پايان نامه رابطه دلبستگي به والدين و همسالان و فاصله روانشناختي: بررسي نقش واسطه اي هويت معنوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه دلبستگي به والدين و همسالان و فاصله روانشناختي: بررسي نقش واسطه اي هويت معنوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 142 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه دلبستگي به والدين و همسالان و فاصله روانشناختي: بررسي نقش واسطه اي هويت معنوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
1-1-1- هویت معنوی 4
1-1-2- فاصله روانشناختی 6
1-1-3- دلبستگی به والدین و همسالان 7
1-2- بیان مسئله 9
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 13
1-4- اهداف تحقیق 14
1-5- سئوالات تحقیق 15
1-6- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش 15
1-6-1- هویت معنوی 15
1-6-2- دلبستگی به والدین و همسالان 15
1-6-3- فاصله¬ی روانشناختی 16

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه¬ی پژوهش
2-1- هویت 18
2-1-1- رویکرد ساختارنگر به هویت 21
2-1-2- رویکرد فرآیندنگر به هویت 23
2-1-3- رویکرد محتوانگر به هویت 25
2-1-3-1- نظریه هویت اجتماعی 25
2-1-3-2- ابعاد سه¬گانه¬ی هویت چیک و همکاران 28
2-1-4- هویت معنوی 30
2-1-4-1- معنویت 30
2-1-4-2- هویت و معنویت 32
2-1-4-3-رویکرد سنتی به هویت معنوی 34
2-1-4-3-1- مدل کیسلینگ و همکاران 34
2-1-4-3-2- مدل پل و اسمیت 37
2-1-4-3-3- مدل ساختاری معنویت و هویت معنوی 38
2-1-4-4- رویکرد فراشخصی به هویت معنوی 41
2-1-4-4-1- مدل توسعه¬ی خود 42
2-1-4-4-2- مدل تعالی خود 44
2-1-4-5- هویت معنوی: رویکرد فردی و بافتی 44
2-2- نظریه¬ی دلبستگی 46
2-2-1- دلبستگی در بزرگسالی 49
2-3- فاصله¬ی روانشناختی 50
2-3-1- جهت¬گیری غلبه اجتماعی 51
2-3-2- حریم رعایت اخلاقی 53
2- 4- پژوهش¬های پیشین 54
2-4-1- یافته¬های تحقیق در زمینه¬ی تأثیر دلبستگی
بر هویت معنوی و فاصله¬ی روانشناختی 54
2-4-1-1- یافته¬های تحقیق در زمینه¬ی تأثیر دلبستگی
بر هویت معنوی 55
2-4-2- یافته¬های تحقیق در زمینه¬ی تأثیر دلبستگی
بر فاصله¬ی روانشناختی 57
2-4-3- یافته¬های تحقیق در زمینه¬ی تأثیر هویت معنوی
بر فاصله¬ی روانشناختی 59
2-4-4- نتیجه¬گیری از تحقیقات پیشین 62
2-5- فرضیه¬های پژوهش 63

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- جامعه آماری 65
3-2- شرکت کنندگان پژوهش 65
3-3- ابزارهای پژوهش 66
3-3-1- مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان 67
3-3-2- مقیاس هویت معنوی 69
3-3-3- مقیاس فاصله روانشناختی 72
3-3-3-1- مقیاس جهت¬گیری غلبه اجتماعی (SDO) 72
3-3-3-2- مقیاس حریم رعایت اخلاقی (CMR) 74
3-4- روش جمع¬آوری اطلاعات 74
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 75

فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
4-1- مقدمه 77
4-2- یافته¬های توصیفی متغیرهای پژوهش 77
4-3- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل پژوهش 78
4-4- بررسی مدل پژوهش 79
4-4-1- بررسی اثر مستقیم دلبستگی به والدین و همسالان
بر فاصله روانشناختی 79
4-4-2- بررسی اثر مستقیم دلبستگی به والدین و همسالان
بر ابعاد هویت معنوی 80
4-4-3- بررسی اثر همزمان دلبستگی به والدین و همسالان
و ابعاد هویت معنوی بر فاصله روانشناختی 80
4-4-4- بررسی نقش جنسیت در روابط متغیرهای پژوهش 87
4-4-4-1- بررسی مدل پژوهش در گروه دختران 88
4-4-4-2- بررسی مدل پژوهش در گروه پسران 90
4-4-4-3- بررسی نقش واسطه¬گری باورهای ماورایی و باورهای
اخلاقی در دو گروه دختران و پسران با استفاده از دستور Process 92

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
5-1- بحث و بررسی یافته¬های پژوهش 97
5-1-1- پیش¬بینی فاصله¬ی روانشناختی بر اساس دلبستگی به
والدین و همسالان 98
5-1-2- پیش¬بینی ابعاد هویت معنوی بر اساس دلبستگی به
والدین و همسالان 99
5-1-3- بررسی نقش واسطه¬ای هویت معنوی در ارتباط
بین دلبستگی به والدین و همسالان و فاصله روانشناختی 103
5-1-4- بررسی نقش تعدیلی جنسیت در مدل پژوهش
(مقایسه¬ی مدل دختران و پسران) 105
5-2- محدودیت¬ها 107
5-3-پیشنهادات و دلالت¬های نظری و عملی 108

فهرست منابع
منابع فارسی 109
منابع انگلیسی 112

پیوست
پیوست یک: پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان 121
پیوست دو: پرسشنامه هویت معنوی 123
پیوست سه: پرسشنامه جهت گیری غلبه اجتماعی 126
پیوست چهار: پرسشنامه حریم رعایت اخلاقی 127

فهرست منابع

منابع فارسی

اکبرزاده، نسرین (1376). گذر از نوجوانی به پیری، تهران: مؤلف.

برک، لورا ای (1391). روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)، (مترجم یحیی سید محمدی). تهران: ارسباران.

باقری، خدیجه، بهرامی، هادی و جلالی، محمد رضا(1388). رابطه بین سبک­های دلبستگی با نوع هویت در زندانیان15-30 ساله. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال سوم، شماره­ی 3،85-99.

پورعلی­فرد، فاطمه (1385). بررسی رابطه­ی سبک­های هویت و ابعاد هویت در دانشجویان دانشگاه شیراز و دانش­آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان شیراز. پایان­نامه­ی کارشناسی ­ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

جوکار، بهرام و کهولت، نعیمه (1391). ارائه­ی مدل علّی برای شادی بر اساس ابعاد هویت با واسطه­ی جهت­گیری هدف، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره 2، 81-94.

جوکار، بهرام و لطیفیان، مرتضی (1382). بررسی رابطه ابعاد هویت با جهت­گیری هدف در دانش­آموزان شهر شیراز و یاسوج. مجله­ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز. دوره­ی بیست و پنجم، شماره­ی 4،  28-46.

حجازي، الهه و نگهبان سلامي، محمود (1388). رابطه سبک­هاي دلبستگي به والدين و همسالان با سبک­هاي هويت در نوجوانان. فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي، بهار 39(1)،107-131.

دهشیری، غلامرضا، سهرابی،فرامرز، جعفری، عیسی و نجفی، محمود (1387) بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در بین دانشجویان. مطالعات روانشناختی، دوره­ی چهارم، شماره ی3،144-129.

رایکمن، ریچارد (1387). نظریه­های شخصیت (ترجمه مهرداد فیروزبخت). تهران: انتشارات ارسباران.

رمضانی، ولی الله، شمس اسفند آباد، حسن و طهماسبی، شهرام (1385). بررسی پیامدهای هیجانی سبک های دلبستگی در دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره اول، شماره ی 1، 47-38.

سامانی، سیامک، خوش­رو، علی­رضا، رزمی، محمد رضا (1387). تأثیر انسجام و انعطاف­پذیری خانواده بر شکل­گیری هویت. علوم اجتماعی «مطالعات جوانان»، شماره 12، 171-186.

سپاه منصور، مژگان، شهابی­زاده، فاطمه، خوشنویس، الهه (1387). ادراک دلبستگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به خدا. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال چهارم، شماره 15، 253-265.

شولتز، دوان (1383)، نظريه‌هاي شخصيت (ترجمه یوسف کريمي و فرهاد جمهري). تهران: انتشارات ارسباران.

غباری بناب، باقر و راقبیان، رویا (1387). کودک، نوجوان و معنویت. تهران: نشر یسطرون.

فرانکل، ویکتور (1388). انسان در جستجوی معنی (ترجمه نهضت صالحیان و میهن میلانی)، تهران: انتشارات درسا.

فرهنگی، علی­اکبر و رستگار، عباس­علی (1385). ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار، سال سیزدهم، شماره 20، 1-24.

کهولت، نعیمه (1388). پیش­بینی شادمانی بر اساس سبک­های هویت، ابعاد هویت و جهت­گیری هدف. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

کرین، ویلیام سی (1376). پیشگامان روانشناسی رشد. (ترجمه فربد فدایی)، تهران: اطلاعات.

لاندین، رابرت ویلیام (1383). نظریه­ها و نظام­های روانشناسی (مترجم یحی سید محمدی). تهران: نشر ویرایش.

ماسن، پاول هنری؛ کیگان، جروم؛ هوستون، آلتا کارول و کانجر، جان جین وی (1380). رشد و شخصیت کودک (مترجم مهشید یاسایی). تهران: مرکز.

محسني، نيك‌چهره (1375). ادراك خود: از كودكي تا بزرگسالي. تهران: انتشارات بعثت.

هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام (1389). بررسی رابطه جهت­گیری مذهبی اسلامی با ابعاد هویت. دانشور رفتار، سال هفدهم، شماره 40، 74-59.

منابع انگلیسی

Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale.NJ: Erlbaum.

Armesden, G.C., & Greenberg, M.T. (1987). The inventory parent and peer attachment:­ Individual difference and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16,427-453.

Arseth, A. K.,  Kroger, J., & Martinussen, M., Marcia, J., E. (2009). Meta – analytic studies of identity status and the relational issues of attachment and intimacy. Identity: An International Journal of Theory and Research, 9,
1–32.

Aquino, K., Reed. A., & Lim, V. K. G (2013), Moral identity and the self-regulation of  Unethical workplace behavior.

Barriga, A.Q., Morrison, E. M., Liau, A. K., & Gibbs,J.c. (2001). Moral cognition : explaining the gender difference in antisocial behavior. Merreti-Palmer Quartery, 47, 532-562.

چکيده

 هویت معنوی به عنوان تعریف و شناسایی خود بر اساس معنویت و تجارب معنوی، از جمله سازه­هایی است که در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب نموده است. عدم وجود ابزار کمّی در این زمینه و مفهوم­سازی غیردقیق از هویت معنوی از جمله چالش­هایی است که این حوزه با آن روبروست. از این رو، هدف این پژوهش بررسی پیش­آیندها و پیامدهای هویت معنوی در قالب یک مدل علّی بود تا ضمن ارائه­ی تصویر روشن­تری از این سازه در جهت عملیاتی نمودن آن نیز گام برداشته شود. در این مدل دلبستگی به والدین و همسالان به عنوان متغیر برونزاد، هویت معنوی به عنوان متغیر واسطه­ای و فاصله روانشناختی به عنوان متغیر درونزاد در نظر گرفته شدند. شرکت کنندگان این پژوهش 398 نفر (255 دختر و 143 پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (آرمسدن و گرینبرگ)، مقیاس جهت­گیری غلبه اجتماعی (سیدانیوس و پراتو) و مقیاس حریم رعایت اخلاقی (آکوئینو و رید) بود و به منظور سنجش هویت معنوی از پرسشنامه تهیه شده توسط محقق استفاده شد. براي تعيين پايايي پرسش­نامه­ها از روش آلفاي کرونباخ و جهت احراز روايي مقياس­ها از روش تحليل عوامل استفاده شد. شواهد مؤيد پايايي وروايي مطلوب مقياس­ها بود. به منظور بررسی مدل پژوهش از روش رگرسیون متوالی همزمان استفاده شد و برای تعیین نقش واسطه­گری متغیر میانجی از مراحل بارون و کنی و دستور بوت­استرپ در نرم­افزار اموس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دلبستگی به والدین پیش­بین باورهای ماورایی بوده و دلبستگی به همسالان باورهای اخلاقی را به صورت مثبت و معنی­دار پیش­بینی نموده است. همچنین نتایج روشن ساخت که باورهای اخلاقی در رابطه­ی دلبستگی به همسالان با فاصله­ی روانشناختی نقش میانجی دارد. علاوه بر این، یافته های حاصل از دستور فرایند در نرم‌افزار SPSS نشان داد که مدل پژوهش حاضر وابسته به جنسیت می­باشد.در مجموع، یافته­های پژوهش بیانگر آن است که دلبستگی و روابط عاطفی با همسالان به واسطه­ی افزایش باورهای اخلاقی موجب کاهش فاصله روانشناختی در افراد می­شود. دلالت‌های پژوهش برای خانواده، معلمان و فعالیت‌های مشاوره­ای مورد بحث قرار گرفت.

کلید ­واژه­ها: هویت معنوی، دلبستگی، فاصله­ی روانشناختی، حریم رعایت اخلاقی، جهت­گیری غلبه اجتماعی

فصل اول

 مقدمه

 1-1- کلیات

از سال 1970 یکی از سازه­های مهم در روانشناسی، علوم اجتماعی و رفتاری مفهوم “خود”[1] بوده است. اگرچه برای خود جنبه­های متعددی چون خودکارآمدی، عزت نفس و … بیان شده است، یکی از مهمترین جنبه­های خود مفهوم “هویت”[2] است که از دیرباز مورد توجه فیلسوفانی چون جیمز[3]، کولی[4] و مید[5] بوده است و پس از آن به عنوان یک سازه­ی مهم در روانشناسی مطرح شده است (لری و تانجنی[6]، 2012). هویت به عنوان پاسخی که افراد به سئوال من کیستم؟ می­دهند و ارائه­ی تعریفی از خود، اساساً از کارهای اریکسون[7] اقتباس شده است (فیرون[8]،1999). او رویکردی روانشناختی جهت فهم هویت اتخاذ کرد و هویت را به عنوان سازمان پویای انگیزه­ها، توانایی­ها، اعتقادات و تاریخ در شکل­دهی خود­مستقل و یکپارچه تعریف کرده است که مسیر زندگی فرد را روشن می­سازد (اریکسون، 1968). اما نظریه­پردازان پس از اریکسون هویت را در قالب رویکردهای مختلفی مفهوم پردازی کرده­اند و چنانچه به صورت رویکردی به هویت نظر افکنیم، در این راستا می­توان از سه رویکرد عمده­ی وضعیت­نگر، فرآیند­نگر و محتوا­­نگرسخن گفت (برزونسکی[9]، 2003).

علی­رغم آنکه در دو رویکرد وضعیت­نگر و فرآیند­نگر وضعیت و سبک هویت بررسی می­شود، در رویکرد محتوانگر محتوای خودپنداره و موضوعی که افراد بر اساس آن خودشان را تعریف می­کنند اهمیت می­یابد. بنابراین، از این منظر بر اساس محتوا و موضوعی که افراد در تعریف “خود” بدان اشاره می­کنند هویت دارای جنبه­ها و ابعاد مختلفی است.

اقبال و توجه به بررسی هویت با توجه به محتوای خاص آن و در نظر گرفتن ابعاد مختلفی برای آن، در سالهای اخیر سبب بروز و ظهور ابعاد گوناگونی برای هویت، از جمله هویت قومی، هویت ملّی، هویت دینی و مذهبی، هویت سیاسی و هویت اخلاقی شده است (هادی[10]،2001). اما با در نظرگرفتن انسان به عنوان وجودی معنوی و قائل شدن بعد معنویت در کنار سایر ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی برای او و با توجه به اهمیت معنویت به عنوان بخش مهمی از زندگی افراد، در سالهای اخیر بعد جدیدی از هویت، تحت عنوان “هویت معنوی”[11] در ادبیات روانشناسی مطرح گشته است (مک­دونالد[12]، 2009). بر اساس نظریه­ی هویت اجتماعی، در هویت معنوی، افراد در تعریف خود به معنویت و تجارب معنوی خویش اشاره می­کنند. در حقیقت، معنویت در احساس “خود” آنان دارای چنان اهمیت و برجستگی است که در پاسخ به سئوال من کیستم؟ خود را به عنوان فردی معنوی می­شناسند.

با توجه به جدید بودن این حوزه از هویت، در این پژوهش نقش دلبستگی به والدین و همسالان[13] به عنوان پیشایند هویت معنوی و فاصله­ی روانشناختی[14] به عنوان پیامد آن مد نظر قرار گرفت. پیش از پرداختن به مسئله پژوهش ضروری است تا سازه­های مورد نظر مورد مداقه و بحث قرار گیرند. لذا، در ادامه هر یک از سازه­ها در سطح نظری تشریح خواهند شد.

1-1-1- هویت معنوی

با وجود اینکه ارتباط بین معنویت و خود از دیرباز در نظام­های مذهبی و معنوی تشخیص داده شده است، توجه علمی جدی به معنویت و ارتباط آن با هویت تنها از 20 سال پیش شروع به پیشرفت کرده است (مک­دونالد، 2009). در زمینه­ی ارتباط میان هویت و معنویت، رویکردهای موجود با توجه به نحوه­ای که هویت را مفهوم سازی می­کنند، قابل تمایزند.

در این زمینه دو رویکرد تحت عنوان رویکرد سنتی[15] و رویکرد فراشخصی[16] مطرح است. در رویکرد­ سنتی روانی- اجتماعی، هویت به عنوان “من”[17] تعریف می­شود، حس “خود” فرد که دارای مرزهای محدود و مشخص است. در این رویکرد با توجه به چنین تعریفی از هویت، هویت معنوی به عنوان نحوه­ای که “من” فرد به معنویت مربوط می­شود و با حس “خود” یکپارچه و ادغام می­شود، تعریف می­گردد و از آنجا که معنویت به عنوان تعالی تعریف می­شود، هویت معنوی در بردارنده­ی نحوه­ای است که افراد احساس تعالی را با “من” خود یکپارچه می­سازند. از این رو، هویت معنوی مطابق با این رویکرد به عنوان شناسایی خود با جنبه­هایی از تجارب معنوی تعریف می­شود (مکدونالد، 2009). در این زمینه، وینک و دیلون[18] (2002، به نقل از مک­دونالد، 2009) معنویت و به تبع آن هویت معنوی را به عنوان جستجوی وجودی خود برای معنای غایی از طریق فهم و دریافت شخصی از امور روحانی و مقدس تعریف کرده­اند. پل و اسمیت[19] (2003) نیز هویت معنوی را به عنوان باور افراد به اینکه وجودی غایی و مرتبط با خدا هستند تعریف می­کنند.

از طرفی در رویکردهای فرا­شخصی اعتقاد بر این است که هویت به خود و کارکرد آن محدود نمی­شود، بلکه هویت اساساً در سرشت و طبیعت، امری معنوی است. در این رویکرد علاوه بر محتوای هویت، ساختار و فرآیندهایی که از خلال آنها هویت توسعه می­یابد نیز معنوی است. در این دیدگاه هویت و معنویت نهایتاً شبیه به هم در نظر گرفته می­شوند (مک­دونالد، 2009).

علاوه بر این، رویکردهای موجود پیرامون هویت معنوی با توجه به تعریفی که از معنویت ارائه می­دهند نیز قابل تفکیکند. در این زمینه رویکردهای موجود با توجه به اهمیتی که برای بافت و نقش دیگران در شکل­دهی معنویت و به تبع آن هویت معنوی قائلند به دو رویکرد فردی[20] و بافتی[21] تقسیم می­شوند. رویکرد فردی در واقع همان رویکرد سنتی روانی – اجتماعی به هویت معنوی است. در این رویکرد معنویت به صورت کاملاً شخصی تعریف شده است و در آن به نقش دیگران و به بیانی دیگر جهان بیرون افراد در شکل­دهی هویت معنوی توجه نشده است و تجارب معنوی عمدتاً به صورت تجارب فرد در ارتباط با نیرویی برتر در نظر گرفته شده است و به روابط فرد با دیگران (شامل سایر انسان­ها، طبیعت و به طور کلی جهان بیرونی) و شکل­دهی معنویت و به تبع آن هویت معنوی از این طریق توجه نشده است (مک­دونالد، 2011). اما در رویکرد بافتی رشد معنوی حاصل اثر متقابل سیر درونی (تجارب درونی و یا اتصال به منبعی نامحدود) و سیر بیرونی (فعالیت­های روزانه و ارتباطات) است. بدین معنا که رشد معنوی از یک سو ما را بر آن می­دارد تا به جهان بیرون و اطراف نظر افکنیم و خود را با کل زندگی متصل و یکپارچه سازیم و از سوی دیگر، ما را بر آن می­دارد تا به درون خود نظر افکنیم و توانایی بالقوه­ی خود برای رشد، یادگیری، همکاری و… را بپذیریم و کشف کنیم. بدین ترتیب، در این رویکرد معنویت، افراد را به سمت برقراری پیوند بین اکتشاف خود و جهان سوق می­دهد که این امر از طریق پیگیری یک زندگی بارور و شکوفا محقق می­شود. بنابراین، رشد معنوی از منظر این رویکرد شامل تعاملات پیچیده متغیرهای محیطی و فرآیندهای رشد فردی است (روهل­ کپارتین، بنسون و اسکیلز[22]، 2011).

با توجه به رویکردهای مطرح شده در رابطه با هویت معنوی، در این پژوهش به منظور بررسی هویت معنوی، هویت منطبق با رویکرد سنتی روانی – اجتماعی و مشابه با مفهوم سازی مک­دونالد (2009) و معنویت بر اساس رویکرد بافتی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، هویت معنوی به عنوان نحوه­ای که “من” افراد به معنویت مربوط می­شود و با احساس خود شخصی آنها یکپارچه می­شود در نظر گرفته شده است. به بیانی دیگر، هویت معنوی شامل تعریف و شناسایی خود بر اساس معنویت و تجارب خاصی است که در معنویت به چشم می­خورد و با توجه به رویکرد بافتی به معنویت، این تجارب هم شامل ارتباط با نیرویی برتر است و هم در بردارنده­ی تجارب فرد در ارتباط با دیگران است. بر این اساس، هویت معنوی بیانگر آن است که افراد خودشان را بر اساس ارتباط با نیرویی برتر و دیگران تعریف می­کنند و این عوامل را در شکل­دهی شخصیت و هویت خویش مهم تلقی می­کنند.

1-1-2- فاصله روانشناختی

افزایش رفتارهای ناهنجاری چون پرخاشگری، قلدری و خشونت در محیط­های آموزشی و در میان نوجوانان و جوانان، متخصصان حوزه­های مختلف از جمله تعلیم و تربیت را بر آن داشته ­است تا به بررسی ریشه­ها و عوامل تعیین­کننده­ی رفتار افراد با دیگران بپردازند. در این زمینه برخی از متخصصان عوامل اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار داده­اند، عده­ای به عوامل مربوط به خانواده و مدرسه پرداخته­اند و در نهایت تعدادی از متخصصان نیز عوامل شخصیتی و ریشه­های روانشناختی رفتار افراد با دیگران را مورد توجه قرار داده­اند و در این راستا فاصله­ی روانشناختی را به عنوان یکی از عوامل روانشناختی زمینه­ساز رفتارهای ضداجتماعی و ناهنجار معرفی کرده­اند (هاردی، بتاچرجی، رید و آکوئینو[23]، 2010).

فاصله­ی روانشناختی بیانگر نحوه­ای است که افراد را در فضای روانشناختی خود جهت می­دهیم. در واقع، ما با دیگران به عنوان عواملی بیرونی و عینی رفتار نمی­کنیم، بلکه نوع برخورد ما با دیگران تحت­ تأثیر این است که آنها را در فضای روانشناختی خود چگونه ادراک کنیم. بر این اساس، افراد و گروه­هایی را که از نظر اجتماعی نزدیک در برابر دور ادراک می­کنیم به گونه ای متفاوت در نظر می­گیریم و با آنها متفاوت رفتار می­کنیم (لیبرمن، تروپ و استفان[24]، 2007).

فاصله روانشناختی در بردارنده­ی دو بعد حریم رعایت اخلاقی[25] و جهت­گیری غلبه اجتماعی[26] می­باشد. حریم رعایت اخلاقی بیانگر مرز و محدوده­ای است که در آن افراد و گروه­ها به صورتی تعریف می­شوند که فرد مایل است نسبت به آنها توجه اخلاقی نشان دهد. دامنه­ی این مرز می­تواند از علاقه­ی صرف به خود و تمرکز بر نیازهای خود تا در نظر گرفتن تمام انسان­ها و یا جایی بین این دو حد باشد (رید و آکوئینو، 2003). از این رو، حریم رعایت اخلاقی ­بازتاب ادراک ما از گروه­هایی است که از نظر روانشناختی نزدیک هستند. اما، جهت­گیری غلبه اجتماعی بیانگر افکار و عقاید فرد مبنی بر این است که شخص و یا گروهی از افراد نسبت به دیگران جهت برخورداری از برتری و غلبه بر سایر افراد، سزاوارترند. از این رو، جهت­گیری غلبه اجتماعی بازتاب ادراک ما از گروه­هایی است که از نظر روانشناختی دور هستند. بنابراین، بسته به اینکه افراد را در فضای روانشناختی خود چگونه ادراک کنیم (دور یا نزدیک) رفتار متفاوتی با آنان خواهیم داشت. از این رو، فاصله­ی روانشناختی از جمله عوامل مهمی است که با اشکال مختلف رفتار اخلاقی و جامعه­پسند و یا به عکس رفتار غیر اخلاقی و ضد اجتماعی در ارتباط است (هاردی، بتاچرجی، رید و آکوئینو، 2010).

1-1-3- دلبستگی به والدین و همسالان

نظریه­ی دلبستگی توسط بالبی[27](1969) پایه­ریزی و توسط اینزورث[28] و همکاران (1978) گسترش یافت. بالبی (1969) دلبستگی را به عنوان تمایل ذاتی انسان به برقراری پیوند عاطفی عمیق با افراد خاص تعریف می­کند. او معتقد است که انسان با یک نظام روانی- زیستی ذاتی متولد می­شود و این نظام که در بردارنده­ی رفتارهای دلبستگی چون مکیدن، خندیدن، گریستن، جستجوی منبع و … است نوزاد را بر می­انگیزد تا در هنگام نیاز، مجاورت خود را با افراد مهم و یا چهره­های دلبستگی حفظ کند و از این طریق نیاز خود به امنیت و مراقبت را تأمین نماید. علاوه بر این، عملکرد مطلوب نظام دلبستگی به کیفیت ارتباط مادر- نوزاد و میزان دسترسی، حمایت و پاسخگو بودن چهره­ی دلبستگی به هنگام نیاز بستگی دارد. چنانچه چهره­ی دلبستگی در دسترس و پاسخگو باشد عملکرد بهینه نظام دلبستگی تسهیل می­شود و احساس دلبستگی ایمن پایه­گذاری می­شود. بر اساس همین تجارب مکرر و روزانه­ با چهره­ی دلبستگی، کودک انتظاراتی را از نحوه­ی تعامل خود با چهره­ی دلبستگی شکل می­دهد و به تدریج این انتظارات را به صورت یک سری بازنمایی­های ذهنی[29] تحت عنوان مدل کارکرد درونی[30] درونسازی می­کند (بالبی، 1973). وجود تفاوت­ در مدل کارکرد درونی افراد سبب شد تا اینزورث (1978) در رابطه با دلبستگی والد- نوزاد سه سبک عمده­ی دلبستگی از جمله دلبستگی ایمن[31]، دلبستگی ناایمن ­-­­ دوسوگرا[32] و دلبستگی نا­ایمن – اجتنابی[33] را مطرح سازد. علاوه بر این، بالبی مدل کارکرد درونی را به عنوان عاملی در نظر می­گیرد که دلبستگی اولیه را به دلبستگی و روابط در تمام طول زندگی پیوند می­زند. او معتقد است مدل کارکرد درونی که افراد از خود و دیگران تشکیل می­دهند باعث تداوم تجارب، شناخت­ها و احساسات اولیه­ی دلبستگی در رفتارها و روابط بعدی افراد می­شود و بر تعاملات اجتماعی و سایر روابط نزدیک فرد اثر می­گذارد. بنابراین، با توجه به پایداری نسبی مدل کارکرد درونی، دلبستگی دوران کودکی ممکن است در تمام طول زندگی فرد باقی بماند و مبنایی برای بروز دلبستگی و روابط نزدیک در سالهای بزرگسالی شود (میکیولینسر[34] و همکاران، 2005). از این رو، نظریه دلبستگی از تمرکز بر دوران نوزادی فراتر رفته و به عنوان یک چهارچوب نظری برای مطالعه­ی ارتباط با افراد مهم در سالهای بزرگسالی نیز به کار رفته است (آرمسدن و گیرینبرگ[35]، 1987؛ نیکرسون و نیگل[36]، 2005) و چنین فرض شده است که افراد به چهره­های دلبستگی سنین بزرگسالی خویش نیز به گونه­ای همسو با سبک دلبستگی اولیه­ی خود واکنش نشان می­دهند و به میزانی که ارتباط با دیگران کارکردهای مشابه با دلبستگی اولیه (امنیت و حمایت عاطفی) را برای فرد فراهم ­آورد، پیوندهای دلبستگی جدیدی با دیگران تشکیل می­شود (هازن و شیور[37]،1994).

از جمله روابط و پیوندهای عاطفی که در سالهای نوجوانی و بزرگسالی برای افراد اهمیت بیشتری می­یابد رابطه و پیوند عاطفی با دوستان و همسالان است. در واقع، افراد با ورود به دنیای بزرگسالی و برخورداری از استقلال، هر چه بیشتر به همسالان خود روی می­آورند و برقراری روابط حمایتی و عاطفی با آنان اهمیت بیشتری می­یابد (اکوآن[38]،1997). بنابراین افراد در سنین بزرگسالی ضمن اینکه دلبستگی به والدین خود را حفظ می­کنند، به همسالان و دوستان خود نیز دلبسته می­شوند. در این زمینه آرمسدن و گرینبرگ (1987) سه بعد اساسی ارتباطات[39]، اطمینان[40] و بیگانگی[41] را در دلبستگی دوره بزرگسالی حائز اهمیت می­دانند. منظور از ارتباطات، روابط همزمان و متقابلی است که به ایجاد پیوندهای عاطفی قوی بین والدین و فرزندان کمک می­کند. ارتباطات مثبت بین والدین و فرزندان، احساس ایمنی بیشتری در مراحل مختلف رشد به وجود خواهد آورد. ارتباطات والد- کودک همچنین شالوده­ای برای ارتباط با افراد دیگر و همسالان در سراسر زندگی ایجاد می­کند. اطمینان، از ویژگی­های مهم ارتباط با والدین و همسالان است و همان احساس امنیت و اطمینان از بابت وجود فردی دیگر، جهت تأمین نیازهای قطعی می­باشد. بیگانگی مرتبط با احساس طرد شدن می­باشد. هنگامی که فرد احساس کند نماد دلبستگی در دسترس نیست، نوع دلبستگی­اش ناایمن و مبتنی بر بیگانگی خواهد بود­­­­ (باروکاس[42]،2006، به نقل از سلیمی ، 1387). بنابراین، دلبستگی به والدین و همسالان را می­توان وجود اعتماد و ارتباط و عدم وجود بیگانگی در روابط افراد با والدین و همسالان خود در نظر گرفت.

[1]self

[2]identity

[3]James

[4]Cooley

[5]Mead

[6]Leary & Tangney

[7]Erikson

[8] Fearon

[9]Berzonsky

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معاونان پرورشي
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ادراک از خدا و هويت اجتماعي در سبک زندگي دانشجويان وکارکنان دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122