پايان نامه رابطه تئوري ذهن با هوش هيجاني در دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه تئوري ذهن با هوش هيجاني در دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه تئوري ذهن با هوش هيجاني در دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده
فصل يكم: معرفی پژوهش.1
مقدمه2
بيان مسئله….4
اهميت و ضرورت پژوهش8
اهداف پژوهش 10
سؤا¬لهای پژوهش 10
متغیرهای پژوهش 11
تعريف مفاهيم و اصطلاحات 11
فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش13
شناخت اجتماعی 14
تئوری ذهن.. 17
تعریف تئوری ذهن 19
مبانی نظری تئوری ذهن 21
رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن 24
رویکردنظریه نظریه 24
نظریه پودمانی(مدولار) 27
رویکرد شبیه سازی 29
رویکرد پیمانه¬ای 31
حالت¬های ذهنی 34
بازنمایی و فرابازنمایی 38
تکالیف تئوری ذهن 39
عوامل مؤثر در تئوری ذهن کودکان 40

ارتباط تئوری ذهن با سایر توانایی¬ها 41
هوش هیجانی 43
تعریف هوش هیجانی 46
ابعاد هوش هیجانی 48
مهارتهای هوش هیجانی 50
هوش هیجانی و بهرۀ هوشی 51
نظریه¬های هوش هیجانی 51
نظریه¬های توانایی 52
نظریه¬های ترکیبی 52
مدل¬های هوش هیجانی 53
مدل توانایی مایر و سالووی 53
مدل ترکیبی گلدمن 54
مدل ترکیبی بار آن 56
مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس 59
تقویت هوش هیجانی 60
رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی 61
فصل سوم : روش پژوهش…… 66
روش پژوهش………67
جامعه آماري و گروه نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری 67
ابزار پژوهش 67
آزمون تئوری ذهن 67
اعتبار و روایی آزمون تئوری ذهن..68
پرسشنامه هوش هیجانی شوت .69
اعتبار و روایی پرسشنامه هوش هیجانی شوت……70
روش اجرا 71
روش تجزيه وتحليل داده¬ها 71
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش..72
توصیف داده¬ها 73
همبستگی¬ 79
پیش بینی هوش هیجانی بر اساس سطوح تئوری ذهن 80
فصل پنجم: بحث و تفسير….83 نتيجه‌گيري 84
محدوديت¬هاي پژوهش 91
پيشنهادهاي پژوهش 91
پیشنهادهای کاربردی92
منابع 94
پیوست¬ها104
آزمون تئوری ذهن…..105
پرسشنامه هوش هیجانی شوت………109

منابع

آزاد، حسین .(1378). آسیب­ شناسی روانی. تهران : مؤسسه انتشارات بعثت.

آقایار،سیروس و شریف درآمدی، پرویز.(1385). هوش هیجانی، کاربرد هوش در قلمرو هیجان. اصفهان: انتشارات  سپاهان،اصفهان.

استوار، صغرا و امیرزاده خاتونی، ماندانا، (1387)، بررسی رابطۀمیان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانیدر کارکنان بخش خصوصی در شهر شیراز، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره دوم.

اصلانی، فاطمه، طالع پسند، سیاوش و مشهدی، علی. (1391). مقایسه رابطه توانش­های نظریه ذهن و پیشرفت ریاضیدر دانش­آموزان عادی و بیش فعال: نقش واسطه­ای توانایی نگهداری ذهنی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی.  دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) سال 42، شماره 1، بهار 1392، صص 50-33.

اکرامی، ی.(1380). آیا میدانید هوش هیجانی یا بهره هیجانی چیست؟ تهران: نشریه موفقیت، شماره 38، صص 29-26.

امین­یزدی، سیدامیر.(1383). شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان. مطالعات تربیتی و  روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 17، اسفند 1383، صص 43-66.

برادبری، تراویس.(1384). آزمون هوش هیجانی. (مهدی گنجی، مترجم). تهران: نشر ساوالان. (تاریخ انتشار به زباناصلی، 2001).

برادبری، تراویس و گریوز، جین.(1388). هوش هیجانی(آزمون­ها و مهارت­ها). (مهدی گنجی، مترجم) (چاپ سوم). تهران: نشر ساوالان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2005).

بشارت، محمدعلی.(1384). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی. مجله مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهراء. دوره 1، شماره 2 و3، بهار و تابستان 1384، صص 38-25.

جانثاروطن، مریم.(1391). بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی کارکردی با پرخاشگری کودکان پیشدبستانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد(منتشر شده). دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

حدادی کوهسار، علی اکبر، روشن، رسول و اصغر نژاد فرید، علی­اصغر.(1386). بررسی مقايسه­اي رابطه هوشهيجاني با سلامت روانی و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان شاهد و غيرشاهد دانشگاه تهران. مجله روان­شناسی  و علوم تربیتی، سال سی وهفتم، شماره 1، ص97.

حسن­زاده، سعيد.(1384). تئوري ذهن در كودكان ناشنوا، پژوهش در حيطه كودكان استثنايي. صص 164-143.

حسن­زاده، رمضان.(1386). انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات ارسباران.

حسینی، فاطمه.(1383). درباره هوش هیجانی چه می­دانید؟روزنامه همشهری، سال دوازدهم، شماره 29.

حیدری، طاهره، شاه میوه اصفهانی و فرامرزی، سالار.(1390). مقایسۀ ابعاد نظریۀ ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم وعادی 5 تا 10 سال شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی. سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1390.

خانجانی، زینب و هداوند خانی، فاطمه.(1388). نظریه ذهن: تحول و رویکردها. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. سال چهارم، شماره 16، زمستان1388، صص 119-89.

خائف الهی، احمدعلی و دوستدار، محمد.(1382). ابعاد هوش هیجانی. مدیریت توسعه، شماره 18، صص 62- 52.

خداداد، فرزانه، منشئی، غلامرضا و عارفی، مژگان.(1389). مقایسه توانایی ذهن در پایه­های تحصیلی دانش­آموزانپرخاشگر. فصلنامه تحقیقات روان­شناختی. شماره 7، دوره دوم، پاییز 1389، صص 76-62.

خسرو جاوید، مهناز.(1381). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در نوجوانان. پایان نامه  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت مدرس.

 

رجایی، علیرضا، نجات، حمید و هاشمیان، علی.(1385). رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی در معلمان. فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی. سال دوم، شماره 1، زمستان 1385، صص 72-61.

رستمی،رضا، شاه­محمدی، خدیجه، قائدی، غلامحسین، بشارت، محمدعلی، اکبری­زردخانه، سعید و نصرت­آبادی، مسعود.(1389) رابطۀ خودکارآمدي با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراك شده در دانشجویان دانشگاه تهران. افق دانش، فصلنامۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. دوره 16، شمارۀ 3، پاییز 1389، صص 54-46.

رضویه، اصغر، لطیفیان، مرتضی و عارفی، مژگان.(1385). نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند دانش­آموزان. دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهراء.   دوره 2، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1385، صص 38-25.

رنجدوست، شهرام و عیوضی، پروانه.(1392). بررسی رابطه هوش هیجانی دبیران با تفکر خلاق دانش­آموزان متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال دهم، دوره دوم، شماره 9، بهار 1392، صص 125-113.

سادات خشوعی، مهدیه.(1387). رابطه بین هوش هیجانی و شوخ طبعی در دانشجویان دانشگاه، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

غفاری، عذرا، بنی­جمالی، شکوه­السادات و احقر، قدسی.(1389). بررسی تحول تئوری ذهن در دانش­آموزان عادی و پرخاشگر دوره راهنمایی. فصلنامه تحقیقات روان­شناختی. شماره 7، دوره دوم، پاییز 1389، صص 18-7.

فلاول، جان اچ. (1377). رشد شناختی. (فرهاد ماهر، مترجم). تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی،  1998).

قمرانی، امیر، البرزی، شهلا و خیر، محمد.(1385). بررسي روايي و اعتبار آزمون نظرية ذهن در گروهي از دانش­  آموزان عقب مانده ذهني و عادي شهر شيراز. مجله روانشناسی، سال دهم، شمارۀ 2، تابستان 1385، صص 199-  181.

کاظمی، یحیی، برماس، حامد و آذرخرداد، فاطمه.(1388). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مدیریت هیجان بر هوشهیجانی دانش­آموزان مقطع راهنمایی. اندیشه­های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.  دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صص 123-103.

کاکوجویباری، علی اصغر، شقاقی، فرهاد و برادران، مجید.(1391). تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه ذهن در  کودکان. دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی. سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1391.

کله، پیتر و چان، لورنا.(1386). روشها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنایی. (فرهاد ماهر، مترجم). تهران: انتشارات جیحون.(تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1985).

کیاروچی، جوزف، فورگاس، جوزف و جان، د. مییر.(1385). هوش هیجانی در زندگی روزمره(کند وکاوی علمی). (جعفر نجفی زند، مترجم). تهران: انتشارات سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2002).

 

References

Astington, J.W.(1993).The child’s discovery of the mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Astington, J.W. (2003). Sometimes Necessary, Never Sufficient: False BeliefUnderstanding and Social Competence, In B. Repacholi, & V. Slaughter (Eds.),Individual Differences in Theory of Mind: Implications for Typical and Atypical  Development, (Pp. 13-38). New York: Psychology Press.

Astington, J.W. & Olson, D.R. (1995). The Cognitive Revolution in Children’s Understanding of Mind, Human Development, 38(4-5), 179-189.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تئوری ذهن با هوش هیجانی دانش­آموزان است. گروه نمونه شامل 88 دانش­آموز(47 دختر و41 پسر) بود که در دروه ششم ابتدایی سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند، به شیوه نمونه­برداری تصادفی انتخاب و دو پرسشنامه تئوری ذهن و هوش هیجانی شوت بر روی آنها اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین تئوری مقدماتی ذهن(سطح یکم) وجنبه­های پیشرفته تئوری ذهن(سطح سوم) با هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی(سطح دوم) با هوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان نشان داد از بین سطوح تئوری ذهن تنها اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی(سطح دوم) می­تواند هوش هیجانی را پیش بینی نماید. دو سطح دیگر تئوری ذهن به دلیل همبستگی کم قادر به پیش بینی هوش هیجانی نیستند. بنابراین می­توان گفت تئوری ذهن در بین دانش­آموزان در حال سیر تکاملی است و درک باور غلط در هوش هیجانی دانش­آموزان تأثیر دارد.

واژه های کلیدی: تئوری ذهن، هوش هیجانی، دانش­آموزان.

 فصل یکم

معرفي پژوهش

 مقدمه

امروزه، تاریخ روانشناسی تحولی همواره شاهد پدید آمدن و تکامل مدلها و نظریه­هاي علمی درباره چگونگی تغییرات رفتاري، شناختی، هیجانی و اجتماعی انسان بوده است. تا کنون نظریه­هاي مختلفی در حیطه روان­شناسی تحولی ارائه شده که هر کدام باعث پیشرفت علمی گردیده و تغییرات مهمی در حیطه نظري، عملی و تعلیم و تربیت را در بر داشته است (دامون و لنر[1]، 2006). شناخت اجتماعی[2] یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردي و درون فردي است که دارای جایگاه مهمی در روان­شناسی تحولی نگر است. در دهه­های اخیر شناخت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران مختلف از جمله روان­شناسان تحولی­نگر، بین فرهنگی، تجربی و اجتماعی قرار گرفته است (لزلی، فریدمن و جرمن[3]،2004).

از لحاظ تاریخی سه رویکرد مهم پژوهشی دربارۀ تحول شناختی– اجتماعی به خصوص در مورد کودکان وجود دارد که عبارتند از:رویکردی که به طور مستقیم و غیر مستقیم از نظریۀ پیاژه نشأت گرفته، رویکرد«فراشناخت[4]»، و رویکرد «تئوري ذهن[5]» (اصلانی، طالع پسند و مشهدی، 1391).

اصطلاح تئوري ذهن به عنوان توانایی منحصر به فرد انسان، برای توضیح و پیش بینی رفتار خود و دیگران با استناد به حالتهای ذهنی تعریف شده، و برای اول بار توسط پریماك و وودورف[6] در سال 1978 مطرح شد و پس از آن به عنوان یکی از جالب­ترین و مهمترین موضوعات، مورد توجه روان­شناسان رشد، دانشمندان شناختی و متخصصان آموزش و پرورش قرار گرفت (رضویه، لطیفیان و عارفی، 1384).

ریشه­های این ظرفیت شناختی را می­توان در سالهای اولیه زندگی جستجو کرد (هال و تاگر- فلاسبرگ[7]، 2003).  نظریه­هاي متعددي در ارتباط با ماهیت و رشد تئوري ذهن مطرح گردیده است که از سه رویکرد نظري عمده می­توان به رویکرد نظریه- نظریه، پیمانه­اي و شبیه ­سازي اشاره کرد. گر چه این رویکردها در مؤلفه­هاي اصلی تئوري ذهن توافق نظر دارند اما درباره زمان و چگونگی کسب این مؤلفه­ها توسط کودکان اختلاف نظر دارند. طبق رویکرد نظریه- نظریه، رشد توانایی تئوري ذهن مستلزم رشد توانایی ذهنی در کودکان است به این صورت که حالتهاي ذهنی ساده نظیر تمایل و ادراك به حالات ذهنی پیچیده نظیر باور مجهز می­گردد. رویکرد پیمانه­اي در چارچوب رویکرد پردازش اطلاعات، با در نظر گرفتن تئوري ذهن به عنوان یک پیمانه معتقد به وجود یک پردازشگر اختصاصی جهت بازنمایی حالات ذهنی است. در طی فرایند تکامل، انسان به پیمانه تئوري ذهن تجهیز گردیده است. این پیمانه محركهاي مربوط را از دنیا انتخاب و بر اساس قوانین خود، به گونه­اي سریع و ناخودآگاه پردازش می­کند که نتیجه آن درك رفتارهاي انسانی است. رویکرد شبیه سازي، فرایند زیرین درك حالت­هاي ذهنی دیگران را مکانیسمی شناختی به نام توانایی شبیه سازي می­داند که طی آن فرد پس از ادراك ذهنی حالت خود، با درگیر شدن در فرایند شبیه سازي خود را در موقعیت شخص دیگر قرار می­دهد و از این طریق با پی بردن به حالت ذهنی وي، رفتارش را پیش بینی می­نماید (فلاول[8]،1999). این رویکردها و نظریه­ها به منظور تطابق هر چه بیشتر با تجارب آنان در معرض دگرگونی قرار می­گیرند و به تدریج تئوریهای مناسب جایگزین تئوریهای نامناسب می­شوند.

در سالهای اخیر با توجه به اهمیت تئوری ذهن و نحوه تأثیرگذاری آن بر سایر تواناییهای شناختی، مطالعات فراوانی در زمینه­های گوناگون صورت گرفته است. یکی از ابعاد یا توانایی­هاي شناخته شده انسان، هوش هيجانی است كه اغلب براي عملکرد روزانه شخص مهمتر از جنبه­هاي شناختی هوش است. این توانایی كه جنبه­هاي شناختی كمتري نسبت به درک خود و دیگران، ارتباط با افراد، تطبيق و مقابله با موقعيت­هاي ناگهانی دارد. این عوامل توانایی افراد را در جهت موفقيت بيشتر در پرداختن به خود، دیگران و اقتضاهاي محيطی افزایش می­دهد (رنجدوست و عیوضی، 1392).

هوش هيجاني نوع ديگر با هوش بودن است كه شامل درك احساسات خود براي تصميم گيري مناسب در زندگي و توانايي كنترل حالت­هاي اضطراب آور و كنترل واكنش­ها ست. به طور كلي، هوش هيجاني يك مهارت اجتماعي است و شامل همكاري با ساير مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانايي رهبري ساير افراد است. مهارت­هاي هوش هيجاني به فرد اجازه مي­دهد تحت شرايط سخت، بهتر فكر كند و از هدر رفتن زمان به واسطة احساساتي همچون خشم، اضطراب و ترس جلوگيري نمايد (یارمحمدیان، 1387).

از آنجايی که مؤلفه­هاي اساسي هوش هيجاني عبارت است از توانايي فهم هيجانات ديگران و توانايي تنظيم و مهارخود و ديگران به شيوه سازگارانه، انتظار مي­رود افرادي که داراي هوش هيجاني بالاتري هستند سازگاري و مهارتهاي اجتماعي بهتري را نشان بدهند (کوهسار، روشن و اصغر نژاد فرید، 1386).

همان طور که بیان شد هوش هیجانی همانند تئوری ذهن وابسته به شناخت اجتماعی است درواقع هر دو به عنوان توانایی برای برقرای ارتباطات اجتماعی مثبت با دیگران و همسالان لازم و ضروری هستند. این دو توانایی همانند سایرتوانایی­ها از همان دوره رشد کودک و نوجوان همراه بوده و با ورود کودک به اجتماع و داشتن ارتباطات و تعاملات اجتماعی این توانایی­ها روبه تکامل و پیشرفت می­گذارنند. لذا ضروری است ابعاد و جوانبی که موجب پیشرفت کودکان و نوجوانان در جامعه گردیده و به تعاملات اجتماعی آنان کمک می­کند مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.

بیان مسأله

انسانها گروهی زندگی می­کنند و با هم تعامل دارند. ویژگی اصلی رفتار اجتماعی انسان که باعث تمایز او از سایر حیوانات می­گردد، تعامل و ارتباط او با دیگر انسانها است. ظاهراَ این ویژگی نیازمند آن است که فرد بداند دیگران چگونه فکر می­کنند و دارای چه احساسی هستند (پریماك و وودورف[9] ، 1978). به بیان دیگر برای مخلوقات اجتماعی، قدرت تشخیص انگیزه­ها، اهداف، امیال، اعتقادات و احساسات دیگران یک مهارت لازم زندگی است، یعنی فهم دیگران به منظور هماهنگی بیشتر با آنها. این درجه از مهارت، معرفت و آگاهی به نوبه خود به افراد اجازه و امکان می­دهد که رفتار دیگران را پیش بینی کنند (بارتز وهولاندر[10]، 2007).  این تعامل­ها منوط به شناخت اجتماعی است.

شناخت اجتماعی به فهم افراد از روابط اجتماعی و نقش خود و دیگران در بافت اجتماع اشاره دارد (وارن[11]، 1994). شناخت اجتماعی با فهم بازنماییها و فرایندهای ذهنی که در امر قضاوت و رفتار اجتماعی انسان نقش دارد؛ مرتبط است (اسمیت و سمین[12]، 2007). این شناخت شامل ادراک احساسات و هیجانات از نحوه سخن گفتن و کلماتی است که دیگران استفاده می­کنند و از صورت و نحوه ایستادن و حرکات بدن آنها حاصل می­شود. مهارتهای شناختی اجتماعی پیچیده­تر شامل توانایی برای توجیه و تحلیل کردن حالات روحی، همدلی، لطایف و فکاهیات است (یوکرمان[13] و همکاران، 2010).

در دهه­های اخیر شناخت اجتماعی در یافته­های متعدد در زمینه­های گوناگون مانند شناخت«خود» و «دیگران»، هیجانات و عواطف، مفاهیم رفاقت و دوستی، نفوذ و قدرت، تعهد، اخلاق، قراردادهای اجتماعی و مانند اینها بر بسیاری از وجوه دنیای اجتماعی از دید کودک سایه افکنده­اند (لزلی، فریدمن و جرمن[14]،2004).

در این میان پژوهشگران و روان­شناسان به بررسی سازه­هاي شناخت اجتماعی نظیر ادراك شخص، مهارت­هاي پذیرش نقش و تئوري ذهن پرداخته­اند. باید دانست که تحول شناخت اجتماعی و یا درك بهتر از روان­شناسی انسان­ها با تحولاتی که در محتوي و سطح سازمان یافتگی تئوری ذهن در کودکان رخ می­دهد، مشخص می­گردد. به عبارت دیگر، شناخت اجتماعی و روابط اجتماعی موفق مستلزم داشتن مکانیسمی خاص جهت درك حالات درونی دیگران و پردازش حالات ذهنی آنها است که تئوری ذهن با دارا بودن این توانایی اختصاصی در تحول شناخت اجتماعی نقش حیاتی دارد (رازا و بلیر[15]، 2009).

توانایی درک این موضوع که دیگران واجد حالتهای ذهنی­ای هستند که می­تواند با حالتهای ذهنی خود فرد یا واقعیت متفاوت باشد و اینکه اعمال انسان به وسیلۀ حالتهای ذهنی درونی مانند باورها، امیال و مقاصد برانگیخته می­شود، تئوری ذهن نامیده می­شود (لاکنر، بومن و صباق[16]، 2010). به بیان دیگر این اصطلاح به عنوان توانایی منحصر به فرد انسان برای توضیح و پیش بینی رفتار خود و دیگران با استناد به حالتهای ذهنی تعریف شده است (غفاری، بنی جمالی و احقر، 1389).

توانایی تئوری ذهن که ذهنی سازی نامیده شده است، به صورت بازنمایی پیوسته وضعیت ذهنی خود و دیگران مطرح می­شود. این توانایی به افراد این امکان را می­دهد که در اجتماع و در تعامل با دیگران اندیشه­ها، باورها، گرایش­ها و هدفهای آنها را در ذهن بازنمایی کند و واکنش مناسب نشان دهد (مشهدی، هاشمی جوزدانی، و برزآبادی، 1390). این توانایی به افراد کمک می­کند تا با در نظر گرفتن احساسات، عقاید ونیت­های دیگران، توصیف و تبیین صحیحی از رفتارشان داشته باشند (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

اکتساب تئوری ذهن بر بازشناسی مقوله­های مختلف ذهن، از جمله رؤیاها، تخیل، باورها و نیز داشتن یک چهارچوب علی- تبیینی برای به حساب آوردن اعمال افراد دیگر دلالت دارد (بورکلند[17]، 2000). تئوری ذهن از دوران نوزادی در کودک نقش بسته و همراه با دوران رشد در کودک تحول می­یابد (خانجانی و هداوند خانی، 1388). توانایی­های تئوری ذهن از سنین پیش از دبستان در کودک دیده می­شود و برای وجود این توانایی­های انتزاعی توجیهات مختلفی وجود دارد. به عقیده بعضی، انسانها دانشمندان کوچک هستند که عقاید و احساسات را از طریق آزمون و مشاهده کشف می­کنند (لزلی، فریدمن و جرمن[18]،2004)

کودکان با تغییرهای تحولی مهمی در زمینه شناخت ذهنیات دیگران مواجه­اند. تئوری ذهن به شناخت حالات ذهنی افراد و دیگران، درک و پیش بینی بهتر و بیشتر رفتارهای افراد کمک می­کند. بدین­گونه که افراد مختلف از لحاظ توانایی تئوری ذهنی بر روی یک پیوستار به درجه­های مختلف قرار دارند. در یک انتهای پیوستار، تئوری ذهن پیشرفته و در انتهای دیگر آن با نقص در تئوری ذهن قرار دارد. در واقع عوامل مختلفی در تحول تئوری ذهن دخالت دارند. گاه شرایط آسیب­زا موجب نقص در این توانایی فراشناختی پیشرفته می­شود و این درحالی است که دیگر توانایی­های شناختی فرد سالم است. به هرحال همواره از دیدگاه تحولی، چگونه ساخته شدن و یا اکتساب این توانایی است و اینکه کودکان در طی چه مراحلی از تحول می­توانند دیگری را با افکار، احساسات و دیدگاه خاص او در نظر گرفته و به او توجه کنند (خانجانی و هداوند خانی، 1388).

در این تغییر و تحول توانایی­های ذهنی عوامل و متغیرهای مختلفی برآن تأثیر می­گذارد. یکی از عوامل مورد تأثیر هوش هیجانی است. هوش هیجانی مانند هوش تعریف خاصی ندارد و در تعریف آن از ابعاد و کارکردهای آن استفاده می­شود. از نظر مایر و سالوی(1993)، هوش هيجاني شامل توانايي دريافت دقيق، ارزيابي و بيان هيجانات، توانايي دستيابي به احساساتي كه فكر را تسهيل كند و توانايي شناسايي هيجان و تنظيم هيجانات به منظور رشد عقلاني است (نقل از اکرامی، 1380). هوش هيجاني به عنوان نوعي هوش تبيين شده است كه شامل درك دقيق هيجانات خود شخص و تعبير دقيق حالات هيجاني ديگران است (مارانی، 1382).

هوش هيجاني نوع ديگر با هوش بودن است كه شامل درك احساسات خود براي تصميم­گيري مناسب در زندگي و توانايي كنترل حالت­هاي اضطراب­آور و كنترل واكنشها ست. به طور كلي، هوش هيجاني يك مهارت اجتماعي است و شامل همكاري با ساير مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانايي رهبري ساير افراد است. در هوش هيجاني، هوش و هيجان (شناخت و احساس) به صورتي يگانه و منحصر به فرد با يكديگر تركيب مي­شوند. مهارت­هاي هوش هيجاني به فرد اجازه مي­دهد تحت شرايط سخت، بهتر فكر كند و از هدر رفتن زمان به واسطة احساساتي همچون خشم، اضطراب و ترس جلوگيري نمايد (یارمحمدیان، 1387).

هوش هیجانی در سالهای اولیه زندگی شکل می­گیرد و به صورتی محدودتر در تمام طول عمر ادامه می­یابد. هوش هیجانی دارای مزایای اجتماعی، شناختی و زیست شناختی است. پژوهش­ها نشان داده­اند که افراد با هوش هیجانی بالا، سطوح پایین­تری از هورمون­های استرس و دیگر نشانگرهای برانگیختگی هیجانی را دارا هستند. کودکان با کفایت هیجانی بهتر توانایی بیشتری برای تمرکز بر مشکل و استفاده از مهارت حل مسأله دارند که موجب افزایش توانایی­های شناختی آنان خواهد شد (نقل از سلطانی­فر، 1386).

توانایی­های تئوری ذهن و هوش هیجانی در دوران تحصیل از قابلیتها و توانمندیهای بیشتری برخوردار اند. این توانایی­ها موفقیت فرد را در تحصیل و سایر مراحل زندگی به همراه دارد. دوره تحصیل به نوعی باعث رشد و شکوفایی این تواناییهای شناختی در بین کودکان می­شود. با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تئوری ذهن در رشد شناخت اجتماعی، لذا ضروری است جنبه­ها و ابعاد گوناگون رشد شناختی از جمله ارتباطات وتعاملات اجتماعی، هوش هیجانی، شناخت، و تئوری ذهن مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد. به همين منظور در اين پژوهش سعي شده­ به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بین تئوری ذهن و هوش هیجانی در بین دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

اهمیّت و ضرورت پژوهش

شناخت اجتماعی یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردي و درون فردي است که دارای جایگاه مهمی در روانشناسی تحولی نگر است. شناخت اجتماعی همه مهارت­هاي مورد نیاز کودك براي درك تمایلات، هیجانات و احساسات دیگر کودکان و بزرگسالان را  در بر می­گیرد ( سبولا و ویشات[19]، 2008). شناخت اجتماعی یک توانایی کلیدی است که انسانها برای موفقیت در تعاملات اجتماعی در زندگی روزمره نیازمند آن هستند (نیوئن، وگلی و زینک[20]، 2008). شناخت اجتماعی به این معنی است که افراد درباره افکار، احساسات، دیدگاهها، انگیزه­ها و رفتارهای خودشان و دیگران چگونه فکر می­کنند (نسائیان، بهرامی، میرزمانی وصالحی، 1389).

شناخت اجتماعی سه سازه دارد که عبارتند از الف) ادراک شخص، ب) مهارتهای پذیرش، ج) تئوري ذهن (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

کاکوجویباری، شقاقی و برادران (1391)، در پژوهشی دریافتند، تئوری ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی است و کودکان با افزایش سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزی از تئوری ذهن دست می­یابند. تئوری ذهن در عمل به کودک ابزار قدرتمندی می­دهد تا با آن به اکتشاف، پيش بيني و تغيير رفتار ديگران دست بزند (حسن زاده، 1384). به وسیله تئوری ذهن می­توان حالات ذهنی (باورها، تمایلات، تخیلات، عواطف و…..) که علت اصلی اعمال هستند تفسیر کرد. تئوری ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت­آمیزاست(نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389). علاوه بر این تئوری ذهن برخودتنظیمی و مهارت­های حل مسئله، فرایندهای مهار اجرایی، خودپنداشت، تشخیص بازنمودن از واقعیت، کفایت اجتماعی و مهارت­های بین فردی، درک هیجانات، تفسیر و درک تصاویر مبهم، و رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی مؤثر است (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

یکی از ابعاد یا توانایی­هاي شناخته شده انسان، هوش هيجانی است. این توانایی كه جنبه­هاي شناختی كمتري نسبت به درک خود و دیگران، ارتباط با افراد، تطبيق و مقابله با موقعيت­هاي ناگهانی دارد. این عوامل توانایی افراد را در جهت موفقيت بيشتر در پرداختن به خود، دیگران و اقتضاهاي محيطی افزایش می­دهد (رنجدوست و عیوضی، 1392).

در واقع هوش هیجانی دربردارندۀ آن دسته از توانایی­هایی است که آدمی با آن محیط اجتماعی پیرامون خود را بنا می­کند. از این رو هر یک از افراد با بهره­گیری از هوش هیجانی در زندگی روزمره و طی روابط عادی، رسمی و صمیمانۀ خود با دیگران، فضاهای زندگی متفاوتی را ایجاد کرده و نوع ترتیب اولویت­ها ورویدادهای زندگی خود را بر این اساس پایه ریزی می­کنند (خلیلی آذر، 1386).

این مهارت اجتماعی علاوه بر برخورداری از تواناییهای شناختی از هیجانها و احساسات برخوردار اند. از آنجايی که مؤلفه­هاي اساسي هوش هيجاني عبارت است از توانايي فهم هيجانات ديگران و توانايي تنظيم و مهارخود و ديگران به شيوه سازگارانه، انتظار مي­رود افرادي که داراي هوش هيجاني بالاتري هستند سازگاري اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي بهتري را نشان بدهند. بنابراين، مهارت­هاي اجتماعي عبارت از تسهيل کننده­هاي زندگي اجتماعي که به افراد کمک مي­کند تا به گونه­اي سودمند و متقابل با ديگران تعامل داشته باشند (کوهسار، روشن و اصغر نژاد فرید، 1386).  این موارد نشان می­دهد، تئوری ذهن و هوش هیجانی دارای توانایی شناختی است که منجر به روابط اجتماعی مثبت با دیگران و همسالان می­شود.

دوره کودکی و نوجوانی دوره مهمی برای تغییر و تحول رشد شناختی است. در این دوره تعاملات و ارتباطات اجتماعی، احساسات و هیجانات، و تئوری ذهن به بیان دیگر شناخت اجتماعی آنان در حال شکل گیری هستند. از مهمترین نهادهایی که به آموزش و پرورش هوش هیجانی و تئوری ذهن کمک می­کند خانواده و مدرسه مهمترین نقش را ایفا می­کنند که باعث رشد و شکوفایی این توانایی­های شناختی در بین کودکان می­شود. با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تئوری ذهن در رشد شناخت اجتماعی،  لذا ضروری است جنبه­ها و ابعاد گوناگون رشد شناختی از جمله ارتباطات وتعاملات اجتماعی، هوش هیجانی، شناخت، و تئوری ذهن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

[1]. Damon  & Lerner

[2]. social cognitive

[3]. Leslie, Friedman & German

[4]. metacognition

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122