پايان نامه رابطه بين يادگيري سازماني و جو سازماني با توانمند سازي کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين يادگيري سازماني و جو سازماني با توانمند سازي کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 166 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين يادگيري سازماني و جو سازماني با توانمند سازي کارکنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه2
بیان مسأله3
اهمیت و ضرورت پژوهش5
هدف پژوهش6
فرضیه¬های پژوهش7
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 7
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول:يادگيري سازمانی يادگيري13
انواع ياگيري15
سطوح يادگيري16
يادگيري فردي17
يادگيري تيمي17
يادگيري سازماني18
يادگيري سازماني؛ تعاريف و مفاهيم18
سير تحول مفهوم يادگيري سازماني22
اهميت يادگيري سازماني23
مزاياي يادگيري سازماني25
بهبود عملکرد25
بهبود خلاقيت و نوآوري در سازمان26
حفظ مزيت رقابتي27
توسعه سازمان28
توسعه مديريت دانش28
مفاهيم مرتبط با يادگيري سازماني29
سازمان يادگيرنده29
ويژگي سازمان يادگيرنده31
تفاوت يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده34

بخش دوم:جو سازماني37
مفهوم جو سازمانی 37
تعاریف جو سازمانی38
نظریه ها ومطالعات در زمينه جو سازمانی41
جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف43
جو سازمانی از نگاه هاجتس44
جو سازماني از نگاه هريسون44
جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت45
مطالعات رنسيس ليكرت49
رويکردهاي جوّ سازماني50
رويکرد ساختاري50
رويکرد ادراکي50
رويکرد تعاملي51
رويکرد فرهنگي52
ابعاد جو سازماني54
شاخص‌هاي جوّ سالم سازماني56
جو سازماني چگونه عمل مي كند57
تفاوت جو سازماني با فرهنگ سازماني 58
مراحل بهبود جو سازماني59
بخش سوم: توانمندسازی روانشناخنی62
63 تعاریف توانمندسازي
پیشینه توانمندسازي در جهان66
دلایل توانمندسازي68
فرهنگ توانمندسازي70
موانع توانمندسازي در سازمان72
موانع ساختاري توانمندسازي73
موانع محیطی توانمندسازي73
موانع رفتاري توانمندسازي74
رویکردها و ابعاد مختلف توانمندسازي منابع انسانی74
بعد انگیزشی 75
بعد شناختی و فراشناختی76
مزایا ي توانمندسازي80
مزایای سازمانی81
مزایای فردی82

پیامدهاي توانمندسازي82
پیامدهاي نگرشی توانمندسازي82
پیامدهاي رفتاري توانمندسازي84
شاخصهاي توانمندسازي85
راهبردها، راهکارها و زمینه هاي توانمندسازي86
عوامل موثر بر توانمندسازي89
برنامه هاي توانمندسازي89
برنامه های توانمند سازی های کلیفورد89
برنامه های توانمندسازی ریچارد دف91
برنامه هاي توانمندسازي بلانچارد92
برنامه هاي توانمندسازي کانتر، باندورا و هاکمن93
الزامات برنامه هاي توانمندسازي94
مدل هاي توانمند سازي96
مدل توماس و ولتهوس96
مدل توانمند سازي باون و لاولر97
مدل توانمند سازي اسپریتزر98
مدل آرمانی توانمند سازي نولر100
مدل توانمند سازي کوئین و اسپریتزر101
مدل توانمند سازي خود اثر بخشی آلفرد باندورا102
مدل فورد و فوتلر103
مدل توانمند سازي کانگر و کاننگو104
مدل توانمند سازي بلانچارد و زیگارمی106
علایم توانمندسازي108
بخش سوم: پیشینه های مرتبط با تحقیق
پیشینه داخلی109
پیشینه خارجی112
فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش115
جامعه و نمونه تحقیق116
روش گردآوری اطلاعات116
ابزار جمع آوري داده ها116
روایی و پایایی پرسشنامه119
شيوه اجراي ابزار پژوهش120
روش تجزيه و تحليل داده ها 120
فصل چهارم: یافته های تحقیق
توصيف آماري 123
آمار استنباطی131
یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی 132
یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی133
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه یافته های توصیفی تحقیق 136
فرضیه اول تحقیق147
فرضیه دوم تحقیق 148
فرضیه سوم تحقیق150
جمع بندی،بحث و تفسیریافته ها نتیجه گیري 152
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش154
پیشنهاد های کاربردی156
پیشنهاد های پژوهش158

محدودیت هاي پژوهش160

منابع فارسی 164
منابع لاتین 168

منابع فارسی

احمدی، پرویز؛ پیشدار، مهسا (1389)یادگیری سازمانی و نوآوری. سومين کنفرانس ملي خلاقيت شناسي، تريز و مهندسي و مديريت نوآوري ايران. تهران: خانه معلم

اخوان، پیماان. جعفری، مصطفی(1385)، سازمانهای یادگیرنده؛ ضرورت عصر دانایی. ماهنامه تدبير. سال هجدهم. شماره 164

آدین، جعفر(1379)، “تاثیر جو سازمانی بر تعهد سازمانی دبیران” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی.

 استونر، جیمز، فریمن ادوارد(1375)، ” ،« مدیریت” ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، انتشارات: شرکت چاپ و نشر بازرگان .

اشراقی،حسام،کاشف،میر محمد(1389)، “رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان”نشریه علوم حرکتی و ورزش،سال هشتم،جلد دوم،شماره16،

اقدسی، محمد؛ خاكزار بفروئی، مرتضی(1387) سنجش قابلیت های یادگیری سازمانی در بیمارستانها. نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد دانشگاه علم و صنعت ايران. جلد اول. شماره 4

امیر شیبانی، ابوالقاسم(1380)، ” بین جو سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان چه رابطه اي وجود دارد” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

بابایی، ایازالله(1383)تلفیق مدیریت دانایی ویادگیری سازمانی ،نشريه ي تدبير،شماره ی 146

باورصاد، بلقیس؛ دلاوری پور، جلال الدین و توانبخش، حسام الدین (1389)بررسی رابطه نوآوری، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان. اولين کنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و کارآفريني. شیراز: 27 و 28 بهمن ماه

بهروزی،محمد. فرخ نژاد، خدانظر و امیراحمدی، طاهره(1388). بررسی عامل های مؤثربرتمایل اعضای سازمان های فرهنگی -آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده. فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي. سال دوم. شماره سوم.

 

پور حسینی، سید جواد (1386) سازمانهای یادگیرنده، ضرورت كسب و كار در دنیای آمروز، مجله مديريت. سال هجدهم،

تسلیمی،محمد سعید.فرهنگی،علی اكبر.اسماعیلی،وجیهه(1385).سازوكار های یادگیری سازمانی؛مبنایی برای ایجاد یک سازمان. یادگیرنده.فصلنامه ي دانش مديريت.شماره ی. 79.

تهران(.دانشگاه تهران.پایان نامه.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

تیمور نژاد،کاوه، صریحی اسفستانی،رسول،(1389). تاثیر یادگبری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 20،شماره62،صص37-59.

جعفری مقدم سعید(1381) “فرایند مدیریت دانش از یادگیری سازمانی تا حافظه سازمانی”،ماهنامه مديريت و توسعه شماره 12

جمشیدیان، مهدي؛ خوش اخلاق، رحمان و قیاسیان، مرتضی،(1376)، ” کاربرد مدل شش وجهی در ارزیابی جو سازمانی “مجله دانش مدیریت،، شماره 35 و36

جو هیچ،ماری(1385).تئوري سازمان؛مدرن ،نمادين وتفسيري پست مدرن.ترجمه ی حسن دانایی فرد.تهران:افکار.

جوانمرد، حبیب اله و سخایی، فاطمه(1388) بررسی رابطه بین مهارت های فردی، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع كوچک و متوسط استان مركزی. بصيرت مديريت. 16

دامیان،مایکل(1387). اصول اساسي يادگيري وشرطي سازي،ترجمه؛رضا زمانی وفیروزه طاهرپور،انتشارات رشد.

دانش فرد،كرم الله(1383).ظرفیت سازی برای یادگیری سازمانی، مجله مديريت. شماره 91-92

دستگردی، كاظم. (1387)تعيين ارتباط عوامل توانمندسازي با يادگيري سازماني کارکنان سازمان تربيت بدني.

دسلر، گري،(1371)، ” مبانی مدیریت ” ترجمه داود مدنی، چاپدوم، تهران، چاپ آرین .

دیویس، کیت، ینو استرم، جان،(1372)، ” رفتار انسان در کار (رفتار سازمانی)، ترجمه محمد علی طوسی، چاپدوم، تهران،مرکز آموزش مدیریت دولتی.

رحیمیان،حمید،پیری زمانه،مسلم،احمدپور،مریم،پیری،مهران(1393)، بررسی ارتباط بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان شرکت انتقال گاز”

رضا زالی تهران:دانشگاه تهران.

رفیعی، اعظم؛ قلندری، ضرغام و رودینی، محمد امین (1390)تاثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری در سازمان برای بهره گیری  از مزایای جهانی..اولين کنفرانس ملي کارآفريني، تعاون و جهاد اقتصادي. دانشگاه آزاد نائین

رهنورد، فرج الله .(1387) یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، مجله مديريت دولتي، شماره 43.

سبحانی نژاد،مهدی.شهائی،بهنام.یوز باشی،علیرضا (1385)سازمان يادگيرنده.تهران: یسطرون

ستادي دانشگاه تهران. پایان  نامه كارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران.

السون، میتیو.اچ.و هرگنهان،بی آر(1385) مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري،ترجمه علی اكبر سیف:نشر دانا

شریفی،اصغر و اسلامی، فاطمه.(1387). سازمانهای یادگیرنده و یادگیریی سازمانی. ماهنامه ميثاق مديران. شماره 34

شفي، آرزو. ( 1385 ). “رابطة توانمندسازي كاركنان و يادگيري سازماني در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي”. پاياننامة كارشناسيارشد، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران.

شیربگی،ناصر،حاجی زاده،صفرا(1391)بررسی رابطه ویژگی های سبک رهبری خدمت گذار مدیران مدارس متوسطه با توامند سازی دبیران ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،89-81 .

صفاری،مرجان. حمیدی،مهرزاد. جلالی فراهانی، مجید. (1388) مقایسه ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت بدنی، كمیته ملی المپیک و تربیت بدنی آموزش و پرورش. پژوهش در علوم ورزشي.شماره22

صیادی،غلامعلی.(1388). بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و يادگيري سازماني)مطالعه موردي کارشناسان دانشگاه

عباسی مقدم،محمد علی،بختیاری،محمد،رعد آبادی،مهدی،کریم بهادری،محمد کریم(1391)، “وضیعت یادگیری سازمانی و توانمند سازی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران” راهبرد های آموزش در علوم پزشکی،دوره ششم، شماره 2

عبدالملکی، یوسف.(1381). بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و ميزان تغيير و نوآوري در ادارات آموزش و

عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم ،توانمند سازي کارکنان:کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات نشر ویرایش،1385.

علامه،محسن و مقدم،مهدی.(1388). بررسی رابطه میان  یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه ی موردی :واحد نیرو  محركه ی شركت ایران خودرو. پژوهشنامه ي مديريت اجرايي. سال دهم، شماره1

علوی،سمیه. (1389)یلدگیری سازمانی و عوامل مؤثر بر آن. پيام مديران فني و اجرائي.شماره 24

فرمانی،مرضیه،روانگرد،رامین (1393)”رابطه بين توانمندسازي و يادگيري سازماني در ميان كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شيراز” مدیریت اطلاعات سلامت،دوره ی یازدهم،شماره ششم

فرهنگ، ابوالقاسم ؛ سیادت، سید علی ؛ هویدا، رضا و مولوی، حسین.(1391). بررسی رابطة ساده و چندگانة یادگیری  سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعة كاركنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق كشور. جامعه شناسي کاربردي، سال بیست و دوم شماره پیاپی 41

قربانی زاده ،وجه الله. (1387) يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده .تهران :بازتاب.

قربانی زاده، وجه الله.(1388). ساخت و اعتباریابیمقایسه برای سنجش ویژگی سازمان یادگیرنده. فصلنامه مدرس علوم انساني.  دوره 13. شماره 2.

قلی پور،علی.(1383).از سازمان یادگیرنده  تا یاددهنده. ماهنامه تدبير.شماره  ی 149

گانیه،رابرت:شرايط يادگيري،ترجمه جعفر نجفی زند؛انتشارات رشد؛1386

گودرزي،اکرم؛ کمینیان، وجیهه،(1381)،” اصول،مبانی و نظریه هاي جو وفرهنگ سازمانی” چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

اللهیاری، رحمت الله 1389  بررسي رابطه بين توانمندسازي مديران و کارکنان و يادگيري سازماني در حوزه ستادي دانشگاه تهران. پایان نامه كارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران. بهنامی،ژوزف(1384).يادگيري سازماني.مجله ی تدبیر،.شماره 161. رودباریان، محمد.(1386). سازمان های یادگیرنده فصلنامه آسيا. شماره 43

ماركوارت،مایکل.(1385).ايجاد سازمان يادگيرنده؛توسعه ي عناصر پنج گانه ي يادگيري سازماني. ترجمه ی محمد

مدیریت اجرایی.دانشگاه تهران

مزدارانی، کامران،(1378)،” بررسی رابطه بین جو سازمانی و تعارض معلم” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی .شماره43 ص 53_78.

مسعودی ندوشن، عصمت و جوان شرق، حسن.(1384). یادگیرنده سازمانی و استراتژی ایجاد سازمان یادگیرنده. فصلنامه اطلاع رساني، آموزشي و پژوهشي مديريت فردا  ایجاد سال سوم شماره 9و10

مقیمی ،سید محمد.(1384). کارآفريني در سازمانهاي دولتي. انتشارات فراندیش. چاپ اول

مقیمی، سید محمد.(1385). سازمان و مديريت: رويکردي پژوهشي. تهران: انتشارات ترمه.

ملکی نیا، عماد. بجانی، حسین(1388). مدیریت دانش در سازمانهای یلدگیرنده. ماهنامه تدبير. سال بیستم شماره 203

میر اسماعیلی، الهام.(1386) بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران. فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي. سال دوم. شماره دوم.

میركمالی، سید محمد.(1387). روابط انساني در آموزشگاه. تهران، نشر یسطرون.

ناظم، فتاح وطوسی،محمد علی.(1379). رابطه سبک رهبري و جو سازمانی با بهره وري خدمات مدیران آموزشگاها (در دبیرستانهاي شهر تهران) به منظور ارائه الگوي مدیریت مناسب آموزشی، نشریه فصلنامه تعلیم و تربیت. سال شانزدهم. شماره 2 انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارترآموزش و پرورش.ص23_50

ناظم، فتاح وطوسی،محمد علی.(1379). رابطه سبک رهبري و جو سازمانی با بهره وري خدمات مدیران آموزشگاها (در دبیرستانهاي شهر تهران) به منظور ارائه الگوي مدیریت مناسب آموزشی، نشریه فصلنامه تعلیم و تربیت. سال شانزدهم. شماره 2 انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارترآموزش و پرورش.ص23_50

نفتي. پایان نامه دوره ی كارشناسی ارشد. رشته مدیریت دولتی.دانشگاه تهران.

نوروزی، حمید.(1388). تحقق سازمان یادگیرنده استراتژی مدیران آموزش. اولين کنفرانس بين المللي مديران آموزش. تهران: ایران

نیستانی،محمد رضا،چوپانی،حیدر،غلامزاده،حجت،زارع، مجتبی(1391)بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با توانمند سازی کارکنان کویر تایر بیرجند،فصلنامه مدیریت صنعتی،صص39-64

هوي و میسکل(1376)،” تئوري تحقیقی و عمل در مدیریت آموزشی” جلد اول ترجمه میر محمد سید عباس زاده، چاپ ددوم، انتشاراتدانشگاه ارومیه .

الوانی،سید مهدی(1383)مديريت عمومي. انتشارات نی.چاپ دوم

وحدت،علی.(1385) سازمان های یادگیرنده نیاز امروز و ضرورت فردا. نشريه ي جمهوري اسلامي.

یعقوب زاده،مریم(1387)بررسي رابطه مديريت دانش با يادگيري سازماني.پایان  نامه دوره ی كارشناسی ارشد.رشته

یوسف، فرزانه(1385)اندازه گيري ميزان يادگيري سازماني در واحدهاي مختلف سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، پایان نامه كارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش وتحقیق مدیریت و برنامه ریزی رشته مدیریت دولتی.

منابع لاتین

Adenik, Anthonia (2011). Organizational Climate As A Predictor Of Employee Job Satisfaction Account. Journal    Of Corporate Governance. Vol 9. No 4 .Pp 461-472 : Evidence From Covenant University. Business Intelligence Journal – January. Vol.4

Amichai, Y. & H, Katelyn. & Samuel, A. (2008). Assessment Of OrganizationalInvolvement In Implementing Empowerment, Journal Of Computers In HumanBehavior.14. 34-49

Aragón-Correa, J. A., García-Morales, V. J., &Cordón-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial Marketing Management, 36(3), 349-359

Badara, A. M., Johari, H. B., & Yean, T. F. (2015). Individual Performance, Leadership Succession, Organizational Climate and Moderating Effect of Trust: Data Screening and Preliminary Analysis. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2), 13.

Baker, W. E., &Sinkula, J. M. (1999). The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411–427.

Bayraktaroglu,serkan( 2003). transforming Hotels into learning organization: Anew strategy for Going Global;”journal of fourismmanagement,volume 24. lessue 2.

Berends, Hans. Boersma, Kees and Weggeman, Mathieu(2003). The structuration of organizational learning. Human Relations. Volume 56(9).

Boleslaw, Rok(2009) Ethical Context Of The Participative Leadership Model: Taking People Into

چکيده

توانمندسازی مجموعۀ سیستم ها، روش ها و اقداماتی است که راه توسعۀ قابلیت ها و شایستگی های افراد را به منظور بهبود و افزایش بهره وری، بالندگی، رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به اهداف سازمان فراهم می کند هدف از  پژوهش حاضر  بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی به روش توصیفی_تحلیلی پرداخت.  این تحقیق از لحاظ هدف  توصیفی- پیمایشی  و از نوع همبستگسی می باشد.جامعه آماری تحقیق 900 نفر  از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی بود که تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه ی یادگیری سازمانی(نیفه،2001)، توانمند سازی روانشناختی (اسپیرتزر،1995) و پرسشنامه جو سازمانی(ساسمن و دیپ1989) استفاده شد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و دیگر آزمونهای تعقیبی صورت گرفت. یافته ها نشان داد  که، بین توانمند سازی و جو سازمانی(r=0/32) و یادگیری سازمانی(r=0/44) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ همچنین از بین ابعاد جو سازمانی تنها بعد مشخص بودن هدف و از بین ابعاد یادگیری سازمانی تنها چشم انداز مشترک.با توانمند سازی رابطه داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود سازمان ها و بخصوص دانشگاها برای پرورش کارکنانی توانمند،خلاق، پویا و کارآمد به مسئلۀ یادگیری سازمانی و جو سازمانی توجه بیشتری داشته باشند.

واژگان کلیدی :یادگیری سازمانی،جو سازمانی،توانمد سازی روانشنا ختی، فرهنگ سازمانی،شایستگی

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

جهاني شدن، تغييرات شديد در محيط، رقابت و ترجيحات پوياي مشتريان را به ارمغان آورده است كه سازمان ها را وادار به انطباق با تغييرات براي بقا و موفقيت كرده است. اين تغييرات نه تنها در محيط خارجي مثل محصول، خدمات، فناوري بلكه در محيط داخلي مانند طرز فكر مردم، نگرشها، ارزش ها و اهداف نيز روي داده است. بنابراين در سازمان هاي رو به رشد نياز به تجديد نظر و تعريف دوباره ي راهبردهاي مقابله اي وجود دارد (میشرا و بسکر[1]، 2010). به منظور توانمندسازي سازمان ها درمقابله با اين تغييرات و ايجاد سازمانهاي جديد متناسب با شرايط جديد، سازمان ها بايد بدانند چطور ياد بگيرند و چگونه خود را با تغييرات پي در پي محيطي تطبيق دهند و تنها سازمان هايي كه بر يادگيري سازماني تأكيد و تمركز كنند قادر به پيش بيني و انطباق با اين تغييرات هستند (خانعلیزاده و همکاران، 1389).هم چنين تجارب دهه هاي گدشته نشان مي­دهد سازمان هايي موفق ترند كه زودتر، سريع تر و بهتر از رقبا ياد بگيرند به همين دليل است كه مفهوم سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني در سال هاي اخير مطرح شده و رشد روزافزوني داشته است (بهنامی، 1384)

از سوی دیگر ویژگی سازمان های امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائماً از محیط اطراف خود تأثیر می پذیرند، و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. امروزه پیش بینی تغییرات دنیای کنونی غیر ممکن است. با درک این مهم که تغییر جزء لاینفک و ذات سازمان های هزاره ی سوم شده است، اهمیت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه های مختلف آموزشی، اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد. از این رو داشتن منابع انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارائیهای حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع زیادی برای سازمان ها، شرکت های و بنگاه های اقتصادی به دنبال خواهد داشت (فرناندز ومولداگازیو ،[2]2013)

توانمندسازي[3]، مفهومی جدیدی است که هم اکنون نظر بسیاري از اندیشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است.  این مفهوم، که چند بعدي است بر حسب ادراکات و باورهاي کارکنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان آنها تعریف شده است و حالتهاي روانشناختی مختلفی را از جمله احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاري، احساس اعتماد و احساس معنی دار بودن شغل به خود اختصاص می دهد(عبدالهی و نوه ابراهیم،1385، ص9) ). به هر حال توانمند سازی فرایندی است که طی آن مدیر و کارکنان کمک می کنند تا توانایی های لازم را کسب کنند بدین صورت که به آنها اختیار می دهد و تلاش آنها را در تصمیمات سازمانی ارج می نهد. همانطوری که انسان از استعداد و توان یادگیری برخوردار است و می تواند از طریق انجام فعالیت های موثر و کشف و اصلاح اشتباهات خود یاد بگیرد سازمان ها نیز از چنین توانایی هایی برخوردارند. از این رو پیشرفت سریع و وسیع فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رقابت های آشکار و پنهان روز افزون در دنیا اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی را دو چندان نموده است. همچنین از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها نیروی انسانی کیفی و توانمند است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری جدید منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی سازمان ها را باید در دانایی و نادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می باشد(تیمورنژاد، صریی اسفستانیی، ۱۳۸۹ ص38).

از طرفی دیگر با توجه به اینکه  عصر امروز، عصر تغییرات شتابزا و عدم اطمینان نسبت به آینده و كمبود اطلاعات كافی جهت تصمیم گیری مدیران است. تغییراتی كه اگر سازمان خود را با آن ها وفق ندهند، چه بسا سازمان به ورطه نابودی كشانده شود. امروز عمده ترین خطر این است كه رقبا، در صدد دگرگون ساختن قواعد بازی صنعت برآیند، در این صورت اگر سازمانی بر اساس قواعد خوگرفته خود عمل نمایند، به احتمال زیاد رقبا، منابع چنین  سازمانی را از بین خواهند برد. در مواجهه با چنین خطری مهم ترین واكنشی كه برای یک سازمان متصوراست، تغییر و تطبیق مداوم می باشد(تسلیمی و همکاران،1385) و همچنین  جوسازمانی[4] مناسب می تواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم گیری هاو در ازدیاد خلاقیت و نوآوری موثر باشد و به عنوان بک منبع مهم در تأمین سلامت روانی کارکنان به حساب آید و بالعکس. بنابراین جو سازمانی منجر به تغییر فوری و عمیق در نحوه  انجام کار و عملکرد کارکنان می گردد.(ثابتی،1380)

بیان مسأله

در عصر حاضر سازمان ها به صورت مداوم در حال تغییرند و این تغییرات تدریجی را می توان به عوامل محیطی و درونی حاکم بر سازمان ها نسبت داد. افزایش رقابت، اثرات فناوری بر کار، افزایش کیفیت خدمات از جمله عواملی هستند که سازمان ها را مجبور به افزایش کیفیت محصولات و خدمات به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان می کنند. در این میان، نیروی انسانی به عنوان باارزشترین و مهم ترین سرمایۀ سازمان برای دست یابی به این اهداف سازمانی کمک شایانی به مدیران می کنند و در واقع، کارمندان توانا، سازمان هایی توانا خلق می کنند. سازمان ها باید بر مدیریت تولید شامل کارآیی و مؤثر بودن بنا شوند. همچنین با توجه به تغییرات خارجی، کارمندان باید توانایی های خود را در سازمان آشکار نمایند و در سازمان باید بر نوآوری و یادگیری تأکید شود (وانگ[5] و همکاران، 2011). بدین­منظور مدیران سازمان ها باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش خلاقیت و بهره­وری کارمندان خود باشند و در کارمندان احساس توانمندی ایجاد کنند. به نظر می رسد یادگیری و جو  سازمانی دو عامل مهم برای توانمندسازی کارمندان می باشند (گریسلی[6] و همکاران، 2008)

همچنین توانمند سازی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش به یکی از مطرح ترین مباحث روز مدیریت تبدیل شده است. در عصر برتری رقابتی سازمان های یاد گیرنده، پژوهشگران و مدیران نسبت به توانمند سازی و اقدامات مدیریتی مبتنی بر آن علاقه روز افزونی از خود نشان داده اند (ارجنلی[7] وهمکاران،2007) در دو دهه گذشته نگرش سازمان ها به انسان به شدت تغییر یافته است. به طوری که کارکنان سازمان های حرفه ای به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند، بنابراین نه تنها مدیران باید از مهارت های رهبری برخوردار باشند، بلکه کارکنان نیز باید روش هایی را بیاموزند که به سمت خود راهبری پیش روند (روی و شینا[8]،2005) زیرا توانمندسازی کارمندان اشاره به تفویض قدرت و وظایف سازمانی از رده های بالاتر سلسله مراتب سازمانی به رده های پایین تر آن دارد (دینتی[9] و همکاران،2002) از همین روی است که کانگر[10] (1989) آن را جزء اصلی اثربخشی سازمانی و مدیریتی می دانند. بنابراین تکنیک های توانمندسازی نقشی حیاتی در نگهداری و توسعه منابع انسانی ایفا می کند. در ابتدا توانمند سازی معادل” تفویض احتیار” و ” توسعه مشاغل” و” مشارکت در تصمیم گیری” و… تصور می شد و سازمان ها چنین فکر می کردند که در زمانی که کاهش هزینه و رقابت پذیری استراتژی رقابتی پایدار است می بایست این کاهش هزینه از طریق افزایش مسئولیت ها کارکنان انجام بپذیرد. در واقع “مکانیسم توانمند سازی” به عنوان” ابزار مدیریتی” درک می شود که بر اساس برخی فرآیندهای مدیریتی انجام می پذیرد؛ اما به زودی چنین موقعیت هایی با مقاومت افراد و کارکنان مواجه شد: آنها به اندازه خود و رئیسشان کار می کردند ولی شرایط  بهتری را تجربه نمی کردند”. (آمیچیا [11]و همکاران،2008).

همچنین تحقیقات نشان می‌دهند که عوامل چون تعهد سازمانی (بوردین [12]و همکاران،2007)، رهبری تحول آفرین (نیستانی،1391)، سبکهای رهبری (شیربگی و حاجی زاده1391) و… با توانمندسازی رابطه دارند. علاوه براین شفي (1385) رابطة توانمندسازي كاركنان و يادگيري سازماني در شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد بين عوامل توانمندسازي كاركنان با يادگيري سازماني آنان ارتباط معني داري وجود دارد. همچنين اشاره كرد مديريتهايي كه در آنها احساس شايستگي، حق انتخاب، مؤثر بودن، معنيداري و احساس اعتماد به همكاران در ميان كارمندان بيشتر است، يادگيري سازماني بيشتري نيز دارند. بر اين اساس افزايش شايستگيهاي كاركنان، اعتقاد به توانايي و ظرفيت خود، توانايي نفوذ در پيامدهاي راهبردي، احساس فردي در مورد حق انتخاب و احساس اعتماد، يادگيري و سازماني را افزايش مي داد.

آل سلام و همکاران(2008)، در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین جو سازمانی و توانمند سازی روانشناختی پرستاران بیمارستان منوپیای مصر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت و معنی داری بین آن ها وجود دارد .حال با توجه به آنچه بیان گردید و بررسی تحقیقات انجام شده و اهمیت موضوع توانمند سازی هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمندسازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی است و ما در این پژوهش قصد داریم به خلا موجود در این زمینه پاسخ دهیم. با توجه به آنچه گفته شد در پی دستیابی به ارتباط یادگیری سارمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طبابایی و ارتباط جو سازمانی با توانمد سازی کارکنان دانشگاه هستیم پاسخ به فرضیه های مطرح شده، دستیابی به هدف های نهایی پژوهش را امکان پذیر می سازد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

تغییرات سریع محیطی، حیات بسیاري از سازمانها را تهدید می کند و اقتصاد جهانی با فشارهاي اقتصاد منطقه اي به جلو رانده می شود. رسانه هاي جدید فناوري اطلاعات، فرهنگهاي جهانی مصرف کننده، ظهور استانداردهاي جهانی و امکان سهیم شدن در هزینه ها، تغییرات تاثیر گذار در سازمانهاي امروزي محسوب می شوند. بقاي بسیاري از سازمانها را سازگاري یا عدم سازش با تغییرات محیطی تهدید می کند. نظریه هاي تکامل زیست محیطی حاکی از آن است که محیطهاي متغیر و نامطمئن، سازمانهاي مختلف و متنوعی را می طلبد که همزمان با تغییرات محیطی از انعطاف پذیري بالایی برخوردار باشند توانمندسازي موجبات انعطاف پذیري در تغییرات داخلی سازمان را فراهم می کند و عنصر مهمی در سازمانهاي ارگانیک یا نظام یافته است (ابطحی و عابسی، 1386) هرگاه سازمانها بخواهند در دنیاي پیچیده و پویاي امروزي ادامه حیات دهند به این نیروي بالقوه نیازمندند و باید آن را مورد استفاده قرار دهند از این رو وجود تغیرات سریع، پیشرفت تکنولوژي و رقابتهاي آشکار و پنهان در دنیا اهمیت و ضرورت توانمندسازي را بیش از بیش آشکار می سازد (گومز[13]، 2005؛ هونستین[14]، 2006)

بعلاوه امروزه توانمندسازی به‌عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی‌ می‌گردد.به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب‌وکار امروزی،سازمانها به دانش،نظرات،انرژی‌ و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم‌از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا،نیازمندند.جهت تحقیق این‌ امر،سازمانها از طریق توانمندسازی کارکنان مربوط به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار،ارج‌ نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به‌عنوان مالکان سازمان،اقدام می‌نمایند.توانمند سازی مخصوصا در محیطهای کاری مجازی که اعضای سازمان از تعاملات چهره‌به‌چهره محروم‌ می‌باشند و مجبورند که به‌طور مستقل عمل نمایند،بسیار مهم می‌باشد.همچنین،توانمندسازی جهت حفظ امید و وابستگی کارکنان باقیمانده در طی زمان‌های کوچک‌سازی سازمان حائز اهمیت می‌باشد.توانمندسازی،کارکنان‌ را قادر می‌سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهدیدها،از مقاومت و انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشند.لذا می‌تواند به‌عنوان منبعی که از آسیب‌پذیری کارکنان جلوگیری نماید و بذر امید را در شرایط بحرانی از جمله انهدام‌ سرمایه‌های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی،در دل آنان بکارد،مفید واقع گردد. (پاک تینت و فتحی زاده،1387)  براي توانمند كردن كاركنان، مديران علاوه بر ايجاد محيط كاري جذاب و بانشاط و روشن بودن اهداف مي توانند با برگزاري گردهمايي هاي دوره اي، احساس توانمندي را در ميان كاركنان افزايش دهند. مديران مي توانند با سخنرانيهاي پرجاذبه و شاد نگهداشتن جو سازماني و سرمايه گذاري روي بعضي از اصول از قبيل اهداف و مقاصد روشن، خودمديريتي، دادن امتياز و بازخورد، كه باعث هيجان مي شوند، به توانمند شدن كاركنان كمك كنند. با توجه به  اینکه جو سازمانی و یادگیری سازمانی به عنوان یک ضرورت،  در سازمانها محسوب می شود، توانمند سازي عاملی است که می تواند این موضوع را تسهیل نماید. لذا با توجه به نتایج پژوهش هاي انجام شده و اهمیت کاربرد برنامه هاي  یادگیری سازمانی و جو سازمانی در سازمان ها و تاثیر آن بر توانمند سازی  این تحقیق صورت گرفته است.

 هدف های پژوهش:

هدف اصلی:

1- تعیین رابطه بین جو سازمانی و یادگیری سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی

اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه بین مولفه های یادگیری سازمانی با توانمندسازی روانشناختی  کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی .

2-تعییین رابطه ی بین مولفه های جو سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی .

فرضیه­های پژوهش

فرضیه اصلی:

1- یادگیری سازمانی و جو سازمانی توانمند سازی کارکنان رابطه معنی دار دارد.

فرضیات فرعی:

1- مولفه های یادگیری سازمانی: (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، شایستگی، یادگیری تیمی) توانمندسازی کارکنان را تبیین و پیش بیتی می کند.

2- مولفه های جو سازمانی: (اهداف سازمانی، نقش، پاداش ها، رویه ها، ارتباطات)توانمندسازی کارکنان را تبیین وپیش بینی می کند.

1-6.تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

توانمندسازی:

 تعریف نظری:  مفهوم توانمندسازي به معنی آماده سازي نیروي کار با درجه بالایی از انعطاف پذیري و آزادي در تصمیم گیري هاي سازمانی است، چرا که معنی اصلی توانمندسازي به تفویض قدرت برمی گردد.(گرسلی و همکاران،2008).

تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به پرسش نامه  توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.

معنی داری:

تعریف نظری: به تناسب بین الزامات شغل، باورها، ارزش ها و رفتارهاي فرد بر می گردد. یعنی کارمند اهمیت شغلش را براي سازمان و خودش درك خواهد کرد و توجه بیشتري را به کارش معطوف خواهد داشت.(همان منبع)

تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،18،16،6 پرسش نامه  توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.

[1]. Mishra B, Bhaskar A

[2] fernandez, moldogaziev

[3] empowerment

[4] Organization climate

[5]. Wang HK

[6]. Greasley K,

[7] ergenli

[8] roy & sheena

[9] dainty

[10] conger

[11] amichai

[12] bordin

[13]. Jerez-Gomez

[14]. Hornstein

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين مديريت استعداد با يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه رابطه مديريت کيفيت فراگير و خلاقيت با توانمند سازي دبيران زن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122