پايان نامه رابطه ي مولفه هاي هوش هيجاني و مولفه هاي يادگيري خود تنظيمي و زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي6 و11با اهمالکاري تحصيلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه ي مولفه هاي هوش هيجاني و مولفه هاي يادگيري خود تنظيمي و زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي6  و11با اهمالکاري تحصيلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه ي مولفه هاي هوش هيجاني و مولفه هاي يادگيري خود تنظيمي و زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي6  و11با اهمالکاري تحصيلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 5
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4) اهداف پژوهش 8
1-4-1) هدف اصلی 8
1-4-2) هدف های اختصاصی 8
1-5 ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش 9
1-6) تعاریف نظری 9
1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی 9
1-6-2) خودتنظیمی 10
1-6-3) هوش هيجاني 10
1-6-4) زندگي در دو منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت 10
1-7) تعاریف عملیاتی متغيرها 10
1-7-1) اهمال کاری تحصیلی 10
1-7-2) خودتنظیمی 10
1-7-3) هوش هيجاني 10
1-7-4) زندگي در دو منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت 10
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) اهمالکاری 12
2-1-1) تعاریف اهمالکاری 12
2-1) اهمالکاری اجتنابی 13
2-2) اهمالکاری تحصیلی 16
3-2 هوش هيجاني 26
2-2-1)گسترش مفهوم هوش 30
2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی 31
2-2-3) نظریههاي هوشهيجاني 33
3-3) خودتنظیمی 36
3-3-1) خود تنظیمی رفتار 37
2-3-2) خود واکنشی (خود مشوقی) 38
2-4) زندگي در دو منطقه اقتصادي – اجتماعي متفاوت 53
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش پژوهش 66
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 66
روش اجرای پژوهش 67
ابزار(ابزارهای) گردآوری دادهها 67
روش اجرا 69
نمره گذاري 69
قابليت اعتماد يا پايايي ( Reliability ) 69
روش تجزیه و تحلیل دادهها 71
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل
داده ها 72
بخش اول: آمار توصیفی 73
بخش دوم: آمار استنباطی 75
فرضیه های پژوهش 75
فصل پنجم:بحث و نتیجهگیری
بحث و نتیجه گیری 83
فرضیه اصلی پژوهش 86
محدودیت های پژوهش 89
پیشنهادهای پژوهش 89
منابع فارسی 91
ضمائم 100

منابع فارسی:

*ارجی،ر.(1385) هنجاریابی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی به عنوان صلاحیت میان برنامه ای بین  دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های دولتی شهرستانهای مشهد.( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی(ره).تهران.

*بلوم،بنیامین.سی.(1982).ویژگیهای آدمی و یادگیریهای آموزشگاهی.( مترجم, ع,سیف.1386).تهران:انتشارات آگاه.

*بیانگرد،ا.(1384).روان شناسی تربیتی(روانشناسی آموزش و یادگیری).تهران:نشر ویرایش.

پینتریج، پی. و شانک. اچ. (2002).انگیزش در تعلیم و تربیت.(مترجم شهرآرای. 1385).تهـــــران: انتشارات معلم.

*تقی زاده، ع.(1389).بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در نظامهای آموزشی از راه دور و سنتی دبیرستانهای پسرانه شهر کاشان. ( پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی). دانشگاه علامه طباطبایی(ره).تهران.

جوکار،ب. (1384). بررسی رابطه هدف گرایی و خودتنظیمی در دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی ،دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 4، 56-71.

*جوکار، ب و دلاورپور،ا.(1386).رابطه تعلل ورزی آموزشی بااهداف پیشرفت.اندیشه های نوین تربیتی، 403، 80-61.

*چاری، م و دهقانی نسب، ی (1386)..پیش بینی میزان اهمالکاری تحصیلی بر اساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظامهای آموزشی، 4 73-63.

خداپناهی، م.(1387).انگیزش و هیجان،تهران: انتشارات سمت.

*رضویه،ا.؛ لطیفیان، م. و فولادچنگ، م. (1385). بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسندگی بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. اندیشه های نوین تربیتی، 3و 4، 25-70.

*ریو،جان مارشال.(2005). انگیزش و هیجان. (مترجم سیدمحمدی.(1387). تهران: نشر ویرایش.

*سبحانی نژاد، م. و عابدی،ا. (1385).بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش یشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی.فصلنامه  روان شناسی دانشگاه تبریز،1 ,97-80.

*سواری، ک. (1388). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت زمان و مدیریت رفتار بر کاهش اهمالکاری تحصیلی. پایان نامه دکتری، رشته روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره).تهران.

*سید جوادین،س.(1386).مدیریت رفتار سازمانی.انتشارات، نگاه دانش.

*سیف، ع (1384).اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. چاپ هفتم، ویرایش سوم تهران:دوران.

سیف، ع (1387). روان شناسی پرورشی نوین. ویرایش ششم. تهران: نشر دوران.

*سیف،ع. (1389) روشهای یادگیری و مطالعه، تهران: نشر دوران.

*سیمیاریان، ک. (1388). تاثیر آموزش خود کنترلی بر اهمال کاری و خودتنظیمی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران. ( پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته تکنولوژی آموزش). دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

*شیرافکن، ع.؛ نورانی پور،ر.؛ کریمی، ی. و اسماعیلی، م.(1387).اثربخشی آموزش مهارت مدیریت زمان بر اهمال کاری و کمالگرایی دانشجویان.تازه ها و پژوهشهای مشاوره، جلد7، 27، 50-37.

*صفاریان،م. (1375). بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان مشهد. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شیراز.

*فولادچنگ، م و لطیفیان، م. (1380). بررسی تأثیر خودگردانی والدین بر خودگردانی تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت درسی آنان. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 2، 154-135.

*فولادچنگ، م. (1383). بررسی تاثیر آموزش مهارت های خودتنظیمی و افزایش باورهای خودبسندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی.(پایان نامه دکتری). دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی شیراز.

*کدیور، پ.(1380).بررسی سهم باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش دانش آموزان به منظور ارائه الگویی برای یادگیری بهینه. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

*کدیور،پ.(1386). روان شناسی تربیتی، بومهن:  انتشارات سمت.

*کرمی، د. (1388). میزان شیوع اهمالکاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. اندیشه و رفتار، دوره 4، 13، 34-25.

*کریمی، ی (1376).روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. چاپ سوم. تهران: نشر ویرایش.

*محمدامینی، ز. (1387).رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمي و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. اندیشه های نوین تربیتی، 4، 122-136.

*مردعلی،ل.,کوشکی، ش (1387). رابطه خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی. اندیشه و رفتار،د،7،078-6.

*مردعلی،ل.(1387).رابطه هوش هیجانی،فراشناخت و خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

*منصوریان،ا.؛ بهروزی،ن.و شهنی ییلاق،م.(1388). بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با تعلل و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان بوشهر.( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اهواز.

*ريمون آرون، مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى،(مترجم پرهام,ب.1363) ناشر سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، آذرماه، چاپ اول.

*ماكس وبر، روش شناسى علوم اجتماعى، (مترجم. چاووشيان،ح. 1382).انتشارات مركز، چاپ اول.

*ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، (مترجم. منوچهرى،ع. ۱۳۷۴) ناشر انتشارات مولى، چاپ اول کجباف، م؛ مولوی، ح و شیرازی تهرانی، ع. (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان. تازه های علوم شناختی، سال 5، 1، 33

*يوسفي، ع. قاسمي اهری،غ. فيروز نياي،س. ( 1388). ارتباط انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1،9،79-85.

*باغاني، م. دهقاني نيشابوري، م.(1390).عنوان بررسي تاثير انگيزش تحصيلي ، خودكارآمدي و رويكردهاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان.اولين همايش يافته هاي علوم شناختي در تعليم و تربيت،دانشگاه فردوسي مشهد 113-114.

*لهسایی زاده، ع(1380). نابرابری ها و قشربندی اجتماعی در ایران ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 16، 2.

*موسوی,م.هاشمی,س.امین یزدی,س. سلطانی,ا.خانزاده,م. کیخاونی,س .1392) پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مولفه های هوش هیجانی ,مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام,21,27-24.

پوركمالي ،آ (1392) عنوان تعيين رابطه ي سبك هاي اسناد و خود تنظيمي با اهمالكاري تحصيلي دانش آموزان.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

*ميري آشتياني، ا(1382) آسيب شناسي مسائل اجتماعي در ايران تهران فرهنگ گفتمان.

 

Refrences

*Asif, M.A. (2011). Clinical implication of Academic procrastination. A doctoral project submitted to the faculty of the California School of professional psychology in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of psychology at Alliant International University, Los Angeles..

*Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey: Prantice-Hall.

*Bockaerts, M. (1996). Self-regulated learning at the junction of cognition and motivation. European Psychologist, 1(2), 100-112.

*Boffeli, T.J. (2007). College Students’ personal epistomological beliefs as factors in academic procrastination. A dissertation presented in partial fulfillmentof the requirements for the degree doctor of philosophy at Capella University

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های  يادگيري خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و 11 با اهمال كاري تحصيلي بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه از دو منطقه 6و11 شهر تهران بودند. نمونه‌ي پژوهش شامل 480 دانش آموز بود که با روش نمونه‌ ي در دسترس از بين دانش آموزان دختر دبیرستانهای  اين دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،1984)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, 1988) وهوش هیجانی شات (مايرو سالووي،1990) جمع آوری شد. داده­های پژوهش با روش­های ضریب هبستگی پيرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه هاي یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ي انگیزشی،(که نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پيش بيني کننده اهمال‌کاری تحصیلی بوده است و همچنین از بین مولفه هاي هوش هیجانی، دو مولفه ي بهره‌برداری از هیجان، بصورت منفي و مولفه تنظیم هیجان بصورت مثبت، پيش بيني كننده اهمال‌کاری دانش‌آموزي بود.كه در مجموع حدوداً 14 درصد از واریانس اهمال کاری تحصيلي را پیش‌بینی کردند.متغییر دو منطقه اقتصادی – اجتماعی نیز در حاشیه معنا داری قرار گرفت.

کلمات کلیدی:مولفه هاي هوش هیجانی،مولفه هاي يادگيري خودتنظیمی،زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی،اهمال كاري تحصيلي

فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1) مقدمه

موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های هر دانش‌آموز، والدین و به طورکلی هر نظام آموزشی است. موفقیت تحصیلی هر جامعه مبین وجود دانش‌آموزان و در عین حال نظام آموزشی کارا و موفق است. از طرف دیگر، از نظر والدین مهمترین شاخص برای تربیت این است که فرزند آنها بتواند در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از پس وظایفی که به آنها محول می‌گردد، بخوبی برآید. در همین راستا، زیست‌شناس و مربی بریتانیایی قرن نوزدهم، توماس هاکسلی[1]( 1896)اشاره دارد كه: “شاید ارزشمندترین نتیجه همه آموزشها، توانایی وادارکردن خود به انجام کاری است، موقعی که آن کار باید انجام شود. چه آن را دوست داشته باشد و چه نداشته باشد. در واقع این اولین درسی است که باید آموخته شود”(فاران[2]، 2004,به نقل از پور کمالی,1392).

یکی از ویژگی‌هایی که مانع از انجام خوب کارها، نیل به موفقیت و پیشرفت می‌شود، اهمال‌کاری[3]است. اصطلاح”اهمال‌کاری”، از کلمه لاتین پروکرستینوس گرفته شده است که پرو به معنای جلو یا پیشرو و کرستینوس به معنای فردا می‌باشد و ترکیب آن به‌معنای به بعد موکول کردن، به تأخیرانداختن، طولانی کردن، عقب انداختن، قصور ورزیدن و یا به تعویق انداختن انجام یک تکلیف، می‌باشد(رساریو[4] و همکاران، 2009). اهمال‌کاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفه‌های مختلف، تظاهرات گوناگونی نیز دارد، که یکی از متداولترین اشکال آن، اهمال‌کاری تحصیلی می‌باشد. و به شهادت از دو پژوهش, شیوع آن در میان جمعیت دانش‌آموختگان، دانشجویان و دانش آموزان رو به افزایش است(استراند[5]، 2009؛ لوی[6]، 2001؛به نقل از پور کمالی,1392).

اهمال‌کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال‌کاری است که در حیطه‌ها و ساختارهای تحصیلی نمایان ‌می‌گردد(لوی، 2010). و عبارتست از گرایش عامدانه به تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت کننده‌ای را به‌همراه دارد. و به‌شکل تاخیر در فعالیت‌هایی همچون مطالعه و آماده شدن برای امتحانات، نوشتن مقالات پایان ترم وخواندن تکالیف هفتگی نمایان می‌‌شود(سولومون و راث بلوم، 1984؛ به نقل از پور کمالی,1392).از آن‌جایی‌که اهمال‌کاری به‌عنوان صفتی درنظر گرفته می‌شود که دارای مؤلفه‌های شناختی، رفتاری و انگیزشی است. به‌نظر می‌رسد هزاران دلیل برای رفتار سهل انگارانه وجود داشته باشد(استراند، 2011). در خصوص پیشایندها و عوامل علی اهمال‌کاری، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند.

يكي از پیشایندهای ‌‌‌اهمال‌کاری، هوش‌هيجاني است. منظور از هوش‌هيجاني‌از نظر گاردنر[7]‌ (2011) ‌متشكل ‌از دو مولفه ‌است: هوش‌ درون‌‌فردي: ‌اين هوش مبين آگاهي فرد از احساسها و هيجانهاي خويش، ابراز باورها و احساسهاي شخصيت و احترام به خويشتن و تشخيص استعدادهاي ذاتي، استفلال عمل در انجام كارهاي مورد نظر و در مجموع كنترل شخصي بر هيجانها و احساسات خود رهبري است.

   هوش ميان فردي: كه به توانايي درك و فهم ديگران اشاره دارد و مي‌خواهد بداند چه چيزهايي احساس آنها را برمي‌انگيزد، چگونه فعاليت مي‌كنند و چگونه مي‌توان با آنها همكاري داشت،‌ به‌نظر گاردنر، فروشندگان، سياستمداران، معلمان متخصصان باليني ورهبران مذهبي موفق احتمالاً ازهوش ميان‌فردي بالايي برخوردارند( به نقل از جلالي، 1381).

    پیشایند دیگر اهمال‌کاری، خودتنظیمی[8]است. در سالهای اخیر،اهمال‌کاری ‌به‌عنوان نوعی “نقص در خودنظم جویی”مطرح شده است(استیل[9]،2007(. به‌طورکلی، خودتنظیمی به استفاده فرد از نشانه‌های درونی و بیرونی جهت آغاز، نگهداری و خاتمه دادن به فعالیت‌های هدفمند است .یادگیری خودتنظیمی از جمله مقوله‌هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری می‌پردازد.اهمیت این سازه در یادگیری به‌حدی است که صاحب نظران مختلف الگوهای متفاوتی را از آن ارائه داده‌اند.از جمله این الگوها،”الگوی پینتریچ “(1990) است. یافته‌ها در این زمینه حاکی است که اهمال‌کاری با خودتنظیمی در زمینه تحصیلی درارتباط است (لی[10]،2005). درهمین راستا، تن[11] و همکاران(2008، به نقل از لوی،2010) از مطالعه بر روی دانش‌آموزان دریافتند که دانش‌آموزانی که خودشان را در سازماندهی یادگیری‌شان توانا ادراک می‌کنند، از سایرین کمتر دچار اهمال‌کاری می‌شوند.

با توجه به اهمیت مطالب فوق این سوال پیش می آید که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگي در دو منطقه اقتصادي – اجتماعي متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند

 1-2) بیان مسأله

تعلل و مسامحه در انجام کار و بعبارتی دیگراهمال‌کاری یکی از موضوعاتی است که تا کنون مورد توجه پژوهشگران بوده است. بسیاری از پژوهشگران (سنکال و همکاران، 1995؛ هاریوت و فراری[12]، 1996؛ فراری و همکاران، 1995؛ فاران، 2004) براین باورند که هر یک از ما حداقل چندبار در زندگی دچار اهمال‌کاری شده‌ایم و این پدیده پیچیده، مشکلی فراگیر و شایع در میان افراد بشر است.

بطورکلی، گزارش شده است که اهمال‌کاری در میان 20٪ از جمعیت افراد بزرگسال امری شایع و رایج است؛ این درحالی است که اهمال‌کاری در حوزه تحصیلی در جمعیت دانش‌آموختگان به 65٪ می رسد و در میان دانش‌آموزان و دانشجویان به امری شایع بدل گشته که این روند امروزه و در عصر تکنولوژی رو به افزایش است (آسیف، 2011). از اینرو، با توجه به شیوع روز افزون این رفتار، متمایز کردن و مورد بررسی قرار دادن اهمال‌کاری که در حوزه تحصیلی رخ ‌می‌دهد از سایر انواع اهمال‌کاری در حیطه‌های دیگر، کارا و سودمند بنظر می‌رسد (فراری و همکاران،1995؛ به نقل از استراند، 2009).

دامنه شیوع اهمال‌کاری در میان دانشجویان و دانش‌آموزان متغیر است؛ برای مثال، در متون مربوط به‌ اهمال‌کاری عنوان شده است که70٪ دانشجویان دارای رفتارهای تاخیری و سهل‌انگارانه هستند.دامنه‌ای ‌که50٪ آنها حداقل در نیمی از اوقات در مورد مسئولیتهایشان اهمال‌کاری می‌کنند و تنها 38٪ به‌ندرت دچار اهمال‌کاری می‌شوند(سولومون و راث بلوم، 1984). بیشتر پژوهشهای حوزه اهمال‌کاری تحصیلی به سبب شناسی رفتار سهل‌انگارانه معطوف بوده اند و دلایل متعددی را به‌عنوان رفتار سهل انگارانه معرفی کرده‌اند، که در این پژوهش خودتنظیمی به دلیل اینکه در ادبیات پژوهشی گذشته زیاد مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مورد بررسی قرار می‌گيرد. درواقع،در سال‌های اخیر محققان به خودتنظیمی، به‌عنوان یکی از عوامل بروز اهمال‌کاری، توجه ویژه‌ای داشته‌اند؛ به‌طوریکه، پژوهشهای اخیر نشان داده است، ممکن است یادگیری خودتنظیمی یک کلید ساختاری و مهم در تشریح اهمال‌کاری باشد(کلاسن[13] و همکاران، 2009) و از روند رو به افزایش و درجات بالای اهمال‌کاری تحصیلی جلوگیری کند(والکایری[14]، 2006؛ لی، 2005). همچنین، بسیاری از پژوهشگران اهمال‌کاری را فقدان و یا کمبود مهارت خود تنظیمی تعریف  نموده اند (فراری، 1998؛ لی، 2005؛ استراند، 2009). برخی نيز آن را نتیجه شکست در خودتنظیمی عنوان کرده‌اند(از جمله، استیل، 2007؛ کلاسن و همکاران، 2009؛ آسیف، 2011).

در نهایت چون در ایران مشخص نشده که کدامیک از مولفه های هوش‌هيجاني و مولفه های خودتنظیمی و زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي 6و 11، پیش بینی کنندگان اهمالکاری تحصیلی هستند. لذا در این راستا، پژوهش حاضر کوششی برای جمع‌آوری و ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌باشد، که نتایج آن می‌تواند بستر بهتـری برای برنامه‌ریزیها، اتخاذ تصمیمات و رویکردهای مناسب‌تر، همچنین بکارگیری مداخلات صحیح‌تر از جمله: تربیت دانش‌آموزان خودتنظیم و دارای هوش‌هيجاني، و پیشگیری هرچه بیشتر و جدی‌تر از شیوع روز افزون آن و بالتبع نتایج و آثار منفی مترتب با آن را، فراهم آورد. لذا، با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که: کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند؟

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:

اهمال‌کاری متاثر از متغیرهای متعدی است, لکن بنظر می‌رسد که مولفه های یادگیری خودتنظیمی و مولفه های هوش هیجانی و زندگي در دو منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت در این میان بی تاثیر نیست. با این حال این مشخص نیست که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی در کنار منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت، تعیین کننده اهمالکاری تحصیلی در رابطه با دختران دبیرستانی در جامعه ایرانی  است. اهمال کاری یکی از واقعیات بی چون و چرای زندگی است که در بین قشر خاصی از افراد شیوع ندارد، بلکه در بین تمام اقشار جامعه اعم از دانشجو، دانش‌آموز و شاغلین دیده می‌شود (فراری و همکاران، 1995).

پژوهشگرانی که اهمال‌کاری را در محیط‌های آموزشی مطالعه کرده‌اند، بر این باورند که 70 درصد دانشجویان گرفتار اهمال‌کاری مداوم هستند که این روند رو به افزایش می‌باشد(الیس و ناس،1997به نقل از پوركمالي، 1392).

یکی از این راهبردها تربیت دانش‌آموز خودتنظیم است. تربیت دانش‌آموز خودتنظیم از این نظر با اهمیت است که این افراد از نظر شناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خود شرکت فعال دارند. این دانش‌آموزان شخصا یادگیری را آغاز و آنرا اراده می‌نماید و در یادگیری به فعالیت و تلاش خود متکی هستند. از نظر شناختی نیز، در مراحل یادگیری شخصا به برنامه‌ریزی و نظارت پرداخته و از نظر انگیزشی دارای انگیزش درونی بالایی هستند(کدیور، 1386).

در نهایت، شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان و رشد روزافزون آن، لزوم توجه مسئولین، برنامه‌ریزان نظام آموزشی را به حوزه اهداف و بکارگیری راهبردهایی برای تغییر جهت‌گیری هدف، جهت کاهش اهمال‌کاری یا اصلاح آن ضروری می‌نماید؛ چرا که، اهمال‌کاری از یکسو با نقصان در خودتنظیمی و هوش‌هيجاني در دانش‌آموزان و از سویی دیگر رفتاری ناسازگارانه و راهبرد دفاعی غیر مؤثری است که افراد برای پرهیز از شکست، حفظ عزت نفس و ارزش شخصی از آن بهره می‌جویند. لذا توجه بیشتر به این مسئله و برخورد جدی و کارشناسانه می‌تواند گامی در جهت حل معضلات یادگیرندگان در سطوح مختلف تحصیلی و وصول به اهداف آموزشی و پیشرفت تحصیلی باشد.

1-4) اهداف پژوهش:

1-4-1) هدف اصلی پژوهش عبارت است از:

-‌ تعيين رابطه هاي مولفه‌های هوش‌هیجانی(تنظیم هیجان، بهره‌برداری، ارزیابی‌و بیان هیجان)و مولفه‌های یادگیری خودتنظیمی(شناختی، انگیزشی، رفتاری)و زندگي در دو منطقه اقتصادي -اجتماعي6و11با اهمال‌کاری تحصیلی.

1-4-2) هدف­های اختصاصی:

-‌ تعيين رابطه بین مولفه‌های هوش‌هیجانی(تنظیم هیجان، بهره‌برداری از هيجان ، ارزیابی و بیان هیجان) با اهمال‌کاری تحصیلی.

– تعيين رابطه بين مولفه‌هاي یادگیری خودتنظيمي(شناختی، انگیزشی، رفتاری) با اهمال‌كاري تحصيلي.

-‌ تعیین رابطه بین زندگي در دو منطقه اقتصادي-اجتماعي 6و11 در اهمال‌كاري تحصيلي.

تعيين سهم مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادي – اجتماعي  6و11 با اهمال‌کاری تحصیلی.

1-5 ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش:

بین مولفه‌های هوش‌هیجانی(تنظیم هیجان، بهره‌برداری از هيجان، ارزیابی و بیان هیجان) با اهمال‌کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

بین مولفه‌های یادگیری خودتنظیمی(شناختی،انگیزشی، رفتاری) با اهمال‌كاري تحصيلي رابطه وجود دارد.

بین زندگی در دو منطقه اقتصادي – اجتماعي 6 و11 با اهمال‌كاري تحصيلي رابطه وجود دارد.

سهم مولفه‌های هوش‌هیجانی(تنظیم هیجان، بهره‌برداری از هيجان، ارزیابی وبیان هیجان)، مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی(شناختی، انگیزشی، رفتاری)و زندگی در دو منطقه اقتصادي–اجتماعي 6و11 در اهمال‌کاری تحصیلی چقدر است؟

[1]– Thomas Henry Huxley

[2]– Farran

[3]– procrastination

[4]– Rosario

[5] -Strand

[6]– Lui

[7]– Haward Earl Gardner

[8]– self-  regulation

[9]–  Steel

[10]–  Lee

[11]–  Ten

[12] – Harriot & Ferrari

[13]– Klassen

[14] – Vlkyrie

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122