پايان نامه رابطه خودکنترلي و سبک هاي فرزندپروري با بهزيستي روانشناختي در بين دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه خودکنترلي و سبک هاي فرزندپروري با بهزيستي روانشناختي در بين دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه خودکنترلي و سبک هاي فرزندپروري با بهزيستي روانشناختي در بين دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل نخست: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 10
1-4- اهداف پژوهش 11
1-4-1- هدف کلی 11
1-4-2- اهداف جزئی 11
1-5- تعریف متغیرها 12
1-5-1- تعاریف نظری 12
1-5-2- تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم: پیشینه¬ی پژوهش
2-1- بهزیستی روان شناختی 14
2-2- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی 26
2-3- تفاوت های جمعیت شناختی و ابعاد بهزیستی روان شناختی 27
2-4- سبک¬های فرزندپروری 29
2-5- مهمترین سبک¬های فرزندپروری 31
1-2-5- والدين قاطع و اطمينان بخش (مقتدر منطقي) 31
2-2-5- والدين خودکامه و مستبد 32
3-2-5- والدين سهل‌گير و بی بند و بار 32
3-2-5- والدين آسان گیر 32
1-2-6- فرزندپروری مقتدرانه 35
2-2-6- فرزندپروری مستبدانه 36
3-2-6- فرزندپروری آسان گیرانه 36
4-2-6- فرزندپروری بی اعتنا 37
2-7- ماهیت خود کنترلی 41
2-8- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر 49
2-9- انواع كنترل و نظارت 54
1-2-9- كنترل پيش از عمل 54

2-2-9- كنترل سكاني 54
3-2-9- كنترل تفكيكي (بلی- خیر) 55
4-2-9- كنترل بعد از عمل 55
2-10- ارزيابي انواع كنترل 55
2-11- مراحل فرآيند خودكنترلی 56
1-2-11- تعيين معيار یا استاندارد 56
2-2-11- سنجش عملكرد 57
3-2-11- تشخيص انحرافات از طريق تطبيق عملكرد با استاندارد 57
4-2-11- انجام اقدامات اصلاحي 58
2-12- مرور تحقیقات پیشین 58
1-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی 58
2-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی 62
2-13- جمع بندی 63
2-14- فرضیه های پژوهش
2-15- قلمرو جغرافیایی و سازمانی پژوهش
فصل سوم: روش¬ پژوهش 64
64

3-1- طرح کلی پژوهش 65
3-2- جامعه آماری پژوهش 65
3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه¬گیری 65
3-4- ابزارهای پژوهش 66
3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری داده¬ها 74
3-6- ملاحظات اخلاقی 75
فصل چهارم: یافته¬ها
4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به گروه نمونه 76
4-2- همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی 77
4-3- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خود کنترلی بر بهزیستی روان شناختی 79
1-4-3- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خودکنترلی بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان¬شناختی
80
4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزند پروری بر بهزیستی روان شناختی 82
1-4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر بهزیستی روان شناختی 82
2-4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان‌شناختی 83
4-5- مقایسه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبک¬های فرزندپروری و خودکنترلی بر بهزیستی روان شناختی 86
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
5-1- بحث در مورد فرضیه اول پژوهش 89
5-2- بحث در مورد فرضیه دوم پژوهش 92
5-3- نتیجه¬گیری 97
5-4- محدودیت¬های پژوهش 98
5-5- پیشنهادها 98
1-5-5- پیشنهادهای پژوهشی 98
2-5-5- پیشنهادهای کاربردی 98
فهرست منابع
منابع فارسی 99
منابع انگلیسی 103
چکیده انگلیسی 109

فهرست منابع

منابع فارسی

آقايار، سيروس؛ شريفي درآمدي، پرويز(1385).هوش هيجاني،كاربرد هوش هيجاني درمحيط كار، يادگيري،ارتباطات، انگيزش،رهبري،سازمانها وبيماريهاي رواني اصفهان: سپاهان.

افروز، غلامعلی (1385)، مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.

بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره، حجازی الهه (1387)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.

البرزي، شهلا؛ البرزي، محبوبه (1385). بررسي رابطه خود مختاري و كيفيت زندگي در دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه هاي شيراز. مجله روانشناسي، سال 10، شماره 3، صص 334-321.

بهرامي خوندابي،  فاطمه (1383). بررسي رابطه بين خود كنترلي و كيفيت زندگي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان .دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان.

بیابانگرد، اسماعیل (1372)، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.

کرمی نوری، رضا (1381). ناباروری روانی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی. فصلنامه پزشکی. دوره 2، ش 52.

سازمان بهداشت جهانی(2004). سلامتی روان . درکی نو و امیدی نو ترجمه : اکبری، محمد اسماعیل . تهران موسسه فرهنگی ابن سینا.

نریمانی، محمد و احدی ، بتول(1390). اثر بخشی آموزش های ذهنی و تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی. مجله علوم پزشکی کرمانشاه. دوره 2، ش 59.

بياني، علي اصغر؛ كوچكي، محمد؛ علي، بياني (1387). روايي و پايايي بهزيستي روان شناختي ريف؛ مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران؛ 14 ؛35- 28.

رحیمی نژاد، عباس؛ پاک نژاد، محسن(1383)، ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.

زنجانی طبسی، رضا(1383)، ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

سوری، حسین؛ حجازی، الهه؛ سوری­نژاد، محسن (1393). رابطه تاب آوری و بهزیستی روان­شناختی: نقش واسطه­ای خوش­بینی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 15، شماره 1، صص 15-5.

سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله (1382)، اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح وترمیم آن، انتشارات بدر.

شریعت مداری، علی(1369). روانشناسی تربیتی. انتشارات امیر کبیر. تهران.

شاملو، سعید(1382)، بهداشت روانی تهران، رشد.

شفیع آبادی، عبدالله(1372)، نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

شکری، امید(1380)، تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره 4.

كريتنر، رابرت ؛ كينيكي آنجلو (2007). رفتار سازماني،  ترجمه: دكتر علي اكبر فرهنگي و دكتر حسين صفرزاده. تهران: پيام پويا .

میلانی فر، بهروز(1374)، روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.

میلانی فر، بهروز(1382)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.

نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران(1386)، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی،  شماره 33 و34، ص15-24.

– خداپناهی، حسین (1376). روانشناسی فیزیولوژیک. انتشارات رشد.

– سادات غنی آبادی، خ (1378). «پدر مادر عزیز آیا به نقش خود در شکل گیری شخصیت فرزندان اندیشیده اید»؟ ماهانه پیوند. آبانماه، شماره 241، ص 26 تا 36.

– خواجه پور، م؛ و عطار، ح.، (1384). «مقایسه ی شیوه های فرزند پروری با توجه به حالات هویت و بررسی رابطه رابطه آنها در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز» ویژه نامه مجله دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی.

– شیروانی، م.، (1385). «بررسی رابطه انسجام خانواده با شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر و پسر سوم متوسطه» پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد ارسنجان.

– احدی، ب.، (1383). «رضامندی زناشویی، ابزار هیجان والدین و مشکلات عاطفی رفتاری کودکان» مجله روان شناسی علمی- پژوهش، سال هشتم، بهار 1383.

– فرضی گلفزانی، م؛ محمد اسماعیل، ا؛ رئوفیان مقدم، ف؛ و عسکری مقدم، هـ.، (1382). «مقایسه ی شیوه های فرزند پروری مادران کودکان دارای اختلال افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و علمی با مادران کودکان عادی» پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال سوم، شماره 3 و 4، ص 264- 245.

– فولاد چنگ،. م.، (1382). «خانواده و پرورش مسئولیت پذیری در کودکان». نشریه پیوند، شماره 289، ص 25-22.

– ماسن، پاول هنری و همکاران.، (1372). رشد شخصیت کودک، ترجمه مهیشد یاسایی، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.

– احدی، حسن و محسنی، نیکهچهر (1380). روان شناسی رشد مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی. تهران نشر ویرایش، چاپ دوم.

– باقر پور کماچالی، صغری، بهرامی، احسان و آشتیانی، علی (1385). رابطه الگوی های فرزند پروری با میزان سلامت روانی و موفقیت تحصیلی. مجله علوم رفتاری، سال اول، شماره 1 صفحات 40-33.

منابع انگلیسی

Adalbajarnardotir, S., and Rafnsson., F. D.(2002) Adolescent antisocial behavior and substance use: longitudinal analysis. Addictive Behaviors.27, 227-240.

Barber B. (1997). Adolescent socialization in context: the role of connection regulation andautonomy in the family. J Adol Res; 12(1): 5-11.

Baron, R.A(1989), “Personality and organizational conflict: Effect of the type a behavior pattern and self-monitoring“. Organizational behavior and humanDecission processes. Vol 44, Issue 2, pp 281-296.

Barrick, Murry R and Parks Laura and Mount, Michael k, (2005),”Self-Monitoring as a moderator of the relationships between personality traits and performance“. personality psychology,vol 58,pp745-765.

Ben-Zur H. (2003). Happy adolescents: the link between subjective well-being, internal resources, and parental factors. Journal of Youth and Adolescence; 32(2): 67–79.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر (209 دختر و 161 پسر) به صورت نمونه­گیری خوشه­ای دومرحله­ای به روش سیستماتیک، انتخاب و نمونه­ها با استفاده از مقياس خودکنترلي تانجنی، پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند و مقياس بهزيستي روان شناختي ريف ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه­ی هم­زمان و روش ضریب همبستگی پیرسون، مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری قادر به پیش­بینی تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان می­باشد. به طوری که هر چه خودکنترلی فرد بالاتر باشد، انتظار می­رود که شخص در احراز شرایطی که به بهزیستی روانشناختی منجر گردد، بیشتر موفق باشد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر منفی و سبک فرزندپروری مقتدرانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر مثبت دارد و همچنین سبک فرزندپروری سهل­انگارانه، هیچ تأثیری بر بهزیستی روانشناختی افراد ندارد. نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­کند، به منظور بهبود وضعیت بهزیستی روانشناختی افراد می­توان به سبک­های فرزندپروری والدین و خودکنترلی آنان توجه کرد.

واژگان کلیدی: خودکنترلی، سبک فرزندپروری، بهزیستی روان­شناختی.

فصل نخست

کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه

در سالهای اخیر، رویکرد روانشناسی مثبت، با شعار توجه به استعدادها و توانمندی های انسان، مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف روانشناسی قرار گرفته است. این رویکرد، هدف غایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را فراهم می کند. از اینرو عواملی که موجبات تطابق هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی را سبب گردند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشند. در این میان، بهزیستی روانشناختی  جایگاه ویژه ای، مخصوصاً در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی، به خود اختصاص داده است (کمپل، سیلس، کوهان و استین1، 2006).

بهزیستی روانشناختی حق و نیاز اساسی  تمام انسانها است. در حال حاضر نیز توسعه یافتگی هر اجتماعی را از روی کیفیت سلامت و بهزیستی مردم آن اجتماع، میزان توزیع عادلانه سلامت در میان طیف های مختلف طبقات اجتماعی و نیز میزان محافظت از افراد محروم در مقابل عوامل آسیب رسان به سلامت آن اجتماع قضاوت می نمایند (لنکرانی، 1387). افزایش ثروت ملی به خودی خود سبب توسعه یافتگی نمی گردد، بلکه در این مسیر نیاز شدیدی به سلامت و بهزیستی نیز وجود دارد هر چند که در کل دنیا وضعیت سلامت بهبود یافته است اما هنوز بی عدالتی در بین و داخل کشورها وجود دارد (لنکرانی، 1387).

یکی از مهم ترین مدل هایی كه بهزيستي روان شناختي را مفهوم سازي و عملياتي كرده، مدل چند بعدي ريف و همكاران(ریف، سینگر، لو و اسیکس[1]2، 1998) است. ريف و همكارانش الگویي از بهزيستي روانشناختي يا بهداشت رواني مثبت را ارائه كرده اند که براساس این الگوي بهزيستي روانشناختي از 6 عامل: پذيرش خود(داشتن نگرش مثبت نسبت به خود)، رابطه مثبت با ديگران(برقراري روابط گرم و صميمي با ديگران و توانايي همدلي)، خودمختاري (احساس استقلال و توانايي ايستادگي در مقابل فشارهاي اجتماعي)، زندگي هدفمند (داشتن هدف در زندگي و معنا دادن به آن)، رشد شخصي(احساس رشد مستمر) و تسلط بر محيط (توانايي فرد در مديريت محيط) تشكيل شده است (ريف، 1989 ؛ ريف و كيز،1995).

گروهي از پژوهشگران حوزه سلامت رواني با الهام از روانشناسي مثبت نگر، رويكرد نظري و پژوهشي متفاوتي براي تبيين و مطالعه اين مفهوم برگزيده اند. آنان سلامت رواني را معادل كاركرد مثبت روان شناختي، تلقي و آن را در قالب اصطلاح بهزيستي روان شناختي مفهوم سازي كرده اند. اين گروه نداشتن بيماري را براي احساس سلامت كافي نمي دانند، بلكه معتقدند كه داشتن احساس رضايت از زندگي، پيشرفت بسنده، تعامل كارآمد و موثر با جهان، انرژي و خلق مثبت پيوند، رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پيشرفت مثبت از مشخصه های فرد سالم و بهزیستی روانی است(رایان و دکی[2]، 2001 ). این امرمطالعه همه جانبه پیرامون عوامل تعیین کننده فردی و اجتماعی موثر بر سلامت جسمی و بهزیستی روانی را به یک ضرورت برای نظام مراقبتهای بهداشتی جوامع تبدیل کرده است. رويكرد روانشناسي مثبت گرا، با توجه به استعدادها و توانمندي هاي انسان(به جاي پرداختن به نابهنجاري ها و اختلال ها) هدف نهايي خود را شناسايي سازه ها و شيوه هايي مي داند كه بهزيستي و شادكامي انسان را به دنبال دارند. از اين رو عواملي كه سبب سازگاري هر چه بيشتر آدمي با نيازها و تهديد هاي زندگي گردند، بنيادي ترين سازه هاي مورد پژوهش اين رويكرد مي باشند. در اين ميان، متغیرهای خودکنترلی و سبکهای فرزندپروری جايگاه ويژه اي در حوزه هاي روانشناسي تحولی، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسي خانواده و بهداشت رواني يافته است، به طوري كه هر روز بر شمار پژوهش هاي مرتبط با اين سازه افزوده می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی می­باشد.

1-2- بیان مساله

یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف بهداشت روان آن جامعه است. بی شک بهزیستی روانشناختی، نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. بهزیستی روان، از جمله اموری است که انسانها در زندگی به دنبال آن هستند. از آنجا که سلامت روان نیازی حیاتی برای بهبود کیفیت زندگی انسانها تلقی شده است، در این خصوص سازمان بهداشت جهانی سلامتی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی های خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف میکند (سازمان جهاني بهداشت WHO[3]، 2004). بهزیستی روانشناختی، نيازي اساسي براي بهبود كيفيت زندگي انسان و امري حياتي است(سازمان جهانی بهداشت WHO، 2004). بهزیستی روانی با ويژگي هاي توانمندساز دروني يا منابع دروني قدرت ارتباط دارد. برخورداري از اين منابع دروني توانايي فرد را، با وجود شرايط ناگوار و پيشامدهاي منفي، براي رشد سازگارانه خود افزايش مي دهد تا بهزیستی روانی خود را حفظ نماید(جکلون[4]، 1997).

مدل ريف[5] بهزيستي روانشناختي را تلاش فرد براي تحقق توانايي هاي بالقوه واقعي خود مي داند. اين مدل از طريق ادغام نظريه هاي مختلف رشد فردي(مانند نظريه خود شكوفايي مزلو و شخص كامل راجرز) و عملكرد سازگارانه (مانند نظريه ي سلامت رواني مثبت جاهودا) شكل گرفته و گسترش يافته است. ریف بر پایه مرور دقیق ادبيات پژوهشي و انسجام نظريه هاي رشدي، سلامت رواني و باليني خاطر نشان ساخت كه اين ديدگاه ها در بر دارنده ي ملاك هاي مشابه و مكمل بهزیستی روانشناختی مثبت هستند(ریف، 1989). ویسینگ و وان ادن[6](1997)، يك عامل بهزيستي روانشناختي كلي را شناسايي كرده اند و آن را به صورت  تركيبي از كيفيت هاي ويژه، از قبيل احساس انسجام، رضايت از زندگي، تعادل عاطفه و نگرش كلي نسبت به خوش بيني يا جهت گيري مثبت نسبت به زندگي توصيف كرده اند. بهزیستی روانشناختی يك مفهوم چند بعدي است كه علاوه بر عدم بيماري و ناتوان نبودن، احساس شادكامي و امید را نيز در برمي گيرد(لارسن[7]،1991؛ به نقل از اپدناكر[8] و همكاران، 2008).  ابعاد نظري بهزیستی روانشناختي مثبت در ديدگاه اخير شامل، استقلال، تسلط محيطي، رشد فردي، روابط مثبت با ديگران، هدفمندي در زندگي و پذيرش خود است. الگوي مزبور در سراسر جهان به طور گسترده و وسيعي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است(ريف و سينگر[9]، 1998 ؛ آنتولی و کاکونی[10]، 1998 ؛ کاشلو و کاسترو[11]، 2001).

از سوی دیگر بهزیستی روانی علاوه بر بدن سالم با عوامل فردی، محیط و شرایط زندگی سالم نیز مرتبط می باشد. اینکه محیط و عوامل مختلف چگونه بر ساختار بهزیستی روانی انسان تاثیر می گذارد و با چه شیوه ای با کشمکش های محیطی مبارزه می کنند موضوعی است که در رویکردهای مختلف روانشناختی مطرح است و هر کدام با توجه به دیدگاه های اختصاصی خود پیرامون ماهیت انسان و نیروی انگیزش وی، بهزیستی روانی انسان را به شیوه ای خاص تبیین می کند. در این میان دو عامل که در تبیین بهزیستی روانشناختی افراد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است خودکنترلی و نوع سبک فرزند پروری والدین می باشد.

بررسي ها گوياي آن هستند كه  خودکنترلي با سلامت بدني و رواني رابطه مثبت دارد و به عنوان يك منبع مقاومت دروني، تاثيرات منفي استرس را كاهش مي دهد و از بروز اختلال هاي بدني و رواني پيش گيري می کند و  به طور کلی منجر به افزایش بهزیستی فرد می گردد. روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادل بین رفتارها و خودکنترلی در مواجهه با مشکلات اجتماعی را داشته باشد(حردانی، 1385). در شرایطی که بهزیستی روانی افراد آسيب ديده، تحت تاثير پيامدهاي منفي پيشامدهاي ناگوار قرار مي گيرد، خودکنترلي و خود تاب آوري از منابع درون فردي هستند كه مي توانند سطوح استرس و ناتواني را در شرايط ناگوار تعديل نمايند و اثرات منفي استرس را كم رنگ تر جلوه دهند.

به عبارت دیگر بررسی ها نشان داده است، يكی از مهمترين مهارت ها كه مشخصه بهزیستی روانی افراد است، برخورداري آنها از صفت خودكنترلي(خودنظارتی) است. افرادي كه مي توانند هدف هاي واقع گرايانه را اولويت بندي كنند و در زمان تصميم گيري ميان عواطف و عقل تعادل برقرار كنند خود كنترل هستند. خودكنترلي بيانگر ميزان مطابقت ويژگي هاي رفتاري خود با شرايط و موقعيت موجود است(كريتنر و کینیکی[12]، 2007). مفهوم خودكنترلي كه در سال1974 توسط اشنايدر[13] گسترش يافت، به اين معني است كه يك شخص در موقعيت خود چه قدر انعطاف پذير يا چه قدر پايدار است(كاشال وكوانتس[14]، 2006). چندين مطالعه اثر خودكنترلي را در محل كار بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه افراد با خودكنترلي بالا بيشترين مهارت اجتماعي را دارند و از بهزیستی روانشناختی مطلوبی برخوردارند(دای و کلیدوف[15]، 2003). ازطرفی نارسایی خودکنترلی با مفهوم تکانشگری و اضطراب رابطه دارد و نشانگر ناتوانی در تفکر در مورد پیامد رفتار است. بنابراین شناخت و شناسایی تاثیر این متغیر مهم  بر بهزیستی روانشناختی لازم بنظر می رسد.

از سوی دیگر سبک فرزند پروری والدین بر شکل گیري افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداري دارد. بر اساس مدل آسیب پذیري- استرس[16] در آسیب شناسی روانی پژوهش هاي زیادي نقش عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیري و بهزیستی روانی فرد مورد بررسی قرارمیگرید(هریس و کرتن[17]،2002 ؛ پیاژه[18]،1954 ؛ بالبی[19]،  1969 به نقل از نریمانی و احدی 1390).

انسانها(کودکان)در بدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده است هر آنچه که ما بر روی آن بنویسیم در آینده همان را خواهیم خواند. به عبارت دیگر، شخصیت اجتماعی و فرهنگی فرزندان توسط خانواده، مدرسه رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود.یعنی، قاعدتا شکل فرم و محتوی هر کدام از این منابع ،نسبتاً مشابه شکل فرم و محتوی شخصیت روانی ،اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان خواهد بود.در مواقعی که خانواده بتواند با روایط آموزشی صحیح ،فرزند را به سمت خود جذب کند تاثیر نیروهای دیگر حتی در صورتی که مخالف با فرهنگ رایج خانواده باشد به حداقل خواهند رسید.و در صورت موافقت نیز تشدید خواهد شد.در صورتی که خانواده با روابط نا صحیح خود نقش دافعه را نسبت به فرزند داشته باشد،، طبیعتاً منابع دیگری که رابطه بهتر و آرامشی بهتر از خانواده ایجاد کنند ،می توانند بر روی چگونگی شخصیت روانی ،اجتماعی و فرهنگی فرزندان اثر بسزایی داشته باشند .از منظر دیگر در صورتی که رابطه خانواده رابطه ای بر اساس دموکراسی و آزادی باشد اولاً فرزند بیشتر به سمت خانواده تمایل نشان خواهد داد، ثانیاً جنبه اجتماعی شدن او بیشتر تقویت شده و وی نقش فعالتری را در جامعه ایفا می کند. در غیر این صورت غالباً دیده شد که فرد منزوی بوده و با محیط اطراف خود منفعلانه برخورد خواهد کرد. این منابع بطور یکسان عمل نکرده و تاثیر یکسانی بر روی افراد جامعه ندارند. در بعضی از افراد خانواده و در افراد دیگر، مدرسه و در تعدادی دیگر ممکن است رسانه ها بیشترین تاثیر را داشته باشند. اما، همانطوری که تحقیقات نشان می دهند، بیشترین تاثیر در روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری انسان ،در نتیجه، شخصیت روانی و فرهنگی او تا قبل از 6 سال پایه ریزی می شود و این زمان را انسان بیشتر در خانواده می گذراند .(دادسون، 1972).

به طور کلی خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده کودک خود دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است واکنش کودک نسبت به محیط فرد تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی است که در میان آن بزرگ شده است. از آنجا که خانواده خود یک واحد اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیطی اجتماعی به دانش آموزان اهمیت فراوانی دارد.

به دیگر سخن، چون خانواده که کانون تولد و زایش فرزند است پیش از روی شکل گرفته است تا مرحله ای که فرزند به آگاهی و شعور کافی برسد خواه ناخواه در تعیین سرنوشت او تاثیر فراوان دارد (احدی و محسنی، 1380).

از آنجا که مطالعه روابط والدین و فرزندان یکی از بحثهای مهم روانشناسی را تشکیل می دهد. روابط بین فرزندان و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخشهایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد کنند و یا اینکه در عین دوست داشتن آنها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند پاسخ فرزندان نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آنها ارتباط پیدا نمی کند بلکه تحت تاثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (باقرپور کماچالی و همکاران، 1386).

بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده و اهمیت نقش متغیرهای خودکنترلی و سبک های فرزند پروری در تبیین بهزیستی روانشناختی، مساله اساسی در پژوهش حاضر این است که آیا خودکنترلی و سبک های فرزندپروری قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان می باشد؟

1- Campbell- Sills, Cohan & Stein

2 – Ryff, Singer, Love and Essex

[2] – Ryan and  Deci

[3] – World Health Organization a

[4] – Jacelon

[5] – Ryff

[6] – Wissing and Van Eeden

[7] – Larsen

[8] – Epdencker

[9] – Seinger

[10] – Antonelli and Cucconi

[11] – Cusullo and Castro

[12] – Krietner and Kinicki

[13] – Snyder

[14] – Kaushal and Kwantes

[15] – Day and Kilduff

[16] – Diathesis- stress model

[17] – Harris and Curtin

[18] – Piage

[19] – Bowlby

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي سبکهاي فرزندپروري و ارتباط آن با مشکلات رفتاري کودکان در مدارس ابتدايي
 • پايان نامه شناسايي و تحليل مولفه هاي خودکنترلي در روايات امام رضا(عليه السلام)
 • پایان نامه مقايسه دانش آموزان پسر داراي سبک هاي فرزندپروري متفاوت (سهل گير، مقتدر و استبدادي) از لحاظ سازگاري هيجاني-اجتماعي و تحصيلي
 • پايان نامه مقايسه تاب‌آوري، بي‌ثباتي ازدواج و بهزيستي روان‌شناختي در مادران کودکان کم‌شنوا و عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122