پايان نامه رابطه خلاقيت سازماني و ويژگي هاي جمعيت شناختي با بهره وري وظايف سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه خلاقيت سازماني و ويژگي هاي جمعيت شناختي  با بهره وري وظايف سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه خلاقيت سازماني و ويژگي هاي جمعيت شناختي  با بهره وري وظايف سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- بيان مسأله 4
2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 7
3-1- اهداف¬ پژوهش 8
1-3-1- اهداف اصلی 8
2-3-1- اهداف¬ فرعی 9
4-1- سوالات پژوهش 9
5-1- متغيرها‌ي پژوهش و تعاريف مفهومي وعملياتي آن¬ها 9
1-5-1- تعاريف مفهومي متغييرها 9
2-5-1- تعاریف عملیاتی متغیرها 10
فصل دوم: مرور پیشینه پژوهش
مقدمه 12
1-2- مبانی نظری موضوع پژوهش 13
1-1-2- بهره¬وری سازمانی 13
1-1-1-2- تعاریف 13
2-1-1-2- تاریخچه بهره وری 15
3-1-1-2- اهمیت بهره وری 15
4-1-1-2- هفت «C» بهره وري 16
5-1-1-2- عوامل مؤثر بر بهره وري 17
1-5-1-1-2- عوامل خارجی 17
2-5-1-1-2- عوامل داخلی 17
6-1-1-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی 18
7-1-1-2- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری 20
8-1-1-2- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها 22
2-1-2- خلاقیت سازمانی 24
1-2-1-2- تعاریف 24
2-2-1-2- ویژگی¬های خلاقیت 28
3-2-1-2- تفاوت خلاقیت و نوآوری تغییر 29
4-2-1-2- ویژگی¬های شخصیت خلاق 30
5-2-1-2- نقش خلاقیت در بهره¬وری سازمان و توسعه نیروی انسانی 33
6-2-1-2- انگیزش و خلاقیت و بهبود عملکرد 34
7-2-1-2- آموزش عمومی خلاقیت سازمانی 35
8-2-1-2- شرایط ایجاد خلاقیت سازمانی 36
9-2-1-2- تکنیک¬های خلاقیت 36
1-9-2-1-2- تکنیک چرا 36
2-9-2-1-2- تکنیک یورش فکری 37
3-9-2-1-2- تکنیک شش کلاه فکری 38
4-9-2-1-2- تکنیک گروه اسمی 39
5-9-2-1-2- تکنیک الگو برداری از طبیعت 40
6-9-2-1-2- تکنیک دلفی 40
7-9-2-1-2- تکنیک TKG 40
3-1-2- ویژگی¬های جمعیت¬شناختی 42
1-3-1-2- تعریف 42
2-3-1-2- مهمترین ویژگی¬های جمعیت¬شناختی 42
1-2-3-1-2- تجربه کاری 42
2-2-3-1-2-الگوی نقش 42
3-2-3-1-2-تحصیلات 43
4-2-3-1-2- سن 43
5-2-3-1-2- نظام آموزشی 44
6-2-3-1-2-جایگاه اجتماعی 45
2-2- مبانی عملی موضوع پژوهش 45
1-2-2- پژوهش¬های انجام شده در داخل کشور 45
2-2-2- پژوهش¬های انجام شده در خارج از کشور 46
فصل سوم: روش¬شناسی
مقدمه 48
1-3- روش پژوهش 48
2-3- جامعه آماری گروه نمونه و روش نمونه¬گیری 48
3-3- ابزار گردآوری داده¬ها 49
4-3- روش اجرا و چگونگی گردآوری داده¬ها 51
5-3- روش آماری 51
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
مقدمه 53
1-4-توصیف داده¬ها 53
2-4- تحلیل داده¬ها 58
1-2-4- سوال اول پژوهش 58
2-2-4- سوال دوم پژوهش 59
3-2-4- سوال سوم پژوهش 59
4-2-4- سوال چهارم پژوهش 60
5-2-4- سوال پنجم پژوهش 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
مقدمه 63
1-5- بحث در نتایج 63
2-5- محدودیت¬های پژوهش 67
1-2-5- محدودیت¬های در اختیار محقق 67
1-2-5- محدودیت¬های خارج از اختیار محقق 67
3_5_ پیشنهادها 67
1_3_5_ پیشنهادهای کاربردی 67
2_3_5_ پیشنهادهای پژوهشی 68
منابع
منابع فارسی 70
منابع انگلیسی 74
پیوست
پیوست شماره 1: پرسشنامه خلاقیت رندسیپ 76
پیوست شماره2 : پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی 79
چکیده انگلیسی 81

منابع

منابع فارسی

آقايي فيشاني، تيمور، (1386)، خلاقیت و نوآوری در انسان­ها و سازمان­ها، تهران: انتشارات ترمه.

اصلانی، فرشید، (1390)، ارتباط کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی، مديريت منابع انساني، کارشناسی ارشد روانشناسی.

امیری، علیرضا و حمیدی، مهرزاد و خبیری، محمد و صفری، سمانه (1386)، ارتباط بین ساختارسازمانی وخلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی، حرکت، شماره 33، ص ص 117-105.

احمدي، پرويز، (1381)، طراحي مدل بهبود بهره وري نيروي انساني با نگرش بر مديريت بهره وري، رساله دكتري.

پورکاظمی، محمدحسین و شاکری نوایی، محمد (1383)،  بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده­های مدیریت دانشگاه­های تهران و نقش آن دربهره­وری دانشکده­ها.

پورداریانی، محمد، (1379)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: نشر پردیس.

ساعتچی، محمود، (1390)، روان­شناسی بهره­وری راهبردی، ویرایش تهران، ج 7.

سبزی علی آبادی، سارا و انصاری رنانی، قاسم، (1388)، اولویت بندی عوامل سازمانی موثر درارتقای بهره­وری نیروی انسانی درصنایع کوچک، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی .

جاهد، حسینعلی، (1385)، تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره وری مدیران میانی شرکت ایران خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.

جولازاده، محمد علی، (1388)، رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیأت­های تربیت بدنی استان مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

حاج کریمی ساری، عباسعلی، (1383)، خلاقیت و نوآوری و تأثیر آن بر بهره وری سازمانی، ماهنامه دانش مدیریت: شماره 25.

حسینی، افضل السادات، (1378)، ماهیت خلاقیت و شیوه­های پرورش آن، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم.

حقیقت جو، زهرا و ناظم، فتاح، (1387)، خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره­وری کارکنان دانشگاه­های علوم پزشکی کشور، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 4، ص ص 151-143.

خیابانچیان، نازیلا، (1383)، عامل­های مؤثر بر بهره­وری دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه خود، مدیران مدرسه­ها ومسئولان آموزش وپرورش و ارائه الگو­، المپیک، شماره 4، ص ص 28.

رحمتی اندامی، پگاه و اسفندیاری، علی اصغر (1388)، خلاقیت از عوامل مؤثر بر بهره وری و کارایی سازمان،  تهران: دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی.

صمد آقایی، جلیل، (1380)، تکنیک­های خلاقیت فردی و گروهی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

طاهري، شهنام، (1384)، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها(مديريت بهره وري فراگير)، تهران: نشر دهستان.

عامری،  سیدحسن و کوزه­چیان،  هاشم، (1381)،  رابطه سبک­های رهبری و خلاقیت با میزان اثربخشی مدیران تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  حرکت،  شماره 13،  ص ص :141-123.

قاسمی، لیلا، (1383)، شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظر مدیران ارشد و میانی بخش صنعت آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

فلاح شمس، میرفیض،  بوداغی خواجه نوبر، حسین، دلنوازاصغری، بیتا، (1388)، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، فراسوی مدیریت، شماره 21، ص ص 166-149.

گروه اي، بهرام، (1380)، تأملي بر بهره وري و مباحث نظري مرتبط با آن، تهران: نشر رمز.

مال امیری، منصور،  نیکنام،  علی اصغر، (1389)،  بررسی تأثیر تئوری­های سازمان برخلاقیت، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،  شماره 28.

مرحمتی، سعادت، (1392)، بررسی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد و میانی در بیمارستان­های آموزشی علوم پزشکی شیراز، مجله پزشکی هرمزگان،  شماره 2 ،  ص ص :182-175 .

میر میران، سید جلیل، (1384)،خلاقیت و نوآوری (فردی، گروهی، سازمانی)، انتشارات گوهر، چاپ اول.

مقیمی، سید محمد، (1388)، سازمان و مدیریت : رویکردی پژوهشی ، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه .

نصیری پور، امیراشکان، رئیسی، پوران، هدایتی، سیدپوریا، (1388)، رابطه فرهنگ سازمانی با بهره­وری کارکنان در بیمارستان­های عمومی آموزشی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت، شماره 35.

 منابع انگلیسی

Carlsen, Ben. A. (1990), An Assessment of the Productivity Managers Network Model in Los Angeles Country. Ed.D. San francisco: University of San Francisco.

Johnson, R, & Indvik, J. (1999). Empowerment benefits. Journal of workplace learning, 11, pp. 84.

Ford, C. and Gioia, D. 1995. Creative Action in Organizations. California, C.A.: Sage Publications.

Kelley, T. and Littman, J. 2001. The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America’s Leading Design Firm. New York: Doubleday

Kim, K. H. (2011). Proven reliability and validity of the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5, 314–315.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی­های جمعیت ­شناختی با بهره­ وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس تشکیل دادند که تعداد آن­ها­ 450 نفر (67 نفر زن و 383 نفر مرد) که از این بین 205 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان گروه نمونه انتخاب با استفاده از دو پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ و پرسشنامه بهره­وری نیروی انسانی مورد آزمون قرار گرفتند.

داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و نیز آزمون آماری همبستگی و به وسیله نرم­افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل شد و نتایج بدست­آمده نشان داد که بين ميانگين خلاقیت سازمانی با بهره‌وری وظایف سازمانی دو جنس تفاوت معني‌داري مشاهده نمي‌شود اما بين ميانگين خلاقیت سازمانی با بهره‌وری وظایف سازمانی بر حسب سن و تحصیلات و سابقه کاری تفاوت معني‌داري مشاهده مي‌شود.

واژه­های کلیدی: خلاقیت سازمانی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، بهره‌وری وظایف سازمانی

مقدمه

بی شک یکی از زیباترین ویژگی‌های انسان، قدرت آفرینندگی و خلاقیت[1] است. از این دریچه انسان می‌تواند توانایی های خود را شکوفا ساخته و به حداکثر نیروهای درونی خود دست یابد و از آنها برای بیان عمیق‌ترین احساسات و عواطف خود استفاده نموده، به تکمیل دستاوردهای بشری کمک کرده و حتی انقلاب و تحولی نوین در جنبه های مختلف زندگی پدید آورد و شالوده وجود خویش را تقدیم جامعه بشری نماید.

در جهان رقابتی امروز که بهره­وری[2] در همه زمینه­ها افزایش یافته است، تنها سازمان­هایی می­توانند در این دنیای پر تلاطم باقی بمانند که به بهترین وجه از منابع خود استفاده نموده و بیشترین استفاده را برده باشند. یکی از منابع مهم سازمانی، نیروی انسانی خلاق[3] می­باشد. همه سازمان­ها برای بقا و بهبود بهره­وری[4] و پیشرفت  نیازمند اندیشه­های نو و نظرات بدیع و تازه­اند (مرحمتی،1392).

این مقاله با رویکرد روانشناختی به بررسی پدیده خلاقیت و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان می پردازد و می کوشد تا ارتباط بین این مقوله ها را از بعد نظری و کاربردی مورد مطالعه قرار دهد. در اين فصل سعي شده تا به بيان مسئله، اهميت و ضرورت مسئله، اهداف و متغييرهاي پژوهش پرداخته شود.

بیان مسئله

بهره­وری به تعبیر کلی معیار سنجش این امر است که مصرف منابع به عنوان ورودی [5](نهادها) برای تولید خروجی[6](ستاده­ها) مورد نیاز جامعه در دراز مدت چقدر موثر و کارآمد بوده است؟ اگر بهره­وری در ساده­ترین شکل آن به عنوان نسبت ستانده­ها به داده­ها یا همان راندمان یا بازده­ها در نظر گرفته شود بدیهی است که هرچه مخرج یا داده­ها کمتر شود بهره­وری یا راندمان افزایش می­یابد. که برای نیل به این هدف به سه طریق می­توان عمل نمود:

کاهش مقدار داده­ها و برداشت همان مقدار قبلی ستانده با توجه به افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم

افزایش مقدار ستانده با بهره­گیری از افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم و همان مقدار قبلی داده

افزایش همزمان مقدار ستانده با بهره­گیری از افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم و نیز کاهش مقدار داده­ها (اکبری ،1388).

بهره­وری در مفهوم عام برآورد برونداد در صرف حداقل انرژی، پول و زمان است.  بهره­وری یک سیستم فکری، یک نوع نگرش عقلایی به زندگی و بالاخره یک نوع فرهنگ است. فرهنگی که انسان با فکر و اندیشه خود می­کوشد تا رضایتش را با ارزش­ها و واقعیت­ها منطبق سازد همچنین سعی دارد که بهترین نتیجه مادی و معنوی زندگی خود را کسب کند. به عبارت دیگر بهره­وری عبارت است از: چگونگی استفاده از منابع انسانی و مادی که دارای دو مولفه کارایی[7] واثربخشی [8]است (خیابانچی،1383).

هنگامی که درباره اثربخشی سخن می­گوییم، منظور ما ” انجام دادن کارهای درست است “و در مواردی که به کارایی فکر می­کنیم، منظورمان ” انجام دادن کارها و فعالیت­هایی است که ما را در دستیابی به اهداف شخصی، خانوادگی، گروهی، سازمانی و ملی، یاری می­رسانند. لازمه رشد اقتصادی و آسایش مردم در هر کشوری، بالا بردن سطح کارایی و اثربخشی افراد در هر نوع فعالیت است (ساعتچی،1390).

سنجش و توسعه بهره­وری از جنبه­های گوناگون همواره مورد توجه بوده است. از جمله روش­های سنجش بهره­وری، خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی دارای اهمیت می­باشد. دستیابی به بهره­وری پایدار، خلاقیت، نوآوری و کیفیت مناسب زندگی، در گرو مدیریت و نیروی انسانی کارا، اثربخش و هوشمند و متعهد است. یکی ازعوامل سد راه توسعه و پیشرفت خصوصاً در کشورهای جهان سوم کمبود نیروی انسانی متخصص و واجد تعلیم و تربیت صحیح است. در این میان سازمانی که از مدیریت شایسته­تری برخوردار باشد بهتر می‌تواند اهداف خود را برآورده سازد (حقیقت جو و ناظم،1387).

و نیز مدل­های بسیاری در ارتباط با عوامل اثرگذار بر ارتقای بهره­وری نیروی انسانی وجود دارد، در یکی از این مدل­ها، کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی کارکنان و نظام انگیزشی به عنوان عوامل سازمانی موثر بر ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در نظرگرفته شده است. توانمندسازی کارکنان و بهره­وری: مطالعات انجام شده بر روی مهارت­های رهبری و مدیریتی حاکی از این است که فعالیت­های مرتبط با توانمندسازی کارکنان، جز اصلی فعالیت­های اثربخشی مدیریتی و سازمانی است؛ توانمندی در سازمان­ها به عنوان ابزاری است که موجب تسهیل در ایجاد رفتار انگیزشی و رفتاری که موجب افزایش بهره­وری می­گردد، شناخته شده است. و به تازگی در تحقیقاتی که توسط پیتر و سایرین انجام گرفته است به قدرت تصمیم­گیری، خودمختاری، ابتکار و خلاقیت، دانش و مهارت به عنوان ابعاد توانمندسازی، اشاره گردیده است (سبزی علی آبادی، 1388).

در این پژوهش به ارتباط احتمالی خلاقیت با بهره­وری و نقش آن در بهبود بهره­وری پرداخته می­شود. امروزه خلاقیت در حکم رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان­ها شناخته شده است. تحولات پر شتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت، مدیریت، و به طور کلی ارزش­ها ومعیارها بسیاری از سازمان­ها و شرکت‌های موفق جهان را برآن ساخته که اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت بکارگیری خلاقیت هدایت کند. صاحب­نظران خلاقیت را محور حرکت جهانی در قرن 21 می­دانند. در شرایط متغیر کنونی، خلاقیت و نوآوری شرط بقا و کلید موفقیت سازمان­ها است و ضرورت وجود آن درسازمان­ها تاحدی است که برخی منابع نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در دراز مدت یکی دانسته­اند (فلاح­شمس، خواجه نوبر، اصغری، 1391).

سرچشمه و منشأ خلاقیت، ذهن انسان بوده و ماهیت آن حاصل یکی از استعدادهای بالقوه انسان است. یعنی خلاقیت یکی از تجلیات ذهن و فکر بشری بوده و در همه انسان­ها به صورت نهاده و موهبت الهی با درجات متفاوت از شدت و ضعف وجود دارد (مال امیری، نیکنام، 1389). در تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی گفته شده است: خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود عملکرد و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت­های سازمانی. بر این اساس، خلاقیت فرآیندی ذهنی/ روان­شناختی است، محصول خلاقیت می­تواند به شکل یک اثر (اندیشه، راه­حل و نظایر آن) ظهورکند، محصول خلاقیت پدیده­ای نو و بنابراین دارای ارزش است. خلاقیت قابل پرورش می­باشد و با محیط اجتماعی فرد خلاق نیز رابطه مستقیم دارد (ساعتچی،1390).  در پژوهشی که جان دی پولیتس[9] انجام گرفته است نشان داده شد که بعضی از ابعاد محیط کاری منشأ خلاقیت و در نتیجه مایه افزایش خلاقیت و بهره­وری است. در این مطالعه نشان داده شد که نقش رهبر با فراهم آوردن محیط و موقعیت مناسب می­تواند بر رشد خلاقیت و بهره­وری مؤثر باشد (حقیقت­جو، ناظم، 1387).

ارنست دیل[10] (1989) بر این باور است که داشتن مدیران خلاق و نوآور شاید بهترین عامل در تضمین بقای سازمان برای ارائه اندیشه­های جدید و بکر باشد، همچنین فوکسال و هاکت معتقدند که افراد خلاق و نوآور با پیشنهاد تغییرات بسیاری موجب رشد آرا و افکار جدید می­شوند و به حصول اثربخشی با دید وسیع‌تری می­نگرند و احتمالا چارچوب سنتی و پذیرفته شده مقررات را تهدید یا حذف می­کنند. از طریق این پدیده شناختی است که افکار و دیدگاه­های تازه و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده شده و آن را از نیستی و نابودی نجات می­دهد (عامری، کوزه­چیان، 1381).

ونیز عوامل متعددی  بر بروز خلاقیت اثر می گذارد یکی از این عوامل  ویژگیهای جمعیت شناختی می‌باشد و مهمترین این ویژگی ها عبارت اند از -تحصیلات، سن، نظام آموزشی ، جایگاه اجتماعی، الگوی نقش، تجربه کاری (اصلانی، فرشید، 1390).

با توجه به مطالب ذکر شده؛ این پژوهش سعی خواهد داشت که رابطه خلاقیت سازمانی وویژگی های جمعیت شناختی با  بهره­وری وظایف کارکنان را مورد بررسی قرار دهد؛ بنابراین سوال کلی که در این پژوهش مطرح می­باشد این است که آیا بین خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره­وری کارکنان رابطه وجود دارد؟

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮﻩ­ﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ تأثیرﺍﺕ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺁﻥ ﻳـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻜﺲ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻥ ﻣﻲ­ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣـﻲ­ﻧﻤﺎﻳـﺪ (علی آبادی1388). مهمترین و در واقع بی­نظیرترین کمک و حسن تأثیر مدیریت در قرن بیستم، پنجاه برابر شدن بهره­وری کارکنان یدی در تولید صنعتی بوده است، به همین ترتیب مهمترین سهم و نقشی را که باید مدیریت در قرن بیست و یکم ایفا کند. افزایش دادن بهره­وری کارکنان علمی و کارهای علمی است ارزشمندترین دارایی یک نهاد در قرن 21 اعم از تجاری و غیرتجاری، کارکنان علمی آن و بهره­وری آن کارکنان خواهد بود (پورکاظمی و نوایی،1383).

ﺑـﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳـﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ­ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﺓ  ﺑﻴﻦ­ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ­ﺍﻧـﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﻭ ﻧـﻮﺁﻭﺭی ﺭﻭﻱ‌ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﺑـﻪ ﺁن­ها ﺷـﮑﻞ ﺩﻟﺨـﻮﺍﻩ ﺩﺍﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﺮﻳﻊ، ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬـﻢ ﺑﻘـﺎﻱ ﺳﺎزمانﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻓﻨﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﺵ­ﻫﺎ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺣﻴﻪ، ﺿـﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳـﺖ (امیدی، حمیدی، خبیری و صفری،1386).

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻻزم اﺳﺖ  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم اطلاعاتی را کسب کند، آن­ها را ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﯾﻊ از آن­ها اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ، بنابراین اندازه­گیری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، درك و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد بهره­وری[11] آن ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ (فلاح شمس، خواجه نوبر، اصغری، 1388).

بنابراین می­توان چنین بیان کرد که اهمیت انجام چنین پژوهشی در اداره آموزش و پرورش استان فارس از این جهت می­باشد که: از آنجا که این اداره منبع پرورش و آموزش افراد می­باشد لذا برای بهره­ور ساختن کارکنان خود بایستی در پرورش خلاقیت افراد بکوشند.

3-1- اهداف پژوهش

1-3-1- اهداف اصلی:

تبیین رابطه بین خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با  بهره­وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس.

2-3-1- اهداف فرعی:

تبیین رابطه خلاقیت با بهره وری وظایف سازمانی

تبیین رابطه جنسیت با بهره وری وظایف سازمانی

تبیین رابطه سن با بهره وری وظایف سازمانی

تبیین رابطه تحصیلات با بهره وری وظایف سازمانی

تبیین رابطه سابقه کاری با بهره وری وظایف سازمانی

4-1- سوالات پژوهش

آیا بین خلاقیت سازمانی کارکنان با بهره­وری وظایف سازمانی رابطه وجود دارد؟

آیا بین جنسیت کارکنان با بهره وری وظایف سازمانی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین سن کارکنان با بهره وری وظایف سازمانی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین تحصیلات کارکنان با بهره وری وظایف سازمانی رابطه وجوددارد؟

آیا بین سابقه کاری کارکنان با بهره وری وظایف سازمانی رابطه وجود دارد؟

­1- creativity

[2]-efficiency

[3]-Creative

[4]– improve

[5] – input

[6] – output

[7] – performance

[8] – effecttiveness

[9] – john D politis

[10] -ernest dale

[11] -labor prodactivity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه بررسي رابطه بين تسهيم دانش و خلاقيت سازماني با رفتار شهروندي در بين کارکنان ادارات آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122