پايان نامه رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 3
1-1- بيان مسأله 8
1-2- اهميت و ضرورت 11
1-3- اهداف كلي 13
1-4- اهداف فرعي 13
1-5- فرضيهها 13
1-5-1- سؤالات 14
1-6- تعريف نظري و عملياتي متغيرها 14
1-6-1- نظري 14
1-6-2- تعاريف عملياتي 21
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه 26
2-1- ادبیات نظری 27
2-2- رفتار شهروندی سازمانی 27
2-3- دیدگاههای نظری رفتار شهروندی سازمانی 32
2-3-1- نظریه انتظار 32
2-3-2- نیاز به پیشرفت 32
2-3-3- نظریه تبادل اجتماعی 33
2-4- ابعاد رفتار شهروندی 35
2-5- انواع رفتار شهروندی 37
2-6- عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 40
2-6-1- ویژگی‏های شغل و رفتار شهروندی 40
2-6-2- شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی 41
2-6-3- سن و رفتار شهروندی 41
2-6-4- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی 42
2-7- ابعاد رفتار شهروندی 44
2-7-1- رفتارهای ضد شهروندی 50
2-7-2- رفتار شهروندی سازمانی 51
2-7-3- حمایت سازمانی 53
2-7-4- اهمیت رفتار شهروندی 55
2-8- هوش چیست؟ 55
2-8-1- هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن 58
2-8-2- هیجان چیست؟ 60
2-8-3- هوش هیجانی از دیدگاه مایر، سالوی و کاروسو 65
2-8-4- ارزیابی و ابراز هیجان در دیگران 67
2-8-5- نظم جویی هیجان در خود و دیگران 67
2-8-6- به کار بستن هیجان ها 67
2-8-7- برخی از مدل‏های هوش هیجانی 70
2-8-8- هوش هیجانی و تاثیر آن بر استرس 73
2-8-9- هوش هیجانی و کاربردهای سازمانی 73
2-8-10- هوش هیجانی و کاربرد آن 74
2-8-11- هوش هیجانی و جریان مقابله با بحران 76
2-8-12- آیا هوش هیجان را مي‏توان افزایش داد 77
2-8-13- چارچوب مفهومی هوش هیجانی از دیدگاه برادبری و گریوز 78
2-8-14- ابعاد هوش هیجانی 79
2-9- مفاهیم نظری رضایت شغلی 81
2-9-1- مفهوم رضایت شغلی 81
2-9-2- عوامل موثر بر رضایت شغلی 82
2-9-3- نظریه‏های رضایت شغلی 84
2-10- رابطه بین تلاش و عملکرد 87
2-10-1- نظریه گینزبرگ 88
2-10-2- نظریهX و Y 89
2-11- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 90
2-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 90
2-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 91
2-12- جمع بندی 93
2-12-1- چهارچوب نظری 94
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 96
3-2- روش تحقیق 96
3-3- جامعه آماری 96
3-4- ابزار اندازه گیری 97
3-5- اعتبار (روايي) پرسشنامه 98
3-6- پایایی پرسشنامه 99
3-7- اعتبار (روايي) پرسشنامه 100
3-8- پایایی 101
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 105
3-10- روش اجرا 105
3-11- ملاحظات اخلاقی : 105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش
4-1- یافته‏های پژوهش 107
4-2- فرضیه‏های فرعی 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری 119
5-2- محدودیتهای پژوهش 126
5-2-1- محدودیتهای در اختیار محقق 126
5-2-2- محدودیتهای خارج از اختیار محقق 126
5-3- پیشنهادهای تحقیق 127
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی 127
5-3-2- پیشنهادهای کاربردی 127
منابع
منابع فارسی 128
منابع لاتین 132
پیوست
پیوست 1: پرسشنامه شهروند سازمانی اورگان و كانوسكي 1996 OCB 135
چکیده انگلیسی . 136

منـابع

منابع فارسی :

ادريس، محمدرضا؛ رئيسي اردلي، غلامعلي، (1383). متغيرهاي مؤثر بر كارايي كاركنان غير هيأت‌علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و مقايسه اثر پرداخت‌ها بر عدالت و پرداخت‌ها بر كارايي كاركنان. مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره 16.

استوار، صغري، (1387). بررسي رابطه هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان بخش خصوصي در شهر شيراز، فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.

اكبرزاده، نسرين، (1383). هوش هيجاني (ديدگاه سالوي و ديگران)، چاپ اول، انتشارات فارابي.

اسميت، پي.سي. و كندل، ال.ام و هيولين، سي.ال. (1371). آزمون رضايت شغلي. ترجمه شكركن و ارشدي. دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز. (تاريخ انتشار به زبان اصلي 1969)

اعتباريان، اكبر، (1387). رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي، فصلنامه انديشه و رفتار، دوره 2، شماره 8.

پاشا، غلامرضا؛ خدادادي اندريه، فريده و عنايتي، ميرصالح‌الدين، (1384). بررسي رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي و ويژگي‌هاي شغلي كاركنان با تعهد سازماني آنها. فصلنامه پژوهش در روانشناسي، سال اول، شماره 1، ص 34-17.

توكلي، ز، (1387). بررسي رابطه رفتار شهروندي با تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان سازمان فرهنگي- ورزشي شهرداري اصفهان. ششمين كنفرانس بين‌المللي مديريت.

حقيقت‌جو، همكاران، (1387). رابطه هوش هيجاني بر رضايت شغلي كاركنان زن و مرد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي، شماره چهارم.

جمشيدي اونكي، مينا، (1385). بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت. نشريه نداي دانشگاه.

رابينز، اسيفن‌پي، (1943). مباني رفتار سازماني، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، چاپ بيستم.

زارعي متين، حسن وجندقي، غلامرضا، (1385). شناخت عوامل رفتار شهروندي سازماني و بررسي ارتباط آن با عملكرد سازماني. نشريه فرهنگ مديريت، شماره 12.

ساعتچي، محمود، (1386). روانشناسي كار (كاربرد روانشناسي در كار، سازمان و مديريت)، تهران: مؤسسه نشر ويرايش.

شكركن، حسين؛ نعامي، عبدالزهرا و نيسي، عبدالكاظم، (1377). بررسي رابطه خشنودي شغلي با رفتار مدني سازماني و عملكرد شغلي در كاركنان برخي از كارخانه‌هاي اهواز. مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره سوم، شماره 3 و 4، ص 22-1.

فرجاد،محمد حسین،(1377).روانشناس ،انتشارات تهران ،چاپ دوم

كريمي، يوسف، (1382). روانشناسي اجتماعي، تهران: ارسبان.

گنجي، حمزه، (1384). روانشناسي كار، ويرايش دوم، تهران: ساولان، چاپ سوم.

مبين، سيد حسين، (1388). بررسي رابطه بين جو سازماني با رفتار مدني سازماني و رضايت شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد مرودشت.

مسعودي، سليمان، (1388). بررسي جو سازماني بر رضايت شغلي و بهداشت رواني كاركنان پتروشيمي شيراز، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.

مقيمي، سيد محمد، (1384). رفتار شهروندي سازماني از تئوري تا عمل، نشريه فرهنگ مديريت، شماره يازدهم.

مهداد، علي، (1385). روانشناسي صنعتي و سازماني، اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ چهارم.

نصراله‌پور، خديجه، (1386). تأثير هوش هيجاني و گفتگوي با خود بر راهبردهاي رويارويي با استرس بر دانشجويان دانشگاه شيراز، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، چاپ نشده، دانشگاه شيراز.

نبي‌هاشميان، كورش و مؤذن، منصور، (1389). رابطه سبك رهبري و هوش هيجاني مديارن و اثر آن بر رضايت شغلي كاركنان، مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان، 19 (74): 76-84.

هادي‌زاده مقدم، اكرم و فرجيان، مرجان، (1387). بررسي تأثيرگذاري هوش عاطفي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان با لحاظ كردن نقش عاطفي، جمله چشم‌انداز مديريت. 7 (28): 103-128.

منابع لاتین :

Appelbaum, Steven Bartolomucci, Nicolas, & etl. (2004). Organizational citizen ship behaviors: a case study of culture, leader ship and trust, Journal of Management Decision, 42 (1), p. 18.

Bienstock, C. & Smith, K. & Demoranville, W. Behavior and service quality “organizational citizenship, pp 357-378, (2003)”. Journal of Services Marketing, vol. 17, No.4.

Bateman, T.S., Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26, 587-595.

& Howard, T. (2006). Emotional intelligence Trust and job satisfaction Competition forum vol. 4 issue 2 p 381.

Gardner, L stough, c. (2003). Assessing the relationship between workplace emotional intelligence, job satisfaction and organization commitment. Australian journal of psychology vol. 55, p 124.

چکیده

در این تحقیق به بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني بر رضايت شغلي کارکنان امور مالي دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسي این متغیرها تحقيقي به روش توصيفي از نوع همبستگي در دانشگاه علوم پزشکی فارس انجام شد. نمونه پژوهش شامل 110نفر از کارکنان ياد شده بود که با روش سرشماری انتخاب شدند. براي جمع آوري داده‏ها از پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني و رضايت شغلي استفاده شد. ضريب آلفاي پرسشنامه ‌هاي مذکور به ترتيب 889/0، 879/0و 865/0 محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل اجرايي پژوهش با استفاده از روش ضریب همبستگي و آزمون خطی رگرسون چند گانه انجام پذيرفت. در نهايت نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که  بین متغیرهای رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني، و رضايت شغلي رابطه معناداری وجود دارد. همچنين نتايج حاکي از آن است که مولفه‏های هوش هیجانی مي‏تواند رفتار شهروندی را پیش بینی نماید ضمن اینکه تمامی مولفه‏های هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارد.

کلید واژه‏ها: رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی، رضایت شغلی

فصـل اول

کلـیات پژوهـش

مقدمه:

در دوران كنوني، سازمان‌ها جايگاه والا و برجسته‌اي در ساختار فرهنگي و اجتماعي جوامع پيدا كرده‌اند. بسياري از فعاليت‌هاي اساسي و حياتي مربوط به زندگي مردم در سازمان‌ها انجام مي‌گيرند و زندگي بدون وجود سازمان‌هاي گوناگون آموزشي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي، سياسي، نظامي و غيره غيرمقدور است. با وجود اين نيل به موفقيت و پيشرفت همه جانبه و تأمين رفاه آسايش به صرف وجود سازمان‌ها تحقق نمي‏يابد، بلكه براي اين منظور به سازمان‌هاي كارآمد و اثربخش نياز است(شکر کن ,1379).

توسعه هر سازماني تا حد زيادي به كاربرد صحيح نيروي انساني بستگي دارد. بنابراين از موضوعات مورد توجه در مديريت نيروي انساني در سازمان، تأمين نيروها و ايجاد انگيزه براي بالابردن كيفيت كار آنان است. شغل هر فرد بايد تأمين كننده قسمتي از نيازهاي مادي، رواني و اجتماعي او باشد. از آنجا كه تلاش هر سازمان به حداكثر رساندن توليدات و كيفيت خدمات است، بنابراين بايد اين هدف به جديت تمام دنبال شود. توليدات هر سازمان منوط به آموزش نيروي ماهر و متخصص در زمينه‌هاي گوناگون مي‌باشد و بالا بردن كيفيت مهارت‌هاي اين نيروها نيز از اهداف هر سازمان مي‌باشد و نيز براي رسيدن به چنين هدفي داشتن نيروي ماهر و باانگيزه سرشار از انرژي لازم و حتمي مي‌باشد.(پاشا،1384).

پس نيروي انساني به عنوان مهمترين و با ارزش‌ترين سرمايه سازمان، عوامل متفكر و توانمندي هستند كه مي‌توانند با بهينه استفاده كردن ساير منابع، سازماني قدرتمند و پويا ايجاد نمايند. بديهي است كارمند با انگيزه مي‌تواند به كمك اراده و تجربه‌هايش خود همه چيز را به نفع جامعه، محيط كاري و خود تغيير دهند. (ادريس و رئيسي اردلي، 1383).

مفهوم رفتار شهروندي سازماني اولين بار توسط بيتمن و ارگان در اوايل دهه 1980 ميلادي به دنياي علم ارائه شد. تحقيقات اوليه كه در زمينه رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت بيشتر براي شناسايي مسئوليت‌ها و يا رفتارهايي بود كه كاركنان در سازمان داشتند. اما اغلب ناديده گرفته مي‌شد. اين رفتارها با وجود اينكه در ارزيابي سنتي عملكرد شغلي به طور ناقص اندازه‌گيري مي‌شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار مي‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشي سازماني مؤثر بودند. (بينستوك، 2003)

(اعمال رفتار شهروندي سازماني)كه در محل كار اتفاق مي‌افتند را اينگونه تعريف مي‌كنند:

مجموعه‌اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري كه بخشي از وظايف رسمي فرد نيستند اما با اين وجود توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظايف و نقش سازمان مي‌شوند. (اپل‌بام و همكاران، 2004)

با توجه به تعريف بالا از انسان به عنوان شهروند سازماني انتظار مي‌رود پيش از الزامات نقش خود و فراتر از وظايف رسمي، در خدمت اهداف سازمان فعاليت كند. به عبارت ديگر ساختار رفتار شهروندي سازماين به دنبال شناسايي، اداره و ارزيابي رفتارهاي فرانقش كاكناني است كه در سازمان فعاليت مي‌كنند در اثر اين رفتارهاي آنان اثربخشي سازماني بهبود مي‌يابد.

در بررسي‌ها و تحقيقات پيشين رفتار شهروندي سازماني، پژوهش‌هاي انجام شده)استوار،1387و هادی زاده،1387و گرلیوز 2008) نشان مي‌دهد كه متغيرهاي مختلفي با رفتار شهروندي رابطه داشته كه در ميان آنها توجه ويژه‌اي به رضايت شغلي و احساس و نگرش‌هاي مثبتي است كه كاركنان نسبت به شغل خود دارند.

دنياي كنوني با شتاب فزاينده‌اي در حال صنعتي شدن است. اين امر ضرورت نوآوري، انعطاف‌پذيري، بهره‌وري و پاسخگويي را براي بقا و موفقيت سازمانها بيشتر مي‌‌كند. از اين رو، استانداردهاي جديدي بايد براي سازمانها تدوين گردد تا پاسخگوي چالشهاي جهاني بوده و زمينة مناسبي را براي كاركنان فراهم كند تا بتوانند از مناسب‌ترين مهارتها برخوردار باشند. از اين رو، روانشناسان تأكيد دارند كاركنان سازمانها بايد فراتر از وظايف رسمي خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو با مشتري و همچنين ماهيت خدمات، اين مفهوم در بخشهاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (گارگ و راستوگی، 2006).

يكي از مهارتهايي كه مي‌تواند به كاركنان در اين راه كمك كند، «رفتار شهروندي سازماني» است. اين مقوله به رفتارهاي فردي اشاره دارد كه برخاسته از بصيرت افراد بوده و علاوه بر اين‌كه كارايي و اثر بخشي عملكرد سازمان را افزايش مي‏دهند، مستقيم و به صورت صريح، از طريق سيستم رسمي پاداش تشويق نمي‌شوند (اورگان، 1988؛ بورنز و کارپنتر، 2008).

رفتار شهروندي سازماني، حركت كردن به وراي حداقل عملكرد مورد انتظار است (بورنز و کارپنتر، 2008) (موران، 2003).

از سوي ديگر، تحقيقات دانشمندان گوناگون مانند «گلمن»، «بوياتزيس و همكارانش» و … نشان مي‌دهد، يكي از عواملي كه نقش بسيار مهمي در انجام موفق وظايف شغلي دارد، «هوش هيجاني»است (گولمن، 1995و1998؛ بویاتزیس و همکاران، 2000). افراد داراي هوش هيجاني بالا، هنر تعامل و مهارت كنترل و اداره احساسات ديگران را دارا هستند.

این مهارت‌ها محبوبيت، قوه رهبري و نفوذ شخصي را تقويت مي‌كند و فرد را در هرگونه فعاليت اجتماعي و ارتباط صميمانه با ديگران، موفق مي‌نمايد. چنين افرادي با شناخت و بصيرت دروني كه نسبت به تمايلات عاطفي خود و ديگران دارند، بهترين عملكرد را در موقعيت‌هاي مختلف زندگي بروز مي‌دهند (عيوضي، 1385).

همة آنچه در بالا بدان اشاره شد، به خوبي گواه اين مهم است كه هوش هيجاني مي‌تواند به عنوان يكي از پيش نيازهاي توفيق كاركنان در بروز رفتار شهروندي سازماني، قلمداد شود.

“هوش قدرت درك روابط بين پديده‌هاست.” چون هم در قدرت يادگيري، هم در قدرت سازگاري با محيط، هم در قدرت تفكر انتزاعي و هم در تعريف‌هاي عملياتي هوش يك محور مشترك وجود دارد كه همان قدرت درك روابط بين پديده‌هاست.

هوش هيجاني كه حداقل در زندگي اجتماعي (بخصوص فعاليت‌هاي تجاري و بازاريابي) اهميتي فراتر از هوش تحصيلي دارد. هوشي كه در طول تاريخ مصلحان و نخبگان اجتماعي را از نخبگان علمي جدا مي‌سازد.

هوش هيجاني بيانگر آن است كه در روابط اجتماعي و در بده بستان‌هاي رواني و عاطفي در شرايط خاص چه عملي مناسب و چه عملي نامناسب است. يعني اينكه فرد در شرايط مختلف بتواند اميد را در خود هميشه زنده نگه دارد، با ديگران همدلي نمايد، احساسات ديگران را بشنود، براي به دست آوردن پاداش بزرگتر، پاداش‌هاي كوچك را ناديده انگارد، نگذارد نگراني قدرت تفكر و استدلال او را مختل نمايد، در برابر مشكلات پايداري نمايد و در همه حال انگيزه خود را حفظ نمايد. هوش هيجاني نوع استعداد عاطفي ا ست كه تعيين مي‌كند از مهارت‌هاي خود چگونه به بهترين نحو ممكن استفاده كنيم و حتي كمك مي‌كند خرد را در مسيري درست به كار گيريم. (استوار1387)

هوش هيجاني مي‌تواند به عنوان يكي از پيش نيازهاي توفيق كاركنان در بروز رفتار شهروندي سازماني، قلمداد شود و در خشنودی شغلی نیز تاثیر گذار است. (توکلی ،1387)

عوامل متعددی کارایی افراد را در سازمان  تحت تاثیر قرار مي‏دهد یکی از این عوامل رضایت شغلی (خشنودی از شغل) میباشد که میتواند چشم انداز مفیدی برای آینده و دست یابی به توسعه به سازمان کمک کند.

علاوه بر این در مدیریت منابع انسانی پدیده رضایت شغلی یکی از شاخصهای کیفیت زندگی مي‏باشد شکی نیست مردمی که از کار خود رضایت دارند در پایان احساس میکنند که به توفیق نائل آمده اند.

بنا براین هرچه سا زگاری بین کارکنان و اهداف سازمانی بیشتر باشد عملکرد و رضایت شغلی کارکنان نیز بیشتر مي‏باشد.

از آنجا که افزایش بهره وری و اثر بخشی، همواره یکی از مسائل و دغدغه‏های مدیران سازمان‌هاست شناخت رفتار شهروندی سازمانی ، هوش هیجانی ، رضایت شغلی و فراهم نمودن شرایط لازم و محیط مناسب باعث تقویت رفتارهای اثر بخش و موثر و مانع از رفتارهای غیر اثر بخش شده و میتواند گامی موثر در این زمینه باشد.

به طور كلي به دو طريق (خشنودي شغلي دروني و بيروني) نگرش‌هاي خود را نسبت به شغل آشكار مي‌كند. عوامل دروني )امكان به ظهور رساندن توانايي‌هاي فردي، فعال بودن، پيشرفت، اختيار تصميم‌گيري، ارزش‌هاي اخلاقي، امنيت، خلاقيت، استقلال، موفقيت، مسئوليت، قدرداني و رشد و توسعه حرفه‌اي، پايگاه اجتماعي، تنوع و (…كه خصوصيات و حالات فردي را شامل مي‌شوند در مقايسه با عوامل بيروني (دستمزد، خط‌مش‌ها و مديريت، شرايط كار، همكاران، حقوق، پست سازماني، ارتقاي شغلي و ( … كه شرايط كار و اشتغال را در بر مي‏گيرد، از ثبات بيشتري برخوردارند، لذا خشنودي شغلي دروني پايدارتر از خشنودي شغلي بيروني است. خشنودي كلي نتيجه تعامل بين خشنودي شغلي دروني و بيروني است. (استريد، وال و كتلي، 2007).

1-1- بيان مسأله

نيروي انساني به عنوان يكي از ارزشمندترين سرمايه‌هاي سازماني، مهم‌ترين مزيت رقابتي و كمياب‌ترين منبع در اقتصاد دانش محور امروز قلمداد مي‌شود. اين سرمايه ارزشمند به دليل اثر شگرفي كه بر اثربخشي سازمان دارد، گويي سبقت را از ديگر سرمايه‌هاي سازماني به لحاظ اهميت ربوده است. بر همين اساس است كه امروزه سازمان‌ها و مديران با كاربست راهكارها و شيوه‌هاي مختلف، سعي در جذب بهترين و زبده‌ترين نيروي انساني را دارند)بلكورت، بوهلندر و اسنل، 2008)يكي از ويژگي‌هاي ارزشمند نيروي انساني كه امروزه توجه بسياري را به خود جلب كرده است، رفتار شهروندي سازماني مي‌باشد. اين متغير با الهام از يك شهروند خوب، كارمندي را توصيف مي‌كند كه براي انجام وظايف خود و به طور كلي براي كمك به عملكرد بهتر سازمان، از هيچ تلاشي حتي افزون‌تر از وظايف از پيش تدوين شده خود فروگذار نيست. به بيان ديگر كاركنان برخوردار از رفتار شهروندي سازماني همانند يك شهروند متعهد در جهت اعتلاي سازمان حاضرند كه بدون هيچ چشم‌داشتي تلاش كنند. به طور طبيعي در صورتي كه سازمان‌ها بهره‌مند از چنين كاركناني باشند، دغدغه اثربخشي ندارند و مي‌توانند در عرصه رقابت با فراق خاطر به فكر سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي ديگر مؤثر بر اثربخشي باشند. مديران نيز در صورت بهره‌مندي از اين كاركنان، اكثر وقت خود را صرف اموري غير از امور مربوط به وظايف زيردستان مي‌كنند (ارگان، 1988).

ارگان (1988) به عنوان يكي از مؤثرترين افراد در تكوين متغير رفتار شهروندي سازماني به چند ويژگي اساسي اين متغير اشاره مي‌كند. با الهام از تعريف او مي‌توان دريافت كه رفتارهاي شهروندي سازماني رفتارهايي خودانگيخته هستند و كمتر از محرك‌هاي بيروني(مثل پاداش و تنبيه)تأثير مي‌پذيرند. اين رفتارها اختياري و داوطلبانه بوده و اجبار كاركنان به بروز و يا تنبيه آنها بدليل عدم بروز آن، ناقص ماهيت ارزشمند آنهاست. همچنين جزء وظايف رسمي كاركنان نبوده و در قرارداد شغلي ذكر نمي‌شوند كه در نهايت اثربخشي سازمان را به دنبال خواهند داشت. پادساكوف و همكاران (2000) با انجام يك پژوهش جامع به بررسي و تحليل پژوهش‌هاي منتشر شده در مورد رفتار شهروندي سازماني پرداخته و در نهايت به 30  شكل مختلف از رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان دست پيدا كردند كه در ميان آنها 5 ويژگي شامل فداكاري(كمك داوطلبانه به ديگران و جلوگيري از بروز مسائل و مشكلات كاري براي آنها و(…، وظيفه‌شناسي(دروني سازي و قبول قوانين و مقررات سازماني و اعمال آنها حتي در شرايطي كه فردي نظاره‌گرد نيست و…)، مردانگي(اشتياق به تحمل مسائل و مشكلات كاري، بدون بروز شكايت و صرف نكردن زمان زياد براي شكايت از امور بي‌اهميت در سازمان و….( احترام )تجاوز نكردن به حقوق ديگر كاركنان و…( و فضيلت مدني )علاقه بيش از حد و تعهد بسيار بالاي كارمند به سازمان و قبول اينكه او عضو كوچكي از يك مجموعه بزرگ است و..) بيش از همه به كار برده شده است.

اهميت رفتار شهروندي سازماني در سازمان‌هاي مختلف غيرقابل انكار است، اما هنگامي كه صحبت از دانشگاه مي‌شود، نگاه‌ها به آن موشكافانه‌تر و حساس‌تر مي‌شود. نقش دانشگاه در تربيت نيروي انساني آينده و توسعه همه جانبه كشورها، دليل غير قابل انكار بر لزوم بهره‌مندي از کارکنان برخوردار از رفتار شهروندي سازماني بالا مي‌باشد. وظيفه دانشگاه ارتقاي هر چه بيشتر يادگيري در کارکنان از طريقت آموزش است و نظر به ماهيت پيچيده يادگيري بدون شك نمي‌توان با انجام وظايفي خاص و از پيش تعيين شده آن را با كيفيتي بالا ايجاد كرد  (اپلاتكا، 2009).

اهميت رفتار شهروندي سازماني در کارکنان منجر به آن شده است كه امروزه همانند سازمان‌هاي ديگر، شواهد پژوهشي مختلفي براي آن فراهم شود. علي‌رغم يكساني و تشابه در تعريف رفتار شهروندي سازماني كاركنان ديگر، گرايش زيادي به تقسيم‌بندي ساختار اين متغير بر اساس اهداف آن دردانشگاه وجود دارد. اين كه رفتارهاي شهروندي سازماني کار کنان متوجه و در جهت كمك به چه كساني است، ساختار مفصلي را آشكار مي‌كند. رفتارهاي شهروندي سازماني کار کنان مي‌تواند در جهت كمك به دانشگاه، به طور كل، صلاحيت و رشد شخصي خود،، مدير و سازمان اعمال شود(زين‌آبادي و همكاران، 1387).

عليرغم آنكه رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان مخاطب‌هاي مختلفي دارد، اما در مقام بررسي ساختار، برخي شواهد (دي‌پائولا، تارتر و هوي، 2005) به ساختار تك بعدي آن دست پيدا كرده‌اند.

در بررسي پيشايندهاي رفتار شهروندي سازماني، پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه متغيرهاي مختلفي با رفتار شهروندي سازماني رابطه داشته و تبيين معناداري از پراكندگي آن دارند كه در ميان آنها توجه ويژه‌اي به متغيرهاي نگرشي كاركنان شده است. به طور كلي رفتار كاركنان در سازمان مي‌تواند متأثر از نگرش‌هاي آنها باشد، از اين رو آگاهي از آن براي مديران ضروري است.

يك كارمند با رضايت شغلي بالا(خشنودي شغلي)مفهومي پيچيده و چندبعدي است. يك كارمند با توجه به تأكيدي كه بر عوامل مختلف مرتبط با شغل خود دارد، به طور كلي به دو طريق خشنودي شغلي دروني و بيروني نگرش خود را نسبت به شغل آشكار مي‌كند.

پیامدهای سازمانی رفتار شهروندی سازمانی از پیامدهای فردی آن بسیار بیشتر است.

در سطح فردی ,تنها احساس رضایت درونی و گرفتن پاداش (در صورتی که ارزیابی عملکرد لحاظ شده باشد) برای فرد وجود دارد اما منافع رفتار شهروندی سازمانی بیشتر ,مهمتر وجدی تر است .

احساس و عواطف بر هر کاری که انجام میدهیم تاثیر دارند. علی الخصوص در محیط سازمانی که اگر عواطف به طور مفید و موثر اداره شوند منجر به رفاقت و صمیمیت در بین اعضا شده و در نتیجه بهره وری سازمان را افزایش میدهد.مسلم است بالا بودن هوش هیجانی افرادیک سازمان در مجموع میتواند باعث افزایش هوش سازمانی کلی شود که این به عملکرد بهتر در سازمان منجر مي‏شود.  به طور کلی عواملی مانند شرایط کار،ارتباطات و رضایت شغلی اثر گذار بوده و مي‏توانند رضایت شغلی برای  کارکنان  به ارمغان آورند که باعث بهره وری بالایی در سازمان مي‏باشند.

از این رو ارزش آن را دارد که سازمانهابا به کار گرفتن سیستم تشویقی در ایجاد فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی ,آموزش و کنترل و افزایش هوش هیجانی کارکنان وبا ایجاد محیط کاری مناسب برای رضایت شغلی بالاتر تلاش کنند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122