پايان نامه رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش    1
1-1- مقدمه:    2
1-2- بیان مسئله :    4
1-3- سئوال اصلی تحقیق:    7
1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق :    7
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق:    7
1-5- اهداف تحقیق :    9
1-6- فرضیه های اصلی :    9
1-7- تعریف اصطلاحات :    9
1-8- تعاریف عملیاتی :    11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    13
2-1- پيشينه تحقيق:    14
2-2- مفهوم نگرش مذهبی :    17
2-3- مفهوم بهزیستی روانشناختی:    19
2-4-1- مدل تعادل پویا :    22
2-4-2- الگوی ویسینگ و وان ایدن  :    23
2-4-3- نظریه ناهمخوانی رضایت :    23
2-4-4- نظریه هدف غایی :    24
2-5- ابعاد بهزیستی روان شناختی :    24
2-5-1- پذیرش خود :    25
2-5-2- هدفمندی در زندگی:    25
2-5-3-رشد شخصی :    25
2-5-4- تسلط بر محیط :    26
2-5-5- خود مختاری :    26
2-5-6- روابط مثبت با دیگران :    27
2-6- مفهوم فرسودگی شغلی :    27
2-7- مروری بر مطالعات انجام شده داخلی :    29
2-8- مروری بر مطالعات انجام شده خارجی :    31
2-8- رابطه ایمان و مذهبی بودن :    35
2-9- ویژگیهای افراد مذهبی :    36
2-10- رابطه مذهب با بهزیستی روانشناختی :    41
2-11- رابطه مذهب با فرسودگی شغلی :    43
2-12- رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی :    45
2-13- انواع جهت گیری مذهبی :    45
2-14- آثار نگرش مذهبی بر زندگی :    47
فصل سوم: روش تحقيق    51
3-1- طرح تحقیق    52
3-2- جامعه آماری    52
3-3- حجم نمونه    52
3-4-  قلمرو تحقيق:    53
3-5- مراحل اجرای تحقیق    53
3-6-  متغیرهای تحقیق    53
3-7-  روش و ابزارجمع آوری داده ها    53
3-8- روش اجرا    54
3-9- پرسشنامه ها :    54
3-10- روایی وپایایی پرسشنامه    55
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات    59
4-1- تجزيه و تحليل اطلاعات:    60
4-2- بخش اول آمار توصیفی    60
4-3- توصیف وضعیت جمعیت شناختی (دموگرافیک نمونه)    61
4-3- آمار استنباطی:    69
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    73
5-1- نتيجه گيري:    74
5-2- بحث در مورد یافته ها در پرتو پژوهشهای پیشین :    75
5-3- محدودیتها :    80
منابع    85
پیوستها    95

منابع:

آریان پوران، سعید.(1390). اثر بخشی آزمون‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی و تاب‌آوری جانبازان شیمیائی، پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی ، دانشگاه محقق اردبیلی .

آزموده، پوران.(1386).رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان، مجله     روانشناسی، 11(1)،صص 60-74.

احمدی،خدابخش، علی فتحی آشتیانی ،علی رضا عرب نیا.(1385). بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشوئی ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ،ش5، ص55..

امانتی، لوئیز،علامی، مه لقا، شکرابی، شعله ، حقانی ، حمید ، رمضان زاده ، فاطمه .(1388). کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نا بارور ،نشریه پرستاری ایران، جلد21، ش 56 ، صص 31-26 .

امیری ،ریحانه.(1384).رابطه عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان ،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا .

الماسی فرد ،محمد رسول.(1388). بررسی رابطه معنویت کاری با فرسودگی شغلی کارکنان مدارس،پایان نامه کارشناسی ارشد.

بیرامی، دکترمنصور،نقدی، حجت الاسلام اصغر،اسماعیلی انامق،بهمن.(1391).دوفصلنامه علمی پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی وقدرت نرم دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)،س2،ش5،صص138-119.

بابلی بهمنی ،عزیزالله.(1387).بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران دبیرستانهای شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران .

بهرامی، محمد.(1390). مقایسه رفتارهای اجتنابی ، تنظیم شناختی هیجان و ادراک از خود در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی .

بخشی پور،دکترعباس.(1387).مقاله،رابطه رضایت از زندگی،سبک مسئله گشائی و نگرش مذهبی با سلامت روانی،فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،س3،ش4.

جیمز، ویلیام.(1981). دین وروان، ترجمه مهدی قائنی(1372)،تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

جعفری،محمدتقی.(1383).فرهنگ سازمانی ،انتشارات علمی فرهنگی تهران.

جمالی، فیروزه.(1382).بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با احساس معنا بخش بودن زندگی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاههای تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا .

جوادی آملی،عبدالله.(1380).انتظارات بشر از دین ،محقق محمدرضا مصطفی پور،قم اسراء.

حسینی طهرانی، آیت الله حاج سید محمد حسین.(1387). معاد شناسی،جلد دوم،انتشارات علامه طباطبایی ، مشهد مقدس .

خدابخش،محمدرضا،منصوری،پروین. (1389).مقالهاثر بخشی آموزه های دینی بر کادر درمان،مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی مشهد.

خدایاری فرد،محمد، غباری بناب، باقر، شکوهی یکتا، محسن .(1381).گستره پژوهشهای روان شناختی در حوزه دین ،فصلنامه اندیشه ورفتار ،س6،ش4،صص53-45.

دبیری نژاد، مریم. (1387).رابطه اعتقادات مذهبی با میزان اضطراب ،افسردگی وپرخاشگری در دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان امیدیه.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

دلاور،علی.(1387).آمار واحتمالات ،چاپ هفتم،انتشارات علامه طباطبائی.

ساعتچی،محمود،کامکاری،کامبیز،عسگریان،مهناز.(1389).آزمونهای روانشناختی ،تهران ،نشر ایران.

شریفی،طیبه،مهرابی زاده ،هنرمند،مهناز .(1385) .رابطه نگرش دینی با افسردگی،اضطراب و پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،مجله پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی دانشگاه اصفهان.

صحرائیان، علی، غلامی، علی رضا، وامیدوار، بابک.(1390). مقاله رابطه نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،اافق دانش س7،ش1،صص74-69.

طباطبایی،سید محمد حسین. (1425).تفسیر المیزان ،قم ،مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه    قم .

عسگری،پرویز،صفرزاده،سحر.(1392).مقاله،مجله دانش وپژوهش درروانشناسی کاربردی س14،ش1.

Allport ,GW.(1963). Behavioral science, religion, and mental health, J Relig Health;2: 187-97.

Alparslan ,O,Doganer, G.(2009). Relationship between levels of burnout of midwives who work in Sivas, Turkey province center and identified sociodemographic characteristics. International Journal of Nursing and Midwifery; 1: 019-028

Addington-Hall, J. (2004). Spiritual needs in health care, British Medical Journal, 329,123-124.

Azimi ,H. Zarghami ,M A.(2002). Study On23Religious Confronting And Rate Of Anxiety

Among Medical Sciences Students in 1999 –2000. J Mazand Univ Med Sci;12(34):37(persian)

Arefi M, Ghahramani M, Taheri M.(2010). Levels of burn out and its relationship with certain demographicfactorsamong faculty members of Shahid Beheshti University. Journalof Applied Psychology.; 4(2(14) ): 72-86

Bahugra ,D.(2010).Commentary;Religion,religious attitudes and suicide. International journal of Epidemiology, 39(6),1496-1498.

Bier man,C. & Alex,D.(2006). Does Religion Buffer the effects of Discrimination mental health?   Differing effect by race. Journal for the Scientific Study of Religion; 45(4):551-565.

Brown, P. H & B. Tierney .(2009).”Religion and Subjective Well-Being among Elderly in China”, Journal of Socio-Economics 38, pp.310-319

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بین معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد اجرا شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری همه معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد در سال تحصیلی 92-93 بودند.تعداد معلمان 1740 نفر بود که از بین آنها 95 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزارهای سنجش پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج داده‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان رابطه معناداری وجود دارد طوری که افزایش نگرش مذهبی باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش فرسودگی شغلی در معلمان می‌شود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نگرش مذهبی پیش بینی کننده مناسبی برای بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان است.

کلید واژه ها: نگرش مذهبی، بهزیستی روان شناختی، فرسودگی شغلی، دبیران شاغل.

فصل اول کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه:

امروزه آموزش و پرورش سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اهمیت و نقش تعلیم وتربیت، به خصوص در ابعاد اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه،ضروری است در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش و سلامت نیروی انسانی، فعالیت های اساسی صورت گیرد تا از به هدر رساندن سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری شود. اگر مراکز آموزش و پرورش از راهبردهای مناسب ومفید برای افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرسنل خود استفاده کنند و دبیران در فضایی آرام و عاری از فشارروانی و استرس به امر خطیر تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم بپردازند،می توان به سلامت روانی و جسمی پرسنل شاغل در آموزش و پرورش و در نهایت کارآیی و اثر بخشی سازمانی نیز دست یافت .

اعتقاد به دین و مذهب برای آدمی موهبتی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح  میکند ،به عقل وی روشنگری می بخشد ،بر اراده تأکید دارد، و آن را می پروراند، به آدمی کمک می کند تا به فرمانهای عقل گردن نهد،نیازهای اساسی روح به ویژه نیاز به عشق و جاودانگی را تحقق می بخشد ومذهب به عنوان یک محافظ در برابر فشارهای روانی عمل می کند ویکی از گروههایی که نقش مهمی برای آینده وتعالی کشورها دارند معلمان می باشند که به صورت طبیعی فشارهای روانی زیادی در این شغل را تجربه می کنند وبی تردید این فشارهای روانی ناشی از مسائل کاری ومحیط تدریس ،تأثیر منفی بر بهزیستی روانشناختی وجسمانی آنها خواهد داشت ونگرش مذهبی قوی می‌تواند به عنوان یک ضربه گیر مناسب در برابر این فشارها عمل کند(باهوگرا[1]،2010) .

داشتن هدف و تعیین آن در زندگی از مهمترین موضوعات دینی ، مدیریتی ، فلسفی و روانشناختی بشمار می آید .پژوهشگران زیادی به هدفدار بودن در زندگی تأکید داشته اند .سازمان بهداشت جهانی بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط محققین به طور رسمی اعلام کرد که پتانسیل ها و توانشهای دینی مذهبی را باید بکار گرفت تا سلامت روانی افراد ارتقاء یابد (غدیری و جان بزرگی ،2009).

در مورد تأثیر و اهمیت اعتقادات دینی بر سلامت روان  و سلامت جسم از گذشته تا کنون بحث های زیادی صورت گرفته است و در سالهای اخیر روانشناسان به نقش دین در تأمین سلامت روان و درمان بیماریهای روانی توجه ویژه ای داشته اند . آنها معتقدند درایمان به خدا و نگرش مذهبی نیروی خارق العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سختی های زندگی او را کمک می کند و از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمان ما در معرض ابتلا به آن هستند دور می سازد (جوادی آملی،1380).

در آموزش و پرورش و به طور اخص در مدارس ،عنصر انسانی جایگاهی خاص دارد و در بین افرادحاضر در مدرسه،می توان گفت که معلمین مهم ترین نقش را بر عهده دارند.معلمان به خاطر نقش حساسی که دارند از طرف مدیران،والدین ،دانش آموزان ،نهادهای سیاسی-اجتماعی و گروه های رسمی و غیر رسمی موجود در مدرسه تحت فشار هستند .به علاو ه آنان با مشکلات عدیده ی دیگری در داخل و خارج از مدرسه روبه رو هستند.با افزایش روزافزون مسئولیت مدارس و پیچیده ترشدن محیط آن ها از معلمان مدارس انتظار می رود که فعالیتشان را در سطحی بسیار گسترده تر از قبل به انجام برسانند.این انتظار روزافزون آنها را تحت فشار دائمی قرار داده است.این فشار اگر بیش از اندازه باشد ، سلامت و آسایش شخصی معلمان را به خطر می اندازد و آنها را دچار استرس می کند ودر اثر فشارهایی که بر آنها وارد می شود ، پس از مدتی از توان و انرژی اولیه این نیروی مهم کاسته  شده و موجب فرسودگی آنان می گردد(بهمنی،1387).

ازطرف دیگر اعتقادات مذهبی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در زندگی انسان مطرح بوده و می‌تواند در سلامت روانی وبهزیستی روانشناختی او تأثیر گذار باشد.

بهزیستی روانشناختی دارای مقیاسهائی است که همگی سه مشخصه کلی دارند: اول اینکه درونی هستند؛ یعنی در درون تجربه فرد قرار می گیرند، دوم اینکه بهزیستی روانشناختی اندازه گیریهای مثبت راشامل می شود، از این نظر با اندازه گیریهائی مثل بهداشت روانی که با فقدان مولفه های منفی تعریف می شود تفاوت دارد. سوم اینکه اندازه گیریهای بهزیستی روانشناختی نوعأ سنجش کلی از تمام جوانب زندگی یک شخص را شامل می شود گرچه می توان خلق یا رضایت را درون حیطه خاصی سنجید، تأکید معمولأ روی قضاوتی یکپارچه از زندگی شخص است بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد استعدادهای واقعی هر فرد تعریف می شود وافزایش ظرفیت حالتهای مثبت و کاهش حالتهای منفی به عنوان بهزیستی بهینه تعریف می شود و ارتقای سطح بهزیستی روانشناختی یکی از اهداف  روانشناسی در قرن حاضر محسوب می شود.(کمبل[2]،1981/به نقل از صحرائیان ،1390)

فرسودگی شغلی در معلمان هم از جنبه های منفی شغل معلمی مثل بی انضباطی دانش آموزان و فقدان علاقه آنها به تحصیل و کلاسهای پر ازدحام و نقل و انتقال اجباری معلمان و حقوق ناکافی و عدم وجود مدیران و والدین حمایت کننده ایجاد می شود و این حالت به صورت علائم جسمانی چون سردر، زخم معده و عوامل روانی مثل افسردگی یا عوامل رفتاری مثل افت کاری و غیبت ظاهر می شود .معلمانی که از فرسودگی شغلی رنج می برند، از لحاظ هیجانی خسته اند، انگیزه ی کار در آنها کم است، افسرده هستند و انرژی و شور وهیجان اندکی برای انجام دادن کارها دارند. فرسودگی شغلی نه تنها در زندگی حرفه ای معلمان تأثیر دارد، بلکه زندگی شخصی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. معلمان فرسوده نسبت به دیگران رفتار منفی پیدا می کنند، اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و به سبب احساس بی کفایتی و کاهش توانایی در انجام دادن کارها، تصمیم به ترک کار خود می گیرند(اسپکتور[3]، 2004).

تحقیقاتی که از دهه 1970 در زمینه استرس و فرسودگی شغلی معلمان آغاز شده است حاکی از آن است که تعداد معلمانی که شغل خود را ترک می کنند در حال افزایش است. از دلایل مهم ترک شغل در این قشر، فرسودگی شغلی است و این خسارتی بزرگ برای سرمایه گذاری های مادی و هدر رفتن استعدادهای دانشگاهی است اولین آسیب فرسودگی شغلی، رنج بردن از فرسودگی بدن است. افرادی که به آن دچار می شوند، اصولاً دارای انرژی کم و احساس خستگی بیش از حد هستند و برخی از نشانه های فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی را به طور فراوان گزارش می‌دهند. از آثار دیگر آن، فرسودگی عاطفی می باشد که از نشانه های آن می توان افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود، وجود نگرش های منفی به خود، شغل، سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی را نام برد و سرانجام اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی را گزارش می کنند. (دسی[4]، 2006).

1-2- بیان مسئله :

شناسايي منابع موجود در هر زمينه تحقيقي كه از آن به پيشينه يا سابقه تعبير مي‌شود، اقدام اساسي در انجام هر پژوهش به حساب مي‌آيد. آگاهي از دغدغه‌هاي فكري ديگران، اطلاع از نوع رويكردهاي موجود به بحث، پرهيز از كارهاي موازي و تكراري، دستيابي به منابع و متون لازم و … از جمله ثمراتي است كه اين مهم بدست می دهد. در زمينه تربيت ديني اشاره به اين نكته لازم است هر چند تربيت ديني در سالهاي اخير بر سر زبانها جاري است و صفحاتي از مجله‌ها،‌كتابها را به خود اختصاص داده است و حتي همايشهايي در اين زمينه برگزار شده است ولي تربيت ديني و مفاهيم مربوط به آن حوزه‌اي بكر و ناکاويده است. اگرچه تعدادي از مقالات و طرح‌هاي پژوهشي در اين زمينه وجود دارد اما تحقيق كامل و مستقلي در ارتباط با موضوع تحقيق وجود ندارد اگر هم مطالعاتي انجام شده نادر مي‌باشد. درسالهای اخیر پژوهشهای زیادی در حیطه مذهب صورت گرفته است و در این تحقیقات ارتباط مذهب با متغیرهای دیگر مانند :سازگاری تحصیلی ،فرسودگی شغلی،ارتکاب جرم، سلامت روانی، خود تنظیمی، مقابله با بیماری‌های لاعلاج، روابط زناشوئی،شادکامی،بهزیستی روانشناختی وغیره بررسی شده است .همچنین این پژوهشها بر روی گروههای اجتماعی مختلف مثل پرستاران ،دانشجویان،معلمان،کارکنان ادارات، سالمندان، دانش‌آموزان و غیره انجام گرفته است .گرچه یافته ها ومطالعات مختلف به بررسی اثرات متغیرهای معنوی و مذهبی بر روی بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بر روی بعضی از گروههای اجتماعی پرداخته اند ولی مطالعه ای که به بررسی هر سه متغیر در قالب یک مطالعه در مورد معلمان پرداخته باشد یافت نشد.به همین علت این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین مذهبی بودن معلمان مرد با بهزیستی روانشناختی  و میزان فرسودگی شغلی آنها می باشد .

روانشناسی دینی که عبارت است از مطالعه مذهب و پدیده های مذهبی با استفاده از مفاهیم روانشناسی، اشاره به این دارد که مذهب و واقعیات روانشناسی از یکدیگر تأثیر می پذیرند. در حیطه روانشناسی دینی، تمایل فزاینده ای وجود دارد که چشم اندازهای تئوریکی، به واسطه پژوهشهای تجربی حمایت شود (نصیحت کن ،1389).از این رو افزایش سئوالاتی در زمینه های گوناگون نظیر میزان مذهبی بودن ،نیاز به مذهب ،تأثیر دین در سلامت جسم و روان ،تأثیر مذهب در کاهش استرس و فرسودگی شغلی ویا افزایش بهزیستی روانشناختی با درجه مذهبی بودن بسیار چشمگیر بوده است .

دریک مطالعه طولی ارتباط بین دینداری وسلامت روانی در دانشجویان مرد دانشگاه هاروارد بررسی شد که نشان داد دینداری با بهزیستی روانشناختی ،جسمانی و اجتماعی آزمودنیها ارتباط مثبت معنی داری دارد و دین به عنوان بزرگترین منبع سلامت روان به ویژه در افرادی که دارای منابع شخصی وحمایتهای اجتماعی اندکی هستند یاد می شود(وایلانت[5] ،2008).

بسیاری از پژوهشگران معتقدند ،معنویت به زندگی انسان معنا و هدف می دهد و مذهب نیز نمودی از معنویت است و بسیاری از افراد معنا را درعقاید مذهبی پیدا می کنند که این اعتقاد به آنها در درک و فهم رنج ،معنا و هدف به آنها کمک می کند و به افراد برای دست وپنجه نرم کردن با بی ثباتی و ناپایداری زندگی یاری می رساند(پاچالاسکی[6]،2004).

فهم فرسودگی شغلی به فهم انگیزه آن کمک می کند ،چرا باید افراد دست اندر کار خدمات انسانی مثل پرستاران ،پزشکان و معلمان که سالها کارشان را با فدا کاری دنبال کرده اند ناگهان از پای در آیند! این افراد بسته به نوع نگرش و اعتقاداتی که به کار یا اهدافی که دارند رفته رفته و به تدریج از کار شکوه کرده و احساس بی ارزشی و افسردگی می کنند و بعد از آن بی علاقگی به کار فرا می رسد .بنا براین افرادی که ممکن است با بیشترین شور و اشتیاق وارد کار شوند اغلب بیشترین دلسردی را تجربه می‌کنند.(ساراسون[7]،1991/به نقل از یگانه ،1392).

مطالعات نشان داده است که نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی وافسردگی به ترتیب پیش بینی کننده های خوبی برای عملکرد تحصیلی هستند و بین میزان عمل به باورهای دینی و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ یعنی با افزایش عمل به باورهای دینی میزان شادکامی دانشجویان افزایش می یابد و بین جهت گیری مذهبی بیرونی وشادکامی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ یعنی هر چقدر جهت گیری مذهبی بیرونی افزایش یابد میزان شادکامی دانشجویان کاهش می یابد و بین میزان عمل به باورهای دینی و جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد(نصیحت کن،1389).

فرسودگی شغلی دارای اثرات گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از :کاهش عملکرد که در آن فرد نمی تواند از تمام یا قسمت اعظم توان ،استعداد و انرژی جسمی روانی خود برای انجام کار استفاده کند وتلاش او  برای یافتن مشاغل جدید  در کنار شغل اصلی افزایش می یابد .در مطالعه ای که توسط هانگتوچن [8]در سال 1996بر روی صدها معلم صورت گرفت ،مشخص شد که معلمان در معرض فرسودگی شغلی به دنبال حرفه دیگری هستند وهر چقدر درجه فرسودگی شغلی معلمان بالاتر بود بیشتر به دنبال مشاغل دیگر و تغییر کار خود بودند (هانگتوچن ،2007).

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان مذهب را به عنوان یک  نیروی مؤثر در کاهش فشارهای روانی و گرایش به فساد و همچنین افزایش رضایتمندی از زندگی دانسته اند .نتایج پژوهش دیگری  بر روی گروهی از افراد میانسال در آمریکا نشان داد،احتمال اقدام به انتحار و رنجهای هیجانی در افرادی که تمایل به فعالیتهای مذهبی در هفته یا در ماه یا مناسبتهای خاصی دارند ،به شکل معنا داری بسیار کمتر از کسانی است که هرگز مشارکت مذهبی نداشته یا کمتر دارند (ساعتچی،1389).

بنابراین پدیده رایج محیط های شغلی امروزی موضوع فرسودگی شغلی است و آن به فشار روانی در کار مربوط می شود. لذا از آنجائی که مهم ترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد ومعلمان مهمترین منبع سازمان آموزش و پرورش می باشند باید به این امر توجه کافی نمود که چه عواملی از فرسودگی شغلی معلمان  پیشگیری کرده و به بهزیستی روانشناختی در سطح بالادر آنها می انجامد و بر اساس نتایج مطالعات زیادی که درحیطه نگرش مذهبی و ارنباط آن با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در گروههای مختلف صورت گرفته است می توان  با شناخت منابع و عوامل زمینه ساز فرسودگی شغلی و با آموزش روشهای مقابله ای به افزایش اثر بخشی فعالیت های افراد در سازمان مربوطه افزود و سنگ زیر بنای سلامتی بیشتر و بهزیستی روانشناختی بالاتر را بنانهاد .

1-3- سئوال اصلی تحقیق:

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود دارد ؟

متغیرپیش بین (مستقل) نگرش مذهبی و متغیرهای وابسته بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی می باشند.

1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق :

آیا بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد ؟

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق:

آموزش و پرورش در جامعه از مهمترین نهادهای یک کشور محسوب می شود کارکردهای مهم آموزش پرورش ما را ملزم می کند که توجه خاص به آن مبذول داریم از یک سوتوسعه کشورها را باید مرهون یک آموزش پرورش قوی دانست و این آموزش پرورش را چیزی جز نیروی انسانی حرفه ای و متخصص قدرت نمی بخشد و این نیروی انسانی التزامات و ویژگیهای خود را می طلبد با این رویکرد معلم به عنوان نیروی حرفه ای مهمترین نفش را در سازمان آموزش پرورش به عهده دارد در برنامه های سلامت وایمنی معلمان باید به سلامت روان معلمان توجه خاص نمود زیرا شغل معلمی بنا بر ماهیت خود از جنبه روانی آسیب پذیری بیشتری را نشان می دهد پژوهشها حاکی از آن است که شغل معلمی یکی از مشاغل پر استرس است و پیامد مهم در معرض استرس قرار گرفتن فرسودگی شغلی است (فولادوند،1389). در نتیجه یک معلم که دچار فرسودگی شغلی بالا باشد نمی تواند خواسته های ما را برآورده کند و به امر آموزش و پرورش فرزندان اجتماع بپردازد

[1] – Bahugra,D.

[2] – Cambel. S.

[3] – Spector, A.

[4] – Descy,E.

[5] – Vaillanta,G.T.

[6] – Puchalaski,C.M.

[7] – Sarasune,D.

[8] – Hongtuchen,C.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان کارمند
 • پايان نامه ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه
 • پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروريس و نگرش مذهبي با تاب آوري دانش آموزان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122