پايان نامه رابطه عملکرد خانواده و سبک هاي دلبستگي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه عملکرد خانواده و سبک هاي دلبستگي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه عملکرد خانواده و سبک هاي دلبستگي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول کلیات تحقیق2
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مسأله4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق7
1-4- اهداف تحقیق8
1-4-1- اهداف کلی8
1-4-2- اهداف جزیی8
1-5- فرضیه های تحقیق9
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق9
فصل دوم ادبیات پژوهش12
2-1- مقدمه13
2-2- پیشینه نظری14
2-2-1- عملکرد خانواده14
2-2-2- سبک های دلبستگی22
2-2-3- سازگاری اجتماعی30
2-3- پیشینه پژوهشی44
2-3-1- پیشینه داخلی44
2-3-2- پیشینه خارجی46
فصل سوم روش تحقیق51
3-1- مقدمه52
3-2- روش تحقيق 52
3-3- جامعه آماري، اندازه نمونه و روش نمونه گيري تحقيق 52
3-4- روش جمع آوري اطلاعات 54
3-5- ابزار اندازه گيري تحقيق 54
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات56
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده های پژوهش58
4-1)مقدمه59
2-4 یافته¬های توصیفی60
3-4 یافته¬های استنباطی65
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 88
5-1- مقدمه89
5-2- بحث89
5-3- نتیجه گیری90
5-4- محدودیت ها107
5-5- پیشنهادات107
5-5-1- پیشنهادات کاربردی107
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی108
منابع فارسی109
منابع انگلیسی115
ضمائم119

منابع

الف) منابع فارسی

اسلامی نسب، علی. (1373). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنياد.

اﺻﻼﻧﻲ، خ. (1383). ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان.

اصلانی، خالد؛ صیادی، علی؛ امان‌اللهی، عباس (1390). رابطه بين سبك هاي دلبستگي با كاركرد خانواده و سلامت عمومي، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال 2، شماره 2، صص 5-8 .

افتخار، زهرا؛ احمدی، علی؛ زهره، افتخار (1389). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز. مجله یافته های نو در روانشناسی ، شماره 2 ، ص18.

آقامحمديان شعرباف؛ حميدرضا (1373). ناسازگاري. مجله پیوند، شماره 17، بهار.

امان‌الهي، عباس؛ رجبي، غلامرضا (1385). مقايسه سلامت عمومي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه شهيد چمران اهواز. سومين سمينار سراسري بهداشت روان دانشجويان، سوم و چهارم خردادماه، دانشگاه علم و صنعت، تهران. صص 10-15.

امان‌الهي، عباس؛ عطاري، يوسف‌علي؛ خجسته‌مهر، رضا (1389). بررسي رابطه‌ي‌ عملكرد خانواده و جو رواني اجتماعي كلاس با ناسازگاري دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان شهراهواز. مجله تازه ها و پژوهش هاي مشاوره، صص 61-82.

اماني، رزيتا (1389). بررسي وضعيت سلامت روان و ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان ورودي سال 88-89 دانشگاه بوعلي سينا. گزارش نهايي طرح پژوهشی، صص 111-121.

اماني، رزيتا؛ اعتمادی، عذری؛ فاتحی زاده، مریم؛ بهرامی، فاطمه (1390). رابطه ميان سبك هاي دلبستگي و سازگاري اجتماعي. روانشناسی بالینی و شخصیت، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 19، دوره جدید، شماره 6 ، صص 15-19.

ايلالی، احترام السادات. (1376). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنياد.

ﺑﺎﺭﮐﺮ، ﻓﻴﻠﻴﭗ (1375). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻣﺤﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﺯﻫﺮﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﺷﺪ.

ﺑﺎﺭﻧﺲ، ﮔﻴﻞ ﮔﻮﺭﻳﻞ (۲۰۰۳). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺩﻟﻮﻳﯽ (۱۳۸۳)، ﻣﺸﻬﺪ: ﻧﺸﺮ ﺍﺭﺳﻄﻮ.

بذل، معصومه (1383). بررسی ارتباط مهارت حل مسأله و میزان سازگاری در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع دبیرستان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا.

برک، لورا (1386). روانشناسی رشد. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ارس باران، صص 21-27.

بشارت، محمدعلي (1379). ساخت و هنجاريابی مقياس دلبستگي بزرگسالان. دانشگاه تهران، صص 93-102.

بشارت، محمدعلي؛ گلي نژاد، محمد؛ احمدي، علي اصغر (1382). بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مشكلات بين شخصي. مجله انديشه و رفتار، شماره 23، صص 74-81 .

ﭘﺮوﭼﺎﺳﻜﺎ، ج؛ ﻧﻮرﻛﺮاس، ج (1385). ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي روان‌درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪي. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ، 1999.

پور مقدس، علي. (1367). روان شناسي سازگاري. انتشارات: مشعل.

ثنايي، باقر (1379). مقايسه هاي سنجش خانواده و ازدواج. مؤسسه انتشارات بعثت، تهران: صص 41-42.

ثنایی، باقر؛ امینی، فریده (1379). مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد دوم، شماره 7 و 8.

جهانگیر، پانته‌آ (1391). مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان، ص 178 تا 192.

ﺟﻮادي، ﺑﻬﻨﺎز؛ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن، ﺳﻴﻤﻴﻦ؛ ﺷﻔﻴﻊآﺑﺎدي، ﻋﺒﺪاﷲ (1388). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره اي ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن. فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 20، زمستان، ص 503 تا 517.

حسین‌آبادي، هادي. (1380). مقايسه پيشرفت تحصيلي، سازگاري اجتماعي و افسردگي دانش‌آموزان مدارس شبانه روزي با دانش‌آموزان روزانه دوره دبيرستان اسفراين. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.

حسینیان، سیمین؛ زهرایی، شقایق؛ خدابخشی کولائی، آناهیتا (1384). مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد 4، شماره 16.

داﻧﺶ، ع (1385). ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره‌اي در ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوج ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺮان (ص 169)، ﺗﻬﺮان: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ.

دلاور، علي (1379). ساخت و هنجاريابي مقياس سازگاري بل. دانشگاه علامه طباطبايي تهران، صص 12-32.

ديلمي، عزيز. (1380). بررسي اثر بخشي مشاوره همسالان بر سازگاري اجتماعي و خودپنداره دانش‌آموزان پسر سال اول دبيرستان شهرستان دزفول. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی، دانشگاه علامه طباطبايی.

رحمت اللهی. فرحناز؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سیداحمد (1384). آسیب شناسی زندگی زناشویی. فصل نامه تازه های روان درمانی، سال یازدهم، شماره41 و 42.

رستمي، الياس. (1383). بررسي دلبستگي نوجوانان به والدين و همسالان در جامعه ايراني و رابطه آن با مؤلفه‏هاي سازگاري اجتماعي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران.

رضايي، نسرين (1378). بررسي تاثير كارآيي خانواده نسل اول بر كارآيي خانواده نسل دوم. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، تهران، صص 68-75.

زارع مقدم، علی اکبر (1385). بررسی اثربخشی آموزش های شناختی- رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام.

شادمان، ميترا. (1383). بررسي سازگاري اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.

شاه آبادی، محمد. (1390). سنجش میزان سازگاری اجتماعی در نوآموزان. فصلنامه رشد آموزش پیش دبستانی، دورۀ دوم، شمارۀ 4، تابستان.

شریفی، خلیل؛ عریضی، حمیدرضا؛ نامداری، کورش (1384). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روان شناختی در دانش آموزان. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 10، اردیبهشت، ص 85 تا 94.

شعاری نژد، علی اکبر (1377). روان شناسی رشد. تهران: چاپ دانشگاه پیام نور.

شفيع‌آبادي، عبدالله؛ ناصري، غلامرضا. (1377). نظريه‏هاي مشاوره روان درماني. مركز نشر دانشگاهي.

شهسواری، محمد هادی. (1382). بررسی رابطه تعامل‌های درونی خانواده با رشد قضاوت اخلاقی و سازگاری دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر اراك. پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

ﺻﺎدﻗﻲ، س (1386). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ در راﺑﻄﻪ وﻟﻲ- ﻓﺮزﻧﺪي ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮان داراي رﻳﺴﻚ ﻓﺮار در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﺮج. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺗﻬﺮان.

ﺻﻴﺎدي، ع (1381). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان.

ﻋﺰﻳﺰي، پ (1386). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺮن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺗﻬﺮان.

عطاري، يوسف‌علي؛ عباسي سرچشمه، ابوالفضل؛ مهرابي‌زاده هنرمند، مهناز (1385). روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبي، خوش‌بيني و سبك هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز. مجله علوم تربيتي و روانشناسي، شماره 13، صص 92-110.

فريد، ابوالفضل. (1375). بررسي و مقايسه ميزان سازگاري اجتماعي يك زبانه‏ها و دو زبانه‏ها در مدارس ابتدايي شهرستان‏هاي تهران و تبريز. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی، دانشگاه علامه طباطبايی.

قابل نژاد سردرودی، حمیرا. (1391). مقایسه میزان خودپنداره و سازگاری دختران مجرد و زنان مطلقه شهر بندر عباس. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات هرمزگان، زمستان.

ﻛﺮاﻣﺘﻲ، ه؛ ﻣﺮادي، ع. ر؛ ﻛﺎوه، م (1384). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻴﻤﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ. ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوري ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، دوره 4، شماره 11، ص 56 تا 57.

کرمی، جهانگیر؛ حسینی، حسین؛ زکیی، علی (1390). رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری دانشجویان. همایش ملی آسیب شناسی ملی نوجوانان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، صص 3-4 .

گلچین، مهری؛ نصیری، محمود؛ نجمی، بدرالدین؛ بشردوست، نصرا… (1380). ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی های روانی نوجوانان دختر و پسر. نشریه پژوهش در علوم پزشکی، سال ششم، شماره 4، ص 297 تا 299.

ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ، اﻟﻒ، و ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ، ه (1385). ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ح. ر. ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﻲ و س. ﻧﻘﺸﺒﻨﺪي. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات روان. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ: 2000.

ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﺍﻳﺮﻧﻪ؛ ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﻫﺮﺑﺮﺕ (1382). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﻭﺍﺗﯽ ﻭ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﻭﺍﻥ.

مظاهري، مینا (1379). نقش دلبستگي بزرگسالان در کنش وري ازدواج. مجله علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد چمران، سال چهارم، شماره سوم.

مظاهری، مینا؛ آقایی، اصغر؛ گلپرور، محسن؛ شایگان نژاد، وحید. (1386). تأثیر آموزش شیوه های رفتاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 33، پاییز.

معاني، ايرج؛ شاپوريان، رضا؛ حجت، محمدرضا. (1379). روانشناسي بهزيستي.تهران: زرين.

منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ (1376). روان شناسی ژنتیک از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی. چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.

ﻣﻮﺳﻮﯼ ﭼﻠﮏ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ (۱۳۸۳). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻤﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۵ ﺗﺎ ۳۸۲ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ. ﭼﮑﻴﺪﻩ ﯼ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﯼ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.

موسوی، اشرف اسادات (1382). بررسی کیفی و کمی عملکرد خانواده ی معتادان جوان. مطالعات زنان، سال اول، شماره 3، زمستان.

ﻣﻮﺳﻮﯼ، ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ (۱۳۷۹). ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ/ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﯼ.

ﻣﻮﺳﻮي، ر (1373). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﺗﻬﺮان.

مومن زاده، فرید، مظاهری، محمدعلی، و حیدری، محمود(1384)، ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی، فصل نامه خانواده پژوهی، شماره 4.

ﻣﻴﺮﻋﻨﺎﻳﺖ، ا. (1378). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺄﻫﻞ و ﺗﺠﺮد ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻧﺎن 20 تا 35 ﺳﺎﻟﻪ. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ رودﻫﻦ، رودﻫﻦ.

ﻣﻴﻨﻮﭼﻴﻦ، س (1373). ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ باقر ﺛﻨﺎﻳﻲ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ: 1974.

ﻧﺠﺎرﻳﺎن، ف (1374). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده: ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي روان ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﺧﺎﻧﻮاده (FAD-I). ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ رودﻫﻦ، رودﻫﻦ.

نجاریان، فرزانه (1374). عوامل مؤثر بر کارایی خانواده: بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس FAD-1. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

نشریه الکترونیکی گلشن مهر (1389). نقش خانواده در سازگاری اجتماعی کودکان. شماره 6 ، صص 4.

ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد، ش (1383). ﻣﺸﺎوره ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن.

هرگنان و السون. (1934). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ترجمه سیف، علی اكبر(1382).تهران ، نشر دوران.

واحدی، شهرام؛ مرادی، سمانه (1388). رابطه‌ي سبک هاي دلبستگی پدر و مادر با سازگاري هیجانی، رفتاري و اجتماعی در دانشجویان غیر بومی سال اول، مجله‌ي علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال11، شماره 3، صص 223-232 .

والي‌پور، ايرج. (1360). روان شناسي سازگاري. چاپ و نشر وحيد.

ب) منابع لاتین

Ainsworth (1978) . Patterns of attachment: a psychological study of strange situations hillsdale,p44-49.

Allen JP, McElhaney KB, Kuperminc GP, Jodl KM (2004). Stability and change in attachment security across adolescence. Child Dev; 75: 1792-805.

Allen, B. (1998). Scripts- the role of permission. Transactional Analysis Journal, 2,(2), 72-74.

Armsden GC, Greenberg MT.(1987). The inventory of parent and peer attachment; individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. J Youth Adolesc; 16: 427-54.

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2) 226-44.

Bello, R. S. , Brandau-Brown, F. E. & Ragsdale, J. (2006). ” Attachment style, marital satisfaction, commitment, and communal strength effects on relational repair message interpretation” Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, Dresden, Germany Online. Sam Houston State University, 1-28.

چکیده

هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی رابطه‌ی عملکردخانواده وسبک‌های دلبستگی باسازگاری اجتماعی دانش آموزان دختروپسرمقطعمتوسطهبندرعباس می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس است كه در سال تحصیلی 1391-1392 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد 376نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش های نمونه گیری طبقاتی و چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه عملکرد (کارکرد) خانواده (Fad)، پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون (Sas) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی می باشد.  تجزیه و تحلیل داده هانشان دادکه به صورت کلی خرده مقیاس‌های عملکرد (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) می‎توانند به صورت معناداری متغیر سازگاری دانش­اموزان را پیش‎بینی می کنند. به صورت کلی سبکهای دلبستگی با(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)می توانند به صورت معنی داری سازگاری دانش آموزان را پیش بینی می کنند،به صورت کلی خرده مقیاس های عملکرد خانواده وسبک های دلبستگی می توانند سازگاری دانش آموزان راپیش بینی می کنند.اما هنگامی که معادله های رگرسیونی به صورت جداگانه درمیان دختران وپسران اجرا شد نتایج متفاوتی به دست آمد.درگروه دختران خرده مقیاس های ارتباط،آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،همراهی عاطفی وکنترل رفتار می توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کننددر گروه پسران خرده مقیاس های عملکردخانواده شامل آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی،کنترل رفتارمی توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کنند.درسبک های دلبستگی هرسه سبک(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)درهردوگروه دختروپسرپیش بینی کننده معناداری برای سازگاری دانش آموزان به تفکیک دختروپسرمحسوب می شوند.هنگامی که درگروه پسران سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی وکنترل رفتاروسبک های دلبستگی ناایمن پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی بودند..هنگامی که درگروه دختران  سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه، خرده مقیاس های ارتباط، آمیزش عاطفی، عملکرد کلی، همراهی عاطفی، و کنترل در عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا پیش بینی کننده معناداری برای سازگاری اجتماعی محسوب می شدند.

کلیدواژه ها:سازگاری اجتماعی،عملکردخانواده،سبک های دلبستگی،دانش آموزان مقطع متوسطه.

 فصل اول

طرح تحقیق

 1-1- مقدمه

انسان محصول اجتماع است و در نتیجه تحت تأثیر نظام ها و فرهنگ های جامعه خود قرار می گیرد. در چنین شرایطی است که باید نیازهای خود را برآورده سازد و آرامش و تعادل خود را حفظ کند، بنابراین انسان باید با اجتماع سازگار شود. ابعاد سازگاری شامل: سازگاری جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی است که در رأس آن‌ها سازگاری اجتماعی قرار دارد. سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازها و خواسته های فرد با منافع و خواسته های گروهی که در آن زندگی می کنند، هماهنگ و متعادل شود وتا حد امکان از برخورد و اصطکاک مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری شود (مظاهری و همکاران، 1386).

سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحثی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و به ویژه مربیان را به خود جلب کرده است. داشتن جامعه ای سالم مستلزم داشتن افرادی سالم است و هر چه میزان سازگاری اجتماعی افراد بالاتر باشد، سلامت جامعه نیز بالاتر خواهد بود. تلاش و کوشش دست اندر کاران تعلیم و تربیت کشورها برای رشد همه جانبه افراد است که پایه و اساس آن را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند (مظاهری و همکاران، 1386). علاوه بر دست اندرکاران تعلیم و تربیت که نقش مهمی در رشد و افزایش سازگاری اجتماعی افراد و خصوصاً دانش آموزان دارند، خانواده و کارکرد خانواده نیز می تواند بر روی سازگاری اجتماعی دانش آموزان تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.

کارکردهای خانواده هستند که ملاک‏هایی برای خانواده سالم به‏ حساب می‏آیند. این کارکردها عبارتند از: تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و رفع‏ نیازهای مالی، روانی و عاطفی اعضا. روشن است که در جامعهء ما ابتدا پدر و در درجهء دوم مادر نیازهای اقتصادی‏ خانواده را تأمین می‏کنند. ولی رفع نیازهای‏ مالی، روانی و عاطفی اعضا، عملکرد کل نظام خانواده است. از کارکردهای‏ بعدی خانواده می‏توان حمایت از اعضا در برابر بحران‏ها و فشارهای زندگی را نام‏ برد. خانوادهء سالم ضمن تلاش برای به‏ ثمر رساندن کارکردهایش، انعطاف‏پذیر نیز هست وبه راحتی با تغییرات سازگار می‏شود (حسینی زاده مهدوی، 1385). یکی دیگر از که عواملی خانواده ها و والدین که می تواند در سازگاری افراد با تغییرات و سازگاری اجتماعی مؤثر باشد سبک دلبستگی است.

سبك دلبستگي، از عوامل موثر در تعاملات بين فردي است كه در نتيجه ي روابط فرد با چهره هاي دلبستگي (والدين، همسالان و همسر) شكل مي گيرد و به طور معناداري بر عملكرد و روابط فرد تاثير مي‌گذارد (باولبی[1]، 1969). روابط دوستانه، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه، موضوعاتی هستند که هم از جنبه ی اجتماعی و هم از جنبه ی روان شناسی بر روی رفتارهای بین فردی متمرکزند و موضوع اصلی هستند که از دوران کودکی آغاز می شوند (کاتلر و همکاران[2]، 2009).

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر بندرعباس اجرا می گردد.

1-2- بیان مسأله

يكي از مفاهيمي كه از بطن خانواده شكل مي گيرد، مفهوم دلبستگي[3] است. سروف، ايگلند، كارلسون و كولينز[4] (2005) دلبستگی را چنین تعریف می کنند: دلبستگي به طور كلي يعني مأمني از آسايش، امنيتی براي كاوش و جستجو كردن و منبعي براي اطمينان بخشي به كودك، زماني كه دچار پريشاني مي شود. بالبي[5] دلبستگي را در قالب نظريه اي بزرگ مفهوم سازي كرد. از نظر بالبی (1973، 1969 و 1980؛ به نقل از گودوین[6]، 2003)، روابط دلبستگي هميشه موجودند و در سراسر چرخه زندگي فعال هستند، به طوري پيوندهاي دلبستگي در زندگي بزرگسالي ايجاد مي شوند و بر فعاليت هاي مهم دوران بزرگسالي موثرند. دلبستگي در نوجواني و بزرگسالي را به عنوان روابط دوبه دويي تعريف مي كنند كه در آن، همجواري با يك شخص ويژه ترجيح داده شده و به دستيافتن به احساسي ايمني يا حفظ آن منجر مي شود. نتايج پژوهش هاي زيادي استمرار و تداوم سبك دلبستگي را در چرخه زندگي تاييد می کنند (فریلی[7]، 2002، مین، کاپلان و کسیدی[8]، نافتل و شاور[9]، 2006).

بر اساس آزمایش های آینثورث (1987، لوی، بلات و شاور، 1998) روابط والد- فرزند در سه گروه ایمن [10] اجتنابی[11] و اضطرابی دوسوگرا[12] طبقه بندی شد. فرزنداني كه در گروه ايمن دسته بندي شدند، بعد از پريشان شدن به سرعت براي رسيدن به آرامش پيش مادر برگشتند، سريعتر به آرامش رسيدند، سريعتر و كاملتر فعاليت هاي خود را از سرگرفتند. فرزنداني كه در گروه دو سوگراي اضطرابي دسته بندي شدند، واكنش‌هاي آميخته‌اي به حضور مادر داشتند، از حضور مادر به آرامش نرسيدند و فعاليت‌هاي خود را از سرنگرفتند. در نهايت گروه با دلبستگي اجتنابي مادر خود را ناديده گرفتند، به انزوا و گوشه گيري پرداختند و شروع به انجام فعاليت‌هايي براي دور شدن از پريشاني كردند (رولز و سيمپسون[13]، 2004).

بلسكي و كاسيدي (1994، به نقل از لوی و بلت و شاور، 1998) نشان دادند كه گروه‌هاي سه گانه بدست آمده در محيط آزمايشگاهي توسط آینثورث (1978) در محيط طبيعي هم وجود دارند. هينن، ساندرمن و اسپرانگر[14] (2009) از این ایده حمايت كردند كه روابط و تجربيات اوليه به شكل دلبستگي بر تجربيات زندگي بعدي تاثير مي‌گذارد. آن‌ها دريافتند كه خاطرات دوران كودكي 90 درصد از زنان، با سبك دلبستگي آن‌ها در بزرگسالي همبستگي دارد كه مي‌تواند رضايت از زندگي كلي را پيشبيني كند. اين محققان دريافتند كه افرادي كه سبك‌هاي دلبستگي ناايمن داشتند، ميزان بالايي از طرد توسط والدين، ميزان پاييني از حمايت خانوادگي و ميزان پاييني از هماهنگي و گرمي در كانون خانواده را گزارش دادند در حالي كه افراد با سبك دلبستگي ايمن ميزان پاييني از عدم رضايت از خود، روابط و زندگي را گزارش دادند. سبك‌هاي دلبستگي نه تنها با رضايت كلي از زندگي، بلكه با افسردگي و اضطراب هم ارتباط دارند. فروید اولین کسی بود که اظهار داشت پیوند عاطفی فرزند با مادر مبنای تمامی روابط بعدی است (برک[15]، 1386).

به دنبال خط پژوهشی بالبی، آینثورث [16]، واتر و وال[17] (1987) سه سبک دلبستگی را توصیف نمودند: ایمن، اضطرابی / دوسوگرا و اضطرابی / اجتنابی. نقش این سبک های دلبستگی در روابط بزرگسالان را هازان و شیور[18] (1987) مورد پژوهش قرار دادند. دلبستگی نقش بسزایی در کمک به فرزندان در برخورد با چالش های اجتماعی و سازگاری اجتماعی دارد. به طوری که الگوهای دلبستگی ناسالم در طی دوران کودکی مشکل رفتاری و اعمال بزه و ناسازگاری های اجتماعی را در نوجوانی ایجاد می کند. (شالیزا [19]، 2001 ؛ لیبل[20]، 2007؛ کاسدی و شیور[21]، 2007).

سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی و اجتماعی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار می برد، گفته می شود (سادوک و سادوک[22]، 2003 به نقل از افتخار و همکاران، 1389). به عبارتی سازگاري، مجموعه كنش‌ها و رفتارهايي است كه فرد در موقعيت‌ها و شرايط جديد به منظور ارائه پاسخ‌هاي مناسب به محرك‌هاي موجود از خود بروز مي‌دهد (آقامحمدیان شعرباف، 1373). در ديدگاه راجرز، شخصيت ناسازگار، همان فردي است كه مورد تهديد دروني واقع شده است و برعكس افراد سازگار، شخصيت‌هايي به نظر مي‌رسند كه در وجودشان هيچ نشاني از احساس تهديد نمي توان يافت (آقا محمدیان شعرباف، 1373). از آن‌جا كه سازگاري مي‌تواند واجد طيف گسترده‌اي باشد و ابعادي مانند اجتماع، خانواده، عواطف، شغل، بهداشت و ازدواج را شامل شود، برخي از صاحبنظران، سازگاري اجتماعي را رأس ساير ابعاد تلقي مي‌كنند. ابعاد مسئله سازگاري ممكن است در هر دوره از زمان و در هر مرحله از تحولات اجتماعي تغيير كند؛ اما جامعه‌اي نيست كه با مسئله ناسازگاري افراد خود مواجه نباشد. عوامل اجتماعي مهمي در بروز سازگاري نقش دارند كه يكي از اين عوامل، پاسخ‌دهي والد به نيازهاي فرزندان در دوران كودكي و نوجوانی است و به تشكيل سبك‌هاي دلبستگی در فرزند منجر می شود (بالبی، 1980).

خانواده و سازگاري اجتماعيِ بنياد يك خانواده با پدر و مادر ريخته مي شود. پيش از اين كه خانواده گسترش يابد، اين دو كوشش مي كنند كه هم خود را بهتر درك كنند و هم طرف مقابل را، هم چنين سعي مي‌كنند تا حد ممكن بفهمند گره مشكلات در كجاست تا حلشان كنند. فرزندان به دعواهاي پدر و مادر و خشونت‌هاي لفظي، حتي به رنجش‌هاي پنهان و گله‌هاي ابراز نشده حساس هستند. بنابراين به خاطر فرزندان بايستي خانواده‌ها در جهت توافق و سازگاري بيشتر تلاش نمايند و اگر اختلافي هست بايد در غياب آنان مطرح و حل شود. مهم اين است كه مشكلات با راه حل هاي منطقي حل گردد و در اين جا، كليد حل مسئله، فهميدن يكديگر مي باشد كه به كودكان بردباري و سازگاري مي آموزد و ناهمواري ها، شخصيت آن‌ها را برای سازگاری با اجتماع آماده می سازد. كودكاني كه در خانواده، سازگاري با ديگران را مي آموزند، بهتر مي‌توانند با محيط بيرون و شخصيت هاي گوناگون آن، خود را تطبيق دهند. اين كه فكر كنيم كودك در آينده مي تواند اشخاص شبيه به خود را بيابد و با آن ها معاشرت كند، حرف بيهوده اي است چرا كه هميشه اين اتفاق نمي‌افتد. زيرا او مجبور است در نخستين تماس بيرون از خانه، با شخصيت هاي متفاوت با خويش تماس داشته باشد (گلشن مهر، 1391).

محيط رشد اجتماعي و رواني خانواده و نحوه عملکرد[23] خانواده، نخستين نهاد زندگي اجتماعي به شمار مي‌رود. در خانواده و با عملکرد خانواده است كه فرزندان با شكل گيري شخصيت اش، شناختن ديگران را فرا مي‌گيرد و سازگاری اجتماعی را پیشه می کند. اگر اين الگو از نظر رواني، سالم نباشد يعني به طور مثال سلطه جو و زور مدار يا بر عكس جبون و متملق يا بي صداقت و. . . باشد فرزندان همان را درست مي پندارد و سرمشق قرار مي دهد. تاثير الگوهاي رفتاري نامناسب، موجبات فراهم آمدن بيماري شخصيت و ناسازگاری اجتماعی در فرزندان خواهد شد كه در آينده در مواجهه با جامعه نمايان خواهد شد و دامنه ي آن بستگي به ميزان بيماري شخصيت فرد از ناسازگاري هاي معمول اجتماعي تا اقدام به كارهاي غير اجتماعي و ضد اجتماعي گسترش دارد (گلشن مهر، 1391).

حال با توجه به این که عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی می توانند تأثیرات زیادی بر روی افراد و همچنین دانش آموزان بگذارند و از طرفی دیگر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه به دلیل رسیدن به سن بلوغ متأثر از عوامل زیادی می باشد، در این پژوهش قصد بر این است که به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بین عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان رابطه وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به این‌که عملکرد خانواده مستقیما بر سبک های دلبستگی و در نهایت نحوه سازگاری فرزندان در اجتماع خواهد بود و سازگاری اجتماعی نیز یکی از اصلی ترین نشانه های سلامت روانی محسوب می گردد و اهمیت سازگاری در تمام جنبه های زندگی اعم از فردی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی روشن است، انسان از طریق سازش یافتگی با شرایط جدید، اضطراب، تنیدگی و افسردگی را در خود کاهش داده سلامت روانی خود را حفظ می کند و زمینه را برای موفقیت خود فراهم می نماید.

در میان عوامل متعددی که در شکل دهی و تحول ویژگی های شخصیتی مؤثرند، نقش خانواده از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر خانواده بر رشد و تحول ویژگی های شخصیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند (شریفی، عریضی و نامداری، 1384). خانواده در راستای شکل دهی شخصیت، هرگز اهمیت خود را از دست نمی دهد، زیرا تغییر و دگرگونی در خانواده، تغییر در فرایندهای درون روانی اعضای خود را به همراه خواهد داشت (مینوچین، 1375).

هرچند برای شناسایی عوامل مرتبط با سازگاری اجتماعی تلاش های نظری و تجربی زیادی صورت گرفته اما تلاش کمتری متوجه شناسایی نقش سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بوده است و همچنین مطالعات انجام شده بیشتر درباره جمعیت عمومی و نه اقشاری خاص از جامعه به ویژه دانش آموزان بوده است. از آنجا که به نظر می رسد پژوهش هایی محدود در زمینه بررسی ارتباط میان عملکرد خانواده، سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی انجام شده، انجام پژوهشي در اين زمينه داراي اهميتي بسزا است.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف کلی :

بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده و سبک‌های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بندرعباس

1-4-2- اهداف جزیی:

بررسی رابطه بین بین مؤلفه­های عملکرد خانواده با سازگاری دانش­آموزان شهر بندرعباس.

بررسی رابطه بین مؤلفه­های عملکرد خانواده با سازگاری دانش­آموزان شهر بندرعباس به تفکیک جنسیت

بررسی رابطه بین سبک­های دلبستگی با سازگاری دانش­آموزان شهر بندرعباس

بررسی رابطه بین سبک­های دلبستگی با سازگاری دانش­آموزان شهر بندرعباس به تفکیک جنسیت

بررسی رابطه بین مؤلفه­های عملکرد خانواده و سبک­های دلبستگی با سازگاری دانش آموزان شهر بندرعباس.

بررسی رابطه بین مؤلفه­های عملکرد خانواده و سبک­های دلبستگی با سازگاری دانش­آموزان شهر بندرعباس به تفکیک جنسیت.

[1] Bowlby

[2] Cutler et al

[3]Attachment

[4]Sroufe ,Egeland,Carlson & Collins

[5]Bowlby

[6]Goodwin

[7]Fraley

[8] Main,Kaplan & Cassidy

[9]Noftel & Shaver

[10]Secure

[11]Avoidant

[12]anxious-ambivalent

[13]Rholes, & Simpson

[14]Hinnen, Sanderman, & Spranger

[15] Bark

[16] Ainsworth

[17] Water & Wall

[18]Hazan & SHaevar

[19]Shuliza

[20] Liebel

[21]Cassidy ,shaver

[22]Sadock

[23]family functioning

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي عملکرد خانواده با ويژگي هاي روانشناختي و كمرويي نوجوانان
 • پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي
 • پايان نامه پيش بيني سازگاري اجتماعي دانشجويان مجرد براساس طرحواره هاي ناسازگار
 • پايان نامه رابطه ي ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي دلبستگي با خوش بيني
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122