پايان نامه رابطه ويژگي هاي شغلي و شخصيتي با ميزان تعهد سازماني در بين کارکنان مديريت اکتشاف

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه ويژگي هاي شغلي و شخصيتي با ميزان تعهد سازماني در بين کارکنان مديريت اکتشاف یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه ويژگي هاي شغلي و شخصيتي با ميزان تعهد سازماني در بين کارکنان مديريت اکتشاف بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: كليات
1-1بيان مسئله 5
1-2اهميت و ضرورت پژوهش 8
1-3اهداف پژوهش 9
1-4فرضیه های پژوهش 9
1-5تعاریف مفهومی 9
1-5-1تعهد سازمانی 9
1-5-2ویژگی های شخصیتی 10
1-5-3ویژگی های شغلی 10
1-6تعاریف مفهومی 10
1-6-1تعهد سازمانی 10
1-6-2ویژگی های شخصیتی 10
1-6-3ویژگی های شغلی 10
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1مقدمه 12
2-2مبانی نظری تعهد سازمانی 12
2-2-1مقدمه 12
2-2-2ابعاد و تعاريف تعهد سازماني 13
2-2-2-1تعهد عاطفي 13
2-2-2-2تعهد مستمر 15
2-2-2-3تعهد هنجاري 17
2-2-3تعاريفي ديگر از تعهد سازماني 19
2-2-3-1تعهد نسبت به مشتري 20
2-2-3-1-1خدمت به مشتری 20
2-2-3-1-2ایجاد اهمیت برای مشتری 20
2-2-3-2تعهد نسبت به خود 21
2-2-3-3تعهد نسبت به مردم 21
2-2-3-4تعهد نسبت به وظيفه 21
2-2-3-5تعهد نسبت به سازمان 22
2-2-4اهميت تعهد سازماني 22
2-2-5مدل سه بخشي تعهد سازماني 23
2-2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازماني 25
2-2-7مطالعه بارن و گرين برگ 27
2-2-8ويژگيهاي شخصي 31
2-2-8-1ويژگيهاي شخصي مؤثر بر تعهد سازماني 32
2-2-9ويژگيهاي مرتبط با نقش 33
2-2-10ويژگيهاي ساختاري 34
2-2-11تجربيات كاري 34
2-2-12مطالعه آلن و مي ير 35
2-2-13خصوصيات شغلي و تعهد سازماني 38
2-2-14دو ديدگاه كلي در مورد تعهد سازماني 39
2-2-15رابطه رفتار ونگرش 40
2-2-16تمايز بعد رفتاري و بعد نگرشي 41
2-2-17تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي 41
2-2-18الگوهاي چند بعدي 42
2-2-18-1مدل اريلي و چتمن 42
2-2-19ساير ديدگاه ها درباره تعهد سازماني 43
2-2-20تأثير مالكيت كاركنان بر تعهد سازماني 45
2-2-21راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني 48
2-3ويژگي هاي شغل 49
2-3-1نظريه هاي مرتبط با ويژگي هاي شغل 50
2-3-2مدل خصوصيات ويژه شغل 50
2-3-3تئوري ويژگي هاي شغلي 51
2-3-4نظريه ويژگي هاي ضروري شغل 51
2-3-5الگوي ويژگي هاي شغلي 53
2-3-6طراحي مجدد مشخصه هاي شغلي 54
2-3-7ايجاد شرايط لازم جهت انگيزش دروني 55
2-3-8مشخّصه ها يا ابعاد مختلف شغلي 56
2-3-8-1با معنی تلقی نمودن کار 57
2-3-8-1-1تنوع وظایف 57
2-3-8-1-2هویت وظایف 58
2-3-8-1-3اهمیت وظیفه 59
2-3-8-2احساس مسئولیت 60
2-3-8-3آگاهی از نتایج انجام کار 60
2-3-9توان انگیزشی شغل 61
2-3-10عوامل و عناصر تعديل كننده 62
2-3-10-1دانش و مهارت 63
2-3-10-2شدت نیاز به رشد 64
2-3-10-3رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل 67
2-3-11نتايج و پيامدهاي طرّاحي مجدد شغل 71
2-3-12اثر بخشي كاري 71
2-3-13كاهش نسبت غيبت و ترك خدمت 72
2-3-14اقدامات مؤثر جهت ارتقاء ابعاد پنج گانه شغلي 73
2-4مبانی نظری ویژگی های شخصیتی 78
2-4-1بررسی نتایج تحقیقات گذشته 79
2-4-2معرفی شخصیت و ویژگی های شخصیتی 80
2-4-3رویکردهای مطالعه شخصیت 81
2-4-4پژوهش های جدید تحلیل عوامل و پیدایش مدل پنج عامل عمده شخصیت 87
2-5سابقه پژوهشی تحقیق 89
2-5-1پژوهش های در ارتباط با ویژگی شغلی و تعهد سازمانی 89
2-5-2پژوهش های در ارتباط با ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی 92
2-6معرفي سازمان 94
2-7خلاصه مباني تئوريك پژوهش 95
فصل سوم: روش تحقیق
3-1مقدمه 98
3-2روش پژوهش 98
3-3جامعه آماري پژوهش 98
3-4روش نمونه گيري 99
3-5ابزار گردآوري اطلاعات 100
3-6ملاحظات اخلاقی 104
فصل چهارم: نتایج
4-1مقدمه 106
4-1-1بررسي توصيفي اطلاعات 107
4-1-2بررسي استنباطي اطلاعات 109
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1خلاصه پژوهش 119
5-2بحث و نتیجه گیری 119
5-3محدودیت و موانع پژوهش 127
5-3-1در اختیار محقق 127
5-3-2خارج از اختیار محقق 127
5-4پيشنهادات 127
5-4-1پيشنهادات پژوهشی 127
5-4-2پيشنهادات کاربردی 128
فهرست منابع فارسی 132
فهرست منابع انگلیسی 136
پيوستها 139
چکیده انگلیسی 147

فهرست منابع

منابع فارسي :

_ رابينز استيفن پي، 1375 ، مديريت رفتار سازماني، جلد اول، ترجمه سيد محمد اعرابي و علي پارساييان، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ص 266 و 265.

_ رابينز استيفن پي، 1384 ، تئوري سازمان ، ترجمه دكتر سيد مهدي الواني و دكتر حسن دانائي فرد ، انتشارات صفار ، ص300-308 .

_ رابينز، استيفن پي، 1383 ، مديريت رفتار سازماني ، ترجمه علي پارساييان و سيد محمد اعرابي،تهران، نشر پژوهش هاي فرهنگي، ص330-335 .

_ رابينز، استيفن پي، 1382 ، تئوري سازمان (ساختار ، طراحي، كاربردها ) ، ترجمه سيد مهدي الواني و حسن دانائي فرد، تهران، نشر صفار، ص302-305 .

_ باقري مسلم و تولايي روح الله ، 1389 ، بررسي تاثير تعهد سازماني بر عملكرد سازمانها ، دو ماهنامه توسعه انساني پليس ، سال هفتم ، شماره 30 ، مرداد و شهريور 1389.

_ اسماعيلي كورش، تعهد سازماني ، نشريه تدبير 112 ، ص 66-69 .

_ مقيمي محمد، 1386 ، سازمان ومديريت رويكردي پژوهش ، تهران، انتشارات ترمه، ص 82-72 .

_ مورهد و گريفين، 1374 ، رفتار سازماني ، مترجمان سيد مهدي الواني و معمار زاده، تهران، انتشارات مرواريد، ص85-81 .

_ رهنماي رودپشتي، فريدون و محمود زاده، نصرت الله، 1378 ، توسعه منابع انساني مطالعه موردي تعلق، تعهد سازماني و رقابت پذيري ، تهران، انتشارات مديريت صنعتي، ص 67-66 و 132-120 .

_ مولائي، ناصر، 1378 ، بررسي عوامل موثر بر تعهد سازماني كاركنان شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت، تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، ص32-28 ،61-60 .

_ باقري كلجاهي، علي، آسيب شناسي تعهد سازماني از منظر سياست هاي مديريت منابع انساني از ديدگاه كاركنان دفاتر مركزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت، تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، ص 40-33.

، _ ابطحي، حسين و مولائي، ناصر، 1385 ، رابطه ميان تعهد حرفه اي و سازماني ، نشريه تدبير 177، ص 58-56 .

_ فرهنگي، علي اكبر و حسين زاده، علي، 1383 ، ديدگاههاي نوين درباره تعهد سازماني ، نشريه تدبير.157

_ نصراله پور ، مجتبي، بررس الگوي ويژگي هاي شغل هاكمن و الدهام ، تهران، 1385.

_ برزگر، نادر و مرادي، سعيد، ، آموزش هاي حرفه اي و نقش آن در تعهد سازماني ، نشريه مديريت119 ، ص 120-119 .

_ مورهد و گريفين، 1382 ، رفتار سازماني، ترجمه سيد مهدي الواني و غلامرضا معمار زاده، تهران، انتشارات مرواريد.

_ سنجري كرهرودي، احمدرضا، 1380 ، طراحي مجدد شغل در مديريت منابع انساني، ماهنامه تدبير، شماره 118 .

_ كيوي، ريمون و كامپنهود، نوك وان، 1384 ، روش تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمه عبدالحسين نيك گوهر، تهر ان، انتشارات توتيا.

_ سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازي، الهه، 1376 ، روش تحقيق در علوم رفتاري ، تهران ،انتشارات آگاه ، ص82-81 و ص173- 169 .

_ دلاور، علي، 1376 ، مباني نظر و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم، صص 186 و 109.

_آذر، عادل و مؤمني، منصور، 1375 ، كاربرد آمار در مديريت (تحليل آماري ) ، تهران، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ اول، ص525-253 و 60 و 71 .

_ جان، بست، 1373 ، روشهاي تحقيق در علوم تربيتي ، مترجمان حسين پاشا شريفي و نرگس طالقاني، تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم، ص 24 .

_ حافظ نيا، محمد رضا، 1385 ، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني ، تهران، انتشارات سمت،ص 158-156 .

_ رضاييان ، علي . 1374. مديريت رفتار سازمان . تهران : انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران .

_ رنجبريان ، بهرام . 1375. تعهد سازماني ، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان– سال دهم ، شماره 1و 2، ص 57-41 .

_ هرسي ، پال و بلانچارد، كنت ايچ . 1371. مديريت رفتا ر سازماني . استفاده از منابع انساني .”ترجمه قاسم كبيري “. تهران : جهاد دانشگاهي .

_ الله دادي اسماعيل ، فرهنگ سازماني، مجله مديريت شماره 67-68 ، آذر 81 .

_ خاكي غلامرضا ، انجمنهاي حرفه ايي ، مجله مديريت شماره 118-117 سال 85 .

_ اشرقی،بزرگ ،پایان نامه دوره ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

_ گروسی فرشی، میرتقی(1377)؛ هنجاریابی پرسشنامه پنج عامل شخصیت ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.

_اسماعیلی،کورش (1381) . تعهد سازمانی. نشریه تدبیر،شماره 112،صفحه1-4.

_ارمیچل،ترنس(1995).مردم در سازمانها.مترجم : حسین شکر کن(1377)،انتشارات رشد.

_ساروقی، احمد(1375).تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل ترک خدمت.فصلنامه مدیریت دولتی،شماره 6،صفحه 4-8 .

_سمیعی،حسین(1375).”بررسی رابطه خصوصیات شخصی و ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی مناطق پنج _گانه شهرداری اهواز”،استاد راهنما : شکرکن،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهواز.

_گروسی مرعشی،میرتقی (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت . نشر دانیال، تبریز.

 

منابع لاتين :

_ Mathieu , J. E. & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the Antecedents , correlates, and consequences of organizational Commitment .

Psychological Bulletin, 108(2), 171-194.

_ Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991) . A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89 .

_ Bateman, T. S. & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee “citizenship.” Academy of Management Journal, 26, 587-595.

_ Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C.A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three- component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 538-551.

 

چكيده پژوهش:

 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان شرکت اکتشاف نفت در سال 1392 می باشد. با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان 252نفر می باشد، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گيري  تصادفی ساده    152 نفر   انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه  ویژگی های شغلی و شخصیتی ، تعهد سازمانی بوده است جهت تجزيه و تحليل از روشهاي آمار توصيفي(ميانگين و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگي و رگرسيون استفاده شده است که نتایج نشان داد : ویژگیهای شغلی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند ویژگیهای شخصیتی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند ویژگیهای شغلی تعهد سازمانی پیش بینی می کند ویژگیهای شخصیتی تعهد سازمانی پیش بینی می کند

كلمات كليدي : تعهد سازماني _ ویژگی شخصیتی _ ویژگی شغلي

فصل یک

كليات پژوهش

 مقدمه :

با توجه به شرايط پيچيده و پوياي جهان امروز و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات كه باعث تبديل شدن جهان به دهكده اي كوچك شده است و پيشرفت شگرف دانش و فناوري هاي گوناگون بشري و به تبع آن بالا رفتن سطح زندگي و توقعات انسان و همچنين تغييرات پرشتاب فرهنگي در جوامع سنتي ، مي توان نتيجه گرفت كه ديگر نميتوان سازمان ها را كه نمودي از جامعه هستند ، بدون در نظر گرفتن شرايط پوياي محيط داخلي و خارجي اداره كرد.  بلكه افراد سازمانها نيز به همان اندازه دستخوش تغيير و تحولات قرار خواهند گرفت كه دراين بين بيشتر تحولات شامل واگذاري اختيار قدرت تصميم گيري به افراد در سازمان است زيرا افرادي كه در عصر اطلاعات و ارتباطات و رشد علمي جوامع زندگي مي كنند افرادي آگاه و توانمند هستند كه خواهان اختيارند . اگر چه امروزه بدليل اينكه كاركنان در زير فشار مالي زيادي به سر مي برند بيشتر توجه و تمايل آنها به مسائل اقتصادي كار است ، ولي به تدريج كاركنان علاقه مند به انجام كارهاي با مفهوم وخواهان استقلال شغلي بيشتري در كار خود هستند تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد. يكي از مهمترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گسترده اي در مطالعات روان شناسي صنعتي وسازماني در غرب گسترش يافته، مساله تعهدسازمان[1] است ( اسماعیلی،1383:66 ).تعهد سازماني عامل موثري در رفتار سازماني كاركنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به كل سازماني است كه در آن مشغول به كارند . شخص داراي تعهد سازماني ، نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد . در اين راستا هر عاملي كه تعهد و تعلق خاطر كاركنان را افزايش دهد مهم و شايان توجه است. به همين منظور در اين پژوهش به بررسي رابطه ويژگيهاي شغلي[2] و ویژگی های شخصیتی [3]با تعهد سازماني پرداخته شده است تا بتوان از طريق ابعاد ويژگي هاي شغلي كه شامل تنوع مهارت، اهميت وظيفه، هويت وظيفه، استقلال و بازخور و ابعاد ویژگی های شخصیتی كه شامل وجدان ، ثبات هیجانی ، سازگاری ، برونگرایی و تجربه پذیری ميباشد ، تعهد سازماني كاركنان را افزايش داد. (مورهد، 1374)

بيان مسئله :

تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سالهاي گذشته مورد علاقه بسياري از پژوهشگران رشته هاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانشناسي اجتماعي بوده است. اين نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغييراتي شده است كه شايد عمده ترين تغيير در اين قلمرو مربوط به نگرش چند بعدي به اين مفهوم تا نگرش يك بعدي به آن بوده است.  يكي از عوامل پنهان ، ولي تأثيرگذار در رفتار شغلي كاركنان ، ميزان تعهد آنان به سازمان است.  توجه به تعهد نيروي انساني چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي اهميت زيادي دارد (كتهاند و استراسر[4]، 2011).

دلايل زيادي وجود دارد از اينكه چرا يك سازمان بايستي سطح تعهدسازماني اعضايش را افزايش دهد اولاً تعهدسازماني يك مفهوم جديد بوده و به طوركلي با وابستگي و رضايت شغلي تفاوت دارد.  براي مثال، پرستاران ممكن است كاري را كه انجام مي دهند دوست داشته باشند ، ولي از بيمارستاني كه در آن كار مي كنند ، ناراضي باشند كه در آن صورت آنها شغل هاي مشابه اي را در محيط هاي مشابه ديگر جستجو خواهندكرد.  يا بالعكس پيشخدمت هاي رستورانها ممكن است ، احساس مثبتي از محيط كار خود داشته باشند، اما از انتظار كشيدن در سر ميزها يا به طوركلي همان شغلشان متنفر باشند . كارايي و توسعه هر سازماني تا حد زيادي به كاربرد صحيح نيروي انساني بستگي دارد .هر قدر كه شركتها و سازمانها بزرگتر ميشوند بالطبع به مشكلات اين نيروي عظيم نيز اضافه ميشود. يكي از مهمترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گسترده ايي در مطالعات روان شناسي صنعتي و سازماني گسترش يافته مسئله تعهد سازماني است. صاحب نظران علم مديريت تعهد سازماني را چنين تعريف كرده اند : ((نگرش يا جهت گيري نسبت به سازمان كه هويت فرد را به سازمان مرتبط مي سازد)) (ماتيو و زاجاك[5]، 1990).

آلن و مي ير ( 1991) معتقدند كه تعهد يك حالت رواني است كه نوعي تمايل، نياز و الزام جهت ادامه اشتغال در يك سازمان مي باشد. اين انديشمندان تعهد را به سه بعد تعهد عاطفي، تعهد مستمر و تعهد هنجاري تقسيم كرده اند. امروزه باید به عوامل که باعث تعهد سازمانی در سازمان می شود توجه کرد که محقق در این تحقق به بررسی دو عامل ویژگی شغلی و شخصیتی می پردازد ريچارد هاكمن و همكارانش  پنج بعد شغل را در نظر گرفتند.  با توجه به الگوي ويژگي هاي شغلي، هر نوع كار يا شغلي را مي توان بر حسب پنج بعد اصلي كار به شرح زير بيان كرد :

1 : تنوع وظايف و مهارت ها

2 : بامفهوم بودن وظايف

3 : مهم بودن وظايف

4 : استقلال و اختيار دركار

5 : وجود بازخور در شغل

الگوي ويژگي هاي شغلي از بسياري جهات مورد پژوهش قرار گرفته است. نتيجه بيشتر پژوهشها چارچوب كلي تئوري را تاييد مي كند (يعني مجموعه اي از ويژگي هاي شغلي وجود دارد و اين ويژگي ها بر رفتار اثر مي گذارند). ولي در مورد اينكه كدام ويژگي ( يا ويژگي ها ) هسته مركزي را تشكيل مي دهند توافق نظر كامل وجود ندارد . همچنين در مورد اينكه احساس نياز به رشد مي تواند به عنوان يك عامل واسطه اي فعاليت كند يا خير توافق نظر وجود ندارد (رابينز[6]، 1383،931).همانطور که برخی از صاحبنظران ویژگی های شخصیتی را پیش بینی کننده عملکرد می دانند ، برخی اعتبار ویژگی های شخصیتی و فردی را در پیش بینی عملکرد شغلی ضعیف و یا مبهم می دانند . برخی روایی و پایایی ابزارهای شخصیت را زیر سوال مبرند و ابزارهای مختلف شخصیت را برای سنجش شخصیت افراد ناقص می دانند با این حال امروزه ارزش شخصیت به عنوان پیش بینی کننده ای از عملکرد شغلی بطور کلی پذیرفته شده است . تمامی محققان بر اعتبار آزمون های شخصیت و انواع ویژگی های شخصیت و مؤلفه های عملکرد تاکید داشته اند .در نظر بسیاری از روانشناسان ،اصطلاح شخصیت به بررسی ومطالعه صفات و ویژگیهای مشخص کننده یک فرد از دیگران اطلاق می شودکه این صفات همواره پایدار هستند.همچنین زمانی که بین توانایی های فرد و ویژگیهای شخصیتی مورد نظرهماهنگی وجود داشته باشد تاثیر مثبتی بر شیوه عمل خواهد گذاشت. در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی،اشخاص نا متعادل زندگی می کنند و هیچ فرد انسانی در برابر امراض مصونیت ندارد. البته دانستن اینکه هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست و هدف اصلی آن پیشگیری  از وقوع ناراحتی ها ست (شاملو،81) .در پژوهش حاضر تعريف مورد نظر ما از ويژگي هاي شغلي معطوف به ديدگاه الدهام و هاكمن مي باشد.لذا شناخت راههاي برون رفت از اين مشكل مي تواند مزاياي مناسبي هم از لحاظ بهره وري و هم از نظر توسعه ي مشاغل داشته باشد.  در حال حاضر بيشتر سازمانها درصدد تعديل نيرو هستند. در حالي كه بعيد است تنها با كاهش نيروي انساني موجبات افزايش بهره وري را در سازمان فراهم نمود.  چون غير از تعداد نيرو عوامل ديگري مانند تخصص و مهارت در بهره وري سازمان موثرند و از آن جا كه نمي توان همه ي تخصص ها را در تعدادي محدود يافت لذا بايد به راههاي افزايش تعهد سازماني كاركنان در جهت افزايش ميزان بهره وري سازمان انديشيد . بنابراين در اين پژوهش سعي برآن است كه آیا بین ویژگی های شخصیتی و شغلی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد یا نه ؟

اهميت و ضرورت پژوهش :

نيروي انساني هر سازمان منبع گرانبهاي آن سازمان است كه مي تواند آن را در راستاي نيل به اهدافش ياري نمايد. كاركنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و اهداف سازماني داراي انگيزه قوي و متمايل و متعهد به حفظ و ادامه عضويت سازماني از نيازهاي اصلي و بسيار ضروري هر سازماني است.سازمان به كاركناني نياز دارد كه فراتر از شرح وظايف مقرره و معمول خود به كار و فعاليت بپردازند. چه بسا بسياري از جوامع عليرغم بر خورداري از منابع طبيعي فراوان تنها به دليل فقدان نيروي انساني لايق توان استفاده از اين مواهب را نداشته حال آنكه ملتهاي ديگر با وجود عدم برخورداري از منابع طبيعي فراوان تنها به دليل بهره مندي از نيروي انساني متعهد مسير پيشرفت توسعه و ترقي را با سرعت چشمگيري طي نموده اند.لوتانز اظهار مي دارد كه در متون تحقيقي اخير، نگرش كلي تعهد سازماني، عامل مهمي براي درك وفهم رفتار سازماني و پيش بيني كننده خوبي براي تمايل به باقي ماندن در شغل آورده است.تعهد و پايبندي مي تواند پيامدهاي مثبت ومتعددي داشته باشد، كاركناني كه داراي تعهد و پايداري هستند، نظم بيشتري در كار خود دارند، مدت بيشتري در سازمان مي مانند و بيشتر كار ميكنند. مديران بايد تعهد و پايبندي كاركنان را با سازمان حفظ كنند و براي اين امر بايد بتوانند با استفاده از مشاركت كاركنان در تصميم گيري وفراهم آوردن سطح قابل قبولي از امنيت شغلي براي آنان، تعهد و پايبندي را بيشتر كنند (مورهد، 1374)بنابراين از دلايل عمده بررسي تعهد سازماني اين است كه سازمانهاي داراي اعضاي با سطوح بالاي تعهد سازماني معمولاً از عملكرد بالاتر، غيبت و تاخير و جابه جايي كمتري برخوردار هستند. مطالعه تاثير ويژگي هاي شغلي و شخصیتی بر تعهد سازماني كه بواسطه تعهد باعث كاهش اين مشكلات (ناشي از غيبت و كم كاري) ميشود كاري بسيار موثر در اين زمينه است. بنابراين مطالعه ويژگي هاي شغلي و ویژگی های شخصیتی  در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران واقع در شهر تهران و بررسي ميزان تاثير آنها بر تعهد ،كمك شاياني در افزايش عملكرد كاركنان خواهد داشت.در واقع در پي آن هستيم تا ببينيم چگونه مي توان افراد را متعهد كرد و در آنها احساس تعلق، وفاداري ومسئوليت ايجاد كرد و نقش اهميت، تنوع، هويت، بازخورد ، استقلال ، وجدان ، ثبات هیجانی ، سازگاری ، برونگرایی و تجربه پذیری بر تعهد چگونه است.بنابراین به نظر می رسد که پژوهش حاضر از جنبه علمی و کاربردی می تواند نقشی در رسیدن به هدف شناخت و ارتقاءتعهد سازمانی داشته باشد.

اهداف پژوهش :

پیش بینی ویژگیهای شغلی  براساس مولفه های تعهد سازمانی

پیش بینی ویژگیهای شخصیتی براساس  مولفه های تعهد سازمانی

پیش بینی ویژگیهای شغلی  براساس تعهد سازمانی

پیش بینی ویژگیهای شخصیتی براساس تعهد سازمانی

فرضيه هاي پژوهش :

ویژگیهای شغلی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند

ویژگیهای شخصیتی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند

ویژگیهای شغلی تعهد سازمانی پیش بینی می کند

ویژگیهای شخصیتی تعهد سازمانی پیش بینی می کند

 تعاريف مفهومی و عملیاتی :

تعهد سازماني :

تعهد سازماني نوعي نگرش است. نوعي احساس وابستگي و تعلق خاطر به سازمان. تعهد سازماني يك حالت رواني است كه بيانگر نوعي تمايل، نياز و الزام جهت ادامه اشتغال در يك سازمان مي باشد (آلن ومير 18-1،1990)

ویژگی های شخصیتی:

ویژگی های شخصیتی به صفاتی پایدار در طی زمان باز می کردد که از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندان نکرده و به ماهیت فردی اشاره دارد (حق شناس،1388)

ویژگی شغلی :

ويژگي هاي شغل اشاره به چگونگي فعاليت ها، وظايف، تكاليف و ابعاد مختلف يك شغل دارد

تعاريف عملياتي :

تعهد سازماني:

میزان نمره ای است که ازمودنی از پرسشنامه تعهد سازمانی الن و مایر کسب می نماید.

ویژگی شغلی:

میزان نمره ای است که ازمودنی از پرسشنامه ویژگی شغلی هاکمن  کسب می نماید.

ویژگی شخصیتی :

میزان نمره ای است که ازمودنی از پرسشنامه ویژگی  شخصیتی نئو  کسب می نماید.

 

   

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه :

در اين فصل ابتدا مبانی نظري متغيرهاي ویژگی شغلی ، ویژگی شخصیتی   و تعهد سازمانی  و سپس به بررسی پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور اشاره شده است .

مبانی نظری تعهد سازمانی :

مقدمه :

تعهد سازماني يك نگرش و يك حالت رواني است كه نشان دهنده تمايل ، نياز و الزام جهت ادامه فعاليت در يك سازمان است . دراين بين تمايل ، به معني علاقه و خواست قلبي فرد براي ادامه خدمت در سازمان است و نياز به اين معني است كه فرد به خاطر سرمايه گذاريهايي كه در سازمان انجام داده ، ناچار به ادامه خدمت در آن است . همچنين الزام عبارت از دين ، مسئوليت و تكليفي است كه فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن ميبيند . از ديدگاهي ديگر ، تعهد سازماني نوعي احساس وابستگي و تعلق خاطر به سازمان است . بنابراين تعهد سازماني يك نگرش درباره وفاداري كارمندان به سازمان است ، و يك فرايند مستمري است كه از طريق آن اعضاي سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقيت و كارايي پيوسته آن نشان ميدهند ( مجيدي، 1376 ،ص 32  ) . بديهي است تعهد سازماني كاركنان زماني ارزشمند خواهد بود كه بر روي عملكرد سازمان تأثير مثبت داشته و موجب ارتقاء بهره وري سازمان گردد . اين فصل شامل دو بخش مي باشد. بخش اول، تعهد سازماني است كه در اين بخش به تعريف تعهد سازماني پرداخته و ابعاد آن را ذكر نموده ايم، عوامل موثر برابعاد سه گانه تعهد و انواع تعهد را عنوان كرده و به توضيح ديدگاه هاي نوين تعهد سازماني پرداخته ايم. و در نهايت مفهومي جديد در تعهد سازماني ارائه كرده ايم. بخش دوم، مدل ويژگي هاي شغلي است كه در اين بخش نظريه هاي مرتبط با ويژگي هاي شغلي را عنوان كرده، مشخصه ها يا ابعاد مختلف شغلي را به تفصيل توضيح داده ايم، سپس توان انگيزشي شغل را مورد بررسي قرار داده و همچنين اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلي را عنوان كرده ايم و در آخر خلاصه اي از پيشينه پژهشهاي انجام شده را ذكر نموده اييم .

[1] – Organizational Commitment

[2]– Job characteristics

[3] – Personality Traits

[4] -Kethand & Straser

[5] -Mativ& Zajak

[6] – Rabinz

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • پايان نامه بررسي ويژگي هاي شغلي کارکنان ادارات کل ورزش جوانان بر اساس مدل JCM
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122