پايان نامه رابطه ي هويت ديني با شادماني در دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه ي هويت ديني با شادماني در دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه ي هويت ديني با شادماني در دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیدهآ
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه1
بیان مسئله2
اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق5
اهداف تحقیق 7
سؤالات تحقیق8
تعاریف متغیرها و واژگان8
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق 61-13
بخش اول: هویت دینی
مقدمه13
تعاریف دین و دین داری 14
ابعاد دین داری15
نقش و کارکرد دین17
هویت19
شناخت اصطلاح هویت19
رویکرد های روان شناسانه¬ی هویت وهویت 20
رویکردهای جامعه شناسانه¬ی هویت و هویت دینی23
ابعاد هویت 25
هویت دینی27
ابعاد هویت دینی29
هویت دینی از منظر آیات وروایات30
آثار و فواید ایمان مذهبی34
بخش دوم: شادمانی
مقدمه35
تعریف مفهوم شادمانی35
مفاهیم فرح و مرح در قرآن 36
تاریخچه مطالعات انجام شده در مورد شادی38
مؤلفه های تشکیل دهنده ی شادمانی39
عوامل مؤثر بر شادی 42
عوامل روان شناختی شادی43
عوامل جسمانی شادی44
عوامل اجتماعی و محیطی45
عوامل فرهنگی شادی46
مذهب و عوامل مذهبی شادی 47
عوامل اقتصادی50
اثرات شادی از منظر روان شناسی50
عوامل شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات 50
عوامل شادی دنیوی (از نظر آیات و روایات)51
معیار ها و شرایط شادی بر اساس آیات و روایات53
کاربرد های اطلاعات مربوط به شادی55
بخش سوم: پیشینه ی تحقیق
یافته های داخلی55
یافته های خارجی58
جمع بندی60
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق62
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات62
روایی و پایایی ابزار62
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات65
جامعه و نمونه ی تحقیق65
روش نمونه گیری66
فصل چهارم:یافته های پژوهش
مقدمه 68
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 68
یافته های پژوهش72
نتایج رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی 75
یافته های جانبی پژوهش76
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها
مقدمه 80
بحث و نتیجه گیری83-80
بحث و نتیجه گیری سؤال کلی80
بحث و نتیجه گیری سؤالات فرعی 81
محدودیت های تحقیق 83
پیشنهادات پژوهشی 83
پیشنهادات برای تحقیقات آینده 84
منابع و مآخذ 86
پیوست ها6 9
چکیده¬ی انگلیسی:99

منابع فارسی:

آرین، خدیجه(1387). بررسی رابطه دین داری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا، پایان نامه ی دوره دکتری، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران.

آرگایل، مایکل(1386). روان شناسی شادی، ترجمه فاطمه بهرامی و همکاران، چاپ دوم، اصفهان: جهاد دانشگاهی.

آلستن.پ. وبیکر، ملتونولنگهاوزن(1376). محمد، دین وچشم اندازهای نو، ترجمه ی غلام حسین   توکلی، قم: دفتر تبلیغ اسلامی، حوزه ی علمیه ی قم.

آزموده، پیمان(1382). رابطه ی جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

آذربایجانی، مسعود(1382). تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، قم: زیتون.

آذربایجانی، مسعود.، موسوی اصل، مهدی(1385). روان شناسی دین، قم: پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه.

آذرخش، اردشیر(1378). بررسی بحران هویت جوانان و ارتباط آن با برخی متغیر های اجتماعی، پایان نامه ی دوره کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

آمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمی(1382). غررالحکم و دررالکلم، ترجمه محمد علی انصاری، قم: امام عصر(عج).

آموزگار، حبیب ا…(1374). فرهنگ فارسی دانش، تهران: صفار.

آیزنک، مایکل(1375). روان شناسی شادی، ترجمه ی مهرداد فیروزبخت وخشایار بیگی، تهران: هدف-گلشایی.

آیزنک، مایکل(1378). همیشه شاد باشید، ترجمه ی ز. چلونگر، تهران: نسل نو اندیشه.

احمدی، حمید(1384). دین و ملیت در هویت ایرانی، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، ش67

الیاسی، محمدحسین(1385). عوامل مؤثر برشادکامی دانشجویان، مطالعات بسیج، ش33.

الیاده، میر چاه(1369). دین پژوهی، ترجمه ی بهاء الدین خرمشاهی، ج1، تهران: علمی فرهنگی.

امیر حسینی، خسرو(1385). مهارت های شاد زیستن(روان شناسی شادی وسلامت)، تهران: عارف کامل.

ایمان پور، محمد تقی(1381). بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر هویت دینی جوانان در شهر شیراز، ویژه نامه علمی-پژوهشی دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی.

بیات،  بهرام(1378). بررسی بحران هویت جوانان و ارتباط آن با برخی متغیر های اجتماعی، پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

بیات ریزی، مهتاب(1384). بررسی رابطه شاد کامی با عمل به باورهای دینی و برون گرایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

بهزاد مقدم، زهرا( 1382).نقد و بررسی دیدگاه های روان شناختی و جامعه شناختی در باب ماهیت و منشأ دین، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه قم.

بیابان گرد، احمد(1377). تعهد اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

بیرو، آلن(1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر سارو خانی، تهران: موسسه کیهان.

پلاچیک، روبرت(1376).  هیجان ها، ترجمه ی محمود رمضان زاده، مشهد: آستان قدس.

پیل، نورمن(1371). مثبت درمانی، ترجمه ی توراندخت تمدن، تهران: روشنفکران.

حاجیانی، ابراهیم(1379). تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، ش5.

توسلی، غلام عباس(1379). نظریه های جامعه شناسی، تهران: سمت.

حبیب زاده مرودشتی، فهیمه(1383). بررسی هویت ملی- دینی جوانان و تأثیر آن بر مشارکت اجتماعی آن ها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، تهران: دانشگاه الزهراء.

حر عاملی، محمد بن الحسن(1409) وسائل الشیعه،جلد 29، قم: مؤسسه ی آل البیت علیهم السلام.

حقیقی،ج.، خوش کنش، ا.، شکر کن، ح(1385). رابطه ی الگوی پنج عاملی شخصیت با احساس شادکامی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، ش 3.

حیدری، مجتبی(1386). دین داری و رضامندی خانوادگی، قم: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

جعفری، محمد تقی(1377). فلسفه ی دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی.

جعفری، سید ابراهیم(1383). بررسی میزان شادمانی و عوامل همبسته با آن در میان دانشجویان و دانشگاه های شهر اصفهان، پایان نامه ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

جوادی آملی، عبدالله(1372). شریعت در آیینه ی معرفت، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

جواد زاده ی شهشهانی، افسانه(1383). بررسی هویت دینی و تفکر انتقادی و رابطه ی این دو در دانشجویان22-20 ساله، تهران: دانشگاه تهران.

داوودی، محمد(1383). سیره تربیتی پیامبر (ص)واهل بیت (ع)جلد2: تربیت دینی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

دورکیم، امیل(1383). صور بنیادی حیات دینی، ترجمه ی باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.

دهخدا، علی اکبر(1372). لغت نامه ی دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.

رجایی، علی رضا(1387). درمان شناختی هیجانی-دینی، چکیده ی مقالات همایش منطقه ای شیوه های نوین ارتقای سلامت روانی، دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام.

رجبی، محمود(1380). انسان شناسی، ج1، قم: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

زاهد زاهدانی، سعید.، کلانتری، عبدالحسین.، عزیزی، جلیل(1388). هویت دینی وجوانان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، ش6.

سیاسی، علی اکبر(1388). نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، تهران: دانشگاه تهران.

سید رضی، سید محمد بن الحسن الموسوی(1383). نهج البلاغه،تصحیح صبحی صالح، ترجمه ی محمد دشتی، قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).

سیف، علی اکبر(1385). روان شناسی پرورشی، تهران: آگاه.

شیخ صدوق، محمد بن علی بابوبه ی قمی(1400). الامالی،  بیروت: مؤسسه علمی.

شیخ صدوق، محمد بن علی بابویه ی قمی(1384). خصال، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.

صادقی، محمدرضا(1387). بررسی وضعیت نگرش مذهبی وسلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، طرح پژوهشی با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

طباطبائی، سید محمد حسین(1366). تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد16، تهران: بنیاد علمی و فکری علامه.

طباطبائی، فوزیه(1377). بررسی رابطه بین پایگاه های هویت و سبک های مقابله با بحران در نوجوانان و جوانان مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد  روان شناسی تربیتی، تهران: دانشگاه الزهراء.

طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن بن فضل (1379ق). مجمع البیان، ترجمه ی رسول هاشمیان محلاتی، ج8، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

طریحی، الشیخ فخر الدین (1414ق). مجمع البحرین، الدرسات السلامیه، ج2، قم: مؤسسه البعثه.

عابدی،محمد رضا(1383). شادی در خانواده، تهران: مطالعات خانواده.

عابدی، محمد رضا.، میر شاه جعفری، ابراهیم.، لیاقتدار، محمد جواد(1385). هنجاریابی شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه های اصفهان، مجله ی روان پزشکی و روان شناسی، ش45.

عباسی قادی، مجتبی(1382). بررسی رابطه استفاده از اینترنت وهویت دینی کاربران، دفتر مطالعات توسعه ورسانه ها، معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

علیخانی، علی­اکبر(1383). دین و ملیت در هویت ایرانی، مجله دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، ش67.

عمید، حسن(1363). فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیر کبیر.

غفوری کله، معصومه(1384). بررسی هویت دینی وملی نوجوانان شهر تهران با تاکید بر تاثیر خانواده بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهراء(س).

کار، آلان(1385). روان شناسی مثبت علم شادمانی و نیرومندی های انسان، ترجمه ی حسن پاشا شریفی و دیگران، تهران: سخن.

کرمی نوری، رضا.، مکری، آذرخش.، محمدی فرد، محمد.، یزدانی، اسماعیلی(1381). مطالعه عوامل مؤثر براحساس شادی وبهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران، مجله ی روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، ش 1.

کلینی رازی، ابی­جعفرمحمدبن­یعقوب(1401). الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، بیروت: مؤسسه الوفاء.

کمالی نژاد، محمد حسین(1380). بررسی مفهوم تجربه نزد هگل، پایان نامه ی دکتری، تهران: واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

لقمانی، احمد(1380). شیوه های جذب جوانان در تبلیغ، قم: پارسیان.

مجلسی،محمد باقر(1412ق).بحار الانوار الجامعه لدررالاخبار الائمه اطهار،ج14 و45، بیروت:مؤسسه الوفاء.

محمدی ری شهری، محمد(1384). میزان الحکمه، ترجمه ی حمید رضا شیخی، چاپ سوم، قم: دارالحدیث.

مصباح یزدی، محمد تقی(1377). اخلاق در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مصباح یزدی، محمدتقی(1365). آموزش عقاید، ج1، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

مطهری، مرتضی(1380). فطرت، چاپ سیزدهم، تهران: صدرا.

مطهری، مرتضی(1388). توحید، چاپ دهم، تهران: صدرا.

مطهری، مرتضی(1358). انسان و ایمان، تهران: صدرا.

ملکی، حسن(1375). صلاحیت های عاطفی و داشتن صبر وشکیبایی درتعلیم وتربیت، رشد معلم، ش 120.

مولانا، جلالدین بلخی(1379). مثنوی معنوی، (تصحیح شده رینولدینکسون)، تهران: پیمان.

معتکف فرد، مهدی(1385). بررسی میزان شادکامی وعمل به باور های مذهبی در رابطه با جنس مخالف در دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی شهرستان سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی رود هن.

منصور نژاد، محمد(1385). دین وهویت، تهران: مؤسسه مطالعات ملی، تمدن ایرانی.

منصور، محمود،. دادستان، پریرخ،. راد، مینا (1363). لغت نامه ی روان شناسی، تهران: ژرف.

میر شاه جعفری، ابراهیم.، عابدی، محمد رضا.، لیاقتدار، محمدجواد(1383). بررسی میزان شادمانی و عوامل همبسته با آن در میان دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان، گزارش تحقیق: اصفهان، حوزه ی معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان.

نراقی، ملا محمد مهدی(1369). علم اخلاق اسلامی گزیده جتمع السعاده، ترجمه سید جمال الدین مجتبوی، بی جا: حکمت.

ویلم، پل ژال(1377). جامعه شنایس ادیان، ترجمه عبد الرحیم گواهی، تهران:تبیان.

همیلتون، ملکم(1377). جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: تبیان.

هومن، حیدر علی(1387). شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه(سمت).

هیوم، رابرت(1372). ادیان زنده ی جهان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

منابع انگلیسی

  Argyle,M.(2001).the social psychology of work, London: penguin.                                                                                              ­­­­­­­­­ -Adams,GeraldR.,Gullotta,Thomap.,and,Adams,carolMarkstorm. (1994).Adolescen lifeexperiences.California: Brooks/Colepublhshing company.

-Bardly,R.H.,and corwyn,R.F.(2004) .life sathsfaction amang Europeon American African American Chines American and Dminican American adoles-cents Internathonal Journal of behavioral Development,28,364-400.

-Cohen,D.,Yoon,D.P.,and Johnstone,B.(2002).DiffeRentiating the impact of spiritual experiences,Religious practices and congregational support onThe mental health of individuals with heteroge-Neaus medical disorders.International Journal forThe psychology of Relhghon,19(1),121-138

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر«بررسی رابطه­ی هویت دینی با شادمانی» در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد است که تعداد آن ها 9797 نفر می باشد که از این تعداد (5162 نفر زن و 4635 نفر مرد) با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی درجامعه­ی  دسترس انتخاب گردیدند. برای بررسی سؤالات پژوهش از 2 پرسشنامه ی استاندارد و محقق ساخته استفاده گردید. 1-پرسشنامه استاندارد شادمانی مونش در سال(2000) ، شادمانی را می سنجد. 2-پرسشنامه ی محقق ساخته، هویت دینی را می سنجد. پرسش نامه محقق ساخته شامل سه مؤلفه ی اعتقادات دینی، عواطف و احساسات دینی و رفتار های دینی بود. برای پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه با روش گام به گام و تحلیل واریانسMANOVA. استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان دادکه: 1- بین مؤلفه های هویت دینی با شادمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد. 2- بین اعتقادات دینی با جنسیت رابطه ی معنا داری وجود دارد. 3- زنان در زمینه ی اعتقادات دینی نسبت به مردان در مرتبه ای بالاتر قرار دارند.

کلید واژه ها: دین، هویت دینی،  اعتقادات دینی،  عواطف و احساسات دینی، رفتارهای دینی، شادمانی، احساس شادمانی، تجربه شادمانی، دانشجویان.

فصل اول

مقدمه:

از نیازهای فطری آدمی، گرایش به عشق و پرستش است، به این معنا که انسان مستقل از هر گونه یادگیری در درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احساس می‌کند. تجلی چنین احساس و تمایلی دراعمال و رفتار دینی آشکار می‌گردد و به طور کلی رابطه آدمی و دین و نسبتی که با آن پیدا می‌کند، در مقوله هویت دینی قابل تبیین و توضیح است و هدف ایدئولوژی ایجاد تصویری در ذهن شخص است که احساس فردی و جمعی هویت را در او تقویت نماید (سیاسی، 1388،ص67). بدیهی است از پیامدهای تکوین هویت دینی، احساس تعهد و مسئولیت در قبال ارزش‌ها و باورهای آن مکتب می‌باشد. برخی ازصاحب نظران، تعهد را به عنوان سنگ بنای هویت دینی تلقی می‌نمایند (سیاسی،1388،ص67). از بزرگترین نعمت­هایی که در آفرینش انسان به ودیعت نهاده شده وجود هیجان هاست که نقش مؤثری را در زندگی ایفا می کنند، زندگی انسان در تمامی مراحل رشد حتی از ابتدای کودکی مملو از هیجان هاست که بدون آن ها حیات بشری بی روح، تیره و ماشینی می نماید. یکی از مؤثرترین پدیده های هیجانی شادی و نشاط است که برای انسان یک ضرورت است و به زندگی معنا و مفهوم می­بخشد (پلاچیک،1376). از سویی دیگر یکی از مشکلات عصر کنونی، فشارهای روانی است که بعضی از آن، به عنوان طاعون قرن یاد می‌کنند به طور کلی می‌توانیم بگوییم که بررسی‌های انجام شده نشانگر آن است که عمل به تعالیم دین، در کاهش اضطراب، فشار روانی، افسردگی و بحران‌های شخصیتی، بسیار مؤثر است. پس چه چیز بهتر از دین و چه هویتی کارگشاتر از هویت دینی؟(پلاچیک،1376). به نظر می رسد هویت دینی در مرتبه ای بالاتر از سایر ابعاد هویت قرار دارد و می تواند در شکل گیری سایر ابعاد هویتی فرد، نقش اساسی ایفا کند دین اسلام با توجه به این که به ابعاد اجتماعی انسان نیز می پردازد، می­تواند در شکل گیری هویت دینی  بسیار مؤثر باشد (جواد زاده شهشهانی،1383). با توجه به این گفته ها می توان گفت که شادی جزیی از دین داری است و کسی که بتواند به وسیله ی صفت مثبت شادی که در خود پرورش داده دیگری را هم شاد کند در پیشگاه خداوند از ارج و قرب عظیمی برخوردار خواهد شد، رسول خدا (ص) می فرمایند: هرکه مؤمنی را شاد سازد، مرا شاد کرده است و هر که مرا شاد سازد، از خداوند زنهاری گرفته باشد و هر که از خدا زنهار گیرد، روز قیامت درامان باشد (مجلسی، 1404،ص413). زیرا شادی واقعی، یعنی لذت بردن از لحظه لحظه ی زندگی، که با هدف آفرینش انسان که برآن بالیده است مطابقت تام دارد (امیر حسینی، 1385، صص40-38).

بیان مسئله:

دین به عنوان کهن­ترین، نافذ­ترین واثرگذارترین نهاد اجتماعی بشر است، که اساس آن مبتنی بر ویژگی­ها ونیازهای فطری انسان است و اصلی­ترین عامل تأمین بهداشت روانی واحساس خودشکوفایی وخود­­­­ ­­­­­­­­­­ارزشمندی ودر نتیجه عامل خوشبختی است (آلستن وهمکاران،1376،ص 162). حرکت پیشرفت صنعتی هر چند فوایدی به همراه داشته ولی از آلام و مصائب روحی بشر نکاسته است، بلکه رنج­های جدیدی را بر دردهای پیشین افزوده است. رنج هایی که غالب آنها از مدنیت جدید و زندگی صنعتی نشأت می­گیرد. در چنین فضایی که انسان صنعتی روز به روز آشفته تر، غریب تر و تنهاتر می شود، در این دنیای ماشینی که اکثر چیز ها از تعادل وتوازن خارج شده، تلاش­های بی­وقفه، خستگی ناپذیر، روحیه­های بسیار پایین، بیماری­های روانی که می­رود تا گوی سبقت را از سایر امراض برباید، در دنیایی که فقر وتنگدستی، جنگ وخونریزی، فساد وتباهی هر روز افزایش می یابد وسیر صعودی می­پیماید، به نظر می­رسد چیزی جز پشتوانه­ی معنوی، جز مثبت ونیک اندیشی، جز تغییر وتحول درونی، نمی­تواند بشر را از این همه نا به سامانی، از هم­گسیختگی واز هم پاشیدگی روانی نجات دهد (پیل، 1371). یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود دارد و به خصوص قشر جوان را تهدید می­کند، نگرانی های روحی وروانی است (آلستن و همکاران، 1376،ص162).

دین می تواند به فرد هویت بخشی کند و هویت غیردینی او را تغییر دهد، مراد از هویت دینی در واقع همان آثار و عوارض ناشی از حمل وصف دین بر فرد دین دار است. به تعبیر بهتر با پذیرش دین به عنوان اصل اعتقادی ورکن رکین در زندگی، مسلماً تغییرات و نتایج مهمی برای فرد مؤمن در وجوه مختلف حیات وی حاصل می­شود. بی شک دین الهی وحیات دینی داشتن، زیستن در فضایی سرشار از تعلیم وآموزه های دینی ومملو از تجربه های روحانی، فرد وجامعه را واجد شئون واحوالاتی متمایز از فرد یا جامعه ای که در این قضایا به سر نمی برد، می نماید. اگر دین یا تجربه ی دینی را به معنای حضور یک آگاهی از امر قدسی یا مقدس بپذیریم ناگزیر دارای آثار و عوارضی در زندگی افراد خواهد بود (الیاده،1369،ص87). دین عبارتست از مجموعه گزاره­های معتبر از مرجع یا مراجع ذی صلاح یکدین. این گزاره ها می­توانند در یک متن مشخص مکتوب باشند (مانند قرآن، تورات وانجیل) ویا به صورت شفاهی از طریق معتبر نقل شده باشند. به هر حال دین در اصل بر همین مجموعه گزاره های خاص منطبق است و برای اشخاص معتقد به آن، به صورت مجموعه اعتقادات، احساسات و اعمال خاص تحقق می­یابد (داوودی،1383). بنابر آن چه گفته شد می­توان مؤلفه­های هویت دینی را با توجه به ابعاد دین که شامل اعتقادات، احساسات و اعمال خاص است در نظرگرفت.

شادی و نشاط یکی از گمشده­های انسان معاصر است شادی موهبت بزرگی است که باید آن را جستجو کرد، غنیمت شمرد و به دیگران منتقل کرد. زیرا افراد شاد اهداف واقعی و زندگی هدفمندی را داشته و درباره­ی مسائل و رویداد های زندگی نظر مثبتی دارند شادمانی احساسی است که همه خواهان آن هستند و در تلاش برای رسیدن به آن می باشند نشانه ی مشخصی چنین وضعی، حس قدر دانی، احساس درونی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران  است، نشاط و شادمانی بر اندیشه و رفتار آدمی تأثیر گذار است و زندگی را از رکود و ایستایی باز می دارد (آرگایل،2001)

شادی یک احساس رضایتمندی و خوشایندی است که موجب سلامتی جسم وروح انسان می­شود وقتی جسم وروح سالم باشند، بی تردید عقل وخرد نیز عملکرد های سالمی را برای زندگی انسان ها تدارک می­بینند. هر چیزی که سبب سلامتی روح وجسم انسان باشد و عقل و ذهن او را فعال و پویا نماید که عملکرد آن ها منجر به خرسندی خود وشادی سایر انسان ها شود، مورد قبول وحمایت دین است. پس می­توانیم بگوییم نه تنها دین مخالف شادی نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن نیز می­باشد به طوری که حضرت علی (ع) می­فرمایند: مؤمن شادیش در چهره نمایان واندوهش در دل نهان است. در این کلام گوهربار معلوم می­گردد،که ایمان داشتن ومؤمن بودن، با شاد بودن، همانند دو روی یک سکه هستند. بنابراین، اگر بگوییم که دین اسلام، دین شادی و نشاط و امید است سخنی به گزاف نگفته ایم. همه ی دستورات دین زیبای اسلام، منطبق بر فطرت انسان وتأمین کننده ی صلاح دنیاو آخرت او می­باشد، فطرت هم به تحقیق مخالف شادی نیست (امیر حسینی،1385،صص39-38).

پژوهشگران شادمانی را دارای سه بخش دانسته اند: 1- فراوانی و درجه ی عاطفی مثبت یا احساس خوشی، 2- میانگین سطح رضایت در طول یک دوره، 3-نداشتن احساس افسردگی و اضطراب (به نقل از عابدی و دیگران،1385). لذا با عنایت به این مطالب معلوم می­گردد که خلقت انسان بر پایه ی شادمانی مناسب انجام می­گیرد و شادمانی جزیی از ذات اوست پس نباید به اشتباه دین را مخالف شادی  ویا شادی را مغایر با دین داری دانست، بلکه این ها لازم وملزوم یکدیگر هستند ما باید بدانیم که دین برای افسرده کردن مردم نیامده است بلکه دین داری تأمین­کننده شادی حقیقی و پایدار است. نباید تصور کرد که شادی همیشه موجب شکسته شدن مرزهای اخلاقی ومنطقی است در صورتی که ممکن است فضایی ایجاد کند که هم مرزهای اخلاقی محفوظ بماند و هم فضای اخلاقی شاد و جذاب شده وفراریان اخلاق را نیز به خود جذب کند (امیر حسینی،1385،صص42-41). با توجه به نقش مهم عوامل اصلی شخصیتی در شادکامی و ارتباط میان سایر عوامل شخصیتی با شادکامی، در این پژوهش سعی بر آن است که میزان و ارتباط هویت دینی به عنوان یکی از عوامل اصلی هویت و شخصیت، با شادمانی مشخص گردد. لذا در این پژوهش محقق بر آن است تا از سویی به بررسی وضعیت هویت دینی در سه مؤلفه­ی 1- باور واعتقادات، که عبارت است از ایده ها و نگرش های یک دین،که انتظار می رود پیروان آن بدان معتقد باشند ، 2- عواطف واحساسات که عبارت است از عواطف و احساسات پیروان یک دین، با جوهری ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی و 3- رفتارها وعمل دینی، که عبارت است از اعمالی چون نماز و روزه، شرکت در آیین های دینی که انتظار می­رود پیروان یک دین آن ها را به جای آورند پرداخته و از سویی دیگر به ارتباط آن با  احساس وتجربه ی شادمانی و نقشی که دین بر شادابی دارد وتأثیرآن بر دانشجویان بپردازد.

شادمانی نوعی ارزشیابی مثبت  است که فرد از خود و زندگی اش دارد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می شودو جنبه های مختلف آن به شکل شناخت ها، عواطف و احساسات است (داینر وساه، 1998). و به این موضوع پرداخته شود که چون دانشجویان قشری جوان و از آینده سازان جامعه محسوب می­شوند نخست تا چه اندازه با دین خود آشنا هستند و به معتقدات خود عمل می کنند و علاوه بر این میزان شادی و نشاط آن ها چگونه است و دیانت آن ها با میزان شادمانی آنان  ارتباط دارد؟  و آیا بین هویت دینی با شادمانی رابطه ای وجود دارد؟

اهمیت وضرورت تحقیق:

شادی و نشاط یکی از هیجانات آدمی است که تأثیر عمیق و ماندگاری بر کنش­های جسمی، روان شناختی آدمی دارد وعملکرد او را در قلمروهای مختلف فعالیتی فزونی می­بخشد عوامل مختلفی در ایجاد نشاط نقش دارند که از آن جمله می­توان به سبک شخصیتی فرد، تعامل اجتماعی، باورها وکنش های مذهبی و تفریحات اشاره کرد، باور ها و کنش های مذهبی موجب برقراری پیوندی ژرف بین انسان وخدا می­شود و بر اثر این پیوند، احساس نا ایمنی و عدم آرامش از بین می­رود (الیاسی،1385،ص32).

با وجود افزایش و شدت یافتن فرآیند های توسعه و نوسازی در تمام ابعاد خود، مذهب و دین همچنان منبع مهمی برای هویت بخشی وایجاد معنا  برای زندگی و احساس شادمانی  در جهان متجدد وآشفته به شمار می­رود. بر خلاف تصورات برخی که مذهب را در نتیجه ی تداوم و روند تجدد گرایی محو شده می­پنداشتند، دین به عنوان منبع اولیه و معنا و هویت بخشی به بسیاری از مردم دنیا چون مسلمانان، مسیحیان، هندوها و بوداییان مطرح شده است. برخورداری از دین و تعالیم مذهبی مشترک، پایبندی و وفاداری به آن، اعتقاد و تمایل به مناسک آیین های مذهبی فراگیر در فرآیند شکل دهی هویت ملی، بسیار مؤثر است. مذهب علاوه بر اینکه از لحاظ کارکردی عامل مهمی در  روابط اجتماعی به حساب می­آید، موجب دلگرمی، سرزندگی، نشاط و اشتیاق عمومی است (حاجیانی،1379،ص203). هویت مذهبی جوانان امروز دارای گسستگی نسبت به نسل گذشته است آن ها از قرائت ها و برداشت های سنتی تفاسیر رایج دینی گسسته اند و میزان هویت دینی کمتری را نسبت به نسل گذشته از خود نشان می دهند. می توان گفت یکی از دلایل کاهش هویت مذهبی، تعدد مراجع تفسیری می­باشد که در دنیای مدرن اتفاق افتاده است دنیا گرایی در میان مردم بیش از پیش مشهود شده و روند سریع تری به خود گرفته است ولی باید گفت دین هنوز تأثیر چشمگیری در زندگی اجتماعی جوانان دارد آن ها در انتخاب های سرنوشت ساز زندگی خود مانند انتخاب همسر، یا انتخاب های روزمره مانند طرز پوشیدن لباس، حداقل به صورت نظری دین را یکی ازملاک های انتخاب می دانند، اما دنیا گرایی کم کم معرفت سنتی دینی را با مفاهیم جدیدی که همراه با فرآیند های جهانی شدن مطرح شده اند، ترکیب کرده است (ایمان پور،1381،صص66-46).  با توجه به آن چه که گفته شد قابل پیش بینی است که غیر دینی شدن کم کم به حوزه های دیگر نیز سرایت می کند و هر چه جوانان امروز درانتخاب شیوه های زندگی خود به دین، اهمیت کمتری بدهند، نهاد دین که در آینده درکنش های اجتماعی این قشر عظیم وسرنوشت ساز جامعه بازتولید خواهد شد، با چهره ی امروزی خود تفاوت بیشتری دارد (ایمان پور،1381،صص66-46).

می­توان گفت که هرچه میزان باور های مذهبی اساسی در جوانان بالاتر و قوی تر باشد، میزان بحران هویت در آن ها کمتر خواهد بود. همچنین باورهای مذهبی اساسی پیش بینی کننده ی مناسبی برای بحران هویت اند به عبارت دیگر می توان از میزان باور های مذهبی اساسی در جوانان به عنوان یک پیش بینی کننده بحران هویت استفاده کرد. باورهای مذهبی اساسی می­توانند به انسان ها در یافتن زندگی خویش و رهایی از بحران هویت کمک کنند (رجایی،1387،صص19-17). ضعف ارزش های مذهبی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بحران هویت مطرح شده است. کسانی که دارای بحران هویت اند زندگی آن ها بی معنا، پوچ و بی هدف است و احساس ناامیدی و گم گشتگی می­کنند. چنین افرادی از اختلال های روان شناختی از جمله افسردگی و اضطراب در رنج اند. در حالی که باورهای مذهبی اساسی می­توانند باعث احساس شادی، امیدواری و هدفمندی و آرامش در افراد شوند (رجایی،1387،ص19). انسان برای رشد در تمامی ابعاد خویش احتیاج به شادمانی دارد، شادمانی همچون هوا می­ماند که بدون آن زندگی دشوار است تجربه های شخصی بهترین دلیل برای اهمیت شادی است (آرگایل،1386). در جامعه ی ایرانی، خصوصاً در مورد دانشجویان، تحقیقات نظام داری پیرامون شادی و هویت دینی صورت نگرفته است، با توجه به این نکته که از میان عوامل گو ناگون و نقش آن ها در شادی بیشترین تفاوت در فرهنگ و مذهب مشاهده گردیده است، مطالعه ی علمی شادی و احساس بهزیستی در جامعه ی ما که از ویژگی های فرهنگی و مذهبی خاصی بر خوردار است دارای اهمیت فراوانی است. در جامعه ی ایرانی ارزش های فرهنگی و مذهبی، اخلاقی و اجتماعی دارای معیار های متفاوتی نسبت به جوامع غربی و حتی جوامع شرقی است از این رو مطالعه ی شادی و ارتباط مذهب با آن خصوصاً در جامعه ی دانشجویی ایرانی از ویژگی های خاصی در مقایسه با فرهنگ های دیگر می­تواند بر خوردار باشد (کرمی نوری و دیگران،1381،ص11). لذا ضرورت و هدف پژوهش حاضر این است که میزان و ارتباط هویت دینی و عوامل اصلی تشکیل دهنده­ی آن، با شادمانی مشخص شود و ارتباط هویت دینی را به عنوان یکی از عوامل اصلی هویت وشخصیت را با شادمانی تعیین نماید. با توجه به نقش تعیین کننده­ی دین در سلامت روان و شادابی و ارتباط متقابل میان این دو با انسان، به نظر می رسد نسل جوان دچار نوعی  بی هدفی وبی معنایی و خالی از هویت دینی شده است و نگرانی ها و آشفتگی­های روانی سبب بروز اختلالات روانی و افسردگی در او گردیده است با توجه به اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده­ی دین در سلامتی وشادابی، پژوهشگر در صدد است که به این مسئله از دو بعد دین و علم  بپردازد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ديني كاربران
 • پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معاونان پرورشي
 • پايان نامه بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها
 • پايان نامه تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي دهه هشتاد ايران
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122