پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 128 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش
1-1مقدمه 2
1-2بیان مسئله 3
1-3ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-4چهارچوب نظری تحقیق6
1-5اهداف پژوهش 8
1-6سوالات تحقیق9
1-7فرضیه‌های پژوهش 10
1-8پیش فرض های تحقیق11
1-9قلمرو تحقیق11
1-10محدودیت‌های تحقیق 11
1-11تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 15
2-2 تاریخچه هوش سازمانی 15
2-2-3-استرس و فشار عصبی37
2-4پیشینه پژوهش66
2-4-1پژوهش داخلی66
2-4-2پژوهش خارجی70
2-5جمع بندی تحقیق73
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 76
3-2روش تحقیق76
3-3 جامعه و نمونه آماری 76
3-4روش جمع آوری اطلاعات77
3-5 ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات 77
3-6 روایی و پایایی 78
3-7متغییر های تحقیق79
3-8روش  تجزیه و تحلیل داده ها79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1 مقدمه 81
4-2 توصیف یافته های تحقیق  81
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 85
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه 96
5-2 خلاصه‌ ی تحقیق 96
5-3 یافته های تحقیق  97
5-4بحث و نتیجه گیری 101
5-5محدودیت های تحقیق 104
5-6پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق  104
منابع و پیوست‌ها
منابع و مآخذ  107

منابع

ابزری ،مهدی ،اعتباریان ،اکبر و ستار قهفرخی ،هوش سازمانی و جلوگیری از کند ذهنی جمعی ،دانشگاه اصفهان.

احمدی، رضا.(1391)بررسی رابطه هوش سازمانی با استرس شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه سمنان)- پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه سمنان.

ارﺷﺪيﺧﻤﺴﻪ،ﻋﻠﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲﻋﻤﻠﻜﺮد، .(1388)atu,ac.ir  . .

آزاد مرز آبادي،اسفنديار،سليمي، سيد حسين، .(1383)بررسي استرس هاي شغلي كاركنان يك واحد نظامي – دانشگاه تحقيقات و فناوري و رفاهي تهران

ازادمرز آبادی ،اسفندیار و غلامی،محمد. (1389).بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه استرس شغلی HSE ،مجله علوم رفتاری ؛دوره 4 شماره 4،صفحه 291-297.

اسدي دستجردي، حسن ـ تحليل عوامل تنيدگي شغلي و ارتباط آن با اضطراب بين مديران سازمان تربيت بدني، پايان نامه تخصصي دكترا، دانشگاه تهران.

اداره كار و امور اجتماعي.(1388). فشارهاي رواني ناشي از كار ، ترجمه‌اي از نعمت‌اله سليمي.

آقاحسينعلي شيرازي، محمد و طاهري گودرزي، حجت  و قنواتي، اكبر. (1388). بررسی رابطه بين زيرسيستم تحول سازماني درسازمان يادگيرنده با هوش سازماني در شركت مخابرات استان خوزستان.مقاله ای دراولين همايش هوشسازماني و هوش كسب و كار.

الهيان ، علي و باب الحوايجي ، فهميه و قاضي ميرسعيد، سيد جواد.(1388). سنجش هوش سازماني كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه فردوسيمشهد و آستان قدس رضوي.مقاله ای دراولين همايش هوشسازماني و هوش كسب و كار.

الواني، سيد مهدي .(1382).”يادگيري الگويي راهي به توسعه وبهبود سازماني” فصلنامه مديريت و توسعه ، شماره 54.

الیزابت ام، راس ، راندال آر- آلتمایر، .(1368). استرس شغلی ، ترجمه غلامرضا خواجه پور – انتشارات سازمان مدیریت دولتی.(1377).

بیابانگرد، اسماعیل؛ روان‌شناسی تربیتی، تهران، ‌ویرایش.(1384). چاپ اول، ص 117 الی 119.

بيگدلي، ايمان اله، كريم زاده،سعيده(1385) بررسي تاثير عوامل تنيدگي زا بر سلامت روان پرستاران شهر سمنان – دانشگاه علوم پزشكي وبهزيستي سمنان

پازوكي ، منصور،.(1375).بررسي اثرات فشار عصبي و رواني ناشي از محيط كار برعملكرد نيروي انساني، شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي مازندران ـ پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه قائم‌شهر.

پاشاشریفی، حسن؛ نظریه و كاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت، تهران، سخن.(1376).چاپ اول، ص 36 الی 39.

پروا ، مهدی .(1376).روان شناسی صنعت و مدیریت (ویژه خود سازی مدیران)– انتشارات شرکت سهامی – انتشارتهران.

ثمري،علي اكبرو لعلي،فاز احمد،.(1383) مطالعه روابط متقابل ويژگيهاي شخصيتي و استرس شغلي در محيط كار، دانشگاه خراسان

جعفری، پریوش، فقیهی، علیرضا.(1388). میزان مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی،شماره 23.

Akgun, E, ali .(2007). “Organizational intelligence: A structuration view”. Ali, e, akgun, john byrne, halit keskin , journal of organizational change management , vol,20 No, 3.

Albrecht , karl .(2003). Organizational Intelligence Survey Preliminary Assessment Australian Managers. Australian institute of management. September.

Albrecht , karl. (2003). The power of minds at work: intelligence in action amazon, new york.

chan, k-B,lai G,ko y c , Boey k w ; (2005). work stress among six professional groups, the Singapore experience.

Gun Kang, M., et al., Job stress and cardiovascular risk factors in male workers. Preventive medicine, 2005. 40(5): p. 583-588.

james C. Quick and jonathan D.Quick.(1995). organizational  stress and preventive management.

Jan New storm and ked pevise(1986) . Human Behavior At work: organizational Behavior .P55

Halal, William, E. (2006). Organizational intelligence: What is it? And how

 

Kilgour A. Mark . (2007). the crecitive process :The Effects of domain specific knoledge an creative Thinkig Technigues on creativitiy, Australasian Digital Theses for phd Degree.

چکیده

هدف:هدف این تحقیق تعیین رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می باشد.

روش شناسی:روش تحقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.شیوه جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته می باشد که بر اساس مقیاس فاصله ای لیکرت تدوین شده است.تحقیق شامل 2 پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و استرس شغلی می باشد که هردو استاندارد می باشند.از آنجا که پرسشنامه استاندارد بوده ،روایی آن مورد تایید می باشد.پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS16 محاسبه شد. میزان این ضریب برای پرشنامه هوش سازمانی 0.85 و برای پرسشنامه استرس شغلی 0.80 بدست آمد.  تعداد جامعه آماری 170 نفر بودند.حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 118 نفر انتخاب شد.برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها جمع آوری شده با استفاده از جدول spss از شاخص های میانگین،انحراف استاندارد،فراوانی،درصد و جدول استفاده شده است.  در بخش آمار استنباطی ازآزمون کولموگراف اسمیرنف برای بررسی توزیع نرمال بودن داده ها استفاده شده است. در تجزیه تحلیل داده ها در حالت نرمال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافته ها و نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش سازمانی و استرس هاس شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رابطه معنا داری وجود دارد. در واقع همه مؤلفه‌های هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، توسعه دانش، فشار عملکرد) به غیر از روحیه بااسترس شغلی رابطه منفی و معني داري داشته‌اند.

واژه های کلیدی:هوش سازمانی، استرس های شغلی، ادارات ورزش و جوانان

 فصل اول کلیات

1-1)مقدمه

نيروي انساني، سرمايه اصلي سازمان‌های عصر نوين است. در حقيقت، بازدهي و بهره‌وری هر سازمان به رفتار و عملكرد نيروي انساني آن سازمان وابسته است وكاركنان شاغل در سازمان‌ها، از جمله شاخص‌های سنجش ميزان برتري سازمان‌ها نسبت به هم هستند (کشتکاران و همکاران، 1388). امروزه پیدایش این دیدگاه که موفقیت واثر بخشی سازمانها در گرو هدایت صحیح منابع به ویژه منابع انسانی است،موجب شده که به بررسی و مطالعه فرهنگ سازمان و تاثیر آن برقوای فکری یعنی هوش کارکنان و مدیران ،توجه زیادی را معطوف خود کرده است (ریلی،2003)2.یکی از انواع هوش که در بحث سازمانها و مدیریت امروز مورد بحث بیشتر کارشناسان برای ارتقاء سطح سازمان مورد استفاده قرار می گیرد هوش سازمانی است. به عنوان یک مفهوم نظری می توان از هوش سازمانی بعنوان یکی از مهمترین نکات در نظریه سازمان یاد کرد.هوش سازمانی بعنوان توانایی یک سازمان در حل مسائل سازمانی تعریف می شود(آلبرخت2003)3.

در دنياي امروزي ارتقاءهوش سازماني[1] يکي از الزامات غير قابل انکار براي اغلب سازمانهاست تا بتوانند از طريق کسب و تجزيه و تحليل اطلاعات و همچنين افزايش دانش و ايجاد آگاهي بر قابليتهاي خود بيفزايند.افزايش هوش سازماني موجب مي گردد سازمانها اطلاعات محيط اطراف خود را سريع تر و با دقت بيشتري تجزيه و تحليل کرده و نتايج حاصل را به طريق سودمند ذخيره و در مواقع مقتضي در دسترس تصميم گيرندگان قرار دهند(مومنی،1391).

ازطرفی استرس یک عامل موثر در ناکارآمدی سازمانی، جابجایی نیروی انسانی، غیبت های ناشی از کار، کاهش کیفیت و کمیت کار، افزایش هزینه های مراقبت از سلامتی و کاهش رضایت از شغل می باشد. در طی دهه های گذشته درتحقیقات متعددی نشان داده شده است که وظایف سازمانی یا شغلی که توام با بارکاری زیاد و نیازها و مسئولیتهای بیش از حد می باشند منجر به بروز ریسکهای سلامتی زیادی می گردند.لازم بذکر است که همه ی نتایج استرس منفی نیستند و گاهی استرس می تواند نتایج مثبتی نیز بدنبال داشته باشد؛ واکنش بدن ما به استرس کمک می کند تا تمرکز کنیم و کار را بطور صحیح انجام دهیم؛ درصورتیکه فرصت استراحت و یا فرار از شرایط استرس زا نباشد، استرس می تواند منفی باشد(صادقی،1387).با توجه به مطالب گفته شده و اینکه اداره ورزش و جوانان  نقش موثر و غیرقابل انکاری در پیشرفت و توسعه ورزش و به تبع آن اخلاق و کردار نیک در سطح جامعه را برخوردار است در نتیجه کارمندان این اداره باید از لحاظ عملکرد در آرامش و به دور از استرس شغلی باشند تا بتوانند به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند. با توجه به مطالب گفته شدهدر این تحقیق  محقق برآن است تا ارتباط هوش سازمانی با استرس شغلی را مورد بررسی قرار دهد.

1-2) بیان مسأله

امروزه سازمانها با تغييرات سريع و گسترده در محيط سياسي، فرهنگي، اجتماعي، تکنولوژيکي و اقتصادي روبرو  مي شوند.واکنش موفق سازمانها در يک جو بسيار پويا و متغيير، بستگي به توانايي آنها جهت فراهم کردن اطلاعات و يافتن راه حل هاي مناسب براي مشکلاتي است که با آنها روبرو هستند. اکنون ضرورت آموزش که متناسب با نيازهاي در حال تغيير فرد و جامعه باشد بيش از هر زمان ديگري احساس مي شوددر  اين شرايط، توجه نظريه پردازان و مديران سازماني بر روي يک جنبه متمرکز مي گردد.روي طراحي آن چه توانايي فکري يک سازمان ناميده مي شود (سيميک[2]، 2005).

آلبرخت[3](2003) نيز اظهار مي دارد پس از مو جهاي اول، دوم و سوم (زراعت، صنعت، اطلاعات) موج چهارم هوشياري و مغز است.در دنياي امروزي ارتقاءهوش سازماني[4] يکي از الزامات غير قابل انکار براي اغلب سازمانهاست تا بتوانند از طريق کسب و تجزيه و تحليل اطلاعا ت و همچنين افزايش دانش و ايجاد آگاهي بر قابليتهاي خود بيفزايند.افزايش هوش سازماني موجب مي گردد سازمانها اطلاعات محيط اطراف خود را سريع تر و با دقت بيشتري تجزيه و تحليل کرده و نتايج حاصل را به طريق سودمند ذخيره و در مواقع مقتضي در دسترس تصميم گيرندگان قرار دهند.

مطالعات اخيردرحوزه منابع انساني نشان داده‌اندكه پنج ويژگي شخصيت،استعداد،علاقه،هوش ومهارت به عنوان موفقيت نيروي انساني درپيشبرداهداف سازماني وايجادرضايت شغلي،يادگيري سازماني،گرايش دانش وضريب آفرينش وارزيابي كاركنان مؤثرهستند (کاوسی و رزقی­شیرسوار، 1389).

از طرفی استرش شغلی امروزه یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار در جهان می باشد بنحوی که سازمان بین المللی کار استرس شغلی را بعنوان شناخته شده ترین پدیده ی تهدید کننده ی سلامتی کارگران معرفی نموده است. استرس شغلی از جهت ایمنی در محیط کار نیز اهمیت ویژه ای دارد.از طرفی سازمان بهداشت جهانی متذکر شده است که بهداشت حرفه ای و رفاه اجتماعی کارگران عنصر بسیار مهم و پیش نیاز حیاتی در بهره وری، توسعه اجتماعی-اقتصادی و توسعه پایدار است(چان کانگ،2005).

یکی از سازمان‌هایبسیار مهم و حساس در جامعه که از اهمیت والایی برخوردار است و در وضعیت فعلی و آینده جامعه تأثیر به سزایی دارد اداره ورزش و جوانان است. ادارات ورزش و جوانانمانند تمام سازمان‌های دیگر دارای عوامل استرس‌زای مخصوص به خود است. زیرا با برنامه ای درست و همگانی برای اقشار مختلف جامعه در روند سلامت و رشد جامعه گام مثبتی دارد. ورزش و فعالیت بدنی برای حفظ سلامت و شادابی انسان از اهمیت خاصی برخوردار است. ورزش باید به معنای واقعی آن، دربرگیرنده تمامی اقشار جامعه از زن و مرد، پیر و جوان و سالم و ناسالم باشد.اداره ورزش و جوانان می تواند با داشتن کارکنان موفق  و برنامه ریزی استراتژیک به سلامت جامعه کمک کند.در واقع تربیت بدنی در ساختار جامعه وجود داشته، تحول و تکامل پیدا کرده، قوانین و مقررات و آئین‎نامه‎های خاص خود را دارد و بر اساس آنها برنامه‎های خود را اجرامی‎نماید .تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک واقعیت اجتماعی با پدیده‎های اجتماعی دیگر، روابط متقابل برقرار می‎کند، کارکردهای خاص خود را در جامعه بر عهده می‎گیرد و کل ساختار جامعه و هر یک از ابعاد اجتماعی از حاصل و ثمرة فعالیت‎های آن بهره‎برداری می‎نمایند.در نتیجه با کاهش فشارهای روحی و روانی در بین افراد شاغل در این اداره و بالا بردن توانایی های فکری آنان می توان گامی برای رسیدن اهداف و ماموریت سازمانی این اداره برداشت.

در این پژوهش محقق با مطالعه در شاخص های 7 گانه هوش سازمانی در نظر دارد تا به بررسی جداگانه مولفه های هوش سازمانی و عوامل استرس زای شغلی در بین کارکنان پرداخته و اثرگذاری مثبت و منفی مولفه ها بر استرس شناسایی کند در این تحقیق، محقق به  دنبال بررسی ارتباط میان مولفه های هوش سازمانی و عوامل استرس زای شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان  استان مازندران هست تا از این طریق بتوانند با استفاده از ارتباط بین هوش سازمانی و استرس های شغلی راههای مناسبی برای مقابله با عوامل استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانانپیدا کند .

بر این اساس اين پژوهش درصدد پاسخ يه اين سوال اصلي است آیا بین هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان  استان مازندران رابطه ای وجود دارد؟

1-3)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سازمان به خصوص ادارات و سازمان ها ضرورت دارد که به سمت هوش سازمانی حرکت کنند دسترسی به اطلاعات مورد نیاز پردازش و تحلیل بر اساس دانش و بدست آوردن نتایج هر تصمیم با آمار و اطلاعات به روز از جمله نیازهای مهم مدیران ارشد سازمان ها است. همچنین نیاز به مدیریت دانش و بروز بودن کارکنان سازمان با آخرین دانش روز از طریق یادگیری مستمر سازمانی از جمله دلایل ضرورت به کار گیری هوش سازمانی است . در واقع هوش سازمانی به عنوان راهبردی ضروری برای حفظ مزیت رقابتی سازمانها و صنایع توسعه یافته مطرح شده است.سازمانهای باهوش توانایی ذهنی خود را به اندازه توانایی فیزیکی شان افزایش می دهند. اهمیت این مطلب زمانی اشکار می شود که در عصر ارتباطات و اطلاعات منابع انسانی جزء سرمایه های انسانی به شمار می آید.از تاثیراتی که هوش سازمانی بر سازمانها می گذارد می توان  یادگیری کارکنان را نام برد و تاثیری که بر مدیریت دانش در سازمان دارد.به طوریکه چارلز هندی می گوید :یکی از ویژگی های سازمان جدید شکل گیری آنها بر اساس یادگیری می باشد مدیران و کارکنان همواره در حال یادگیری هستند و مهارتهای جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان دانش مدیران و کارکنان آن است.هوش سازمانی به تحصیل کسب و دانش اشاره دارد که از راه بکار گیری انسان ،رایانه و سایر وسایل صورت می گیرد و دانش مرتبط با محیط سازمان(هم محیط داخلی و هم محیط خارجی) را مد نظر دارد. و از فواید آن می توان اینگونه بر شمرد که اثر بخشی استفاده از ساختار  اطلاعاتی موجود را در راستای اهداف سازمان افزایش داده واطلاعات از حالت عملیاتی و محدود شده به استفاده در لایه های اجرایی سازمان برای استفاده مدیران توسعه داده شود. از طرفی محیط ادارات ورزش و جوانانمحیطی استرس زا است و بسیاری از کارکنان دچار استرس می شوند. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع در سازمانها تحت تاثیر فشارهایروانی دچار حالات روانی خاص می شوند و دست به رفتارها و اعمالی می زنند که به طورمستقیم در بازدهی سازمان منعکس می شود. استرس های حاد، نیروی انسانی سازمان ها راخنثی می کند و اهداف سازمانها را دستخوش تزلزل می سازد و همچون آفتی فعالیت ها وتلاش های انسان را ضایع می کند، لذا استرس میتواند باعث کاهش در عملکرد کارکتان شده و موجب شود سلامت روان آنها به خطر بیافتد . ضرورت این پژوهش در راستای رابطه ی هوش سازمانی با استرس شغلی ادارات ورزش و جواناناستان مازندران گرفته و می تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه تصمیم گیری های متعدد در سازمان  فراهم سازد که این عمل از طریق انجام تحقیقات منظم و شناسایی میزان  هوش سازمانی و رابطه آن با استرس کارکنان امکان پذیر است. در واقع می خواهیم بدانیم و در سطوح مختلف بررسی کنیم و راهکارهای مفیدی که باعث کاهش دادن این استرس ها می شود ارائه دهیم .با توجه به مطالب فوق انجام پژوهش در زمینه رابطه هوش سازمانی با استرس شغلیبه دلیل اینکه پیشینه کمی در این زمینه از تحقیقات وجود دارد، ضرورت دارد.

1-4) چهارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر مدل هوش سازمانی آلبرخت است که از هفت مولفه به شرح زیر تشکیل شده است.

[1]organization intelligence

[2]Simic

[3]Alberecht

[4]organization intelligence

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز
 • پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي
 • پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري با استرس شغلي و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122