پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي و فرسودگي شغلي معلمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي و فرسودگي شغلي معلمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 100 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي و فرسودگي شغلي معلمان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسأله 4
1-3- ضرورت های تحقیق 7
1-4-اهداف اصلی تحقیق 8
1-5- فرضیه های پژوهش 9
1-6-تعاریف نظری و عملیاتی متغیر 9
فصل دوم: گستره نظری پیشینه تحقیقاتی
2-1- مفهوم فرهنگ 16
2-1-1- تعریف فرهنگ 17
2-1-2- ویژگیهای فرهنگ 18
2-1-3- فرهنگ‌پذيرى 19
2-2- فرهنگ سازمانی و نظریات مرتبط 20
2-2-1- ویژگیهای فرهنگ سازمانی 21
2-2-2- الگوي‌ هافستد و همكارانش 23
2-2-3- مدل کامرون و کویین (1999)
2-2-4- مدل کوئین و گارث: 25
26
2-2-5- استیفن رابینز1999 28
2-2-6- (مدل دنیسون، 2000) 28
2-3- فرسودگی شغلی 33
2-3-1- مراحل و سير فرسودگي 34
2-3-2- آغاز نشانه هاي مزمن فرسودگي 34
2-3-3- عوامل مؤثر در فرسودگي شغلی 35
2-3-4- شيوه هاي مقابله با فرسودگي شغلي 36
2-4- رضایت شغلی 37
2-4-1- تعاریف رضایت شغلی 37
2 – 4 -2- نظریه های رضایت شغلی 39
2-4-2- 1- نظريه های بروفي 39
2-4-2-2- نظريه پارسون 40
2-3-3- متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی 42
2-4-3-1- عوامل سازماني 42
2ـ 4ـ 3-2- عوامل محيطي 43
2-4- 3-3- ماهيت كار 43
2-4-3-4- عوامل فردي 44
2-5- تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش 44
2-5-1- تحقیقات در ارتباط با فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی
44
2-5-2- تحقیقات در ارتباط با فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی 46
2-6- چارچوب نظری پژوهش 48
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش تحقیق 50
3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گيري 50
3-3- روش اجرا پژوهش 51
3-4- ابزارهای پژوهش 51
3-4-1- پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازماني 52
3-4-2- پرسشنامه رضايت شغلي 52
3-4-3- پرسشنامه فرسودگی شغلی 53
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 54
فصل چهارم : یافته های پژوهش
بخش استنباطی یافته ها: 58
فرضیه های فرعی پژوهش 58
فرضیه فرعی اول: بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. 58
فرضیه فرعی دوم: بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. 59
فرضیه فرعی دوم: بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. 59
جدول 6-4- ضرایب همبستگی فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی 59
فرضیه فرعی سوم: بین ابعاد فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. 59
فرضیه چهارم: بین ابعاد فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. 60
فرضیه فرعی پنجم: ابعاد فرهنگ سازماني به طور معنی داری قادر به پیش بینی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی هستند. 60
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 64
فرضیه اصلی 65
فرضيه فرعی اول 66
فرضيه فرعی دوم 67
فرضيه فرعی سوم 67
فرضیه فرعی چهارم 69
فرضیه فرعی پنجم 69
نتیجه گیری 71
محدودیت ها 72
پیشنهادات 72
منابع
منابع فارسی 75
منابع انگلیسی 80
پیوست ها88
پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازماني هافستد89
پرسشنامه رضایت شغلی اسميت، كندال و هالين90
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و جكسون91

چکیده انگلیسی

منابع

منابع فارسی:

اتکينسون وهمکاران (1379). زمينه روانشناسي هيلگارد (ترجمه محمد تقي براهني و همکاران تهران. انتشارات رشد.

احقر ، قدسی ، (1385) ، نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران ، تهران ، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 2 ، ص93ص123.

احمدی ، عباداله و انصاری مهر ، سمیرا. (1387)، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود مدارس از دیدگاه دبیران دبیرستان های ناحیه 1 شیراز ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی سال دوم شماره 3 ، ص33 ص 48.

استانلی دیویس (مدیریت فرهنگ‌سازان) ترجمۀ ناصر میرسپاسی و پریچهر معتمد گرجی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مروارید، 1376.

استونر، جيمز و ادوارد، فريمن، (1375)، مديريت، رهبري و كنترل، ج 3 چ 1، ترجمة سيدمحمد اعرابي و علي پارسائيان، مؤسسة ومطالعات پژوهشهاي بازرگاني.

استیفن پی، رابینز، (1388)، مبانی رفتار سازمانی: ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی.دفتر پژوهشهای فرهنگی.

استیفن رابینز،(1374). (مدیریت رفتار سازمانی) جلد سوم، ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، تهران مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، صفحۀ 972ـ 974.

اسفندياري، غلامرضا(1380) بررسي فرسودگي شغلي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان هاي سنندج. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان شماره 21 : 35-31.

بات، گانت د ي، (2001)، « بررسي تاثير متقابل فناوري، فنون و انسان»،محمد ايرانشاهي، علوم اطلاع رساني، (1373) دوره 18، شماره 1 و2.

بهزادي، حيدر،(1383)، “مقايسه راهبرد هاي مقابله اي با فرسود گي شغلي و استرس شغلي پرستاران زن شاغل در بخش هاي ويژه و عادي بيمارستان هاي تهران “. پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

پرداختچی، محمد حسن؛ احمدی، غلامعلی و آرزومندی، فریده، (1388)، بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و فرسودگي شغلي مديران و معلمان مدارس شهرستان تاكستان، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمسار، سال سوم، شماره 3، ص50-25.

دلاور، علي. (1381).  روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي. تهران: نشر ويرايش.

دیاناسی، فیزی،(1384)، مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ سازمانی انواع و تغییر فرهنگ ترجمه ناصر میر سپاسی، تهران: میرسپاسی.

رابینز، استیفن، پی، (1387). مبانی رفتار سازمانی ، ترجمه علی رضائیان و سید محمد اعرابی، تهران :انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی.

رضائیان، علی، (1385)، مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت ، چاپ هفتم.

رضایی، محمدحسن(1385)، تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی اثربخش با توجه به رسالت های نوین آموزش عالی به منظور ارایه یک مدل مناسب برای دانشگاه آزاد اسلامی  ، رساله دکتری، تهران ، واحد علوم و تحقیقات .

رضاییان، علی، (1383)، مبانی سازمان و مدیریت انتشارات سمت.

روح الاميني،‌ محمود(1368) ؛ زمينه هاي فرهنگ شناسي، نشرعطار.

زارعی متین، حسن (1373). «مدیریت فرهنگ سازمانی»، مجله زمینه، شماره 51 -52.

زمردیان، اصغر.(1373). (مدیریت تحول، استراتژیها و كاربرد الگوهای نوین)، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ص 82..

سازماني در بين كارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان، پژوهشهاي مديريت عمومي، سال چهارم ، شماره چهاردهم . 144-129.

ساعتچي، محمود (1382)، روانشناسي بهره وري:  ابعاد كاربردي روانشناسي كار و روانشناسي صنعتي و سازماني، تهران: مؤسسه نشر ويرايش، چاپ چهارم.

ساعتچی، محمود (b1386) روانشناسی بهره وری. موسسه نشر ویرایش: تهران.

ساعتچی، محمود(1387)، بهداشت روانی در محیط کار (با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)، تهران، نشر ویرایش.

ساعتچی، محمود، (a1386) روانشناسی کار، تهران: انتشارات، نشر ویرایش.

ساعتچی، محمود؛ قاسمی، نوشاد و نمازی، سمیه، (1387)،  بررسی رابطه میان انگیزه شغلی مدیران،رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،1 (2):153-174.

سرمد، زهره و همکاران، (1385)، روشهاي تحقیق در علوم رفتاري، تهران: انتشارات آگاه.

سلطاني، خليفه.(1377) بررسي فرسودگي شغلي مديران آموزش شهر اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد

سیدي، سیدمحمد، (1387)، مقایسه میزان تطابق سبک ها ي رهبري از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان مسکن و شهرسازي خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

شرمرهورن، جان آر، جیمز جی هانت و ریچارد ان ازبورن.(1378). مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه مهدي ایران نژادپاریزي، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

شفیع آبادی، عبدالله(1371). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم.

صابری، س. م. صدر، س. ش. قدیانی، م. ح. یزدی، س. م. بهاری، ف. شاهمرادی، ح. (1387). رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی قضات و دادیاران شاغل در مراجع قضایی شهر تهران. مجله علمی پزشکی قانونی، 14(2)، 98-92.

صباحی، محمود . (1388) ، بررسی رابطه هوش هیجانی با امنیت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان کارخانه لاستیک دنا شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ارسنجان.

طالب پور ، مهدي و امامي، فرشاد(1386) بررسي ارتباط تعهد ساز ماني و دلبستگي شغلي و مقايسه ي آن بين دبيران تربيت بدني مرد آموزشگاه هاي نواحي هفت گانه ي مشهد . مجله پژوهش در علوم ورزشي، پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.

طوسي، محمد علي.( 1372). فرهنگ سازماني. تهران: انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي..

عطافر، علی.(1375). (فرهنگ سازمانی و نحوۀ ایجاد تحول در آن) سمینار فرهنگ كار اصفهان، صفحۀ 4 و 5.

قاسمی، سید احمد رضا (1380 ) (( تحول فرهنگ سازمانی و استراتژی ها ی کنترل ))، مجله تدبیر، انتشارات سازمانی مدیریت صنعتی ، شماره 115.

قدیمی مقدم، ملک محمد (1382)، بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان، طرح پژوهشی.

كرد تميني، بهمن و كوهي، مليحه (1390) بررسي رابطه تعهد سازماني با فرسودگي شغلي و معنويت.

کرمی نیا، رضا؛ سلیمی، سید حسین و امینی، علی، (1389)، رابطه سبک رهبري با فرهنگ و تعهد سازماني در نيروهای نظامی. مجله طب نظامی، دوره 12 شماره 2(70-65).

کشاني، عباس. (1379). بررسی رضايت شغلي و فرسودگي شغلي معلّمان کودکان عقب مانده ذهني آموزش پذير شهر تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران،  دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي.

گال، مرديت؛ بورگ، والتر؛گال، جويس (1382) روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي: مترجم احمد رضا نصر. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت). جلد اول و دوم.

گریفین، مورهد (1375)، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید.

مجیدی، عبدالله، (1377)، بررسی تأثیر جابجایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

موغلي، علي رضا (1381). “طراحي الگوي رهبري تحول آفرين در سازما نهاي اداري ایران“. پايان نامه دكتري، دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي.

نریمانی، محمد و عباسی، مسلم، (1388)، بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوري با فرسودگی شغلی، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره 8 صص 92-75.

نریمانی، محمد و عباسی، مسلم، (1388)، بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوري با فرسودگی شغلی، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره 8 صص 92-75.

هومن، حيدرعلي(1381) تهيه و استاندارد ساختن مقياس سنجش رضايت شغل. ، مركز آموزش مديريت دولتي: تهران.

الوانی، سید مهدی،(1383) مدیریت عمومی، تهران: انتشارات غزل.

يزدخواستي، علي؛ رجايي پور، سعيد و مولوی، حسین (1388) بررسي رابطه بين نوع فرهنگ سازماني و ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير در دانشگاههاي دولتي كشور. جامعه شناسي كاربردي. سال بيستم – شماره۳۴  صص  188- ۱۷۵.

يعقوبي، مريم (1388) رابطه عدالت سازماني با رضايت شغلي وتعهد سازماني دربين كاركنان بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. فصلنلمه مديريت سلامت، دوره 12 شماره 25(24-32).

یمنی، محمد(1372)، رویکرد سیستمی برای بررسی عملکرد مرکز آموزشی، فصلنامه آموزش بزرگسالان، شماره 40.

منابع انگلیسی

Abbaszadeh M. (2002)Management organizations in turmoil. 2nd ed. Tehran: Kavir Publication. [Persian].

Abboushi, S. (1990). The impact of individual variables on the work values of Palestinian Arabians. International Studies of Management and Organizational, 20(3), 53-68.

Ali, A., & Al -Shakis, M.(1990). Multinationals and the host Arab society. Leadership and Organizational Development, 11(5), 17-21.

Allen NJ, Meyer JP (1996) Affective, continuance, and normative commitment to the organization: an examination of construct validity. J Vocation Behav 1996; 49(3): 252-76.

 چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با فرسودگي شغلي و رضايت شغلي در بين معلمان شهرستان لنده انجام شده است. اين بررسي به روش توصيفي همبستگي صورت گرفته از جامعه 584 نفري معلمان شهرستان لنده براساس جدول مورگان و كرجسي نمونه‌اي 234 نفري انتخاب مورد پژوهش قرار گرفت ابزار جمع‌آوري داده‌ها پرسشنامه فرهنگ سازماني هافستد[1] پرسشنامه رضايت شغلي اسميت، كندال و هالين[2]و پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ[3] و جكسون بوده است. براي تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شد. نتايج بدست امده نشان مي‌دهد كه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد، بين فرهنگ سازماني و فرسودگي شغلي رابطه منفي و معني دار وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد ابعاد فاصله قدرت، فردگرايي و مردسالاري قادر به پيش بيني فرسودگي شغلي هستند و بعد ابهام گريزي توانايي پيش بيني معني داري براي فرسودگي شغلي نبود. همچنين ابعاد فاصله قدرت، فردگرايي و مردسالاري قادر به پيش بيني رضايت شغلي هستند. و بعد ابهام گريزي توانايي پيش بيني معني داري براي رضايت شغلي نبود.

فرهنگ سازماني و توجه به مولفه‌هاي آن كنترل كننده رفتارهاي كاركنان در سازمان مي‌باشد، توجه به ارتقاء فرهنگ سازماني، كاهش فرسودگي شغلي و افزايش رضايت شغلي در كاركنان سازمان‌ها و صنايع را به دنبال دارد.

كليد واژه: فرهنگ سازماني، فرسودگي شغلي، رضايت شغلي، توصيفي همبستگي، فردگرايي، مردسالاري.

 فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه:

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان  و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است(رابینز، 1387).

با مطالعه فرهنگ سازمانی می توان به علل کامیابی و یا شکست سازمان پی برد و از سوي دیگر چون فرهنگ سازمانی اثر مهمی بر روي رفتار افراد سازمان دارد و نیز به علت این که بخش پیچیده اي از ارزش ها را شامل می شود و این ارزش ها بر نحوه نگرش و نهایتاً رفتار افراد در محیط کاري مؤثر خواهد بود. می تواند عامل، مهمی در کنترل سازمانی به شمار آید(طوسی، 1372).

مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد درباره کارش است. کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالاست، نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست (رضایت شغلی ندارد) نگرشی منفی نسبت به شغل و به کار دارد. هنگامی که درباره نگرش کارمندان بحث می شود غالباً مقصود چیزی جز رضایت شغلی آنان نیست. در واقع در این زمینه معمولاً  این دو « رضایت شغلی » و « نگرش » را به جای یکدیگر به کار می برند (ساعتچی a،1386).

شغل هر فرد چيزي بيش از كارها و فعالیت هاي مشخصي همچون، تايپ، رانندگي، ارايه گزارش و… است و بايد وي با همكاران، مافو ق ها، ارباب رجوع و… تعامل داشته باشد و قوانين، مقررات و آيين نامه هاي سازمان را رعايت كند. حتي ممكن است فرد در شرايط كاري يا محيطي كه چندان هم مطلوب نباشد كار كند؛ اين بدان معني است كه عوامل موجود در محيط كار به طور وسيعي با سلامت يا بيماري افراد شاغل در ارتباطند.  بنابراين توجه به بهداشت رواني در تمام عرصه هاي زندگي از جمله زندگي كاري افراد بسيار مهم است.

به اين دليل كه فرهنگ سازماني بر تمام جنبه هاي سازماني تأثير گذاشته است، بر اساس اعتقادات و ارزش هاي مشترك به سازمان ها قدرت مي بخشد و برنگرش رفتار فردي، انگيزه و رضايت شغلي و سطح تعهد نيروي انساني، طراحي ساختار و نظام هاي سازماني، هدف گذاري، تدوين و اجراي خط مشي ها، استراتژي ها و.. .  تأثير مي گذارد. بنابراين تنها با بررسي، تغيير و ايجاد يك فرهنگ سازماني مناسب و انعطا ف پذير است كه مي توان به تدريج الگوي تعامل بين افراد را در سازمان تغيير داد و از مديريت دانايي به عنوان يك مزيت رقابتي بهره گرفت(بات،2001).

جایگاه فرهنگ سازمانی در سازمان ها و محیط های کاری می تواند تعیین کننده اثر بخشی و عملکرد مثبت در بهداشت روانی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی نیروی انسانی شاغل (معلمان)باشد و به دنبال آن محصول تولیدی که در این پژوهش تربیت نیروی انسانی (دانش آموزان) و فرزندان شایسته مورد نیاز کشور هستند به خوبی آماده سازی و تحویل جامعه داده می شوند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان می باشد.

1-2- بیان مسئله:

جوامع امروزي به « جامعه سازماني» شهرت يافته اند و سازمان ها نيز به مانند جوامع، داراي فرهنگ منحصر به فرد هستند كه موجب تمايز آنها از يكديگر مي شود. هر سازمان از فلسفه، اعتقادات، ارزش ها و هنجارهاي خاصي برخوردار مي باشد.”فرهنگ سازماني”[4]به مثابه سرچشمه فرآيندهاي سازماني از قبيل ساختار، سلسله مراتب، نحوه روابط انساني، شيوه مديريت و نگرش ها و طرز تلقي اعضاي سازمان است. به نقل از« ديل و كندي »[5] ( طوسي، ۱۳۷2 ،ص ۱۰).

اندیشه مشترك اعضای یك گروه یا طبقه كه آنها را از دیگر گروه ها مجزا می‌كند فرهنگ نامیده می شود. فرهنگ سازمانی با نفوذ در همه روابط حاکم بر سازمان می تواند الگو های سازمان را متحول کند و بر عملکرد سازمان و کارکنان اثر بگذارد (شان چانگ، 2011).

همۀ اعضاء سازمان اتفاق نظر دارند كه یك دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می‌كند. شناخت و درك چیزی كه فرهنگ سازمان را می‌سازد، شیوۀ ایجاد و دوام آن به ما كمك می‌كند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه كنیم(قریب وند، 2012).

فرهنگ سازماني را بر اساس شيوه فعاليت سازمان تعريف مي كنند كه در معناي گسترده مي توان شيوه توليد، روش پرداخت دستمزد و پاداش، رفتار كاركنان و هر عمل ديگر سازمان را زير فرهنگ سازماني جاي داد. بنابراين هر سازمان داراي فرهنگي است كه رفتار كاري سازمان را شكل مي دهد به منظور اينكه سازمان ها از اثر بخشي لازم برخوردار شوند بايد متناسب با مأموريت، تكنولوژي، حجم عمليات و متغيرهاي ديگر از فرهنگ سازماني مقتضي برخوردار باشند(یزد خواستی، رجایی پور و ولوی، 1388).

» گارث و  كوئين » فرهنگ سازماني را به چهار دسته ، فرهنگ عقلاني[6]، فرهنگ ايدئولوژيك[7] ، فرهنگ توافق و مشاركت[8] و فرهنگ سلسله مراتبي[9] تقسيم نمود ه اند. فرهنگ عقلاني از طريق تمركز فعاليت هاي يكپارچه و متمركز دروني مشخص مي شود و موجب رقابت يك سازمان با سازمان هاي ديگر مي شود، ارز ش هاي محوري اين نوع فرهنگ را كارآيي و سودمندي تشكيل مي دهند. فرهنگ ايدئولوژيك برخلاف فرهنگ عقلاني بر عدم تمركز قدرت متمركز است و متوجه رشد و رقابت بيروني مي باشد، اهداف گستردة رهبري موجب تعهد در افراد نسبت به سازمان مي شود. فرهنگ مشاركتي مبتني بر عدم تمركز قدرت، تنوع فعاليت ها و توجه داخل ي به حفظ سيستم مي باشد، بنابراين روابط اعضاء بسيار دوستانه و مبتني بر تعاون است و اين موجب روحية بالاي گروه و اعتماد بسيار آنان نسبت به هم مي شود . فرهنگ سلسله مراتبي نيز همانند فرهنگ مشاركتي و برخلاف فرهنگ عقلاني و ايدئولوژيك مبتني بر توجه داخلي و حفظ سيستم مي باشد و و ويژگي آن تمركز قدرت و فعاليت هاي يكپارچه است(هافستد، 1991).

ساختار های فرهنگی سازمان ها باید متناسب با سازمان طراحی شود. فرهنگ سازمانی متناسب که در آن به کارکنان توجه ویژه شود می تواند مولفه های فرسودگی شغلی را در کارکنان بهبود ببخشد. در این شرایط است که نوع رابطه سازمان با کارکنان و کارکنان با سازمان تعیین کننده موفقیت یک سازمان است بنابراین رشد و یا عدم رشد فرهنگ سازمانی در کارکنان می تواند میزان فرسودگی شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد.

فرسودگی شغلی[10] ( خستگی عاطفی ناشی از کار) واکنشی ممتد به محرکهاي تنش زاي مزمن عاطفی و بین فردي در کار می باشد که به کمک سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردي (حس ناکارآمدي) توصیف می شود (مزلاچ ، 2003ص 47) و فشار مزمنی را ایجاد می کند که ناشی از ناهماهنگی یا عدم تجانس میان کارگر و شغل می شود. سندرم فرسودگی شغلی از سه جزء تشکیل شده که امروزه در کانون توجه محققان و روانشناسان است .اجزاي این سندرم عبارت از فرسودگی جسمی(خستگی و فقدان نیرو)، فرسودگی هیجانی(افسردگی احساسات مربوط به درماندگی) و فرسودگی نگرشی یا دگرسان بینی خود. این عارضه امروزه درصد قابل توجهی از کارمندان و کارکنان را در سازمان ها رنج می دهد و به علت کاهش توان کاري آنها و در نتیجه کارآمدي پایین، توجه محققان و همچنین مدیران سازمان ها را به خود مشغول داشته است. این عارضه حتی زندگی خارج از محیط کار و زندگی خانوادگی را نیز با اختلال مواجه می سازد. کاهش کارایی، نارضایتی شغلی، کاهش سلامت عمومی و پایین آمدن سطح مقاومت و تحمل از جمله پیامدهاي فرسودگی شغلی است(نریمانی و عباسی، 1388: 79).

در سازمان های موفق توجه و تمرکز متولیان سازمان بر نقش فرهنگ سازمانی تعیین کننده توسعه و موفقیت سازمان خواهد بود. به نظر می رسد رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت کارکنان نکته کلیدی این مسئله است سازمان ها در تلاشند که با رشد مولفه ای فرهنگ سازمانی در کارکنان، هم به رشد و توسعه سازمان کمک کنند و هم رضایت شغلی را در کارکنان بیشتر کنند.

رضايت شغلي حالتي مطبوع ، عاطفي و مثبت حاصل از ارزيابي و يا تجارب شغلي است، مفهومي داراي ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون كه بايد مجموعه آنها را درنظرگرفت. ازجمله اين عوامل، مي توان به صفات كارمند، نوع كار، محيط كار، و روابط انساني كار اشاره نمود(ساعتچیb،1386).

جامعه معلمان، جامعه سازمانی است که اثرگذاری و ارتباط مسائل آن با سایر سازمان ها و سیاست های کلان(اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی) بر کسی پوشیده نیست. توسعه و برنامه ريزي جهت انجام اقدامات مناسب، نيازمند شناخت ابعاد گوناگون فرهنگ سازمانی و نحوه تاثيرگذاري آنان بر انواع نگرش ها و رفتارهاي معلمان است. در این پژوهش اين مساله كه هر يك از مولفه های فرهنگ سازماني، فاصله قدرت، ‌ابهام گریزی، مرد گرایی/ زن گرایی، جمع گرایی/ فرد گرایی چگونه بر رضايت شغلي و فرسودگی شغلی  تاثيرگذار است، هدف و مساله اصلي اين پژوهش است.

1-3- ضرورت های تحقیق:

رضایت شغلی به عنوان یک شاخص مهم در رفتار سازمانی مطرح است و فرهنگ سازمانی قادر است نقش فزاینده اي بر آن داشته باشد(اسپکتور، 1997).

با عنایت به این مسأله که آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم توسعه یافتگی هر کشوري است و این امر با سرمایه گذاري مادي و معنوي در آموزش و پرورش میسر است. تحولات روز افزون در عرصه علم و فن آوري ما را بر آن می دارد که رویکردهاي خود را نسبت به سرمایه گذاري در آموزش عالی مورد بازنگري قرار دهیم. در نظام کنونی آموزش و پرورش، تصمیم گیران موضوعات کلان، نیاز چندانی به مشورت با معلمان و بهره گیري از تخصص آنها احساس نمی کنند اما اهداف متنوع گروه هاي آموزشی با گرایش هاي تخصصی مختلف ضرورت بهره گیري از تخصص آنها را در موضوعات آموزشی و پژوهشی را دوچندان می کند

بنابراین، ناگفته پیداست که مطالعه نوع فرهنگ سازمانی مدارس در حیطۀ آموزش  و پرورش از جایگاه ویژه اي برخوردار است تا بدین وسیله رؤساي آموزش و پرورش بتوانند با شناسایی کاستی ها درجهت اعتلاي فرهنگ سازمانی مدارس راهکارهایی را بیندیشند و اقدامات لازم را براي بهبود آن انجام دهند.

لذا هدف از پژوهش حاضر این است که ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی غالب در مدارس، میزان رضایت شغلی معلمان آن را مورد بررسی قراردهد.

باتوجه به سند چشم انداز توسعه و الگوي اسلامي ايراني توسعه و توجه ويژه اي كه از سوي نظام جمهوري اسلامي به اين سازمان به عنوان محور گسترش فرهنگ سازمانی شده است به نظر مي رسد كه در اين راستا، مطالعه خصوصيات نيروي انساني اين سازمان باعث سرعت هرچه بيشتر در دست يابي به اهداف نهايي در اين زمينه خواهد شد. لذا براي گسترش فرهنگ سازماني در اين سازمان ضروري است كه رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی با ساير متغییر های كه ممكن است بر اين سازمان موثر باشند بررسي گردد، كه از جمله اين متغيير ها مي توان به فرسودگی شغلی و رضايت شغلي اشاره كرد. با عنايت به اين مسأله كه براي توسعه هر كشوري تأمين سلامت رواني نيروي انساني از اهميت ويژه اي برخوردار است و در اين ميان آموزش و پرورش به عنوان ركن مهم توسعه يافتگي هر كشوري از جايگاه ويژه اي برخوردار است. لذا پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن شناسايي فرهنگ سازماني غالب در آموزش و پرورش شهر لنده ميزان رضايت شغلي و فرسودگي شغلي كاركنان آن را مورد بررسي قرار دهد.

1-4-اهداف  اصلی تحقیق:

تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی .

اهداف فرعی

شناسایی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی .

شناسایی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی .

شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی .

شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی.

شناسایی رابطه بین فرسودگی شغلی با رضایت شغلی .

[1] -Hofsted Organizational Culture Questionnaire

[2] – Smitb Kendal and llaline

[3] – Maslach

[4] – Organizational culture

[5] – Deal & Kennedy

[6] – Rational Culture

[7] – Ideological Culture

[8] – Consensual Culture

[9] – Hierarchial Culture

[10] Job burnout

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122