پايان نامه رابطه تسهيم دانش با عملکرد شغلي کارکنان اداره کل تعاون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه تسهيم دانش با عملکرد شغلي کارکنان اداره کل تعاون یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه تسهيم دانش با عملکرد شغلي کارکنان اداره کل تعاون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول: كليات پژوهش
1-2- بیان مسـاله 3
1-3- ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پزوهش 7
1-4-1- هدف اصلي 7
1-4-2- اهداف فرعی 7
1-5- فـرضيـه هاي پژوهش 8
1-5-1- فرضيه اصلي 8
1-5-2- فرضيه های فرعي 8
1-6-تعاریف متغیرها 8
1-6-1- تعاریف نظری متغیرها 8
1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 10
فصل دوم :پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 11
2-2- مديريت دانش 12
2-3- چرخه مديريت دانش 12
2-3-1- تعریف و ماهیت تسهیم دانش 13
2-3-2- اهمیت تسهیم دانش 15
2-4- عوامل انسانی موثر بر تسهيم دانش در سازمان 15
2-5- تئوري هاي مربوط به تسهيم دانش 17
2-6- موانع بالقوه تسهيم دانش 19
2-6-1- موانع بالقوه فردی تسهيم دانش 20
2-7- عوامل موثر بر تسهیم دانش طبق الگوی وانگ و همکارانش(2010) 23
2-8- عملکرد شغلی 24
2-8-1- اهمیت نیروي انسانی در سازمان 24
2-8-2- تعاريف عملكرد شغلي 24
2-8-3- عوامل موثر بر عملکرد شغلی 25
2-9- پیشینه پژوهش 30
2-9-1- تحقیقات داخلی 30
2-9-2- تحقیقات خارجی 31
2-10- خلاصه و جمع بندی 32
2-11- مدل نظری پژوهش 33
فصـل سـوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 34
3-2- نوع و روش پژوهش 34
3-3- جامعه آماری پژوهش 35
3-4- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش 35
3-4-1- روش نمونه گیری 35
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات 36
3-5-1- پرسشنامه تسهیم دانش 36
3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی 37
3-6- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش 37
3-6-1- روایی پرسشنامه 37
3-6-2- پایایی پرسشنامه ها 38
3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری 39
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه 41
4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه 41
4-2-1- داده های جمعیت شناختی پرسشنامه 42
4-3- یافته های استنباطی 48
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه 56
5-2- خلاصه 56
5-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 57
5-3-1- فرضيه اصلی 57
5-3-1-1- فرضيه فرعی اول 58
5-3-1-2- فرضيه فرعی دوم 59
5-3-1-3- فرضيه فرعی سوم 60
5-3-1-4- فرضيه فرعی چهارم 61
5-3-1-5- فرضيه فرعی پنجم 62
5-3-1-6- فرضيه فرعی ششم 63
5-4- پيشنهادات 63
5-4-1- پيشنهادات کاربردي 63
5-4-2-پيشنهادات پژوهشي 65
5-5- محدوديت هاي پژوهش 65
فهرست منابع 67
پیوست ها 74
چکیده انگلیسی 76

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی:

ابطحي ح ، صلواتي ع . 1385. مديريت دانش در سازمان، انتشارات پيوند نو،چاپ اول. 301 صفحه

الوانی م و پرويزيان ر . 1385″ نقش مديريت دانش در توسعه مديريت صنعتي در کشور”، اولين  همايش ملي       مديريت صنعتي

آذر ع، مؤمنی م.1381. آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات پیوند نو.

آذرين ب ، يعقوب س ، عامري م. 1391 .”تحليل رگرسيوني رابطة بين اجزاي مديريت دانش و عملكرد              منابع انساني”. مديريت ورزشي _ زمستان. شماره 15، صفحه 35-50.

آرمسترانگ م. ترجمه خدايار ابيلي. 1380. راهبردهاي مديريت منابع انساني، تهران: انتشارات فرا، ص 7.

باورصاد ب ، حبیبی ل ، توانبخش ح . 1389 . ” بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملكرد سازمان در   شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” . اولین همایش ملی مدیریت. دانشگاه شیراز.

جعفری س ، 1393 ، رابطه بین بکارگیری سیستم های اطلاعاتی با رفتار اشتراک دانش و آمادگی برای تغییر در   شعب بانک رفاه شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربتی دانشگاه آزاد خوراسگان .

جلالي م . 1377 . بررسي تاثير نگرش هاي شغلي بر عملكرد كاركنان عملياتي بيمارسـتان هـاي شـبكه   بهداشت و درمان علوم پزشكي شاهرود، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اداري دانشگاه شهيد بهشتي.

حدت ع . 1387 .”تاثير هوش هيجاني بر نگرش کارکنان نسبت به تسهيم دانش در شرکت نيرو کلر”.  پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان.

خلیلی شورینی ن.1381. روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت. تهران: نشر آروین

خویی نژاد غ. 1380. روش تحقیق علوم تربیتی. انتشارات سمت، ص542.

دراکر ،پیتر ، اف(1373).مدیریت آینده ،ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد،تهران،انتشارات رسا

رابینز، استیفن پی ، 1389 ، مبانی رفتار سازمانی ، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، چاپ بیست و هفتم ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

رضایی دولت آبادی ح ، خزائی پول ج ، کیا لاشکی ج ف امانی م ، وریج کاظمی ر ، 1392 ، طراحی مدل تاپیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل . مدیریت بحران.3: 77-59.

رضاييان ع . 1386 . مديريت رفتار سازماني، تهران، انتشارات سمت . چاپ ششم. سرمد .246 صفحه

رهنورد ف . محمدي ا . 1388. شناسايي عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكده ها و مراكز آموزش عالي تهران، نشريه مديريت فناوري اطلاعات .52-37

رهنورد ف ، صدر ف . 1388 . رابطه ادراک فرهنگ تسهیم دانش کارکنان با عوامل سازمانی در دستگاههای دولتی . فراسوی مدیریت ، 8: 71-54.

زارع، م . 1387. ” بررسي تاثير توانمندسازها بر فرآيندهاي مديريت دانش در شرکت پالايش نفت اصفهان “، پايانامه کارشناسي ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان.

زندي م 1390. ” تعيين عوامل مؤثر بر تسهيم دانش و تأثير آن بر  عملکرد کارکنان شرکت گاز استان کردستان. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده مديريت دانشگاه اصفهان.

سرلک م ، اسلامی ط ، 1390 ، تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف با رویکرد سرمایه اجتماعی ، مدیریت دولتی ف دوره 3 ، شماره ی 1-18.

سکاران ا. 1386. روش های تحقیق در مدیزیت. ترجمه صائبی م، شیرازی م، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

شاین، ا ، ترجمه محمد ابراهیم محجوب 1389، فرهنگ سازمانی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات فرا.

شریفی ن ، شریفی ح . 1383 . روش های تحقیق در علوم رفتار. تهران انتشارات سخن.

کشاورزی ع ، 1386 ، موانع تهیل کننده تسهیم دانش در سازمانها، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

گال م. و همکاران. 1387. روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. ترجمه نصر ا ، و همکاران. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

منوريان ع ، عسگري ن ، آشنا م . 1386. ابعاد ساختاري و محتوايي سازمان هاي دانش محور، اولين كنفرانس ملي مديريت دانش 14 ، 64-75

نوراله م ، 1387، بررسی عوامل بازدارنده مرتبط با استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در هیات های ورزشی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد خوراسگان

نيکو مرام ه و اسحقي ف 1389″ رابطه بين تاثير سرمايه فکري بر عملکرد شرکت هاي ارزشي و رشدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله مطالعات مالي، تابستان ، شماره ششم، 133-163.

هرسی ، پال و بلانچارد ، کنت . 1383 ، مدیریت رفتارسازمانی ، ترجمه علی علاقبند ، چاپ بیست و سوم ، انتشارات سپهر ، تهران

 

فهرست منابع انگلیسی:

 

Alavi, M. and Leidner, D.E. (2001), “Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues”, MS Quarterly, Vol. 25 No. 1, pp. 107-32

Ali A (1993). Decision  making style, individualism, and attitudes toward risk of Arab executives. International Studies of Management & Organization 23(3): 53-73.

Andreassen, T.W. (1994). “Satisfaction, loyalty and reputation as indicators of customer orientation in the public sector”. International Journal of Public Sector Management, Vol. 7, No. 2, pp. 16-34.

Armstrong, M. (1999). “A Handbook of  HRM Practice”, 7th Edition, London:  Kogan Page.

چكیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد 700 نفر بود که از این تعداد 241  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به  روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تسهیم دانش جعفری (1393) با 24 گویه و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1970) با 20 گویه بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات چند نفر از پاسخگویان و متخصصان تایید شد و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی( 460/0=r،  (05/0>(p رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه بین بعد تعاملات شخصی( 295/0=r) (01/0> (p، تعامل با جامعه (281/0=r) (015/0>(p وهمکاری های مکتوب ( 661/0=r)  (01/0>(p  با عملکرد شغلی معنادار بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی در گام اول بعد همکاری های مکتوب و در گام دوم بعد تعامل با جامعه و در گام سوم تعاملات شخصی بوده است. نتایج همچنین نشان داد بین نظرات پاسخ گویان در متغیر تسهیم دانش وابعاد آن بر حسب سن، مدرک و سابقه و در عملکرد شغلی برحسب سن و سابقه تفاوت معنی داری وجود داشت.

 

واژگان کلیدی: تسهیم دانش، تعاملات شخصی، تعامل با جامعه، همکاری های مکتوب ، ارتباطات سازمانی، عملکرد شغلی

 فصل اول:كليات پژوهش

 1-1-مقدمه

بررسي نظريه انديشمندان سازمان و مديريت در دو دهه اخير انباشته از مفاهيمي است که همگي تاکيد بر تغيير در محيط سازمان‌ها ، شرايط و شيوه‌هاي کسب و کار دارند. دوران کنوني را عصر دانش و  اطلاعات نام نهاده‌اند که مبتني بر دانايي است. سازمان‌هاي امروزي در محيط رقابتي قرار گرفته‌اند که ناشي از تغييرات محيطي و سازماني گسترده‌اي است. تغييرات محيطي آنچنان سريع و غير قابل پيش‌بيني است که کوچکترين غفلت از آن‌ها مي‌تواند سازمان را از يک برتري رقابتي محروم و سازمان‌هاي ديگر را با فرصت‌هاي خاصي مواجه کند. يکي از مهمترين تغييرات محيطي که سازمان را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد استفاده از دانش در سازمان و ميان کارکنان براي بهبود عملکردشان است که در واقع منبعي پايان ناپذير براي سازمان‌ها جهت ايجاد برتري در محيط رقابتي است. این فصل با محوریت رابطه دو متغییر تسهیم دانش و عملکرد سازمانی به بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف ، سوالات و تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها پرداخته است.

1-2-بیان مسـاله

امروزه دانش و اطلاعات به عنوان عامل تعيين کننده اي در موفقيت و قدرت پذيري سازمان ها تبديل شده است. با افزايش تاکيد دولت بر ايجاد جامعه دانشي و اولويت حرکت به سوي اقتصاد دانش محور(در برنامه چهارم توسعه) مسئله اساسي درک اين موضوع است که چگونه از دانش به عنوان يک منبع مهم کسب مزيت رقابتي ،استفاده شود. در اين راستا بسياري از سازمان ها تلاش خود را بر اين مسئله متمرکز نموده اند که چگونه مي توانند دانش را در سازمان مديريت نمايند. دانش مقوله اي نظامند است و نيازمند توجه همه جانبه به عوامل مختلف سازماني مي باشد (حدت، 1387).

دانش یکی از سرمایه­های اصلی سازمان تلقی می­شود و هر سازمانی که بیشتر از این سرمایه برخوردار باشد بهتر می­تواند با چالش­های موجود برخورد کند و در عرصه­ رقابت بطور موفق عمل کند. امروزه همه­ی محققان و گروه­های علمی اذعان دارند؛ برای این­که سازمان­ها بتوانند در دنیای رقابت حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور علم و دانش فعالیت کرده و کارکنان خود را مجهز به ابزار دانش کنند، که بتوانند با مدیریت صحیح از دانش و تجربیات کارکنان خود استفاده­ی بهینه کرده و دائما افکار و اندیشه­های جدید را در سازمان پرورش دهند که این امر جز با مدیران و کارکنان خلاق و نوآور امکان نمی­پذیرد.(شاین[1] ،1389).

یکی از موضوعات مرتبط با دانش، تسهیم دانش است.تسهيم دانش فعاليتي است که طي آن کارکنان اطلاعات مرتبط را به ديگران در سازمان انتقال مي دهند. تسهيم دانش به عنوان يک فعاليت پيچيده ولي ارزش آفرين، بنياد و پايهء بسياري از استراتژي هاي مديريت  دانش در سازمان ها مي باشد. پژوهشگران و متخصصان تأکيد مي کنند که تسهيم دانش بسيار مهم است و هنگامي که انتقال داده نشود به عنوان مانعي بر سر راه سازمان در زمينه بهبود عملکرد و رقابت پذيري مي شود و نمي گذارد سازمان به صورت کارا و اثربخش عمل کند.( روسکا[2]، 2005).

بسياري از محققان بيان کرده اند که نسبت به فرايند تسهيم دانش و اهميت آن درک کافي وجود ندارد. تسهيم دانش فقط يک موضوع نيست،  بلکه يک مشکل براي سازمان هاست چون عدم تسهيم اطلاعات در سازمان منتهي به مرگ  سازمان مي شود(ريگ[3]، 2005).

يکي از اهداف اساسي مديريت دانش، عملي ساختن يا بهبود تسهيم يا انتقال دانش در بين واحدهاي مختلف سازمان است(جعفری، 1393). اگر افراد بتوانند دانشي که بصورت فردي از کار خود دارند را به کار گيرند و نيز آن را به اشتراک بگذارند، هم سازمان و هم فرد مي تواند بهتر رشد کند واگر نتواند به صورت موثري در سازمان به اشتراک گذاشته شود شبيه اين است که از بين رفته است.(علوی و لیدنر[4]،2001). به نظر می رسد یکی از پیامد های تسهیم دانش، نقشی است که تسهیم دانش در عملکرد شغلی از خود به جا می گذارد.

طبق تعریف فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد یعنی هر آن­چه که افراد و ماشین­ها انجام می­دهند. برخی عملکرد را معادل اثربخشی و کارایی می­دانند و برخی اعتقاد دارند عملکرد عبارتست از جمع همه فرآیندهایی که به مدیریت کمک می­کند تا بتواند با نیم نگاهی به ایجاد یک سازمان عمل­گرا در آینده(برای مثال یک سازمان کارا و اثربخش) اقدام مناسب اتخاذ کند. به عبارت دیگر عملکرد عبارتست از انجام هرآنچه درامروز که منجر به نتایج قابل سنجش ارزشمند در آینده می­شود(نیلی و همکاران[5]، 2010). عملکرد را معمولا به صورت ساده در قالب مفاهیم خروجی نیز به این صورت می­توان تعریف کرد: « دستیابی به اهداف کمی» یا « عملکرد یعنی هم رفتارها و هم نتایج» (آرمسترانگ[6]، 2006).

عملکرد شغلی به عنوان دستاورد های شخصی بر مبنای استاندارد سازمانی و قوانین و مقررات تعریف می شود. عملکرد شغلی عبارتست از محصول و بازده افراد در رابطه با عملی که انجام می دهند ،بعبارتی عملکرد همان کار واقعی افراد با توجه به شرح وظایفش می باشد .(نور علیزاده ، 1383 ، ص104). در تعریفی دیگر عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند (کشاورزی ، 1386(.

عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی می باشد که بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند. عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین. عملکرد حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد. فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند. عملکرد رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است (رضائی ، 1391 ، ص68).

مطابق با مبانی نظری در حیطه رفتار سازمانی متغیرهای گوناگونی عملکرد افراد در محیط کار را تحت تاثیر قرارمی دهند که از جمله آن می توان به سهیم شدن کارکنان در دانش سازمانی و فردی اشاره نمود. این موضوع به خصوص در عصر کنونی با وجود سیستمهای اطلاعاتی و فن آوریهای سازمانی و موضوع مدیریت بر داراییهای دانشی سازمان در خور توجه شده است.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در سال 1390 با تصویب مجلس شورای اسلامی  مبنی بر ادغام سه وزارتخانه تعاون ، کار  و رفاه اجتماعی به شکل جدید  شروع به فعالیت نمود. از مهمترین وظایف و رسالتهای این اداره  کل می توان   برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ، تعاون و تدوین نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار ، بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری ، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار، سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیم و گسترش نهادهای مدنی و تشکلها در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، تنظیم مقررات و ضوابط ، معیارها و توصیه نامه های ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار، سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهای عالی در حوزه تعاون ، کار ورفاه اجتماعی وتعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چهارچوب برنامه ها و سیاستهای کلان دولت اشاره کرد. با توجه به اهدافی که برای این سازمان ذکر گردید و همچنین تاکید این سازمان براشتراک دانش به عنوان وسیله ای برای تبادل دانشهای  کاری و الزام کارکنان به شرکت در فرایند تسهیم دانش توسط مدیریت این سازمان از طریق راه اندازی اتاقهای گفتگو، دعوت از پیشکسوتان سازمانی به منظور بهره گیری از تجارب آنان، اقدامات اولیه راه اندازی پایگاه داده سازمانی و سیستمهای اطلاعات مدیریت از یک طرف و هدف گذاری مدیریت به منظور ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان از طریق آموزشهای ضمن خدمت، مشارکت در تصمیم گیری ، پرداختهای مادی و غیر مادی پژوهشگر را بر آن داشت تا رابطه تسهیم دانش را با عملکرد شغلی مورد بررسی قرار داده و پاسخی برای این سوال بیابد که در سازمان مورد مطالعه رابطه این دو متغیر چگونه بوده و کدام یک از ابعاد تسهیم دانش قادر به پیش بینی عملکرد شغلی بوده و باید مورد توجه ویژه واقع گردد.

1-3- ضرورت پژوهش

متخصصان و مديران اجرايي هر سازمان، گنجينه‌اي از تجربيات ارزنده و دانش آموخته‌شده در سازمان هستند. بازنشسته‌ شدن هر فرد، به ‌مفهوم خروج انبوهي از تجربيات و دانش از سازمان است که کسب دوباره آنها، مستلزم هزينه بسيار، دوباره‌کاري و اشتباهات مجدد است. نتايج پژوهشي که در اروپا انجام شده‌است، نشان داد که نيمي از سازمان‌هاي شرکت‌کننده در پژوهش، کارمندان کليدي را از دست داده‌اند که 43 درصد دانش سازماني را در اختيار داشته‌ و رفتن آنها عملاً منجر به بازگشت به عقب سازمان بوده است. همچنين 13درصد آنها، کارمنداني را از دست داده‌اند که سازمان را با مشکل مواجه کرده است. غالب سازمان‌ها معتقد بوده‌اند که بيشتر دانش مورد نياز آنها در سازمان وجود داشته، ولي شناسايي، بازيابي و به‌کارگيري آن مشکل اصلي آنها بوده ‌است. از همين رو انتقال دانش به عنوان يکي از جنبه‌هاي مديريت سازماني هميشه و به شکل‌هاي مختلف وجود داشته است. بحث و گفتگو با همکاران، کتابخانه‌هاي سازماني، آموزش‌هاي حرفه‌اي، مربيگري کارکنان جديد و موارد مشابه ديگر راهکارهاي سنتي در اين زمينه بوده است. اما امروزه برنامه‌هاي مديريت دانش سعي مي‌کنند به صورت آشکار به ارزيابي و مديريت فرايندهاي خلق يا شناسايي، گردآوري و به‌کارگيري دانش در کل سازمان بپردازند. مستند‌سازي و ايجاد مخزن دانش فني، علاوه بر ايجاد بهره‌وري بالا، امکان کاهش اشتباهات تکراري در اقدامات آتي کارمندان و عدم از دست‌رفتن دانش آنان پس از ترک سازمان را فراهم مي‌کند (زارع ، 1387).

بنابراين مي‌توان گفت پياده‌سازي مديريت دانش در سازمان دست‌کم منافع زيررا به همراه خواهد داشت:

ايجاد هم‌‌افزايي سازماني به‌دليل بهره‌برداري ساير افراد از تجربه‌هاي به‌دست آمده

ايجاد احساس و چشم‌انداز مشترک به‌دليل مستندسازي و انتقال تجربيات

تسهيل گردش اطلاعات و تجربه‌ها به‌دليل مستندشدن آنها

ايجاد و گسترش بينش، دانش، توان و خلاقيت در بين مديران و کارکنان

افزايش بهره‌وري سازماني از طريق توجه به مستندسازي معيارهاي مربوط به کارايي و اثر‌بخشي

گسترش توجه به مشتري (ارباب رجوع) که عامل ايجاد، بقا و توسعه سازمان است.

استخراج نظريه‌هاي جديد، از درون تجربه‌هاي تکراري در زمان‌ها و بوسیله افراد مختلف

سازمان­ مورد مطالعه (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان) براي هم سو شدن با تغييرات گسترده محيطي و بقا نیازمند بکارگیری تسهيم دانش می باشد. اين پژوهش براي سازمان يک ارزش جديد ايجاد نمود تا بتواند با بهبودکارائي، اثربخشي و قدرت رقابت پذيري از طريق تسهيم دانش درسازمان، عملکرد سازمان و کارکنان را ارتقاء بخشد. همچنين يک ديدگاه و تئوري در مورد اهميت تسهيم دانش در بالا بردن عملکرد براي رهبران و کارکنان سازماني ايجاد و ضرورت اهميت ايجاد روابط کارکنان و تسهیل انتقال دانش به سازمان را نمایان نمود.

به علاوه به دليل جايگاه حاکميتي این سازمان در ميان جامعه ، اهميت و لزوم مستندسازي  و تبادل تجربيات ، همراستايي با چشم‌انداز توسعه دولت ، بازنشستگي و جدا شدن کارکنان از سازمان ، شناسايي منابع دانشي سازمان و انتقال دانش آنها از جمله ضرورت های پژوهش حاضربود. به نظر می رسد این پژوهش قادر است در زمینه های زیر به مدیران این سازمان کمک شایان توجهی نماید :

غنی نمودن پژوهش های انجام شده در حیطه تسهیم دانش در سازمان مورد مطالعه

شناسائی روابط بین ابعاد تسهیم دانش و عملکرد شغلی

کمک به مدیران سازمانی به منظور شناسائی ابعادی از تسهیم دانش که می تواند پیش بینی کننده عملکرد شغلی باشد.

تاکید و توجه بر ابعاد پیش بینی کننده که رتبه بالاتری را در بین ابعاد تسهیم دانش دارند.

کمک به ارتقاء عملکرد شغلی از طریق تاکید بر تسهیم دانش

1-4- اهداف پزوهش

1-4-1- هدف اصلي :

1-تعيين رابطه بين تسهیم دانش و عملکرد شغلي در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

 1-4-2- اهداف فرعي :

1-تعيين رابطه بين بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش و عملکرد شغلی

2- تعيين رابطه بين بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش و عملکرد شغلی

3- تعيين رابطه بين بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش  و عملکرد شغلی

4- تعيين رابطه بين بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش و عملکرد شغلی

5- تعیین توان پیش بینی عملکرد شغلی از طریق ابعاد تسهیم دانش

6- تعیین تفاوت بین نظرات پاسخگویان در بعد تسهیم دانش بر حسب عوامل دموگرافیک (جنس ، سن ، سابقه خدمت ، تحصیلات و … )

7- تعیین تفاوت بین نظرات پاسخگویان در بعد عملکرد شغلی بر حسب عوامل دموگرافیک (جنس، سن،  سابقه خدمت ، تحصیلات و … )

[1]– Schein

[2]– Ruuska

[3]– Riege

[4]– Alavi and Leidner

[5]–  Neely et al

[6]– Armstrong

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين تسهيم دانش و خلاقيت سازماني با رفتار شهروندي در بين کارکنان ادارات آموزش و پرورش
 • پايان نامه بررسي نقش نوع يادگيري ، سبک رهبري و فرهنگ يادگيري سازماني بر عملکرد شغلي کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122