پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده 1
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت وضرورت 6
اهداف پژوهش 9
فرضیه های پژوهش 9
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 13
عملکرد تحصیلی 13
انگیزه 13
انگیزه پیشرفت 14
انگیزه تحصیلی 15
پیشرفت تحصیلی 15
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی 19
روش تدریس 21
عوامل موثر بر تدریس 21
روش تدریس سنتی 22
روش تدریس فعال 22
مقایسه روش سنتی و فعال 23
دیدگاه ساخت گرا 25
ساخت گرایی چیست؟ 26
اصول روش تدریس ساخت گرایی 26
هدف روش تدریس ساخت گرایی 28
مفاهیم اساسی روش تدریس ساخت گرایی 28
مفهوم ساخت 29
مفهوم دانش سازی یا ساخت دانش 29
مفهوم واقعیت 29
مراحل اجرایی روش تدریس ساخت گرایی 29
نکات اساسی الگوی تدریس 5E 30
محاسن ومحدودیت های استفاده از روش ساخت گرا 31
مبانی نظری هوش معنوی 33
تعریف هوش 33
تعریف معنویت 34
همپوشی بین معنویت و مذهب 34
دیدگاه های روانشناسانه به معنویت 35
فاکتورهای هوش از نظر گاردنر 36
چهارچوب نظری هوش معنوی 37
هوش معنوی از دیدگاه نسبی 37
مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر 38
مولفه های هوش معنوی 39
سلامت روان 38
دیدگاه های مربوط به سلامت روان 41
سلامت روان و بیماری روانی 43
خلاصه اي از تعريف بهداشت رواني بر اساس مكاتب مختلف روانشناسي 44
نظريه هاي مربوط به سلامت روان 44
سطح نيازهاي بدني 47
نيازهاي اجتماعي 48
نيازهاي فردي 48
شخصيت سالم از ديدگاه فرانكل 49
خصوصيات اشخاص سالم از ديدگاه فرانكل 49
شخصيت سالم از ديدگاه پرلز 50
خصوصيات انسان سالم از ديدگاه پرلز 50
شخصيت سالم از ديدگاه يونگ 51
انسان سالم از ديدگاه يونگ 51
رابطه بين مثبت انديشي و سلامت رواني از ديدگاه اسلام 52
كارآمدي و سلامت روان 52
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 55
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 56
جمع بندی 58
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه 61
روش پژوهش 61
جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری 61
ابزار گرداوری اطلاعات 61
روش تجزیه و تحلیل داده ها 64
ملاحظات اخلاقی 65
فصل چهارم: یافته های پژوهش
یافته های توصیفی 67
یافته های استنباطی 68
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش 74
بحث و نتیجه گیری 74
محدودیت های پژوهشی 78
پیشنهاد های تحقیق 79
پیشنهادهای کاربردی 79
پیشنهادهای پژوهشی 79
منابع و ماخذ 80
منابع لاتین(References) 87

پیوست
پرسشنامه هوش معنوی 95
پرسشنامه سلامت روان 98
بروندادهای SPSS 101
چکیده لاتین(Abstract) 108

منابع و ماخذ

اتکینسون،د.(1993).زمینه روانشناسی، ترجمه: یحیی سید محمدی (1378)، جلد 2، تهران. اتنتشارات رشد، چاپ ششم.

امانی طهرانی، محمود.(1380). دو دیدگاه طیفی نه دیدگاه قطبی در روش یاددهی یادگیری علوم تجربی بر مبنای طرح جدید آموزش علوم، نشریه رشد آموزش ابتدایی، ویژه نامه آموزش علوم

انصاري، اكبر. (1389). بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد فروشندگان، همايش ملي هوش سازماني، 29 و 30 اذرماه 1389.

آزاد، ح.(1375). آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات بعثت.

باقری،مسعود.(1391). بررسي رابطه بين هوش معنوي با خلاقيت و انگيزه پيشرفت مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه ناحيه يك كرمان،كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان

بود وآلن، خلاقیت در آموزشگاه، مترجم: خانزاده. (1385).، انتشارات جهر تهران.

بیابانگرد، اسماعیل. (1378). روش های پیشگیری از افت تحصیلی،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

بیرامی،منصور؛ هاشمی تورج؛ قهرمانزاده،علی؛ علائی،پروانه (1390). بررسی رابطه سلامت روانشناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های دولتی تبریز،مجله تحقیقات علوم رفتاری،دوره 9؛ شماره 2: 1390

بیلر،رابرت.(1373). کاربرد روانشناسی در آموزش، مترجم: کدیور، پروین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

پلاچیک،ر.(1987). ترجمه: رمضان زاده، (1366)، هیجانها و حقایق ونظریه ها، انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

پناه، محمد.(1390). روش تدریس ساخت گرایی، نشریه رشد آموزش ابتدایی.

پیر خائفی، علیرضا.(1379). پرورش خلاقیت، تهران، رشد.

پیرخائفی، علیرضا.(1379). پرورش خلاقیت، تهران: رشد.

جویس، بروسی،ویل،مارشا،شاورز، بورلی، الگوهای جدید تدریس، ترجمه بهرنگی، محمدرضا. (1378). تهران: انتشارات گلچین.

حسین زاده تقوایی،م.(1388). اثر بخشی اجرای درمان هیجانی محور بر تغییر سبک دلبستگی وافزایش سازگاری زناشویی، رساله دکتر ی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران.

حسینی، ایرج.(1388). دیدگاه ارزشیابی برای یادگیری، اصفهان، انتشارات آموخته.

حسینی،س.(1378). مفاهیم واهداف بهداشت روانی،فصلنامه علمی ـ پژوهش اصول بهداشت روانی سال اول شماره 2.

حسینی، افضل السادات. (1387). یادگیری خلاق، کلاس خلاق، تهران، انتشارات مدرسه.

حسینی، سید سلیمان. (1385). بررسی رابطه خلاقیت و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول درودزن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

حق جو،م.(1388). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت، سلامت روان با کار آفرینی در بین جوانان شهر مرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

حقیقت، شهربانو. (1377). بررسی ویژگی های شخصیتی دانش آموزان خلاق و تعیین رابطه خلاقیت و جنسیت، طبع اجتماعی، هوش و پیشرفت تحصیلی، شورای تحقیقات استان فارس.

حقیقی، ج. موسوی، م.مهرابی زاده هنرمند، م، شلیده.(ک.(1385). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی وعزت نفس، دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه، مجله علوم تربیتی وروانشناسی، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 1 ص 78 – 61.

دهش،ز.(2008). بررسی تأثیر مشاوره تلفیقی (رفتاری وهیجان محور) بر کنترل عواطف دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کشکوئیه رفسنجان،پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

دیندارلو،سیاوش. مرتضایی، حدیثه. (1390). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خلاقیت با توانمند سازی اعضای هیات علمی در دانشگاه ازاد واحد مرودشت،همایش ملی فیرو زاباد .

رابینز، استیفن.(1993). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان، علی،اعرابی،سیدمحمد (1387)،، تهران، تندیس، چاپ بیستم.

رحیمی، بهروز. (1387). مقایسه تاثیر روش تدریس مشارکتی همیاری با روش سخنرانی به خود پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد واحد مرودشت.

رسولی،ر.(2008). مداخله متمرکز بر هیجان برکاهش نا سازگاری زناشویی زوج های دارای فرزند بیمار مزمن،فصلنامه علمی ـ پژوهشی انجمن مشاوره ایران شماره 27 ص 61 ـ 51

سارتر،ژ.پ. (1387) ترجمه: عباسپور تمیجانی،م (ح.(1366). طرحی درباب تئوری هیجانات،تهران؛ انتشارات مروارید.

ساعتچی، محمود. (1380). روانشناسی کاربردی برای مدیران،مؤسسه نشر ویرایش، تهران، ویرایش سوم.

ساعتچی، محمود. (1380). روانشناسی و بهره وری،تهران: موسسه نشر ویرایش.

ساعتچی، محمود. (1382). بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمانهای مشمول قانون تأمین اجتماعی، فصلنامه مدیریت، شماره 37 و 38.

سام خانیان، محمد ربیع. (1381). خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی، تهران: اسپند هنر.

سلیمان نژاد، اکبر.شهرآرای، مهرناز. (1380). ارتباط منبع کنترل وخودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی، مجله روانشناسی وعلوم تربیتی، شماره 2.

سهرابی، فرامرز. (1385). مبانی هوش معنوی، فصلنامه سلامت روان، سال 1، شماره 1، 18-14

سیف، امان الله. (1378). روش ها و فنون تدریس، تهران، معاصر.

سیف، علی اکبر. (1380). روانشناسی پرورشی، تهران، انتشارات سمت.

شاملو،س.(1368).آسیب شناسی روانی، چاپ دوم – تهران انتشارات، رشد.

شاملو،س.(1378). بهداشت روانی، تهران، انتشارت رشد.

شاملو، س. (1369). بهداشت روانی، تهران، انتشارات، رشد.

شعاری نژاد، علی اکبر.( 1375). فرهنگ علوم و رفتاری،تهران: انتشار امیرکبیر.

شعبانی.(1372)روش تدریس سنتی

شفیع آبادی، عبدالله.(1369). نظریه های مشاوره و روان درمانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

شفیع آبادی، ع. ناصری، غ.(1380). نظریه های مشاوره وروان درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هشتم.

شولتز، د.(2008). روانشناسی شخصیت،ترجمه: سید محمدی، ی (1378). چاپ سوم تهران انتشارات نشر.

شیخی فینی، علی اکبر. (1381). تبیین و ارزیابی دیدگاه سازنده گرایی، مجله تازه های علوم شناختی، سال 4 شماره 3.

شیلنگ، ل.(1994) ترجمه: آرین، خ (1373). نظریه های مشاوره، تهران انتشارات اطلاعات.

شيخي‌زاده، فاطمه. (1387)، بررسي رابطه بين معنويت و دين، كارشناس ارشد مديريت دولتي، دانشگاه تربيت مدرس، ماهنامه تدبير، شماره 202.

صفوی.(1378)روش تدریس فعال.

طباطبائی بافقی، ملوک بیگم. (1378). مشارکت کارکنان در انتخاب مدرسه، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش، دوره ی 6 شماره 23 و 24.

عبدالله زاده، حسن.باقرپور، معصومه.بوژمهرانی، سمانه.لطفی، محدثه. (1388). هوش معنوی (مفاهیم، سنجش وکاربردهای آن)، تهران: انتشارات روان سنجی

عریضی، ح.ر، گل پور. (م.(1385). تفاوت افراد دارای هیجان های بالا وپائین در عملیات شناختی تجرید گزینشی، شخصی سازی وتعمیم دهی افراطی، فصلنامه پژوهش های ـ روان شناختی دوره 9 شماره 3 و 4 ـ ص 28 ـ 11

عسکری، محمد. (1386). تأثیر تألیف نوشتاری، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره اول، شماره 103 -102.

عسکری، محمود. (1387). برنامه توانمند سازی رویکردی جدید در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال دوم، شماره 4.

عصار زادگان، نرگس. (85). ویژگی الگوهای جدید یاددهی-یادگیری، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 6 ص 9.

عصاره، علیرضا. (1377). بررسی برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی کسب شده در دروس ریاضی دوره راهنمایی و شناسایی و تبیین عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چارچوب سومین مطالعه بین المللی ریاضیات وعلوم، رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

عصاره، علیرضا. (1385). دغدغه های خانواده، ماهنامه پیوند، شماره 242 ص 37-33.

غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد، سلیانی، لیلا و نوری مقدم، ثنا. (1386). هوش معنوی، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه ی نوین دینی، سال سوم، شماره ی دهم، 147-125.

فخری،ع.(1383). مدرسه مروج سلامت.دفتر پیشگیری ازسؤء مصرف مواد، آموزش وپرورش، انتشارات انجمن اولیا ومربیان.

فضلی خانی، منوچهر. (1378). روش های فعال تدریس، انتشارات تربیت.

قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، 1384، سوره 45، آیه 13، صفحه 25، انتشارات بنیاد معارف اسلامی.

کرمی، ا.(1380). فرم تجدید نظر شده Scl 90- R، مرکزنشر روان سنجی، دانشکده روانشناسی علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

References:

Amabile. (1983).The Social Psychology Of Creativity,Acomponentiol Concept Ualization.Journal Of Personality And Social Psychology, 45,357-376.

Bodem.Margaret. A. (1994).Dimen Sions,Of Cereativity. Mass Eachusetts In Statute Of Technology, United States Of America.

Bohlmeijer E, Prenger R, Taa E, Cuijpers P. The Effects Of Mindfulness-Based Stree Reduction Therapy On Mental Health Of Adults With A Chronic Medical Disease. A Meta-Analysis. J Psychosom Res. 2010; (68):539-544.

Bonanno, G.A. (1997). Faciol Expressions Of Emotion And Course Of Conjugal Bereavement. Journal Of Abnormal Psychology, 106 (1). 126 – 137

Breglia, D. (2005). An Emotion – Focused Approach For Juvenile Offenders In Courtmandated Therapy. Widener University, Institute For Graduate Clinical Psychology.

Brown KW.Ryan RM. The Benefits Of Being Present: Mindfulness And Its Role In Psychological Well-Being. J Pers So Psycho. 2003(84):822-848.

Dankoski, Mary, E. (2001). An Ematioally Focused Approach To Family Life Cycle Transitions.Journal Of Marital And Family Therapy. Start Page; 177 – 187

Darcy, A. S. (2003). Emotion – Focused Therap: Coaching Clients To Work Through Their Feelings

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با  1800 بوده  و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق  از نوع همبستگی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه  هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) و سلامت روان(GHQ-28) گلدنبرگ (1972) و برای سنجش  عملکرد تحصیلی از نمره معدل سه ماهه اول سال تحصیلی دانش آموزان  استفاده شد و هر دو پرسشنامه  از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معنادار و بین هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطه مستیقم و معناداری وجود دارد. بین مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و بین مولفه های تفکر کلي و بعد اعتقادي، و پرداختن به سجاياي اخلاقي با عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود داردمتغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر تفکر کلي و بعد اعتقادي نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.

کلید واژه ها: هوش معنوی،سلامت روان،عملکرد تحصیلی.

فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه

آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای است. یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر، تحولات شگرف و مداومی است که در گستره علوم به چشم می خورد. این تغییرات در زمینه تعلیم و تربیت منجر به ایجاد دیدگاهها و روش های نوینی گردیده است که نظام های آموزشی را به پرورش افراد مولد علم و تکنولوژی ترغیب می کند. بی تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد در صد به اهداف آموزشی خود برسد. ولی موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیک تر شدن هر چه بیشتر، به اهداف تعیین شده بستگی دارد. برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، می بایست عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را شناخت و تأثیر آن را افزایش دهد. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بوده اند. یکی از آفت های آموزشی و پرورشی خانواده ها که هر ساله به میزان زیادی از امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و تأثیر غیر قابل جبرانی را در ابعاد مختلف به جای می گذارد پدیده افت تحصیلی است (مرتضوی زاده، 1382). آموزش و پرورش به عنوان يك نظام آموزشي در هر جامعه‌اي با صرف هزينه فراوان تعليم و تربيت فرزندان واجب التعليم آن جامعه را به عهده دارد. انتظار مي رود كه محصولات نهايي اين سازمان در آينده از كارآيي و بهره وري كافي برخوردار باشند. یکی از عواملی که موثر بر عملکرد تحصیلی می باشد هوش معنوی است (الوانی، ۱۳۷۰). امروزه عوامل مختلفی بر روی عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد. در این تحقیق به دوعامل هوش معنوی[1] و سلامت روان[2] پرداخته می شود.

از انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های درونی انسان بوده و برخی از صاحبنظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی – اخلاقی و تلاش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چرا های زندگی می دانند و هوش معنوی را به عنوان زیر بنای باورها،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سلامت روانی، شادکامی، رضایت، انگیزش بالا می دانند. پس توجه به هوش معنوی به عنوان یکی از عواملی که می تواند بر بهره وري کارکنان تاثیر بگذارد از اهمیت بالایی بر خوردار است هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش های را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معنادار قرار می دهد. هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنادار تر از دیگری است در متون علمي، هوش به عنوان يک مفهوم عمومي جهان شمول که با توانايي ادراکي ارتباط دارد، تعريف شده است اين مفهوم، عموماً به توانايي يادگيري و تفکر مرتبط بوده و غالباً براي توصيف به کارگيري مهارتها و وقايع به کاررفته است.. افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند که اين تفاوت، ناشي از ترکيب متغير فطري، وراثت و ويژگيهاي اکتسابي آنهاست. پیشرفت صنعت و تکنولوژی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش وصلح و اطمینان را از انسان سلب کرده است. در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماری های عصبی-روانی و روان تنی جانشین آن شده است. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال 2010 در دنیا بیش از 450 میلیون نفر از مردم از یک اختلال روحی روانی رنج می برند، هر ساله حدود 20% از بزرگسالان یک مشکل بهداشت روانی را تجربه می کنند، نزدیک به یک میلیون نفر مرتکب خودکشی می شوند و از هر 4 خانواده یک خانواده عضوی با اختلالات روانی دارند. سلامت روان برای مدت های زیادی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان شده و اکنون پیشرفت علم بشر بستری برای بیان سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم نموده است. از طرفی می دانیم که برای همه ی افراد سلامت روحی، جسمی و اجتماعی برای ساخت مسیر زندگی حیاتی است. همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم است.

بیان مساله:

يكي از اهداف و وظايف مهم آموزش و پرورش ايجاد زمينه براي رشد همه جانبه فرد و تربيت انسان هاي سالم، كارآمد و مسئول براي ايفاي نقش در زندگي فردي و اجتماعي است. از آنجايي كه دانش آموزان به عنوان ركن اساسي نظام آموزشي كشور، در دستيابي به اهداف نظام آموزشي نقش و جايگاه ويژه اي دارند، توجه به اين قشر از جامعه از لحاظ آموزشي و تربيتي، باروري و شكوفايي هر چه بيشتر نظام آموزشي و تربيتي جامعه را موجب مي گردد. با اين وجود از كل دانش آموز اني كه وارد سيستم آموزش و پرورش مي شوند، تعداد كمي از آنها مي توانند استعدادهاي خود را شكوفا سازند و در اين عرصه موفق گردند و به اصطلاح عملكرد تحصيلي خوبي از خود نشان دهند. يكي از عوامل بسيار مهم و اثرگذار در عملكرد تحصيلي دانش آموز ان عوامل روان شناختي آنان است و از جمله ويژگي هاي روان شناختي مهمي كه عملكرد تحصيلي را تحت تأثير قرار مي دهد، هوش معنوی و سلامت روان است.

هوش معنوی به عنوان یکی از مفاهیم جدید هوش، در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و… شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید. این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویداد ها می دهد و او را قادر می سازد به چهارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد. (نادری،1389) از انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های درونی انسان بوده و برخی از صاحبنظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی – اخلاقی و تلاش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چرا های زندگی می دانند و هوش معنوی را به عنوان زیر بنای باورها،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سلامت روانی، شادکامی، رضایت، انگیزش بالا می دانند.هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش ها را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معنادارتری  قرار می دهد. هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنادار تر از دیگری است.

عوامل دیگر در این تحقیق سلامت روان است امروزه در سراسر جهان بر اهميت سلامت رواني تأكيد مي شود و روز به روز با انجام تحقيقات وسيع و گوناگون اهميت و نقش آن در زندگي فردي و اجتماعي آشكار تر مي گردد، بطوريكه سال 2001 ميلادي از طرف سازمان جهانی، تحت عنوان سال جهاني سلامت رواني اعلام گرديد. سازمان مذكور در اين سال شعار «غفلت بس است  ، مراقبت كنيم» را جهت آشكار تر ساختن اهميت موضوع مطرح نمود (سازمان بهداشت جهاني 2001 به نقل از اقاجاني 1381). اين امر نشان مي دهد كه سلامت رواني موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، يكي از دلايل اهميت آن شيوع روز افزون ابتلاء به انواع اختلالات رواني است. در واقع عمده ترين هدف سلامت رواني پيشگيري است. به همين دليل متخصصين سلامت رواني آموزش پيش گيرانه در سازمانها را مورد توجه بسيار قرار مي دهند. سلامتي بخش اصلي يك زندگي شاد است و سازمانها نقش مهمي در آگاه ساختن کارکنان پيرامون مسائل بهداشتي، سلامتي و آموزش علوم زندگي به آنان دارند. راهکارهای فراشناختی در مدارس، زمینه درگیری را فراهم می آورد، سازندگی و خلاقیت را به اوج می رساند، پختگی و بلوغ فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی را در افراد بالا می برد، حس اعتماد به نفس را در جهت یادگیری رفتارهای مثبت تقویت می کند، بنابراین توسعه دانش و توانایی های شناختی به رفتارهای مسئولانه فرد کمک می نماید، وازآنجایی که جوامع در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است بنابراین انسان های امروز باید بیش از پیش مسئولیت زندگی و سرنوشت خود را بپذیرند وباید برای رسیدن به این هدف درسنین حساس نوجوانی سعی و برنامه ریزی دقیق شود بنابراین با توجه به بیان مساله مطرح شده محقق به بررسی ارتباط بین بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت می پردازد؛ بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده، محقق می خواهد بداند که آیا بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت ارتباطی وجود دارد.

اهمیت و ضرورت

آموزش و پرورش آينده را تضمين كرده پيشرفت و توسعه در هر كشوري را تسريع مي‌بخشد به بيان ديگر نظام آموزشي هر كشور تصويري از توانمندي‌هاي دروني و ذهني و در واقع فلسفه حاكم بر آن كشور به شمار مي‌آيد. از يك سو استعدادها و توانمند‌هاي دروني افراد جامعه را شكوفا كرده و از سوي ديگري مي‌تواند راه استقلال پيشرفت و توسعه در هر كشور را مهيا کند. بسياري از انديشمندان بزرگ مانند «فليپ كومبز» راه موفقيت هر جامعه را توجه خاص به بخش آموزش و پرورش دانسته‌اند. به همين دليل لازم است آموزش و پرورش به عنوان يك سرمايه‌گذاري ملي مورد توجه قرار گيرد و مي‌تواند آن را يكي از با ارزش‌ترين سرمايه ی كه بالفطره در وجود انسان‌ها ذخيره شده است و به بهره‌وري منجر مي‌شود، به شمار آورد (عسكريان،1379). اﻣﺮوزه عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶآﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان، و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼکﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮف ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده اﻧﺪ. که از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان به ﻋﻮاﻣل روان شناسی اشاره کرد. با ورود معنويت به عرصه سازمان و مديريت به عنوان چالش قرن بيست و يكم مديران و رهبران سازمان‌ها به خصوص نهادهاي آموزشي بايد الزاماً با اين پديده نوپا دست و پنجه نرم كنند. هوش معنوی افراد را خلاق می کند چون به افراد کمک می کند قواعد را جایگزین کنند و با مرز ها بازی کنند. به ما توانایی تمیز و انتخاب می دهد. ما را سرشار از شفقت و ادراک می کند و به ما کمک می کند محدودیت ها را ببینیم. با این تفاسیر می توان بیان کرد که هر چه افراد از هوش معنوی بالایی بر خوردار باشند بهتر می توانند بهره ور و توانا باشند افرادی که دارای هوش معنوی بالایی هستند راحتر می توانند با استرس ها برخورد کنند، این افراد بیش از سایرین در بحران های روحی و مشکلات معنایی برای یاد گرفتن می یابند و از طریق این مشکلات رشد می کنند. افراد با هوش معنوی بالا دارای رفتار های پسندیده ای همچون بخشش، سخاوت، انسانیت، شفقت و عشق هستند تمام این عوامل موجب افزایش بهره ورری در سازمان می شود هوش معنوی کمک می کند که ثبات و اعتماد به نفس افراد افزایش یابد و راحتر با مسال کاری کنار بیایند. این امر اثر بخشی و بهره وری را بهبود می بخشد همچنین باعث بهبود ارتباطات و درک دیگران در محیط کار می شود و در نهایت منجر به تغییر و از میان برداشتن موانع می شود. (دیندارلو، 1387)

استرس و اضطراب یکی از عواطفی است که برای حفظ بقای جانداران لازم است، یعنی باعث می شود هوشیار و گوش به زنگ باشند تا بتوانند از خطرات محیط اجتناب کنند. بسیاری از رفتارهای خطرجویانه مثل رانندگی های پرسرعت، پرش از ارتفاع، موج سواری، پرواز با کایت ممکن است تا حدی به دلیل کم بودن اضطراب در فرد باشد. در شرایطی که محیط زندگی امن است، مثل زندگی امروز ما که در خانه ی امنی در شهر یا روستا، زندگی می کنیم و خطرات محیطی مثل حمله جانوران تهدیدمان نمی کند، اضطراب برای حفظ عملکرد روزانه مثل بیدار شدن از خواب برای رفتن به مدرسه یا سرکار، تنظیم وقت برای قرارهای کاری، به موقع رسیدن به اتوبوس یا هواپیما و نیز افزایش انرژی جهت انجام تکالیف، پروژه ها و … لازم است؛ بنابراین برای آنکه فرد رفتارهای مناسب را برای درس خواندن داشته باشد لازم است اضطراب متناسبی داشته باشد تا سر وقت از خواب بیدار شود، وقت برای انجام تکالیف بگذارد و با بی خیالی دنبال کارهای دیگر نرود و شب هم تا وقتی تکالیف را انجام نداد، نخوابد. وقتی انسان در حد طبیعی اضطراب دارد، خون رسانی و فعالیت مناطق خاصی از مغز که با توجه، تمرکز و یادگیری ارتباط دارد بیشتر و بهتر می شود، اما وقتی اضطراب شدید و نامتناسب باشد، تأثیر بسیار بدی بر عملکرد تحصیلی او می گذارد؛ یعنی موقع یادگیری، توجه و تمرکز ندارد، بیقرار است، نمی تواند تکالیف را شروع کند یا به پایان برساند، توانایی او در فراخواندن مطالب از حافظه و استفاده از آن ها موقع آزمون و امتحان کاهش می یابد، شب ها نمی تواند خوب بخوابد و همین بی خوابی توجه و تمرکز او را پایین می آرد. (شاملو،1388)

علائم جسمی اضطراب مثل لرزش دستان، تپش قلب، نفس نفس زدن، عرق کردن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی و… فرد را متوجه اضطراب می کنند و علائم ذهنی اضطراب مثل دلهره، دلشوره، دستپاچگی، ناامنی، بی قراری، عدم اطمینان به خود و … را زیاد می کنند؛ یعنی اضطراب به سرعت دچار سیکل معیوب می شود و هر علامت، علائم دیگر را تشدید می کند. امروزه با توجه به صنعتی شدن جامعه وپیشرفت های تکنولوژی گسترده، ماشینی شدن جامعه، ازدیادجمعیت، مشکلات مسکن، مشکلات معیشتی، آلودگی محیط زیست، تغییرساختار خانواده از گسترده به هسته ای وکاهش ارتباطات، شرایطی را فراهم شده است که با روح وروان انسان سازگاری کاملی نداشته وبه عنوان عوامل مستعدکننده دربیماری های روانی واختلال در سلامت روانی به شمار می آیند متخصصان اعتقاد کامل دارندکه تندرستی یکی از نعمت های بزرگ درزندگی انسان است ونمی توان منکرشد که سلامتی روانی درزمره بالاترین نعمت هاست. بیماری روانی و حفظ سلامت روانی مخصوص به قشر ویا طبقه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می گردد. بیماری روانی، کارگر، کارمند، محصل، پزشک، مهندس، تاجر، استاددانشگاه وافسر نمی شناسد وبه عبارت دیگرامکان ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد جامعه وجود داردوهیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصونیت نداشته ونداردواین خطری است که مرتباًنسل فعلی وآینده را شدیداًتهدید می کند (میلانی فر،1390). امروزه تأمین وحفظ سلامت روانی یکی از فاکتورهاوعوامل اصلی رشدوتوسعه یک جامعه فعال وپویا می باشد. با توجه به اینکه آموزش و پرورش با قشرعظیمی ازآحادجامعه سروکاردارند که می توانند درتوسعه وتعالی جامعه، تشکیل خانواده کارآمدوسالم تأثیرزیادی داشته باشند. تأمین وحفظ سلامت روانی این قشرلازم وضروری به­نظرمی رسد. (شاملو،1388) از دیرباز مساله از بین بردن افت آموزش یا پیشرفت تحصیلی مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن پیشنهادات، راهکارها و سیاست هایی به همین منظور وجود داشته تا بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و استفاده بهینه از امکانات مالی و منابع محدود کشور به عمل آید تا شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده شود و دیگر شاهد حیف و میل شدن بیهوده بودجه های نظام آموزشی خود نباشیم.نتایج کاربردی احتمالی پژوهش مورد نظر نشان می دهد که با توجه به این که عملکرد تحصیلی از  اهمیت ویژه یی برخوردار است و همواره مورد توجه تمامی مسوولان نظام آموزشی قرار گرفته است و سعی و تلاش دارد بتواند  سطح علمی دانش آموزان  را ارتقا داده و مراکز و موسسات صنعتی، علمی و تجاری جامعه را از وجود متخصصان آگاه و توانمند بهره مند سازد. از این جهت سعی و تلاش همه ما این بوده که در یاری رساندن به این هدف ارزشمند تا جایی که می توانیم در این راه خود را مسوول دانسته و تلاشی بسیار ناچیز ولو در ارائه یک راهکار کوچک انجام داده یا با یادآوری و انجام و اجرای شیوه ها و برنامه های خاص آموزشی راه رسیدن به این هدف را تسهیل بخشیم.باید به گونه ای  عمل کرد که این امر در همه ابعاد و جنبه های زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان ها علی الخصوص در جوامع آموزشی، علمی و فرهنگی ما ملت ایران مشهود و ملموس باشد. همان طور که مشاهده می شود در نظام آموزش و پرورش ما بودجه های قابل توجهی به امر تعلیم و تربیت اختصاص داده شده و بر همین اصل هم هزینه های فراوانی در این راستا مصروف شده یا خواهد شد. لذا توجه به این امر مهم ضرورت دارد تا بتوان جلوی یکی از آفت های بارز و آشکار نظام آموزشی را که افت تحصیلی است، گرفته شود.

بنابراین میتوان گفت که موفقیت یا شکست تحصیلی همان طور که از عوامل مختلفی چون نظام آموزشی، سازمان مدرسه و عوامل آن چون کتاب، معلم، مدیر و نیز خانواده و ویژگیهای شخصی و فردی دانش آموزان ریشه می گیرد آثار و پیامدهای مختلفی را نیز در ابعاد اجتماعی و فردی بر جای می گذارد.

 [1]– spiritual intelligence

[2] – mental  health

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122