پايان نامه رابطه تورم و ماليات بر ارزش افزوده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه تورم و ماليات بر ارزش افزوده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه تورم و ماليات بر ارزش افزوده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش 2
1-1 بیان مسئله 3
1-2 اهمیت ضرورت تحقیق 3
1-3 اهداف تحقیق 3 1-4 فرضیه تحقیق 4
1-5 محدودیت تحقیق 4
1-6 روش تحقیق 4
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده 5
2-1 مفهوم مالیات 6
2-1-1 انواع مالیات مستقیم 6
2-1-2 انواع مالیات غیر مستقیم 6
2-2 مفهوم مالیات بر ارزش افزوده 7
2-3 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده 10
2-4 انواع مالیات بر ارزش افزوده 11
2-4-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید 12
2-4-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد 13
2-4-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف 13
2-5 ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده 14
2-5-1 خودکنترلی 14
2-5-2 خنثی بودن 15
2-5-3 کارایی مالیات بر ارزش افزوده 15
2-5-4 تنازلی بودن 16
2-6 روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده 16
2-7 نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده 18
2-7-1 نرخ واحد عمومی و یا نرخ های چندگانه 19
2-7-2 نرخ گذاری صفر 20
2-7-3 معافیت ها 20
2-8 آستانه معافیت 20
2-9 مقایسه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی 23
2-10 محاسن مالیات بر ارزش افزوده 24
2-11 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده 26
2-12 آثار اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 26
2-12-1 اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده 27
2-12-2 اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده 27
2-12-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده 27
2-13 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف 27
2-14 تحلیلی از تورم و تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم 30
2-14-1 مفهوم تورم 30
2-14-2 انواع تورم 30 2-14-3 چگونگی تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر تورم 31
2-15 مطالعات تجربی 31
2-15-1 مطالعات داخلی 31
2-15-2 مطالعات خارجی 33
فصل سوم : ارائه الگو و روش تحقیق 36
3-1 مقدمه 37
3-2 تصریح مدل 37
3-3 مدل سازی در قالب داده های تابلویی 40
3-3-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی 40
3-3-2 مدل کلی داده های تابلویی 42
3-3-3 تخمین زننده های GMM 44
3-3-3-1 روش گشتاورها 44
3-3-3-2 شرایط گشتاوری 44
3-3-3-3 روش تخمین گشتاورها 45
3-3-4 تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها 45
3-3-4-1 تعریف تخمین زننده GMM 46
3-3-4-2 تخمین ماتریس کواریانس 47
3-3-5 مدل داده های ترکیبی پویا 47
3-3-6 آزمون ریشه واحد و داده های تابلویی 51
3-3-7 آزمون لوین و لین – چو (LLC) 51
فصل چهارم : توصیف داده ها و برآورد الگو 53
4-1 مقدمه 54
4-2 توصیف داده ها 54
4-3 آزمون ریشه واحد داده های تابلویی 66
4-4 برآورد الگو و ارائه نتایج 67
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها 70
5-1 نتیجه گیری 71
5-2 پیشنهادها 71
منابع 72
فارسی 72
انگلیسی 74
پیوست ها 75
چکیده انگلیسی 94

منابع

فارسی :

ابویل، لیام رکین. مالیات بر ارزش افزوده مدرن 1375

اشرف زاده، سید حمید رضا مهرگان. اقتصاد سنجی پانل دیتا

آقایی، کمیجانی (1380) ” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی ” پژوهشنامه اقتصادی سال اول – شماره اول

بک جوانی، فاطمه  (1388) ” اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم (تجربه کشورهای در حال توسعه)” پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه مازندران – دانشکده اقتصاد

بیگدلی، محمدتقی و طهماسبی، فرهاد. مالیات برارزش افزوده مالیاتی مدرن – انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی

پژویان، جمشید (1380) ” بررسی تبعات اقتصادی مالیات برارزش افزوده در اقتصاد ایران” پژوهشنامه اقتصادی شماره یک

پژویان، جمشید (1384) ” اثرات تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده” روزنامه دنیای اقتصاد

پژویان، جمشید (1384) ” اقتصاد بخش عمومی مالیات ها” انتشارات پژوهشکده اقتصاد، چاپ سوم دانشگاه تربیت مدرس تهران

جعفری صمیمی (1387) ” اقتصاد بخش عمومی یک” سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)

10- حاتمی زاده، زیور (1384) ” بررسی مقایسه ای آثار درآمدی و تورمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا ” فصلنامه بررسی های بازرگانی – شماره چهاردهم

11- دانش جعفری (1385) ” مالیات برارزش افزوده و چالش تورم” فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی سال اول شماره اول صفحه 47

12- شهریاری راد، پرویز. نگرش به مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی اجرای آن در ایران 1383.

13- شیرین بخش، شمس الله و خوانساری، حسن – کاربرد Eviews اقتصاد سنجی

14- صادقی، فاطمه (1382) ” آثار تورمی و درآمدی مالیات برارزش افزوده در ایران ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)

15- طیب نیا، علی و رحمانی، تیمور (1383) ” بررسی اثرات اقتصادی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران ” دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده – وزارت امور اقتصادی – چاپ اول

16- عماد زاده، مصطفی (1384) ” بررسی عوامل پولی و غیر پولی مؤثر بر تورم در ایران ” پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سال 5

17- فهیم یحیایی، فریبا (1370) ” برآورد ظرفیت مالیاتی کشور” پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران

18- کمیجانی، اکبر (1384) ” تحلیلی بر مالیات برارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در ایران ” معاونت امور اقتصادی – چاپ اول

19- کیالاکدشتی،رحیم (1386) ” اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم (تجربه کشورهای آسیایی)” پایان نامه کارشناسی ارشد داشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

20- معماری، فرج ا… (1374) ” بررسی عوامل تعیین کننده مالیات بر واردات در ایران” پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه مازندران

21- وزارت امور اقتصادی و دارایی (1374) ” تحلیلی بر مالیات برارزش افزوده و بررسی امکان اجرای آن در ایران ”

22- وزارت امور اقتصادی و دارایی (1384) ” لایحه مالیات بر ارزش افزوده”

انگلیسی :

23- Brid & casanegra (1992) ,”Improving Tax Administration in        Developing Countries”, IMF , 1992

24-  Summers V & Emil M Sunley (1995) ,”An Analysis of Value – Added Taxes in Russia and Other Countries of the Fromer Soviet Union” Tax Votes International Vol 10 .

25- Tait A.A (1981) lbid , P . 193 , And P.J.N Sinclair ” Review of The Value Added Tax : Lessons From Europe” , ed . By Henry  J. Aron (Washingtion : Brooking Institution 1981). In pobic finance Quarterly         ( Bevery Hills, California) p.382

26- Tait , Alan (1991) , Value Added Tax : Administrative And Policy Issues , Washington D.C , internationalmonetary Fund.

چکیده :

امروزه اکثر جوامع با معضل تورم درگیر می باشند چرا که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به اشکال مختلف ظاهر می شود. با توجه به اینکه در بلند مدت هیچ واحد اقتصادی از نتایج نامطلوب تورم در امان نیست، شناسایی علل تورم و راهکارهای مقابله با آن همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

در پژوهش حاضر اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم مورد بررسی قرار می کیرد در این راستا با استفاده از اطلاعات آماری بیست و سه کشور منتخب طی دوره زمانی 2006-2002 اثر مالیات بر ارزش افزوده به همراه دیگر متغیرهای توضیحی از جمله ثبات سیاسی، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره های قبل بر تورم بررسی می شود.

نتایج حاصل از برآورد الگوها به با روش اقتصادسنجی داده های تابلویی حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبت و معنی داری بر تورم به همراه دارد. همچنین اثر ثبات سیاسی ، درجه باز بودن اقتصاداثرمنفی برتورم دارند و نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره های اثرمثبت برتورم دارند که مطابق نتایج مطالعات تجربی قبل حاصل شده است.

 فصل اول :

کلیات پژوهش

  ( 1-1 ) بیان مسئله :

نظام مالیاتی به طور کلی از دو جزء قوانین و مقررات مالیاتی و نظام اجرایی تشکیل شده است. نظام مالیاتی می بایست با توجه به تغییرات اقتصادی از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد نتایچ بررسی های انجام گرفته در زمینه مالیات ها حاکی از آن است که در اغلب کشورها عملکرد نظام مالیاتی از کارایی لازم برخوردار نمی باشد و انجام برخی اصلاحات در این زمینه ضروری می باشد. در این خصوص مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از راهکارهای اساسی اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

هر چند مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اثرات اقتصادی مثبت و گسترده بودن پایه مالیاتی آن مورد توجه دولت ها بوده که می تواند دولت را در اجرای سیاست های مالی یاری دهد، اما نگرانی هایی را نیز در جوامع ایجاد نموده است. یکی از این نگرانی ها (( اثرات این نوع از مالیات بر تورم )) می باشد. تورم یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکلات اقتصادی جوامع امروزی به شمار می آید که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به اشکال مختلف ظاهر می شود که: افزایش کسری بودجه دولت، کسری تراز پرداختها، افزایش نابرابری توزیع درآمد، کاهش پس اندازها و… از آن جمله به شمار می آید و با توجه به اینکه در بلند مدت هیچ واحد اقتصادی از نتایج نامطلوب تورم در امان نیست مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

( 1-2 ) اهمیت و ضرورت تحقیق :

بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده همواره از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه اغلب کشورها با معضل تورم مضمن درگیر می باشند شناسایی علل تورم و راهکارهای مقابله با ان همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد در این تحقیق با استنفاده از تجربه جهانی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای منتخب ( (OECD به بررسی اثر این مالیات بر تورم پرداخته می شود.

( 1-3 ) اهداف تحقیق :

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم می باشد.

( 1-4 ) فرضیه تحقیق :

فرضیه پژوهش حاضر به شکل زیر می باشد:

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم مثبت و معنی داری می باشد.

( 1-5 ) محدودیت های تحقیق :

محدودیت تحقیق حاضر عدم وجود اطلاعات آماری کامل و منسجم جهت بررسی اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم برای مجموعه وسیعی از کشورها می باشد.

 ( 1-6 ) روش تحقیق :

در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار Eviews و به کارگیری روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی اثر مالیات برارزش افزوده به همراه سایر عوامل، بر متغیر تورم درکشورهای منتخب طی سالهای 2006-2002 بررسی می شود.

فصل دوم :

مروری برادبیات تحقیقومطالعات انجام شده

 (2-1) مفهوم مالیات

مالیات مقدار مبالغی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالاها و خدمات عمومی و تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار گیرد. مالیات ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

الف : مالیات های مستقیم              ب : مالیات های غیرمستقیم

مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی وضع می شوند و در واقع این نوع مالیات از آنهایی که از امکانات عمومی جامعه بیشتر استفاده می کنند به صورت تصاعدی دریافت می شود در مقابل مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی هستند که بر کالاها وضع می شود. این نوع مالیات بر همه مصرف کنندگان کالا یا استفاده کنندگان خدمات تعلق می گیرد که دولت بر آنها مالیات وضع نموده است. [5]

(2-1-1) انواع مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم در کشورها به سه گروه تقسیم می شود :

* مالیات بر شرکت ها : که بیشترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم کشور دارد و به صورت مالیات بر شرکت های دولتی و مالیات بر شرکت های خصوصی وصول می شود.

* مالیات بر درآمد : که به صورت مالیات بر حقوق ( کارکنان بخش خصوصی و دولتی )، مالیات بر مشاغل و مالیات بر مستقلات دریافت می شود.

* مالیات بر ثروت : کمترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم دارد و به صورت مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقالات دارایی و سرقفلی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات تعاون، مالیات سالیانه املاک وصول می شود.

(2-1-2) انواع مالیات های غیرمستقیم

مالیات های غیرمستقیم به دو دسته تقسیم می شود :

* مالیات بر مصرف و فروش : به صورت مالیات بر فروش محصولات تولید داخلی مانند فرآورده های نفتی، مالیات بر فروش فراروده های الکلی صنعتی، مالیات بر فروش نوشابه های غیرالکلی، مالیات بر ماشین، مالیات بر فروش سیگار و … وصول می گردد.

* مالیات بر واردات : مالیاتی است که هنگام واردات کالا و خدمات در مبادی ورودی کشورها بر کالاها و خدمات وضع می شود این مالیات عموماً در قالب تعرفه گمرکی وصول می شود. [6]

(2-2) مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

در این بخش از پایان نامه ابتدا به مفهوم ارزش افزوده و سپس به مفهوم مالیات بر ارزش افزوده پرداخته   می شود ارزش افزوده معادل ارزشی است که تولید کننده قبل از فروش محصول و یا خدمت جدید به مواد خام و یا خریدهای اولیه خود اضافه می کند. ارزش افزوده به منظور اجتناب از احتساب مضاعف تولید ناخالص داخلی و یا تولید هر بنگاه یا مؤدی مالیاتی محاسبه می گردد.

از دیدگاه اداره مالیاتی، ارزش افزوده هر مؤدی مالیاتی معادل ارزش ستانده منهای ارزش داده آن مؤدی است. ارزش افزوده یک بنگاه نیز برابر با تفاوت بین عایدات ناشی از فروش محصولات تولید شده و کل هزینه هایی که بابت نهاده های تولید پرداخت شده می باشد. برای مثال موردی مشتمل بر سه بنگاه تولیدی و چند خانوار است را در نظر بگیرید. بنگاه تولیدی (1) با استفاده از خدمات عوامل تولید محصولی را تولید کرده که آن را به قیمت 1000 ریال به بنگاه تولیدی (2) می فروشد. بنگاه تولیدی (2) نیز با استفاده از خدمات عوامل تولید، مواد خام فوق را به مواد نیمه سوخته تبدیل کرده و آن را به قیمت 1500 ریال به بنگاه تولیدی (3) می فروشد. بنگاه تولیدی (3) نیز با استفاده از خدمات عوامل تولید، کالاهای نیمه ساخته را به کالاهای تمام شده تبدیل کرده و آن را به قیمت 2000 ریال به خانوارها می فروشد. به این ترتیب ارزش کل فروش سه بنگاه تولیدی مذکور معادل 4500 ریال بوده و این در حالی است که ارزش یا قیمت نهایی محصول فروخته شده به خانوارها برابر با 2000 ریال می باشد. جدول (2-1)  فرآیند ارزش افزوده الگوی فوق را طی مراحل تولید تشریح می کند.

 جدول شماره (2-1) فرآیند ارزش افزوده طی مراحل تولید

مراحل تولید خریدار ارزش ارزش افزوده
بنگاه تولیدی (1)

بنگاه تولیدی (2)

بنگاه تولیدی (3)

بنگاه تولیدی (2)

بنگاه تولیدی (3)

خانوارها

1000

1500

2000

1000

500

500

جمع کل 4500 2000

مالیات بر ارزش افزوده در مفهوم ساده خود به صورت مالیات بر ارزش افزوده اضافی طی مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات تعریف می گردد. بعبارتی مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند            مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید – توزیع، براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد. این مالیات غیرمستقیم در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند.

این نوع مالیات در فرآیند تولید یعنی از کارخانه تا محل فروش، مرحله به مرحله اخذ می شود. در مالیات بر ارزش افزوده، انباشت مرحله ای مالیات وجود نداشته و مالیات به صورتی جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می شود.

مثال موردی از مفهوم مالیات بر ارزش افزوده :

در جدول (2-2) نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده را در فرآیند تولید لباس نشان می دهد در این جدول مشاهده می گردد که کشاورز پنبه کار، پنبه را به قیمت 5000 ریال به کارخانه ریسندگی فروخته و از او فاکتور 5500 ریالی دریافت می کند. کارخانه ریسندگی پنبه را تبدیل به نخ کرده و آن را به قیمت 15000 ریال به کارخانه نساجی فروخته و از او فاکتور 16500 ریالی دریافت می کند. در این حالت او 500 ریال مالیات پرداختی خویش را در مرحله قبل به عنوان اعتبار مالیاتی از 1500 ریال کسر کرده و 1000 ریال مابقی آن را به عنوان بدهی مالیاتی به خزانه دولت واریز می کند. این فرآیند تولید و توزیع ادامه یافته تا به مرحله خرده فروشی لباس می رسد. در این مرحله خرده فروش، لباس را به قیمت 40000 ریال می خرد که در حقیقت 4000 ریال به عنوان مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد می پردازد. به این ترتیب مالیات جمع آوری شده در تمامی مراحل تولید معادل 4000 ریال بوده که توسط خرده فروش پرداخت شده است.

جدول شماره (2-2)  نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در مراحل تولید و توزیع لباس

فروشنده خریدار قیمت فروش ارزش افزوده در هر مرحله تولید مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد جمع دریافتی توسط فروشنده بدهی مالیاتی به دولت
کشاورز پنبه کار

کارخانه ریسندگی

کارخانه نساجی

عمده فروش پارچه

تولید کننده لباس

کارخانه ریسندگی

کارخانه نساجی

عمده فروش پارچه

تولید کننده لباس

خرده فروشی لباس

5000

15000

25000

30000

40000

5000

10000

10000

5000

10000

500

1500

2500

3000

4000

5500

16500

27500

33000

44000

500

1000

1000

500

1000

جمع مالیات بر ارزش افزوده پرداختی 4000

در جدول (2-3) به تفهیم نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده به بیانی دیگر می پردازد. در این جدول مشاهده می گردد که تولید کننده مواد خام، محصول خود را به قیمت 100 ریال می فروشد. در این مرحله با اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده ای معادل 10 درصد، مالیات بر ارزش افزوده ناخالص معادل 10 ریال خواهد بود که با ارقام مالیات بر ارزش افزوده خالص آن برابر است. تولید کننده صنایع کارخانه ای، محصول خود را به قیمت 200 ریال به فروش می رساند که مالیات بر ارزش افزوده ناخالص و مالیات برارزش افزوده خالص این مرحله به ترتیب معادل 20 ریال و 10 ریال می باشد. عمده فروش محصول را به قیمت 300 ریال به فروش رسانده و به ترتیب مالیات بر ارزش افزوده ناخالص و مالیات بر ارزش افزوده خالصی به میزان 30 ریال و 10 ریال ایجاد می کند. در مرحله انتهایی خرده فروش محصول را به قیمت 400 ریال به فروش می رساند و به ترتیب مالیات بر ارزش افزوده ناخالص و مالیات بر ارزش افزوده خالصی به میزان 40 ریال و 10 ریال ایجاد می کند. به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده معادل 40 ریال خواهد بود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير جهاني شدن اقتصادي بر تورم در کشور هاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122