پايان نامه رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش هيجاني با رفتار رانندگي رانندگان اتوبوس هاي بين شهري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش هيجاني با رفتار رانندگي رانندگان اتوبوس هاي بين شهري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش هيجاني با رفتار رانندگي رانندگان اتوبوس هاي بين شهري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل نخست: کلیات پژوهش
مقدمه 2
بيان مسئله 3
اهميت پژوهش 8
اهداف تحقیق 9
اهداف کاربردی 9

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه 11
مبانی نظری رفتار رانندگی 11
شخصیت فردی و رفتار رانندگی 17
مبانی نظری ویژگی های شخصیت 19
نظریه های شخصیت 25
مبانی نظری هوش هیجانی 37
تعريف هوش هيجاني 37
تاریخچه هوش هیجانی 40
نظریه های هوش هیجانی 42
مؤلفه های هوش هیجانی 44
پیشینه تحقیقاتی 52
فرضیه ها 58
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 58

فصل سوم : روش تحقیق
طرح کلی تحقیق62
جامعه آماری62
نمونه و روش نمونه گیری62
یافته های جمعیت شناختی63
ابزارهای پژوهش66
پرسشنامه شخصیت 66
پرسشنامه هوش هیجانی 68
پرسشنامه رفتار رانندگی 70
روش کار 73
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 73
ملاحظات اخلاقی پژوهش 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
یافته های توصیفی 75
یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 86
بحث و نتیجه گیری 87
محدودیتها 92
پیشنهادها 93
منابع 95
پیوست 104

فهرست منابع:

منابع فارسی:

ابراهیمی قوام، صغری.(1388). هوش هیجانی و روانشناسی رانندگی. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک. سال سوم، شماره 11 ، صص63-49.

اكبر زاده، نسرين.(1383). هوش هيجاني، ديدگاه سالووي و ديگران، انتشارات فارابي.

بهادري، افشين.(1389). مقايسه ويژگي هاي شخصيتي رانندگان پرخطر و عادي(مورد مطالعه: شهر تهران). فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك.  سال پنجم، شماره 18. صص84-71.

پروين، جان.(1381). شخصيت. ترجمه جوادي، محمد جعفر، كديور، پروين. چاپ اول. انتشارات آييژ، چاپ اول.

تولایی، عباس. شکرانی، مریم. نادری، زهرا و نجفی، محمد.(1384). بررسی ویژگی های  شخصیتی و سلامت روان  بیماران، مجله روانشناسی، سال نهم،  شماره 4.

جعفرنژاد؛ پروین. فرزاد، ولی الله. مرادی، علیرضا و شکری، امید.(1386). بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیتی، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی، مجله روانشناسی وعلوم تربیتی، سال سی وپنجم، شماره 1.

جلالی، سید احمد(1381)، هوش هیجانی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال هجدهم، شماره 1 و 2.

جمال فر، سياوش.(1388).  روانشناسي شخصيت، مولف: راس؛ آلن.  چاپ دهم، تهران: نشرروان.

حسن زاده، رمضان و ساداتی کیادهی، سید مرتضی.(1388). هوش هیجانی(مدیریت احساس، عاطفه و هیجان)، انتشارات نشر روان.

حق شناس؛ حسن.(1385). طرح پنج عاملی ویژگیهای شخصیتی نئو، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، چاپ پرواز.

حق شناس، حسن و همکاران.(1387). بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و رفتار رانندگی در شهر شیراز. مجله پژوهشی حکیم. دوره یازدهم. شماره سوم. صص 55-47.

خردمندزاده، محمد.(1390) مقایسه سبک های مقابله با استرس در دانشجویان بر اساس مدل شخصت نئو. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد ارسنجان.

رستم زاده، مهران.(1387). روانشناسی ترافیک و رفتار انسان. پنجمین کنفرانس مهندسی ترافیک حمل و نقل ایران.  تهران: شرکت کنترل ترافیک ایران.

رستم زاده، مهران.(1378). بررسي تصادفات از ديدگاه روان شناسي. فصلنامه تازه هاي ترافيك، سال اول، شماره 2.

سانتوز، جرج اي.(2005). روانشناسي و مهندسي بزرگراه. ترجمه حسين موسويون و همكاران(1388). تهران: انتشارات دفتر تحقيقات كاربردي پليس راهور.

بهروزيان، سحر.(1387). رابطة ويژگيهاي شخصيتي و هوش هيجاني با سلامت روان افراد مبتلا به فنيل كتونورياي تحت درمان. پژوهش در حيطه كودكان استثنايي. سال هشتم، شماره 4 صص370-381.

سوری، احمد. (1388). روانشناسی ترافیک. چاپ سوم.  تهران: دانشگاه علوم انتظامی.

سياروچي، ژوزفل، فورگاس، ژوزف، ماير، جان(1384)، هوش عاطفي در زندگي روزمره، مترجمان: اصغر نوري امام زاده اي و حبيب اله نصيري، نشرنوشته(اصفهان).

سید محمدی، یحیی.(1386). نظريه‌هاي شخصيت(ویراست هشتم). مولف: شولتز، دوان. (2005). تهران، نشر ویرایش.

شاکری نیا، ایرج.(1388). رابطه ویژگی های شخصیتی، سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پرخطر. فصلنامه مدیریت ترافیک. شماره 15. صص 61 -74.

شریفی درآمدی، پرویز (1386)، هوش هیجانی و معنویت، انتشارات سپاهان.

شفايي، جلال. ابوالقاسمي، عباس و عباديان، علی.(1389). نقش عاملهاي شخصيت در پيش بيني رفتار رانندگي پرخطر در رانندگان متخلف شهر اردبيل. تهران. اولين همايش كشوري دانشجويي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت.

صداقت. علی.(1390). بررسی رابطه ویژگی های شخصیت مرزی با عزت نفس (ضمنی و صریح) و سبک های دلبستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد ارسنجان.

عريضي، حميدرضا و حقايق، سيدعباس. (1388). ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر. فصلنامه پايش. سال نهم،  شماره اول. صص 28-21.

عریضی، حمیدرضا و براتی، هاجر.(1390). پیش بینی خطاها، لغزش ها و انحرافات رانندگی با استفاده از ویژگی های شخصیتی و عملکرد در آزمون خطرپذیری رانندگی. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره 8. شماره 4. صص 52-48.

فام ايرج،  محمد.(1385). حوادث رانندگي و كودكان؛ تهديدي بر عليه فردا. مجله پيام ايمني. سال نهم. صص 24-29.

کریمی، یوسف، (1386). روان شناسی شخصیت، تهران: نشر ویرایش.

گروسى، ميرتقى.(1380). رويكردهاى نوين در ارزيابى شخصيت (كاربرد تحليل عاملى در مطالعات شخصيت). نشر دانيال.

گلریز خاتمی، مینا.(1390). بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با خودکارآمدی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد ارسنجان.

گلمن، دانیل.(2006). هوش هیجانی، توانایی محبت کردن و محبت دیدن، ترجمه نسرین پارسا،1384، انتشارات رشد.

گلنون، ویل (1388)، 200 راه برای افزایش هوش هیجانی پسران، ترجمه منصوره نیکو گفتار و حمید رضا پور اعتماد، انتشارات دانژه.

گودرزی و شیرازی.(1386). بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی تحریک جویی و رفتار رانندگی پرخطر. مجله روانشناسی. دوره نهم. صص34-39.

گنجي، حمزه. ( 1384 ). هوش هيجاني؛ تهران: نشر ساوالان.

محمدیان، یوسف.(1391). بررسى ارتباط بين شخصيت، نگرش به ايمنى و رفتار هاى مخاطره آميز در شاغلين موتورسيكلت در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسى بهداشت حرفه اى، دانشگاه آزاد تبريز.

ملک پور، فاطمه و همکاران.(1391). بررسى ارتباط بين شخصيت، نگرش به ايمنى و رفتار هاى مخاطره آميز در شاغلين موتورسيكلت در شهر تهران. فصلنامه بهداشت ایمنی و کار. شماره چهارم. پیاپی 4. صص 69-61.

موسوي، فروغ السادات.(1388). مقايسة ويژگي هاي شخصيتي و رفتارهاي رانندگي در بين پزشكان و كسبه در شهر مشهد. پايان نامة كارشناسي ارشد. مشهد: دانشگاه فردوسي.

مهماندار ، احمد.( 1388 ). رابطه ميان صفات شخصيتي و رفتار رانندگان پرخطر. مجلة دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي. سال دوازدهم، شمارة 1، ص 33 تا 44.

نوابي، ندا و مهران فر، ناصر.(1385). ريشه هاي روان شناختي حوادث. فصلنامه راهور، شماره 14. صص 23-37.

هاشمی، نگهدار.(1391). تاثیر هوش هیجانی و تنیدگی شغلی بر رضایت شغلی در بين دبيران آموزش و پرورش شهرستان بوانات. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی . دانشگاه آزاد ارسنجان.

منابع لاتین:

Iversen, H. Rundmo, T. (2002). Personality, risky driving and accident involvement among Norwegian drivers. Personality and individual Differences 33, 1215-1263.

Burgess C. (2002).Association of Industry Road Safety Officers (AIRSO), Why do people drive the way they do? National blue light users. Conference, Jaguar Cars, Birmingham 29th, 2002.

Carso, D .Mayer, J., Salovery, P.,.(2004) Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implication , Psychology Inquiry, Vol. 15,No. 3, 197-215.

Constantine MG, Gainor KA.(2009). Emotional intelligence and empathy: their relation to multi-cultural counseling knowledge and awareness. Prof Sch Couns; 5(2): 131.

چکیده :

تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی می باشد که با هدف کلی بررسی و تبیین نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری شیراز انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه رانندگان اتوبوس های برون شهری شرکت های مسافربری شیراز به تعداد تقریبی 1200 نفر بود که تعداد 202 نفر از رانندگان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های شخصیت، هوش هیجانی و رفتار رانندگی مورد سنجش قرار گرفتند و یافته های آماری در قالب آمار توصیفی(همبستگی پیرسون) و استنباطی(رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یکراهه) مورد بررسی  قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد: 1-از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی، تنها بعد وظیفه شناسی پیش بینی کننده منفی رفتار رانندگی است و متغیرهای پنجگانه شخصیت مجموعا 9 درصد از واریانس کل متغیر رفتار رانندگی را پیش بینی می کنند. 2- از بین مولفه های هوش هیجانی، بعد خودآگاهی به طور منفی و معنادار پیش بینی کننده رفتار رانندگی می باشد و مولفه های هوش هیجانی در مجموع قادرند 21 درصد از واريانس كل متغير رفتار رانندگی را تبيين كنند. 3-بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس با توجه به سن تفاوت معنی داری وجود دارد و رانندگان رده سنی 20 تا 30 رفتار رانندگی بالاتری را نسبت به رانندگان رده سنی 50 سال به بالا گزارش کرده اند. 4- بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس با توجه به سابقه کار تفاوتی مشاهده نشد. 5- بین رفتار رانندگی رانندگان خویش فرما و سایر رانندگان، تفاوت به نفع گروه رانندگان خویش فرما معنی دار بوده است. 6- بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس با توجه به تحصیلات، تفاوتی مشاهده نشد.

**نکته: رفتار رانندگی یک نمره کلی از پرسشنامه منچستر می باشد که معرفی کننده خطاها، اشتباهات و تخلفات می باشد.

 

کلمات کلیدی: ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، رفتار رانندگی، رانندگان.

فصل نخست:

کلیات پژوهش

مقدمه:

امروزه يكى از مولفه هاى اساسى در تقويت توسعه پايدار مساله ى ارتقاء سلامت جامعه مى باشد. چرا كه محور توسعه پايدار انسان سالم است. از طرفى رانندگى انسانها در جهان امروز با خطرات زيادى روبه رو می باشد. از جمله مهم ترين و قابل توجه ترين خطراتى كه امروز زندگى افراد را در كشورهاى مختلف جهان تهديد مى كند، افزايش حوادث و آسيب هاى عمدى و غير عمدى است كه سالانه باعث مرگ بيش از 6 ميليون نفر در جهان مى شود(شاکری نیا، 1388).

حوادث رانندگي و پيامدهاي آن، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به عنوان يكي از مهم ترين علل مرگ و مير و جراحات محسوب مي شوند. در كشور ما نيز حوادث رانندگي علاوه بر وارد كردن صدمات اقتصادي، باعث تلفات شديد انساني مي شود(فام ایرج، 1385).

برآورد شده است كه سالانه دو ميليون نفر در سراسر جهان بر اثر تصادفات جاده اي، جان خود را از دست مي دهند و تعداد مجروحان رانندگي در سال، بيش از ١٥ ميليون نفر تخمين زده مي شود. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ اما آنچه كشور ما را در اين زمينه متمايز مي كند، روند رو به رشد حوادث رانندگي در كشور و مقايسه آن با ساير كشورهاي جهان است. که در این راستا پژوهش های متعددی نیز به بررسی علل تصادفات و سوانح پرداخته و اکثرا تخلفات رانندگی رانندگان را یکی از علل عمده و اصلی ذکر می کنند(عریضی و حقایق، 1388).

این تحقیقات همچنین نشان داده اند که گروه خاصی از افراد دارای آمار تصادفات رانندگی بیشتری هستند و این گروه با دیگران در برخی از ویژگی های شخصیتی متفاوت می باشند. در یک بررسی که به رابطه ی بین شخصیت و تفاوت های فردی پرداخته است، نشان داده شده که نمره ی صفت شخصیتی هیجان طلبی1 از همه بیشتر احتمال انجام خشونت در رانندگی را نشان می دهد (برگس2، 2002).

بنابراین علاوه بر ويژگي هاي شخصيتي، مسایل هیجانی چالش برانگیز نیز می تواند رفتار رانندگی رانندگان را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارتی امور مربوط به رانندگی از آن جهت که اموری غیر قابل پیش بینی بوده دائماً اتفاق می افتند و رانندگان در برخورد با این مسئله با توجه به ویژگی های شخصیتی مجزا، هر یک بسیار متفاوتند. بسیاری از رانندگان این شرایط را تنشی هیجانی تلقی کرده و در نتیجه مقابله و برخورد با آن را دشوار می دانند. از سوی دیگر رانندگان اغلب دارای انگیزه رقابت جویی بوده و از آزردگی هیجانی خود، آگاه نیستند. این امر انگیزه ها و اهداف آنان را متأثر ساخته و موجب تحریف تفکر راننده و افزا یش هیجانات خارج از کنترل فرد می شود. رانندگانی که درگیر این گونه هیجانات می شوند دست به رفتارهای تکانشگرانه و پرخطر می زنند که این هیجانات رانندگان را ترغیب به تکروی و خودپسندی می کند(ابراهیمی قوام، 1388).

در مجموع با توجه به آنچه بیان شد، نمره کلی رانندگی باهوش هیجانی بالا به معنای داشتن نیمرخ مثبت در مؤلفه های شخصیتی می باشد. بنابراین می توان رانندگی افراد را با توجه به نیمرخ روانی شان در این مؤلفه ها مورد ارزیابی قرار داد. که پژوهش حاضر نیز در صدد بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی(نئو) و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان می باشد.

بیان مساله:

تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه جوامع می باشد که بسته به بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و جغرافیایی جوامع میزان و نوع آن متفاوت خواهد بود.گرچه در بروز تخلفات رانندگی، عوامل محیطی- کنترلی، اجرایی و عدم تناسب ساختارهای مواصلاتی با تعداد خودروها و واحدهای عبور و مرور و غیره نیز دخیل می باشد، اما علل انسانی به عنوان اصلی ترین عامل، بالاترین درصد علت تخلفات است(حق شناس و همکاران، 1387).

شرايط رانندگي بسيار متعدد است به خصوص شرايط رواني، اخلاقي و اجتماعي. بنابراين داشتن گواهي نامه رانندگي دليل بر صلاحيت كامل افراد براي رانندگي نيست؛ چه بسا افرادي كه از دقت ديد مناسب برخوردارند؛ اما از مشكلات و عقده هاي رواني، اجتماعي و فرهنگي رنج مي برند. تنها داشتن ديد خوب نمي تواند ملاك صلاحيت رانندگي باشد؛ بلكه تجربه، استعدادهاي طبيعي، دقت و تعادل رواني است كه به انسان براي رانندگي صلاحيت مي دهد. اولين تحقيق پيرامون احراز شايستگي براي رانندگي و اثرات حالت رواني راننده در سال 1929 در آمريكا انجام شد؛ محور اين تحقيقات “رفتار انسان” بود. در اين پژوهش محققان دريافتند كه تقريباً 96 درصد حوادث از طرف رانندگان با تجربه اي رخ می دهد كه دچار مشكلات شخصيتي بوده اند(نوابي و همكاران، 1385).

به طور کلی هر فردی دارای یک سری ویژگی هایی می باشد که باعث می شوند به صورت منظم و دایم یک شیوه ی رفتاری خاصی را از خود نشان دهد. این ویژگی ها در مجموع، شخصیت هر فرد را تشکیل می دهد. رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی1 و رفتار رانندگی مورد بررسی های متعددی در سطح جهان قرار گرفته است. به نظر می رسد، عناصر خاصی از شخصیت باعث رفتارهای قانون شکنی می شوند، از آن رو که این رفتارها منجر به برآورده شدن برخی از نیازهای شخصی فرد می شوند با این که مغایرت با سیستم قانونمند محیط اطراف دارد.  در تحقیقات گذشته حدود 90 % تصادفات را به خصوصیات رفتاری ربط داده اند و نشان داده اند که در 95-90 % تصادفات، رفتار انسان، عامل تعیین کننده اصلی است. به عبارتی ويژگي هاي شخصيتي مي تواند با رفتارهاي ترافيكي و نحوه رانندگي فرد ارتباط داشته باشد. شواهد زيادي حاكي از وجود رابطه ميان صفات شخصيتي و رفتار رانندگان پرخطر است(مهماندار، 1388). رفتار رانندگي پرخطر يعني ارتكاب دو يا چند عمل خلاف كه موجب به خطرانداختن افراد يا وسايل ديگر شود به عبارت ديگر هرگونه عمل خلاف تعمدي كه نيازمند واكنش تدافعي از سوي راننده ديگر باشد(باتيست1، 2005).

این تحقیقات همچنین نشان داده اند که گروه خاصی از افراد دارای آمار تصادفات رانندگی بیشتری هستند و این گروه با دیگران در برخی از ویژگی های شخصیتی متفاوت می باشند. در یک بررسی که به رابطه ی بین شخصیت و تفاوت های فردی پرداخته است، نشان داده شده که نمره ی صفت شخصیتی هیجان طلبی2 از همه بیشتر احتمال انجام خشونت در رانندگی را نشان می دهد (برگس3، 2002).

رانندگي عادي يا ايمن فعاليتي است همراه با حركات كنترل شده كه در آن راننده بايد اطلاعات و داده هاي مربوط به رانندگي را از طرق مختلف به خصوص از راه ديدن اخذ كرده براساس آنها در ذهن تصميم گيري كرده و تصميمات خود را به بهترين وجه عملي كند تا بتواند حركتي همواره با ايمني داشته باشد(سانتوز4، 2005؛ به نقل از موسوی، 1388).

در مطالعه انجام شده در ایران که به بررسی رابطه بین تحریک جویی و رفتار رانندگی پرخطر پرداخته است نیز نشان داده شده است که نمره کلی تحریک جویی و سه خرده مقیاس های آن شامل تجربه جویی، هیجان طلبی و تنوع طلبی با رفتارهای رانندگی پرخطر همبستگی مثبت و معناداری دارد(گودرزی و شیرازی، 1386). عناصر شخصیتی می توانند باعث شوند که افراد رفتار خاصی را انجام دهند که این رفتارهای خاص باعث ارضائ نیازهای شخصی فرد مرتبط با ویژگی های روان شناختی، زیستی و اجتماعی او می شود.

در اين پژوهش ويژگي هاي شخصيتي رانندگان براساس مدل پنج عامل اصلي شخصيت نئو مورد بررسی قرار خواهند گرفت كه شامل:1-عصبیت(داراي احساس نگراني و ناايمني، مضطرب و عصبي)؛2-برون گرايي(اهل هيجان و خطر پذيري بالا، معاشرتي و لذت جو)؛ 3- بازبودن به تجربه(افرادي مبتكر، مستقل، خلاق و شجاع)؛ 4-توافق(افرادي خوش قلب، داراي حس همدردي، دلسوز و مودب)؛ و 5-وجداني بودن(توانا در كنترل تكانه ها، بادقت، قابل اعتماد، منظم و سخت كوش) می باشد(حق شناس، 1385).

همچنین امور مربوط به رانندگی از آن جهت که اموری غیر قابل پیش بینی بوده که دائماً اتفاق می افتد و امور خطرناکی را شامل می شوند، مسایل هیجانی چالش برانگیزی هستند. رانندگان در این امر بسیار متفاوتند. بسیاری از رانندگان این شرایط را تنشی هیجانی تلقی کرده و در نتیجه مقابله و برخورد با آن را دشوار می دانند. از سوی دیگر رانندگان اغلب دارای انگیزه رقابت جویی بوده و از آزردگی هیجانی خود، آگاه نیستند. این امر انگیزه ها و اهداف آنان را متأثر ساخته و موجب تحریف تفکر راننده و افزا یش هیجانات خارج از کنترل فرد می شود. رانندگانی که درگیر این گونه هیجانات می شوند دست به رفتارهای تکانشگرانه و پرخطر می زنند که این هیجانات رانندگان را ترغیب به تکروی و خودپسندی می کند(ابراهیمی قوام، 1388).

توجه به مفهوم هوش هیجانی به عنوان سازه روانشناختی که با داشتن مولفه های درون فردی و بین فردی تمامی مناسبات فرد را با خود و دنیای پیرامونش دستخوش تغییر می سازد از اهمیت ویژه ای در رانندگی برخوردار است. هوش هیجانی، چارچوبی است که در آن مجموعه ای از مهارت ها فرض می شود که در ارزیابی و ابراز واقعی هیجانات خود و دیگران دخیل بوده و می تواند تنظیم اثربخش هیجانات خود و دیگران و کاربرد احساسات جهت با انگیزه ساختن، برنامه ریزی و تداوم پیشرفت خود را به دنبال داشته باشد.

هوش هيجاني1 شامل توانايي كنترل احساسها و هيجانهاي خود و ديگران، پذيرش ديدگاههاي ساير افراد و كنترل روابط و توانشهاي اجتماعي است. به عبارت ديگر‌، شخصي كه هوش هيجاني بالايي دارد، عواطف خود را بهتر شناسایی کرده و درک بهتری از عواطف دیگران پیدا می کند. هوش هیجانی د‌ر برد‌ارند‌ه‌ی آگاهی، تنظیم و بیان د‌رست د‌امنه‎ای از هیجانات است. لذا توانایی شناخت، ابراز و کنترل این هیجانات یکی از ابعاد‌ مهم هوش هیجانی است و ناتوانی فرد‌ د‌ر هر کد‌ام از این توانایی‎ها منجر به نارضایتی در زندگی و محیط کار خواهد‌ شد‌ که حاکی از نقص خود‌گرد‌انی هیجانی است که ویژگی کلید‌ی هوش هیجانی می باشد(هاشمی،1391).

به عبارتی هوش هيجاني نوعي پردازش اطلاعات عاطفي است كه شامل ارزيابي صحيح عواطف خود و ديگران و بيان مناسب عواطف و تنظيم سازگارانه است که به بهبود جريان زندگي منجر مي شود، و در رابطه با رفتار رانندگی موجب می شود تا فرد: به جای سرزنش دیگران یا موقعیت، تمرکز بر خود داشته باشد. -نحوه رابطه بین عمل، احساسات و افکار را با همدیگر درک کند. – به جای واکنش هیجانی خشمگین شدن ابتدا به ماهیت آنچه باعث ناراحتی شده، بپردازد. -بیشتر به کسب نتایج پیامدها علاقه مند باشد تا اینکه بخواهد تکانشی عمل کند. – به جای تنها به فکر خود بودن به دیگران و حقوق شان احترام گذاشته شود. -ترافیک را به عنوان کار دسته جمعی  و نه رقابتی بپذیرد. -تنوع بین نیازها و سبک های رانندگان را بپذیرد و از سرزنش کردن آنها به خاطر اقدامات و نحوه رانندگیشان دور ی کند. –نقش های مثبت را به جای اعمال منفی تمرین کند. -درصدد یادگیری مهار و کنترل تکانه های مربوط به انتقاد کردن از دیگران با گسترش حس مزاح در حین رانندگی باشد. -رانندگی را جدی بگیرد و با آگاهی از اشتباهات خود در حین رانندگی درصدد اصلاح آنها برآید(جیمز و ناهل1، 2007).

با توجه به آنچه که در مورد ویژگی های شخصیت، هوش هیجانی و رفتار رانندگی بیان شد، در این پژوهش محقق به دنبال دریافت این نکته است که آیا رابطه ای بین متغیرهای پیش بین یعنی ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با متغیر ملاک یعنی رفتار رانندگی وجود دارد؟ و متغیرهای پیش بین می توانند نقشی در پیش بینی متغیر ملاک یعنی رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری داشته باشند؟ علاوه بر این، محقق به دنبال دریافت این نکته است که آیا بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری با توجه به سن و سابقه کار و نیز خود مالک بودن یا در استخدام دیگران بودن تفاوت وجود دارد؟

ضرورت انجام پژوهش:

بررسی رفتار رانندگی پرخطر و درگیری با تصادف می تواند نشان دهنده ی عواملی باشد که مستقیماً به ویژگی های شخصیتی افراد و حالات هیجانی آنها مربوط می شود. بنابراین با توجه به نقش عامل شخصیت و هوش هیجانی نیاز به بررسی های هدفمند وجود دارد تا راه حل هایی برای کاهش درصد تصادف و مرگ و میر پیدا شود(موسوی، 1388).

لذا با توجه به اهمیت و ضرورت رانندگی در جامعه ی امروزی و آمار بالای تصادفات در ایران و نقش مهم عامل انسانی در به وجود آمدن حوادث، تخلفات و تصادفات، در این تحقیق ضرورت بررسی رابطه ی بین رفتار رانندگی با ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی  از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

بنابراین با توجه به اهمیت نقش عامل انسانی در حوادث رانندگی لازم است تا رفتار رانندگی رانندگان مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا توجه به خصوصیات روانشناختی رانندگان و نقش احتمالی آنها در رفتار رانندگی ضرورتی آشکار دارد، بر همین اساس در این پژوهش به چگونگی رابطه ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی پرداخته می شود. بی تردید شناسایی چگونگی این رابطه می تواند به مسوولان مربوطه در امر برنامه ریزی برای رانندگی کم خطر کمک نماید، اهمیت این تحقیق ازاین نظر بیشتر می شود که جامعه آماری تحقیق رانندگان حرفه ای اتوبوس های بین شهری است، بی تردید نقش این گروه از شاغلان حرفه رانندگی در حفاظت از جان مردم آشکار است و نتیجه این تحقیق می تواند در آموزش این گروه از رانندگان و نیز گزینش آنها در پایانه های مسافربری متصدیان ذیربط را یاری دهد.

1– sensation seeking

2– Burgess

1 – Personality traits

1– Batist

2 – sensation seeking

3 – Burgess

4– Santos

1– emotional intelligence

1– James and Nahl

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122