مديريت،سال چهارم ، شماره هشتم ، بهار

34-رجایی،علیرضا،1389،”هوش معنوی . دیدگاهها و چالش ها”،فصلنامه پژوهشنامه تربیتی،شماره؟

35-رحیمی، غفور ،1385، ” ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان”، مجله تدبیر، شماره 173.

36-رضائیان، علی. کشته گر، عبدالعلی،1387،” بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی ” ، پیام مدیریت، شماره 27،صفحه 27 -39.

37-روستا ، احمد . ونوس،داور.ابراهیمی، عبدالحمید، 1380 ،”مدیریت بازاریابی” ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت .

38-رهنورد، فرج اله.جویبار، منوچهر،1387، ” مقايسه هوش هيجاني در ميان سطوح سه گانه مديريت”، پیام مدیریت، شماره 26، ص101-118.

منابع انگلیسی

1- Agnoli, Sergio., Mancini, Giacomo., Pozzoli, Tiziana., Baldaro, Bruno., Maria Russo, Paolo., Surcinelli, Paola.,2012,” The interaction between emotional intelligence and cognitive ability in predicting scholastic performance in school-aged children”, Personality and Individual Differences 53 ,660–665.

2- Barchard, K.A. & Hakstian, A.R.,2001, ”The Relation of Emotional Intelligence to Traditional Cognitive and Personality Variables”. Paper presented the June 2001 Annual Convention of the Canadian Psychological Association, Ste-Foy, Quebec.

3-Bradley, P., 1996, ”A performance measurement approach to the reengineering of manufacturing enterprises”, in CIMRU., NUI Galway: Ireland.

4-Bar-on,R,2000, ” Emotinal and social intelligence : insights from the emotional Quotient Inventory,In R. Bar-On & J.D.A.Parker (Eds) ”,The handbook of emotional intelligence],(pp363-388).San Francisco:Jossy-bass.

5-Cao, Mei. Zhang, Qingyu,2011,” Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm Performance”, Journal of Operations Management 29 ,163–180.

6-Caruso, D. R,.&Wolff, C.,2001, ”Emotional intelligence in the workplace .In the emotional intelligence in everyday life: A Scientific inquiry” . Edited by: Joseph Ciarrochi , Joseph .P.Forgas,. &John D. Mayer psychology press.

7-Cavalluzzo, Ken S. Ittner, Christopher D., 2004,” Implementing performance measurement innovations: evidence from government “,Accounting, Organizations and Society 29 ,243–267.

8-Cho, Dong Won. Lee, Young Hae. Ahn, Sung Hwa. Hwang, Min Kyu. ,2004,” A framework for measuring the performance of service supply chain management, Computers & Industrial Engineering 62, 801–818.

9- Ciarrochi,.Smith, L., J., &Heaven, P. C. L. , 2008, ”The Stability And Change Of Trait Emotional Intelligence, Conflict Communication Patterns, And RelationshipSatisfaction: A One-Year Longitudinal Study”. Personality And Individual Differences, NO.45,P. 738–743.

10- Cleveland, Emily Sutcliffe., 2014,” Digit ratio, emotional intelligence and parenting styles predict female Aggression”, Personality and Individual Differences 58 ,9–1.

11-Cooper,R.K.,& Sawaf,A.,1997, ”Executive EQ : emotional intelligence in leadership angorganizations”,New York : Grosset/Putnam.

12-Day .Arla L. , Carroll .Sarah A. ,2004, ”Using An Ability-Based Measure Of Emotional Intelligence To Predict Individual Performance”, Group Performance, And Group Citizenship Behaviours, Personality And Individual Differences 36 ,P.1443–1458.

13-Cooper,R.K., Sawaf,A. ,1997,” Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations”,New York,Grosset,P 61-69.

14-Garkaz. Mansour, Mehrvarzi. Morteza, 2012,” Examining The Relationship Between Emotional Intelligence And Brokerage Firms Performance In Tehran Stock Exchange”, International Research Journal Of Applied And Basic Sciences, Vol., 3 ,NO.(4), P.886-890,

15-Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. ,1997, ”An Integrated Dynamic performance Measurement system for Improving Manufacturing competitiveness”, International Journal of Production Economics, Vol.48,pp.207-25

16- Goleman, D. ,1998, ”Working with the Emotional intelligence”. A Bantam Book.

17-Golman,D.,1995, ” emotional intelligence”,New York,NY: Bantam books.

18-Gonzalez . B ,etal ,2005 , ” Cultural vs . Opevational Market Orientation and Objective vs . Subjective performance : pevspective of production and operations ” . industrial Marketing Management , vol . 34 , pp.797-829

19- Hedland,J.& Stenberg,R.I,2001,2001, ”Too many intelligence ? intergrating social, emotional intelligence”, San Francisco:Jossy-bass.

20-Javidparvar. Leila, Agha Hosseini. Taghi, Berjisian. Rasoul, 2013,”The Relationship Between Emotional Intelligence And Leadership Performance In Primary Schools Managers Of Isfahan”, International Journal Of Scientific And Research Publications, Volume 3, Issue 8, ISSN 2250-3153.

21-Kaplan, R.S. and Norton, D.P. ,1992, ”The Balanced scorecard: Measures that Drive  performance ”, Harvard Business Review, January-February, pp.71-9

22-Kooker,B.M,Shoultz,J. and Codier,E.,2007, ” Identifying Emotional Intelligence in Professional Nursing Practice” Journal of Professional ursing,Vol.23.No1.pp30-36

23- Lam, Laura Thi., Kirby, Susanl., 2002,” Is Emotional Intelligence an Advantage?

An Exploration of the Impact of Emotional and General Intelligence on Individual Performance”, The Journal of Social Psychology, 2002, 142(1), 133–143.

24-Li .Suhong, Bhanu Ragu-Nathanb, T.S. Ragu-Nathanb, S. Subba Raob‚ 2006, ”

The Impact Of Supply Chain Management Practices On Competitive Advantage And

Organizational Performance”‚ The International Journal Of Management Science-Omega 34 ,Pp. 107 – 124

25- Lin C.‐Y., Kuo, T.‐H., 2007,”The Mediate Effect Of Learning And Knowledge On

Organizational Performance”, Industrial Management & Data Systems , 107(7),Pp.1066‐1083.

25-Lyons. Joseph B., Schneider. Tamera R., 2005,” The Influence Of Emotional Intelligence On Performance”, Personality And Individual Differences, NO. 39 ,P. 693–703.

26- Mansour Garkaz , Morteza Mehrvarzi ,2012, ” Examining the Relationship between Emotional Intelligence and Brokerage Firms’Performance in Tehran Stock Exchange” , International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3 (4), 886-890, Available online at

26-Mayer,J.D., & Salovey,P.1997, ” What is emotional intelligence”?,Basic Bokks , NewYork .pp3-31

27- Mayer,J.D., & Salovey,P.,Caruso,D.R.2000,” emotional intelligence as Zeitgeist as personality,and as a Mental sbility,In Bar-On,Parkre،J.D(eds),hand book of emotional intelligence, Sanfiranciso : Jossey-bass

28-  Mcenrue Mary Pat, Groves S. Kevin, Shen Winny,2009,  Emotional Intelligence Development: Leveraging Individual Characteristics, Jornal Of Management Development, Vol. 28 No.2, Pp 150-174

29-MüNevverÇetin, Melisa ErdilekKarabay, Mehmet NaciEfe, 2012 ,” The Effects Of Leadership Styles And The Communication Competency Of Bank Managers On The Employee’s Job Saticfaction: The Case Of Turkish Banks”, Procedia – Social And Behavioral Sciences , No.58 ,P. 227 – 235.

30-Nasser Sanoubar , Alireza Fazlzadeh , Salmani beshak , Kazem Rezaei , 2012 , ”SURVEY OF THE RELATION BETWEEN MANAGERS’ EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMERCIALIZATION OF INNOVATION , INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS COPY RIGHT ”  Institute of Interdisciplinary Business Research 752 NOVEMBER 2012 VOL 4, NO 7

31- Olarararrieta.S & Fridman.R,2008,”Market Orientation ,Knowledge-Related Resource & Firm Performance/Journal Of Business Research/Vol:61/Pp623-630.

32-Panigyrakis.G&Theodoridis.P,2007,”Market Orientation & Performance: An Emperial Investigation In The Retail Industry In Greece “, Journal Of Retailing &Customer Service,Vol:14,Pp.134-149.

33- Petrides, K. V., & Furnham, A. ,2001, ”Trait emotional intelligence: psychometric investigation with reference to established trait taxonomies”. European Journal of Personality, Vol.15, pp. 425-448.Retrieved fromhttp://www.ioe.ac.uk.

34- Petrides, K.V. , Norah Frederickson, Adrian Furnham. ,2004,” The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school”, Personality and Individual Differences 36 ,277–293.

35- Quoidbach, Jordi ., Hansenne, Michel., 2009,” The Impact Of Trait EMOTIONAL INTELLIGENCE ON NURSING TEAM PERFORMANCE AND COHESIVENESS”, Journal Of Professional Nursing, Vol 25, No 1 (January–February),: Pp 23–29

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک ها است. جامعه آماری تحقیق ، مدیران شعب بانک های (سامان ، سپه ، تجارت) استان گیلان است که به روش نمونه گیری  تصادفی ساده از بین آنها نمونه گیری انجام شد. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر هوش هیجانی با استفاده از پرسشنامه  استـاندارد و به صــورت میــدانی و در خصوص متغیر عملکرد با جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها در دوره سه ساله 90 تا 92 از شعبات دریافت شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه های تحقیق  استفاده شد. بررسی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین هوش هیجانی که در آن مؤلفه های خودآگاهی، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط در نظر گرفته شده است و عملکرد مالی مدیران بانک ها بدون در نظر گرفتن سابقه کاری مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با ورود سابقه کاری به عنوان متغیر تعدیل گر کلیه فرضیه ها رد می گردد.

واژگان کلیدی :هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی ، مدیریت روابط، عملکرد.

1-1 مقدمه

تغییرات فن آوری، اقتصادی، سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان عملکرد سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قـرار داده و سازمان ها برای بقا مجبور هستـند خود را با ایـن تغییرات تطبیق دهند. هم اکنون تمامی سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند (بابائی و شفائی،1391،ص171) . در این میان بانک ها نهادهائي مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوري می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به وجوه نیاز دارند . از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند.  به موازات ورود بانک هاي خصوصی در بازارهاي مالی، تقاضا براي انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است.  بانک ها براي رقابت با یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار[1] و سودآوري به دنبال استفاده از انواع روش هاي بهبود عملکرد[2] در جذب مشتریان هستند ، این روند باعث شده که عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار شود و به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران بانک ها تبدیل شده است (موتمنی و همکاران،1389،ص142)، زیرا مديران بانك ها جزء ذينفعاني هستند كه اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل عملكرد مالي براي آن ها حائز اهميت است. در اين راستا، آن ها با در نظر گرفتن اطلاعات مالي ارزشمند، موقعيت بانك را ارزيابي و براساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي نمايند .

بانك هاي تجاري موسسات مالي هستند كه وجوه راكد مردم را جمع آوري كرده و به تجار، صاحبان صنايع و ساير متقاضيان تسهيلات اعطاء مي كنند. در واقع، بانك با عمليات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه به علل مختلف مانند فقدان دانش و تخصص، كمبود سرمايه و ترس از ريسك سرمايه گذاري، نمي خواهند يا نمي توانند در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت نمايند به اشخاصي كه براي سرمايه گذاري به منابع مالي محتاجند، فراهم مي سازد و از آن جايي كه هدف بانك تجاري كسب سود است، طبيعي است بانك بايستي منابع را هرچه ارزان قيمت تر جذب كرده و با حداكثر نرخ سود به متقاضيان تسهيلات دهد. از اين رو، هدف اوليه و اساسي بانك همانند ساير سازمان هاي انتفاعي، حداكثر كردن ثروت صاحبان آن مي باشد. در افزايش ثروت صاحبان سهام، مديريت بانك بايد تصميم بگيرد كه آيا دارايي ها با كيفيت پايين تر و درآمد بيشتر و يا دارايي ها با كيفيت بالاتر و ريسك كمتر را كسب كند و يا آيا بانك بايد سرمايه گذاري كند و تسهيلات با سررسيدهاي طولاني اعطاء نموده و نقدينگي را كاهش دهد و يا دارايي هايي با سررسيدهاي كوتاه مدت تر را انتخاب و درجه بالايي از نقدينگي را تامين نمايد؟ اين ها سؤالاتي هستند كه مديران بانك ها هميشه با آن ها درگيرهستند (رستمی و همکاران ، 1390، ص 20).

باید توجه نمود که مدیران، به عنوان سرمایه های انسـانی، حیاتی ترین عنصر راهبـردی و اساسی ترین راه بـرای افـزایش اثربخـشی و کارائی[3] سازمان هستند. در این میان هوش هیجانی[4]به عنوان ابزاری نوین و شایستـه در اختیار مدیران بانـک ها برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمانی و تامین رضایت این افراد محسوب می شود. گلمن[5] معتقد است هوش هيجاني در تمامی رده های سازماني كاربرد زياد دارد، اما در رده هاي مديريتي اهميتي حياتي مي يابد . زیرا شرایطی که در رأس سلسله مراتب سازماني به وجود مي آيد، سريع تر گسترش مي يابد، چرا كه افراد به مدير و فرد بالا دست خود نگاه می کنند(ودادی و همکاران ،1388،ص3). بنابراین هوش هیجانی مدیران می تواند پشتیبانی باشد برای این که بتوانند کارکنان را به صورت خودجوش به سمت هدفی خاص پیش ببرند (ناظم و لاجوردی ،1390، ص 129) . مديران برخوردار ازهوش هيجاني، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري[6]، رضايت مندى و تعهد[7] كاركنان محقق مي سازند (کیوان لو و همکاران،1389،ص 48).

محقـقان اعتقـاد دارند که از روی هـوش هیـجانی می تـوان عملکـرد شغلی[8] را نیز پیش بینـی کرد (Day and Carroll,2004,P.1443). گلمن (1998)، براین باور است که هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده ازآن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است (et. al.,2013,p.658  Sanchez-Ruiz) . به عبارت دیگر هوش هیجانی بیانگر توانائی اداره مطلوب خلق و خو، وضع روانی و کنترل استرس ها[9] است و در واقع عاملی است که به هنگام ناکامی در دستیابی به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند (رضائیان و کشته گر،1387،ص30 ).

نتایج تحقیقات نشـان می دهـد که سطــح بالاتری از هوش هیجانی منجر به ارائه سطح بالاتری از عملکرد در افراد می گردد (Lyons&Schneider,2005,P.693) و بـا افزایش سابقـه کاری، هوش هیجـانی در افراد بیشتر شکل می گیـرد و به تکـامل می رسد (راد و همکاران ، 1389، ص174) . با این توضیحات تحقیق حاضر می کوشد به بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استـان گیلان بپردازد.

1-2 بیان مسأله

در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباري در کشور، همچنین با توجه به  این که بسیاری از بانک هاي دولتی ونیز تبدیل تعاونی هاي اعتبار و موسسات مالی اعتباري به بانک، ارزیابی عملکرد مالی آن ها اهمیت ویژه اي پیدا کرده است ( موتمنی و همکاران، 1389،ص141) . عموماً منظور از عملکرد شعب بانک ها، افزایش حجم سپرده (جذب سپرده،فرآیند جمع آوری و جذب نقدینگی در قالب انواع سپرده های مردمی اعم از دیداری، غیر دیداری، کوتاه مدت و بلند مدت) می باشد، که به عنوان شاخص عملکردی در نظـر گـرفتـه می شود .رابینز[10] معتقد است عملکرد یعنی محاسبه و یا سنجش نتیجه ها. به طور كلي عملكرد سازماني به عنوان شاخصي است كه ميزان دستيابي يك سازمان به اهداف خود را مورد سنجش قرار مي دهند et. al ,2012,P.3) .( Wagner

برای ارزیابی عملکرد معیارهای متعدّدی وجود داشته ولی در گذشته بیشتر از معیارهای مالی استفاده شده است، از دهه 1980 بسیاری از محققان معیارهای مالی و مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرار داده اند (رهنورد ، 1387، ص110).

نیلی[11] و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرآیند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند. در این تعریف اندازه گیری، فرآیند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است. یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای مؤثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است. عملکرد سازمانی شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، 1383،ص25). به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص5).یکی از عواملی که عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد هوش هیجانی[12] می باشد (سرافرازی و معمارزاده، 1389، ص64)، در این میان هوش هیجانی به عنوان ابزاری نوین و شایستـه در اختیار مدیران بانـک ها برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمانی و تأمین رضایت این افراد محسوب می شود.

هوش هیجانی مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خوآگاهی روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی تأثیر آن ها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا برد. هوش هیجانی اشاره به رفتارهای مربوط به احساسات و توانایی های خود درک شده افراد دارد و در واقع مربوط به درک، بیان، جذب و تنظیم احساسات افراد است که منجر به رشد عاطفی و فکری می گردد (Day & Carroll,2004,P.1444) که در زمینه قابلیت های شخصی با مؤلفه های خود آگاهی[13] (آگاهی هیجانی، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس) و خود مدیریتی[14] (خود کنترلی، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، انطباق پذیری و نوآوری) و در زمینه قابلیت های اجتماعی با مولفه های آگاهی اجتماعی[15] (نفوذ گذاری، ارتباطات، مدیریت تضاد، رهبری، تسریع تغییر، پیوند سازی، تشریک مساعی، مشارکت و ظرفیت های گروهی) و مدیریت روابط[16] ( شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت مداری، هدایت تنوع و آگاهی سیاسی) بیان می گردد (قورچیان و محمدخانی ، 1389 ، ص134) .

گلمن معتقد است هوش هیجانی در تمامی رده های سازمانی کاربرد زیادی دارد اما در رده های مدیریتی اهمیتی حیاتی می یابد زیرا شرایطی که در رأس سلسله مراتب سازمانی به وجود می آید سریع تر گسترش می یابد چرا که هر فردی به مدیر و فرد بالادست خود نگاه می کند، در سازمان های خدماتی به خصوص بانک ها ، نیروی انسانی و به خصوص مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردارند، مدیران با کارکنان در ارتباط نزدیک هستند و کارکنان نیز با مشتریان ارتباط نزدیک دارند (ودادی و همکاران، 1388،ص3). توجه به هيجان ها و كاربرد مناسب آن ها در روابط انساني، درك هيجان هاي خود و ديگران و مديريت آن ها بسیار مهم می باشد ( جهانیان،1389،ص1). تحقیقات نشان داده است که در بانک ها روسای شعبی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردار هستند در کارها حساب شده تر عمل می کنند ، انعطاف پذیری بیشتری داشته و با ارباب رجوع رفتار مناسب تری می نمایند ، در تصمیم گیری هایشان سنجیده تر عمل می کنند و الگوئی برای کارکنان گروه خود به حساب می آیندBarchard,2001,p.1).)، واضح است که تمام این هنجارها در افزایش عملکرد مالی بانک ها نقش مهمی را ایفا می کند .

از آن جا که تأثیر هوش هیجانی مدیران در سازمان های مختلف متفاوت است تلاش شده است که تأثیر هوش هیجانی مدیران بر عملکرد مالی بانک ها مورد بررسی قرار گیرد به طوری که سئوال اصلی آن است که ” آیا بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی مدیران شعب بانک ها با توجه به سابقه کاری آن ها رابطه ای مثبت وجود دارد ؟”

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

موسسات مالی مهم ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به شمار می روند که رشد و شکوفائی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آن ها می باشد . در کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای مالی مؤسسات مذکور نیز کارائی لازم را ندارند (ریاضت،1381 ،ص136). بانک ها محل امن و مناسبی براي نگهداري دارایی هاي نقدي افراد بوده و با ارائه خدمات مناسب مالی و تنوع بخشیدن به حساب هاي خود با عرضه انواع حساب ها ، متناسب با نیازهاي افراد مختلف در زمان هاي گـوناگون به صـورت مهم ترین مر کز جمع آوري دارایی هاي نقدي عمل می نمایند . از سوي دیگر، بانک ها پروژه هاي مختلف سرمایه گذاري را تأمین مالی می کنند و هر اقتصاد پویایی براي تداوم رشد و توسعه خود نیاز به جریان دائمی سرمایه گذاري دارد . لذا بانک ها به عنوان واسطه وجوه، بایستی با شناخت کامل عوامل مؤثر بر جذب سپرده هاي بانکی، در جهت افزایش این منابع بکوشند در این راستا عملکرد بانک ها به عنوان شاخصی در جهت موفقیت بانک ها در نظر گرفته شده است . عملکرد یک سازمان میزان موفقیت یک سازمان در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است . عملکرد بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف تعیین می شود . سازمان های با عملکرد مطلوب ارزش را در طول زمان خلق می نمایند، این امر در سازمان های با عملکرد نامطلوب صورت نمی گیرد . بنابراین ، خلق ارزش و عملکرد سازمان تنها از منظر قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است (سایمونز، 1385، ص ص 250-249) ، زیرا تمام تلاش هاي يك سازمان درتمامي حوزه ها بايستي در عملكرد آن مشخص باشد و اغلب سازمان ها با استفاده از ابزارها و مكانيزم هاي گوناگون سعي در بهبود عملكرد خود دارند، به اين منظور سنجش وضعيت عملكرد از مقوله هاي مهم و مورد توجه سازمان ها است (Lin & Kuo,2007,P.1066). به طور كلي عملكرد سازماني به عنوان شاخصي است كه ميزان دستيابي يك شركت به اهداف خود را مورد سنجش قرار مي دهند et. al ,2012,P.3) .( Wagner  با توجه به این که بانک ها به عنوان مهم ترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر از کارائی مطلوبی برخوردار نبوده اند، لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد (ریاضت،1381،ص136) عملکرد در این تحــقیق یعنی افزایش جذب سپرده مشتریان یا به عبارتی افزایش حجم سپرده ها می باشد . در این میان رابطه میان هوش هیجانی مدیران و عملکرد مورد تأیید قرار گرفته است (Javidparvar et. al.,2013,P.5). اين جاست كه به ضرورت تأثير هوش هیجانی مدیران در بهبود عملكرد در يك سازمان پويا پي مي بريم. در واقع با شناخت روحيات فردي و نيز اجتماعي افراد و آموزش چگونگي عكس العمل در رويارويي با عوامل محيطي مي آموزيم كه بهترين رفتار را با مشكلات اداري يا سازماني داشته باشيم و در مواقع بحران بهترين تصميم را اتخاذ كنيم (سرافرازی و معمارزاده، 1389،ص65). اهميت اين تحقیق را مي توان به بررسی تأثير رابطه هوش هیجانی مدیران بر بهبود عملكرد بانک ها در جامعه مورد مطالعه دانست.

1-4 اهداف تحقيق

اهداف این تحقیق به دو بخش اهداف علمی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که عبارتند از :

الف) اهداف علمی : اهداف علمی به طور مستقل از مسأله تحقیق مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله تحقیق است که مشخص می کند تحقیق چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی تحقیق در رابطه با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست یافت که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

توصيف متغيرهاي عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.

تعيين ارتباط متغیرهای تحقیق در قالب مدل ارائه شده.

آزمون فرضیه های تحقیق.

[1] Market share

[2] Performance Improvement

[3] Efficiency

[4] Emotional Intelligence

[5] Daniel Goleman

[6] Productivity

[7] Commited

[8] Job Performance

[9] Tension

[10] Estiphen P.Robbins

[11] Nily

[12] Emotional Intelligence

[13] Self-Awareness

[14] Self-Management

[15] Social Consciousness

[16] Relationship Management

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش
 • پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122