پايان نامه رابطه خود کنترلي و عملکرد خانواده با سازگاري اجتماعي بين دانش‌آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه خود کنترلي و عملکرد خانواده با سازگاري اجتماعي بين دانش‌آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه خود کنترلي و عملکرد خانواده با سازگاري اجتماعي بين دانش‌آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهميت و ضرورت پژوهش 7
تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهشي 9
تعاريف مفهومي متغيرهاي پژوهشي 9
تعاريف عملياتي 10
فصل دوم- پيشينه تحقيق
سازگاري اجتماعي 12
تعاريف سازگاري اجتماعي 16
ويژگي هاي شخص سازگار 19
عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي 21
تحليل فرآيند سازگاري 26
ديدگاه هاي نظري سازگاري 27
عملكرد خانواده 33
نقش خانواده بر توانايي سازگاري كودك و نوجوان 37
روابط خانوادگي و اهميت آن در رشد عاطفي 39
ماهيت خودكنترلي 45
مفهوم خودكنترلي در نظريه يادگيري اجتماعي راتر 52
انواع كنترل و نظارت 57
ارزيابي انواع كنترل 59
مراحل فرآيند خودكنترلي 60
مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه موضوع پژوهش 62
جمع بندي مطالعات انجام شده 67
فرضيات پژوهش 67
فصل سوم- روش تحقيق
روش پژوهش 69
جامعه آماري 69
نمونه و روش نمونه گيري 69
ابزارهاي اندازه گيري 71
روش نمره گذاري 72
اعتبار و روايي 72
ابعاد مقياسي سنجش عملكرد خانواده 73
پايايي و اعتبار پرسشنامه عملكرد خانواده 75
روش نمره گذاري پرسشنامه 77
اعتبار و روايي پرسشنامه 77
روش تجزيه و تحليل آماري اطلاعات 78
ملاحظات اخلاقي 78
فصل چهارم- يافته هاي پژوهش
تجزيه و تحليل آماري 80
آماره هاي استنباطي 80
فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري
بحث در يافته هاي پژوهش 88
نتيجه گيري 94
محدوديت هاي پژوهش 95
پيشنهادات پژوهش 96
منابع
منابع فارسي 98
منابع انگلیسی 100
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) 104
پرسشنامه عملکرد خانواده107
چکیده انگلیسی 110

منابع

منابع فارسی

افروز غلامعلی،(1385)، مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.

آقايار،سيروس،شريفي درآمدي، پرويز(1385).هوش هيجاني،كاربرد هوش هيجاني درمحيط كار، يادگيري،ارتباطات، انگيزش،رهبري،سازمانها وبيماريهاي رواني اصفهان: سپاهان.

بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(1387)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.

بهرامي خوندابي فاطمه.(1383). بررسي رابطه بين خود كنترلي و كيفيت زندگي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان .دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان.

بياني، علي اصغر؛ كوچكي، محمد؛ علي، بياني (1387). روايي و پايايي بهزيستي روان شناختي ريف؛ مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران؛ 14 ؛35- 28.

بیابانگرداسماعیل،(1372)، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.

رحیمی نژادعباس،پاک نژادمحسن،(1383)، ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.

زنجانی طبسی رضا،(1383)، ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

سیف نراقی مریم،نادری عزت الله،(1382)، اختلالات رفتاری کودکان وروشهای اصلاح وترمیم آن،انتشارات بدر.

شاملو، سعید،(1382)، بهداشت روانی تهران، رشد.

شفیع آبادی عبدالله،(1372)، نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

شکری امید،(1380)، تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره 4  .

كريتنر رابرت ، كينيكي آنجلو (2007). رفتار سازماني،  ترجمه: دكتر علي اكبر فرهنگي و دكتر حسين صفرزاده. تهران: پيام پويا.

میلانی فر بهروز، (1374)، روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.

میلانی فر بهروز،(1382)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.

نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی، 1386 شماره 33 و34 ، ص15-24.

 منابع انگلیسی

Adalbajarnardotir, S., and Rafnsson., F. D.(2002) Adolescent antisocial behavior and substance use: longitudinal analysis. Addictive Behaviors.27, 227-240.

Baron, R.A(1989), “Personality and organizational conflict: Effect of the type a behavior pattern and self-monitoring“. Organizational behavior and humanDecission processes. Vol 44, Issue 2, pp 281-296.

Barrick, Murry R and Parks Laura and Mount, Michael k, (2005),”Self-Monitoring as a moderator of the relationships between personality traits and performance“. personality psychology,vol 58,pp745-765

Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter? Identity: An International Journal of Theory and Research, 3(2), 131-142.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی  دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده انجام گرفت.این مطالعه مقطعی –همبستگی بر روی350 نفر دانش آموز انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود کنترلی تانجنی  مقیاس سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سازگاری اجتماعی استفاده شد. داده ها ازطریق آزمون تی مستقل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.

تجزیه و تحلیل داده  ها نشان داد بین خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد به طوری که خود کنترلی وعملکردخانوده می تواندد تاحدودی  سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنند..یافته ها نشان داد  میانگین نمره ساز گاری دختران به طور معنا داری بالاتر از میانگین نمره ساز گاری بسران است همچنین دختران از سازگاری اجتماعی بالاتری نسبت به پسران برخوردارند.

از یافته های پژوهش حاضرمی توان استنباط کرد ,هرگونه نارسایی در عملکرد خانواده تاثیرات نامطلوبی در رفتارهای تطابقی  فرزندان ایجاد میکند.  همچنین با توجه به اهمیت نقش مهارتهای خود کنتر لی در رفتارهای تطابقی و پیش بینی سازگاری اجتماعی ضرورت توجه به این عوامل هر چه بیشتر احساس میشود.

واژگان  کلیدی: دانش آموز ،عملکردخانواده، سازگاری اجتماعی

فصل اول

كليات پژوهش

مقدمه

سالهای نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. دراین دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی با انتخاب هدفهای واقعی در زندگی، استقلال عاطفی ازخانواده، حفظ تعادل روانی و عاطفی خویشتن در مقابل عوامل فشارزای زندگی و محیطی و برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارتهای اجتماعی لازم دردوست یابی، کنترل اضطراب، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورداری از آن مهمترین نیازهای نوجوان می باشد (شعاری نژاد،1386). بنابراین کمک به نوجوان در رشد و گسترش مهارتهای اجتماعی مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس و ماهیت خودکنترلی در برخورد با مشکلات و حل آن و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارتهای اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ضروری به نظر می رسد(شعاری نژاد،1386).

سازگاري از رفتار مفيد و موثر آدمي در تطبيق با محيط فيزيكي و رواني، به گونه اي است كه تنها با تغييرات محيطي همرنگي نكرده و به پيروي ناهشيار از آن كفايت نكند و خود نيز بتواند بر محيط تاثير گذاشته و آن را به گونه اي مناسب تغيير دهد(بارلو[1]،1992 ؛ به نقل از زارع مقدم،1385). عملکرد والدین بر شکل گیري افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداري دارد. بر اساس مدل آسیب پذیري- استرس[2] در آسیب شناسی روانی پژوهش هاي زیادي نقش عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیري و بهزیستی روانی فرد مورد بررسی قرارمی دهد.(هریس و کرتن[3]،2002 ؛ پیاژه[4]،1954 ؛ بالبی[5]،1969 ؛ به نقل از گانتی و بوری[6]،2008).

عوامل سه گانه فردي , جمعیتی، و عوامل محیطی- موقعیتی موجب افزایش سازگاري با موقعیت جدید می شوند از جمله عوامل فردي می توان به خودکنترلی اشاره کردوازعوامل مهم محیطی-موقعیتی می توان خانواده را نام برد.

از آنجا که سازگاری در سطوح متعدد زندگی اجتماعی تاثیر خود را نشان میدهد، رویکردهای نظری سعی در تبیین ابعاد سازگاری بر حسب عوامل مداخله کننده دارند. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه خودکنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان انجام گرفته تاگوشه ای از نقاط مبهم این سازه مهم روانشناختی رانشان دهد.

بیان مسئله

افراد در دوران نوجوانی و جوانی   با شرایط جدیدي به طور همزمان و یا با فاصله زمانی مواجه می شوند که تعدد این مراحل ضرورت تحلیل نظري سازگاري نوجوانان و جوانان را دو چندان می سازد. مراحل مذکور شامل ورود به دبیرستان، انتخاب رشته تحصیلی، تحصیل در دانشگاه، اشتغال، محیط کاري، انتخاب همسر و تشکیل خانواده است.

شرایط دوره نوجوانی و جوانی و تعدد مراحل مذکور حساسیت بررسی موضوع سازگاري را افزایش می دهد. سازگاري به لحاظ نظري سازه متنوع و پیچیده اي تلقی میشود و بر این اساس اندیشمندان سعی در بررسی ابعاد گوناگون آن داشته اند. از لحاظ نظري، سازگاري محصولی اجتماعی است و شرایط و عوامل متعدد در شکل گیري آن نقش دارند(دام[7] و همکاران). بخشی از تلاش دانشمندان بررسی و تحلیل تاثیر عوامل متعدد در شکل گیري سازگاري بوده است. سازگاري فرآیندي اجتماعی است که برآیند تاثیر عوامل متعدد فردي، خانوادگی و محیطی می باشدو بنابراین پدیده اي تک علتی محسوب نمی شود. البته باید توجه داشت که تاثیر عوامل متعدد بر سازگاري نیز یکسان نیست و عوامل فردي، خانوادگی و محیطی تاثیرات متفاوتی بر شکل گیري سازگاري نوجوانان و جوانان دارد. رویکردهاي نظري سعی در تبیین تاثیر هرکدام از این عوامل در سازگاري داشته است. مسئله مهم دیگر آن است که سازگاري موجب شکل گیري پدیده هاي دیگر فردي و اجتماعی می گردد و بر سایر فرایند ها و موضوعات اجتماعی تاثیر می گذارد. بررسی این نکته در کنار مطالب پیشین، گویاي پیچیدگی تبیین نظري این موضوع است. درصورتی که سازگاري جوانان به درستی صورت گیرد، آنان در ادامه مسیر زندگی با سهولت بیشتري قادر به انجام وظایف و کارکردهاي اجتماعی خواهند بود(فولادی 1383).

سازگاری توانايي آميزش، انطباق، مصالحه، همكاري و كنار آمدن با خود، محيط و ديگران نيز تعريف شده است(فولادي، 1383). انسان سازگار كسي است كه از سلامت رواني برخوردار باشد اما تغييرات فشرده و سريع، معمولا قابليت سازگاري فرد را به طور جدي زير سوال مي برد و در نتيجه احتمال تضاد، تعارض، استرس و سردرگمي پديد مي آيد (بذل،1383).

یکی از مهمترین عوامل رشد انسان محیط خانوادگی است. کودکان در محیط خانواده، حس محبت و امنیت و توانایی های یادگیری اجتماعی را کسب می کنند و از طریق کیفیت روابط بین والدین خود و همچنین بازی کردن با برادران و خواهران و سایر کودکان مهارت های اجتماعی لازم را برای سازگاری بهتر می آموزند(کالات، 1996). آنچه اين شرايط را تحت تاثير قرار مي دهد فرايند ادراك فرد از عملكرد خانواده است. دراين فرآيند، فرد با دريافت و تعبير محرك ها، پنداشت ها و برداشت هايش از محيط رفتار خود راتنظيم و شکل می بخشد. هرگونه نارسايي در عملكرد خانواده تاثيرات نامطلوبي در بهنجار نمودن فرزندان ايجاد مي کند(ساروخانی، 1370). اين ادراك ها مي توانند به صورت طرحواره هاي ناسازگار اوليه بازنمايي هايي از محيط پيرامون پديد آورند كه در صورت ناخوشايندي آنها، فرد را در معرض انواع آسيب ها قرار می دهد(استین برگ ، 2000 ؛ مارشانت ، 2001).بیشترین افراد ناسازگار و مسئله دار، وابسته به خانواده هاي آسيب ديده هستند و فرزنداني كه مربوط به خانواده هاي پر كشمكش مي باشند به سبب عدم برخورداري از آرامش رواني و عدم تمركز و آشفتگي بيشتر در معرض رفتارهاي ناسازگارانه قرار دارند(بارلو، 1992 ؛ به نقل از زارع مقدم، 1385). به عبارت دیگر,عامل تامين نيازهاي اساسي انساني و تعادل رواني و عاطفي در افرادخانواده است.موقعيت كودك در خانواده، نحوه ي ارتباط والدین و يا ساير وابستگان بااودر شكل گيري شخصيت وی نقش دارند(جهانگيري،1383).

از سوی دیگر يكی از مهمترين مهارت ها كه مشخصه بهنجاری و سازگازی فرد است، برخورداري از صفت خودكنترلي (خودنظارتی) است. خودکنترلی یعنی فرد کنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن برای عمل داشته باشد. یک نوجوان با خودکنترلی زمانی را صرف فکر کردن به انتخاب ها و نتایج احتمالی می کند و سپس بهترین انتخاب را می کند(فرایرز و هوفمن[8]، 2009). مایر و سالووی[9](2003) خودکنترلی را تحت عنوان کاربرد صحیح هیجان ها معرفی می نمایند و اعتقاد دارند قدرت تنظیم احساسات موجب افزایش ظرفیت شخصی برای تسکین دادن خود، درک کردن اضطراب ها افسردگی ها یا بی حوصلگی های متداول می شود. افرادی که به لحاظ خودکنترلی ضعیف اند، دائماً با احساس ناامیدی، افسردگی، بی علاقگی به فعالیت دست به گریبان اند، درحالی که افراد با مهارت زیاد در این زمینه با سرعت بیشتر می توانند نا ملایمات را پشت سرگذاشته و میزان مشخصی از احساسات را با تفکر همراه نموده و مسیر درست اندیشه را بپیمایند(صفری،1387). خودکنترلی به معنی سرکوب کردن هیجانات و احساسات نیست. برعکس خودکنترلی یعنی اینکه ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان داریم و چیزی که مورد تاکید است، روش ابراز احساسات است به طوریکه جریان تفکر را تسهیل کند( گلمن[10] ،1995 ،پارسا، 1380).

خودکنترلی از طریق فرایند روش هاي مقابله اي در سازگاري تاثیر خود را نشان می دهد. افرادي كه مي توانند هدف هاي واقع گرايانه را اولويت بندي كنند و در زمان تصميم گيري ميان عواطف و عقل تعادل برقرار كنند، خود كنترل هستند(آقايار وشريفی درآمدي، 1385). خودكنترلي بيانگر ميزان مطابقت ويژگي هاي رفتاري خود با شرايط و موقعيت موجود است(كريتنر و کینیکی[11]، 2007). چندين مطالعه اثر خودكنترلي را در محل كار بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه افراد با خودكنترلي بالا بيشترين مهارت اجتماعي را دارند(دای و کلیدوف[12]، 2003).

باتوجه به مطالب ذکرشده,پزوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوالاست .

سوال پژوهش :آیا بین خودکنترلی وعملکردخانواده باسازگاری دانش آموزان رابطه دارد؟

اهمیت و ضرورت موضوع مورد پژوهش

تبیین نظري یافته هاي پژوهش های انجام شده مبین آن خواهد بود که اثربخشی حمایت اجتماعی (حمایت اجتماعی می تواند در قالب عملکرد خانواده و گروه دوستان وهمتایان سنی نمود یابد) موجب افزایش سازگاري نوجوانان و جوانان با موقعیت های فشارزای جدید می گردد. هرچه نوجوانان و جوانان احساس حمایت اجتماعی بیشتري کنند، به همان نسبت بهتر می توانند خود را با موقعیت جدید سازگار نمایند. عملکردخانواده تسهیل کننده مرحله گذار و انتقال نوجوانان و جوانان به محیط جدید است و به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سازگاري آنان  می گردد.

همچنین مبانی نظري مبین آن است که عملکرد خانواده همچون سازگاري داراي ابعاد و مؤلفه هاي مختلفی است و جنبه هاي گوناگون آن موجب ارتقاء سازگاري با موقعیت جدید می گردد. بنابراین مطالعات درباره ابعاد و سازوکار سازگاری و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن در این زمینه بسیار یاری رسان است. نگرانی های موجود در مورد نوجوانان و جوانان باعث شده که رفتار ناسازگار اجتماعی مورد بحث قرار گیرد و گروه کثیری از مشکلات زمینه ای در پیدایش این رفتارها مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن، ضرورت پژوهش حاضر آن است که بدون داشتن اطلاعات لازم در مورد سازوکار عملکرد رفتار ناسازگارانه و عوامل زمینه ای در شکل گیری این رفتارها  نمی توان برنامه آموزشی و درمانی درستی برای آنان تدوین نمود.  بنابراین این مطالعه در راستای تبیین رابطه خودکنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان انجام می گیرد و با استفاده از نتایج به دست آمده می توان برنامه های آموزشی مناسبی را تدارک دید، به علاوه می توان با اعلام نظر و گزارش نتایج نهایی طرح به متخصصین و مسئولین، جهت مطالعه موثر پیرامون ناسازگاری های دانش آموزان و عوامل محیطی موثر بر ناسازگاری، جهت ارتقاء سلامت روانشناختی دانش آموزان اشاره نمود. همچنین دست آورد های این طرح می تواند برای فعالیت های فرهنگی، آموزشی و روانشناختی مورد استفاده کسانی قرار گیرد که با دانش آموزان سروکار دارند. بنابراین وزارت آموزش و پروش، مدارس، کلینیک ها ی مشاوره و روانشناسی و مراکز مشاوره خانواده می توانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.

 

هدف کلی پژوهش:

 تبیین رابطه خودکنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان

 اهداف اختصاصی

تبیین قدرت پیش بینی کنندگی خودکنترلی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

تبیین قدرت پیش بینی کنندگی عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان

-3 مقایسه سازگاری اجتماعی در بین دختران و پسران.

[1] – Barllow

[2] – Diathesis- stress model

[3] – Harris and Curtin

[4] – Piage

[5] – Bowlby

[6] – Gunty and Buri

[7]. Dum

[8] – Fraierz and Hofman

[9] – Mayer and Solovie

[10] – Golman

[11] – Krietner and Kinicki

[12] – Day and Kilduff

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عملکرد خانواده با ويژگي هاي روانشناختي و كمرويي نوجوانان
 • پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي
 • پايان نامه پيش بيني سازگاري اجتماعي دانشجويان مجرد براساس طرحواره هاي ناسازگار
 • پايان نامه رابطه عملکرد خانواده و سبک هاي دلبستگي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122