پايان نامه رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني در سازمان تامين اجتماعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني در سازمان تامين اجتماعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 132 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني در سازمان تامين اجتماعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل  اول: کلیات تحقیق
1-1 ) مقدمه    3
1-2 ) بيان مساله    4
1-3 ) اهميت و ضرورت انجام تحقيق    6
1-4 ) اهداف تحقيق    8
1-4- 1)اهداف علمی    8
1-4-2)اهداف کاربردی    8
1-5 ) چهارچوب نظري    8
1-7 ) فرضيه هاي تحقيق      11
1-8 ) تعريف نظري و عملياتي متغيرها    11
1-8-1 )متغیر مستقل (تعهد سازمانی)    11
1-8-2) متغیر وابسته تحقیق(رفتار شهروندی سازمانی)    13
1-9 ) قلمرو تحقيق    13
1-9-1) قلمرو موضوعي تحقيق    13
1-9-2) قلمرو مكاني تحقيق    13
1-9-3) قلمرو زماني تحقيق    13
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی    15
2-1-1) مقدمه    15
2-1-2) ورود مفهوم رفتار شهروندي سازماني به ادبيات مديريت    16
2-1-3) تعریف رفتار  شهروندی سازمانی    17
2-1-4) انواع مدل های رفتار شهروندي در سازمان      19
2-1-5)ویژگي هاي کليدي رفتار شهروندي سازماني    19
2-1-6) ابعاد رفتار شهروندي    20
2-1-6 -1) رفتارهاي کمک کننده    20
2-1-6 -2) رادمردي     21
2-1-6 -3) وفاداري سازماني    21
2-1-6 -4) اطاعت سازماني    22
2-1-6 -5) ابتکارات فردي    23
2-1-6 -6) رفتار يا فضيلت مدني    23
2-1-6 -7 )توسعه خود    24
2-1-7)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی       24
2-1-8)تاثیر رفتارشهروندی بر عملکرد سازمان    25
2-1- 9) رفتار شهروندي در حوزه اداره امور عمومي     27
2-1-10) عوامل ایجادکننده رفتار شهروندی در سازمان ها    29
بخش دوم:تعهد سازمانی    33
2-2-1) مقدمه    33
2-2-3) انواع تعهد    35
2-2-4) عوامل موثر بر تعهد سازمانی    43
2-2-4-1) تعهد عاطفی و عوامل موثر بر آن    50
2-2-4-2) تعهد مستمر و عوامل موثر بر آن    53
2-2-4-3) تعهد هنجاری و عوامل موثر بر آن    55
2-2-5 )مدل های معروف تعهد سازمانی     58
2-2-6)مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی    59
2-2-7 ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی    60
2-2-8)تعهدسازمانی وعملکردکارکنان    63
بخش سوم:پیشینه تحقیق    65
2-3-1) تحقیقات داخلی    65
2-3-2) تحقیقات خارجی    66
فصل سوم : روش تحقیق
3-1) مقدمه    69
3-3) روش تحقیق    70
3-4) جامعه و نمونه آماری    70
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات    71
3-5-1) روایی پرسشنامه    73
3-5-2) پایایی پرسشنامه    73
3-6) شیوه های تجزیه وتحلیل استفاده شده در تحقیق     75
3-6-1) تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی     75
3-6- 2) آمار استنباطی    75
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4 -1) مقدمه      78
4- 2 ) توصيف متغير هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان     79
4 – 3 ) توصیف متغیرهای تحقیق    84
4  – 4 ) آزمون نرماليته    90
4  – 5 ) آزمون فرضیه ها    91
فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1) مقدمه    98
5-2) نتایج آمار توصیفی       98
5-3) نتایج آمار استنباطی    99
5-4) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه      101
5-5) پیشنهاداتی بر پایه یافته های تحقیق    102
5- 6) محدودیت های تحقیق        104
5-7) پیشنهادات تحقیقات آتی    105
منابع و ماخذ    106
ضمائم    113

منابع ماخذ:

ابطحی، سیدحسن . مولایی، ناصر(1387) رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی، ماهنامه تدبیر،شماره 195.

استرون، حسین(1377)تعهد سازمانی،مدیریت در آوزش و پرورش،دوره 5،شماره17،ص74-73.

امیر کافی، مهدی .هاشمی نسب، فخرالسادات(1392)” تأثير عدالت سازماني، حمايت سازماني ادراک شده و اعتماد سازماني بر تعهد سازماني ”  مسائل اجتماعي ايران، سال چهارم، شمارة ۱، صص 62-33.

انصاری ، محمد اسماعیل . باقری کلجاهی علی . صالحی مسلم (1389)  تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن ، دوماهنامه توسعه ی انسانی پلیس ، سال 7 ، شماره 31 ، ص 72-35.

بهار لو، مصطفی . بشلیده ، کیومرث ، هاشمی شیخ شبانی ، سید اسماعیل . نعامی ، عبدالزهرا (1393)” بررسی رابطة الگوی تبادل رهبر- عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه ای توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی ” فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 1، صص 19-1.

بیگی نیا، عبدالرضا . سرداری ، احمد . عاشوری زاده علیرضا (11392)”رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان: شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان”فصلنامه پژوهش های مدیریت درایران، دوره 17، شماره 2، صص 41-19.

پورسلطاني زرندي، حسين . اميرجي نقندر ،رامين (1391)، «ارتباط تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهر مشهد » مديريت ورزشي ، شماره 16 ، صص 147-127.

تقی پور، آزاده (1391)” ربطه بین بازاریابی داخلی ورفتار شهروندی کارکنان درشهرداری های شرق استان گیلان ” پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه ازاد واحد رشت.

جعفری، حسن . صادقی ، احمد . خدایاری زرنق ، رحیم (1390)” رابطه رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران ” فصلنامه علمي – پژوهشي علوم بهداشتي، سال سوم، شمارة ٤، صص 60-52.

حاجی احمدی، فاطمه(1382)تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی قم،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهراء،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

حسنقلیپور ، طهمورث . انصاری ، منوچهر . الهی کل ، اکرم . رحمانی یوشانلوئی ، حسین (1391)” تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغير هاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردكاوي بانك ملت شهر تهران “فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 11، صص54-39.

حسینیان، شهامت . (1386) “تاثیر طرح تعدیل نیروی انسانی برعملکرد کارکنان از دیدگاه مدیران”، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 2، شماره 3، ص 311-296.

خاکی، غلامرضا، 1386، مدیریت بهره وری، انتشارات کوهسار، چاپ پنجم.

دانایی فرد، حسن . ابراهیمی بلوطبازه، عباس(1387)«رفتارشهروندی درسازمان های دولتی: تاملی برمبانی ورویکرد های تئوریک»، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

دعایی ، حبیب الله، . برجعلی لو، شهلا( 1389) بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 3، ص 77-63.

رافضی، زهره . اسکندری ، حسین . عباس پور ، عباس(1391)” رابطه بين ابعاد شخصيت و دو نوع رفتار شهروندي سازماني”پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي، دوره ي 2، شماره ي 5، صص 54-41.

رامین مهر، حمید . هادی زاده مقدم ، اکرم . احمدی ، ایمان(1388)” بررسی رابطه‌ی بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: ( شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ستاد تهران)” پژوهش نامه مدیریت تحول سال اول، شمارة 2.صص 88-65.

رحمان سرشت ، حسین . فیاضی، مرجان(1387) رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی (ویژه مدیریت)، سال 8، شماره 29، ص 96-73.

ساروقی، احمد، (1375) تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 35،ص57-41.

ساعتچی، محمود . قاسمی، نوشاد . نمازی، سمیه( 1387) بررسی رابطه ی میان انگیزه ی شغلی مدیران، رضایت و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه ی شهرستان مرودشت، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال 1، شماره 2، ص 168-147.

سلیمی، محمد . حسنی ، افسانه . رعدآبادی ، مهدی . طاهری میرقاعد ، مسعود . حسینی ، سید هادی . بختیاری ، محمد (1392)” همبستگی بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد آن با مشارکت شغلی در کارکنان دو بیمارستان خصوصی و دولتی شهر تهران”فصلنامه  مدیریت ارتقاي سلامت دوره 2 شماره 4 صص. 56-50.

سید جوادین، سید رضا  .  عابدی ، احسان  .  زدانی ، حمیدرضا  .  پورولی ، بهروز (1392)” بررسي نقش ميانجي اعتماد و تعهدسازماني در رابطه بين عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني در بيمارستان ها”فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 1، صص 118-105.

سید نقوی، میر علی . رفعتی آلاشتی، کبری  (1389) در تحقیقی تحت عنوان ” رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني و نقش فرهنگ سازماني در تعديل اين رابطه(مطالعه موردي: شركت نفت و گاز پارس)” فصلنامه علمي- پژوهشي مديريت و منابع انساني صنعت نفت، سال سوم،  شماره 1،صص 24-9.

شفقت ، ابوطالب .  زاهدی ، محمد جواد . نازک تبار ، حسین (1392)” تعهد سازمانى بر عملكرد شركت هاى صنعتى بر اساس الگوى مى ير و همكاران (مطالعه موردى شهرك هاى صنعتى استان مازندران)” فصلنامه بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 1، پیاپی 19،صص 85-70.

شفیعی، مهرداد(1392)” تعهد سازماني در شرکت هاي نوپاي دانش بنيان؛ عامل انسجام تيم و بقاي کسب و کار در محيط رقابتي” فصلنامه تخصصي پارک ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 34 ، صص 52-44.

صالحی صدقانی، پانته آ . تاج زاده نمین ، ابوالفضل . داروییان ، سهیلا(1393)”اثرات بازار یابی داخلی بر تعهد سازمانی هولدینگ اتکا” مطالعات کمّی در مدیریت، سال پنجم، شماره اول ، صص 224-195.

صفرنیا، حسن(1390)”بررسی عوامل موثردرایجادوتقویت تعهد سازمانی کارکنان بانک های دولتی “پژوهش های مدیریت در ایران-مدرس علوم انسانی-دوره 15، شماره 2، صص: 105- 85.

طالقانی ، غلامرضا .  نرگسیان ، عباس  .  غریبی ، مجتبی  . کوشکی ، علیرضا ، (1391) ، ” بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با نگرش هاي شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو ” مجله علمی  پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دوره دهم، شماره اول، صص  114-97.

طیبی، محسن . ایوبی، فاطمه  . سید عامری، میرحسن ،(1393)” ارتباط بين مديريت مشاركتي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان باشگاه فولاد مباركه سپاهان” فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي، دورة 2، شماره 4، صص 128-113.

عریضی، حمیدرضا . براتی، هاجر(1392)” اعتماد به سرپرست ميانجي بين تعهد سازماني و تعهد به تغيير” فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ، سال بیست و سوم شماره 72 ، صص22-1.

عموزاد، محمد . موسوی، سید امین . مدنی، سید حسین ، (1390)، بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 3، شماره 9، ص 81-55.

فانی ، علی اصغر . دانائی فرد ، حسن  .  زکیانی ، شعله ،(1392)” بررسي تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني وعدالت سازماني”فصلنامه پژوهش های مدیریت درایران، دوره 17، شماره 1، صص 16-1.

فتاحی، مهدی . اعظمی، امیر ، (1387)« رفتار شهروندي‌ سازماني: بیان تعاریف، عوامل ایجاد کننده، پیامد ها وارائه یک مدل اولیه»، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

فرجی، بهینه ، احمدی . فریدون تأثير ويژگيهاي شخصيتي افراد در توسعه رفتار شهروندي سازماني مطالعه موردي اعضاي تعاونيهاي فعال بخش صنعت شهرستان سنندج، تعاون، سال بيست و دوم، دوره جديد، شماره 8، صص 36-17.

فرهنگی، علی اکبر . فتاحی، مهدی . واثق، بهاره ، (1385) «معنویت در محیط کارو نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی» فرهنگ مدیریت سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان 1385- صفحه 36-5

قربانی، محمود . چترسیماب،رحیم، 1386، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی، نشریه صنعت و کارآفرینی، شماره22.

کرد تمینی، بهمن . کوهی ، ملیحه( 1390)” بررسي رابطه تعهد سازماني با فرسودگي شغلي و معنويت سازماني در بين كارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان” پژوهشهاي مديريت عمومي، سال چهارم ، شماره چهاردهم ،صص 144-129.

محمودی میمند ، محمد . هرندی، عطاالله (1393)” تبيين نقش رفتار شهروندي سازماني در ارزش ويژه برند مبتني مشتري” مجله مدیریت بازار یابی، شماره 23، صص124-111.

Alotaibi, G. A. (2005). “Antecedents of organizational citizenship behavior.a study of public personnel in Kuwit”. Public personnel management. Vol. 30 (3).PP: 350-363.

Antonia Mercedes Garcia – Cabrera, Maria Gracia Garcia – Soto. (2011).“MNC commitment, OCB role definition and intent to leave in subsidiary top managers: the moderating effect of uncertainty avoidance values”. International Journal of Intercultural, In Press, Corrected Proof, Available Online 5.

Appelbaum, Steven . Bartolomucci, Nicolas . Boulanger , Jonathan . Corrigan, Rodney . Chrystine , Isabelle Doré . Girard , Chrystine . Serroni, Carlo, (‌2004) “Organizational citizenship behavior : a case study of culture, leadership and trust ” ,management decision ,Vol.42 , No.1, pp. 13-40.

Asiedu,Michael.OwusuSarfo,Adiel,Daniel,(2014) “ Organisational Commitment And Citizenship Behaviour : Tools to Improve Employee Performance , An Internal Marketing Approach” European Scientific Journal , vol.10, No.4.pp:288-305.

Bienstock, C.Carol & Demoranville, W. Carol & Smith, K. Rachel .(2003) ” Organizational citizenship behavior and service quality “, journal of services marketing, Vol 17, No.4, pp. 357-378.

, & Armario and Ruiz, (2004). “The Influence of Employee Organizational Citizenship Behaviour Customer Layalty”, International Journal of Service Industry Management, vol. 15, N.1.

Ping, Yu., Tsai, Hsim, CHU. (2007). “Exploring knowledge contribution from an OCB perspective”. Information and management. Vol. 44, PP: 321-331.

Chun, J. S., Shin, Y., Choi, J. N. & Kim, M. S. (2013). “How does corporate ethics contribute to firm financial performance? The mediating role of collective organizational commitment and organizational citizenship behavior”, Journal of Management, 39 (4), pp. 853-877.

Cropanzano, R. and Ambrose, R. (2001),” Procedural justice and work motivation. in steers”, R. M. And Porter, L. W. (Eds.) Motivation and Work Behavior, 5th Edition, pp 131-143.

Dennis, Wat. (2005), Equity and relationship quality influences on organizational behavior. Personnel Review, 34 (4): 406-422.

dorothea wahyu ariani(2014)” Relationship Personality,job satisfaction, Organizational commitment and Organizational Citizenship Behavior of service  industries  in Indonesia “Research Journal of business Management no 8(3):pp262-283

English, Brian. Morrison, David . Chalon, Christopher,(2010), “Moderator effects of organizational tenure on the relationship between psychological climate and affective commitment”, Journal of Management Development, Vol. 29 No. 4, pp. 394-408.

Mamman, Aminu, Kamoche, Ken and Bakuwa, Rhoda, 2012, Diversity, organizational commitment and organizational citizenship behavior: An organizing framework, Human Resource Management Review, Vol: 22, p: 285–302.

Markovits, Yannis ,(2008)” Regulatory foci and organizational commitment ” Journal of Vocational Behavior 73 (2008)pp: 485–489.

MEYER , J. & ALLEN , J. , (1998) ,  “Examination of the combined effects of work values and early work experiences on organizational commitment” , JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, VOL. 19, 29-52.

Meyer, J. P., Allen, N. J . Gellatly, I. R)1990(“Affective and continuance commitment to the organization: Evaluation of measures and analysis of concurrent and time-lagged relations”The Journal of Applied sychology,vol:75,P;710–720.

Meyer, John, P. and Natdi, Allen. J., (1991).” A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, Vol. 1, pp.61-98.

Meyer, John, P. and Natdi, Allen. J., (1991).” A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, Vol. 1, pp.61-98.

Muhammad, Saher Khushi(2012)” Role of Commitment in the Development of Employee’s Citizenship Behaviour: Evidence from banking Sector of Pakistan” International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 20.pp:247-254.

Nadim, Jahangir. Mohammad, Muzahid Akbar. Mahmudul Haq (2004).“Organizational citizenship behavior: it’s nature and antecedents”. BRAC university jurnal. Vol. 1, No. 2, PP: 75-85.

Norshidah, Nordin,(2012)” Assessing Emotional Intelligence, Leadership Behaviour and Organizational Commitment in a Higher Learning Institution” Procedia – Social and Behavioral Sciences 56 .pp: 643 – 651.

Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Beth Pain, J., and Bachrach. D.G. (2000). “Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research”. Journal of management. 26(3),PP: 513-563.

Satisfaction and the dimensions of organizational citizenship behavior: mediating role of organizational commitment” The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol.18, No.1, pp.243-269

Maria,(2010)”The role of social socialization tactics in the relationship between socialization content and newcomers’ affective commitment”Journal of Managerial Psychology,Vol. 25,No. 3,pp. 301-327.

Sjahruddin, Herman,(2013)” Organizational Justice, Organizational Commitment and Trust in Manager as predictor of Organizational Citizenship Behavior” Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business,vol 4, no 12 pp: 133-141.

چکیده:

بررسی وشناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی می تواند دارای اهمیت فراوانی برای تمامی سازمان ها و شرکت ها واز جمله سازمان تامین اجتماعی باشد. دراین راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی بوده که تعدا آنها 725 نفر بوده و بر طبق روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس  196 نفر از بین آنها به عنوان نمونه تحقیق حاضر انتخاب شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری ، تعهد مستمر، تعهد سازمانی

1-1 ) مقدمه

بررسی رفتار افراد در محیط های کاری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است. در حقیقت، درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف، موجب بهبود عملکرد و ارتقای اثربخشی سازمانی خواهد شد . دراین راستا مفهوم شهروندي سازماني به نيروي انساني سازمانها از منظر بديعي مي نگرد و ايشان را به عنوان شهروندان سازماني خود مي شناسد و درصدد است تا زمينه را براي بروز هر چه بهتر اين شهروند فراهم سازد. در واقع، شهروند سازماني علي رغم رفتارهاي فرانقش، به دنبال كسب پاداش از سازمان نيست، بلكه از خود گذشتگي شغلي دارد و به اينكه رفتارهاي فرانقش وي در تعالي سازمانش موثر است، باور دارد و تمام تلاش خود را براي بهبود و توسعه سازمان خود به كار مي گيرد . در گذشته، محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه ی بین رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی، بیشتر به رفتارهای درون نقشی توجه می کردند. این رفتارها ناظر بر کارها، وظایف و مسئولیت های رسمی مانند: آنچه در شرح شغل آمده است، می باشند. اما امروزه توجه ی ایشان بیشتر به رفتارهای فرانقشی معطوف گشته است. رفتارهای فرانقشی، به فعالیت های فی نفسه خودجوش و آگاهانه مربوط هستند (مانند کمک به دیگران) و به طور مستقیم یا صریح به وسیله ی سیستم رسمی پاداش سازمان پیش بینی نشده اند اما کارآیی سازمان را به عنوان یک کل افزایش می دهند. سازمان های موفق، کارکنانی دارند که احساس مسئولیتی فراتر از آنچه که شغلشان برای آنها ایجاب می کنند، دارند و به نوعی خود را وقف موفقیت سازمانشان نموده و در این راستا به طور داوطلبانه وقت و انرژی بسیاری را صرف سازمان متبوعه می کنند . از سوی دیگر تعهد سازمانی به عنوان متغیری است که بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر گذار است. تعهد سازماني از ديرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است و از زمان ورود به پژوهش هاي سازماني، نظريه پردازان بسياري به آن پرداخته اند . با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق بعد از بیان مساله ، به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد. سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها وبیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

1-2 ) بيان مساله                                  

رفتار شهروندی سازمانی از جمله مفاهیم نوین مدیریتی است که تاثیرات فردی و سازمانی متعددی دارد و یکی از موضوعاتی است که به صورت گسترده در تحقیقات علوم رفتاری به آن پرداخته شده است (Unal ,2013). شناخت وضعیت این نوع رفتار و راهکارهای توسعه ی آن در بهبود فعالیت های سازمانی نقش مهمی را ایفا می کند. با توجه به اهمیت شهروندان سازمانی به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان، رفتار ایشان نیز می تواند بسیار با ارزش تلقی گردد و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی سازمانی  پرداخته اند (فرجی و احمدی، 1390). این مطالعات عموماً بیان می دارند که رفتار شهروندی سازمانی  برای سازمان ها، مدیران و کارکنان فواید زیادی را دربر دارد و میتواند منجر به بهینه سازی منابع، بهبود بهره وری سازمان و عملکرد اثربخش کارکنان  شده و سازمان را درمقابل با تغییرات محیطی توانمند سازد  (Wang, 2014). امروزه سازمان ها (مانند سازمان تامین اجتماعی) نیازمند کارکنانی هستند که فعالیت های فراتر از نقش سازمانی خود در سازمان انجام دهند. این رفتار ها باعث  بهبود عملکرد سازمان شده و باعث می شود که سازمان ها قادر به بهبود کیفیت و کمیت ارایه خدمات به مراجعین شده و همچنین قادربه برآورده ساختن معیارهای عملکرد سازمان گردد(013 Sjahruddin, 2). رفتار شهروندي به عنوان رفتارهايي توصيف شده است كه فراتر از عملكرد وظيفهاي و مهارت فني فرد قرار دارد و به عنوان تسهيل كننده هاي اصلي انجام وظايف عمل مي كنند. اين گونه رفتارها ارتباط عميقي با ارزشهاي بنيادي كاركنان كه سبب انگيزش رفتاري در آنان مي گردد نيز دارا مي باشند (محمودی میمند و هرندی، 1393). از سوی دیگر عوامل مختلفی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان تاثیر دارند، که یکی از عوامل تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی نشان دهند میزان تلاش بیش از حد معمول کارکنان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. تعهد سازمانی در حقیقت توصیفی است از حالت روانشناختی، که نشان می دهد فرد می خواهد در سازمان بماند (Asiedu etal., 2014). تعهد از علاقه و وفاداری به کار و باور قوی نسبت به اررزش های سازمانی ناشي مي گرد (صالحی صدقیانی وهمکاران، 1393). می توان گفت که تعهد سازمانی عبارت است از نگرش های مثبت یامنفی افراد نسبت به کل سازمانی که در آن مشغول به کار هستند. درتعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد واز طریق آن سازمان خود رامورد شناسایی قرار می دهد.در تعهد سازمانی ، فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که عضویت آن باشد. به عبارت دیگر ، تعهد سازمانی، نوعی نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان در یک فرایند مستمر، به واسطه مشارکت افراد در تصمیم های سازمانی، توجه افراد به سازمان، موقعیت و رفاه سازمان – تلقی می شود (بیگی نیا و همکاران، 1392). ازسوی دیگر سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمان های کشور می باشد که دارای تعداد زیادی ارباب رجوع بوده و این تعداد مراجعه کننده ها درطیف های مختلفی از نظردرآمد، تحصیلات، سن، نوع شغل و… هستند، همین موضوع باعث ایجاد تنوع رفتاری درمراجعین می باشد که نا خوداگاه شرایط را برای کارکنان پیچیده تر می نماید. با توجه به اینکه رفتار شهروندی سازمانی از ضروریات اساسی سازمانهای امروزی بوده و تحقیقات کنونی، رفتارهای فراتر از نقش را مد نظر قرار داده و غفلت از آنها ، در عملکردکارکنان قابل قبول نخواهدبود، بنابراین لزوم توجه هرچه بیشتر سازمانها به این مقوله اهمیت روزافزونی پیدا کرده که در این بین سازمان تأمین اجتماعی نیز مستثنی نمی باشد. در این تحقیق  تعهد سازمانی و ابعاد آن به عنوان متغیر مستقل و رفتارشهروندی سازمانی و ابعاد آن به عنوان متغیر وابسته و سابقه کار و تحصیلات به عنوان متغیر تعدیل گر  در نظر گرفته شده است و به بررسی رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان تأمین اجتماعی استان گیلان می پردازد. به این ترتیب  سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است:

آیارابطه ای بین تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  وجود دارد؟

 1-3 ) اهميت و ضرورت انجام تحقيق

بالا بودن سطح رفتار هاي شهروندي سازمانی در یک سازمان باعث می شود آن سازمان به محیطی جذاب جهت کار و فعالیت تبدیل شود، چراکه سازمان هایی که سطح رفتار شهروندي سازمانی درآن ها بالاست با جذب نیرو هاي کارآمد تر و کاهش میزان ترك خدمت از کارکنان عملکرد بهتري خواهند داشت. به همین جهت مفهوم رفتار شهروندي سازمانی به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حوزه رفتار سازمانی مطرح میشود که می کوشد تا با ارائه راهکارهایی به منظور بالا بردن تعهد سازمان ها، بهبود عملکرد، رضایت مشتریان، وفاداري و رضایت شغلی آن ها قدمهایی موثر بردارد (سلیمی وهمکاران ، 1392). رفتار شهروندی سازمانی دارای منافع زیادی برای سازمان می باشد. شهروندان خوب سازمانی با حفظ منافع سازمان، آن را در تخصیص منافع بصورت کارا و بهینه، یاری می رسانند. رفتار شهروندی سازمانی، بهره وری کارکنان و گروه های کاری را افزایش داده، کار تیمی را تشویق می کند، ارتباطات، همکاری، کمک های بین کارکنان را افزایش می دهد، نرخ اشتباهات را کاهش داده و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسایل سازمانی، افزایش می دهد و به طور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم می آورد. رفتار شهروندی سازمانی از طریق اثرگذاری بر عوامل درون سازمانی از قیبل: جو سازمانی، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانی، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت و رفتارهای مخرب شغلی و نیز با تاثیرگذاری بر بهبود عوامل برون سازمانی همچون: رضایت ارباب رجوع، کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان، موجب کیفیت عالی در عملکرد کارکنان می شود (Dennis, 2005). از سوی دیگر شناخت عوامل موثر بر بروز این رفتار بسیار حایز اهمیت است. چرا که می توان با تقویت این عوامل پبیش بینی کننده ، میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی را در بین کارکنان بالا برد. این موضوع در سازمانی مانند ، تامین اجتماعی دارای اهمیت دو چندان است، چرا که بسیاری از خانوارهای کشور به نوعی با این سازمان درگیر هستند. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 12میلیون نفر بیمه شده و بیش از 2 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 37 میلیون نفر می‌رسد[1]. با توجه به حجم عظیم افراد تحت پوشش که بیش از 50درصد جمعیت کشور می باشد، اهمیت عملکرد این سازمان آن واضح و آشکار می گردد. با نوجه به این موارد تحقيقات نشان از تأثيرگذاري ويژگي هاي فردي، شغلي، سازماني و رفتارهاي رهبري بر رفتار شهروندي سازماني دارد. همچنین رفتار شهروندي سازماني نيز بر اثربخشي سازماني، كيفيت خدمات، درگيري شغلي، تعهد سازماني، عزت نفس و سرماية اجتماعي تأثير مي گذارد. در واقع رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي اهداف سازمان از طريق كمك به محيط اجتماعي و روان شناختي ياري رسانده از كل سازمان حمايت كرده و به آن سود مي رساند و موجب رضايت شغلي، محافظت از سازمان و بهره وري سازماني مي شود (وحدانی اسدی وهمکاران، 1393).

1-4 ) اهداف تحقيق

تحقیق حاضر دارای اهدافی به شرح زیر است:

1-4-)اهداف علمی:

1.بررسی وتعیین  میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. بررسی وتعیین  میزان رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.بررسی ارتباط بین میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن با میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

4-بررسی نقش تحصیلات و سابقه کار کارکنان در رابطه بین میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن با میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122