پايان نامه رابطه مهارت‌هاي هيجاني و امنيت عاطفي با کيفيت زندگي زناشويي زوجين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه مهارت‌هاي هيجاني و امنيت عاطفي با کيفيت زندگي زناشويي زوجين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه مهارت‌هاي هيجاني و امنيت عاطفي با کيفيت زندگي زناشويي زوجين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1 بيان مسئله 3
1-2اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3 اهداف تحقیق 7
1-4 سوالات تحقیق 7
1-5 فرضيه‌هاي تحقیق 7
1-6 تعاريف مفهومی متغيرها 8
1-6 تعاريف عملیاتی متغيرها 9
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 موضع‌گيري هاي نظري در خصوص کیفیت زندگی زناشویی 11
2-1-1 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی 11
2-1-2 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی 12
2-1-3 اجزای تشکیل دهنده کيفيت زندگی زناشویی 17
2-1-3-1 عشق 18
2-1-3-2 همدلی 18
2-1-3-3 محبت 19
2-1-3-4 صمیمیت 19
2-1-3-5 تعهد 20
2-1-3-6 احساس مسئولیت 21
2-1-3-7 وفاداری و جانب‌داری 21
2-1-3-8 اعتقاد و اعتماد 21
2-1-4 عوامل مؤثر بر کيفيت زندگی زناشويي 22
2-1-4-1 عوامل فردی 22
2-1-4-2 عوامل ارتباطی 26
2-1-4-3 عوامل خارجی 29
2-1-5 کیفیت زندگی زناشویی مطلوب 30
2-1-6 کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب 31
2-1-7 نظریه‌های کيفيت زندگی زناشويي 32
2-1-7-1 دیدگاه برادبوري 32
2-1-7-2 ديدگاه بيورز 34
2-1-7-3 ديدگاه السون 35
2-1-7-4 دیدگاه سه محوری تسنگ و مک‌درموت 35
2-1-7-5 ديدگاه مک مستر 36
2-1-7-6 ديدگاه فرايند کارکرد رابطه زناشویی 39
2-2 موضع‌گیری‌های نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی 40
2- 2-1 تعریف مهارت‌های هیجانی 40
2-2-2 تعريف هيجان 40
2-2-3 ابعاد هیجان 40
2- 2-4 تاثیر مهارت‌های هیجانی بر وضعيت روانشناختي 42
2-2-5 تقویت مهارت‌های هیجانی 43
2-2-6 نظریه‌های مهارت‌های هيجاني 44
2-2-6-1 نظریه ماير و سالووي 44
2-2-6-2 رويكرد مختلط 45
2-2-6-3 مدل مهارت‌های هيجاني گلمن 45
2-2-6-4 مدل مهارت‌های هيجاني بار-آن 47
2-3 موضع‌گیری‌های نظری در خصوص امنیت عاطفی 49
2-3-1 مفهوم امنیت 50
2-3-2 مفهوم امنیت عاطفی 52
2-3-3 عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی 53
2-3-3-1 ویژگی‌های شخصیتی 54
2-3-3-2 ارتباط 54
2-3-3-3 حل تعارض 55
2-3-3-4 مسائل مالی 55
2-3-3-5 فعالیت اوقات فراغت 56
2-3-3-6 رابطه جنسی 56
2-3-3-7 نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد 56
2-3-4 دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی 57
2-3-4-1 دیدگاه رشدی فارمن 57
2-3-4-2 دیدگاه تركيبي وارينگ 59
2-3-4-3 دیدگاه دلبستگي جانسون و ويفن 60
2-3-4-4 ديدگاه تركيبي جسلسن 62
2-3-4-5 ديدگاه تعاملي باگاروزي 65
2-4 يافته‌هاي پژوهشي در قلمرو موضوع مورد بررسي 66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 71
3-2 روش تحقیق 71
3-3 جامعه تحقیق 73
3-4 نمونه تحقیق و روش نمونه‌گيري 73
3-5 روش گرداوری اطلاعات 73
3-6 داده های مورد نیاز و ابزار تحقیق 73
3-7 پایایی ابزار تحقیق 75
3-8 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 75
فصل چهارم: نتایج
4-1 یافته‌های توصیفی 77
4-2 تحليل رگرسيون چند متغيري 78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 80
5-1 بحث و نتیجه‌گیری 81
5-2 محدودیت های تحقیق 86
5-3 پیشنهادات کاربردی 87
5-4 پیشنهادات تحقیق 88
منابع
منابع فارسی
منابع غیر فارسی
پیوست ها
چکیده انگلیسی 96

فهرست منابع

احتشام زاده، پروين؛ مكوندي، بهنام و باقري، اشرف.(1388). رابطه بخشودگي، کمال گرايي و صميميت با رضايت زناشويي در جانبازان و همسران آنها. يافته هاي نو در روان شناسي; 4(12):123-136.

احمدي، خ، آزاد، ا، ملازمانی،م و دیگران. (1384). بررسي وضعيت ازدواج و سازگاري زناشويي در بين كاركنان سپاه. طب نظامي، 7(2)،141-152.

اعتمادی، عذرا؛ نوابی‌نژاد، شکوه؛ احمدی، سید احمد و فرزاد، ولی‌الله.(1385). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. فصل‌نامه علمی-پژوهشی مطالعات روان‌شناختی. دوره 2 (1 و 2): 69-88 .

آخرتی، محمود.(1386). بررسی و مقایسه عملکرد خانواده­های عادی و خانواده­های متقاضی طلاق. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه تربیت معلم.

باگاروزی، د(1387). زوج درمانی. ترجمه اندوز، ز و حمیدپور، ح. تهران، انتشارات: آسیم.

برنشتاين، ف و برنشتاين، م.(1380). زناشويي درماني. ترجمه پور عابدي ناييني، ح و منشئي، غ. تهران: رشد.

بشارت، محمدعلي.(1384). بررسي تاثير هوش هيجاني بر كيفيت روابط اجتماعي. مطالعات روانشناختي; 1(3-2):25-38.

بک، آ.(1378). عشق هرگزکافی نیست. ترجمه قراچه داغی، م. تهران، انتشارات: آسیم.

به پژوه، احمد و رمضاني، فريدون (1384). بررسي رضايت زناشويي والدين كودكان كم توان ذهني و كودكانعادي. علوم اجتماعي و انساني دانشگاهشيراز; 22(4(پیاپی 45)(ویژه نامه علومتربیتی)):72-81

بهاري، فرشاد؛ فاتحي زاده، مريم؛ احمدي، سيداحمد؛ مولوي، حسين و بهرامي، فاطمه(1390). تاثير آموزش مهارت هاي ارتباط همسران بر کاهش تعارض هاي زناشويي زوجهاي متعارض متقاضي طلاق پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره (مطالعات تربيتي و روان شناسي); 1(1):59-70.

پیرمرادی، سعید.(1379). مفاهیم و تئوری­های کلیدی در خانواده درمانی. اصفهان. انتشارات جنگل.

تابع بردبار، فريبا.(1383). بررسی مقايسه ای رضايت از زناشويي در ميان دانشجويان دختر و پسر متأهل ساكن در خوابگاه ، پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس.

ثنایی ذاکر، باقر.(1386). مقدمۀ خانواده و خانواده درمانی. تهران. انتشارات بعثت.

ثنايي ذاكر،  باقر؛ فرزاد، ولي اله و فلاح زاده، هاجر. (1391). بررسي اثربخشي زوج درماني هيجان مدار و زوج درماني سيستمي تلفيقي بر کاهش اضطراب صميميت زوج ها. فصلنامه خانواده پژوهي; 8(32):465-484.

جانسون، سوزان. ام. و ویفن، والری. ای. (1388). فرایند های دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی، ترجمه دکتر فاطمه بهرامی و همکاران، تهران: نشر دانژه.

جدیدی، م و جان بزرگی، س (1388 )، بررسي و مقايسه باورهاي ارتباطي و تعارضات زناشويي در مردان ، سومين کنگره خانواده و سلامت جنسي ، تهران : دانشگاه شاهد.

حسين پور، محمد. (1389). بررسي اثربخشي آموزش خانواده درماني به شيوه شناختي ـ رفتاري بر رضايت زناشويي. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

حيدري، عليرضا و اقبال، فرشته.(1389). رابطه دشواري در تنظيم هيجاني، سبک‌هاي دلبستگي و صميميت با رضايت زناشويي در زوجين صنايع فولاد شهر اهواز. يافته هاي نو در روان شناسي ; 5(15):115-134.

خمسه، اكرم.(1388). راهبردهاي جديد در زوج درماني. تهران؛ انتشارات ارجمند.

دربان باشي، فريبرز.(1386). هوش هيجاني سازماني، تهران: انتشارات فرهنگ.

سامانی، س.(1386). بررسی عمده ترین عوامل ایجادکننده درگیری های زناشویی در دانشجویان متاهل شیراز. فصلنامه خانواده پژوهي، 11(3)، 658-667.

سلیمانیان، علي‌اكبر.(1387). بررسی مشکلات زناشویی زوجین هر دو شاغل. تازه های مشاوره، 24، 103 -122.

سليمانيان، علی‌اکبر.(1376). بررسی تفکرات غير منطقی بر نارضايتی زناشويی. پايان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربيت معلم.

غلامعليان ، فهيمه و احمدي ، احمد (1387) ، کيفيت زندگي زناشويي ، فصلنامه تازه هاي روادرماني ، شماره 50 و 49 .

فاتحی زاده، مريم. احمدی ، سيد احمد.(1384). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و ميزان رضايتمندی زناشويی زوجين شاغل در دانشگاه اصفهان .نشريه خانواده پژوهی ، سال اول ، شماره 2.

فروتن، س.(1387). شیوع نارضایتی جنسی در میان متقاضیان طلاق. مجله پزشکی دانشور: 16 (78): 11-17.

گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت.(1387). خانواده درمانی، ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی،  سیامک نقشبندی و الهام ارجمند،تهران:نشر روان.

گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت.(1389). خانواده درمانی، ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی،  سیامک نقشبندی و الهام ارجمند،تهران:نشر روان.

لطفعلی خانی، علی. (1386).  بررسی عوامل اجتماعی و فردی موثر بر درخواست طلاق (بررسی تطبیقی در بین دو گروه از خانواده های درخواست دهنده طلاق و طلاق نگرفته شهر میاندوآب). پایانامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور واحد مرکز تهران.

متولي، رويا؛ بختياري، مريم؛ علوي مجد، حميد و ازگلي، گيتي.(1388). رضايتمندي از زندگي زناشويي و صميميت زوجين در زنان باردار شاغل و غير شاغل شهر اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل; 9(4 (پياپي 34)):315-324 .

مرادي، مريم (1379). بررسي آموزش مهارتهاي زناشويي بر رضايت زناشويي، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه الزهرا.

میراحمدی زاده، ع، نخعی، ن، طباطبایی،ح و شفیعیان،ر. (1382). رضايتمندی زناشویی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در شیراز. اندیشه و رفتار، 4(8)، 57 -63.

نیکولز، مایکل. شوارتز، ریچارد.(1387). خانواده درمانی. ترجمه محسن دهقانی و همکاران. تهران. انتشارات دانژه.

یوسف­نژاد، مائده.(1386). بررسی رابطه عملکرد خانواده با طرحواره­های ناسازگار و رضایت از زندگی در دانشجویان شهرستان بابل. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه الزهرا.

ياوري کرماني، مريم . (1387). بررسي رضايت مندي زناشويي ، پايان نامه کارشناس ارشد ، دانشگاه آزاد بيرجند.

Bagarrozzi, D. A. (2001). Premarital education and training sequence (PETS): A 3-year follow-up of an experimental study. Journal of Counseling and Development, 63, 91-100.

Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Atkinsons. (1988). Alexithymia: A comparative study of three self-report measures, Journal of Psychosomatic Research, 32 (3), 107-116.

Bowling, T., &  Hill ,M. (2005). An overview of marriage enrichment. The Family Journal, 13(1), 87-94.

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بين مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساكن شهر رودان انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگي طراحی و انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از آزمون رضايتمندی زناشويی انريچ، مقیاس آگاهی از هیجانات تورنتو (TAS-20) و آزمون امنیت عاطفی تجدید نظر شده (ISQ-R) که توسط اعضای نمونه تکمیل شدند. نمونه تحقیق شامل 475 نفر از زوجین ساكن شهر رودان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساكن شهر رودان ارتباط مستقیم معنادار دارند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حاکی از این بود كه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی 18 درصد از واریانس  کیفیت زندگی زناشویی را تبیین می کنند. یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که بين مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساكن شهر رودان رابطه معناداری وجود دارد و می توان از طریق مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی مي‌توانيم کیفیت زندگی زناشویی زوج ها را پیش‌بینی کرد.

کلید ‌واژه‌ها: کیفیت زندگی زناشویی، مهارت‌های هیجانی، امنیت عاطفی.

فصل اول

 کلیات تحقیق

مقدمه

خانواده را موسسه يا نهاد اجتماعي معرفي کرده‌اند که ناشي از پيوند زناشوئي زن و مرد است و در آن اعضاي خانواده که شامل زوجين و فرزندان و گاهي هم اجداد و نوه‌هاست براساس همزيستي مسالمت آميز، صفا، صميميت، انس و تفاهم و مشارکت و تعاون زندگي مي‌کنند. خانواده‌ها معمولا واحدي کوچک متشکل از حداقل دو يا سه نفر است، ولي از نظر اهميت آن را از مهم‌ترين نهادهاي اجتماعي و نخستين منبع سازندگي و پرورش نسل و عالي‌ترين سرچشمه خوشبختي و غني‌ترين منبع عاطفه دانسته‌اند (احمدي و همكاران، 1384).

از جمله مظاهر زندگي اجتماعي انسان، وجود تعامل هاي سالم و سازنده ميان انسان‌ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صميميت و همدلي به يکديگر است. انسان موجودي چند بعدي است که بخش مهمي از ماهيت پيچيده او را ميل به زندگي جمعي و پيوند جويي با همنوع تشکيل مي‌دهد. روانشناسان و ساير متخصصان علوم رفتاري از جمله متخصصاني هستند که با مطالعه ابعاد پيچيده رفتار انسان و دنياي رواني او براي بهزيستي و دستيابي به سلامت تن و روان، اطلاعات و راهبردهاي سودمندي را ارايه مي‌دهند تا از اين راه رسيدن به زندگي توام با آسايش براي فرد فرد آدميان امکان پذير گردد (جديدي و جان بزرگي، 1388). روان شناسان خانواده را محل ارضاء نيازهاي مختلف جسماني، عقلاني و عاطفي مي‌دانند. داشتن آگاهي از نيازهاي زيستي و رواني و شناخت چگونگي ارضاء و اطفاء آن‌ها و تجهيز شدن به تکنيک‌هاي شناخت تمايلات زيستي و رواني مهمتر، و مسلح بودن به چگونگي ارضای درست و سالم آن‌ها ضرورتي انکار ناپذير مي‌باشد (احمدي و همكاران، 1384).

روانشناسانی که در راستای اهداف فوق‌الذکر فعالیت دارند، خاطر نشان می‌کنند که برای دستیابی به رضایت از زندگی و ارضای نیازهای عاطفی و روانی، خصوصیات و توانایی‌های فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در فعالیت‌های اندیشمندان این حوزه، تحقيقات زيادي مشاهده مي‌شود که دلالت بر تائيد نقش مهارت‌های ارتباطی و هیجانی در عملکرد روزمره بزرگسالان، پيوندهاي آن‌ها و روابط زناشويي رضايت‌مند دارد.

با توجه به تاثیراتی که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی افراد بر کیفیت رابطه آن ها دارد و همچنین اهمیت بالای کیفیت زندگی زناشویی برای سلامت روانی افراد، در تحقیق حاضر محقق بر آن شد تا رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان را مورد بررسی قرار دهد.

1-1. بیان مسئله

“بهداشت رواني” نسل‌هاي جامعه درگرو تامين بهداشت رواني خانواده به عنوان يك كانون مملو از محبت و آرامش براي تحول در رشد استعدادهاست كه هرگونه آسيبي به آن، نسل آينده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت وسازمان‌هاي اجتماعي زيادي را درگير خود خواهد ساخت. خانواده يك نظام اجتماعي زیربنایی است كه نابساماني سازمان يا گسيختگي آن را مي‌توان به‌عنوان شكست واحد خانوادگي يا گسيختگي خانواده و متعاقبا تزلزل درپایه‌های زندگی اجتماعی ارزیابی و مطرح نمود و بنابراین بررسی عوامل تاثیرگذار برآن از اهمیت بسزایی برخوردار است (آخرتي،‌1386). هر زن ومردي درطول زندگي مشترك خود درجاتي ازمشکلات و ناسازگاری‌هایی را در زندگی زناشويي، تجربه مي‌كندکه اين اختلاف‌ها گاه حل می‌شوند و گاه نيز شدت اختلافات وعدم آگاهي زن ومرد از راه‌هاي مقابله بامشكلات، چنان به نارضايتي زناشويي دامن مي‌زند كه زوج‌ها راهي جز طلاق، فرا روي خود نمي‌بينند. بنابراین مهم است که پژوهشگران حوزه خانواده به بررسی عواملی بپردازند که روابط بین همسران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عمده آزمایه‌‌هاي سنجش رضايت پس از ازدواج در سراسر دنيا نشان مي‌دهند پس از عبور زندگي مشترك از مرز هيجانات اوليه و ورود به عرصه تلاطم زندگي روزمره نوعي افت رضايتمندي از كيفيت عاطفي، اجتماعي ياجسماني زناشويي مشاهده مي‌شود (بولينگ وهيل[1]،2005). چنين افتي بخصوص باحضور فرزندان ومشكلاتشان از یک سو و از طرف دیگر افزايش تعهدات وچالش‌هاي زندگي جدي‌تر نيز مي‌گردد (استتس[2]،2004؛ به نقل از غلامعليان واحمدي،1387).

با این اوصاف، کیفیت زندگی زناشوئي يکي ازعوامل موثر در ثبات و پايائي خانواده‌ها و در عين حال بهداشت رواني همسران وفرزندان است (ساماني،1386). ازسوی دیگر يکي از مولفه های کيفيت زندگي، کيفيت زندگي زناشويي می‌باشد. از مفاهيم بسياري از قبيل سازگاري، رضايت، شادماني، يکپارچگي وتعهد براي کيفيت زندگي زناشويي استفاده شده است (اليس[3]، 2004). در مورد معناي هر يک از اين مفاهيم توافق وجود ندارد. علت آن به نبود يک نظريه واحد درمورد چيستي کيفيت زناشويي باز مي­گردد (گلن[4]،2001، به نقل ازاليس، 2004).

کُل واسپانير[5] (1998) کيفيت زندگی زناشويي را به عنوان موفقيت و عملکرد يک ازدواج توصيف کرده­اند. لارسون و هولمان[6] (2001) بيان کردند کيفيت زندگی زناشويي يک مفهوم پويا است زيرا ماهيت وکيفيت روابط ميان افراد درخلال زمان تغيير مي­يابدکه اين مطلب امکان شناسايي عوامل تأثير گذار بر کيفيت يک رابطه را فراهم مي­نمايد.هرچندممکن است که اين قبيل روابط پيچيده بوده وحاوي تعاملات ميان متغيرهاي بسيارباشند (نقل از غلامعليان واحمدی، 1387).

“کيفيت زندگی زناشویی” به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل در تداوم یک زندگی موفق، سالم و شاد محسوب می شود. ناامیدی از بهبود روابط زوجین، بینش های سوگیرانه و نادرست، روابط غلط، علاوه براثرات سویی که برارتباطات بین همسران می گذارد،بی تردید ساختار خانواده را نیزمتزلزل می‌نماید. تزلزل خانواده نیز برسلامت و روان کودکان و رشد طبیعی وسالم آن‌ها اثرات مخربی برجای می‌گذارد (الیس،2004). براین اساس توجه به خانواده و بهبود روابط زوجین که الگوی اصلی واولیه زوجین هستند، ضروری به نظر می­رسد. کیفیت زندگي زناشوئي سهم بسزایی در کیفیت زندگي داشته و در نتيجه زمینه ساز تسهيل در امر رشد و تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه خواهد شد.

بنابراين با توجه به اهميتي که روانشناسان، جامعه شناسان و حتي مذاهب به خانواده و ارتباط زناشويي موثر مي‌دهند اين سوال به ذهن مي‌رسد که چرا زوجين دچار افت کیفیت زندگی زناشویی مي‌شوند و چه علل و عواملي مي‌تواند بر کیفیت زندگی زناشویی آنان تاثير گذارد (غلامعليان و احمدي،1387). لذا درتحقیق حاضر قصد بر این بوده است تا به بررسی رابطه دوعامل “مهارت‌های هیجانی” و” امنیت عاطفی” با کیفیت زندگی زناشویی پرداخته شود.

اولین متغیرپیش‌بینی کننده درتحقیق حاضر”مهارت‌های هیجانی” می‌باشد.مهارت‌های هیجانی شامل طبقه وسیعی از مهارت‌ها می‌باشند شامل روش‌های اکتسابی هر فرد برای شناسایی کردن، سازمان‌دهی کردن وابراز هیجاناتش وهمچنین نحوه پاسخ‌گویی اوبه هیجانات دیگران می‌باشد (کردوا، جی و وارن[7]،2005).

مهارت‌های هیجانی” صرفا تجربه احساسات نیستند، بلکه مشخص کننده مهارت فرد درکاربرد هیجانات برای تنظیم رفتارها و روابطش می‌باشند. میرگین[8] (2003) مهارت‌های هیجانی را به عنوان سازه منفرد‌ی که از حداقل چهار توانایی تشکیل می‌گردد در نظر می‌گیرد. این چهار توانایی مشتمل‌اند بر: “کنترل بر هیجانات”، “آسودگی در ابراز هیجانی”، “بازشناسی و ارتباط با هیجانات” و”همدلی کردن”.

مهارت‌های هيجاني پيش‌بيني‌كننده موفقيت افراد در زندگي و نحوه برقراري ارتباط مناسب با ديگران است (گاتمن[9]، 1997). افراد با مهارت‌های هيجاني ضعیف و در نگاهی وسیع‌تر هوش هيجاني پايين، واكنش‌هاي شديدي نسبت به نظرديگران درمورد خودشان بروز مي‌دهند.اين­گونه افراد پيوسته براي كسب تاييد اطرافيان درتكاپو هستند وبه انجام اعمالي مبادرت مي‌ورزند كه كنش‌وري آن‌ها را در زندگي روزمره محدود مي‌كند و مشکلاتی را در روابط بین‌فردی آن‌ها علی‌الخصوص روابط زناشویی به وجود می‌آورد و باعث افت کیفیت زندگی زناشویی آن ها می گردد.

امنیت عاطفیمتغیر تاثیرگذار دیگری است که به شیوه‌های مختلف برکیفیت زندگی زناشویی اثر می‌گذارد. طبق تعریف “کردوا و اسکات[10]” (2001) امنیت عاطفی،احساس امنیت وآسودگی نسبت به آسیب پذیر بودن در بافت یک رابطه معین می‌باشد. امنیت عاطفی عامل میانجی بین مهارت‌های هیجانی و رضایت زناشویی می باشد (کوردوا، جی و وارن،2005).

طبق نظریه کوردوا (2007) در رابطه با امنیت عاطفی،پنج عامل مرتبط تشکیل دهنده امنیت عاطفی می‌باشند: (1) آسودگی دررابطه باآسیب‌پذیر بودن عاطفی از سوی شریک، (2) آسودگی در رابطه با آسیب‌پذیری جسمی وجنسی، (3) آسودگی از آسیب‌پذیر بودن درصورت بروز خود،(4) آسودگی ازآسیب‌پذیربودن درصورت برقراری روابط اجتماعی بیرون از رابطه زوجین و(5) آسودگی از آسیب‌پذیربودن درصورت ابراز مخالفت. افرادی که سطوح بالاتری از امنیت عاطفی را گزارش می‌کنند، در روابطشان از تعهد، اعتماد و رضایتمندی بالاتری برخوردارند.

عاملی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت عاطفی دارد صمیمیت می‌باشد. صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می‌شود. شاخص سازی رایج ازصمیمیت در روابط زناشویی، سطح نزدیکی به همسر،به اشتراک­گذاری ارزش‌ها وایده‌ها، فعالیت‌های مشترک،روابط جنسی، شناخت ازیکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است.فردی که میزان صمیمیت بالاتری را تجربه می‌کند قادر است خود را به شیوه مطلوب‌تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل موثرتری به شریک وهمسرخود ابراز کند.رضایت زناشویی می‌تواند در زوج‌هایی که میزان صمیمیت بالاتری دارند، بیشتر باشد؛ به عبارت دیگر زوج‌هایی که صمیمیت بالاتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری درمواجهه بامشکلات وتغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند و درنتیجه رضایت زناشویی بالاتری را تجربه کنند (پاتریک، سلز، گیوردانو و فولراد،2007).

لذا هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين مهارت‌های هیجانی وامنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین درشهر رودان مي‌باشد.

1-2. اهميت و ضرورت تحقیق

جديدترين اطلاعات آماري ايران درمورد طلاق بيانگرافزايش آمار آن مي‌باشد. درسال‌هاي اخير ميزان طلاق درايران افزايش بيشتري داشته است،به طوري كه درسال 1388 نسبت به سال 1387 از رشدي معادل 8/13 درصد برخوردار بوده است (سازمان ثبت احوال،1389) ، حال آن‌كه در سال 1387 ايران از نظر آمار طلاق در رتبه چهارم دنيا قرار داشته است (فروتن،1387). در سال 1388 در ازاي هر 4 ازدواج در تهران يك طلاق به وقوع پيوسته است. استان‌هاي مازندران، كردستان، قم و خراسان رضوي نيز در ازاي هر 6 ازدواج يك طلاق داشته اند. با نگاهي به آمار ازدواج و طلاق در سال‌هاي اخير در کشور ایران، رشد طلاق را مي‌توان مشاهده نمود (سازمان ثبت احوال،1389). از آنجا كه هر روز بر خيل مراجعان به مرجع قضايي، براي ارائه دادخواست (به ويژه از سوي زنان) مبني بر خواسته طلاق و اختلاف خانوادگي افزوده مي‌شود، شناسایی عواملي كه در روند طبيعي خانواده اخلال ايجاد مي‌نمايد و منجر به از هم پاشیدگی کانون عاطفی خانواده می‌شود و ارائه راهبردهايي براي مداخله در اين امر، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

یافته های تحقیق حاضر از جنبه نظری می تواند باعث افزایش دانش موجود در حوزه کیفیت زندگی زناشویی گردد و از جنبه کاربردی برای بهبود روابط زناشویی زوجین متعارض و زوجینی که قصد جدایی دارند ، قابلیت کاربرد دارد. متخصصینی که با زوجینی کار می کنند که مشکلات زناشویی دارند، با استفاده از یافته های این پژوهش می توانند از مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی برای بهبود رابطه زوجین استفاده کنند.

[1] Bowling & Hill

[2] Estence

[3] Ellis

[4] Glen

[5] Kole & Spanieer

[6] Larson & Hullmon

[7] Cordova, Gee, & Warren

[8] Mirgain

[9] Gotman

[10] Scott

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر کيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122