پايان نامه رابطه ميان رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان (مورد مطالعه: شرکت هاي بيمه )

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه ميان رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان (مورد مطالعه: شرکت هاي بيمه ) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 165 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه ميان رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان (مورد مطالعه: شرکت هاي بيمه ) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1)  مقدمه    1
1-2) بیان مساله    2
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق    4
1-4) اهداف تحقیق    5
1-5) سوالات تحقیق    6
1-6)  چهارچوب نظری تحقیق    7
1-7) فرضیه های تحقیق    7
1-8-1)تعاریف نظری متغیرها    8
1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها    8
1-9) قلمروتحقیق    10
فصل دوم
2-1) رضایت مشتری    14
2-1-1) تعاريف رضايت مشتري    16
2-1-2) رضايت كاركردي و رضايت رواني    19
2-1-3) مزاياي رضايت مشتري    20
2-1-4) ارتباط رضايت و وفاداري مشتری    22
2-2)اهمیت رضایت مشتری    24
2-3) اندازه گیری رضایت مشتری    25
2-4) روش های اندازه گیری رضایت مشتری    29
2-4-1) شاخص های رضایت مشتری در سطح بین المللی    29
2-4-1-1) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا    30
2-4-1-2)مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا    31
2-4-1-3)شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس    32
2-4-1-4)مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی    33
2-4-1-5)مدل شاخص رضایت مشتری در هنگ کنگ    34
2-5) هداف و مزایای تدوین شاخص رضایت مشتری    35
2-2) تعهد درک شده کارکنان    38
2-2-1) تعاریف تعهد    41
2-2-2) ابعاد تعهد سازمانی    41
2-2-3) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    43
2-3) رضایت شغلی    46
2-3-1) مفهوم رضایت از شغل    47
2-3-2) تعاریف رضایت شغلی    48
2-3-3) رضایت و انگیزش    49
2-3-4) اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان    50
2-3-5) رابطه مدیر با کارمند    52
2-3-6) امنیت شغلی    53
2-3-7)  فرآیند ارزیابی عملکرد    54
2-3-8) رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری    54
2-4) عوامل تعیین کننده رضایت شغلی    54
2-4-2) یکسانی حقوق و مزایا    55
2-4-3) شرایط مناسب کاری    55
2-4-4) همکاران مساعد    56
2-4-5) تناسب شغل بافرد    56
2-4-1)تعریف واژه تعارض    58
2-4-1-1) تعارض نقش    58
2-4-2) سیرتکاملی اندیشه تعارض    59
2-4-2-1) دیدگاه سنتی    59
2-4-2-2) دیدگاه روابط انسانی تعارض    60
2-4-2-2) دیدگاه تعامل    60
4-2-3) تعارض: سازنده یا ویرانگر    61
4-2-4) فرایند تعارض    61
2-5) ابهام نقش    69
2-6-1) پژوهش های داخلی    72
2-6-2)) پژوهشهای خارجی    73
فصل سوم
3-1) مقدمه    75
3-2) فرایند اجرای تحقیق    76
3-3) روش تحقیق    76
3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری    77
3-4-2)  حجم نمونه    77
3-5) ابزار گردآوری داده ها    78
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه    80
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها    82
فصل چهارم
4-1) مقدمه    90
4-2) آمارتوصیفی    90
4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه    90
4-2-1-1) جنسیت مشتری    91
4-2-1-2) سطح تحصیلات مشتری    92
4-2-1-3) وضعیت تاهل مشتری    93
4-2-1-4) سن مشتری    94
4-2-2-1) جنسیت    95
4-2-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق    99
4-2-3-1) ابهام نقش    99
4-2-3-2) تعارض نقش    100
4-2-3-3) رضایت شغلی    101
4-2-3-4) تعهدکارکنان    102
4-2-3-5) رضایت مشتری    103
4-4) آزمون فرضیه های تحقیق    104
4-4-1) آزمون مدل تحقیق    104
4-3-2) شاخص های برازش مدل    106
فصل پنجم
5-1) مقدمه    110
5-2-1) نتایج آمار توصیفی    110
5-2-2) بحث و نتایج آمار استنباطی    111
5-3) پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته های تحقیق    112
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    116
5-6) محدودیت هاي تحقیق    116
پیوست ها
پیوست 1:سوالات پرسشنامه    127
پیوست 2: خروجی نرم افزار spss    134
پیوست3: خروجی نرم افزار lisrel    149

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

اکبری داریان, معصومه.(1389). رابطه بین عملکرد سازمان (DEA) و تعهد سازمانی مدیران در واحدهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

آذر عادل ، مومنی  منصور، (1384)، “آمار و کاربرد آن در مدیریت”، جلد دوم، انتشارات سمت.

امیری، مقصود ( ١٣٨٧­ ) “. سنجش كیفیت خدمات داخلی و سطح بازاریابی درونی شركت گاز تهران بزرگ و ارتباط اقدامات بازاریابی درونی آن با كیفیت خدمات خارجی” دانش مدیریت، سال ٢١ ، شماره ٨١ ، ص ص8-4.

پیریایی, صالحه,­ارشدی, نسرین. (تابستان 1391). اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل: نقش واسطه ای اعتماد به مدیریت ارشد. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره 11, 78-94.

جدی،سوسن. زنجانی، محمد. ” شیوه­های تقویت تعهد کارکنان”، ماهنامه تدبیر، شماره 101، اردیبهشت 1379.

خاکی غلامرضا (1384). “روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی “،چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.

رابینز, استفن.(1388). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ بیست و چهارم.

رابینز, استفن.(1389). رفتار سازمانی(مفاهیم،نظریه ها و کاربردها)، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، سیزدهم.

راس، رندال آر و آلتمایر،الیزابت ام. (1377). استرس شغلی،ترجمه غلامرضا خواجه پور،چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

زروندي، نفیسه (1388). بررسي رابطه اعتماد و تعهد سازماني كاركنان سازمان هاي آموزش و پرورش و جهاد كشاورزي قم. پايان نامه كارشناسي ارشد. پرديس قم دانشگاه تهران .

ساروقی, احمد.(1375). بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت مدیران و کارشناسان راه آهن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

ساعتچیان وحید ، قنبرپور نصرتی امیر ، رسولی سید مهدي ، پورسلطانی زرندي حسین، (1390).” ارتباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیونهاي منتخب”، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پیاپی سال اول (نهم پیاپی)، شماره2(18پیاپی).

سجادی، علی اکبر، (1380)، «اصول و فنون موفقیت در فروش»، مجله مدیریت، شماره 41-40 .

سکاران اوما. (1381)، “روش تحقیق در مدیریت”، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.

سید جوادین، سید رضا و کیماسی، مسعود، (1384)، «مدیریت کیفیت خدمات»، انتشارات نگاه دانش.

شاهین،آرش. ابوالحسنی، زهرا. سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه اراه خدمات در صنعت بیمه(بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان)، مجلة دانش و توسعه (علمي – پژوهشي) سال هجدهم، شمارة 31 ، تابستان1389.

شمس، راحیل، (1386)، «بررسی ارتباط میان عناصر آمیخته بازاریابی منتخب و ارزش ویژه برند تلفن های همراه در میان گروه سنی جوانان در شهر تهران»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

عالی، صمد، رضایت مشتری، تدبیر، شماره 130، 1381

عسگری . محمدهادی، علیپور تکامجانی. زهرا، «مقایسه تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان و رضایت ارباب رجوع در مراکز درمانی دارای مدیریت کیفیت جامع با سایر مراکز درمانی»،مجله علمی پژوهشی ماهنامه مهندسی مدیریت ، سال ششم، آذر و دی ماه 1391 ، شماره چهل و نهم.

غفاری آشتیانی پیمان. (1387)، “ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بازار خدمات، مطالعه موردی: بانک های شهرستان اراک”، پایان نامه دوره دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

فیض، داود و رجبی میاندره، ابراهیم، (1387)، «بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک های خصوصی از دیدگاه مشتریان، مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهر گرگان»، مجله پژوهش های مدیریت، شماره دوم.

کاوسی، محمدرضا و سقایی، عباس، روشهای اندازه گیری رضایت مشتری، 1384، سبزان

کراولی آنجلا، اشبی مایکل(1383)،”آکسفورد المنتری لورنز دیکشنری”، ترجمه علی اکبر جعفرزاده، تهران: ملکان.

کرمانشاهی، کامران، رضايت مشتري، رمز بقا در بازار رقابتي، ماهنامه نفت پارس، شماره 3، 1382، 17.

گری دسلر (1999)، «شیوه های تقویت تعهدکارکنان در سازمان ها»،ترجمه جدی، سوسن. زنجانی، محمد، مجله تدبیر، شماره 101 .

لاولاک، کریستوفر و رایت، لورن، (1382)، «اصول بازاریابی و خدمات»، ترجمه ابوالفضل تاج زاده نمین، انتشارات سمت.

ماهنامه آموزشی خبری انصار، رضایت کارکنان یعنی رضایت مشتری

موون، جان سی و مینور، میشل، (1382)، «رفتار مصرف کننده»، ترجمه عباس صالح اردستانی، انتشارات آن.

میچل، ترنس آر. (1375)، مردم در سازمانها، ترجمه حسین شکرکن، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشد.

میرزایی، خلیل، (1388)، «پژوهش، پژوهش گری و پژوهش نامه نویسی»، انتشارات جامعه شناسان.

ونوس داور، ابراهیمی عبدالحمید، روستا احمد.(1375). “تحقیقات بازاریابی(نگرشی کاربردی) “، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.

ونوس، داور و صفائیان، میترا، (1381)، «روش های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک های ایرانی»، انتشارات نگاه دانش.

هورویتز، ژاك (1380)، هفت كلید استراتژی خدمات، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

هومن حیدر علی (1384)، “مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل”، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.

هیل، نایجل، (1385)، «اندازه گیری رضایت مشتری»، ترجمه محمد رضا اسکندری و منیره اسکندری، انتشارات رسا.

هیل، نیگل، اندازه گیری رضایت مشتری، مترجم: اسکندری، محمدرضا و اسکندری منیره، 1384، رسا.

یعقوبی، مریم ( ١٣٨٨­)، “رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای منتخب دانشگاه”. علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره ١٢ ، شماره ٣۵ ، ص ص ٢۵-32.

ب) منابع غیرفارسی

Achmad, S., & Vivin, M. (2012). THE Impacts of Transformational Leadership and the Lecturers of Faculty in the Islamic Maulana Malik Ibrahim Malang University: The Mediating Effcts of Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Academic Research, Vol. 4. No. 4.102-106..

Alomaim, Nasser, Tunca, Mustafa Zihni & Zairi, Mohamed, Customer satisfaction @ virtual organizations, Management Decision, Volume 41, Number 7, 2003, pp. 666-670

Allen, N., & Meyer , J. (1990). The measurement and antecedents of affective, Continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupation Psychology, vol. 63.

Anderson, W. E. and Fornell, C. (2000), “Foundations of the American Customer Satisfaction Index”, Total Quality Management, Vol.11, No. 7, pp. 869-882.

Arasli, Huseyin. Mehtap-Smadi Salime, and Katircioglu, Salih Turan . (2005), “Customer service quality in the Greek Cypriot banking industry”, Managing service quality, Vol.15 No.1, pp 41-56.

Aydin, Serkan. and Ozer, Gokhan. (2005), “The analysis of antecedents of customer loyalty in the Turkish mobile telecommunication market”, European Journal of Marketing, Vol. 39, No. 7/8, pp. 910-925.

Beerli, Asuncion., Martin, Josefa D. and Quintana, Agustin. (2004), “A model of customer loyalty in the retail banking market”, European Journal of Marketing, Vol. 38, No. 1/2, pp. 253-275.

Bowen, John T& Chen, Shiang-Lih,(2001), The relationship between customer loyalty and customer satisfaction, International Journal of Contemporary Hospitality Management,13/5, pp 213-217

Burt, Ronald S. (1976), “Interpretational Confounding of Unobserved Variables in Structural Equation Models”, Sociological Methods and Research, Vol. 5, No. 1, pp. 3-

Chan, Lai K., Hui, Yer V., Lo, Hing P., Tse, Siu K., Tso, Geoffrey F.  and Wu, Ming L., Consumer satisfaction index: new practice and findings, European Journal of Marketing, Volume 37, Number 5/6, 2003, pp. 872-909.

Crosby, L.A., Grisaffe, D.B. and Marra, T.R. (1994), “The impact of quality and customersatisfaction on employee organisational commitment”, Marketing and Research Today, February, pp. 19-30.

Clark, T. ,(2007),The relationship between job satisfaction and turnover in large Insurance companies: a survey analusis. Capella University: Dissertation the degree doctor of philosophy.

Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I., & Rhoades, R). (2002). Perceived Supervisor Support: Contributions to Perceived Organizational Support and Employee Retention. Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No. 3. 565–573.

Fečiková, Ingrid, An index method for measurement of customer satisfaction, The TQM Magazine, Volume 16, Number1, 2004, pp. 57-66.

Gallagher, D. Ting, L. and Palmer, A. (2008), “A Journey into the Unknown: Taking the Fear out of Structural Equation Modeling with AMOS for the First-Time User” The Marketing Review, Vol. 8, No. 3, pp. 255-275.

Gordon, v. (2011). Exploring the job satisfaction of municipal clerks,. Review of Public Personnel Administration, 2. 190-208.

Gilbert, R, Veloutsou, C, Goode, M & Moutinho, L, Measuring customer satisfaction in the fast food industry: a cross-national approach, Journal of Services Marketing, Volume: 18, Number 5, 2004.

Hooley, G.J., Greenley, G.E., Fahy, J. and Cadogan, J.W, “Market-focused resources,competitive positioning and firm performance”, Journal of Marketing Management, 2001,Vol 17, pp  503-20.

Hair, J. F. Black, W. C. Babin, B. J. Anderson, R. E. and Tatham, R. L. (2006), “Multivariate Analysis” (6th ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.

Hellier, Phillip K. Geursen, Gus M. Carr, Rodney A. and Richard, John A. (2003), “customer repurchase intention: A general structural equation model”, European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 11/12, pp. 1763-1800.

Jabnoun, Naceur. and Hassan Al-Tamimi, A, Hussien. (2003), “Measuring perceived service quality at UAE commercial banks”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol.20 No.4, pp 458-472.

Kumar, V. Smart, P. A. Maddern, H. and Maull, R. S. (2008), “Alternative Perspectives on Service Quality and Customer Satisfaction: The Role of BPM”, International Journal of Service Industry Management, Vol. 19, No. 2, pp.176-

Kandampully, J., Menguc, B. (2004), “Managerial practices to sustain service quality: an empirical investigation of New Zealand service firms”, Marketing Intelligence and Planning, 18(4): 175-184.

Lee, A (2006).Organizational justice: a mediated model from individual well- being and social exchange theory perspectives. University of Minnesota: Dissertation for degree of doctor of philosophy.

Metawa, Saad A. and Almossawi, Mohammed. (1998), “Banking behavior of Islamic bank customers: perspectives and implications”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 16, No. 7, pp. 299-313.

Mogotsi, I., Boon, J., & Fletcher, L”. (2011)Modeling the relationships between knowledge sharing, organizational citizenship, job satisfaction and organizational commitment among school teachers in botswan”a. J.Lib, Arch. & Inf.Sc, 1. 41-58.

Moutinho, Luiz. and Smith, Anne. (2000), “Modelling bank customer satisfaction through mediation of attitudes towards human and automated banking”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 18, No. 3, pp. 124-134.

چکیده

امروزه صنايع خدماتي نقش اساسي و مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي كنند و در اين ميان نقش و اهميت جايگاه صنعت بيمه به عنوان صنعت مولد و حمايت كننده از صنايع ديگر بر کسی پوشيده نيست لازمه پيشرفت، ادامه حيات و باقي ماندن در صحنه، درك درست نيازهاي مشتريان و جلب رضايت آنان مي باشد.از این رو چالش بزرگ خدمات، جلب رضايت مشتري است. وقتي يك مشتري، خدمات خاصي را مي خرد، كاركنان مستقيماً بر درك مشتري از كيفيت تعامل اثر مي گذارند.به گونه اي كه يك مشتري ناراضي نه تنها ممكن است براي دريافت خدمت به سازمان هاي ديگري مراجعه كند، بلكه تجربه ناخوشايندش را نيز با ديگران به اشتراك مي گذارد؛ از سويي ديگر، ممكن است در نتيجه يك تعامل با كيفيت ميان كاركنان و مشتري، مشتري راضي شده و تجربه خوشايندش را با ديگران به اشتراك بگذارد.هدف کاربردی این تحقیق بررسی رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان در شرکت های بیمه شهرستان رشت می باشد. پژوهش حاضر از حيث هدف، پژوهشي كاربردي و از حيث نحوه گردآوري داده ها، پژوهشي توصيفي است. جامعه آماری ، شرکت های بیمه شهرستان رشت می باشد، از این رو پرسشنامه ای شامل 27 سوال تهیه و بین مشتریان شرکت های بیمه شهرستان رشت توزیع گردید در آخر تجزیه و تحلیل روی 384 پرسشنامه جمع آوری شده از مشتریان و 147 پرسشنامه جمع آوری شده از کارکنان انجام گرفت. جهت تجزيه و تحليل، از نرم افزارهای SPSS وLISREL استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادکه تعارض و ابهام نقش بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرگذار است، رضایت شغلی بر تعهد درک شده کارکنان اثرگذار است و تعهد درک شده کارکنان نیز بر رضایت مشتریان اثرگذار است.

واژگان کلیدی: تعارض نقش، ابهام نقش، رضایت شغلی ، تعهد درک شده کارکنان، رضایت مشتری

1-1)  مقدمه

 امروزه صنايع خدماتي نقش اساسي و مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي كنند و در اين ميان نقش و اهميت جايگاه صنعت بيمه به عنوان صنعت مولد و حمايت كننده از صنايع ديگر بر کسی پوشيده نيست. از سوي ديگر جهان بيمه به سرعت در حال تغيير و تحول و رقابتی شدن است و لازمه پيشرفت، ادامه حيات و باقي ماندن در صحنه، درك درست نيازهاي مشتريان و جلب رضايت آنان مي باشد.از این رو چالش بزرگ خدمات، جلب رضايت مشتري است(نوري،1382،ص10). به اعتقاد هلیر و همکارانش [1] رضایت را می توان به عنوان درجه اي کلی از خرسندي و خوشی حس شده در مشتري دانست که نتیجه ، توانایی آن خدمت در برآوردن خواسته ها، توقعات و نیازهاي مرتبط با خدمت براي مشتري است . یی [2]­رضایت را حالتی  ميداند که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت، براي مشتري حا­صل می شود؛ به عبارتی دیگر رضایت ر ا می توان به عنوان فرآیند درك و ارزیابی مشتري از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات تعریف کرد.اگر سازما­ن­ها بخواهند به رضایت مشتري دست یابند، باید سطح رضایت مشتر ي را اندازه­گیري کنند زیرا هیچ­کس نمی­تواند چیزي را که قادر به اندازه گیري آن نیست، مدیریت کند(هو[3]، 1995،ص21). رضایت مشتري، عاملی است که میزان موفقیت سازمان را در برقراري ارتباط با مشتري تعیین می کند. بنابراین اندازه گیري آن بسیار مهم است . بحث رضایت بیمه گذارا ن – به عنوان مشتریا­ن شرکت­هاي بیمه – از کیفیت خدمات این شرکت ها، در نهایت امر تعیین کننده بقاء يا عدم بقاء این شرکت ها در بازار بیمه خواهد بود (موون[4]،1994،ص20). در دنیای مملو از پیچیدگی و تغییر و تحول امروز، سطح رقابت سازمانی همواره در حال افزایش است بدیهی است که در عرصه رقابت جهانی سازمان هایی موفق تر عمل خواهند کرد که بتوانند سازوکارهای مثبت را در رقابت پیش روی خود بهتر به منصه ظهور برسانند. به عبارتی دیگر سازمان­هایی خواهند توانست از پالاینده گزینش سخت محیطی عبور کنند که از هرگونه ناخالصی بری بوده و بتوانند اعتماد و رضایت خاطر عوامل تعیین کننده و استراتژ­یکی محیطی را جلب کنند (زروندی،1388،ص12). اگر سازمان تنها به هدف های مادی کارکنان توجه کند و هدف های معنوی را نادیده بگیرد، کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش مییابند، زیرا توقعات آنها برآورده نشده است، هرگاه هدف های مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش و کوشش خواهند نمود. از آنجاکه بخش مهمی از عمر ما در محیط کاری سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی ما در ساعات کاری شکل می گیرد. می توان از کار به عنوان بخش بسیار مهم و زندگی انسان یاد کرد با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسان ها، می توان گفت که تعهد سازمانی و تمایل به انجام کار نیز تاثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسان ها از وضیعت زندگیشان دارد(زروندی،1388،ص12).

1-2) بیان مساله

خدمات بیمه­اي با مفهوم رضایت و عدم رضایت بیمه گذار ارتباط تنگاتنگی دارد . فرآیند کلی رضایت مشتري بایدبه منظور بهبود و افزایش روابط استراتژیک آ­ن ، به طور دقیق تحلیل، درك و مدیریت شود(کانجی و وینی[5]،2001 ،12).

براي بهبود سطح رضایتمندي مشتریان ضروري است که ابتدا سطح فعلی رضایت مشتریا­ن معين شود یعنی سازمان باید بداند که مشتریان چقدر احساس رضایت می کنند(فسی کوا[6]،2004،ص84).محققاني چون؛ بروك و اسميت [7]، نشان دادند كه وقتي يك مشتري، خدمات خاصي را مي خرد، كاركنان مستقيماً بر درك مشتري از كيفيت تعامل اثر مي گذارند.به گونه اي كه يك مشتري ناراضي نه تنها ممكن است براي دريافت خدمت به سازمان هاي ديگري مراجعه كند، بلكه تجربه ناخوشايندش را نيز با ديگران به اشتراك مي گذارد؛ از سويي ديگر، ممكن است در نتيجه يك تعامل با كيفيت ميان كاركنان و مشتري، مشتري راضي شده و تجربه خوشايندش را با ديگران به اشتراك بگذارد.(قره چه،دابوييان، 1390 ،ص34).

در سازمان ها­ي خدماتي نقش نيروي انساني مخصوصاً كاركناني كه در تماس مستقيم با مشتريان هستند، براي ارائه خدمت با كيفيت در مقايسه با شركت­ها­ي توليدي از اهميت بيشتري برخوردار است چرا كه، كاركنان جهت ارائه خدمات با مشتريان در تعامل بوده و كيفيت اين تعامل متمايز كننده سازمان هاي برتر از ساير سازمان هاست (نوري،1382،ص45).

بعضي از مديران به علت ناتواني سعي كردند با توسل به شيوه هاي قهرآميز، تضاد و اختلاف نظرها را در سازمان­هاي خود سركوب كنند. در حالي كه تحقيقات نشان داده است سازمان هايي كه در آنها تضاد كمتري وجود د ارد، اغلب در محيط هاي رقابتي با شكست مو اجه مي­شوند؛ چرا كه اعضاي چنين سازمان هايي آن چنان متجانس هستندكه براي سازگاري يا تطبيق خود با شرايط محيطي آمادگي كمي دارند يا چنان از وضع موجود راضي هستند كه تصور مي كنند به بهبود وضع موجود نيازي ندارند. در حالي كه تعارض به مثابة خون تاز­ه­اي در ر­گ­هاي سا­زمان هاي پر تكاپو، پيشرو و توفيق طلب  است و سر و كار داشتن با تعارض در قلب مديريت هر سازماني نهفته است. براساس مدل نظري كاهن و همكاران[8] ( 1964 ) تجربة نقش ابهام مي تواند به واكنشهاي متناقض ، احساسات تنش، كاهش اعتماد به نفس و نارضايتي در فرد منجر شود .تعهد كاركنان براي موفقيت سازماني معاصر ضروري است. كاركنان داراي تعهد بالا احتمالاً مشتاق هستند به خاطر سازمان تلاش بيشتري انجام دهند. دلبستگي قوي فرد به سازمان توانائي هاي انطباقي بهتر و پاسخ­دهي بيشتر به تغييرات در تقاضاهاي مشتري را امكا ن­پذير مي سازد، همچنين باعث انطباق با فشارها و اضطرارهاي محيطي مي شود. در بسياري از سازمان ها، كاركنان عامل عمده اي را تشكيل مي دهند و اثر بخشي، كارآمدي، و عملكرد حرفه اي سازمان را تحت تاثير قرار مي دهند. اگر سازمان در ايجاد احساسات وفاداري و تعهد در اكثر كاركنانش موفق شود، احتمال بيشتري وجود دارد كه اهدافش برآورده شود و عملكرد كلي آن افزايش يابد( قمري،1390). ازجمله متغير هايي كه با تعهد سازماني رابطه دارد، رضايت شغلي است. رضايت شغلي به عنوان حالت هيجاني لذت بخش تعريف شده است كه از ارزيابي، واكنش عاطفي و نگرش فرد نسبت به شغل ناشي مي شود رضايت شغلي به لذت بردن از كار،انجام بهتر كار،اشتياق و شادماني در خصوص كار ،و پاداش مناسب گرفتن به خاطر تلاش هاي فرد اشاره مي كند.رضايت شغلي چند بعدي است آن شامل چندين بعد مجزا مانند رضايت از دستمزد،فرصت هاي ارتقا،امنيت شغلي و اهميت/چالش شغل است)بلوچ،2009،ص67 . ( رضايت شغلي و تعهد سازماني دو مورد از با نفودترين نگرش ها در مورد كار هستند كه كه در ادبيات كار و سازمان بررسي شده اند. تعهد سازماني به خاطر تمايل به حفظ نيروي كار قوي براي محققان و سازمانها مهم است. محققان و متخصصان به درك عواملي كه تصميم كاركنان را براي ماندن يا ترك كردن يك سازمان تحت تاثير قرار مي دهد،شديدا علاقمند هستند(قره چی به نقل از ويليامز،2004،ص21). باتوجه به مطالب گفته شده حال سوال این است چه رابطه ای میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری وجود دارد؟بدین منظور در این تحقیق به بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری در شرکتهای بیمه شهرستان رشت می پردازیم.

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

در ايران، سهم كنوني بخش خدمات از اقتصاد 48درصد است و بالغ بر 10 ميليون نفر در اين بخش اشتغال دارند. درسازمان هاي خدماتي، كاركنان بخش خدمات رابطه متقابل با مشتري برقرار مي كند تا خدمت مورد نظر عرضه گردد و كيفيت اين رابطه متقابل، سازمان ها ي برتر را از ديگر سازمان ها متمايز مي سازد كه مزيت رقابتي ايجاد شده مي تواند به درجات بالاي رضايت مشتريان و ارتقاي سود و رشد سازمان ها منجر گردد. عوامل و منابع مختلفي در دستيابي به اين مزيت دخيل بوده كه مهمترين آن نيروي انساني است. صنعت بيمه كشور يكي از مهم­ترين بخش­هايي است كه علاوه بر كاركرد اقتصادي، در پيشگيري و مديريت خطر و نيز تامين ايمني و آرامش خاطر براي فعاليت هاي مختلف بشر نقش شگرفي ايفا مي كند. بنابراین شركتهاي بيمه باید سطوح کیفیتی را که در حال حاضر ارائه می دهند مورد بررسی قرار دهند و بتوانند آن را درآینده افزایش دهند.دریافت کیفیت خدمات از طرف مشتریان هم از طریق تجربه شخصی وهم از طریق حالات روان شناسی حاصل می گردد. عدم رضایت مشتریان که از عدم رضایت شغلی کارکنان نشات می گیرد باعث بی­اعتبار شدن شركتهاي بيمه می­گردد. از جمله پيامدهاي مثبت رضايت شغلي كاركنان در سازمان هاي مشتري مدار مانند شركتهاي بيمه ،جلب رضايت مشتريان است. بديهي است رضايت مشتريان در روي آوردن به شركتهاي بيمه­  نقش اساسي دارد و عامل اصلي رشد و شكوفايي آن به شمار مي آيد. به همين دليل، مديريت شركتهاي بيمه­ بايد وجوه و ابعاد و عوامل تأثيرگذار رضايت مشتريان  شركتهاي بيمه­را شناسايي كند­تا بر آن اساس اقدا­مها و مداخله­هاي مقتضي به عمل آورد(دادخواه،1388،ص54).

لویس و بومز جزء اولین کسانی باشند که کیفیت خدمات را ملاك اندازه گیري اینکه، تا چه اندازه سطح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان تطابق به طور پیوسته مطابق یا فراتر از انتظارات مشتریان » دارد تعریف کرده­اند .همچنین مورو کریدون کیفیت را تعریف میکنند. در حقیقت، به دلیل ویژگی تفکیک ناپذیري خدمات، کارکنان در تماس با مشتري و « عملکردن خدماتی که به آنان ارائه میشود، نقش اساسی ایفا میکنند(ساعت چیان و همکاران،1390،ص3).

از طرفی، با توجه به اینکه در ارائه خدمات به کارکنان و مشتریان داخل سازمان، نیروي انسانی یا کارکنان نقشی محوري ایفامیکنند، بحث رضایت شغلی و تعهد سازمانی، که از عوامل اصلی در ارائه خدمات با کیفیت بالا میباشند، اهمیت پیدا میکند. درباره رضایت شغلی نظریه­هاي گوناگونی ارائه شده است؛ همچنین، عوامل زمینه ساز و ایجادکننده رضایت شغلی متنوع و متعددند که میتوان آنها را به جنبه هاي درونی شامل ویژگیهاي شخصیتی، احساسات عاطفی، حالتهاي هیجانی؛ و جنبه هاي بیرونی شامل شرایط و ویژگیهاي سازمانی، اجتماعی وفرهنگی دسته بندي کرد.

رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته هاي مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی براي تصمیمات مدیران نیروي انسانی در زمینه برنامه ریزي، جذب و نگهداري کارکنان و کاهش هزینه هاي ناشی از ترك خدمت کارکنان از سازمان، به صورت مشترك مورد سنجش قرار میگیرند که این امر از اهمیت ویژهاي برخوردار است. رضایت شغلی، زاییدة عواملی نظیر شرایط محیط کار، روابط حاکم بر محیط کار، عوامل اجتماعی و تأثیر عوامل فرهنگی است. تعهد سازمانی به معناي پیوند افراد با سازمان است که توسط سه عامل اعتقاد قوي و پذیرش اهداف و ارزشهاي سازمان، (تعهد عاطفی)، تمایل به تلاش زیاد براي سازمان، (تعهد مستمر)، و میل قو­ي بر اي با قیماندن در  سازمان، (تعهد هنجاري)، تعیین میشود.

پورتر، استیر، مودي و بولیان ( 1974 ) تعهد سازمانی را قدرت یا توانایی شناخت فردي و مشغول شدن یا درگیري در سازمانی ویژه تعریف میکنند(یعقوبی،1388،ص27).

سازمانها به منظور جلوگیري از مشکلات رفتار­ي پیش روي نیروي انسانی، لازم است به تعهد سازمانی بخصوص ابعاد هنجاري و مستمر که ناشی از عوامل بیرونی محیط کار است، عنایت ویژهاي مبذول فرمایند. در این راستا، به منظور ارتقاي کیفیت کلی خدمات، به ویژه قابلیت اطمینان و تضمین کیفیت، باید اقدام به افزایش تعهد هنجاري از طریق تأکید بر ارزشها و مأموریتها­ي سازمان و گزینش و استخدام افراد بر این اساس نمایند.(امیری ،1387،ص4).

باتوجه به مطالب بیان شده در این تحقیق به بررسی رابطه میان رضایت شغلی و رضایت مشتری در شرکت های بیمه شهرستان رشت می پردازیم.

1-4) اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

اهداف اصلی تحقیق:

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری در شرکتهای بیمه شهرستان رشت می باشد.

اهداف فرعی تحقیق:

سنجش متغيرهاي موجود در تحقيق در قالب یک مدل علّی

سنجش اثر نقش تعارض بر رضایت شغلی

سنجش اثر نقش ابهام بر رضایت شغلی

سنجش اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده

سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری

کمک به موسسات مالي و اعتباري، بانك ها و ساير سازمان هاي دولتي و خصوصي شرکت های بیمه جهت افزایش رضایت درمشتریان.

[1] Hellier et al, 2003

[2] Yi, 1990

[3] HO

[4] Mowen

[5] Kanji &Winnie

[6] Fecikova

[7] Brook & Smith

[8] Cohen & et al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعاملات رفتاري و رضايت مشتريان شعب بانک ملي
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122