پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات پژوهش    2
مقدمه    3
بیان مسئله    5
اهمیت و ضرورت پژوهش    7
اهداف پژوهش    9
فرضيه‏هاي تحقیق    9
تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها    10
فصل دوم: پیشینه پژوهش    12
هوش    13
معنویت    14
هوش معنوی و مؤلفه های آن    16
مؤلفه های هوش معنوی در اسلام    23
رشد هوش معنوی    25
هوش معنوی و سلامت روانی    28
مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر    29
مفهوم تاب آوری    31
تاب آوری چیست؟    32
روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری    34
تعاریف دیگر از انعطاف پذیری یا تاب آوری    35
ویژگی های افراد دارای تاب آوری    36
روش های ایجاد تاب آوری در افراد    37
دیدگاه های مربوط به تاب آوری    38
نقش محیط در تاب آوری    43
سلامت روان    47
تعریف سلامت روان    48
عوامل مؤثر بر سلامت روان    50
سلامت روان در مکاتب مختلف    51
نظریه های سلامتروان    57
بازنگری پژوهش ها    62
فصل سوم: روش شناسی پژوهش    68
مقدمه    69
جامعه آماری    69
حجم نمونه و روش نمونه گیری    69
خصوصیات آزمودنی ها    70
طرح پژوهش    70
ابزار پژوهش    71
نحوه انجام پژوهش    74
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش    76
الف) يافته هاي توصيفي    77
ب) يافته هاي استنباطی مربوط به فرضيه هاي پژوهش    79
ج) يافته هاي جانبي    81
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    83
بحث و نتیجه گیری    84
محدودیت های پژوهش    89
پیشنهادات پژوهش    90
منابع    91
پیوست ها    102
چکیده لاتین    109

منابع فارسی

آریا، ساره. (1388). بررسی رابطه باورهای انگیزشی با سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی  دختر ناحیه 4 اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

آریایی، مهران. (1389). رابطه تاب آوری با خود اثر بخشی در پزشکان شهرستان کاشمر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.

احمدزاده، علی. (1389). رابطه شوخ طبعی با رضایت از زندگی دانشجویان رشته های علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

اسکندری، ستار. (1387). رابطه کیفیت زندگی با شوخ طبعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

انتظاری، سهیلا. (1390). بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار.

ایران نژاد، فریبا. (1389). رابطه بین خوش بینی، شادکامی و هوش هیجانی با انعطاف پذیری کنشی در معتادین مرد شهرستان ماهشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.

ایزدی، فروغ. (1389). رابطه بین خوش بینی، شادکامی و هوش هیجانی با انعطاف پذیری کنشی در معتادین مرد شهرستان ماهشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.

باقری، ستار. جاوید، رضا و دوستانی، مهران. (1389). بررسی هوش معنوی و هیجانی با سلامت روان در دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

برنا، محمد رضا و سواری، کریم. (1387). ارتباط ساده و چندگانه نگرش های مذهبی، سلامت روانی، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی یافته های نو در روانشناسی. سال دوم. شماره 8 : 76- 86.

بشارت، شیرین. صالحی نیما و زبردست، باران. (1387). رابطه ی تاب آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روان در ورزشکاران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

بهبهانی، رزیتا. (1387). بررسي رابطه سبک های مقابله با استرس با تاب آوری زنان مطلقه شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

پارسایی کیا، فریبا. (1390). رابطه سلامت روان با دلبستگی شغلی کارکنان بانک ملی اهواز. پایان  نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

جمالی ، صديقه. رقیبی، مهوش و سالاري درگي، زهره. (1389). رابطه هوش معنوی با تعهد  زناشویی دانشجویان متاهل. مجله دانشگاه علوم پژشکی شهید صدوقی یزد. شماره 3، دوره 18، 242-235.

جوکار، لیلا و سمنگان، بهناز. (1389). رابطه تعلل و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و احد اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

جوهری نیا، رضا. (1385). مقایسه اضطراب مرگ و اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر و پسر   دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

حسینی، ساره .(1391). بررسی رابطه ی بین تاب آوری و فرسودگی شغلی با تعهدسازمانی پرستاران شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

منابع لاتین

Adelman, k. (2005). Resiliency and creativity. Articles from rostered Lay ministers Volume 21 Number 6.

Amram, J. (2005). Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership, Institune of Transpersonal Psychology.

Block, J. (2002). Personality as an affect – procesing system. Mahwah. NJ: Elbaum.

Cefai, C. (2008). Promoting resilience in the Classroom: A guide to developing pupils emotional and cognitive skills. Jassica kingsley publishers. London. UK.

Crichton, J.C.A. (2008). Qualitative study of spiritual intelligence in organizational leaders. A Dissertation, the Marshall Goldsmith School of Management.

Diener, E., Lucas, R., Schimmack, U. & Helliwell, J. (2009). Well- being for policy. New York: Oxford University Press.

Gemlik, N., Soares, J.F., Grossi, G. & sondin, O. (2010), The relationship     between  resilience And mental health Among Health sector staff in Turkey, Journal  of  Global  Strategic, V: 8, 137-149.

Janson, J.O. (2000). Spiritual intelligence 12 month after coronary bypass graft surgery . Heart  lung. 29, 410 – 10.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر (2007) و پرسشنامه سلامت ­روان 25-SCL پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین هوش معنوی با سلامت روان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چند گانه وجود دارد و هوش معنوی بهترین پیش بینی کننده سلامت روان دانشجویان می باشد.

کلید واژگان: تاب آوری، هوش معنوی، سلامت روان

فصل اول: کلیات پژوهش

 مقدمه

بدون شک کسب علم مهمترین و زیر بنایی ترین فعالیت های انسان است که نقش بسیار اساسی در زندگی فرد و همچنین، ایجاد فرهنگ و تمدن و پیشرفت وی دارد. توانایی کسب علم از پیشرفته ترین و ضروری ترین توانمندی یا فعالیت های پیچیده و عالی ذهن انسان است که اساس پیشرفت علمی وی را فراهم نموده و موجب شده تا به تمدن پیشرفته ای دست یابد. شرایط محیطی و فردی در تسهیل این مقوله نقش بسزایی دارند (شاوران و همکاران،1387).

دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها تاثیر بسزای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت تحصیلی شان خواهد داشت. دانشجویان به دلیل موقعیت اجتماعی- روانی که دارند زندگی پر چالشی را تجربه می نمایند (حلاجانی، 1389).

در دانشجویان که قشر پویا و زیر بنایی علمی جامعه هستند مسئله سلامت روان[1] یک مسئله مهم و جدی است و سلامت روان جنبه اي از مفهوم كلي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي است كه عليرغم تلاش هايي كه از سوي پيشگامان سلامت رواني در جهان به منظور تأمين هر چه بيشتر سلامتي انسان ها به عمل آمده است هنوز معيار قاطعي در زمينة تعريف و مصداق كامل سلامتي رواني در افراد وجود ندارد. سلامت رواني علاوه بر بدن سالم، به محيط و شرايط زندگي سالم نياز دارد (خدا رحيمي، 1374).

سلامت ­روان در تحول شخصیت واحد نقش بنیادین دارد. تصور تحول موزون انسان بدون وجود سلامت­ روان غیر ممکن است. بی­ شک عوامل متعددی بر سلامت­ روان تأثیر می ­گذارند که فهرست کردن همه­­ی آنها دشوار است، چرا که وجود تفاوت­های فردی ممکن است به تنوع در عوامل مؤثر بر سلامت­ روان بیا­نجامد. با این ­حال یافته­های حاصل از پژوهش­ها در زمینه­های زیست شناسی و علوم ­اجتماعی دانش ما را درباره­ی عواملی که ممکن است سلامت ­روان را تحت تأثیر قرار دهند وسعت بخشیده­اند (برنا و سواری،1387).

سلامت روان مفهوم چند بعدی می باشد و با ابعاد گوناگون شناختی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در تعامل است. دو متغیری که در این پژوهش ارتباط آن ها با سلامت روان در دانشجویان بررسی می گردد، تاب آوری[2] از ابعاد روانشناختی و هوش معنوی[3] از بعد معنویات است.

تاب‌آوری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پا به عرصه ادبیات روانشناسی تحولی نهاد و انقلابی نو در نحوه نگرش ایجاد نمود و جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است. به ‌طوری که هر روز بر شمار پژوهش‌های مرتبط با این سازه  افزوده می‌شود (حسینی،1391).

در سال های اخیر تاب آوری یکی از متغیر های نوین مهم در امر محیط های تحصیلی و شغلی محسوب می شود که شناسایی این سازه بینشی دگرگون و امیدوار کننده ایجاد نموده و به قابلیت تطابق انسان در مواجه با بلایا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن بوسیله آن اشاره می نماید. این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت می شود، توسعه می یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می گردد (دینر[4] و همکاران، 2009، به نقل از فقیهی،1391).

از طرفی نیز هوش معنوی متغیر دیگری است که در این پژوهش ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان بررسی می گردد. معنویت، نیاز فرا رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خود فرد است. این آگاهی ممکن است منجر به تجربه­ای فراتر از خود ­شود (کرچتون[5]،2008).

در برخی دیدگاه‌ها بر جنبه‌های عاطفی و رفتاری هوش معنوی تأکید شده است. هوش معنوی به‌ عنوان انتخاب بین روح و نفس و هم‌ چنین، به ‌عنوان داشتن عملکرد عاقلانه و توأم با عطوفت همراه با حفظ صلح درونی و بیرونی در هر شرایطی تعریف شده است. در این‌گونه تعاریف بر جنبه‌های تعالی‌جویانه، درستکارانه و مهرورزانه‌ی هوش معنوی تأکید گردیده است (مرعشی، 1390).

بنابراین بنا به آنچه گفته شد جامعه دانشجویی با توجه به اینکه زیربنای علمی و توسعه علمی کشور می باشد پژوهش در راستای بررسی عواملی که با سلامت روان ارتباط دارد و زمینه آن را تسهیل می کند، می تواند گام مهمی در فراهم آوردن جامعه علمی با صلابت باشد. لذا پژوهش در راستای رابطه ابعاد شناختی و معنوی با سلامت روان دانشجویان می باشد.

بیان مسئله

اصطلاح سلامت­ روانی، اصطلاحی است که از آن برای بیان و اظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده می­شود. هر فرهنگی براساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت­ روان است و سلامت­ روان قسمتی از سلامت کلی است (عطاری  و شفاعی،1392).

منظور از سلامت ­روان، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هدفش، ذهنش، حالت و فکر می باشد. از طرف ­دیگر سلامت­ روان روی سلامت فیزیکی هم ­تأثیر دارد. بسیاری از پژوهش­های اخیر مشخص کردند که یک­ سری اختلالات فیزیکی و جسمی به ­شرایط خاص روانی مرتبط هستند. یک فرد زمانی سلامت­ روانی دارد که با شناخت و حفظ ویژگی­های شناختی خود را با محیط تطبیق دهد (جوکار و سمنگان،1389).

سلامت روان را نباید به عنوان حالت آسایش ایده آل که از طریق حذف کامل بیماری به دست می آید در نظر گرفت بلکه سلامتی روشی برای زندگی است که از طریق آن انسان نا کامل بتواند در مواجهه با این دنیای نا کامل بدون اینکه متحمل درد و ناراحتی بشود به موفقیت هایی هم دست پیدا کند (جوهری نیا،1385).

در جامعه دانشجویی که پویایی و انسجام آنها می تواند زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشور شود عوامل متعددی بر سلامت روان دخالت دارند. دو عامل مهم که در  سلامت روان جامعه دانشجویی نقش بسزایی را ایفا می نمایند، تاب آوری دانشجویان در مواجهه با مشکلات و هوش معنوی آن ها می باشد.

تاب آوری[6] یکی از سازه های اصلی شخصیت است و برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک[7]،2002).

تاب آوری ظرفیتی ذاتی نیست بلکه رفتار تاب آورانه اکتسابی است. در حقیقت فرایند زندگی است، فرایندی که در آن، هر کس می تواند بر تنش ها و رویدادهای ناگوار غلبه کند و نتیجه فرایندی تاب آفرینانه در زندگی واقعی است. این سازه تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه شرکت فعال و سازنده فرد در محیط است. عدم گسترش تاب آوری می تواند ایجاد کننده تجارب منفی باشد و علت ناسازگاری، تحمل کم و عدم تطابق با شرایط محیطی و استرس زا را باعث شود و در نهایت طیف سلامت روان را برهم زند (استیو[8]،2011).

یکی دیگر ابعادی که بر سلامت روان تاثیر دارد هوش معنوی[9] است. هوش معنوی نوعی هوش است که بوسیله آن می توانیم مشکلات مبنا و ارزش را حل کنیم. هوشی که افراد را قادر می سازد تا زندگی را به صورت گسترده تر و غنی تر ببینند و مسیر فعالیت هایشان را تشخیص دهند و باعث می گردد که مسیر زندگی پر معناتر شود(مارشال[10]،2000، به نقل از سعیدی،1391).

از عوامل دیگر مؤثر بر کاهش مشکلات زندگی، معنویت و گرایش های معنوی است. معنویت، به ‌عنوان یک هوش، بیانگر مجموعه‌ای از توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و منابع معنوی است که کاربرد آن موجب افزایش انطباق‌پذیری و در نتیجه ارتقای سلامت روان افراد می‌شود (کینگ[11]، 2008، به نقل از موسوی و تامولی،1391).

بنابراین می توان گفت، با توجه به اینکه جامعه دانشجویی پویایی می باشد، انسجام روانی آن ها می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور شود، لذا سلامت روان آن ها و شناسایی عواملی که با آن مرتبط اند می تواند در راستا کاهش چالش های روانی- اجتماعی جامعه دانشجویی کمک شایانی نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد صورت خواهد پذیرفت.

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت این موضوع زمانی مشخص است که به این نکته توجه شود که بر طبق آمار و ارقام موجود، کشور ایران یک کشور جوان بوده و بخش عمده جمعیت آن، متشکل از جمعیت جوان و نوجوان و جوانان می باشد. با توجه به تمام این مسائل اهمیت سلامت روان دانشجویان بیش از پیش مشخص می شود. این گروه به دلیل شرایط سنی و موقعیت های خاص اجتماعی در معرض استرس های فراوان می باشند (خلیلی،1392).

دانشجویان به دلیل شرایط سنی و موقعیت های خاص اجتماعی در معرض استرس های فراوان می باشند و توجه به اینکه سلامت روان دانشجویان بیش از پیش اهمیت دارد و چه عواملی سلامت روان دانشجویان را افزایش می دهد مهم و ضروری تلقی می شود (احمد زاده،1391).

یکی از ابعادی مهم و تاثیر گذار بر سلامت روان میزان تاب آوری دانشجویان است. زیرا که تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و ناملایمات زندگی شغلی و تحصیلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقا و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند (کامرون[12] و دیگران، 2009، به نقل از شاکری نیا و محمدپور، 1389).

از طرف دیگر بعد معنوی در رشد سلامت روان اهمیت فراوانی دارد زیرا بحران معنا و احساس پوچی موجب عدم استحکام در برابر مشکلات، چالش ها، رویدادها و حوادث زندگی می شود و سلامت نفس و روان را به مخاطره می اندازد. لذا بررسی هوش معنوی از ضروریات هر جامعه ای می باشد (سعیدی،1391).

دانشجویان به دلیل موقعیت اجتماعی- روانی که دارند زندگی پر چالشی را تجربه می نمایند لذا سلامت روان آن ها می تواند بر عملکرد تحصیلی آنها نقش داشته باشد. پژوهش هایی که این راهکارها را در جهت افزایش سطح سلامت روان در جامعه دانشجویی صورت می پذیرند به متولیان امر الخصوص دانشگاه ها بازخورد مناسبی جهت افزایش سطح سلامت روان دانشجویان می دهد و دانشگاه ها با استفاده از این راه کارها می توانند زمینه افزایش سطح سلامت روان دانشجویان را فراهم آورند و موجبات پیشرفت و تعالی های متعدد در عرصه های گوناگون شوند.  لذا دانشگاه ها با افزایش سلامت روان دانشجویان می توانند در ابعاد گوناگون موفقیت های علمی فراوانی را بدست آورند. بنابراین پژوهش در این زمینه مهم و ضروری تلقی می گردد.

[1]– mental health

[2]– resilience

[3]– spiritual Intelligence

[4]– Diener

[5]. Crichton

[6]– resilience

[7]– Block

[8]– Stive

[9] – spiritual intelligese

[10] – Marshal

[11]– King

[12]– Cameron

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122