پايان نامه رابطه ويژگي هاي شخصيتي و مديريت تعارض مديران در هيأتهاي ورزشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه ويژگي هاي شخصيتي و مديريت تعارض مديران در هيأتهاي ورزشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه ويژگي هاي شخصيتي و مديريت تعارض مديران در هيأتهاي ورزشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 6
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-4 اهداف تحقیق 10
1-4-1 هدف کلی 10
1-4-2 اهداف ویژه 10
1-5 فرضیه ها 10
1-6 پیش فرض های تحقیق 11
1-7 محدودیتهای تحقیق 11
1-8 تعاریف مفهومي و عملياتي متغيرها 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 17
2-2 تعارض 17
2-3 مدیریت تعارض 19
2-4 نگرش ها نسبت به تعارض 20
2-5 تعارض از دیدگاه مکاتب 21
2-6 منابع تعارض 24
2-7 انواع تعارض سازمانی 25
2-8 فرآیند تعارض 28
2-9 آثار و پیامدهای تعارض 29
2-10 سبك¬ها و راهبرد¬هاي مديريت تعارض 34
2-11 مدل¬هاي مختلف رويارويي با تعارض 35
2-12 راهبرد¬هاي مهم و اساسي مديران براي مقابله با تعارض 36
2-13 اثر بخشي سبك¬هاي مديريت تعارض 41
2-14 شخصيت 44
2-15 نظريه¬هاي شخصيت 45
2-16 نظریه شخصیتی پنج بزرگ 49
2-17 ويژگي شخصيتي مديران 57
2-18 شخصيت و كار 57
2-19 تحقيقات انجام شده در داخل كشور 59
2-20 تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 66
2-21 جمع بندي 70
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 73
3-2 روش تحقیق 73
3-3 جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري 73
3-4 متغير¬هاي تحقيق 74
3-5 روش جمع آوري اطلاعات و داده¬ها 74
3-6 ابزارهاي پژوهش 74
3-6-1 پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI 74
3-6-2 پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض 77
3-7 روش تجزيه و تحليل دادهها 78
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 81
4-2 يافته¬هاي مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي 81
4-3 يافته¬هاي مربوط به آزمون فرضيه¬هاي تحقیق 86
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 97
5-2 خلاصه تحقیق 97
5-3 بحث و نتیجه گیری 98
5-4 پیشنهادات کاربردی تحقیق 107
5-5 پیشنهادات به پژوهشگران آینده 108
منابع و مأخذ
منابع فارسی 110
منابع انگلیسی 115

پیوست 120
چکیده انگلیسی126

 

منابع و مآخذ

منابع فارسي

آذر، عادل و مومني، منصور (1385). آمار و كاربرد آن در مديريت. تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها.

اصانلو، پرستو؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود و کاظم نژاد، انوشیروان (1385). بررسي ارتباط بين ويژگي هاي فردي مديران سازمان تربيت بدني و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر خلاقيت و مديريت تضاد. نشريه حركت، شماره 30، صص29-41.

اقتداري، علي محمد (1381). سازمان و مديريت. تهران: نشر مولوي.

الواني، سيد مهدي و دانايي‌فرد، حسن (1380). مديريت تعارض. كرج: موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.

امان الهي فرد، عباس (1384). بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و عوامل فردي- خانوادگي با رضايت زناشويي در كاركنان اداره هاي دولتي شهر اهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

ایزدی یزدان ابادی، احمد (1379). مدیریت تعارض. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)

ايران نژاد، مهدي و ساسان كهر، پرويز (1371). سازمان و مديريت از تئوري تا عمل. تهران: موسسه بانكداري ايران.

بزاز جزايري، سيد احمد (1377). مهارت هاي مديريت تعارض. نشريه تدبير، شماره 86، ص22.

پاركينسون، نورث؛ رستم، جي (1387). انديشه هاي بزرگ در مديريت (چاپ ششم). ترجمه مهدي ايران نژادپاريزي. تهران: موسسه‌ي بانكداري ايران.

پروين، لارنس ا. و جان، اليور بي. (2001). شخصيت، نظريه و پژوهش، ترجمه محمد جعفر جوادي و پروين كديور (1381). تهران: نشر آييژ.

پيماني زاد، حسين (1381). تعيين تيپ شخصيتي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي كشور و ارتباط آن باموفقيت شغلي. نشريه حركت، شماره 14، صص 125-140.

جان بست (1384). روش هاي تحقيق در علوم تربيتي. ترجمه حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني. تهران: انتشارات رشد.

جكسون، راجر و پالمر، ريچارد (1988). راهنماي مديريت ورزشي. ترجمه محمد خبيري و همكاران (1382). انتشارات كميته بين المللي المپيك.

چلادوراي، پاكيناتان (2005). مديريت منابع انساني در ورزش و تفريحات سالم. ترجمه مهدي طالب پور و صمد لعل بذري (1387). مشهد: دانشگاه فردوسي.

داودی، ایران (1386). بررسی عوامل شناختی، شخصیتی، فشار روانی و سابقه خانوادگی به عنوان پیش بینهای ابتلا به اختلال وسواسی-اجباری و مقایسه زیرگروهای علائم اختلال براساس برخی متغیرهای پیش بین در شهرستان اهواز. رساله دکتری روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

دلاور، علي (1387). روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي. تهران: نشر ويرايش.

رابرت، بليك و موتون، جين (1357). شبكه مديريت. ترجمه حسين توتونچيان. تهران انتشارات دانشگاه تهران.

رابينز، استيفن (1998). مديريت رفتار سازماني. ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي (1387). انتشارات سمت.

رضائیان، علی (1382). مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: سمت.

رضائیان، علی (1378). مديريت رفتار سازماني. تهران: دانشگاه تهران.

رضوي، محمد حسين و همكاران (1384). بررسي سبك هاي مديريت تعارض و رهبري مديران تربيت بدني استان مازندران. پژوهش نامه علوم ورزشي، ص 35-46.

روشن چلسي، رسول؛ شعيري، محمدرضا؛ عطري فرد، مهديه؛ نيكخواه، اكبر؛ قائم مقامي، بهاره و رحيمي راد، اكرم (1385). بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه شخصيتي 5 عاملي نئو. ماهنامه علمي- پژوهشي دانشور رفتار/ دانشگاه شاهد، سال سيزدهم، شماره 16، صص27-36.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1388). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات آگاه.

شاملو، سعيد (1384). مكتب ها و نظريه ها در روانشناسي شخصيت. تهران: انتشارات رشد.

شولتز، دوان (1990). نظريه هاي شخصيت. ترجمه يوسف كريمي و همكاران (1377). تهران: نشر ارسباران.

شولتز، دوان و شولتز، سيدني آلن (1998). نظريه هاي شخصيت. ترجمه يحيي سيد محمدي (1378). تهران: موسسه نشر هما.

شعباني بهار، غلامرضا و همكاران (1383). ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با اثر بخشي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي سراسر كشور. نشريه علوم حركتي و ورزشي، جلد اول، شماره 3،صص 12-30.

فهیم دوین، حسن؛ امیر تاش علیمحمد؛ کریمی، یوسف و هادوی، فریده (1386). رابطه هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارائه الگو. نشریه حرکت، شماره32، ص216.

قلي‌پور، آرين (1386). مديريت رفتار سازماني (رفتار فردي). تهران: سمت.

كلانتري، محمد علي (1386). بررسي رابطه بين سبك هاي مديريت تعارض با ويژگي هاي شخصيتي مديران دانشگاه هاي شهر يزد. پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان.

کوزه‌چیان، هاشم (1380). مدیریت ورزشی: راهنمای مدیران، مربیان و معلمان ورزشی. تهران: دانش افروز.

كونتز، هارولد (1371). اصول مديريت. ترجمه محمد علي طوسي. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

مقیمی، سید محمد (1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: انتشارات ترمه.

مولایی سفید دشتی، افشین (1387). بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت تضاد مدیران ادارات تربیت بدنی استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

ميركمالي، سيد محمد (1371). مديريت تعارض. فصلنامه دانش مديريت، شماره19، ص 48.

محسني، پرستو (1388). رابطه هوش هيجاني و صفات شخصيتي پرستاران با رضايت از خدمات پرستاري بيماران. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه پيام نور تهران.

محمدزاده ملايي، رجبعلي (1384). مقايسه دانشجويان پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز داراي سبك هاييادگيري متفاوت از لحاظ ويژگي هاي شگفت انگيز ، پيشرفت و عملكرد. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

مورهد و گريفين (1387). رفتار سازماني. ترجمه سيد مهدي الواني و غلامرضا معمار زاده (1387). نشر مرواريد.

نادریان جهرمی، مسعود و امیر حسینی، احسان (1386). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان. فصلنامه المپیک، سال پانزدهم، شماره (پیاپی40)، صص105-114.

نكويي مقدم، محمود و پير مرادي، نرگس (1387). رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي كاركنان و تعارض سازماني (بين فردي) در سازمان هاي دولتي. نشريه مديريت دولتي، شماره 1، صص 105 –

وطن خواه، سودابه؛ رئیسی، پوران و کلهر، روح اله (1387). تعيين همبستگي هوش هيجاني با راهبرد هاي مديريت تعارض بين مديران بيمارستان هاي آموزشي قزوين. فصلنامه علمي- پژوهشي مديريت سلامت، شماره 32، صص 41-46.

هرسی، پال و بلانچارد، کنت (1972). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی علاقه بند (1365). تهران: امیر کبیر.

منابع انگلیسی:

Behling, O. (1998). Employee selection: Will intelligence Conscientiousness do the job? Academy of Management Executive, 12, 77-86.

Chelladurai, P. (2006). Human Resource Management in Sport and Recreational. Human Kinetics.

 

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 7, 5-13.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان هیأت­های ورزشی استان فارس بود (92=n). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی­های فردی، پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) ساخته شده توسط كاستا و مك كري (1992) و پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1991) بود. ضريب پايايي عوامل پنج گانه ويژگي هاي شخصيتي با روش آلفاي كرونباخ از 58/0 تا 69/0 نوسان داشت و ضريب  پايايي سه راهبرد مديريت تعارض با روش آلفاي كرونباخ از 58/0 تا 75/0 نوسان داشت. برای تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد و کلیه فرضیه­های تحقیق در سطح معنی­داری 05/0p≤ محاسبه شد. نتایج نشان داد، بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت معنی­دار و با راهبرد راه­ حل­گرایی رابطه منفی معنی­دار وجود دارد. هم چنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی، خوشایندی و وجدانی بودن با راهبرد راه­حل­گرایی رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی خوشایندی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه منفی معنی­دار و بین وجدانی بودن و راهبرد عدم مقابله رابطه مثبت معنی­دار مشاهده شد. در بقیه موارد رابطه ­ای مشاهده نشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می­شود در انتخاب و انتصاب شایسته مدیران در سازمان­های مختلف ورزشی ویژگی شخصیتی آنان مد نظر قرار بگیرد.

کلید واژه ها: ویژگی­های شخصیتی، راهبردهای مدیریت تعارض، هیات های ورزشی

فصل نخست

کلیات تحقیق

مقدمه

در تمامی ادوار زندگی بشر، تعارض، کشمکش و اصطکاک بین منافع رئیس و مرئوس، کارگر و کارفرما، ارباب و رعیت وجود داشته است. تعارض واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است و امروزه جوامع بشری به علت پیشینه نا خوشایندی که از آن دارند، به تعارض به عنوان یک پدیده منفی می­نگرند (مقیمی، 1385).

بسیاری از صاحب نظران اخیر سازمان به این باور رسیده‌ اند که علی‌رغم کوشش­های سازمان و مدیریت برای اجتناب، جلوگیری و در نطفه خفه کردن تعارض، باز هم به وقوع خواهد پیوست و حضور دائمی خود را در سازمان حفظ خواهد کرد. بنابر­این مسئله این نیست که آیا کشمکش و اختلاف وجود دارد یا نه، زیرا در هر حال وجود خواهد داشت. نکته حائز اهمیت این است که چگونه با مساله برخورد می­شود و مورد رسیدگی قرار می­گیرد (مولینز[1]، 1990). تعارض در واقع چیز بدی نیست چنان­چه اگر به طور صحیح مدیریت شود می­تواند پیامدهای مثبت قابل توجهی داشته باشد و می‌تواند به عنوان یک نیروی حیات بخش و انرژی بخش در گروه‌ها و سازمان­ها باشد و حتی مشخص شده است که تعارض می تواند تاثیرات مخرب موقعیت­های برد و باخت سازمان را به حداقل برساند (مولینز، 2002 ).

برخی از علمای علم رفتاری معتقدند که تنوع گروه کاری از طریق تعارض، عملکرد را تحت تاثیر قرار می­دهد. در متون رفتاری از دو نوع تعارض سخن رانده­اند، یکی تعارض احساسی و دیگری تعارض وظیفه­ای. مدیریتی که بتواند از تعارض احساسی بکاهد و تعارض وظیفه­ای را به نحو شایسته­ای مدیریت کند موفق­تر خواهد بود. در این راه مدیران باید از منشاء تعارضات و نحوه تأثیرگذاری تنوع بر تعارض آگاه بوده و شیوه­های مناسب برخورد با آن را بدانند (الوانی، دانائی فرد، 1380).

سبک­هایی که هر یک از مدیران برای حل تعارض انتخاب می­کنند، تحت تاثیر ویژگی­های منحصر به فرد آن­ها نظیر شخصیت، نگرش­ها، سبک رهبری، جنسیت، شایستگی­ها و میزان قدرت و اقتدار آن­ها و نقشی که در تعارض دارند قرار می­گیرد (ايزدي، 1379). از جمله مهمترین عواملی که تعیین­کننده شیوه برخورد افراد با دیگران است شخصیت می­باشد. برای مثال مدیران ورزشی درونگرا از فعالیت­های ورزشی دیر بازده که فاقد برنامه­های تبلیغی است و بعضاً پیچیده و درد سرساز است پرهیز می­کنند. آن­ها در برابر تغییر و تحولات اساسی مقاومت می­کنند و دوست دارند وضعیت موجود حفظ شود و برنامه­های فعلی را سر و سامان دهند. مدیرانی که شخصیت برونگرا دارند در ایجاد روابط مؤثر بین کارکنان به ­ویژه مربیان و ورزشکاران قوی عمل می­کنند؛ در سخنرانی و فن بیان استادند و سعی می­کنند شیوه­های رفتاری خود را با فرهنگ سازمان تحت سرپرستی و علايق افراد زیردست تطبیق دهند (نادریان جهرمی، 1386).

هرسی و بلانچارد[2] شخصیت و سبک را مترادف فرض کرده و معتقدند” شخصیت یا سبک رهبری یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیت­های دیگران از خود نشان می­دهد”. بر این اساس شخصیت افراد تا حد زیادی شیوه حل تعارض آن­ ها را تعیین می­کند ( هرسی و بلانچارد،1972).

در تحقیقات بسیاری ارتباط بین ویژگی شخصیتی که در حیطه تئوری پنج فاکتوری (کاستا و مک­کری[3] 1992) است با شیوه­های حل تعارض مورد بررسی قرار گرفته است. تئوری پنج فاکتوری شخصیت توسط مک­کری و کاستا توسعه یافته است. آن­ها برنامه­ای را در پیش گرفتند که پنج عامل شخصیت، معروف به “پنج عامل نیرومند” یا “پنج بزرگ[4]” را شناسایی کردند. این پنج عامل شامل روان رنجورخویی[5]، برونگرایی[6]، فراخ ذهنی[7]، خوشایندی (توافق)[8] و وجداني بودن[9] می­باشد (فورد وود و بل[10]، 2008 ).

سمت­ های مدیریتی متعددی در ورزش وجود دارد. کسانی که این پست ها را اشغال می­کنند از طیف وسیعی از شیوه­های مدیریتی و ویژگی­های انسانی برخوردارند. برخی مدیران موفق هستند و برخی دیگر نا موفق؛ باید دید آنچه یک مدیر را موفق می­سازد و به بیان دیگر کسی را واقعاً مدیر می­کند چیست؟ (جکسون و پالمر[11]، 1988).

همان­طور که بیان شد تعارض جنبه اجتناب­ناپذیری از زندگی سازمانی است. آن چه در این میان مهم است، برخورد منطقی با تعارضات سازمانی است. هیات های ورزشی در مراکز استان­ها نیز به عنوان یکی از مراکز مهم ورزشی کشور نیازمند مدیرانی با ویژگی­های مثبت شخصیتی و هم چنین هوش و ذکاوت بالایی بوده تا در زمان­های بحرانی و بروز تعارضات در درون سازمان بتوانند به طور صحیح با آن برخورد نموده و با اتخاذ شیوه­های درست، تعارضات را به خوبی حل نمایند. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه ویژگی­های شخصیتی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس بررسی شود .

بیان مسأله

تعارض خواه­ ناخواه در زندگی سازمانی به وقوع می­پیوندد. روندهای اصلی نظیر تغییر­های مستمر، تنوع بیشتر ترکیب کارکنان، کارهای تیمی بیشتر (به صورت تیم­های خودگردان و مجازی)، ارتباطات چهره به چهره کمتر ( تعامل الکترونیکی بیشتر )، اقتصاد جهانی با مبادله­های میان فرهنگی بیشتر بروز تعارض را اجتناب­ناپذیر می­سازند (کریتنر و کینکی[12] ، 2001، به نقل از رضائیان، 1382).

بنابراین تضاد وتعارض پدیده­ای اجتناب­ناپذیر در زندگی بشر و مقتضای حیات اجتماعی است. در این میان سازمان با ماهیتی که دارد، محیط باروری برای پرورش و رشد انواع تعارض­ها و عدم توافق­هاست. وجود افراد مختلف با ویژگی­های شخصیتی، نیازها، باورها، انتظارات و ادراکات متفاوت بروز تعارض را در سازمان اجتناب­ناپذیر کرده است. وفور اختلاف نظر و تضاد در سازمان­ها باعث شده است که میزان چشم‌گیری از وقت مدیران صرف جلوگیری، کاهش و حل این مشکلات شود (ايزدي، 1379).”برایان و کرونین[13]” منابع احتمالی تعارض را شامل تفاوت­های بین فردی، تعارض بین حوزه­ها و گروه­های گوناگون در سازمان، تعارض بین مدیران و مدیریت کردن، تعارض بین فرد و شغل، تعارض بین افراد و تعارض بین سازمان رسمی و غیر رسمی می­دانند ( مولینز، 2002). “بارون[14]” در یک مقاله تحقیقی ضمن استناد به تحقیقات متعددی اشاره می­کند که ویژگی­های شخصیتی سبب بروز تمایلات خاصی نسبت به حل تعارضات بین فردی می­شود. بعضی از افراد میل دارند که در صورت بروز اختلاف از طریق اجتناب و دوری از تعارض، عده­ای با مصالحه، برخی با رقابت و همین­طور گروهی با شکل­های دیگر حل تعارض با آن برخورد کنند. بنابراین انگیزه­های غالب و فعال افراد از جمله عوامل اصلی تمسک آن­ها به یک سبک خاص برای حل تعارض به شمار می­روند (ايزدي، 1379).

فلسفه وجودی مدیریت در تربیت ­بدنی و ورزش بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت ­بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد. سازمان تربیت ­بدنی، تربیت­ بدنی آموزش و پرورش، وزارت علوم، ادارات و فدراسیون­های ورزشی و … همه تشکیلاتی هستند که می­باید توسط مدیران اداره شوند. این تشکیلات را نمی توان به حال خود رها کرد یا به دست حوادث سپرد. اگر چنان­چه افراد فاقد صلاحیت و توانایی­های لازم، مسئول اداره اینگونه تشکیلات شوند، مشکلات فراوانی را به این تشکیلات و سازمان­های ورزشی تحمیل خواهند نمود. پس بنابراین وجود مدیران کارآمد و اثر بخش برای سازمان­ها و به ­ویژه سازمان­های ورزشی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است (کوزه چیان، 1380).

بی شک ماهیت تربیت ­بدنی و ورزش زمینه را برای بروز بسیاری از تضادها و تعارضات فراهم می­سازد و مشکلات فراوانی به تبع آن، گریبان­گیر مدیران و دست اندرکاران تربیت­بدنی و امور ورزش خواهد بود و کوتاهی در این زمینه صدمات جبران­ ناپذیری بر پیکره نظام ورزشي کشور وارد می­نماید. فیشر[15] اشاره دارد که مهارت مدیریت در رسیدگی به تعارض، عامل تعیین کننده در توفیق مدیریت و اثربخشی سازمان است. هم چنین ستین[16] بیان می­دارد که اگر بتوان تعارض را به خوبی شناخت و هدایت کرد، می­توان از آن به عنوان یکی از مهم­ترین ابزار رشد سازمانی بهره­گیری نمود (رضوی، 1384). هام و دوبرتی[17] (2008) در بررسی بر روی اعضای هیئت مدیره سازمان­های ورزشی در یک استان در کانادا، ارتباط بین تعارض گروهی و کیفیت تصمیم­گیری و هم­چنین تعارض گروهی و پیامدهای اثربخش در سازمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تعارض ارتباط مثبتی با پیامدهای گروهی همچون کیفیت تصمیم­گیری و ارتباط منفی با پیامدهای مثبت فردی همچون رضایت شغلی و تعهد گروهی دارد. در پایان آن­ها به این نتیجه دست یافتند که آگاهی از تعارضات داخل سازمان و تأثیر آن روی کیفیت تصمیم­گیری و رضایت و تعهد اعضای هیأت مدیره درون سازمان­های ورزشی می­تواند به اجرای سیاست و خط مشی­هایی کمک کند، که جنبه مثبت تعارض را حمایت و از انشعابات منفی آن بکاهد.

یکی از عواملی که باعث کارآمدی و اثربخشی مدیران می­شود، ویژگی شخصیتی آن­هاست. به گونه­ای که چلادورای[18](1999) معتقد است که در سازمان­های ورزشی قهرمانی و باشگاه­های ورزشی ویژگی­هایی همچون قاطعیت، داشتن انرژی و عاشق ورزش بودن و توانایی ایجاد ارتباط موثر با ورزشکاران که لازمه مدیریت اثربخش است در مدیران قابل بررسی است. این گونه ویژگی­ها و خصوصیات با شخصیت فرد ارتباط نزدیک دارد (نادریان جهرمی،1386). به علاوه، ویژگی­های شخصیتی از جمله عوامل موثر بر سبک­های حل تعارض مدیران است. طبق تحقیقی که توسط پولوسکی و سونتور[19] (2009) انجام شد، به بررسی رابطه ویژگی­های فردی و شیوه­های رویارویی با تعارض در میان کارکنان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین سه ویژگی فردی و برخی شیوه­های رویارویی با تعارض (مصالحه و اجتناب)، ارتباط معنی­داری وجود دارد. همچنین وود و بل (2008) تحقیقی با عنوان پیش­بینی سبک­های حل تعارض درون فردی، از روی ویژگی­های شخصیتی انجام دادند و تنها دو فاکتور توافقی بودن و برونگرایی را بررسی کردند که پیش بینی­کننده همه چهار سبک رویارویی با تعارض بود. ویژگی­های شخصیتی از جمله عوامل موثر بر سبک­های حل تعارض مدیران است. تحقیقاتی در خارج از کشور به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای حل تعارض پرداخته­ اند، ولی تحقیقاتی که در داخل کشور در زمینه راهبردهای مدیریت تعارض انجام شده، بیشتر به بررسی ویژگی­های فردی و ارتباط آن با شیوه­های رویارویی با تعارض پرداخته ­اند و رابطه بين ويژگي­هاي شخصيتي و راهبردهاي مديريت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس انجام نگرفته است.

با توجه به مطالب ذکر شده تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که:

آیا بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

وفور اختلاف نظر و تضاد در سازمان­ها باعث شده است که میزان چشم­گیری از وقت مدیران صرف جلوگیری، کاهش و حل این مشکلات شود. در بررسی پیرامون موقعیت تعارض در میان مدیران سطوح بالا و پائین سازمان، پژوهشگران به این نتیجه رسیده­اند که در سطوح بالای سازمان اداره و کنترل تعارض (مدیریت تعارض) از نظر اهمیت، برابر و یا حتی در مواقعی بیشتر از کارکردهایی چون برنامه­ریزی، سازماندهی، ارتباطات، انگیزش و تصمیم­گیری است (ایزدی، 1379).

در بسیاری از سازمان­ها از جمله سازمان­های ورزشی، تعارض به صورت یک مسأله جدی وجود دارد. در سازمان­های ورزشی، مدیران برای ارائه برنامه­های اصولی تربیت ­بدنی در جهت تامین سلامت جسمانی و روانی و دستیابی به مدال­ها و عناوین قهرمانی و استفاده از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارشناسان، می­بایستی اختلافات و کشمکش­ها و تعارضات را به گونه­ای مؤثر و سودمند مدیریت نمایند. از جمله کسانی که نقش مهمی در شناسایی و هدایت و حل تعارضات در سازمان دارند، مدیران آن سازمان می­باشند. نظر به اینکه درشرایط فعلی برای انتخاب و انتصاب مسئولین هیأت­های ورزشی از بخش­های گوناگون جامعه با ویژگی­های متفاوت استفاده می­شود و این مدیران طبیعتاً با توجه به سطح تحصیلات خود و سایر عوامل مربوطه از شیوه­ها و سبک­های متفاوت مدیریتی استفاده می­نمایند و با توجه به نقشی که ویژگی­های شخصیتی این افراد می­تواند در روش حل تعارضات داشته باشد در صدد انجام چنین پژوهشی برآمدیم.

بنابراین، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و راهبرد­های مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق می­توان پيش‌بيني نمود كه هر يك از مديران هیات های ورزشی با توجه به ويژگي شخصيتي خود از كدام سبك حل تعارض استفاده مي­كنند. به علاوه، نتایج این تحقیق می­تواند به مسئولان اداره کل ورزش و جوانان در انتخاب و انتصاب مدیران هیت های ورزشی استان­ها کمک کند؛ و مشخص می­شود که مدیر بايد دارای چه ویژگی شخصیتی باشد‏‏‏، تا بهتر بتواند از عهده تعارضات موجود در محیط کاری خود برآید.

اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی با هر یک از راهبرد های مدیریت تعارض (عدم مقابله،کنترل،راه حل گرایی) مدیران در هیئت های ورزشی استان فارس

1-4-2-  اهداف ویژه

1-تعیین رابطه بین راهبرد عدم مقابله با ویژگی های شخصیتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس

تعیین رابطه بین راهبرد کنترل با ویژگی های شخصتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس

3.تعیین رابطه بین راهبرد راه حل گرایی با ویژگی های شخصیتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس

  Mullins

Hersey & Blanchard

Costa & McCrae

Big Five

neuroticism

extroversion

openness

agreeableness

5.conscientiousness

Ford Wood & Bell

Jackson ,& Pallmer

1. Kritner & Kinki

2. Brayan & Cronin

3. Barron

Fisher

Setin

Hamm & Doberty

Chelladurai

2 . Poloski & Sontor

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پردخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند
 • پايان نامه مقايسه توانايي خودنظم بخشي، ويژگي هاي شخصيتي وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122