پايان نامه رابطه ي بين شيوه فرزندپروري والدين با عملكرد تحصيلي فرزندان آن ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه ي بين شيوه فرزندپروري والدين با عملكرد تحصيلي فرزندان آن ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 86 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه ي بين شيوه فرزندپروري والدين با عملكرد تحصيلي فرزندان آن ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 5
1-3-ضرورت پژوهش 7
1-4-اهداف تحقیق 8
1-4-1- هدف اصلی 8
1-4-2- اهداف جزیی 8
1-5-فرضیههای تحقیق 8
1-6- تعریف مفاهیم و متغیرها 9
1-7-قلمرو تحقیق 10

فصل دوم: پیشینه نظری و تجربی پژوهش
2-1- مقدمه: 12
2-2-تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن 12
2-3- تاريخچه ارتباط والدين و فرزندان 14
2-4- فرزندپروری 15
2-5-سبک های فرزندپروری 17
2-6- انواع سبک های فرزندپروری 19
2-6-1- سبک قاطعانه 19
2-6-2- سبک آزادمنشانه 21
2-6-3- سبک مستبدانه 22
2-7- پیشینه نظری 23
2-7-1- نظریه اریکسون 23
2-7-2- نظريه موراي 24
2-7-3- نظریه شیفر 25
2-7-4- نظریه زیگلمن 27
2-7-5- نظریه پیشرفت اتکینسون 29
2-7-6- نظریه انگیزه پیشرفت مک کله لند 30
2-8- پیشینه تجربی 32
2-8-1- تحقیقات داخلی 32
2-8-2- تحقیقات خارجی 36
2-9-پیشنه ی نظری تحقیق 38

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 41
3-2- طرح تحقیق 41
3-3- جامعه ی آماری 41
3-4- روش نمونه گیری و روش برآورد حجم نمونه 42
3-5- ابزار اندازه گیری 42
3-6- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 43
3-7- پايايي پرسشنامه سبك‌هاي فرزندپروري 43
فصل چهارم: توصیف و تحلیل اطلاعات (یافته های پژوهش)
4-1 – مقدمه 46
4 -2- آمار توصیفی 46
4-3- توصیف داده ها 47
4 -4 آمار استنباطی 48
4-5- بررسي مدل علي‌تحقيق 55

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 57
5-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش 57
5-3- پیشنهادها 62
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی 62
5-3-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 62
5-4- محدودیت های پژوهش 63
منابع و مآخذ 64
پیوست ها 71
چكيده انگليسي 75

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

احمدی، خدابخش (1392)، آسیب­شناسی خانواده، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج، چاپ دوم.

احدي، حسن، و بني جمالي، شكوه السادات(1374)روانشناسي رشد، چاپ هشتم، تهران: چاپ نشر و بنياد.

احدي، حسن؛ وجمهري، فرهاد (1380)، روانشناسي رشد نوجواني، بزرگسالي،تهران: انتشارات پردیس.

احمدي، سيداحمد (1382)، روانشناسي نوجوانان و جوانان، اصفهان: انتشارات مشعل.

اسلمی، الهه(1385)، بررسی رابطه سازگاری زناشویی و سبک­های فرزندپروری والدین و سلامت عمومي‌فرزندان، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

باقرپناه مجتبي (1384)، بررسي رابطه‌ي بين شيوه هاي فرزندپروري با انگيزه‌ي پيشرفت، پيشرفت تحصيلي و افسردگي دانش آموزان مقطع متوسطه‌ي شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصيلي (83-84) پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روان شناسي تربيتي. دانشگاه تهران. پايگاه حوزه نت. وابسته مركز تحقيقات كامپيوتري دانشگاه امام صادق.

باقري، مسعود (1382)، بررسي رابطه شيوه‌هاي فرزندپروري با انگيزه پيشرفت و رابطه متغير اخير با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پسر دوره راهنمايي ايلام، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

بخشي پور،باب الله(1388 )، اثربخشي درمان را محل محور بر كاهش مشكلات رفتاري كودكان و نوجوان مدارس ساري،رساله دكتري، دانشگاه علامه طباطبايي.

بیرامی، منصور؛ بهادری خسروشاهی، جعفر. (1389). ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی. علوم تربیتی، سال سوم، شماره 10، ص 21-7.

بيكر ،ترز ،ال(1381)، نحوه انجام تحقيقات اجتماعي ،ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران:انتشارات روش ،چاپ دوم.

پاتنام، رابرت (1380)، دموكراسي و سنت­هاي مدني، ترجمه: محمد تقي دلفروز، تهران: دفترمطالعات و تحقيقات سياسي وزارت كشور .

پارسا، محمد (1380)، روانشناسی رشد کودک و نوجوان تهران: انتشارات بعثت.

پرويز، كورش (1384) بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي مقطع متوسطه، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

پروین، لارنس اِی (1374)، روانشناسی شخصیت (نظریه و تحقیق) ترجمة : محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: نشر رسا.

تنهايی­رشوانلو، فرهاد (1387)، رابطه ادراك از سبك هاي فرزندپروري با پيشرفت تحصيلي: نقش واسطه‌ي انگيزش تحصيل. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران. دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. گروه روانشناسي روانشناسي تربيتي

تهمتن، كلثوم (1377)، رابطه شيوه‌هاي فرزندپروري والدين و انگيزش پيشرفت دانش‌آموزان، پايان‌نامه فوق ليسانس روان تربيتي، دانشگاه شيراز، دانشكده علوم تربيتي.

جان بزرگي،مسعود؛ نوري، ‌ناهيد و آگاه­هريس، ‌مژگان(1387)،آموزش اخلاق،‌رفتار اجتماعي و قانون پذيري به كودكان (راهنماي عملي)،تهران: ارجمند.

حاجی­غلامی­یزدی، عهدیه و علاقبند، مریم (1391) تاثیر آموزش مهارت فرزندپروری بر نگرانی، اضطراب و باورهای خودکارآمد والدین، مجله علمي‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، دوره 21، شماره 2، صفحات 136-147.

رضايي، اكبر و خداخواه، شبنم (1388) رابطه بين سبك­هاي فرزندپروري و باورهاي معرفت­شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه، مجله علوم تربيتي سال دوم شماره 5.

زارعی، اقبال (1389) بررسي رابطه­ي بين شيوه­هاي فرزندپروري والدين با ارتكاب نوجوان به رفتارهاي پرخطر براساس مقياس كلونينگر، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دوره 18، شماره3، ويژه نامه همايش رفتارهاي پرخطر، صص 222-224.

سیفی­گندمانی، محمدیاسین، کلانتری ­میبدی، سارا و فتح، نجمه (1388) سنخ­شناسی فرزندپروري خانواده و تاثیر آن بر اضطراب وافسردگی نوجوانان پسر، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال یازدهم، شماره 3 پیاپی(43)، صفحه185-194.

شاملو، سعيد (1385)، بهداشت رواني، تهران: انتشارات رشد، چاپ دهم.

شعاری­نژاد، علی­اکبر (1375)، فرهنگ علوم رفتاری، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

شکربیگی، علیرضا و پریسا یاسمی­نژاد (1391)، مقايسه سبك­هاي فرزندپروري خانواده، عزت­نفس و سلامت عمومي نوجوانان پسر  بزهكار و عادي در كرمانشاه، فصلنامه مشاوره درمانی خانواده، سال دوم، شماره2، تابستان، صص 178-192.

شهامت، فاطمه؛ ثابتی، علیرضا و رضوانی، سمانه (1389) بررسی رابطه سبک­هاي فرزند پروري و طرح‌واره­هاي ناسازگار اولیه، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، سال 11، شماره 2، صص 239- 254.

فرضی­گلفزانی، مرجان؛ محمداسماعیل، الهه؛ رئوفیان­مقدم، فاطمه و عسگری­مقدم، هاجر (1382)، مقايسه شيوه­هاي فرزندپروري مادران كودكان داراي اختلال­هاي افسردگي، اضطرابي و وسواس فكري وعملي با مادران كودكان عادي، فصلنامه كودكان استثنايي، سال سوم، شماره(3-4 پياپي 10)، پائيز و زمستان، صص 245-264.

كفايت، محمد(1373)، ارتباط شيوه‌ها و نگرش‌هاي فرزندپروري با هوش و رابطه متغير اخير با هوش، پيشرفت تحصيلي و رفتارهاي پيشرفت‌گراي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان‌هاي اهواز، پايان‌نامه كارشناسي­ارشد روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه شهيد چمران.

گلدنبرگ، ايرنه؛ گلدنبرگ، هربرت (1382)، خانواده درماني، ترجمه محمدرضاحسين شاهي بر و اتي و سيامك نقش بندي،تهران:انتشاراتروان.

ماسن،پاول هنري وهمكاران(1383)، رشد و شخصيت كودك، ترجمه مهشيد ياسايي، چاپ چهارم، تهران: نشرمركز.

مهرابي زاده هنرمند، مهناز؛ نجاريان، بهمن و بحريني، شهناز (1379)، رابطه­ی شيوه­هاي فرزندپروري با سلامت رواني و هماهنگي مؤلفه‌هاي خود پنداشت، فصلنامه روانشناسی، شماره 13.

مهرافروز، حجت الله (1378)، بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه‌های فرزندپروری مادر (اقتدار، منطقی، استبدادی، آزادگذاری)، مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

مهرافروز، حجت‌اله و شهرآراي، مهرناز (1381)، بررسي رابطه نگرش نسبت به شيوه‌هاي فرزندپروري و مكان كنترل با پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان پسر پايه چهارم، مجله علوم تربيتي روان‌شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان خوزستان.

هرگنهان، بي. آر و ميتواچ، السون (1382)، مقدمه بر نظريه‌هاي يادگيري، ترجمه علي‌اكبر سيف، تهران، نشر دوران.

هرينگتون، ايميوي سوپارك، راسدي (١٣٧٣) روان­شناسي كودك از ديدگاه معاصر (جلد دوم) ، ترجمه طهوريان و همكاران، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول.

هيبتی، خليل(1381)، بررسي شيوه‌هاي فرزندپروري والدين و رابطه آن با شيوه‌هاي مقابل با استرس دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان‌هاي شهر زرقان.

يعقوب­خاني­ غياثوندي، مرضيه(1372)، رابطه محيط خانواده و پيشرفت تحصيلي، پايان‌نامه فوق ليسانس دانشگاه شيراز، دانشكده علوم تربيتي.

احدی،حسن و مونا دریاافزون ( 1388 )، مروری بر تاریخچه ارتباط والدین و فرزندپروری قسمت 17-1، روزنامه آفرینش، شماره­های 3502- 3486.

زمانی، بی بی عشرت؛ عابدینی، یاسمین. (1392). الگوی ساختاری تأثیر سبک های فرزند پروری و اعتیاد به بازی رایانه ای بر عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر. مجله رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، سال هشتم، شماره 2، شماره پیاپی 18، ص 156-133.

فراهاني، محمد تقي و شكري، اميد (1387). تفاوت هاي فردي در استرس تحصيلي و نقش سبك هاي مقابله با تنيدگي، مجله علوم رفتاري. 4، 297-304.

محبی نورالدین وند، محمد حسین؛ مشاقی، سعید؛ شهبازی، سعید. (1389). رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی.

ودودی مفید، پروین؛ آزادفلاح، پرویز؛ رسول­زاده طباطبایی، کاظم. (1391). سبک های والدگری، ویژگی‌های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله روانشناسی 62، سال شانزدهم، شماره 2.

ب) منابع انگلیسی

Ardoino, Jacques, (1994), Le projet épistémologique initial de la psychologie sociale, In : Pratique de formation, Microsociologie, interactions et approche institutionnelle. No : 28, octobre.

Barger, E.P (2001), Cognitive and moral development. www.psychology.

Baumrind, D (1971), “Current patterns of parental authority”. Developmental

Baumrind, D. (1991), the influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence,11,56-59.

چکيده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي رابطه­ی بین شيوه فرزندپروري والدین با عملكرد تحصيلي دانش آموزان سال دوم دوره ­اول مقطع متوسطه شهر ايلام می­باشد. برای دستیابی به این هدف، سوالات و فرضیاتی مطرح و از طریق پیمایشی به گردآوری اطلاعات اقدام گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر را دانش­آموزان سال دوم دوره متوسطه اول به همراه والدین آن­ها تشکیل داده که از میان آن­ها و بر اساس فرمول کوکران تعداد 340 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای جمع­آوری داده­ها از  پرسشنامه­ی شيوه­هاي فرزندپروري دياناباوم­ريند استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که2/65 درصد خانواده ها دارای سبک فرزندپروری قاطعانه، 4/22 درصد دارای سبک فرزندپروری استبدادی و 4/12 درصد نیز سهل­گیر هستند. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین سبک فرزندپروری قاطعانه والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان بوده اما بین سبک فرزندپروری سهل­گیرانه و سبک مستبدانه والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین عملکرد تحصیلی فرزندانی که والدین آن­ها از سبک فرزندپروری قاطعانه استفاده می­کنند بهتر از سبک­های سهل­گیرانه و استبدادی بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره، نشان داد که 2/42 از كل تغييرات متغیر عملکرد تحصیلی، وابسته به 3 متغير ذكر شده در اين معادله مي‌باشد.بيشترين ميزان اثر بر متغير وابسته، مربوط به سبک مستبدانه با اندازه اثر 446/0- و كمترين ميزان اثر، مربوط به متغير سبک سهل­گیرانه با اندازه اثر 076/0- است. نتايج این تحقیق نشان مي­دهد كه غير موثرترين سبک فرزندپروری، روش مستبدانه است.

 

کلیدواژه­ها: فرزندپروری – سبک قاطعانه – سبک سهل­گیرانه – سبک استبدادی – عملکرد تحصیلی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:

اساس توسعه­ی علمي‌هر جامعه­ای را آموزش و پرورش آن جامعه تشکیل می­دهد، و در این راستا توجه به کیفیت آموزشی و ارتقاء سطح علمي‌و عملکرد تحصیلی نوجوانان و جوانان، سبب استحکام ساختار علمي‌جامعه و حرکت درست در زمینه­ی توسعه­ی علمي‌آن می­گردد. از این­رو جستجوی راه­های افزایش سطح علمي‌افراد و پیشرفت تحصیلی در برگیرنده­ی استعداد، توانایی و کار دانش آموز است. این یک عنصر چند بعدی است. این عنصر به گونه ای بسیار ظریف به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی مربوط است و به یک مورد خاص ارتباط ندارد ، بلکه طی زمان و در زندگی دانش آموزان در مدارس عمومي‌و در سال­های دانشگاه و زندگی کاری خود را نشان مي‌دهد (استنبرگ[1]، 1993، به نقل از پرویز، 1384).رفع موانع عملکرد بهتر تحصیلی نوجوانان و جوانان از ضروریاتی است که باید بدان توجه گردد.

از طرف ديگر پيشرفت تحصيلي به عنوان يك متغير وابسته، همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. يادگيري و پيشرفت تحصيلي در گرو عوامل بيشماري است كه به سادگي قابل شناسايي و كنترل نيست. در بررسي عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي بايد به دو دسته عوامل، يكي عوامل مربوط به دانش‌آموز و ويژگي‌هاي فرد و بطور كلي آنچه تفاوت فردي اطلاق مي‌شود و عامل دوم، عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش، عوامل خانوادگی و غیره اشاره نمود. به عبارتي پيشرفت (افت) تحصيلي گاه به علت خصايص، ويژگي‌ها، شاخص‌هاي ذهني، اجتماعي، عاطفي خود دانش‌آموز و گاه به علت كاركردهاي مدرسه و سيستم دروني آموزش و پرورش، نهاد خانواده و یا سایر نهادهای جامعه است.

از جمله عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی، چگونگی ارتباط والدین با فرزندان و به نوعی دیگر شیوه­ های فرزندپروری آن­ها می­باشد. برای تبیین رابطه سبک فرزندپروری با رفتارهای کودکان، تحقیقات جدید بر روی مولفه­های رابطه و مراقبت وساختار تکیه کرده اند.مسئولیت­پذیری والدینی وصمیمیت از عناصر رابطه و مراقبت­اند وکنترل­های محدودیت از عناصر ساختار محسوب مي‌شوند(الکساندر[2]،2006). در مطالعه ای که رپینسکی و شانک (2002) بر رویی 76 خانواده (هر دو والد و نوجوانان آن خانواده­ها) انجام دادند، تاثیررفتار گرم و حمایت کننده­ی والدین بر سازگاری در مدرسه، عملکرد تحصیلی و مشکلات رفتاری نوجوانان را مورد بررسی قرار دادند، آنان به این نتیجه رسیدند که رفتار والدین بر این متغیرها تاثیر دارد. (تنهایی­رشوانلو، 1387)

همچنین زمینه فرهنگی خانواده، تاثیر مهمي‌در باورهایوالدینبرایپرورشفرزندانداشتهباشد. تفاوت­هایفرهنگی،میتوانندتفاوت­هایخاصیرادراعتقادات،باورهاونگرش­هایوالدیندرموردفرزندان بوجود آورند. مطالعات نشان مي‌دهند که والدین با پیشینه و زمینه فرهنگی متفاوت، در درون یک جامعه،در نظرات خود از فرزندپروری و رشد کودک متفاوت مي‌باشند(بورنشتین[3]،۱۹۹۱، به نقل از تاجری، 1389).

شیوه­های فرزندپروری متفاوت بوده و به نوع خانواده­ها و متغیرهای دیگری بستگی دارد. بر این اساس پژوهشگر در تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه­ی شیوه­های فرزندپروری با عملکرد تحصیلی فرزندان می­باشد.

1-2- بیان مساله

پیشرفت تحصیلی[4] دانش آموزان و بررسی عوامل تأثیر­گذار بر آن، موضوع مهمي‌است که بخش عمده­ای از پژوهش­های علوم تربیتی و روانشناسی را به خود اختصاص داده است. محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش، بسیاری دیگر از عوامل از جمله، محیط، مدرسه، خانواده، سبک­های فرزند­پروری و محیط اجتماعی کودک که کودک در آن زندگی می­کند و همچنین مشخصه­های فردی مانند هوش، شخصیت، سن، همسالان و انگیزه در عملکرد تحصیلی او نقش مهمي‌را ایفا می­کنند (ودودی مفید و همکاران، 1391).

خانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی کودک است که در شکل گیری عادت­ها و اندیشه­های اجتماعی کودک نقش بسیار مهمي‌دارد. در شکل­گیری رفتار و دیدگاههای اجتماعی کودک، جنبه­های عاطفی روابط والدین و فرزندان نقش مهمي‌دارد، در خانواده­هایی که والدین رفتارهای محبت آمیز دارند، معمولاً کودکان نیز با رفتارهای اخلاقی مثبت و احترام به دیگران و انگیزه پیشرفت رشد می­یابند (محبی نورالدین وند و همکاران، 1389).

خانواده با توجه به تأثیر قابل توجه بر رشد روانشناختی فرزندان، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شخصیت آنان بوده و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی فرد تأثیر می­گذارد (دسجردینس[5] و همکاران، 2008). به­طورکلی نقش و تأثیر خانواده برشکل­گیری شخصیت به طور عمده در سه محور تأثیر سبک­های فرزندپروری، سایر اعضاء خانواده و ترتیب تولد فرزندان مورد توجه قرار گرفته است (ویک نلسون و ایزرل[6]، 2009).

سبک فرزند پروری مجموعه ای از نگرش ها در مورد کودک است که به ایجاد جوی هیجانی منجر مي‌شود که والدین رفتارهای خود را با کودک در بستر آن شکل داده و تنظیم مي‌کند(دارلینگ و اشتنبرگ[7]، 1993؛ به نقل از زمانی و عابدینی، 1392). باومیرند[8] (1991) بر اساس دوبعد توقع[9] و پاسخ دهی[10] چهار سبک فرزندپروری را مشخص کرده است که عبارتند از: 1- فرزندپروری مستبدانه[11] که در آن والدین از فرزندان خود توقع و انتظارات زیاد، ولی پاسخ دهی کمي‌دارند، بر اطاعت بی چون و چرا کودکان تأکید دارند، فاقد گرمی، صمیمیت و حمایت اند و بسیار سخت­گیر هستند؛ 2-فرزندپروری مقتدرانه[12] که در آن والدین هم درخواست کننده و هم پاسخ دهنده اند، قوانین روشن و واضح دارند، از شیوه­های منطقی و استدلالی برای متقاعد کردن کودکان استفاده مي‌کنند، حمایت کننده اند و با کودک همدلی می­کنند (کوپلن[13] و همکاران، ،2002؛  به نقل از زمانی و عابدینی، 1392)؛ 3- فرزند پروری سهل انگارانه[14] که در آن والدین بسیار پاسخ دهنده اند و کمتر درخواست کننده اند. آنها قوانین زیادی برای فرزندشان وضع نمی­کنند و کنترلی بر رفتارهای آنان ندارند؛ 4- فرزند پروری بدون توجه و مراقبت که در آن والدین نه پاسخ دهنده و نه درخواست کننده اند، فاقد قوانین مشخص اند، فاقد گرمي‌و حمایت و صمیمیت اند و نظارت و کنترلی بر رفتارهای فرزندان خود ندارند (کوپکو[15]، 2007).

در واقع سبک های فرزند پروری از طریق تأثیر بر عزت نفس، استقلال، خودکنترلی و راه های مقابله با تنیدگی کودکان و نوجوانان (کوپکو، 2007؛ وارگو[16]، 2008) سایر رفتارهای آنان، از جمله عملکرد تحصیلی، رفتارهای سازش نایافته و مشکل آفرین را تحت تأثیر قرار مي‌دهند (ابر[17] و همکاران، 2009؛ ترنر[18] و همکاران، 2009؛ به نقل از زمانی و عابدینی، 1392).

یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موفقیت زیاد در مدرسه با روشهای فرزند پروری قاطعانه ارتباط دارد. در یک مطالعه وسیع معلوم شد که کودکان دبیرستانی بسیار موفق که نمره های بالایی داشتد والدینشان روشی قاطعانه داشتند و کمترین نمره متعلق به دانش آموزانی بود که والدین مستبد داشتند (بیرامي‌و بهادری خسروشاهی، 1389). به طور مثال در پژوهش آنولا[19] و همکاران (2000) نشان داده شد که بین شیوه تربیتی والدین با میزان موفقیت تحصیلی نوجوانان ارتباط وجود دارد؛ به نحوی که هرچه میزان حمایت و پاسخدهی والدین در شیوه تربیتی بالاتر باشد، میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان نیز بالاتر است.

تغییرات اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و اقتصادی پدید آمده در دوره ی جدید در استان ایلام، ساختارهای مختلف این جامعه را دستخوش تغییر ساخته و دامنه­ی این تغییرات احتمالاً به روابط بین والدین و فرزندان نیز سرایت نموده که شیوه­های فرزند­پروری والدین نیز بخشی از این تغییرات احتمالی را شامل می­شود. با توجه بافت فرهنگی خاص جامعه­ی ایلام، این پژوهش به دنبال بررسی اینست که آیا بین شیوه های فرزند پروری والدین و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پایه دوم متوسطه شهر ایلام رابطه وجود دارد؟

 1-3-ضرورت پژوهش

مطالعه عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي طي چند دهه اخير بيش از پيش مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفته است. يافته­هاي پژوهشي متعددي نشان داده­اند كه پيشرفت تحصيلي هم از ساختارهاي دانش و فرآيندهاي پردازش اطلاعات تاثير مي پذيرد، هم از عوامل محيطي از جمله عوامل  خانواده و شیوه‌های فرزند پروری.

شیوه­های فرزندپروی و روشهای انظباطی آنان بی­تردید تحت تأثیر خصوصیات شخصیتی و سیستم اعتقادی آنان است. والدین سالم و بالغ در مقایسه با والدین نابالغ و ناسالم معمولاً با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیازها و اشارات کودکان توجه می­کنند. این نوع فرزند­پروری امنیت عاطفی، استقلال، توانش اجتماعی و موفقیت هوشی کودکان را تشویق می­کند. سبک­های فرزند­پروری به طور قابل توجهی پیامدهای مهمي‌را برای پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان به دنبال دارد (بلسکی[20] و همکاران، 1984؛ به نقل از بیرامي‌و بهادری خسروشاهی، 1389).

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان يكي از شاخص­هاي مهم در ارزيابي­هاي آموزش و پرورش است و تمام كوشش­ها و كشش­هاي اين نظام در واقع براي جامه عمل پوشاندن به اين امر مهم است؛  به عبارتي  جامعه و به طور ويژه آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت، رشد و تكامل موفقيت آميز و جايگاه فرد در جامعه، علاقه­مند است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون از جمله ابعاد شناختي و كسب مهارت و توانايي و نيز در ابعاد شخصيتي، عاطفي و رفتاري، آن چنان كه بايد پيشرفت كند و رشد و تعالي يابد. با توجه به اينكه ميزان پيشرفت و افت تحصيلي يكي از ملاك هاي كارايي نظام آموزشي است، كشف و مطالعه متغير­هاي تاثيرگذار بر عملكرد تحصيلي، به شناخت بهتر و پيش بيني متغيرهاي موثر در مدرسه مي‌انجامد. بنابراين بررسي متغيرهايي كه با پيشرفت تحصيلي در دروس مختلف رابطه دارد، يكي از موضوعات اساسي در آموزش و پرورش است (فراهاني، 1387).

با توجه به اهميت پديده‌ي پيشرفت تحصيلي و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن و همچنین از آنجا که فرزندان هر خانواده، بعنوان سرمایه های یک کشور محسوب مي‌شوند؛ پیشرفت تحصیلی آنان امری است که پس از سلامت جسمي‌و روانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اینکه فرزندان در محیط خانواده رشد مي‌یابند و تربیت مي‌شوند، الگوی تربیتی والدین نقش مهمي‌در پیشرفت تحصیلی فرزندانشان دارد بنابراین ضرورت بررسی رابطه بین سبک­های فرزند­پروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان قابل توجیه است.

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی:

پژوهش حاضر بررسي رابطه­ی بین شيوه فرزندپروري والدین با عملكرد تحصيلي دانش آموزان سال دوم دوره­اول مقطع متوسطه شهر ايلام خواهد بود.

1-4-2- اهداف جزیی

– شناخت و بررسی وجود ارتباط مستبدانه بین والدین و فرزندان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی فرزندان

– شناخت و بررسی وجود ارتباط قاطعانه  بین والدین و فرزندان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی فرزندان

– شناخت و بررسی وجود ارتباط آزادمنشانه بین والدین و فرزندان و رابطه آن با عملکرد تحصیلی فرزندان

1-5-فرضیه­های تحقیق

1-بین سبک فرزندپروری قاطعانه والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان همبستگی معنی­داری وجود دارد.

2- بین سبک فرزندپروری سهل­گیرانه والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان همبستگی معنی­داری وجود دارد.

3- بین سبک فرزندپروری مستبدانه والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان همبستگی معنی­داری وجود دارد.

4- بین سبک­های فرزندپروری (قاطعانه، سهل­گیرانه و استبدادی) با عملکرد تحصیلی فرزندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.


 1-6- تعریف مفاهیم و متغیرها

-شیوه­های فرزندپروری

تعريف مفهومي سبك فرزندپروري: منظومه‌اي از نگرش در مورد فرزند، نحوه برقراري ارتباط با فرزند، روش نگهداري فرزند و جو عاطفي حاكم بر فضاي رفتاري والدين مي‌باشد (استنبرگ[21]، 2001).

تعريف عملياتي سبك فرزندپروري: در اين پژوهش براي تعيين نوع سبك فرزندپروري از پرسشنامه­یشيوه­هايفرزندپروريدياناباوم­رينداستفاده گردیده است. مقياس سبك فرزندپروري داراي سه مؤلفه مي‌باشد كه عبارتند از: سبك قاطعانه، سبك مستبدانه و سبك سهل‌گيرانه.تعیین نوع فرزندپروری او در هرکدام از انواع بستگی به نمره­ای دارد که هر آزمودنی از پرسش­نامه کسب می­کند.

-سبك مقتدرانه:

تعریف مفهومی: در اين سبك، والدين درخواست‌هاي معقول و پخته‌اي دارند و اين درخواست‌ها را با تعيين محدوديت‌ها و اصرار بر اين كه كودك بايد از آنها تبعيت كند به اجرا مي‌گذارند. در عين حال، آنها صميميت و محبت نشان مي‌دهند، صبورانه به نقطه‌نظرهاي فرزندان‌شان گوش مي‌دهند و مشاركت و تصميم‌گيري خانواده را ترغيب مي‌كنند (باوم ریند و بلاك[22]، 1966).

تعريف عملياتي:

منظور از سبك مقتدرانه نمره‌اي است كه فرد از خرده‌مقياس مقتدرانه  پرسش­نامه سبك فرزندپروري دياناباومريندبه دست مي‌آورد.

-سبک مستبدانه:

تعريف مفهومي:

در اين نوع سبك، والدين متوقع هستند و براي پيروي كردن آنچنان ارزش زيادي قائل هستند كه فرزندانشان دوست ندارند پيروي كنند. كمتر به گفتگو با فرزندان خود مي‌پردازند و براي اعمال نظرات خود به فشار و گاهي تنبيه متوسل مي‌شوند (باوم ریند و بلاك، 1996).

[1] – stenberg

[2] – Alexander, T.E

[3] – Borensztein

[4]academic achievement

[5]Desjerdins

[6]Wick-Nelson & Israel

[7]Darling & Steinberg

[8]Baumrind

[9]demandingness

[10]responsiveness

[11]authoritarian

[12]authoritative

[13]Coplan

[14]permissiveness

[15]Kopko

[16]Vargo

[17]Abar

[18]Turner

[19]Aunola

[20]Belsky

[21]– stenberg

[22] – Baumrind& Block

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122