پايان نامه رابطه مديريت کيفيت فراگير و خلاقيت با توانمند سازي دبيران زن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه مديريت کيفيت فراگير و خلاقيت با توانمند سازي دبيران زن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه مديريت کيفيت فراگير و خلاقيت با توانمند سازي دبيران زن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
فرضیه های تحقیق 8
هدفهاي تحقيق 9
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم:مروری برادبیات وپیشینه تحقیق
مبانی نظری 9
توانمندسازي 13
تاریخچه ومبانی توانمندسازی 14
تعاريف توانمندسازي .16
ضرورت توانمدسازي کارکنان در سازمان 16
راهکارهای عملی توانمندسازی 16
اهداف توانمندسازی کارکنان 19
نتایج حاصل ازاجرای توانمندسازی 20
پیش نیازهای توانمندسازی 21
برنامه های توانمندسازی 23
دیدگاه های تونمندسازی 25
مدل های توانمندسازی 25
خلاقیت 29
مفهوم خلاقیت 30
پیشینه خلاقیت 30
تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني. .. 31
نظریه های علمی خلاقیت 32
مفاهیم مرتبط با خلاقیت 35
فرايند خلاقيت ونوآوری 38
ارتباط خلاقیت،نوآوری،اختراع 38
اهمیت خلاقیت ونوآوری 39
دلایل خلاقیت برای مدیران ازدیدگاه پروا 41
ويژگي هاي يك تفکر خلاق 41
تسهیل وپدیدآیی خلاقیت 41
محرک های فرایندخلاقیت 43
موانع خلاقیت 44
ضرورت خلاقیت ونوآوری درسازمان 46
نقش مدیردرپرورش خلاقیت 49
مدیریت کیفت فراگیر 46
مفهوم کیفیت 46
جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن 47
عوامل موثردرکیفیت 48
تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر 50
تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر 49
مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز 53
نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگير 51
اصول مديريت كيفيت فراگير 57
اهداف مديريت كيفيت فراگير 57
فواید مديريت كيفيت فراگير 57
برنامه ریزی راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع 58
تعریف برنامه ریزی راهبردی 58
ننقش برنامه ریزی های راهبردی دررشدسازمان 69
فوایدبکارگیری برنامه ریزی راهبردی 69
تفاوت مدیریت کیفیت فراگیربامدیریت سنتی 62
تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور62
تحقیقات انجام شده درداخل کشور.70
جمع بندی 71
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
روش پژوهش 73
جامعه پژوهش 73
روش نمونه گیری و حجم نمونه 73
روش گردآوری اطلاعات 73
ابزار گردآوری اطلاعات 73
روایی و پایایی ابزار 74
روش اجرای تحقیق 76
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 76
ملاحظات اخلاقی 76
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها)
الف) داده های توصیفی 78
ب) آمار استنباطی 81
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
خلاصه تحقيق 87
بحث و نتیجه گیری 87
محدوديت هاي تحقيق 93
پيشنهادات كاربردي 94
پيشنهاد پژوهشي 95
فهرست منابع: 96
منابع فارسی 96
منابع لاتین 98
پیوست ها
پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر 104
پرسش نامه خلاقیت 109
پرسش نامه توانمند سازی 114
چکیده انگلیسی 116

منابع و ماخذ

منابع فارسی

ابطحي، س و عابسي، س. (1386). توانمندسازي كاركنان، موسسه تحقيقات و اموزش مديريت

اولیاء،م.(1378) .مدیرت کیفت جامع(TQM)وجایگاه آن درآموزش عالی.فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی.(18):صص 44-27.

احمدي، س. (1388). رهيافتي بر سازمان و مديريت، چاپ اول، فيروزآباد (فارس)، انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي فيروزآباد

اسكندري، م. (1382). طراحي و تبيين الگوي توانمندسازي مديران بررسي موردي مديران كاروانهاي حج جمهوري

امیرحسینی،خ. (1385) . خلاقیت ونوآوری(مبانی،اصول،تکنیک ها)،انتشارات عارفکامل چاپ دوم

اسمی ،ک.(1385).بررسی تحلیل رابطه ساختارسازمانی باخلاقیت سازمانی درمدارس متوسطه شهرشیراز،پایان نامه کارشناسیارشد مدیریت آموزشی واحدشیراز.

ارغوانی ،فاطمه.(1379). پایان نامه باموضوع بررسی تجزیه تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی برخلاقیت سازمانی درواحدهای صنعتی استان قم.

ايران زاده، سليمان و بابايي هروي، صادق (1389). توانمندسازي كاركنان در سازمانهاي نوين، تبريز، انتشارات فروزش

استونزجیمزوفریمن ،ادوارد.(1385) . مبانی مدیریت،ترجمه:علی پارسیان سیدمحمداعرابی،انتشارات:شرکت چاپ ونشربازرگانی

بلانچارد، ك و كارلوس، ج و راندولف. (1381). مديريت تواناسازي كاركنان، ترجمه: مهدي ايران نژادپاريزي، تهران، انتشارات مديران، چاپ دوم

پیرخائفی ،ع .(1387) . پرورش خلاقیت(مبانی وارزشها)،انتشارات هزازه ققنوس،چاپ دوم

پرهيزكار، ك. (1373). مديريت منابع انساني و اداره امور استخدامي، تهران، انتشارات ديدار چاپ اول

پورآمن، ب. (1375). آموزش نيروي انساني فراگردي پيوسته در افزايش بهره وري سازمانها، تهران، مجموعه مقالات مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ اول

مهربان، ر .(1388). مدیریت کیفیت جامع (روش پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع) مشهد، انتشارات جهان فرد

محمدي، م .(1380). توانمندسازي نيروي انساني، فصلنامه مديريت، شماره هاي 31 و 32.

محزون،م.(1385).بررسی تاثیرابعادمدیریت کیفیت جامع براثربخشی کارکنان بهزیستی شیراز،پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحدمرودشت

سعیدی،کیا.مهدی(1386).اصول کارآفرینی:انتشارات کیا

صمدآقایی،ج.(1385). خلاقیت جوهره کارآفرینی،انتشارات مرکز،کارآفرینی دانشگاه تهران ،چاپ دوم.

صبورزاده،م.(1386).بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و نقش آن بر خلاقیت مدیران مقطع متوسطه شهرستان مرودشت ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

حقيقي، م (1382). مديريت رفتار سازماني، چاپ دوم، تهران: انتشارات ترمه.

حقیقی،م،رحیمی نیک،ا. (1384) . مدیریت رفتارسازمانی،چاپ چهارم،انتشارات ترمه.

دانیالی ده حوض،.م.مردانی،ا.انصاری،م.(1387).بررسی شاخصهای مدیریت کبفیت فراگیردرمراکزآموزش عالی بخش خصوصی.فصلنامه مدیریت،سال پنجم،شماره11،پاییز1387

رجب بیگی، م، سلیمی، م.(1387).مدیریت کیفیت فراگیر، تهران، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

نیاز آذری، ک. (1385). نظریه های سازمان و مدیریت با تاکید بر سازمان های آموزشی، چاپ اول، تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.

ساجدی، وامیدواری،اعظم.(1386) .کارکنان توانمندوسازمانهای امروز،مجله تدبیرشماره 181

طاهری،م.(1387).بررسی رابطه مدیزیت مدیریت کیفیت جامع بااثربخشیکارکنان شرکت مخابرا یاسوج،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه آزادشیراز.

فرنودیان،ف.(1370). مقاله محتوای درسی وپژوهش خلاقیت دانش آموزان شماره های7،6،5

قوشچي، ج .(1380). راههاي تواناسازي كاركنان، مجله تبدير، شماره 119.

نیازآذری ودیگران ،ک .(1389).توانمندسازی کارکنان ازطریق آموزشهای ضمن خدمت درشرکت پالاییش نفت اصفهان.

نيستاني، م؛ كيذوري. ( 1383 ). ارزيابي در آموزش عالي.

کینلادنیس.(1383). توانمندسازی منابع انسانی،ترایرانژادپاریزی،مهدیوسلیمیان،معصومعلی،نشرمدیران.

کاظمی،م.(1376). (مدیریت بهره وری)مدیریت دولتی شماره 29-30ص 105

وتن، د.اي و كمرون. كيم. اس. (1381). تواناسازي و تفويض اختيار، ترجمه: بدرالدين اروعي يزداني، كرج، انتشارات موسسه تحقيقات و اموزش مديريت، چاپ اول

Refrence

-Amabile,T.M.(1998).AmodeL of ereaTivitg and innovation in organh zation in B.M

-Alridige, s. and Rowley, J.(1998). “Measuring customer in higher

education”,Quality Assurance in Education, 4(4):197-204.

– Andrews.p.H.  & Herchel ,R.T.& Barid ,J.E.1997 ,Organisationel  emmunication: Empowerment .in atachnological  society.A. I. T.B.s   publishers &Distributors(IrDpA)

– Benzian ,Michael.(2007).Employee Retention:Training makes a Difference, from:http://www.silverchairlearning.com news/enew letter707.pdf

Constance, compbell. R & Mark, matinko. J .(2002), “An Integrative attribution al perspectivew of empowerment and Learned helpessness: multi method field study”, Journal of management, vol.24,No.2.

Conger J.A.(1989).Leader ship:The Art of Empowerment others Academg of management Executive,VOL.3.No.1.

– Cartwrith Roger,2002.Empowerment, Easton Publishing.

Chrysant Lily Kusumawadoyo.(2007).Participative Management:Viable Approach for Employee Empowerment?from:http:www.iss.nl/content/6852/63062/file/c hapter12.pdf

–  Faruk Unal, O.(2000). “Application of total aualuity management innhigher education”, institution Qafaz university.

چكيده

هدف ازتحقیق حاضر،بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت باتوانمندسازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است.روش تحقیق همبستگی بوده وجامعه آماری پژوهش 320نفرازدبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است که 175نفربه روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب گردید.جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرمقیمی وهمکاران(1388)،خلاقیت رندسیپ(1979)وتوانمندسازی اسپریتزر(1995)استفاده گردید.درتجزیه وتحلیل داده هاازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس استفاده شده است.نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان دادکه بین ابعادمدیریت کیفیت فراگیروتوانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد.همچنین بین خلاقیت باتوانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد.که ازبین ابعادمدیریت کیفیت فراگیرباتوانمندسازی بعدهای قدرتمندسازی،تجزیه وتحلیل،شناسایی،آموزش کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای توانمندسازی دارند.

کلید واژه : مدیریت کیفیت فراگیر، خلاقیت ، توانمندسازی .

 فصل اول

 کلیات تحقیق

مقدمه :

باتوجه به دگرگوني هاي سريع وپرشتاب دانش ومعلومات بشري،همه چيز به شدت درحال تغييروتحول است.سازمان هابه عنوان يك سيستم بازبا محيط درتعامل مي باشندوبراي تداوم حيات نيازمند پاسخگوئي به تغييرات محيطي هستند.ازآنجاکه منابع انسانی مهمترین عامل ومحورسازمان ها محسوب می شوندوهیچ جامعه ای توسعه نیافته مگرانکه به توسعه منابع انسانی پرداخته باشد.تجهیزوآماده سازی منابع مذکوربرای مواجهه باتغیرات،ازاهمیت ویژه برخورداراست وکلیه سازمان هاباهرنوع ماموریتی بایدبیشترین سرمایه،وقت وبرنامه رابه پرورش انسان هادرابعادمختلف اختصاص دهندچراکه کارایی وتوسعه سازمانهادرگروکاربردصحیح نیروی انسانی می باشد.توانمندسازی به صورت عام ازآغازخلقت بشروجودداشته وامروزه به عنوان یکی ازابزارهای سودمندارتقای کیفی کارکنان وافزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد.به منظورکسب موفقیت درمحیط درحال تغییرکسب وکارامروزی،سازمان هابه دانش، نظرات،انرژی وخلاقیت کلیه کارکنان مربوطه به منظورتشویق آنان به ابتکارعمل بدون اعمال فشار،ارج نهادن به منافع جمعی سازمان،باکمترین نظارت وانجام وظیفه به عنوان مالکان  سازمان اقدام نمایند.(جعفرزاده،1386)ازآنجاکه درمحیط های پیچده ومتحول امروزی دیگردانش های تکراری برای رویارویی بااین تغییرات کارانمی باشدلذادایم بایددرجستجوی راههای جدیدبرای واکنش دربرابرمحیط برآمد.به عبارتی آن دسته ازسازمان هاونظام هامی تواننددرمحیط پیچیده وپویابه بقای خودادامه دهندکه به طورمستمرقادربه خلق ایده هاوطرح های جدیدی جهت مقابله بافشارهاوتحولات محیطی باشد(فتحی زاده ودیگران)توسعه خلاقیت کارکنان درسازمان مستلزم شناخت ابعادوعوامل تاثیرگذار برخلاقیت کارکنان وتعیین سهم ومیزان هرکدام ازاین عوامل می باشد.گرچه مطالعات نشان می دهدکه عوامل متعددی بر خلاقیت کارکنان تاثیر می گذاردامایکی ازمولفه های کلیدی افزایش وتوسعه خلاقیت ونوآوری کارکنان انگیزه های درونی فردومهارت های مرتبط باخلاقیت ونوآوری می باشدکه درواقع همان توانمند سازی کارکنان است(صالحی صدقیانی، دهقان،1390 ).

یکی ازروشهای مهم بهبودکیفیت،مدیریت کیفیت فراگیراست.مدیریت کیفیت فراگیرفرایندی است که باآن ،بامشارکت کارکنان،مشتریان واعتباردهندگان به بهبودمستمرکیفیت می پردازند.ورضایت مشتریان راجلب می کند.مدیریت کیفیت فراگیرمستلزم پذیرش نگرش هایی نظیراعتقادبه مدیریت مشارکتی،شناسایی نیازهای مشتریان،بهبودمستمرفرایندهاوعملکردهاوارتباط سازنده وخلاق بامشتریان است.درواقع مدیریت کیفیت فراگیر  بهبودی درروش های سنتی انجام کاروتجارت،وفنی اثبات شده برای تضمین بقادرجهان رقابتی کنونی به شمار می رود.(احمدی و دیگران،1391)وظیفه ورسالت سازمان آموزش وپرورش این است که باارایه و اجرای طرح های جدیدوروش های نو،زمینه بروزتوانمندی هاواستعدادهارادرکارکنانش فراهم آورندوفضای حاکم رابه فضایی بالنده،خلاق،نوآور،اثربخش وهماهنگ تبدیل کنند.مدیریت کیفیت فراگیرباداشتن ارکان فلسفی،اصول ساده و قابل درک وفراهم نمودن یک بسترطبیعی برای تلاش ها یکی ازگزینه های پیش روی مدیران است.این امرمستلزم برنامه ای است که بااجرای تدریجی آن تحول وتغییراتی نوین درواحد های آموزشی پدید آید.ازاین رو،پژوهش حاضرضمن بررسی مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت به بررسی رابطه آن باتوانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش می پردازد.

بیان مسئله 

سازمانهاامروزه درمحیطی کاملارقابتی که همراه باتحولات شگفت انگیزاست بایداداره شوند.درچنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان دراختیارندارند.وبایدبیشترین وقت ونیروی خودراصرف شناسایی محیط خارجی وداخلی سازمان کنندوسایروظایف روزمره رابه عهده کارکنان بگذارند.کارکنان زمانی می توانندبه خوبی ازعهده وظایف محوله برایندکه ازمهارت،دانش وتوانایی لازم برخورداربوده واهداف سازمان ورابه خوبی بشناسند.ابزاری که می توانددراین زمینه به کمک مدیران بشتابدفرایندتوانمندسازی است.(عبداللهی،1385)

توانمندسازی یکی ازنوید بخش ترین مفاهیم دنیای كسب وکار بوده که کمتربه آن توجه شده ولی اکنون به موضوع روزبدل گشته است اماعلیرغم بحث های فراوان درباره فواید توانمندسازی،بهره برداری ازآن اندک وناچیز است وهرچندتوانمندسازی این امکان رابه مدیران می دهدکه ازدانش،مهارت وتجربه همه افرادسازمان استفاده کنندامامتاسفانه تعداد مدیران وگروههایی که راه ورسم ایجاد فرهنگ توانمندسازی رابداننداندک است(بلانچارد[1]وهمکاران 1999).کوین و اسپرتیزر[2](1997)معتقدهستندکه مدیران قبول دارندکه توانمندسازی یک مزیت رقابتی وفرایند مطلوبی برای سازمانهاست امااغلب سازمانهادراجرای آن دچارمشکل شده اند.توانمندسازی کارکنان یکی ازتکنیک های موثربرای افزایش بهره وری کارکنان واستفاده بهینه ازظرفیت وتوانایی های فردی وگروهی آنهادرراستای اهداف سازمانی است(محمدی ، 1380 به نقل ازایران زاده و هروی،1389).ازآنجاکه کشورماکشوري روبه رشداست نيازبه خلاقيت چه درانسانهاوچه درسازمانها ومديران يکي ازامور مهم وحياتي براي مديراني است که در راه توسعه وترقي تلاش مي کنند.براي اينکه خلاقيت مديريتي رابشناسيم ياتشخيص بدهيم ازچه شواهدي مي توانيم سودجوئيم؟مشخصه اين نوع خلاقيت آن است که بايدعلاوه برموفقيت هاي شخصي مديران دستاورهاي سازماني راهم که اين مديران مسئوليتشان رابرعهده دارندبسنجيم درجامعه مانيازبه خلاقيت براي مديران واينکه آياخلاقيت درکيفيت فراگيرسازمانهاوکيفيت فراگيردرخلاقيت ميزان نقش داردامري بسيارمهم است.منظورازاين تحقيق روشن کردن اين مسئله است که چون درمحيطي رقابتي عصرحاضرعدم توجه نيازهاي مشتريان،خسارات جبران ناپذيري را به سازمان وارد مي آورد وچه بساکه سازمان را ازگردونه رقابت خارج سازد،مي توان بابهره گرفتن ازخلاقيت مديران درمقابل باتغييرات محيطي ثبات وپويائي سازمان وحفظ کرد وبتوان همه فعاليتهاي سازمان را پيوسته بهبود بخشيد(صبورزاده،1386) .

مدیریت کیفیت فراگیردراوایل قرن نوزدهم به عنوان شیوه ای درمدیریت آغازشد، دانشمندان متعددی درتدوین واجرای آن به عنوان روشی درمدیریت،نقشی داشته اند هرچنددرآغاز به این روش توجه چندانی نگردیده، از اوایل دهه 1980 میلادی به علت توفیق ژاپنی ما درکاربرد این روش به کمک دکتر دمینگ مورد تقدیروتوجه فراوانی قرار گرفت (مهربان،1388).

مديريت كيفيت فراگير هم به صورت يك فرهنگ وهم فلسفه و هم به عنوان مجموعه اي از اصول راهنما براي نشان دادن  پايه هاي  بهبود مستمردرسازمان است  ودرحقيقت كاربرد روشهاي كمي ونيروي انساني  براي بهبود تمامي  فرايندهاي درسازمان وجلوزدن وپيشي گرفتن  ازنيازهاي مشتري چه درزمان حال وچه درآينده است .مديريت كيفيت فراگير ،اقدامي است هوشمندانه ،آرام ومستمركه تاثيري  هم نيروزا درتامين اهداف سازمان داردودر نهايت  به رضايت مشتري،افزايش كارايي وبالا بردن توانايي رقابت دربازارختم مي شودوفلسفه وهدف آن  رسيدن به انسان ايده ال است.( جعفري و ديگران ،1388)مديريت كيفيت فراگير به معناي مشاركت دادن  تمامي كاركنان درعرضه محصول ياخدمات نهايي به مشتري است(جان مك دانلد،1382). بنابراین باتوجه به اهمیت متغیرهای اشاره شده”خلاقیت، توانمندسازی کارکنان ومدیریت کیفیت فراگیر”به عنوان سه عامل مهم درسازمانها وشناخت نقاط قوت وضعف آنها درموفقیت سازمان،در این پژوهش برآن شدیم که رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت باتوانمندسازی زنان مقطع متوسطه شهرداراب را بررسی نماییم. امید است نتایج این تحقیق بتواند کمک هرچندناچیزبه مدیران آموزش وپرورش به منظوراستفاده بهینه ازمنابع انسانی بنماید.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه توانمندسازی یک مفهوم جدیدمدیریتی است که ناگریزازتغییروتحول شتابان ورقابت روزافزون مطرح شده است.توانمندسازی یکی ازاقداماتی است که برای بهبود واصلاح سازمانهابخصوص شرکتهای تولیدی انجام می گیردودرهرمرحله اول توانمندسازی نیروی انسانی که این نیزبه نوبه خودتوانمندسازی را موجب می شود.نو آفرینی سازمانهاوگرایش آنان به سوی شرکتی شدن وتمرکززدایی به علت عدم انعطاف پذیری درساختار های سنتی،جنبشی ایجاد کرده است که به نقش کارمند ونیاز به توانمندی آنان به عنوان مرکز ثقل هرگونه تلاش برای حذف دیوان سالاری وبهبودخدمات به مشتری موردتاییدجدی قرارگرفته است.(بیژن عبدالهی،1385)

لازمه ی همگام وهمسوشدن بااین تغییرات وتحولات محیطی،ایجادبسترومحیطی مطلوب ومناسب برای بروزافکارتازه(خلاقیت)ونواوری سازمانی می باشدتازمانی که فضاوفرهنگ مناسب درسازمان حکمفرمانباشدانتظارظهورخلاقیت خیالی عبث وبیهوده است.بنابراین برای ایجادخلاقیت ونواوری وپیاده کردن یک برنامه بهسازی(بهبودوتحول)توجه به توانمندسازی امری ضروری است.زمانی که این مهم محقق گرددافکاروایده های جدیدهمچون سیلی درسازمان جاری می گرددبرای انکه بتوان دردنیای متلاطم ومتغیرامروزی به حیاط خودادامه دادبایدبه خلاقیت ونواوری روی آوردودرضمن به شناخت تغییروتحولات محیط برای رویارویی باآنهاپاسخ های بدیع وتازه ای تدارک دید.برای اینکه افرادسازمان به تفکربپردازند،بایدمحیطی ایجادشودکه درآن به نظریات واندیشه ها،امکان بروزداده شود(سام خانیان،1387). کانگروکانانگو (1988)دلایل زیررا برای ضرورت توانمندسازی مطرح می کنند. الف- تجارب مدیریتی نشان می دهدکه توانمندسازی زیردستان بخشی مهمی ازاثر بخشی سازمانی ومدیریتی است.ب- تجربیات تشکیل گروه درسازمانهادلالت براین داردکه استراتژیهاتوانمندسازی کارکنان نقش مهمی درایجاد وبقاءگروه دارد .امروزه توانمندسازی به عنوان یکی ازابزارهای سودمندارتقاءکیفی کارکنان وافزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد.به منظورکسب موفقیت درمحیط درحال تغییرکسب وکارامروزی،سازمان هابه دانش،نظرات،انرژی وخلاقیت کارکنان اعم ازکارکنان خط مقدم تامدیران سطح بالانیازمندند.جهت تحقق این امر،سازمان هاازراه توانمندسازی مربوطه به منظورتشویق آنان به ابتکارعمل بدون اعمال فشاروارج نهادن به منابع جمعی سازمان باکمترین نظارت وانجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان اقدام نمایندوبذرامیدرادرشرایط بحرانی ازجمله انهدام سرمایه های مالی وازبین رفتن زندگی انسانی دردل آنان بکارندمفیدواقع گرددازاینرومسئولان ومدیران ارشدسازمانهانیزباتوجه به نیازووضعیت سازمانی ونوع ساختاروفرهنگ حاکم بایدمحیط سازمان رابرای بروزتوانمندی های کارکنان وارتقای این توانمندی هابه سطح بالاتری آماده کنند.(پاک طینت وفتحی،1388)وتن وکمرون(1988،ص 377)معتقدهستند:که مدیران می تواننداثر بخشی خودراازراازطریق توانمندسازی چند برابر کرده و خود و سازمان آنها کارامدتر شده وهم کارکنان و هم مدیران متنفع می شوند. ولی با اینکه آنها توانمندسازی رامهارتی می دانندکه بایددرسازمانها اجرا شود ولی اجرای اصلی آن درمدیریت امروزی به ندرت صورت می گیرد.به طور یکه امروزه توانمندسازی یکی ازراهبردهای برخوردباتغییرورقابت دردنیای امروزی و یکی ازبهترین چالشهای انجام یافته برای موفقیت یک سازمان دراین دنیای رقابتی می باشد. رهبران تجاری مدت مدیدی است که راه حل سحر آمیز برای موفقیت در بازار جهانی جستجو می کند.درطی دودهه گذشته نزول آشکارکیفیت کالاوخدمات درایالات متحده ودرشرکتهای آمریکایی که رقابت بین المللی دارند،یکی ازداغ ترین موضوعات وعناوین بوده واتحادیه تجاری درگیرتماس های فراوان درجهت بهبود کیفي کارکنان وخدمات آمریکایی بود.کیفیت منعکس کننده میزانی است که چقدروتا چه حدکالایاخدمات،تقاضا هاونیازهای بازاررا برآورده می سازد. مدیریت کیفیت فراگیر، فلسفه ای است که بیان می دارد تعهد یکسان وهم شکل به کیفیت درتمام نواحی یک سازمان که به ارتقاء فرهنگ سازمانی که درنتیجه تلقی مشتریها ازکیفیت را برآورده می سازدمنجر می گردد.یک برنامه مدیریت کیفیت فراگیر،منابع زیادی دربردارد.منافع مالی شامل کاهش هزینه ها، برگشت بالایی از فروش سرمایه گذاری وتوانایی تعیین قیمت بالاتری برای کالاتا قیمت های رقابتی،دیگر منافع شامل بهبوددستیابی به بازارهای جهانی،فقط سطح بالای مشتری ها،نیازبه دقت کمتربرای توسعه ابدعات جدید و اشتهار به عنوان یک شرکت وکمپانی کیفی. بنابراین، مدیریت کیفیت فراگیر،هماهنگی تلاشهادرجهت بهبود رضایت مشتری،افزایش مشارکت کارمند،تقویت مشارکتهای عرضه کنندگان وایجادتسهیلات جوسازمانی برای بهبوددائمی کیفیت می باشد،راهی است برای تفکردرباره سازمان وچگونگی مشارکت مردم درآن ونحوه کار آنها.مدیریت کیفیت فراگیرصرفا یک تکنیک نیست،بلکه فلسفه ای است استقرار شده براین باورکه موفقیت دراز مدت بستگی تام به تعهد یکنواخت وهم شکل کیفی درتمام بخشی های یک سازمان دارد.( امین شایان جهرمی، معافیان،).خلاقيت به عنوان يک نيازعاليه بشري درتمام ابعادزندگي انسان مطرح است وعبارتست ازتحولات دامنه داروجهشي درفکروانديشه انسان بطوريکه حائز يکي توانايي درترکيب عوامل قبلي يا طريق جديدراباشد شامل مي شودوچون درمحيط رقابتي عصرحاضرعدم توجه به مشتريان مي تواند لطمات شديدي به سازمانهاي آموزشي وتجاري وارد سازدوچه بساکه سازمان رابه افول نزديک کندمي توان با بهره گرفتن ازخلاقيت مسير وبهبودروزافزون سازمان وسيستم،هميشه سازمانهاي بالنده ويادگيرنده داشته باشيم وازآنجايي که مديريت کيفيت نقش مهم وحياتي دررابطه بادخالت مشتريان دارد،مي تواندباگرفتن خلاقيت ودادن خلاقيت باتوجه به ارتباطات بامشتريان خودراه حلهاي جديدوشکوفا راابداع کند(سعيدي کیا،1386)..يکي ازراههاي بهبودوپيشرفت اقتصادي يک شرکت توليدي صنعتي،اندازه گيري بهره وري آن است.اندازه گيري بهره وري درواقع عبارتست از: تهيه و توسعه اطلاعات واطمينان از اينکه بهبود روند رشدتوليد کالاوخدمات درسطح کلي، بخشي و پروژه اي صورت مي پذيردبه عبارت ديگر هدف ازاندازه گيري بهره وري توسعه توان اقتصادي براي ايجاد يا شناخت وکاربرد اطلاعات دربهره برداري بهينه ازمنابع کشوردر ابعادمختلف اقتصادي است.يکي ازمواردافزايش بهره وري درشرکتهاي صنعتي وجودافراد خلاق ونوآورمي باشد(اورعي،1378)باپيشرفت روزافزون دانش وفناوري وجريان گسترده اطلاعات امروزه جامعه مانيازمند پرورش انسان هايي است که بتوانندباتفکري خلاق بامشکلات روبروشده وبه حل آنها بپردازند وبااين رويکرد نيازبه آموزش وتقويت خلاقيت وخلق افکارنوبراي رسيدن به جامعه اي شکوفا ازاهميت خاصي برخوردار است.لذا افزايش خلاقيت درسازمان ها مي تواند به ارتقاي کميت وکيفيت خدمات،کاهش هزينه ها،جلوگيري ازاتلاف منابع،کاهش بروکراسي وبالتبع افزايش کارايي وبهره وري وايجاد انگيزش ورضايت شغلي درکارکنان منجر گردد(کینلا،1387)بنابراین نیازبه توانمندسازی وتوجه ویژه به آن به عنوان معیاری کارآمددرموفقیت سازمان وایجادمحیط وجوسازمانی مطلوب جهت مشارکت فعال کارکنان وبروزخلاقیت آنهاکاملااحساس می شوداین تحقیق می تواندبه شناخت ودرک بیشترمفهوم،ابعادوسایرعوامل مرتبط با،خلاقیت ومشارکت وتوانمندسازی منجرشود.درضمن ازچارچوب مورداستفاده ویافته های این تحقیق می توان دررفع بسیاری ازمشکلات ومعضلاتی بهره جست که درعصررقابتی وپرتلاطم امروزتنهابه وسیله مدیریت، خلاقیت ومشارکت برای دست یابی به توانمندسازی به عنوان مزایای رقابتی درسازمان نوین قابل حل می باشد.براساس اهمیت مطالب مزبورپژوهشگربه بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت باتوانمندسازی دبیران زن پرداخته واین مساله رامورد مطالعه قرارداده است.

[1] – -Blachard

[2] – Quinn&Spreitzer

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت) ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه رابطه بين يادگيري سازماني و جو سازماني با توانمند سازي کارکنان
 • پايان نامه مقايسه انگيزه پيشرفت، خلاقيت و عملکرد تحصيلي در دانش آموزان تيزهوش و عادي
 • پايان نامه تبيين عوامل موثر بر خلاقيت کارکنان خط مقدم بانک صادرات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122