پايان نامه رابطه تعارض کار خانواده و کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني در کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه تعارض کار خانواده و کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني در کارکنان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه تعارض کار خانواده و کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني در کارکنانن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- کلیات پژوهش
1-کلیات پژوهش2
1-1-مقدمه و بیان مسأله2
1-2-ضرورت و اهمیت مسأله4
1-3-اهداف پژوهش6
1-4-سوالات اصلی پژوهش6
1-5-فرضیات پژوهش7
1-6-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها7
2-مبانی نظری پژوهش و پیشینه
2-1-مقدمه.  11
2-2-تعاریف تعهد سازمانی11
2-3-دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی13
2-3-1-دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت13
2-3-2-دیدگاه اتزیونی13
2-3-3-دیدگاه آرجریس14
2-3-4-دیدگاه استاو و سالانسیک (1977)14
2-3-5–الگوی آنجل و پری15
2-3-6-الگوی مایر و شورمن15
2-3-7–دیدگاه هارتمن و بمیکز15
2-3-8-دیدگاه بالفور و وکسلر16
2-3-9-الگوی مودی و همکاران21
2-3-10-الگوی سه جزئی آلن و مایر21
2-4-فرآیند ایجاد تعهد سازمانی:22
2-4-1-اریلی و چاتمن22
2-4-2-مارتین و نیکولز23
2-5-نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی:23
2-6-عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی:24
2-6-1-دیدگاه استرون24
2-6-2-دیدگاه استیرز، پورتر و مودی25
2-6-3-مودی و همکاران25
2-7-تعاریف کیفیت زندگی کاری27
2-7-1-تعریف ولش27
2-7-2-دیدگاه وک چیو27
2-7-3-تعاریف فارکوهر30
2-8-ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری30
2-9-الگوهای کیفیت زندگی کاری:31
2-9-1-الگوی توماس31
2-9-2-الگوی والتون31
2-9-3-الگوی کاسیو32
2-9-4-الگوی هریکو مک بوی32
2-9-5-الگوی مورتون33
2-10-راههای بهبود کیفیت زندگی کاری33
2-11-عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری35
2-12-مدلهای تعارض کار-خانواده:37
2-12-1-مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی38
2-12-2-مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی43
2-12-3-مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی44
2-13-پیشینه پژوهش:45
2-13-1-پژوهشهای داخلی:45
2-13-2-پژوهشهای خارجی:49
2-14-خلاصه فصل52
3-مواد و روش پژوهش
3-1-مقدمه54
3-2-روش پژوهش54
3-3-جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا54
3-4-ابزارهای جمع آوری اطلاعات54
3-4-1-پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (1991)54
3-4-2-پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)55
3-4-3-پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:56
3-5-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات56
4-نتایج و یافته های پژوهش
4-1-مقدمه.58
4-2-اطلاعات توصیفی58
4-3-یافته های استنباطی62
5-نتیجه گیری و بحث
5-1-مقدمه.70
5-2-بحث در مورد یافته های پژوهش70
5-2-1-سؤالات پژوهش70
5-2-2-فرضیه های پژوهش72
5-3-محدودیتها73
5-4-پیشنهادها73
5-4-1-پیشنهادهای پژوهشی73
5-4-2-پیشنهادهای کاربردی73

فهرست منابع و مأخذ

1-ابراهیمی، احمد، 1378، تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی مدیران و معلمان مدارس دولتی مقطع راهنمایی شهرستان آمل، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

2-ابطحی، حسین؛ کاظمی، بابک،1380، بهره‌وری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

3-احمدی، الهه،1387، رابطه جوسازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی و خشنودی شغلی به‌منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان­شناسی صنعتی-سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

4-اخباری، مریم السادات، 1389، رابطه­ی تعهد سازمانی و حرفه­ای با متغیرهای سازمانی منتخب و تأثیر مداخلات انجام‌شده بر روی متغیرهای پژوهش در شرکت پالایش نفت استان اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

5-استرون، حسین،1377، تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش، سال پنجم، شماره­ی 17.

6-اسلامی وقار، مریم، 1388، رابطه خودپنداری فردی و جمعی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

7-اسماعیلی، کوروش، 1380، تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره­ی 112. صص 69-66.

8-امیر سالاری، یعقوب، 1386، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده کاربر رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه استان فارس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

9-امیری، فرزاد، 1388، بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و تعهد سازمانی و بهره­وری دبیران دوره راهنمایی شهرستان فلاورجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

10-برهانی، فاطمه، 1381، بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

11-جمشیدی، عالیه، 1379، بررسی کیفیت زندگی کاری (QWL) کارکنان مرکز توان‌بخشی روزانه­ی دولتی بهزیستی استان تهران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و توان‌بخشی. تهران.

12-حاتمی، حسین؛ میر جعفری، سید احمد؛ مجاهدی جهرمی، سعیده،1390، رابطه­ی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره­وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره­ی 3.

13-حاتمی، حسین؛ میر جعفری، سید احمد؛ مجاهدی جهرمی، سعیده،1390، رابطه­ی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره­وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال دوم، شماره­ی 3.

14-حسینی، سید مهدی؛ مهدی زاده اشرفی، علی، 1388، شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت، سال 7، شماره­ی 18.

15-حسيني، مهدي؛ مهدی زاده جرج افكي، غلامرضا، 1389، بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري با عملكرد، كنفرانس بین‌المللی علوم پيشرفته (ICMS)، سال اول. صص 559-562.

16-حمیدی، مهرزاد؛ کشتی دار، محمد، 1381، بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده­های تربیت‌بدنی دانشگاه­های سراسر کشور، نشریه­ی حرکت، شماره­ی 15.

17-خادم دزفولی، زهرا؛ ارشدی، نسرین؛ تقی پور، آذین 1391، رابطه صفات شخصیت، حمایت سرپرست و فشار روانی شغل با خشنودی شغلی و تعارض کار-خانواده، پژوهش­های روان‌شناختی، سال پانزدهم، شماره­ی 2.

18-خاکی، غلام­رضا، 1379، نقش تعهد سازمانی در بهره­وری، نشریه نامه پژوهش، شماره 5، 37-42.

19-خداکرم پور، زهرا؛ سرحدی، فاطمه، 1392، بررسی رابطه اشتغال با تعارض کار-خانواده (مطالعه موردی زنان شاغل در سازمان­های دولتی شهرستان سیرجان)، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره­ی 161.

20-خوشبختی، جعفر، 1383، طراحی و تبیین مدل سه‌بعدی سبک‌های رهبری، کیفیت زندگی کاری کارکنان و اثربخشی مدیران دانشکده­ها و گروه‌های آموزشی تربیت‌بدنی دانشگاه­های دولتی کشور، رساله‌ی دکتری تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، تهران.

Adhikari, D. R., Gautam, D. K. 2010. Labor legislations for improving quality of work life in Nepal. International Journal of Law and Management, 52(1): 40-53.

Ahmad, A. 2008. Direct and indirect effects on work-family conflict on job performance. The journal of international management studies, 3: 176-179.

Allen, J., Meyer, P. 2002. Tree Component of Organizational Commitment-Human Resource. Management Review, 1(1):61-68.

Allen, N. J., Meyer, J.P. 1990. The measurement and antecedents of affective continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18.

Allen. G.J. 1996. On developing a General Index of work commitment. Journal of vocational behavior.

Allen. N. J. 2007. Organizational commitment. Encyclopedia of industrial and organizational psychology. SAGE publications, 1: 548-551.

Aycan, Z. 2005. Relative contributions of childcare, spousal and organizational support in reducing work-family conflict for men and women: the case of turkey. Sterols: A journal of research.

چكيده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف­آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 1200 نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف­آباد در سال 1392 تشکیل می­داد. از میان این تعداد نمونه­ای به حجم 300 نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1993)، پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه­یر (1996) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) بود. تجزیه و تحلیل داده­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار spss-21 در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده­ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده­ها و مفروضات آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونه­ای استفاده به عمل آمده است. نتایج تحلیل یافته­های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه­ی مثبت معناداری وجود دارد. بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و مؤلفه­های کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مقیاس­های تعارض خانواد کار و کیفیت زندگی کاری به گونه­ی معنی­داری توان پیش­بینی تعهد سازمانی را به میزان 16 درصد دارا هستند و مقیاس­های تعارض خانواده-کار و کار-خانواده به طرز معنی­داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 10 درصد داراست و زیرمقیاس­های مؤلفه­ی کیفیت زندگی کاری به گونه­ی معنی­داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 37 درصد دارا هستند.

كليد واژه­ها: تعارض کار-خانواده، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی.

1-کلیات پژوهش

مقدمه و بیان مسأله

در جهان امروز بسیاری از فعالیت­های اساسی و حیاتی موردنیاز را سازمان­های گوناگون انجام می­دهند یعنی پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر سازمان­هاست؛ بنابراین می­توانیم جامعه­ی امروز را جامعه­ای سازمانی بنامیم. در این بین، از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی، سازمان­هایی هستند که بتوانند با کارآمدی و اثربخشی از عهده­ی وظایف خودبرآیند (علاقه بند،1388). فلسفه­­ی وجودی هرسازمان به نیروی­انسانی آن وابسته­است (مهدی­زاده و حسینی،1389). تقریبأ تمامی صاحب نظران، منابع انسانی را به عنوان اساسی­ترین عامل قلمداد کرده­اند؛ بنابراین منابع انسانی نقش محوری در تحول سازمان دارد و تحولات عظیم سازمانی از توانمندی­های نامحدود فکری این عامل سرچشمه می­گیرد (لوتانس[1]،1998)

یکی از فرایندهای مؤثر در کارایی سازمان، تعهد و پایبندی کارکنان است که می­تواند به تلاش بیشتر و تمایل قوی­تر برای حفظ سازمان منجر شود (پاگلیس[2] و گرین[3]، 2002).

تعهد­سازمانی[4] شامل قدرت نسبی هویت فرد با حضور در یک سازمان ویژه است. این تعریف سه مفهوم را در بردارد که عبارتند از اعتقاد قوی برای پذیرش اهداف سازمان، اشتیاق فراوان برای تلاش چشمگیر در سازمان و در نهایت تمایل برای تداوم عضویت فرد در سازمان (تانگ چن[5]، 2005؛ پاگلیس و گرین 2002).

ماتیو و زاجاک[6] (1990) متغیرهای مرتبط با تعهدسازمانی را در سه گروه عمده تقسیم بندی کرده­اند: 1. متغیرهای پیش شرط، 2-متغیرهای همبسته، 3-متغیرهای نتیجه. مدنی و زاهدی (1384) متغیرهای موثر بر تعهدسازمانی را در چهارگروه دسته بندی کرده­اند که به شرح زیر می­باشد:1- متغیرهای شخصی 2-متغیرهای شغلی 3-متغیرهای سازمانی 4-متغیرهای محیطی.

آنچه تحت­تأثیر ابعاد کیفیت­زندگی­کاری[7] بر عملکرد کارکنان تأثیر­ خواهد­داشت، متغیر تعهد­سازمانی است. آنچنان که در پژوهش­های خارجی و داخلی همچون گینودو[8] (1981)، لینکین[9] (1991)، هاولو[10] (1991)، جورتافت[11] (1993)، آلن[12] (1996)، جان سور[13] (2002)، حمیدی (1381)، گوهری (1376)، رستگاری (1378)، صنوبری (1379)، قمی­زاده (1379)، جمشیدی (1379)، مرادیان (1382) و خوشبختی (1383) نیز نشان­داده­شد که وجود هریک از موارد مطرح در کیفیت زندگی­کاری موجب بهبود عملکرد کارکنان خواهد­شد.

عبارت کیفیت زندگی کاری که از مفهوم سیستم فنی- اجتماعی باز که در دهه­ی 1970 طراحی شده، نشأت گرفته­است با استفاده از مناسب­ترین روابط بین تکنولوژی و سازمان­های اجتماعی به تضمین استقلال­درکار، اتکای متقابل و تمایل افراد به درگیرشدن در کار کمک­می­کند (ادهیکاری[14] و گاتمن[15]،2010). هرچند سیستم فنی- اجتماعی باز در عمل یک مفهوم قراردادی به حساب می­آید، در این مفهوم فرض می­شود که عملکرد بهینه­ی سیستم و سازمان­دهی فنی صحیح با شرایط شغلی­ای تطابق­دارد که درآنها نیازهای اجتماعی و روانی کارگران تامین می­گردد. کیفیت­زندگی­کاری بهتر منجربه برآورده­کردن الزامات اجتماعی و فنی شغل در سازمان­های ما می­گردد (میرکمالی و نارنجی ثانی[16]،2011).

در ابتدا، کیفیت زندگی­کاری بر اثرات استخدام بر خوب بودن کلی و سلامت کارمندان تمرکز کرده بود، اما حالا تأکید و تمرکز آن تغییرکرده است. هرسازمانی به فراهم کردن محیط خوبی برای کارکنان نیاز دارد که شامل همه مشوق­های مالی و غیرمالی می­شود که آنها بتوانند کارکنانشان را برای مدت طولانی و برای رسیدن به اهداف سازمان حفظ کنند (کار[17]، 2010). کیفیت زندگی­کاری به عنوان فرهنگ، سطح بالایی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان به­وجود می­آورد، به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه­ی آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آن­ها متعهد باشد.

از طرفی­دیگر یکی­ از عواملی که دارای تأثیرات دوجانبه برعملکردشغلی و عملکردخانوادگی فرد است تعارض کار- خانواده[18] است. تعارض کار-خانواده به تجربه­ای که در آن تقاضاهای حوزه کار و خانواده با یکدیگر تداخل پیدا می­کند و از منابع در دسترس فرد تجاوز می­کند اشاره دارد (رانتاتن، کینون، فدلت و پوکینن[19]،2008). تعارض کار-خانواده، زمانی اتفاق می­افتد که افراد در شرایطی قرار می­گیرند که باید نقش­های چندگانه را که نیاز به زمان، انرژی و تعهد دارد، انجام دهند و همه آن­ها با یکدیگر تداخل پیدا می­کند (جنز، چونکو، رنگرجن و رابرت[20]،2007).

طبق تعریف گرین هاوس (1985 نقل از رستگار خالد،1385) تعارض کار-خانواده نوعی از تعارض بین­نقشی می­باشد که در آن فشارهای ناشی از کار و خانواده از هر دو طرف و یا برخی جهات ناهمساز می­باشد. بدین معنا که مشارکت در نقش­کاری یا خانوادگی دشوار می­گردد.

تعارض کار-خانواده برای افراد و سازمان­ها به یک اندازه حائز اهمیت است. این تعارض در سازمان­ها باعث کاهش بهره­وری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی و افزایش تأخیر و غیبت و کناره گیری از کار می­شود (کوهن و براور،2006؛ کونولی،2000).

تعارض کار-خانواده بر گرفته از سه منبع است: تداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان که بازتاب دهنده­ی حالتی است که در آن خواسته­های شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانواده می­شود. تداخل کار در خانواده مبتنی بر فشار که مشخص کننده­ی این است که عوامل فشارزای شغلی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی کارکن، حتی هنگامی که در خانه به سر می­برد را مختل می­کند. در این شکل از تعارض، کارکردن موجب خستگی و بی­رمقی می­شود. تداخل کار در خانواده مبتنی بر رفتار مشخص کننده­ی آن است که رفتارهایی که در محل کار، انجام آنها انتظار می­رود، اگر در محیط خانواده­ی فرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل می­نمایند (اتزیون[21]،1987؛ گرین هاوس و دیوتل[22]،1985).

ضرورت و اهمیت مسأله

دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهدسازمانی اعضایش را افزایش دهد (استیرز و پورتر[23]، ۱۹۹۲). اولاً تعهدسازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد (گرینبرگ و بارون[24]، ۲۰۰0). ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهدسازمانی با پیامدهایی ازقبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر[25] ۱۹۸4)، حضور (ماتیو و زاجاک[26]، ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اریلی و چتمن،[27] ۱۹۸۶) و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی[28]، پورتر و استیرز، ۱۹۸۲) رابطه منفی دارد.

کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می­مانند و کار می­کنند. مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظ­کرده و پرورش دهند (وانگ و همکاران،2006) وتاثیر مثبت تعهدسازمانی در عملکرد سازمانها در بسیاری پژوهش­ها مورد تایید قرار گرفته است. افرادی که دارای تعهد کمتری هستند خروج و غیبت آنها از کار بیشتر است (آلن و ما­یر، 2002).

تعهد سازماني به عنوان يك نگرش و طرز تلقي همانطور كه كخ و اسيرز (1998) اظهار داشتند، قادر است اطلاعات مفيدي جهت برنامه­ريزي، سازماندهي، حفظ و نگهداري نيروي انساني، غيبت و تأخير و همچنين افزايش كارايي و عملكرد در اختيار مديران قراردهد.

اهمیت تعهدسازمانی در آن حد است که در متون تحقیقی اخیر، تعهدسازمانی به مثابه عامل مهمی برای درک و فهم علائق افراد و پیش­بینی­کننده خوبی برای ارزیابی تمایل آنها به باقی­ماندن در شغل خود، تلقی­شده است (اسماعیلی،1380) و همچنین اندازه گیری و شناخت تعهد سازمانی، اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزی و سازماندهی در اختیارمدیران قرار می­دهد (نقل از برهانی،1381) و به هماهنگی و تلفیق منافع فرد و سازمان کمک می­کند (رابینسون[29] و همکاران،1992).

بنابراین شناخت روش­هایی مناسب جهت افزایش تعهدسازمانی و نهایتأ بهبود عملکرد کارکنان و بهره­وری سازمان امری حیاتی است (دهقان، صدقیانی و مرادی، 1390).

از عوامل موثر بر تعهدسازمانی می­توان دسته بندی زیر را ارائه کرد:

1-عوامل شخصی که شامل سن، جنسیت، نژاد، سطح آموزش و … می­شود.

2-عوامل سازمانی می­باشد که شامل حیطه ی شغل، استقلال و خودمختاری در کار، چالش شغلی، درگیری و مشارکت شغلی می­باشد.

کیفیت زندگی کاری که بر تعهد سازمانی تاثیرگذار است، در این طبقه جای می­گیرد. کیفیت زندگی­کاری به عنوان فرهنگ، سطح بالایی از تعهدمتقابل را بین افراد و سازمان به وجود می­آورد، به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آن­ها متعهد باشد (یاوری و همکاران،1388).

3-عامل سوم فرصتهای شغلی و مسئولیت های خانوادگی کارکنان است.

که نشان دهنده تاثیر تعارض کار-خانواده بر تعهدسازمانی کارکنان می­باشد.

تعارض کار-خانواده با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتارهای مدنی-سازمانی و عملکردشغلی رابطه­ی منفی داشته و رابطه­ی آن با استرس شغلی، افسردگی، اعتیاد، تمایل به ترک شغل و ترک شغل واقعی، مثبت است. هم چنین تعارض کار-خانواده با رضایت از زندگی، رضایت زناشویی، رضایت خانوادگی و عملکرد خانوادگی رابطه­ی منفی دارد (روجلبرگ،2007).

تعارض کار-خانواده به تجربه­ای که در آن تقاضاهای حوزه کار و خانواده با یکدیگر تداخل پیدامی­کند و از منابع در دسترس فرد تجاوز می­کند، اشاره دارد (رانتانن، کینون، فدلت و پوکینن[30]،2008).

همچنین لاولر، جان هانگ ویلیی[31] (2007) درپژوهشی مشخص کردند که تعادل کار و زندگی، محیط کار ایمن و بهداشی، پرداخت منصفانه و کافی و امنیت مداوم تأثیر مثبتی بر تعهدسازمانی دارد.

مطالب پیشین ضرورت و اهمیت بررسی متغیر تعهدسازمانی را در بین کارکنان موردبررسی قرارداده­است و به پیامدهای مثبت توجه به تعهدسازمانی که افزایش بهره وری و… بود اشاره شد و هم چنین از اثرات منفی عدم توجه نظیر غیبت و تمایل به ترک شغل و… نیز بحث شد.

از متغیرهای مرتبط با تعهدسازمانی کیفیت زندگی­ کاری نام برده شد که تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معنادار تعهدسازمانی با کیفیت زندگی کاری را تایید کرده­اند و همچنین پژوهش­ها ثابت کرده­اند بین تعارض کار-خانواده و تعهدسازمانی رابطه­ی معکوس معنی داری وجود دارد.

اهداف پژوهش

اهداف کلی:

1-  تعیین وضعیت زندگی کاری، تعارض کار-خانواده و تعهدسازمانی کارکنان

2-  تعیین سهم کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده در پیش بینی تعهدسازمانی

3-  بررسی رابطه­ی کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی کارکنان

اهداف جزئی:

1- تعیین وضعیت کیفیت­زندگی­کاری کارکنان

2- تعیین وضعیت تعارض کار-خانواده کارکنان

3- تعیین وضعیت تعهدسازمانی کارکنان

4- تعیین سهم کیفیت زندگی­کاری و تعارض کار-خانواده در پیش­بینی تعهدسازمانی کارکنان

5- تعیین رابطه بین کیفیت زندگی­کاری و ابعاد آن با تعهدسازمانی کارکنان

6- تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد آن با تعهدسازمانی کارکنان

سوالات اصلی پژوهش

وضعیت کیفیت زندگی­کاری کارکنان چگونه است؟

وضعیت تعارض کار-خانواده چگونه است؟

وضعیت تعهدسازمانی کارکنان چگونه است؟

ابعاد کیفیت­زندگی­کاری با تعهدسازمانی رابطه دارد؟

ابعاد تعارض کار-خانواده با تعهدسازمانی رابطه دارد؟

سهم کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده در پیش­بینی تعهدسازمانی چقدر است؟

فرضیات پژوهش

1- بین کیفیت زندگی­کاری با تعهدسازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد.

2- بین تعارض کار-خانواده با تعهدسازمانی ارتباط وجود دارد.

3- بین کیفیت­زندگی­کاری و تعارض کار-خانواده با تعهدسازمانی ارتباط وجود دارد.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف نظری تعهدسازمانی:

تعهدسازمانی عبارت است ازنگرش یا جهت گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان مرتبط می­سازد (گاتمن[32]،2004) و نشان دهنده احساس وابستگی افراد به سازمان (یانیس[33] و دیگران،2008) وتمایل به گذاشتن انرژی وفاداری (کیم[34]، لیئونگ[35] و لی،2005) خویش به نظام اجتماعی است (مایر،2002) که بر اساس آن خود را با سازمان تعیین هویت می­کند.

یکی از معتبرترین الگوها برای بررسی تعهد سازمانی الگوی سه مولفه­ای ما­یر و آلن[36] (1990) است که مولفه­های آن عبارتند از:

1-تعهد عاطفی[37]: به معنی وابستگی­عاطفی به سازمان،ابراز هویت با سازمان و عجین بودن با آن است؛

2-تعهد مستمر[38]: به معنی درک هزینه­هایی است که ترک سازمان برای فرد به وجود می­آورد؛

3-تعهدهنجاری[39]: به معنی احساس التزام و دین به سازمان و ادامه ی کار در آن است.

می­یرو آلن معتقدند نقطه­ی مشترک ابعاد سه گانه­ی تعهد سازمانی، پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان است.

در این پژوهش منظور از تعهدسازمانی نمره­ای است که آزمودنی در مقیاس تعهدسازمانی آلن و مایر کسب می­کند و مقیاس­ها فاصله­ای است.

[1]-Luthans

[2]-Paglis

[3]-Green

[4]-Organizational commitment

[5] – Tung Chen

[6]-Mathieu J.E; Zajac. D.M.

[7]-Quality of work-life

[8]-Ginnodo

[9]-Lincoin

[10]-Havlo

[11]-Jortaft

[12]-Allen

[13]-Johnsrud

[14]-Adhikari

[15]– Gautam

[16]– Mirkamali & Narenji Thani

[17]-Kaur

[18] – Work-Family Conflict

[19]-Rantanen, Kinunen, Feldt, & Pulkinen

[20]-Jones, Chonko, Rongarajan & Robert

[21]-Etzion

[22]-Greenhaus & Beutell

[23]– Steers & poter

[24]– Greenberg, J. & Baron, R.A

[25]– Bateman, T. S., & Strasser

[26]– Mathieu & Zajac

[27] – O’Reilly & Chatman

[28] -Mowday

[29]-Robinson et al

[30] – Rantanen, Kinunen, Feldt, & Pulkinen

[31]-Lawler, Chan Huang & Yilei

[32]– Gutman

[33]– Yannis

[34]– Kim

[35]– Lee Yong

[36]-Meyer& Allen

[37]-Affective Commitment

[38]-Continuance Commitment

[39]-Normative Commitment

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122