پايان نامه رابطه محيط مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان رشته تربيت¬بدني از ديدگاه دبيران تربيت¬بدني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه محيط مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان رشته تربيت¬بدني از ديدگاه دبيران تربيت¬بدني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 84 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه محيط مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان رشته تربيت¬بدني از ديدگاه دبيران تربيت¬بدني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه و کلیات1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله3
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-4 اهداف تحقیق 5
1-5 فرضیه¬های تحقیق 6
1-6 پیش¬فرض تحقیق6
1-7 محدوده تحقیق6
1-8 تعاریف مفهومی متغیرها 7
فصل دوم – مباني نظري و مرور پيشينه8
2-1 مقدمه9
2-2 آموزش و پرورش9
2-3 مدرسه 12
2-4 فضا و تجهیزات مدرسه 14
2-5 محیط مدرسه 15
2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق 18
2-7 پیشرفت تحصیلی 22
2-8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 24
2-9 سنجش پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان 25
2-10 تربیت¬بدنی 26
2-11 اهداف تربيت¬بدني و ورزش 27
2-11-1 هدف تكامل جسماني 27
2-11-2 هدف تكامل عصبي عضلاني 28
2-11-3 هدف تكامل شناختي 28
2-11-4 هدف تكامل عاطفي (احساسي) 28
2-12 محیط ورزشی مدارس 29
2-13 مرور تحقیق 29
2-13-1مرور تحقیقات داخلی 29
2-13-2 مرور تحقیقات خارجی 33
2-14 جمع¬بندی پیشینه 35
فصل سوم -روش تحقیق36
3-1 مقدمه 37
3-2 روش تحقیق 37
3-3 جامعه آماری 37
3-4روش،حجم و نحوه گزینش نمونه 37
3-5 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 37
3-6 ابزار گردآوری داده¬ها 38
3-7 روایی و پایایی پرسش¬نامه‌ها 39
3-8 روش جمع¬آوری داده¬ها 39
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 40
فصل چهارم – یافته-ها 41
4-1 مقدمه 42
4-2 آمارتوصیفی: بررسی متغیرهای جمعیت شناختی 43
4-3 بررسی متغیرهای تحقیق 47
4-4 بررسی مولفه‌های تحقیق 48
4-5 یافته‌های تحلیل 48
4-5-1 بررسی نرمال بودن داده¬ها 48
4-6 آزمون فرضیه‌های پژوهش 50
4-7 برازش مدل رگرسیونی 51
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات53
5-1-مقدمه 54
5-2-خلاصه پژوهش 54
5-3 تفسیرنتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش 55
5-4 تفسیرنتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 56
5-5 یافته¬های مربوطه فرضیه¬های پژوهش 56
5-5-1 یافته¬های¬ مربوط ¬به فرضیه اول پژوهش: 56
5-5-2 یافته¬های مربوط به فرضیه دوم پژوهش 57
5-6 پیشنهادات 59
5-6-1 پیشنهادات پژوهشی 59
5-6-2 پیشنهادات کاربردی 59
5-7 محدودیت‌های پژوهش 60
منابع62
منابع داخلی: 62
منابع خارجی 66
پیوست-ها68
پیوست1: پرسشنامه محقق ساخته 69
پیوست2: پرسش‌نامه محیط مدرسه جانسونس و استیونس(2007)70
پیوست3: پرسشنامه محیط مدرسه جانسون و استیونس(2007) 71
چکیده انگلیسی 72

منابع

منابع داخلی:

ام البنین، برزیده، معتمد، حمید رضا و همراهی، مهرداد. (1392). مدل معادلات ساختاری تاثیر فضای مدرسه بر خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی در استان فارس. ر­ه­یافتی نو در مدیریت آموزشی. شماره 4: صص 62-78.

ابوالقاسمی، عباس و جوانمیری، لیلا. (1391). نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر. مجله روان­شناسی مدرسه، شماره 2/20-6.

آقازاده،احمد.(1388) . مسائل آموزش و پرورش ایران.تهران: انتشارات سمت.

اکرمی، غلامرضا.(1383). حیات مدرسه:نقش فضاي باز در مـدارس ابتـدایی . رساله دکتري معماري.کتابخانه دانشکده معماري وشهر سازي دانشگاه شهید بهشتی تهران.

باقری، محمد و عظمتی، حمید رضا. (1390). فضای کالبدی به مثابه برنامه درسی (پرورش خلاقیت کودکان در محیط مدرسه). فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. شماره 22: صص 163-184.

بهرامی، فاطمه و رضوان، شیوا.(1385). بررسی رابطۀ بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی­های آموزشگاهی آنان. مجله پژوهش­های تربیتی و روانشناختی، شماره 2: 61-72.

باقری، محمد، عظمتی، حمیدرضا.(1390). فضای کالبدی به مثابه برنامه درسی(پرورش خلاقیت کودکان در مدرسه).فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال ششم شماره 22

پورظهیر،علی تقی. (1384).مبانی و اصول آموزش و پرورش.تهران: انتشارات نشر آگه

چالمه، رضا. و لطیفیان، مرتضی. (1391). ویژگی­های محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه­ای باورهای انگیزشی در دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، شماره 3: صص 43-58.

حاجی­بابایی، حمید رضا. (1391). ویژگی­های مدرسه­ای که دوست دارم با توجه به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش. نوآوری­های آموزشی، شماره 42: 71-54.

جازي، الهه، رستگار، احمد، جهرمي، رضا. (1387). الگوي پيشبيني پيشرفت تحصـيلي رياضـي:نقش ابعاد پیشرفت و ابعاد درگيري تحصيلي. فصلنامه نوآوري­هاي آموزشی. سال هفتم. شماره 28

دبورا، آواست؛ آبوچر، چارلز، 1390، مباني تربيت بدني و ورزش، ترجمه احمد آزاد، انتشارات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران.

رمضانی نژاد،رحیم.1391.تربیت بدنی در مدارس.تهران:انتشارات سمت

زمانی،بی بی عشرت ونصر،احمدرضا(1383) .نقش مشارکتی والدین درمدیریت مدرسه محوردرکانادا، درکتاب مبانی، چالش­ها و الزامات مدیریت مبتنی برمدرسه درآموزش و پرورش ایران ، به قلم جمعی ازنویسندگان تهران ؛پژوهشکده تعلیم و تربیت (گروه پژوهشی سازمان مدیریت و نیروی انسانی).

سنایی نسب، هرمز. رشیدی جهان، حجت. و صفاری، محسن. (1391). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه راهبردی آموزش، شماره 4: صص 243-249

سیف، علی اکبر. (1380) روان­شناسی پرورشی. تهران: نشر آگاه.

ساکی، رضا. (1388). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در دبیرستان­های شهر تهران. فصل­نامه تعلیم و تربیت شماره 101.

سياح، منصور؛ دهخدا، محمدرضا؛ عرب عامري، الهه و بيدگلي، منظردخت (1385). بررسي وضعيت ايمني اماکن ورزشي شهر کاشان در سال 1384. مقالات اولين همايش ملي شهر و ورزش. تهران

سلطانی،شهناز.(1386). جلوگیری از 50هزار اشتباه در ساخت مدارس.

سنایی­نسب، هرمز. رشیدی، حجت. صفاری، محسن. (1391). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصل­نامه راهبردهای آموزش.دوره 5. شماره4

شعبانی،حسن.1382. مهارت های آموزشی و پرورشی ( روش ها و فنون تدریس ).تهران: انتشارات سمت.

صافی،احمد. (1388). آموزش و پرورش ابتدایی ، راهنمای تحصیلی و متوسطه.تهران : انتشارات سمت.

طبائیان، سیده مرضیه. حبیب، فرح. و عابدی، احمد. (1390). دیدگاه دانش­آموزان دبیرستان­های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راه­های بهبود کیفیت فضای تحصیلی. فصل­نامه نوآوری آموزشی، شماره 38.

طالب­زادگان، میترا. (1387). بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان موفق. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان.

طبائیان، سیده مرضیه.حبیب،فرح. عابدی، احمد.(1390). دیدگاه دانش­آموزان دبیرستان­های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راه­های بهبود کیفیت فضای تحصیلی.نوآوری های آموزشی.شماره 38. سال نهم

علاقه بند،علی.1390.جامعه شناسی آموزش و پرورش.تهران: انتشارات نشر دوران.

عظمتی، حمید رضا.(1387)اصول طراحی پارك هاي شهري مبتنـی بـر رشـد خلاقیـت کودکـان. رساله دکتري معماري.کتابخانه دانشکده معماري وشـهر سـازي دانشـگاه علـم وصـنعت ایران

علیلو،مجید. موحدی، یزادان. علیزاده، جابر. کریمی­نژاد، کلثوم. محمدزادگان، رضا.(1391). ارتباط بین جو مدرسه و ساختار هدف کلاس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان. پژوهش­نامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز.دوره 6. شماره 11

غروي الخوانساري، مریم(1384( مدرسه محله : کانون فرهنگی – اجتماعی سازمان­دهنده محله”.نشریه هنرهاي زیبا دانشگاه تهران.

فارسی،علیرضا. زمانی­ثانی، سید حجت. فتحی رضایی، زهرا.(1391). استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی.فصلنامه نوآوری­های آموزشی. شماره 43

فراهانی،ابولفضل. کشاورز، لقمان. جدیدیان،سمیه(1392).تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر راهنمایی شهرستان سبزوار. پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی.سال اول.شماره 1

فقیهی ،علی نقی فتحعلی خانی،محمد. فصیحی زاده، علیرضا..1377. آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن.تهران: انتشارات سمت و پژوهشکده حوزه و دانشگاه.چاپ دوم.جلد اول

فهیمی نژاد ،علی.1391. مقایسه دو روش تدریس « سنتی» و « تلفیقی » دروس تربیت بدنی ، ریاضی و فارسی بر میزان یادگیری آنها در پایه های اول ابتدایی.رساله دکتری.دانشکده و علوم انسانی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

قدیری،پروین.اسدزاده،حسن. درتاج، فریبرز.(1389). بررسی رابطه ادراکات از محیط کلاس درس و جهت جلوگیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش­آموزان دختر پایه سوم متوسطه. فصلنامه روان­شناسی تربیتی. سال ششم. شماره 19

کامل نیا،حامد.(1386) دستور زبان طراحی محیط یادگیری(چاپ اول). تهران: انتشارات سبحان نور

 

گتلز،جی دبیلیو. فلدمن،رابرت اس. بارتل، دانیل. بیدن، برندا.(1387) روان­شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت. ترجمه کریمی، یوسف. تهران چاپ آگه

مظفری،سید امیر احمد.1390.اصول و فلسفه تربیت بدنی.نهران: انتشارات بامداد کتاب

محمدی مصیری، فرهاد. داوری، مژده. شفیعی فرد، یعقوب. و بشارت، محمد علی. (1391). نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان. رواشناسی تحولی. شماره 32.

مهدوی نژاد، غلامحسین. مهدوی نژاد، محمد جواد. و سیلوایه، سونیا. (1392). تأثیر محیط هنری بر خلاقیت دانش­آموزان. فصل­نامه نوآوری­­های آموزشی. شماره48: صص127-140.

مرتضوى، شهرناز. (1380). روانشناسی محيط و كاربرد آن ­چاپ اول تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى

وکیلیان، منوچهر.1381.تاریخ آموزش و پرورش در اسلام ایران. تهران: انتشارات پیام نور

همت،نيكو. (1388). تاثيرمحيط بر تعليم وتربيت استعدادها. تهران: دانشكده حقوق.

منابع خارجی:

Andermen, E. M. & Midgley, C. (1997). Changes in achievement goalorientations and perceived classroom goal structures across the transition to middle level schools. Contemporary Educational Psychology, 22, 269–298.

 

(2006). Differential effects of the learning environment on tudent achievement motivation. Department of Psychology, Institute for the Advancement of Social Integration in the Schools, Bar-Ilan University, Ramat-Gan,

Coe, Dawn P. Pivarnik, James. Womack, Christopher J. Reeves, Mathew J. Malina, Robert M.2006. Effect of physical education and activity levels on academic achievement in children. Medicine and Science in Sports and Exercise.vol38. 1515

DiPaola, M. F., & Hoy, W. K. (2005). Organizational citizenship of faculty and achievement of high school students. The High School Journal, 88(3), 35-44.

چکیده

این تحقیق با هدف برسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان انجام شده­است. این تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیت­بدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان می­باشد که تعداد آنها110 نفر در شهرستان‌هاي سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونه­گیری به صورت تمام شمار استفاده شده­است. برای جمع‌آوری داده­های پژوهش از پرسش‌نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(2007) استفاده شد که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 869/. محاسبه شد. با توجه به تحلیل داده­های جمع‌آوری شده، نتایج زیر بدست آمده­است. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيت­بدني رابطه وجودندارد و فقط مولفه‌های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيت­بدني داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شده­است. بنابراین  فقط این دو مولفه می­توانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيت­بدني را پیش­بینی نمایند.

واژه­های کلیدی: پیشرفت تحصیلی، دبیران تربیت بدنی، محیط مدرسه

     فصل اول

 مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه

امروزه یکی از سازمان­های مهم و تأثیر­گذار در هر جامعه­ای، نهاد آموزش و پرورش است. بي شك آموزش و پرورش اساسي‌ترين‌نهاداجتماعي در شكل­دهي، هدايت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشري است و داشتن آموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعي است. علاوه بر آن، به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفت­های صنعتی، گرایش به سازمان­های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است، به گونه­ای که یکی از شاخص­های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است(علاقه­بند، 1390). بدیهی است که نهاد آموزش و پرورش عهده­دار ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد­ها و توانایی­هایی افراد است و همانا لازمۀ این نیل به هدف، تدوین و اجرای برنامه­ریزی­های وسیع، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزش و پرورش هر جامعه است (طالب­زادگان، 1387). بی­شک هدف هرگونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری است (سیف، 1380)، فعالیتی که از سوی یادگیرنده انجام می­شود تا به تغییر در او منتهی شود. از اینرو، در جریان فعالیت یادگیری عوامل مختلفی می­توانند بر یادگیرنده تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازنده بنابراین، یکی از مهم­ترین شاخص­هایی که می­توان از آن برای بررسی میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به هدف­های خود استفاده کرد، پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان است(کرمی، 1384). در واقع عملکرد و پیشرفت تحصیلی از جمله مباحثی است که در محیط­های آموزشی، به ویژه مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است(ابولقاسمی و جوانمیری، 1391) و ممکن است به دلایل مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه شود. بنابراین، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین فعالیت­ها در نظام  آموزشی است، چرا که این شاخص که بیشتر براساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد سنجیده می­شود، مهم­ترین دغدغۀ دانش آموزان، والدین، دست­اندرکاران و صاحب نظران آموزش و پرورش است و به همین دلیل بیشتر بررسی­های چند دهۀ گذشته به واکاوی عوامل موثر و راهکارهای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام کرده­اندReynolds) و Teddlie، 2004). به نظر می­رسد علاوه بر ساختار، جوآموزشی، عملکرد معلمان و غیره محیط مدرسه نیز بر این فرایند مهم اثرگذار باشد و به نوعی تبیین کننده پیشرفت تحصیلی لحاظ شود. در نتیجه تحقیق حاضر با اقتباس از موارد فوق در نظر دارد به بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی بپردازد و با توجه به این که در نظام آموزش و پرورش برای رشد و تعالی افراد و رساندن انسان به کمال مطلوب فعالیت­های مختلفی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برگزار می­گردد. این تحقیق دانش­آموزان تربیت­بدنی را مد نظر قرار می­دهد با این رویکرد که این ارتباط سنجی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی صورت می­گیرد.

1-2 بیان مسأله

امروزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام­های آموزشی مورد توجه قرار گرفته­است. علاوه براین، پیشرفت تحصیلی همواره برای معلمان، دانش­آموزان، والدین، نظریه­پردازان و محققان نیز حائز اهمیت بوده است. چرا که این عامل مهم نه تنها معیاری مهم در ارزیابی عمکلرد معلمان است بلکه به نوعی معرف توانایی­های علمی افراد در بدو ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی بالاتر است(زمانی و نصر، 1383). شاخص پیشرفت تحصیلی دستاوردی است که به طور گسترده و عمومی همواره اندازه­گیری می­شود Dipaola) و Hoy، 2005). از طرفی، با عوامل بسیاری از جمله نظام ارزشی مدرسه، روابط عاطفی درون مدرسه، سیستم تنبیه و تشویق، آراستگی دبیر، ساختار کلاس، روش تدریس و غیره در ارتباط است و به نوعی از آن­ها تأثیر می­گیرد(بهرامی و رضوان، 1385) که این عمکلرد جدای از موارد نام برده شده تجزیه و تحلیل نمی­شود، اما علاوه بر این عامل­ها، عامل دیگری به نام فضای فیزیکی مناسب و با نشاط در این فرایند به نوعی می­تواند نقش داشته باشد که در تحقیقات بررسی شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع فضای فیزکی مناسب و با نشاط جزو عوامل درونی اثرگذر بر مدارس به صورت مستقیم و دانش- آموزان به صورت غیرمستقیم است(حاجی­بابایی، 1391). در تصدیق این ادعا پیش از این (Dorman، 1998) اشاره به این دارد که یکی از عواملی که بر فعالیت مدارس و معلمان تأثیر می­گذارد، محیط مدرسه است. در واقع محیط مدرسه با مدیریت آموزش مدارس، که مدارس را به عنوان یک سازمان رسمی در نظر می­گیرد مرتبط است. بنابراین این محیط، با گروه­های اجتماعی در زمینه اهداف، نتایج نقش­ها، ساختار سازمانی، نظام­های پاداش، فعالیت­های مشارکتی و ارتباط اولیا و مربیان شبیه می­باشد. سالیانی است که فضای مدرسه به عنوان جنبه مهم و اساسی هر مدرسه مورد بررسی قرار گرفته­است. علاوه برآن محیط بستری برای شکل گیری بسیاری از ویژگی های رفتاری است و به عبارت دیگر، بسیاری از عواطف، عادات، سلایق و حتی طرز نگرش­ها، نشست­ها و برخاست­ها به گونه­ای شگرف از محیط تأثیر می­پذیرد. دانش‌آموزان پس از محیط مسکونی خود  بیشترین ساعات روز را در واحدهای آموزشی سپری می­کنند و با توجه به نقش اساسی آموزش در فرآیند شکل­دهی به فرهنگ جامعه، لازم است علاوه براهمیت دادن به فرآیند آموزش به ایجاد محیط مطلوب که شوق و انگیزه را نسبت به فرآیند یاددهی و یادگیری در دانش­آموزان ایجاد کند توجه کافی و وافی داشت(همت، 1388).

به طورکلی امروزه علی­رغم کوشش­های فراوانی که برای اثربخشی مدارس انجام   می­پذیرد، هم­چنان ضعف مدارس در این زمینه مورد انتقاد جدی قرار دارد. از طرفی درس تربیت­بدنی در نظام آموزش و پرورش جهان جایگاه مهم و پر اهمیت یافته­است. توجه به درس تربیت­بدنی در مدارس تا آنجا اهمیت دارد که مواد اول و دوم منشور یونسکو، تربیت بدنی و ورزش را حق بنیادی تمام کودکان و نوجوانان می­داند و به منظور ایجاد تعادل و تقویت رابطه فعالیت جسمانی و دیگر اجزای آموزش و پرورش موسسات ملی هر کشور را برای بهبود و توسعه تربیت بدنی موظف می­داند. اما هم­چنان که به صورت ضمنی اشاره شد در این زمینه به ویژه در زمینه ورزش و تربیت­بدنی کمتر تحقیقی این عامل مهم را در رابطه با اثربخشی مدنظر قرار داده­است. وجود این روند  نمی­تواند در دست­یابی به یک درک جامع و کلی نسبت به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عوامل موثر بر آن کمک کند و ارتباط فی مابین موارد ذکر شده فوق را با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان به تصویر بکشد. بنابراین با بهره­گیری از موراد فوق این تحقیق درصدد است که به سوالات زیر پاسخ دهد:

آیا بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان رشته تربیت­بدنی ارتباط وجود دارد؟

آیا محیط مدرسه قابلیت پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان رشته تربیت­بدنی را دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه علمای تعلیم و تربیت به تربیت­بدنی و ورزش به منزلۀ موثرترین ابزار تربیت   می­نگرند. سامارانش[1] رئیس اسبق کمیتۀ بین­المللی المپیک معتقد است: تربیت­بدنی شیوۀ موثر آموزش و پرورش انسان­هاست(1999). پرورش یافتگان مکتب تربیتی تربیت­بدنی   انسان­هایی ارزشمندند که فضیلت­های اخلاقی انسان سالم و اجتماعی در آن­ها شکوفا شده­است. ویژگی­های اخلاقی صبر و شکیبایی، همت بلند، سخاوتمندی و فدارکاری، عدالت­گرایی و انصاف، قانون­گرایی و حرمت­گذاری به حقوق دیگران، مسئولیت­پذیری، اهتمام در انجام مسئولیت­ها، احترام به بزرگان و پیش­کسوتان و هم­یاری و تعامل با دیگران، که همگی از مهارت­های میدانی و کاربردی زندگی اجتماعی امروز هستند، از طریق حضور در تکاپوی­های تربیت­بدنی و ورزش قابل حصول­اند(حمیدی، 1390). به طوری که در چند دهۀ اخیر موضوع تربیت­بدنی و ورزش مدرسه­ای در سطر اول اولویت­های برنامه­ای و تحقیقی بسیاری از کشورها و نهادهای بین­المللی قرار گرفته است(شعبانی، 1383). در واقع نقش ورزش در جهان امروزی انکار ناپذیر است در این میان آموزش و پرورش یکی از اصلی­ترین سازمان­هایی است که    می­تواند به عنوان یک رکن و بنیاد در نظام تعلیم و تربیت عمل کند و تربیت­بدنی و ورزش به عنوان یک وسیله تربیتی می­تواند نقش ارزنده­ای در این نظام داشته باشد(کاشف، 1390). از طرفی بررسی جوامع پیشرفته نشان می­دهد که همۀ این کشورها از نظام آموزشی موثر و کارآمد برخوردار بوده­اند. در واقع یکی از جلوه­های آموزشی موفق میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن نظام است. علاوه بر آن پیشرفت تحصیلی نیز برای یادگیرندگان از اهمیت خاصی برخوردار است(یوسفی و همکاران، 1388).

یکی از عوامل تأثیرگذار بر انگیزه پیشرفت تحصیلی، محیط و محرک­های بیرونی است. محیط کلاس نقش حیاتی و نیرومندی در عملکرد تحصیلی و روان­شناختی و رفتاری دانش- آموزان به عهده دارد(Kuperminc و همکاران، 2001).

حال با توجه به اهمیت مباحث پیشرفت تحصیلی و اثری که محیط در این فرایند می­توان ایفا کند تحقیق حاضر برآن است تا رابطه محیط مدرسه را با پیشرفت تحصیلی دانش- آموزان تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی مورد بررسی قرار دهد. علاوه برآن شناخت ویژگی­های دانش­آموزان، استفاده از نظرات دبیران تربیتبدنی و ورزش به مسئولان و برنامه- ریزان در مدارس کمک می­کند تا براساس اصول علمی و برنامه­ریزی درسی و نیازهای آنها، فعالیت­ها و تمرین­های اثربخش و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت­های اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی را پی­ریزی کنند.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت‌بدنی هنرستان‌های تندرستی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان

 اهداف اختصاصی :

توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان

توصیف محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان رشته تربیت‌بدنی هنرستان‌های تندرستی از دیدگاه دبیران تربيت‌بدني استان کردستان

شناسایی ارتباط بین محیط مدرسه و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان رشته تربیت‌بدنی هنرستان‌های تندرستی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان

پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان رشته تربیت­بدنی از طریق محیط مدرسه و ابعاد آن از دیدگاه دبیران تربیت‌بدنی استان کردستان

1-5 فرضیه‌های تحقیق

بین محیط مدرسه و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان رشته تربیت­بدنی رابطه معنادار وجود دارد.

محیط مدرسه و ابعاد آن قابلیت پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان رشته تربیت­بدنی را دارند.

1-6 پیش فرض تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس پیش­فرض‌های زیر انجام گرفته­است :

– تمام دبیران تربیت­بدنی در زمان پر کردن پرسش­نامه‌ها از لحاظ روحی و روانی در شرایط عادی وخوبی بودند.

-تمام دبیران تربیت­بدنی با میل و رغبت در این تحقیق شرکت کرده­اند.

–  دبیران تربیت­بدنی با دقت و صداقت به سوالات پرسش‌نامه پاسخ داده­اند.

1-7 محدوده تحقیق

محدوده‌ی مکانی: این تحقیق در هنرستان­های تندرستي استان کردستان انجام شده است.

محدوده‌ی زمانی:  در سال تحصیلی 1394-1393 انجام شد.

1-8 تعاریف مفهومی متغیرها

محیط مدرسه

منظور از محیط، محوطه فیزیکی و نیز جو روانی، اجتماعی و فرهنگی مدرسه است (محمدپور، 1392).

پیشرفت تحصیلی

موفقیت دانش‌آموزان است در یک یا چند موضوع درسی مثل درک و فهم، خواندن یا حساب کردن، که چنین پیشرفت­هایی به وسیله آزمون­های میزان شده تحصیلی اندازه­گیری         می­شود(ماهر، 1369).

تربیت­بدنی

عبارت است از کاربرد یک سلسله فعالیت‌ها و حرکت‌های بدنی منظم و برنامه‌ریزی شده به منظور رشد و تربیت اصلاح استعداد‌های جسمانی، حرکتی، فکری، اجتماعی و اخلاقی(مظفری، 1391).

[1] Samanrash

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122