پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام  شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام  شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بيان مسأله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف كلي
1-4-2 اهداف ویژه تحقیق
1-5 فرضیات تحقیق
1-6روش تحقیق
1-7 مدل مفهومی تحقیق
1-8 جامعه آماری تحقیق
1-9تعاریف متغیرها و اصطلاحات فنی(مفهوی و عملیاتی)
1-10اندازه شرکت
1-11ساختار کلی تحقیق
1-12خلاصه فصل
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه¬ی تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 مبانی نظری
2-2-1 انعطاف پذیری مالی
2-2-2 چشم¬اندازهای انعطاف¬پذیری
2-2-3 منابع اساسی انعطاف¬پذیری مالی
2-2-4 روش¬های اندازه¬گیری انعطاف¬پذیری مالی
2-2-5 بازارهای مالی
2-2-6 گزارشگري مالي
2-2-7 اهداف گزارشگري مالي
2-2-8 چارچوب مفهومي گزارشگري مالي
2-2-9 گزارشگري محافظه¬كارانه
2-2-10 انواع محافظه¬کاری
2-2-10-1 محافظه¬کاری نامشروط
2-2-10-2 محافظه¬کاری مشروط
2-2-11 تصمیمات سرمایه¬گذاری
2-2-12 ماهیت سرمایه¬گذاری
2-2-13 شناسایی فرصت¬هاي سرمایه¬گذاري
2- 2-14 ارتباط فرصت¬هاي سرمایه گذاري و تأمین مالی
2-2-15 فرصت¬هاي سرمایه¬گذاري و ارتباط آن با سود و بازده
2-2-16 عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه¬گذاری
2-2-17 جريان نقد سرمايه¬گذاري
2-2-18 بازده فوق¬العاده آتي سهام
2-2-18-1 بازده سهام
2-2-18-2 عوامل مؤثر بر بازدهي سهام   …
2-2-19 ديدگاه¬های مربوط به ارزشيابي سهام
2-2-19-1 ديدگاه تحليل¬گران بنيادگرا
2-2-19-2 ديدگاه تحليل¬گران تکنيکي (نمودارگراها)
2-2-19-3 نظريه مدرن پرتفوليو
2-2-20 تعریف بورس اوراق بهادار
2-2-20-1 مزایای بورس اوراق بهادار
2-2-20-2 شاخص بورس
2-2-21 عوامل تأثیرگذار در بروز حباب قیمت در بورس
2-2-22 اندازه شرکت
2-3 پیشینه تحقیق
2-3-1 پیشینه داخلی تحقیق
2-3-2 پیشینه خارجی تحقیق
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 تعریف پژوهش
3-3 فرضيه های تحقیق
3-4 جامعه و نمونه آماری
3-5 روش تحقیق
3-6 روش آماری آزمون¬ فرضیه-ها
3-6-1 رگرسیون چند متغیره
3-6-2 آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون
3-6-3 آزمون ناهمسانی واریانس LR
3-6-4 آزمون خود همبستگی ولدریج
3-6-5 آزمون برابری میانگین دو گروه
3-6-6 روش نظری در استفاده از داده های تابلویی
3-6-7 مدل¬های مختلف داده¬های ترکیبی
3-6-7-1 مدل اثر ثابت
3-6-7-2 مدل اثر تصادفی
3-6-8 آزمون¬های تشخیص
3-6-8-1 آزمون چاو
2-8-6-3آزمون بروش پاگان
3-6-8-3 آزمون هاسمن
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1 مقدمه
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 بررسی آماره¬های توصیفی متغیر انعطاف¬پذیری مالی
4-2-2 بررسی آماره¬های توصیفی متغیر تصمیمات سرمایه¬گذاری
4-2-3 بررسی شاخص قیمت و بازده بازار سهام
4-3 آمار استنباطی
4-3-1 بررسی مدل استفاده برای آزمون فرضیه¬ها
4-4 تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیه¬ها
4-5 خلاصه¬ی فصل و نتیجه¬گیری
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
5-1  مقدمه
5-2 جمع¬بندی و نتیجه¬گیری آزمون فرضیه ها
5-3 پیشنهادها
5-4 پیشنهادها برای تحقیقات آتی
5-5 محدودیت های تحقیق
منابع و مأخذ
پیوست¬ها

منابع و مأخذ

اسماعیل پور، مجید(1381). ملاحظات اساسی در فرآیند بودجه­بندي سرمایه­اي، مجله بورس  شماره 32.

تهرانی ، رضا، نوربخش، عسگر(1382). مدیریت سرمایه­گذاري، انتشارات نگاه دانش.

جهان خانی ع، مرادي م (1375). بررسی نحوه­ي تصمیم­گیري خریداران سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران. مجموعه مقالات نخستین.

حسنی، محمد (1392). مطالعه تجربي رابطه بين حساسيت جريان نقد سرمايه­گذاري و محافظه كاري حسابداري. بررسی حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره3، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال.

خوش طینت م، نمازي ز (1383). همبستگی شاخص هاي سنتی نقدینگی و شاخص هاي نوین

نقدینگی. اقتصاد، مطالعات حسابداري، شماره 7.

ژرف پيکان، رامونا (1385). عوامل مؤثر بر قيمت سهام در صنايع کاني­های غيرفلزي. پایان­نامه کارشناسی ارشد.

سعیدی، علی؛ حسین زاده، موسی (1390). بررسي عوامل مؤثر بر بازدهي سهام شرکتهای تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی، شماره 4.

صفری محسن (1381). ارزیابی عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران براساس شاخص­های شارپ و ترینر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

کفچه، پرویز (1380). بررسی اثبات عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری پیشرفته در بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

مدرس، احمد؛ عبداله­زاده، فرهاد (1378). مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات چاپ ونشر بازرگانی، چاپ اول.

Ball, R, S.P, Kothari  & A, Robin ( 2000); “The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings”;  Journal of Accounting & Economics; vol. 29; pp 1-52.

Basu, S. (1997).“The conservatism principle and the asymmetric timelines of earnings”. Journal of Accounting and Economics 24: 3-37.

Beaver, W & S, Ryan (2004); “Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling”;  online;

Byoun, S. (2008). “Financial flexibility and capital structure decision, SSRN Working Paper.”

Chen, H., Jegadeesh, N., and Wermers, R. (2000). “The Value of Active Mutual Fund Management: An Examination of the Stockholdings and Trades of Fund Managers”, Journal of Finacial and Quantitative Analysis. Vol. 35, No. 3. pp: 343-368.

Daniel, N.D. Denis, D.J. Naveen, L. (2008). “Dividends, Investment, and Financial Flexibility”. Drexel University LeBow College of Business, Purdue University Krannert School of Management, Temple University Lalitha Naveen Fox School of business, Working Paper available at:.

DeAngelo, H. DeAngelo, L.( 2007). “Capital Structure, Payout Policy, and

چکیده:

کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­ گذاری بر بازدهی فوق­العاده آتی سهام در 248 شرکت از شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های ترکیبی (ترکیب سری زمانی و مقطعی)، نسبت اهرم سرمایه­گذاری های شرکت به دارایی­های ثابت، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت بازار و حجم کل دارایی­های شرکت طی دوره زمانی 1388-1391 مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است. مدل تصریحی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده­ها در این مطالعه برآورد مدل رگرسیونی با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا می­باشد. و به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­ها و آزمون فرضیه­های پژوهش و یافتن روابط خاص میان متغیرها از روش آمار توصیفی استنباطی و از نرم افزار Eveiws استفاده شده است. بطوری­که یک مدل خطی ارتباط بین متغیرهای انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری با بازده فوق­العاده آتی سهام را تشریح می­کند. نتایج حاصل از برآورد پارامترها در مدل رگرسیون در مطالعه حاضر نشان می­دهد که ضریب برآورد شده متعلق به متغیرهای مستقل ،از لحاظ آماری معنی­دار بوده لذا متغیرهای انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری در شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پتانسیل تأثیرگذاری بر بازدهی فوق­العاده آتی سهام را دارند اما نحوه اثرگذاری متغیرهای فوق بر بازدهی فوق العاده آتی سهام در شرکت­های کوچک و بزرگ یکسان نمی­باشد.

کلمات کلیدی: متغیرهای انعطاف­پذیری مالی ، تصمیمات سرمایه­گذاری، بازدهی فوق­العاده آتی سهام، اندازه شرکت، روش پانل دیتا

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

انعطاف‌پذیری نقش مهمي در توانمند ساختن در خصوص سرمایه‌گذاری در آينده ايفا می‌کند. شرکت‌های داراي انعطاف‌پذیری مالي ميزان قدرت استقراض ذخیره‌ای براي خود نگه می‌دارند تا بتوانند در ساله‌ای بعد از سياست محافظه كاري سرمایه‌گذاری بيشتري كنند. انعطاف‌پذیری مالي بايد رابطه مستقيم و تأثیر مهمي بر مخارج سرمايه­اي داشته باشند. همچنين شرکت‌های منعطف مي­توانند بعد از يك دوره سياست اهرمي پايين، راحت­تر وجوه خود را براي تأمین مالي پروژه‌هایشان بكار گيرند.

بیان فرآیند سرمایه­گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری است. در این حالت فعالیت­های مربوط به فرآیند تصمیم­گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه­گذاری که بر روی تصمیم­گیری آن‌ها تأثیر می­گذارد مورد بررسی قرار می­گیرد. به طور کلی سرمایه­گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف می‌شود. سرمایه­گذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه­گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است .

1-2. بيان مسأله

. مدیران و سرمایه­گذاران جهت تصمیم­گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند. یکی از منابع اطلاعاتی همان اطلاعات حسابداری است. گزارش­های مالی نقش بسیار مفیدی در تصمیم­گیری افراد دارد. یکی از اقلام در گزارش‌های مالی همان بدهی­ها است که میزان بدهی­ها به عنوان عاملی برای پیش‌بینی و نیز مبنایی برای تصمیم­گیری و سرمایه­گذاری به شمار می­آید.

میرز[1] (1977) نشان­داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت­ها ممکن است مانع استفاده مدیران و سرمایه­گذاران از فرصت­های سودآور شود؛ حتی زمانی که آن‌ها علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها باشند. یکی از موضوعات اساسی در مدیریت مالی این است که آیا انعطاف­پذیری مالی یا اهرم مالی و سرمایه‌گذاری­هاي شرکت­ها بر بازدهي سهام آن‌ها موثراست؟ تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت­ها از این طریق می­توانند فرصت­های بازار را با موفقیت دنبال­کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره­مند شوند. تصمیم­گیری مناسب و به­موقع سبب افزایش سرمایه و ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش­افزوده شرکت می­شود.

ارزیابیِ توان ایجاد وجه­نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی و جریان­های نقدی واحد تجاری و استفاده از آن‌ها در پیش­بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف­پذیری مالی، تسهیل می­گردد. شرکت­ها دارای انعطاف­پذیری مالی، توانمندی بیشتری در خصوص سرمایه­گذاری دارند و به­دلیل مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف­پذیری سبب استفاده از فرصت­های سودآور می­شود. از طرف دیگر میزان بدهی­های شرکت می­تواند مانع استفاده از این فرصت­های سودآور شود که در این حالت شرکت­هایی که انعطاف­پذیری بیشتری دارند مقداری ذخیره برای خود نگه می­دارند تا بتوانند از سیاست محافظه­کاری سرمایه­گذاری استفاده کنند که توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ها و به­تبع آن سودآوري آن‌ها افزايش يابد (میرز، 1977).

اطلاعات درباره­ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی در صورت­های مالی و توضیحات مکمل در ارتباط با آن در یادداشت‌های توضیحی ارائه­می­شود که جزء لاینفک صورت­های مالی محسوب می­گردد. انعطاف‌پذیری یکی از موضوعات تأثیرگذار بر سیاست سرمایه­گذاری است و نقش به­سزایی در کمک­رساندن به مدیران در امر تصمیم­گیری در خصوص سرمایه‌گذاری دارد. امروزه یکی از دغدغه‌های مدیران انتخاب شیوه‌های تأمین مالی مناسب و نیز انتخاب ساختار مطلوب سرمایه می‌باشد. شرکت­هایی که انعطاف‌پذیری مالی مناسبی دارند، می‌توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت­کنند و زمانی که فرصت‌های سودآور پیش می‌آید، وجوه لازم به منظور سرمایه‌گذاری را با حداقل هزینه فراهم سازند (گامبا و تراینتی[2]، 2008). تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب نیز سبب افزایش ارزش شرکت می‌شود و نهايتاً انتظار مي­رود منجر به افزايش ارزش سهام (از ديدگاه سرمایه‌گذاران) شود.

بدين­ترتيب هدف اصلي اين تحقيق بررسي اين موضوع می‌باشد كه آيا شرکت‌های داراي انعطاف‌پذیری مالي توانايي انجام هزینه‌های سرمایه‌ای بيشتري نسبت به شرکت‌های غير منعطف مالي دارند و آيا شرکت‌ها در هنگامي كه داراي انعطاف‌پذیری مالي می‌باشند، از وجوه نقد داخلي خود جهت سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. با توجه به موارد ذكر شده بالا در اين تحقيق تأثیر انعطاف­پذيري مالي و تصميمات سرمايه­گذاري بر بازده فوق‌العاده آتي سهام ارزیابی می­شود.

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه با گسترش سطح کیفی فعالیت و همچنین توسعه گستره امور اقتصادی، تصمیم­های مالی شرکت­ها از جمله مسائل پیچیده­ای است که در راستای کسب بهترین بازده و مطلوبیت در بهترین شرایط به وجود می­آید. در این راستا مدیران مالی با توجه به آن که مسئولیت اصلی این تصمیم­ها به آن‌ها بر می­گردد در پی دستیابی به روابط بین عوامل شاخص در شرکت­ها هستند. از جمله این مسائل مبحث تصمیمات سرمایه­گذاری است (آئون و هوانگ[3]، 2008).

انعطاف­پذیری مالی از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان­های نقدی آن است به­گونه­ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و  فرصت­های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورت­های مالی، اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف‌پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می­کند. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می­سازد تا از فرصت­های غیرمنتظره سرمایه­گذاری به خوبی بهره­گیرد (استانداردهای حسابداری، 1386).

انعطاف‌پذیری مالی از مهم‌ترین ویژگی­های یک شرکت است و می­توان آن­را به­عنوان حفظ ظرفیت استقراض به­منظور تحصیل و توسعه آتی شرکت یا حداقل­کردن بدهی­ها، برای جلوگیری از درماندگی مالی در مقابل رکوردهای اقتصادی به شمار آورد (گراهام و هاروی، 2001).

با توجه به اینکه شرکت­های گوناگون با انعطاف‌پذیری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده­اند، سرمایه­گذاران و سهامداران به پیش­بینی بازدهی آینده علاقه­مند هستند. بررسی این موضوع که انعطاف­پذیری شرکت در یک دوره چه تأثیری بر بازدهی آینده سهام آن شرکت (که بازدهی سهام­داران را تشکیل می­دهد) خواهد داشت از اهمیت بسزایی برخوردار است، چون عاملی تأثیرگذار برای تصمیم­گیری سرمایه‌گذاران و سهام‌داران را شناسایی خواهد نمود. همچنین تأثیر تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت بر بازده آتی سهام آن شرکت نیز بدین­ترتیب از دید سرمایه­گذاران و سهام­داران برای پیش­بینی بازدهی آینده­ی سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش به اهمیت کمک به سرمایه­گذاران در سرمایه­گذاری و همچنین ارزیابی عملکرد شرکت­ها و بازدهی آن‌ها و تأثیر مسائل مالی شرکت­ها بر آینده سهام آن‌ها می­پردازیم.

1-4. اهداف تحقیق

1-4-1. هدف كلي

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­ گذاری با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکت‌های توليدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

1-4-2. اهداف ویژه تحقیق

– بررسی ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

– بررسی ارتباط بین تصمیمات سرمایه­گذاری با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

– بررسی ارتباط بين متغیرهای فوق به تفکیک شرکت‌های كوچك و بزرگ (بررسی تأثیر اندازه­ی شرکت بر ارتباط متغیرها)

1-5. فرضيات تحقیق

فرضيه اول: بين انعطاف‌پذیری مالی با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقيم وجود دارد.

فرضيه دوم: بين تصمیمات سرمایه‌گذاری با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقيم وجود دارد.

فرضيه سوم: میزان ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی با بازده فوق‌العاده آتی سهام در شرکت­های کوچک و بزرگ یکسان نیست.

فرضيه چهارم: میزان ارتباط بین تصمیمات سرمایه­گذاری با بازده فوق‌العاده آتی سهام در شرکت­های کوچک و بزرگ یکسان نیست.

1-6.روش تحقیق

روش تحقیق استفاده شده در این مطالعه روش کمّی است. این تحقیق کاربردی بوده و با توجه به نوع هدف توصیفی و از گونه­ی علی- معلولی است. جمع­آوری داده­ها بصورت استفاده از منابع دست دوم می­­باشد. بطوریکه ابتدا مبانی تئوریک و پیشینه مطالعات به روش کتابخانه­ای و اسنادی از  کتاب­های موجود در داخل و مقالات بدست­آمده از ژورنال­ها و مجلات معتبر از طریق اینترنت جمع­آوری شده و سپس با مدنظر داشتن مدل­های مطرح شده توسط محققین خارجی و همچنین در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران مدل مورد نظر ارائه شده­است. از طرف دیگر، مطالعه حاضر از نظر پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیات، تحقیق آماری همراه با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی محسوب می­گردد. در مطالعه حاضر هدف، بررسی ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها با بازده فوق­العاده آتی سهام می­باشد. بنابراین پس از ارائه­ی مدل با استفاده از داده­هایی که از سایت بورس اوراق بهادار و نرم افزار رهاورد نوین  بدست می­آید، روابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار Eviews تخمین زده­می­شود و در نهایت به استخراج نتایج پرداخته خواهد شد. در این مطالعه به­منظور بررسی تصمیمات سرمایه­گذاری و انعطاف­پذیری مالی شرکت­ها بر روی بازده فوق­العاده آتی سهام شرکت ها از روش پانل دیتا استفاده شده است.

Myers

Gamba & Triantis

Aon & Hovang

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122