پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه-  IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 209 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه-  IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    1
2-1- بیان مسئله    2
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق    3
4-1- پرسش تحقیق    4
5-1- فرضیه های تحقیق    4
6-1- اهداف تحقیق    5
7-1- روش کلی تحقیق    6
8-1- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری    6
9-1- روش جمع¬آوری اطلاعات    6
10-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها    7
11-1- مدل تحقیق    7
12-1- شرح واژه¬ها و متغیرهای تحقیق    8
13-1- ساختار کلی تحقیق    13
خلاصه فصل    13
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین
1-2- مقدمه    15
2-2- محافظه کاری    16
1-2-2- تعریف محافظه کاری و مفهوم آن    16
2-2-2- دلایل محافظه کاری    20
3-2-2- دیدگاه های مرتبط با محافظه کاری    21
4-2-2-محافظه کاری مشروط و نامشروط    26
5-2-2- معیارهای اندازه گیری محافظه کاری     28
3-2- عدم تقارن اطلاعاتی    31
1-3-2- مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی    31
2-3-2- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی    33
3-3-2- معیارهای ارزیابی عدم تقارن اطلاعاتی    35
4-2- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی    36
5-2- عرضه عمومی اولیه    37
1-5-2- مفهوم عرضه عمومی اولیه    37
2-5-2-  فرایند کلی عرضه های عمومی اولیه    38
3-5-2- روش های عرضه های عمومی اولیه    39
4-5-2- ناهنجاری های عرضه های عمومی اولیه    41
5-5-2- اندازه گیری بازده غیرعادی اولیه    52
6-2- محافظه کاری و قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه های عمومی اولیه    53
7-2- پیشینه تحقیق    54
1-7-2- تحقیقات داخلی    54
2-7-2- تحقیقات خارجی    59
8-2- نتیجه گیری و مدل مفهومی    64
خلاصه فصل    67
فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه    69
2-3- تعریف روش تحقیق    69
3-3- نوع و روش پژوهش    70
4-3- مسأله پژوهش    72
5-3- فرضیه های تحقیق    73
6-3- قلمرو پژوهش    73
7-3- جامعه و نمونه آماری    74
8-3- روش های گردآوری داده ها    74
9-3- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه¬ها    75
10-3- اندازه گیری متغیر های پژوهش    75
11-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه    80
خلاصه فصل    81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق
1-4- مقدمه    83
2-4- آمار توصیفی    84
3-4- آمار استنباطی    85
1-3-4- آزمون فرضیه ها    85
خلاصه فصل    94
فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پيشنهادات
1-5- مقدمه    97
2-5- مروری بر پژوهش    97
3-5- مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق    98
4-5- موانع و محدودیت های تحقیق    100
5-5- پیشنهادات حاصل از تحقیق    101
6-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی    101
خلاصه فصل    102
منابع فارسی    104
منابع لاتین    106
پیوست 1: شرکتهای نمونه    112
پیوست 2: جداول آماری    114

منابع :

باقرزاده, س., نیکبخت, م., نوروش, ا.(1388). عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه (IPOs) در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدرس علوم انسانی , سال پانزدهم , شماره 1.

ثقفی, ع. و نادری کروندان , ک .(1390). محافظه کاری در گزارشگری مالی: مقایسه دیدگاه منافع قراردادی با دیدگاه تحریف اطلاعات . پژوهش های تجربی حسابداری مالی , سال اول , شماره 2.

خوش طینت , م. و یوسفی اصل, ف. (1387). رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری . فصلنامه مطالعات حسابداری , شماره 20.

دستگیر, م. و علیخانی بوانی, م .(1386). علل ارزان فروشی سهام در عرضه های اولیه :عدم تقارن اطلاعات نمونه ترس از خرید آسان . ماهنامه بورس , شماره 57.

سازمان حسابرسی , (1385). استانداردهای حسابداری , نشریه شماره 160.

سرمد, ز., بازرگان, ع., و حجازی, ا. (1388). روش های تحقیق در علوم رفتاری.

شباهنگ, ر. (1381). تئوری حسابداری (جلد 1). تهران: انتشارات مرکز تحقیقات حسابداري و حسابرسی.

شرکت تامین سرمایه امین. (1388). مفاهیم و مدل های عملیاتی پذیره نویسی و انتشار اوراق بهادار. تهران: شرکت انتشارات کیهان.

کردستانی, غ. و امیر بیگی لنگرودی , ح .(1387). محافظه کاری در گزارشگری مالی : بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری . بررسی های حسابداری و حسابرسی , شماره 52.

کرمی, غ. و عمرانی, ح .(1389). تاثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت. بررسی های حسابداری و حسابرسی , دوره 17 , شماره 59.

مرادزاده فرد, م., بنی مهد, ب., دیندار یزدی ,م.(1390). بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نظام راهبری شرکت. مجله حسابداری مدیریت , سال چهارم , شماره 8 .

مکرمی, ی. (1381). نظریه ی اطلاعات نامتقارن . فصلنامه حسابرس , شماره 16.

هندریکسن, ا. و ون بردا, م. (1385). تئوری حسابداری (جلد 1). (ع. پارسائیان, مترجم)

یگانه, ح. و پژنگ, س. (1388). رابطه بین افشای اختیاری و ویژگی های شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد.

Aggarwal,R.,Krigman,L.,&Womack,k.(2002).strategic IPO underpricing, information momentum,and lockup expiration selling. Journal of financial economics.

Aggarwal,R.,Leal,R.,&Hernandez,L.(1993).The after market performance of initial public offering in latin america .Financial management ,22(1), 42-53.

Aharony,J.,Wang,J.,&Yang,h.(2010).Tunneling as an incentive for earnings management during the IPO process in china .Journal of accounting and public policy,29(1),1-26.

Ahmad,A.,&Duellman,S.(2007).Accounting conservatism and board of directors characteristics:an empirical analysis. Journal of accounting and economics ,43(2-3),411-437.

Balachandran,S.,& Mohanram,P. (2011).Is the decline in the value relevance of accounting driven by increased conservatism?. Review of accounting studies,16(2), 272-302.

Ball,R.,&Shivakumar,L.(2008).Earning quality at initail public offering .Journal of accounting and economics,45(2-3),324-349.

چکیده:

حرکت بنگاه هاي اقتصادي به سمت بازارهای سهام عمومی جهت کاهش هزینه های تامین مالی، در کنار رشد تعداد شركت هاي مشمول واگذاري در جريان خصوصي سازي، انجام مطالعات بيشتر در ارتباط با عوامل موثر بر اين حوزه و قیمت گذاری سهام اين شركت ها را مورد توجه قرار داده است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسي رابطه محافظه كاري و بازده غير عادي كوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران و همچنين، تاثير سطوح عدم تقارن اطلاعاتي موجود بين ذينفعان درگير در فرايند عرضه هاي عمومي اوليه بر رابطه فوق،  مي پردازد. نتایج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون براي شركت هایی كه در قلمرو زمانی 1382 تا 1391 در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده اند، نشان می دهدکه رابطه بين محافظه كاري و بازده غيرعادي كوتاه مدت سهام  عرضه هاي عمومي اوليه معنادار و معكوس می باشد. از طرف ديگر، رابطه بين محافظه كاري و بازده غيرعادي     كوتاه مدت در شركت هاي با سطح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي نسبت به شركت هاي با سطح پايين عدم تقارن اطلاعاتي، قوي تر است.

نتايج تحقيق همچنين حکایت از این دارد که سهام عرضه هاي عمومي اوليه در بازه زماني چهار هفته بعد از تاریخ عرضه، بطور متوسط 07/26 درصد بازده اوليه عادي و 61/19 درصد بازده اوليه غيرعادي (بازده تعديل شده با پرتفوي بازار) ايجاد كرده اند؛ كه مطابق مطالعات صورت گرفته در ساير كشورها، قيمت گذاري كمتر از واقع اين سهام در بورس اوراق بهادار تهران را تاييد مي كند. بررسی سایر عوامل احتمالی موثر نشان مي دهد كه رابطه بين بازده غيرعادي كوتاه مدت این سهام با اندازه شركت، ROA و حجم عرضه هاي اوليه معنادار و معكوس و با اهرم مالي شركت بعنوان متغيرهاي كنترلي معنادار و مستقيم است.

واژگان کلیدی: محافظه كاري[1]، عدم تقارن اطلاعاتي[2]، عرضه عمومي اوليه[3] ، قيمت گذاري كمتر از واقع[4]، بازده اوليه غيرعادي[5]  

فصل اول کلیات

1-1- مقدمه

اطلاعات ارزشمند ترین دارایی در بازار اوراق بهادار است. به نحوی که برخورداری از اطلاعات صحیح، سریع و به موقع منجر به کسب بازده مناسب از بازار می شود و اعتماد سرمایه گذاران را به بورس دو چندان می کند. جذب سرمایه گذاران و افزایش شفافیت بازار های سرمایه هم تخصیص بهینه منابع را بدنبال خواهد داشت. با این حال، هر ساله شرکت های زیادی خواه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی از طریق تامین مالی و خواه در مسیر خصوصی سازی، اقدام به عرضه اولیه سهام به عموم در بورس اوراق بهادار می نمایند. گزارشگری اطلاعات مالی این شرکتها به عنوان منابع مهم اطلاعاتی حائز اهمیت زیادی بوده و چنانچه این اطلاعات بطور یکسان بین استفاده کنندگان قرار گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه کاهش یافته و منجر به کشف صحیح و عادلانه قیمت این سهام می شود که تحقق این امر، یکی از کارکرد های مهم بازار سرمایه به شمار می رود.

تاکنون تحقیقاتی که در رابطه با موضوع این پژوهش ارائه شده­اند، تلاش کرده اند که عوامل موثر و مرتبط بر قیمت گذاری این سهام را تبیین نموده و ارتباط بین بازده های کوتاه مدت و بلندمدت این سهام را با جنبه های گزارشگری مالی بررسی نمایند. کلیه این پژوهش­ها وابسته به دو محور زیر هستند :

1. افزایش کیفیت اطلاعات شرکت های ناشر و کشف صحیح قیمت سهام عرضه های عمومی اولیه، بازده غیرعادی اولیه این سهام را کاهش داده و عملکرد آتی شرکت ها بعد از عرضه اولیه را کمتر در معرض دستکاری مدیران قرار می دهد.

2. بر اساس مطالعات صورت گرفته بسیاری از عرضه های عمومی اولیه با پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع همراه می باشد که در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه ایجاد می شود.

علی رغم اهمیت درخور ملاحظه­ای که در ادبیات حسابداری و مبانی نظری آن، به محافظه کاری حسابداری و پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع در فرایند عرضه های اولیه داده شده و نقش محافظه کاری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی نمایان ساخته است، تاکنون تحقیقات اندکی در ارتباط با آن در کشورمان انجام گردیده است. در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، با ارائه شرح مختصری از چگونگی اندازه گیری متغیرهای مدل به کار گرفته شده در این پژوهش، فصل به پایان خواهد رسید.

2-1- بیان مسئله

حرکت به سمت بازارهای عمومی یک بخش مهم در طول چرخه عمر شرکت های مختلف می باشد که دسترسی به سرمایه های سهام عمومی و کاهش هزینه های تامین مالی را برای شرکت ها بدنبال دارد.” هرساله شرکت های متعددی خواه در مسیر چرخه حیات اقتصادی برای تامین مالی مورد نیاز برای اهداف رشد و توسعه خود و خواه در فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی، برای نخستین بار قدم به بازار سرمایه نهاده و مبادرت به عرضه اولیه سهام خود به عموم در بورس اوراق بهادار می نمایند ” (باقر زاده، نیکبخت و نوروش،1388). شواهد تجربی فراوانی در دست است که در عرضه های عمومی اولیه، شرکت ها سهام خود را به قیمتی کمتر از آنچه که سرمایه گذاران تمایل به پرداخت آن دارند عرضه می کنند. به این ترتیب پس از مدت کوتاهی بازده مثبتی عاید سرمایه گذاران می شود که شکل گیری این بازده کوتاه مدت غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه در ادبیات مالی به قیمت گذاری کمتر از واقع این سهام نسبت داده می شود . اینکه چرا شرکت ها سهام خود را به قیمتی  کمتر از واقع در عرضه های اولیه به سرمایه گذاران عرضه می کنند و با فدا کردن منافع سهامداران اولیه خود برای سرمایه گذاران جدید بازده اضافی ایجاد می کنند، موضوعی است که در چارچوب تئوری های عدم تقارن اطلاعاتی بیان می شود. این تئوری ها بر پایه این پندار شکل گرفته اند که بازده کوتاه مدت غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفان مختلف در فرایند عرضه عمومی اولیه از جمله شرکت ناشر، شرکت تامین سرمایه و سرمایه گذاران بالقوه در بازار است .مدل های عدم تقارن اطلاعاتی فرض می کند یکی از اعضای درگیر در فرایند عرضه عمومی اولیه، اطلاعات بیشتری درباره شرکت ناشر دارد، بنابراین قیمت گذاری کمتر از واقع، برای موازنه بین منافع همه اعضای درگیر ضروری بنظر می رسد. با نقشی که مدلهای عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند عرضه های عمومی اولیه بازی می کنند، شرایط تاییدپذیری برای شناخت نتایج عملیات و گزارشگری مالی باید مهم باشد. از طرف دیگر،” محافظه کاری حسابداری به استانداردهای قوی تری از تاییدپذیری برای سودهای اقتصادی نسبت به زیان ها نیاز دارد”(باسو[1] ،1997). “بنابراین تحت تاثیر محافظه کاری حسابداری درآمدها و خالص دارایی ها قابلیت تحقق و تاییدپذیری بیشتری خواهند داشت و رفتارهای خوشبینانه مدیریت هم برای بیش نمایی درآمدهاو کم نمایی زیان های بالقوه با محدودیت مواجه خواهد شد ”(بوشمن و پتروسکی[2]،2006). با این حال با تاثیر   محافظه کاری، عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه کاهش یافته و نتیجه آن هم باید کاهش قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه های عمومی اولیه باشد .با توجه به گفته های بالا تحقیق حاضر در پی حصول به این نکته است که آیا با افزایش محافظه کاری و گزارشگری محافطه کارانه شرکت های ناشر، بازده   غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه کاهش خواهد یافت یا خیر؟

بنابراین، می‌توان گفت مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا رابطه و همبستگی منفی بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتا مدت سهام عرضه های عمومی اولیه وجود دارد؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که برخورداری از اطلاعات صحیح، سریع و به موقع منجر به کسب بازده مناسب از بازار می شود و اعتماد سرمایه گذاران را به بورس دو چندان می کند. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع در قیمت اوراق بهادار رابطه تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. از طرف دیگر جلب اعتماد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بورس هم تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه خود در گرو گزارشگری مالی درست و به موقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد و بدون وجود چنین اطلاعاتی سرمایه گذاران نمی توانند فرصت ها و خطرات سرمایه گذاری را به موقع تشخیص دهند. مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که افشای اطلاعات قبل از عرضه اولیه منجر به کشف قیمت عادلانه این سهام شده و اعتماد سرمایه گذاران را به بازار سرمایه افزایش می دهد که این امر، نه تنها منافع سرمایه گذاران را تامین می کند؛ بلکه منافع ناشران را نیز در بر می گیرد. از طرف دیگر، با نقشی که عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند عرضه های عمومی اولیه بازی می کند طبیعی است که بپرسیم آیا کیفیت اطلاعات مهم است یا خیر؟

با این که تاکنون مطالعات زیادی رابطه بین کیفیت سود و قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه را به عنوان جنبه ای از مدیریت سود و افشا بررسی کرده اند؛ اما هنوز مطالعات بسیارکمی نقش محافطه کاری را به عنوان یکی از مشخصه های مهم کیفیت سود، در قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه مورد بررسی قرار داده اند.

“محافطه کاری در حسابداری به عنوان یک انتخاب از بین رویه های حسابداری تلقی می شود که به کم نمایی ارزش دارایی ها و سود منجر می شود” (بالاچاندران و موهانرام[3]،2011 ). محافطه کاری از یک طرف نقش اطلاعاتی داشته و قابلیت اتکا و کیفیت اطلاعات را افزایش می دهد و از طرف دیگر در محدود کردن آزادی عمل و رفتار های خوشبینانه مدیران و کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش دارد.

با این وجود، تحقیق جاری می تواند از یک سو تاثیر محافظه کاری را بعنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، بر بازده اولیه و قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه مورد ارزیابی قرار دهد و از سوی دیگر به سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری مناسب و شرکتهای ناشر، جهت نمایان ساختن تاثیرات گزارشگری مالی محافظه کارانه کمک کند.

4-1- پرسش تحقیق

تحقیق جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال است که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معكوس وجود دارد یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

5-1- فرضیه های تحقیق

  در این تحقیق با توجه به مسئله اصلی بیان شده در بالا، فرضیه هایی به شرح زیر مطرح می‌گردد:

فرضیه اصلی :  محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معكوس دارد.

فرضیه فرعی : رابطه محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در  شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی، قوي تر است.

6-1- اهداف تحقیق

مطابق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری(احتياط) بعنوان کاربرد درجه ای از مراقبت تعریف می شود که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است؛ بگونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشوند. در مفاهیم نظری گزارشگری ایران محافظه کاری(احتیاط) بعنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مطرح بوده و افزایش قابلیت اتکا و تاییدپذیری را بدنبال دارد.” برخی تحقیقات نشان می دهد کمرنگ شدن نقش محافظه کاری در حسابداری عملا عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش  می دهد”(لافوند و واتز[4]، 2008). با این وجود کیفیت و محتوای گزارش های مالی شرکت های ناشر ارتباط تنگاتنگی با قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه و بازده سرمایه گذاران داشته و منجر به کشف صحیح و عادلانه قیمت سهام عرضه های عمومی اولیه می شود؛که آن هم یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه به شمار می رود. این مطالعه از یک طرف استانداردهایی را ارائه می کند که که دید اضافی نسبت به نقش محافظه کاری برای بهبود کیفیت اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها می دهد و از طرف دیگر، نقش مستقیم محافظه کاری را با کنترل ویژگی های محیطی و داخلی شرکت ها می سنجد؛ که می تواند راهنمایی باشد نسبت به اینکه چگونه گزارشگری مالی محافظه کارانه، تاثیر مستقیمی بر روی قیمت گذاری و بازده غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه دارد.

بنابراین اهداف این تحقیق به شرح زیر است:

هدف کلی: تحلیل تجربی تاثیر محافظه کاری بر کاهش بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه.

هدف آرمانی: بستر سازي جهت ارتقاي کیفیت گزارشگري مالی و حصول به اهداف جامعیت گزارشگري مالی.

هدف کاربردي: شناخت بهتر زوایاي گزارشگري مالی شرکتهای ناشر، فرصت تدوین و تهیه استانداردهایي با کیفیت مطلوبتر را به سازمانهاي حرفه اي ذیربط خواهد داد که در نهایت با کشف صحیح قیمت این سهام، افزایش شفافیت بازارهاي سرمایه، تخصیص بهینه منابع و افزایش ثروت جامعه را بدنبال خواهد داشت.

7-1- روش کلی تحقیق

این پژوهش، از بابت هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصيفي- همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیر ها از طریق رگرسیون می پردازیم. روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است.

8-1- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، سال های مالی 1382 تا 1391 را در بر می گیرد.

جامعه آماري : جامعه مد نظر این تحقیق با توجه به هدف آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391می باشد؛ که سهام آنها برای اولین بار به عموم عرضه شده اند.

نمونه آماری: در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق و وجود برخی ناهماهنگی ها میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرایط زیر به منظور تعیین نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است:

1 ـ سهام شرکت طی دوره تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران براي اولين بار عرضه شده باشد.

2 – شرکت جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، بانک و بیمه نباشد.

3 – طی فاصله زمانی 4 هفته بعد از تاریخ عرضه اولیه  و درج در تابلو، توقف معاملاتی نداشته باشد.

4- طی دوره تحقیق تغییر فعالیت یا سال مالی نداشته باشد.

5- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.

6- برای رعایت قابلیت مقایسه، پایان سال مالی شرکت، منطبق با 29 اسفند ماه باشد.

در پایان با در نظر گرفتن شرایط فوق، نمونه انتخابی 71 شرکت را در بر می­گیرد. بنابراین می توان گفت در این پژوهش 71 شرکت- سال به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

9-1- روش جمع ­آوری اطلاعات

براي جمع آوري اطلاعات درباره‌ي داده هاي مربوط به محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت به محل نگهداري صورتهاي مالی در بورس اوراق بهادار مراجعه شده و اطلاعات مورد نیاز با بررسی اسناد و مدارك و صورتهاي مالی ارائه شده و در برخی موارد با استفاده از لوح فشرده(که شامل اطلاعات صورتهاي مالی و سابقه معاملاتی  شرکت­هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد)، سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار و یا با استفاده از بانک های اطلاعاتی”ره آورد نوین” و “تدبیر پرداز” گردآوري خواهد شد.

10-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده هاي جمع آوري شده،ابتدا در قالب بانك اطلاعات صفحه گسترده ذخيره شده و سپس با انتقال اين داده ها به نرم افزار SPSS، Stata و Excel، زمينه تجزيه و تحليل اين داده ها از طریق رگرسیون و نتايج حاصل از آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل های همبستگی فراهم مي شود.

[1] -Basu

[2] – Bushman&Piotroski

[3] – Balachandran & Mohanram

[4] -Lafond&Watts

[1]– Conservatism

[2]– Asymmetry Information

[3]– Initial Public Offering

[4]– Underpricing

[5]– Market Adjusted Abnormal Return

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122