پايان نامه رابطه هوش اخلاقي و مهارت هاي اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه هوش اخلاقي و مهارت هاي اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 152 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه هوش اخلاقي و مهارت هاي اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسئله 5
اهمیت و ضرورت 8
اهداف تحقیق 11
هدف اصلی 11
اهداف فرعی 11
فرضیه های تحقیق 11
فرضیه اصلی پژوهش 11
فرضیه های فرعی 11
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 14
مبانی نظری پژوهش 14
اصول ضروری هوش اخلاقی 16
ابعادهوش اخلاقی ازدیدگاه لنیک و کیل 17
مؤلفه های هوش اخلاقی لنیک وکیل ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین(ع) 17
نکاتی برای ایجاد هوش اخلاقی 19
انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی 21
مهارت های اجتماعی 22
مفهوم مهارت های اجتماعی 22
ویژگی های رفتاراجتماعی 26
عوامل مؤثر در اجتماعی شدن 27
مهارت هاي اجتماعي پايه 31
مراحل آماده سازي مهارت هاي اجتماعي 31
اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی 32
خصوصیات افراد دارای مهارت های اجتماعی 33
علل نقص در مهارت‌های اجتماعی 33
روش های آموزش مهارت های اجتماعی 34
رویكرد جدید در تدریس مهارت‌های اجتماعی 35
برخی از مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی 37
نظر قرآن در مورد اجتماعی بودن انسان 40
عملکردتحصیلی 42
مفهوم عملکرد تحصیلی 42
عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی 42
انگیزه پیشرفت تحصیلی 45
عوامل تأثير گذار بر پيشرفت تحصيلي 46
نظریه های پیشرفت تحصیلی 52
پیشینه تحقیق 53
تحقیقات داخلی 53
تحقیقات خارجی 56
جمع بندی و مدل پژوهش 58
مدل مفهومی پژوهش 59
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق 61
جامعه و نمونه آماری تحقیق 61
اطلاعات دموگرافیک 62
ابزارهای گردآوری داده ها 63
1- پرسشنامه هوش اخلاقی 63
2- مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون 64
3- پرسشنامه عملکرد تحصیلی 65
روش تجزیه و تحلیل داده ها 66
ملاحظات اخلاقی 66
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه 68
میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه 69
یافته های استنباطی پژوهش 71
فرضیه اصلی پژوهش 71
فرضیه های فرعی 73
یافته های جنبی پژوهش 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 80
خلاصه پژوهش 81
بحث و نتیجه گیری 82
موانع و محدودیتها 87
الف) محدودیتهای در اختیار محقق 87
ب)محدودیت های خارج از کنترل محقق 87
پیشنهادات 88
پیشنهادهای کاربردی 88
پیشنهادهای پژوهشی 89
منابع و مأخذ: 90
منابع فارسی 90
منابع انگلیسی 93

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

ابطحی، معصومه السادات وندری، خدیجه، (1390)، رابطه خلاقيت و سازگاري اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهر زنجان، فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي، شماره10، 15-28.

اخلاقی، فرشاد، (1378)، بررسی و مقایسه بین علاقه‌ي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، پایان‌نامه‌ي کارشناسی ارشد، دانشکده‌ي علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

بيابانگرد، اسماعيل، (1382)، روش های پيشگيری از افت تحصيلی، تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

بدار، لوك و ديگران، (1388)، روان شناسي اجتماعي، (ترجمه، دكتر حمزه گنجي)،‌ تهران: نشر ساوالان.

پورکریمی، جواد، (1388)، مقایسه رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموختگان کشاورزی خود اشتغال و غیر خوداشتغال، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 51، 155-175.

توسلي، غلامعباس، (1385)، نظريه هاي جامعه شناسي، تهران: انتشارات سمت.

حرانی، شیخ ابومحمد، (1385)، تحف العقول عن آل رسول(ص)، قم: انتشارات آل علی.

روشه، گي، (1386)، جامعه شناسي تالکوت پارسونز، (ترجمه عبدالحسين نيك گهر)، تهران: نشر تبيان.

ریتزر،جورج، (1374)، نظریه های جامعه شناسی دوران معاصر، تهران: نشر علمی.

 

شریفیان، اکبر،(1381)، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد، فصلنامه‌ي علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 15و 16.

 

عابدی، احمد، عریضی، حمیدرضا و سبحانی نژاد، مهدی، (1384)، بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های شخصیتی آن ها، دوماهنامه علمی –پژوهشی دانشگاه شاهد،سال12، شماره12، 29-38.

 

گرث، هانس وسي رايت، ميلز، (1386)، منش فرد و ساختار اجتماعي، (ترجمه، اكبر افسري)، تهران: نشر آگه.

گلاب‌زاده، سیدمحمدعلی، (1385)، پژوهش تحلیلی در زمینه‌ي اُفت تحصیلی، چهارمین دوره‌ي مقاله‌نویسی علمی،  اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

لیوارجانی، شعله وغفاری، سارا،(1390)، بررسي رابطه هوش هيجاني و مهارتهاي اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبريز در سال تحصيلي 89-1388، نشریه علوم تربيتي، شماره9، 71-88.

 

مژدگان، سپیده و نجفی، مینا، (1390)، بررسی رابطه آموزه های دینی توسط والدین با پرورش هوش اخلاقی کودکان سنین 6 تا 12 سال شهر تهران 1389-1390، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری.

متسون، جانی واولندیگ، توماس، (1384)، بهبودبخشی مهارت های اجتماعی کودکان: ارزیابی وآموزش، ( ترجمه، احمد به پژوه)، تهران: انتشارات اطلاعات.

وست‌وود، پيتر، (1381)، آموزش و پرورش كودكان با نيازهاي ويژه: روش‌هاي منطقي براي آموزش به كودكان داراي نيازهاي ویژه، (ترجمه، شاهرخ مكوندحسيني)، تهران: انتشارات رشد.

یوسفی، علیرضا، قاسمی، غلام رضا و فیروزنیا، سمانه، (1388)، ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،سال9، شماره1، 79-84.

 
منابع انگلیسی

Amanda, W., & etal, (2008), Improving the Social Behavioral Adjustment of Adolescent: The Effectiveness of Social Skills Group Intervention, Journal child and family studies.

Amato PR. Studying marital interaction and commitment with survey data. Available from:

Anderson, J. G., (2004), Stability and change among three generations of Mexican – American: Factors affecting achievement,  American Educational Research Journal, Vol.14, Pp.285 -309.

Beheshtifar M, Esmaili Z, Nekoie.Moghadam M. (2011). Effect of moral intelligence on leadership. Eur J Econ Finan Admin Sci; 43: 1-7

Borba, M.,(2005),The step-by-step plan to building moral intelligence, Nurtuing Kids Heart & Souls, National Educator  Award, National council of self-esteem.Jossey-Bass

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقيقات توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز كه در سال تحصيلي 93-92 مشغول به تحصيل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد و به شيوه نمونه گيري صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب گردیده است .و از سه پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005)، مهارت­هاي اجتماعی ماتسون (1983) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) استفاده گردیده و با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد و نمودار و روش­های آمار استنباطی مانند همبستگی، رگرسیون، تی نمونه­های مستقل و تحلیل واریانس تحلیل گردید.  یافته های پژوهش نشان داد بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معني دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد هوش اخلاقی به جز راستگویی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد مهارت اجتماعی (مهارت اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همسالان) با عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد. اما رابطه بین دو بعد رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی با عملکرد تحصیلی معنی دار ولی منفی می­باشد

 

واژگان کلیدی: هوش اخلاقی، مهارت های اجتماعی، عملکرد تحصیلی دانش آموزان.

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و به همین دلیل ازلحظه تولد تا آخرعمردراجتماع به سر می برد ودائما درتعامل با انسان های دیگر می باشد. اودریافته است که درجمع بودن می تواند مشکلات اورا مرتفع نماید وبه همین منظورهمواره یادمی گیرد که چگونه بایستی درجمع زندگی کندونیازهای خودرا ارضا نماید. بنابراین لزوم آموزش مهارت های اجتماعی درزندگی فرد مطرح می شود. این که چگونه و با چه کیفیتی درجمع حضور یابد و رفتارهای گروهی مناسب ازخود نشان دهد. موضوع مهارت های اجتماعی کودکان بخشی از مسئله اجتماعی شدن آن هاست (سلیمانی و همکاران،1388).

از بین تمامی سازمان هایی که نقش کلیدی در اجتماعی کردن افراد دارند، مدرسه اولین جایگاه رسمی تجربه اجتماعی کودکان است و در این زمینه نقش تعیین کننده دارد. اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود. بنا به تعریف، مهارت های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی بینجامد (ابطحی و ندری،1390).

مهارت های اجتماعی، مجموعه توانمندي هايي است كه موجب موفقيت در زندگي اجتماعي فرد مي شود. هر فرد براي زندگي موفق در يك جامعه، علاوه بر مهارت هاي فردي به مهارت هاي ديگري نياز داردكه از آن به نام مهارت هاي اجتماعي ياد مي كنند. مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند (ماتسون وبویسجولی[1]،2008؛ به نقل ازپورمختار،1392).

فقدان مهارت های اجتماعی موجب چالش های اخلاقی برای افراد می شود. رشد اخلاقی حاصل تعامل بین طبیعت و تربیت است. اخلاق در نتیجه تعامل عواملی مانند نظرات والدین، روش های

انضباطی و همچنین انتخاب ها و اختیارات خود کودکان شکل می گیرد. کودک از تجارب اولیه خود برای تشخیص درست از غلط بهره می گیرد. در عین حال هنگامی که نیاز به تربیت و پرورش دارند، والدین به طور متعادل نیازهایشان را برآورده می سازند، بدین ترتیب یاد می گیرند در زندگی مقررات را بپذیرند و یاس ها را تحمل کنند. دوست داشتن افراطی و برآوردن نیازها صرف نظر از خواسته ها و نیازهای کودک، او را لوس می کند. این سبب می شود کودکان در اولین مراحل رشد اخلاقی بر اساس فردگرایی خودخواهانه مغرور شوند. این مساله برای کودکان دو ساله خوب است، برای شش ساله ها قابل تحمل و در ۱۲ ساله ها و یا سنین بالاتر مضر است (مختاری پور وسیادت،1387).

از طرف دیگر، ناتوانی در مهارت های اجتماعی می­تواند تقریباً تمام جنبه­های زندگی یک دانش­آموز را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا موجب کاهش حساسیت وی نسبت به مردم و درک ضعیف او از موقعیت های اجتماعی می­گردد. اختلال در مهارت های اجتماعی شاید فلج­کننده­ترین مشکلی باشد که می­تواند یک دانش­آموز به آن دچار شود. در ادبیات روان­شناسی و تعلیم و تربیت، مشکل اجتماعی را به عنوان یک ناتوانی مجزا، اولیه و جدای از مشکلات آموزش مورد توجه قرار می­دهند، ولی شکست در یادگیری و عملکرد تحصیلی، خود می­تواند موجب بروز مشکلات اجتماعی و عاطفی ثانویه گردد. بطور کلی مشکل اجتماعی در ناکارآمدی تحصیلی می­تواند بسیار مؤثر باشد (لرنر[2]،2007؛به نقل ازشفیع نادری،1390).

محدودیت زیاد موجب می گردد کودک احساس کم ارزشی و فقدان خویشتن داری کند. بنابراین او فردی بسیار سرکش یا بسیار مطیع، لیکن به شکلی بیمارگونه و ناسالم، خواهد شد. با اندکی تأمل می توان دریافت رسیدن به تعادل مشکل است. با برقراری انضباط ما فقط رفتار غلط را تنبیه نمی کنیم یا باعث ایجاد محدودیت نمی شویم بلکه چگونگی تشخیص درست از غلط را آموزش می دهیم. حتی به رغم مقررات و نظام­های اجتماعی، کودکان در سنین بالاتر می توانند تصمیم بگیرند و انتخاب کنند که از قوانین و مقررات جامعه پیروی نمایند یا نه. در نهایت والدین در درک رشد اخلاقی باید این واقعیت را بپذیرند که باید کودکانشان را ارزیابی کنند تا اهداف بهتری را برای رشد فردی آن ها برگزینند. به تازگی مؤلفان، اصطلاح تازه ای را تحت عنوان هوش اخلاقی سعی دارند در روانشناسی وارد نمایند هوش اخلاقی موضوع تقریبا جدیدی است. همان طور که هوش هیجانی و هوش شناختی با یکدیگر فرق دارد، هوش اخلاقی هم یک هوش کاملا مجزاست. مفهوم اصلی هوش اخلاقی این است که ما بتوانیم درست را از نادرست تشخیص دهیم؛ یعنی اعتقادات محکم اخلاقی داشته باشیم و بر اساس این اعتقادات عمل کنیم(بوربا[3]،2005).

از سویی دیگر هوش اخلاقی کودک، ظرفیت و توانایی درک مسائل خوب از مسائل بد است. از دیدگاه هوش عملی، این ظرفیت ها در یک فرایند آموزشی به ارزش ها و اخلاقیات تبدیل می­شوند (بوربا، 2005). هوش اخلاقی شامل  گستره ی فرا شناختی یا فراعملی است که واکنش شناخت ها، نگرش ها و فعالیت های اخلاقی را فقط در چارچوب سیستم های ارزشی فردی امکان پذیر می سازد. هوش اخلاقی قادر است مسوولیت انتخاب ها و فعالیت ها را از نظر اخلاقی بر عهده گیرد. محققی هوش اخلاقی را وابسته به هفت ارزش عمده می­داند: همدلی، وجدان، خودکنترلی، احترام، مهربانی، تحمل‌ و انصاف. سه اصل اول-همدلی، وجدان و خودکنترلی هسته اخلاقی هوش اخلاقی را نشان می­دهند (جورجیو[4]، 2005؛ به نقل ازپورمختار،1392).

از روش‌های مهم ارتقای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، کمک به دانش‌ آموزان جهت برقراری رابطه سالم و مناسب و سازگار با محیط اجتماعی خود جهت رشد عاطفی، هیجانی، اخلاقی وشکل گیری هویت مستقل، است. ارزیابی پیشرفت و عملکرد تحصیلی، به مثابه مفهوم کنترل کیفیت درحوزه تولید وصنعت است. به زبان تولید، این ارزیابی می تواند موجب کارایی واثربخشی اندوخته ها ومهارت های علمی درافراد متخصص  شودکه همانا محصول نهایی حوزه تعلیم وتربیت محسوب می شوندوبه این ترتیب، بازده کارخانجات تولید علم وفناوری مورد تقویت وبهبود قرارخواهدگرفت (لرنر،2007؛به نقل از شفیع نادری،1390).

بنابراین مجموعه هوش اخلاقی و مهارتهای اجتماعی می تواند بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  تاثیر گذار باشد. در جهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت تاکید بسیار زیادی بر عملکرد تحصیلی، رقابت و پیروزی دارند، و این تاکید گاه بیش از اهمیتی است که برای همکاری یا رضایت بخشی ارتباطات بین فردی قائل می شوند(بهمنی و همکاران، 1383).

بنابراین ما در این پژوهش قصد داریم به بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های عشایر شهر شیراز بپردازیم.

بیان مسئله

ما در دنیای پیچیده و دشواری زندگی می کنیم، برای موفقیت و پیشرفت در این دنیا و مقابله مؤثربا بسیاری ازمشکلاتی که رودرروی ما قرار می گیرند، مجموعه ویژه ازمهارت ها مورد نیاز است. مهارت های اجتماعی می تواند به عنوان مهارت های لازم برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و نیز حفظ روابط بین فردی رضایت بخش تعریف شود. از آنجایی که نیازهای اجتماعی متغیرند و وابسته به زمینه اجتماعی خاص خود می باشند، بنابراین ضروری است افراد ساز و کار پاسخ اجتماعی منعطفی درخود ایجاد کنند، تا بتوانند خود را متناسب با نیازهای موقعیتی و وضعیتی تغییر دهند (رشیدزاده و همکاران،1390).

در سال‌های اخیر توجه زیادی به مبحث تعامل اجتماعی شده است. چرا كه بررسی‌های متعدد نشان می‌دهند، كمبود مهارت‌های اجتماعی:

تأثیر منفی بر كاركرد تحصیلی دانش‌آموزان دارد.

در روابط بین فردی و حوزه‌های رفتاری ـ عاطفی مشكل ایجاد می‌كند.

مشكلات یادگیری كودك را تشدید می‌كند، مانع پیشرفت او می‌شود و سرانجام به عواقب نامطلوب در دوران تحصیل او می‌انجامد.

سازگاری دانش‌آموزان را كاهش می‌دهد و آن‌ها را با ناتوانی در تمامی امور مواجه می‌سازد.

در دانش‌آموزانی كه قادر به انجام خواسته‌های كلاسی نیستند، احساس دردناكی از بی‌كفایتی، اضطراب، كاهش انگیزش و ناسازگاری‌های رفتاری به وجود می‌آورد (سلیمانی،1390).

یکی از اهداف عالیه نظام رسمی آموزش و پرورش کشور، اجتماعی کردن صحیح کودکان و نوجوانان است، زیرا رشد و تحول اجتماعی در سایه اجتماعی شدن، سازگاری و برقراری ارتباط مطلوب با دیگران میسر است. از بین تمامی سازمانهایی که نقش کلیدی در اجتماعی کردن افراد دارند، «مدرسه» اولین جایگاه رسمی تجربه اجتماعی است و در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارد. بر این اساس، هر گونه تلاش در خصوص ایجاد و پرورش «مهارتهای اجتماعی» چه در برنامه رسمی و یا در فعالیتهای فوق برنامه نمی تواند بدون ملاحظه روند رشد دانش آموزان باشد، به ویژه آن که سالهای حساس رشد اجتماعی مقارن با سنین مدرسه، اعم از دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان است. بنابراین مدرسه موظف است فرصتهای مناسب برای «رشد اجتماعی[5]» و افزایش مهارتهای اجتماعی[6] دانش آموزان فراهم کند در غیر این صورت، عدم کسب مهارتهای اجتماعی لازم منجر به بروز مشکلات متنوع رفتاری، خواهد شد (کارتلج و میلبون، 1372).

مهارت اجتماعی، عبارت است از رفتارهای انطباقی فرا گرفته که فرد را  قادر می سازد با افراد روابط متقابل داشته باشد، واکنش های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارد اجتناب ورزد (رندی ومیشل[7]،2008؛به نقل ازپورمختار،1392). یا به عبارت دیگر مهارت های اجتماعی، رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل موثر و اجتناب از پاسخ های نامطلوب نموده و بیانگر سلامت رفتاری[8] و سلامت اجتماعی[9] افراد هستند. این مهارتها ریشه در بسترهای فرهنگی و اجتماعی داشته و شامل رفتارهایی نظیر پیش قدم شدن در برقراری روابط جدید، تقاضای کمک نمودن و پیشنهاد برای کمک به دیگران است. از مهم ترین اهداف آموزشی دوران کودکی توسعه مهارتهای اجتماعی بوده و میزان برخورداری کودکان و بالغین از این مهارت ها بر سلامت فردی و اجتماعی و نیز موفقیت تحصیلی آنان اثرگذار است(گرشام[10] و الیوت[11]، 1990،به نقل از کرامتی 1382)

اخیرأ اصطلاح جدیدی با عنوان «هوش اخلاقی[12]» توسط بوربا[13](2005) در روان شناسی وارد شده است. در متون علمی، هوش به عنوان یک مفهوم عمومی جهان شمول که با توانایی ادراکی[14] ارتباط دارد، تعریف شده است(بهشتی فر و همکاران، 2011). این مفهوم، عمومأ به توانایی یادگیری و تفکر مرتبط بوده و غالبأ برای توصیف به کارگیری مهارتها و وقایع به کار رفته است(کلارکن[15]، 2012).

افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند. این تفاوت، ناشی از ترکیب متغیر فطری، وراثت[16] و ویژگی های اکتسابی آنهاست(رحیمی، 2011). اخلاق نیز به عنوان مجموعه ای از اصول که اغلب به عنوان منشوری برای راهنمایی و هدایت به کار می رود تعریف شده است(آراسته و جاهد، 1390). بنابراین، هوش اخلاقی عبارت است از توانایی ایجاد تمایز بین درست و غلط بر اساس اصول جهان شمول تعریف شده. این نوع هوش، در محیط جهانی مدرن کنونی می تواند به مثابه ی نوعی جهت یابی برای اقدامات عمل نماید. هوش اخلاقی، نه تنها چارچوبی قوی و قابل دفاع برای فعالیت انسان ها فراهم می کند، بلکه کاربردهای فراوانی در دنیای حقیقی دارد. در واقع، این هوش تمام انواع دیگر هوش انسان را در جهت انجام کارهای ارزشمند هدایت می کند(بهرامی و همکاران، 1391).

بنابراین نقص مهارت اجتماعی مشکلی نسبتأ مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعیف تحصیلی است که اغلب منجر به مشکلات سازگاری آتی یا اختلالات روانی[17] می شود(ک ول[18] و داج[19]، 1983؛ کوئن[20] و همکاران، 1973؛ پارکر[21] و آشر[22]، 1987) و باعث می شود که دانش آموزان دارای هوش اخلاقی پایینی باشند و همچنین عملکرد تحصیلی آن در جهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت تاکید بسیار زیادی بر عملکرد تحصیلی، رقابت و پیروزی دارند، و این تاکید گاه بیش از اهمیتی است که برای همکاری یا رضایت بخشی ارتباطات بین فردی قائل می شوند (بهمنی و همکاران، 1383).

بسیاری از دانش آموزان مهارت های اجتماعی مناسب را کسب ننموده و این امر منجر به توسعه مشکلات روانشناختی نظیر برقراری ارتباطات ناموفق با همتایان، عملکرد تحصیلی، عدم شرکت در فعالیت های جانبی و انزوا، طرد شدن توسط همتایان، اضطراب[23]، افسردگی[24] و عصبانیت[25] خواهد بود(سرگین[26] و فلورا[27]، 2000).

امروزه داشتن مهارت های اجتماعی رکن لازم و اساسی زندگی اجتماعی بوده و فقدان آن می تواند باعث آسیب های فردی و اجتماعی فراوانی گردد. لذا مدارس، که نقش بسیار مهمی در رشد اجتماعی دانش آموزان دارند، می توانند بهترین نقش را در این زمینه ایفا کنند و هوش اخلاقی را در دانش آموزان افزایش دهند. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد ؟

اهمیت و ضرورت

مهمترین جنبه کاربردی این پژوهش، اهمیت مهارت های اجتماعی به عنوان مهمترین عامل اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی است و بی شک توجه به هوش اجتماعی، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار دیگر ابعاد رشد و حیطه های تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در چشم انداز کنونی، در حوزه آموزش مهارت های اجتماعی، رویدادهای فراوانی رخ داده، پژوهش های بیشماری صورت گرفته، روش های آموزشی و درمانی جدیدی مطرح گردیده و افق های روشنتری آشکار شده است. تمامی این حرکت ها و شناخت های روز افزون به انسان کمک می کند تا به کمیت و کیفیت زندگی اجتماعی خود و دیگران غنای بیشتری ببخشد و بخصوص به کودکان با نیازهای ویژه و سازگاری اجتماعی آنان نگاه انسان دوستانه تر و پویاتری داشته باشد (رندی و میشل،2008؛به نقل ازپورمختار،1392).

در این راستا، رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی کودکان و نوجوانان سایه می افکند و بر سلامت روانی، سازگاری، شادکامی وعملکرد تحصیلی آن ها تاثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب، میزان محبوبیت او را میان همسالان و نزد معلمان، والدین و دیگر بزرگسالان مشخص می کند. میزان توانایی فرد در مهارت های اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می­دهد، مربوط می شود. دانش آموزی که مهارت های اجتماعی لازم را کسب کرده است، دانش آموزی است که می تواند به خوبی با محیطش سازش کند و یا اینکه می تواند از طریق برقرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیت های تعارض آمیز کلامی و فیزیکی اجتناب کند. این گونه دانش آموزان، رفتارهایی از خود نشان می دهند که منجر به پیامدهای مثبت روانی-اجتماعی، نظیر پذیرش توسط همسالان و رابطه مؤثر با دیگران می شود. از سوی دیگر، کسانی که مهارت های اجتماعی لازم را کسب نکرده اند، اغلب به اختلال های رفتاری مبتلا می شوند، از طرف همسالان پذیرفته نمی شوند، در میان همسالان و بزرگسالان محبوب نیستند و با معلم و یا سایر افراد حرفه ای به خوبی کنار نمی آیند (ماتسون و بویسجولی، 2008).

طبق نظرماتسون وبویسجولی (2008)، فقدان مهارت های اجتماعی مانع بزرگ زندگی مستقل و مرتبط با ناتوانایی های ذهنی است و ویژگی افرادی می باشد که ناتوانایی های رشدی دارند. به ویژه کمبود مهارت های اجتماعی برای تشخیص افرادی که دردامنه مرزی ناتوانایی های ذهنی قراردارند ضروری می باشد

درسال های اخیرتوجه زیادی به مبحث تعامل اجتماعی شده است. چرا که بررسی های متعدد نشان می دهد که کمبود مهارت های اجتماعی تأثیرمنفی برکارکردتحصیلی دانش آموزان دارد در روابط بین فردی وحوزه های رفتاری-عاطفی مشکل ایجاد می کند، مشکلات یادگیری را تشدید می کند، مانع پیشرفت کودک شده وسرانجام منجربه عواقب نامطلوب دردوران تحصیل می شود. سازگاری دانش آموزان را کاهش داده ودانش آموزان را با ناتوانی درکلیه امورروبرو می کند. همچنین دانش آموزانی که قادر به انجام خواسته های کلاسی نیستند احساس های دردناکی ازعدم کفایت، اضطراب، کاهش انگیزش وناسازگاری های رفتاری تولید می کنند (ولش و همکاران،2005، به نقل ازلیوارجانی و غفاری،1390).

ناتوانایی های اجتماعی تأثیر عمده­ای بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان داشته و لذا وظیفه اولیاء، خانواده، معلمان و مدرسه است که ناتوانایی های اجتماعی یادگیرندگان را کاهش داده و در مقابل توانایی های اجتماعی را تقویت نمایند.

مدرسه تنها وظیفة آموزش مواد درسی را ندارد، بلکه قبل از آن بایستی با پرورش توانایی های اجتماعی، یادگیرنده را برای استفادة هر چه بهتر و کامل­تر از مواد آموزشی آماده سازد. وظیفه مدرسه علاوه بر آموزش آکادمیک، اجتماعی نمودن کودکان و نوجوانان است و این مهم انجام نمی­شود مگر با برنامه­ریزیهای تربیتی و پرورشی مناسب، استفاده از مشاوران مجرب و علاقمندی اولیاء مدرسه. پس شاید بتوان ادعا نمود که گام نخست برای دستیابی به موفقیت آموزشی، سرمایه­گذاری جهت افزایش توانایی­های اجتماعی یادگیرندگان باشد(سلیمانی،1390).

در دنیای پیچیده امروز، هر کشور و ملتی با هر دیدگاه و اعتقادی و با هر نظام سیاسی و اجتماعی به مسائل آموزش عالی توجه خاص دارد. این امر از یک سو اهمیت تعلیم و تربیت و از سوی دیگر نیازمندی زندگی انسان را به این مسئله نشان می دهد. امروزه آنچه به عنوان تمدن و فرهنگ افتخار آمیز انسانی از آن یاد می شود دستاورد و دانشی است که بر اساس نظام آموزشی بنیان یافته است. برای ارزیابی میزان اثربخشی هرفعالیت وبرنامه ای، محصول نهایی وبرونداد آن را بررسی می کنند. درنظام آموزش وپرورش نیز این امرازطریق بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام می گیرد. به همیمن دلیل تحقیقات متعددی درزمینه عوامل مؤثربر عملکرد تحصیلی دانش آموزان به عمل آمده است(شهنی ییلاق وهمکاران،1384). دراین تحقیق با توجه به اهمبت مهارت های اجتماعی وهوش اخلاقی ما به دنبال پیداکردن رابطه بین این دومتغیر وعملکرد تحصیلی هستیم.

بررسي عو امل پيش آيند و پس آيند عملکرد تحصيلي همواره از دغدغه هاي پژوهشگران نظام تعليم و تربيت بوده است و در مطالعات متعدد اين عوامل به تناسب اهميت و تأثير خود شناسايي و يا طبقه بندي شده اند. عملكرد تحصيلي به عوامل گوناگوني بستگي دارند كه مي تواند در شرايط خاصي عملكرد شخص را در محيط آموزشي تحت تأثير قرار دهد (سالاری فر، 1388).

یکی از عواملی که با عملکرد تحصیلی ارتباط دارد هوش می باشد. هوش یکی از مفاهیم بنیادین در علم روان شناسی است که مطالعات و تحقیقات بسیاری راجع به آن صورت گرفته است. ولی با وجود این کوشش ها، به لحاظ پیچیدگی، هنوز صاحب نظران به همسویی کلی در مورد ابعاد هوش و حتی تعریف دقیقی از آن دست نیافته اند(صمدی، 1385). یکی از این ابعاد هوش، هوش اخلاقی می باشد. هوش اخلاقی عبارت است از توانایی ایجاد تمایز بین درست و غلط بر اساس اصول جهان شمول تعریف شده. این نوع هوش، در محیط جهانی مدرن کنونی می تواند به مثابه ی نوعی جهت یابی برای اقدامات عمل نماید. هوش اخلاقی، نه تنها چارچوبی قوی و قابل دفاع برای فعالیت انسان ها فراهم می کند، بلکه کاربردهای فراوانی در دنیای حقیقی دارد. در واقع، این هوش تمام انواع دیگر هوش انسان را در جهت انجام کارهای ارزشمند هدایت می کند (بهرامی و همکاران، 1391).

مهارت های اجتماعی و هوش اخلاقی از عواملی هستند که بر عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارند. بنابراین نقص مهارت اجتماعی و هوش اخلاقی مشکلی نسبتأ مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعیف تحصیلی است از این لحاظ ضروری است که به  بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پرداخته شود.

 

[1]-Matson& Boisjoli

[2]-Lerner

[3]-Borba

[4] -Joorjeuo

[5] Social development

[6] Social skills

[7]-Randy & Michelle

[8] Behavioral Health

[9] Social Health

[10] Gresham

[11] Elliot

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • پايان نامه بررسي تاثير فعاليت هاي فوق برنامه بر خودکارامدي تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122