پايان نامه رابطه ناگويي هيجاني و درونبرون گرايي با رضايت زناشويي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه ناگويي هيجاني و درونبرون گرايي با رضايت زناشويي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه ناگويي هيجاني و درونبرون گرايي با رضايت زناشويي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ‌ز
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مساله 3
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4-هدف های پژوهش 6
1-6-متغیرهای پژوهش 6
1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6
فصل دوم:پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه 8
2-2-خانواده 10
2-3-ديدگاههاي نظري درباره ازدواج 11
2-4-مقایسه دیدگاه های نظری درباره عوامل مخرب در ازدواج 13
2-5-پیش بینی کننده های ازدواج موفق 14
2-6-چالش هاي عمده زندگي 16
2-7-رضايت زناشويي 17
2-8-تنوع نقش ها در ارتباطات زناشويي 18
2-9-زمينه هاي اصلي رضايت زناشويي 20
2-10-عوامل مؤثر در رضايت زناشويي 21
2-11-تعریف شخصیت 32
2-12-دیدگاههایی درباره شخصیت 34
2-13-اصول و مفاهيم نظريه آيزنك 39
2-14-ناتوانی هیجانی 44
2-15-تفاوتهای جنسیتی و آلکسیتیمیا 48
2-16-پیشینه تحقیق 49
فصل سوم: روش شناسی
3-1- مقدمه 55
3-2- روش پژوهش 57
3-3- جامعه آماری 57
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 57
3-5- ابزارهاي اندازه گیری 58
3-6-تجزیه و تحلیل اطلاعات 60
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
4-1-مقدمه 61
4-2-تحلیل داده ها 62
4-3-یافته های استنباطی 67
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه 73
5-2-بحث و نتیجه گیری 74
5-3- محدودیت های پژوهش 81
5 -4-پیشنهادهای پژوهشی 81
5-5-پیشنهادات کاربردی 81
منابع 83
پيوست 99

منابع

– اخوت،و.ا و دانشمند،ل(1357). ارزشیابی شخصیت. انتشارات دانشگاه تهران.

– ازخوش، م (1387). کاربرد آزمون های روانی تشخیص بالینی.تهران: نشر روان

– برنشتاین، ف. اچ(2002). شناخت و درمان اختلاف های زناشویی. ترجمه سهرابی(1373). موسسه خدمات فرهنگی رسا.

احمدی،خ (1382)،بررسی عوامل موثر بر سازگاری زوجین و مقایسه دو روش مداخله ای تغییر شیوه     

   زندگی و حل مشکلات زندگی در کاهش ناسازگاری زناشویی،پایان نامه دکتری،دانشگاه علامه طباطبایی.

– دانش،ع(1384).تاثیر همانندی/تضاد در ویژگیهای شخصیتی درونگرایی و برونگرایی بر رضایت زناشویی.دانشور رفتار،دوماهنامه علمی/پژوهشی دانشگاه شاهد،12(10)،67-57.

– گلمن، د(1995) .هوش هیجانی. ترجمه پارسا(1387). تهران: انتشارات رشد.

– بشارت، م.ع و گنجی،پ (1391). نقش تعدیل کننده های سبک هلی دلبستگی در رابطه بین ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی. مجله اصول بهداشت روانی، 14، 35-224.

– بشارت، م.ع(1386). ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 10،145-129.

– بشارت، م.ع؛حدادی،پ؛رستمی،ر و صرامی فروشان،ز (1390).بررسی آسیب های عصب شناختی در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی، روانشناسی معاصر،6(1)،3-12.

– رجائی، ع(1392). رابطه شادکامی با هوش معنوی و رضایت زناشویی در کارکنان فولاد. پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، 22، 19-1.

– رستمی (1380)، بررسی رابطه خودکارآمدی ، پذیرش خود با ناگویی هیجانی در بین دانشجویان،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی،دانشگاه آزاد واحد اراک.

– ساپینگتون،ا.ا(1999). بهداشت روانی. ترجمه حسین شاه برواتی،(1382). تهران: انتشارات روان.

– شاکریان،ع؛ نظری،ن ؛ ابراهیمی،ح؛ فاطمی،ع و دانایی،س(1391). ارتباط شباهت و تضاد در ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی. مجله علوم رفتاری، 6،245-251.

– عطاري،ی.ع( 1385).بررسي رابطه ویژگي هاي شخصیتي و عوامل فردي- خانوادگي با رضایت زناشویي در کارکنان اداره هاي دولتي شهر اهواز، مجله علوم تربیتي و روانشناسي، دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي دانشگاه شهید چمران،13(3)، 86-95

– کاپلان، اچ؛ سادوک، و. (2008). خلاصه روانپژشکی علوم رفتاری/ روانپژشکی بالینی، ترجمه پورافکاری،(1386)،  تبریز: شهرآب.

– معلمی، ص؛ رقیبی، م و سالاری درگی، ز(1390). مقایسه ی هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیرمعتاد. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،ویژه نامه همایش رفتارهای پرخطر، 18(3)،24-235.

-اتکینسون،ر.ا؛ اتکینسون،ر.سی؛اسمیت، ا.ای؛ بم،د.ج و هوکسما،س(2009). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه براهنی و همکاران (1385) .تهران، انتشارات رشد.

-اسدی بیگی، ز و سپاه منصور، م(1390). رابطه سبک های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار متاهل 45-30 ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشت،41،224-235.

-اسمعلی کورانه، ا (1390) مقایسه ویژگیهاي شخصیتی و سبکهاي مقابله اي مجرمین و افرادبهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه تبریز.

-اعتمادي.، ع.؛نوابي نژاد، ش؛احمدي،س.ا و فرزاد، و.ا (1390). بررسي اثربخشي زوج درماني شناختي- رفتاري  بر صميميت زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاور در شهر اصفهان. فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات روانشناختي،2، 69-88.

-بک، آ.تی (1994). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه: مهدی قرچه داغی (1382)، تهران: نشر پیکان.

-بلانچ، س (1985). نظریه­های روان درمانی. ترجمه مهدی قراچه داغی (1380)، تهران: انتشارات رشد.

-پروین،ج (1989) .روشهای ارزیابی شخصیت، ترجمه جوادی،(1381). انتشارات نسل نو اندیش.

-ثنایی­ذاکر، باقر (1375). ازدواج، انگیزه­ها، پرتگاهها و سلامت آن، مجله پژوهشی تربیتی، جلد 3 و4.

-ثنایی­ذاکر، ب؛ علاقبند، ش؛ فلاحتی، ش وهومن، ح(1389). مقیاس سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات رشد.

دلاور،ع (1389).احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی.ناشر:رشد.

-خلعتبری،ج (1385).آمار و روش تحقیق.نشر:پردازشگران.

-دو مینیان، ف (1972). رابطه مؤثر. ترجمه قرچه داغی (1370)، تهران: انتشارات شباهنگ.

-راس،ا (1992).روانشناسی شخصیت(نظریه ها و فرآیندها) ترجمه جمالفر (1382). تهران: موسسه نشرروان.

-رجائی، ع؛ بیاضی، م. ح؛ حبیبی پور، ح(1391). بررسی رابطه معنویت با رضایت زناشویی و شادکامی در بین زوجین. فصلنامه روان شناسان ایرانی. 4(2)، 78-89.

-ساروخاني، باقر(1380)،  مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده، تهران، انتشارات سروش.

-ستوده،ه.ا؛میرزایی،ب و پازند،ا (1391)روانشناسی جنایی،تهران،انتشارات آواي نور.

– ویرجینیا .س(1987). آدم سازی. ترجمه: بهروز بیرشک(1390). چاپ ششم، تهران: انتشارات رشد.

-سليمانيان، ع.ا(1390)، بررسي رابطه بين افكار غير منطقـي و رضايت زناشويـي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.

-سیاسی، ع.ا (1388). نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. ناشر:دانشگاه تهران.

-شاملو ، س(1380). آسیب شناسی روانی، انتشارات رشد.

-شعاری­نژاد ، ع.ا (1354). روان­شناسی رشد. تهران ، انتشارات اطلاعات.

-شولتز.د وشولتز.س.ا(2005). نظریه هاي شخصیت. ترجمه سیدمحمدي(1391).تهران،نشرویرایش.

-صادقي، ب (1384).بررسي عواملي كه منجر به اختلاف خانوادگي و طلاق مي شود. اصلاح وتربيت،31(4)،26-30.

-فقیرپور، م (1384). مهارتهای اجتماعی و سازگاری زناشویی.نشر: سازمان بهزیستی گیلان.

-فیست،ج؛ فیست،گ.جی(2002).نظریه های شخصیت.ترجمه سید محمدی(1391).نشر روان.

-قلیلی، ز؛ احمدی، س.ا و فاتحی زاده،م(1391). اثر بخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه روانشناسی کاربردی.3(1) 344-331.

-قلی زاده، ز؛برزگری ل؛غریبی، ح و باباپور خیرالدین،ج (1389).بررسی رابطه پنح عامل شخصیتیNEO-FFI  با رضایت زناشویی،دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد،17،43،57-66.

-كرباسيان، م؛ وكيليان، م(1378)، مسايل نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات پيام نور.

-کجباف ،م.ب ؛نشاط دوست،ح.ط و خالوییی،ق(1384).بررسی رابطه بین هیجان خواهی و میزان رضایت زناشویی.دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشکاه شاهد.سال دوازدهم.شماره10،69-78.

-کریمی،ی(1390)روانشناسی شخصیت. تهران: موسسه نشر ویرایش.

-کی نیا،م (1390).روانشناسی جنایی،جلداول. تهران: انتشارات رشد.

کیقبادی،ر(1380) .بررسی رابطه آلکسیتیمیا و سبک های دلبستگی با ارزشهای اخلاقی نوجوانان 13-15. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی . تهران.

-گروسی، م.ت(1380). بررسی تأثیر صفات شخصیتی و عوامل خانوادگی بر رضایتمندی زناشویی زوجهای شهر دامغان. نخستین کنگره آسیب­شناسی خانواده در ایران،3،27-36.

-مای لی ،  ص (1380)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با فرزند پروری و رضایت از زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کرمان.

-مصلحتی، ح (1379). ازدواج و ازدواج درمانی. چاپ اوّل، تهران: نشر البرز.

-منصور، م (1384). روانشناسی ژنتیک، انتشارات سمت.

-موسوی،ا.ا (1393). بررسی میزان رضایت زنان تحصیل کرده از زندگی زناشویی. طرح تحقیقی دفتر مطالعات و برنامه­ریزی فرهنگی واجتماعی ریاست جمهوری.

-مير محمد صادقی، ع (1384). سازگاری زناشویی با عوامل شخصیت و سبکهای مقابله­ای در فرزندان شاهد. مجله روانشناسی، 6 (3)،.23-30.

-نظري، ع.م(1389)، مباني زوج درماني و خانواده درماني، تهران : نشر علم .

-نوابی نژاد، ش و محبي كيا، ر (1390)، تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي با رويكرد شناختي ـ رفتاري بر سازگاري زناشويي زنان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

-وینچ، ج. سی (1984). نظریه های روان درمانی. ترجمه: قرچه داغی (1380)، تهران: انتشارات رشد.

-هاشمی،ت؛خلیل زاده بهروزیان،س و ماشینچی عباسی،ن (1391). جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان. دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، 1، 6-13.

-ياربخت، ش(1392)، راهنمايل مسائل جنسي و زناشويي، تهران : نشر پوريا.

-يونسي، س.ج(1388)، مديريت روابط زناشويي:آسيب ها و راه حل ها در روابط زناشويي، تهران: نشر قطره.


منابع لاتین

-Adam.H & Gingras, M. (1982). Marriage And The Spiritual Realm: The Roles Of Proximal And Distal Religious Constructs In Marital Functioning. Journal Of Family Psychology, 13, 321-338.

-Amiri,M.Farhoodi,F.Abdolvand.N.Rezaie ,A.(2014). A study of the relationship between Big-five personality traits and communication styles with marital satisfaction of married students majoring in public universities of Tehran,procedia-social and behavioral sciences,30,635-639.

-Ahmadi , Sh. Hossenin Tabar , H. (2010). A Systematic Review Of Life Skill Programs For Youth With Physical Disabilities. Journal Of Adolescent Health 41, 323-332.

-Ball, A. (2008). The Relationship Between Emotional Arousal And Irrational Thoughts With Positive Thinking Between Student , Journal  Psychology Of Religion News Letter, 36 (9 ), 899-913.

چکیده

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون/برونگرایی با رضایت زناشویی می باشد. اين پژوهش از نوع پژوهش همبستگي است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در سال تحصیلی 92-93 دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان می باشد که حداقل 2سال از زندگی مشترک آن ها گذشته باشد.آزمودنی های این پژوهش شامل 396 نفر دانشجوی متاهل (198 زوج دانشجو، یعنی 198نفر زن و 198 نفر مرد) بودند .از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. ابزار پژوهش عبارت بودند از : 1- مقياس ناگويي هيجاني تورنتو. 2- پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ.3- پرسش نامه شخصيتي آيزنك. جهت تحلیل آماری داده های پژوهش از روش آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون تی گروه های وابسته، استفاده شده است.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین درون/ برونگرایی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (214/0r=، 000/0p<). در حالی که بین ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی (027/0-r= ،05/0<p) و بین درون/ برونگرایی با ناگویی هیجانی (066/0r= ، 05/0<p) رابطه معنی دار مشاهده نشد ، بين میانگین رضایت زناشویی زنان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی تفاوت معني­دار وجود نداشت (467/1-t= ،153/0p<).اما بين میانگین رضایت زناشویی مردان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی تفاوت معني­دار مشاهده شد(276/3- t=، 003/0p<). به بیان دیگر، بین میانگین رضایت زناشویی مردان در دو کرانه بالا و پایین درون/برونگرایی تفاوت معنادار وجود دارد.

 

کلید واژه ها: ناگویی هیجانی ، درون گرایی/برونگرایی ، رضایت زناشویی.

 

فصل اول

در این فصل به بحث درباره کلیات پژوهش پرداخته می­شود. بنابراین، موضوعاتی از قبیل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، بیان متغیرها و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهشمورد بحث قرار می­گیرد.

1-1-مقدمه

در جوامع امروز زندگی انسانها در تمامی ابعاد دستخوش تغییرات سریع و شگرفی بوده است.بازتاب ماهیت پیچیده این تغییرات و تحولات در زندگی فردی و اجتماعی افراد کاملا محسوس و ملموس است.ازدواج و زندگی زناشویی و تشکیل خانواده نیز از این قاعدی مستثنی نیست.زن و مرد به دلایل متعدد از جمله شناخت ناکافی از یکدیگر،انتظارات و توقعات غیر واقعی از ازدواج و همسر،مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی ،لاجرم می بایست مسائل و مشکلات بسیاری را در ایجاد و حفظ و بقای زندگی زناشویی در روابط نزدیک و صمیمانه با یکدیگر تجربه کنند.(نوابی نژاد ،1380). رضایت زناشویی[1] یک ارزیابی کلی ذهنی فرد از رابطه زناشویی و میزان برآورده شدن نیازها،خواسته ها و آرزوهای شخصی و زوجی در این رابطه است(گلز[2]،1995). رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد  از رابطه زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه ی زناشویی باشد.می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روانشناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است.به ویژه در سالهای اولیه،رضایت زاشویی بسیار بی ثبات است و در روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارند.(احمدی و همکاران،2010).

ناگویی هیجانی عبارت از آشفتگی در کنش های عاطفی و شناختی،همراه با ناتوانی تبدیل انگیختگی عاطفی تجربه ها به احساسات و تخیلاتی است که نماد و نشانه هیجان هاست.از ویژگی های ناگ.یی هیجانی میتوان به توصیف مدام نشانه های جسمی به جای هیجان ها،گفتار و افکار عینی وابسته به وقایع بیرونی،همچنین فقر و محدودیت زندگی تخیلی اشاره کرد(سیفنوس[3]،2000)افراد دچار ناگویی هیجانی در بازشناسی،آشکارسازی،پردازش و تنظیم هیجان ها با دشواریهایی مواجه اند.ناگویی هیجانی در کل به عنوان نقص در خودتنظیم گری هیجانی در نظر گرفته می شود(کریتلر[4]،2002).بیان عواطف عامل اساسی در تمایز زوج های راضی از ناراضی است،چون نقش مهمی در صمیمیت رابطه دارد(کاترین وتیمرمن،2003 به نقل از بشارت،1391).  ابراز متقابل عواطف در زوجین احساس حمایت شدن را ایجاد نموده و خودآشکارسازی بیشتری را به دنبال دارد(ساندرسون و اوانس[5]،2001).

شخصیت[6] بیانگر آن دسته از ویژگیهای افراد است که الگوی ثابت رفتاری آنها را نشان می دهد(پروین،1989،ترجمه ی جوادی 1378). یونگ دو واژه درون گرایی و برون گرایی را دو بعد شخصیت افراد نامید و معتقد بود که این افراد از نظر روانی در یکی از این دو می گنجند.نگرش برونگرای انها نسان را به سوی دنیای عینی سوق میدهد،درحالیکه نگرش درونگرایانه،او را متوجه دنیاید رنخود می نماید،این دو نگرش معمولادرهرشخص وجود دارد،ولی به طورمعمول یکی غالب و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است یونگ برای هر کدام (افراد درونگرا و برونگرا) خصایصی می شمارد. درونگرایان به افکارواحساسات خویش توجه دارند،گران آینده ومحافظه کارند،اصول و معیارهارا مهمترازخود اعمال می دانند و در نوشتن بهتر از گفتن هستند. برونگرای آن به افراد و اشیا توجه دارند.درزمان حال زندگی می کنند و به خوداعمال توجه دارند.خونگرم،پرحرف،زود آشنا و اهل معاشرت و اجتماعی هستند.( شعاری نژاد،1354). بر این اساس می توانیم با توجه به شخصیت افراد چگونگی واکنش آنها را درموقعیت ای مختلف پیش بینی کنیم،شخصیت  به صورت مستقیم وبه عنوان عاملی تاثیرگذار بر فرآیند ارتباطی زوجها اثر می گذارد و بالطبع رضایت زناشویی زوجها را نیز متاثر می سازد. شخصیت یک نفر انواع معین و متفاوتی از واکنشها را ازطرف مقابل فرا می خواند که درکل بر رضایت آنها موثر است(کاگلین،هالتون و هالت[7]،2000). با توجه به آنچه که گفته شد هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی می باشد.

1-2-بیان مساله

شواهد حاكي از آن است كه زوج ها در جوامع امروزي  براي برقراري و حفظ ارتباط صميمي ودرك احساسات  از جانب همسرشان به مشكلات فراگير و متعددي دچارند، بديهي است كه كمبود هاي موجود در كفايت هاي عاطفي و هيجاني دو همسر در كنار عوامل متعدد ديگر از قبيل (عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و…) اثرات نامطلوبي بر زندگي اجتماعي آنها مي گذارد و بطور  منطقي  هرچه نارضايتي از زندگي مشترك  بيشتر باشد،  احتمال ناسازگاري و جدايي افزايش مي يابد(پارسا، 1387).

در خانواده های دارای کارکرد خوب، زوج ها نه تنها به وجود تعارض زناشویی اذعان دارند. بلکه این تعارض و مشکلات به شیوه موثری حل می شوند(گریف[8]،2000).

ناگويي هيجاني در معناي اصلي به فقدان واژه براي ناميدن و توصيف هيجانها اطلاق مي شود كه از ريشه ي يوناني (الكسي[9]) نبود واژه(تيموس[10]) هيجان برگرفته شده است (كمپوس، چيوا، مورئو[11]، 2000) افراد داراي اين صفت  مشكلاتي را در فهم حالات هيجاني ديگران دارند و در روابط ببين فردي همدلي محدودي را نشان مي دهند( كريستال[12] ، 1979؛به نقل از هاشمی و همکاران،1391). ارتباط موثر نقش برجسته اي در رضايت زناشويي دارد و مي تواند نقش مهمي در ايجاد احساس امنيت روي زوجين داشته باشد(استنلی[13] و همکاران، 2002) بيان عواطف  عامل اساسي  در تمايز زوجهاي راضي از ناراضي است، چون نقش مهمي در رشد صميميت دارد(یام[14] و همکاران، 2003) ابراز متقابل عواطف زوجين احساس حمايت شدن را ايجاد نموده و خود آشكار سازي بيشتر در رابطه را در پي دارد(ساندرسون و اوانس[15]، 2001).

اگرچه داشتن تشابه فرهنگي ، اعتقادي، مذهبي از معيارهاي لازم انتخاب همسر تعيين شده است اما وجود اين عوامل براي بنيان و ادامه يك زندگي لذت بخش و موفق كافي نيست ، يكي از معيارهايي كه حتما بايد به آن توجه بيشتري شود ، خصوصيات شخصي افراد است(همگونه شخصيتي) يكي از ويژگيهاي شخصيتي موثر بر موفقيت و تداوم زندگي زناشويي ميزان درون گرايي و برون گرايي زوجين است(برشتاین و برشتاین[16]، 2002،ترجمه سهرابی،1373). با توجه به اين مسئله  كه نارضا مندي زناشويي و طلاق ، موجب بروز اختلالهاي جسماني و رواني زوجين شده اند(ساپینگتون[17]،1999؛ترجمه حسين شاهي برواتي،1382). ودر نهايت ، از جانب خانواده های ناسالم ، جامعه نيز آسيب خواهد ديد،  همه اين  امور محقق را وادار مي كند تا در پي كشف مولفه هاي  رضامندي زناشويي بوده تا بتواند عوامل آن را شناسايي كند.از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین درون/برون گرایی و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی رابطه دارد؟

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

در زندگی مشترک، غالبا به هنگام مواجهه با مشکلات احساس ناکامی تحقیرو…احساسات وهیجانات به جای عقل و منطق بر همسران غلبه میکند لذا شناخت وهدایت هیجانات برای حفظ روابط زناشویی بسیار مهم است. با توجه به پژوهش­های انجام شده درخصوص روابط همسران به نظر می­رسد که مولفه­های هوش هیجانی میتوانند در رضایت زناشویی موثر باشد.روابط صمیمانه زوجین نیاز به مهارتهای ارتباطی دارد از قبیل توجه افراد به مسایل از دید همسرانشان وتوانایی درک هم دلانه ی آنچه همسرشان تجربه نموده است وهمچنین حساس و آگاه بودن از نیازهای او(گاتمن[18] وهمکاران، 1976)  همسرانی که از خودآگاهی بالاتری برخوردارند(خویشتن داری)ودر نحوه ی ابراز احساسات و هیجانات خود نسبت به دیگران خصوصا همسرشان تسلط دارند مانع بروز بسیاری از برخوردها و سوتفاهمات در زندگی زناشویی خود می­شوند(پارسا،1387). رضايت زناشويي فرآيندي است كه در طول زندگي زوجين به وجود مي آيد، زيرا لازمه آن انطباق سليقه ها ، شناخت وي‍ژگيهاي شخصيتي، ايجاد قواعد رفتاري و شكل گيري الگوهاي مراوده است (احمدی،1382).

از آنجاييكه انتخاب همسر و انعقاد پيمان زناشويي هم نقطه ي عطفي در رشد و هم پيشرفتي  شخصي تلقي مي شود و از آنجا كه بي ترديد يكي از مهمترين تصميم هاي كه در طول زندگي خود مي گيريم انتخاب يك شريك زندگي است (برنشتاین و برنشتاین،2002؛ ترجمه سهرابی،1373) اهميت مسئله ايجاب مي كند  كه در هنگام همسر گزيني، علاوه بر عوامل عيني  نظير مذهب ، طبقه اجتماعي، نحوه لباس پوشيدن، سن، قيافه و سطح تحصيلات به عوامل زير بنايي از جمله وي‍ژگيهاي شخصيتي نيز توجه شود تا با انتخاب درست در سايه ي خشنودي و رضايت زناشويي از ازدواجي مناسب، محيطي سالم و سازنده فراهم شود كه پايه و اساس نسل هاي آينده، پيشرفت جامعه، اعتلاي فرهنگ و انتقال ارزش ها در آن  میسر گردد(دانش،1384).

با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن، شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی که پایه استحکام بخش زندگی خانوادگی است، ضروری به نظر میرسد (ثنایی و همکاران،1389). شخصیت به صورت مستقیم و به عنوان عاملی تاثیرگذار بر فرایند ارتباطی زوج ها اثر میگذارد و بالطبع رضایت زناشویی زوج ها را نیز متاثر می سازد. شخصیت یک نفرانواع معین ومتفاوتی از واکنش ها را از طرف مقابل فرامی خواند که در کل بر رضایت آن ها مؤثر است (کاگلین[19] و همکاران، 2000). هیجانات دارای کیفیت بالایی هستند به این صورت که می توانند باعث واکنش مثبت و منفی در افراد شوند (گروس[20]،1998). بنابراین اگر رفتارهای شخصیتی بالاخص درون /برونگرایی و نحوه صحیح ابراز احساسات را جزو معیارهای اولیه انتخاب همسر قرار دهیم، بدون شک بسیاری از مشکلات رفتاری و مشکلات مشابه به خودی خود ازبین می رود.همچنین با ارتقا سطح رضامندی زناشویی از رضایت از زندگی، افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالی و خدمات اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی خواهند پرداخت و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد (ثنایی و همکاران،1389).

1-4-هدف های پژوهش:

هدف اصلی:

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون گرایی/برونگرایی با رضایت زناشویی می باشد.

هدف های فرعی:

1- بررسی رابطه ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی.

2-بررسی رابطه درون/برون گرايي زوجین با رضایت زناشویی.

3- رابطه ميان درون/برون گرايي و ناگويي.

1-5-فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی پژوهش: تعامل درون/برون گرایی و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی رابطه دارد.

فرضیه های فرعی پژوهش:

1- ميان درون/برون‌گرايي و رضايت زناشويي رابطه وجود دارد.

2- ميان ناگويي هيجاني و رضايت زناشويي رابطه وجود دارد.

3- ميان درون/برون‌گرايي و ناگویی هیجانی رابطه وجود دارد.

1-6-متغیرهای پژوهش:

متغیر مستقل(پیش بین): ناگویی هیجانی، درون گرایی/ برون گرایی.

متغیر وابسته(ملاک): رضایتمندی زناشویی.

متغیر کنترل: سن، میزان تحصیلات.

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

تعریف مفهومی درون/برون گرایی:

درون گرايي:ويژگي خُلقي است كه با ديدگاه دروني ذهني همراه بوده و فرد دورن گراآمادگي بيشتري براي خود داري و تسلط بر نفس از خود نشان مي‌دهد. اين افراد كمتر تمايل به حضور در جمع دارند و و بيشتر دقت خود را به مطالعه و فعاليت هاي ذهني انفرادي مي‌گذرانند(آیزنک[21]، 1947،به نقل از فیست و فیست،2002،ترجمه سیدمحمدی،1391).

برون گرايي:ويژگي خُلقي است كه با ديدگاه عيني و خارجي مشخص شده و با فعاليت عملي بالاتري همراه است، افراد برون‌گرا از آمادگي كمتري براي تسلط بر نفس خويش برخوردارند(آیزنک، 1947،به نقل از فیست و فیست،2002،ترجمه سیدمحمدی،1391).

تعريف عملياتي :

منظور از درون/برون‌گرايي در اين پژوهش نمره‌اي است كه آزمودني ها از پاسخ به 24 گویه ی مولفه ی درون/برونگرایی پرسشنامه شخصيتي آيزنک به‌دست مي‌آورند،نمره خام آزمودنی ها از 0 تا 24 متغیر می باشد که پس از تبدیل به نمره درصدی،نسبت به 50 سنجیده می شوند که نمره ی بالای 50 معرف برون گرایی و نمره کمتر از 50 معرف درون گرایی است.

تعریف مفهومی ناگويي هيجانی[22]:

ناتواني در پردازش شناختي اطلاعات هيجاني و تنظيم هيجانها ناگويي هيجاني ناميده مي شود.(بگبي و تيلور[23]،1997، تيلور،2000 ، تيلور و بگبي ،2000 ، لين،آهرن،كوارتز  وكاستياك[24]،1997؛ به نقل از بشارت،1386) ناگويي هيجاني سازه اي است چند وجهي متشكل از دشواري در شناسايي احساسات و تمايز بين احساسات و تهييج هاي بدني مربوط به انگيختگي هيجاني ،دشواري در توصيف احساسات براي ديگران ،مديريت تجسم محدود كه برخسب فتو خيال پردازي ها مشخص مي شود ،سبك شناختي(غير تجسمي) ،عمل گرا و واقعيت مدار  يا تفكر عيني (تيلور و بگبي ،2000 ، سيفنوس[25]،2000؛ به نقل از بشارت، 1386).

[1]. Marital satisfaction

[2]. Gelles

[3]. Sifneos

[4]. Kreitler

[5] . Sanderson & Evanse

[6] .persanality

[7] . Coaghlin,Huslax,Houts

[8] -Greef

[9]-Alexy

[10] -Timus

[11] -Campos,Chiva,Moreau

[12] -Krystal

[13] -Stanley

[14] -Yam

[15] -Sanderson

[16] -Breshtain

[17] -Sapuington

[18] .Gattman

[19]. Coughlin

3 -Grass

[21] -Eysenk

[22]-Alexithymia

[23]– Bagby&Taylor

[24]-Kaszniak

[25] -Sitneos

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
 • پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
 • پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل
 • پايان نامه بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122