پايان نامه رابطه پايبندي مذهبي با رضامندي زناشويي زوجين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه پايبندي مذهبي با رضامندي زناشويي زوجين  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه پايبندي مذهبي با رضامندي زناشويي زوجين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل یکم:مقدمه پژوهش
مقدمه3
1-1- بیان مساله 4
1-2-اهمیت وضرورت انجام تحقیق6
1-3-اهداف پژوهش 8
1-3-1- هدف اصلی 8
1-3-2- اهداف فرعی 8
1-4- فرضیه های تحقیق 8
1-5- تعریف متغیر ها 9
1-5-1- تعاریف مفهومی9
1 -5-2- تعاریف عملیاتی 9
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق11
2-1-1- نظریه کارکرد گرایی11
2-1-2- نظریه فمینیستی11
2-1-3- نظریه سیستمی مینوچین13
2-1-4- نظریه مازلو13
2-2- خانواده15
2-3- ارائه الگویی مطلوب از خانواده14
2-4- ویژگی های سنت ازدواج14
2-4-1- تقدس سنت ازدواج15
2-4-2- انتخاب آگاهانه16
2-4-3-همسان همسری17
2-5- ویژگی های ساختاری نهاد خانواده18
2-5-1- سرپرستی مرد18
2-5-2-آگاهی پذیرش نقش ها19
2-5-3- نقش عاطفی همسران20
2-5-3-1- نقش عاطفی زن20
2-5-3-2- نقش عاطفی شوهر21
الف-نیکو سخن گفتن21
ب-احترام21
2  -5 -4- نقش جنسی همسران22
2-5-4-1-نقش جنسی زن22
2-5-4-2- نقش جنسی شوهر22
-25-5- نقش پدری و مادری23
2-6- وظایف والدین در قالب فرزندان23
2-6-1- اظهار محبت23
2-6-2- حمایت24
2-6-2-1- نقش فرزندی24
2-6-2-2- نقش خویشاوندی25
2-7- ویژگی های کارکردی نهاد خانواده25
2-2-1- مشروعیت بخشی به فرزندان25
2-7-2- جلوگیری از انحرافات اجتماعی26
2-8- راهکارهای تحقق خانواده مطلوب27
2-8-1- تقویت ایمان27
2-8-1-1- معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت27
2-8-1-2- تقویت اخلاق و کنترل درونی27
2-8-2- فرزند آوری28
2-8- 3- حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی29
2-8-4- تقویت روحیه غیرت ورزی29
2-9-  وظایف و نقش زوجین در رضایت زناشویی33
2-10- رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات31
2-10-1- تکریم زن31
2-10-2-کمک کردن به زن32
2-10-3-اظهار محبت به زن33
2-10-4-خوش رویی با زن34
2-10-5- پند و موعظه دادن34
2-10-6- تشکر و سپاسگذاری مرد35
2-10-7-  بدرقه و استقبال مرد36
2-10-8- سرپرستی مرد- اطاعات زن36
2-10-9-ایجاد لذت برای یکدیگر38
2-10-10-حل تعارضات زناشویی40
2-10-11-بیان زیبا برای همسر41
2-10-12- صبر بر آزار و اذیت همسر41
2-11- عوامل مخدوش کننده رضایت زناشویی42
2- 11- 1- سخت گیری42
2-11-2- ترش رویی42
2-11-3-نا سزا گویی42
2-11-4- چشم و هم چشمی43
2-11-5- لجاجت43
2-12-  دین43
2-12-1-  مفهوم دین49
2-12-2-دین در لغت44
2-12-3- نیاز همیشگی به دین45
2-13- هدف دین46
2-13-1-هدایت تشریعی46
2-13-2-تعلیم و تربیت مردم47
2-13-3    –قضاوت48
-13-4-اصلاح47
2-13-5—حکومت48
2-14- دین از منظر نظریه پردازان غربی49
2-14-1- دین از دیدگاه کنت ول اسمیت52
2-15-دین و مولفه های آن در اسلام53
2-16- دین از منظر نظریه پردازان ایرانی55
2-16-1- علامه طباطبایی55
2-16-2- استاد مطهری56
2-17- بیشینه خارجی59
2-18- بیشینه داخلی62
فصل سوم- روش پزوهش
3-1- روش ها65
3-2- جامعه اماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه65
3-3- متغیر های مورد بررسی65
3-4- ابرار پزوهش و روش گرد آوری65
3-5- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها66
فصل چهارم- یافته های پژوهش
4-1-آمار توصیفی68
4–2آمار استنباطی70
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و تفسیر نتایج74
5-2- نتیجه گیری76
5-3- محدودیت های پژوهش76
5-4- پیشنهادات76
5-4-1-پیشنهادات پژوهشی76
5-4-2-پیشنهادات کاربردی77
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی
ج) پیوست ها
چکیده انگلیسی

فهرست منابع

مقالات فارسی:

1-احمدی، خدابخش و همکاران ( 1379)، ( بررسی شخصیت در جهت گیری مذهبی دانشجویان )، مجله روان‌شناسی، شماره 185، ص 204.

2-احمدی، خدابخش و دیگران « بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه ،(1384)، طب نظامی، ش 7، ص 141-152.

3-ترکاشوند، جواد و دیگران (1392)، تعامل رفتاری همسران از نگاه اسلام و روان شناسی، ماهنامه علمی – ترویجی معرفت، سال 22، شماره 90.

4-حق دوست ، علی اکبر و دیگران « بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی پیرامون عوامل موثر در ازدواج »(1374)، اندیشه ورفتار، ش3، ص20-29.

5-جان بزرگی، مسعود(1388)، «ساخت اعتبار یابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه» ، فصل نامه علمی تخصص پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال سوم، ش5.

6-خدایاری فرد، محمد و دیگران، « رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متأهل»/(1386)، خانواده پژوهی، سال سوم، ش 10، ص 611 – 620.

7-روحانی ، عباس و داوود معنوی پور (1387)، « رابطه عمل به باور های دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه» ، دانش و پژوهش در روانشناسی ،ش35و36،ص189-206.

8-سیمز، جفری، (2004)« معنا و غایت دین در گفت و گو با کنت ول اسمیت»، ترجمه پریوا عروج نیا، کیان، ش 33، ص 4-14.

9-صیاد پور ، زهره (1383)« بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان» روانشناسان ایرانی ، سال اول ،ش2، ص145-157.

10-غباری بناب ، باقر، (1380)« مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روان شناسی»، فصل نامه علمی تخصص پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سال هفتم، شماره نهم..

11-مقدم، سعید ( 1391) « خانواده آرمانی در اندیشه امام سجاد (ع)» ماهنامه معرفت، سال بیست و یکم، شماره دهم، ص 14-26.

12-میر احمدی زاده ، علیرضا وهمکاران«رضامندی زناشویی وتعیین عوامل تاثیر گذار بر آن در شیراز

.»(1382) ،اندیشه و رفتار، سال هشتم ش4، ص 63-56.

کتاب های فارسی:

1-انصاریان، حسین(1380)، نظام خانواده در اسلام، ج هجدهم، قم، ام ابیها.

2-بستان، حسین(1385)، اسلام و جامعه شناسی خانواده، ج دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

3-بستان، حسین(1388)، اسلام و جامعه شناسی خانواده، ج چهارم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

4-بستان، حسین(1390)، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

5-پسندیده، عباس(1389)، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ج دوم، قم، دارالحدیث.

6-پناهی، علی احمد(1390)، همسرداری، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.

7-جوادی آملی،عبدالله،(1390) زن در آیینه جلال و جمال، ج پنجم، قم، اسرا.

8-حسین زاده،علی(1390)،همسران سازگار راهکار های سازگاری،ج یازدهم، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

پایان نامه های فارسی:

1-بنی اسدی، ح،(1370) «بررسی و مقایسه عوامل موثر اجتماعی، فردی و شخصیتی زوج های سازگار شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

2-حیدری، مجتبی(1382)، « بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی »، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

3-جدیری، جعفر(1387) ، «بررسی رابطه رضامندی زناشویی بر اساس معیار های دینی با ثبات هیجانی» ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، روانشناسی ، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام (ره).

4-خدایاری فرد و همکاران(1385)،« طرح اماده سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در جامعه دانشجویان کشور»، دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

5-خطیب، سیدمهدی(1390)، «رابطه بین سبک زندگی مذهبی بر سلامت روانی با توجه به مولفه های شخصیتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).

6-سلیمانیان، علی اکبر(1379)، « بررسی تأثیرات تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

کتاب های عربی:

1-تمیمی آماری، عبدالواحدبن محمد(1366)، غررالحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

2-حر عاملی ، محمدبن حسن(1409ق) ،وسائل الشیعه، قم،موسسه آل بیت(ع).

3-شعیری، محمدبن حیدر(1363)جامع الاخبار،قم، شریف رضی.

4-کلینی، محمد بن یعقوب (1365)، الکانی، ج پنجم، تهران، دارالکتاب الاسلامیه.

5-مجلسی، محمدباقر(1404 ق)، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء.

6-نوری، میرزا حسین(1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه آل بیت(ع).

کتاب های انگلیسی:

1-Brabdery, T.N. & Fin Cham, F.D. & Beach S.R, (2000) , Research on the nature and   determinants of marital satisfaction : A decade in review Journal of Marriage and family , V62, P.967.

Ellis, A. (1968). Rational – emotive therapy applied to relation ship therapy .journal of Rational – emotive therapy, pp. 67-76.

Costa, P.T.,Terracciano,A.,R.Mccrae(2001), Gender Differences in Personality trais Across Cultur:Robust and Surprising findings” ,journal of personality and social psychology, 81(2), p. 222-231.

Gruner, L, (1985), The correlation of private, religious devotional practices and marital adjustment. Journal of cooperative family studies, V16, N1, p, 54.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با پایبندی مذهبی زوجین انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد و  به روش کاربردی انجام شده است. بدین منظور 74 زوج از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات کرمانشاهبه شیوه تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. داده های گرد آوری شده توسط  پرسش نامه های رضایت زناشویی اسلامی و پایبندی مذهبی  که از اعتبار لازم  برخوردارند با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و شاخص های آماری دیگر تجزیه وتحلیل شدند..

تحلیل داده ها نشان داد که بین پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد و پایبندی مذهبی نقش پیش بینی کننده در رضایت زناشویی دارد. و با افزایش پایبندی مذهبی میزان رضایت زناشویی افزایش یافته است. یافته ها نشان داد که  نمره رضایت زناشویی در میان زوجینی که هردو پایبند به مذهب بوده اند بیش از زوجینی است که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند و زوجینی که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند از زوجینی که هیچکدام پایبند به مذهب نبوده اند رضایت زناشویی بیشتری دارند.و رضایت زناشویی در میان زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت.

کلید واژه ها: رضایت زناشویی، پایبندی مذهبی، زوجین

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه

خانواده به عنوان واحدی اجتماعی دارای بیشترین و عمیق ترین مناسبات انسانی است. علاوه بر اینکه، منبع اولیه نیازهای اساسی فرد محسوب می شود، موقعیت های متعددی را برای یادگیری و شکل گیری نگرش ها وتشکیل باورهای فرد فراهم می آورد. خانواده در کنار مسئولیت آموزشی و تربیتی، در رفع نیازهای جسمانی، روانی و انتقال ارزش های اجتماعی نقش بسیاری موثری دارد. فرد در بستر خانواده خواست های جامعه را می آموزد و این شناخت او را به گزینش رفتارهای معین رهنمون می سازد (مصلحی1391، 1).

از آنجایی که انتخاب همسر یکی از مهم ترین تصمیم هایی است که در تشکیل خانواده و زندگی اجتماعی گرفته می شود، اهمیت مسئله ایجاب می کند که با کنکاش عمیق تری به عوامل بیرونی مانند، مذهب، طبقه اجتماعی، سن، تحصیلات و … نیز عوامل زیر بنایی مانند ویژگی های شخصیتی توجه شود (مصلحی1391، 1)

متخصصان روان شناسی خانواده غالبا معیار خود را در بررسی کیفیت روابط زناشویی زوجین، سطح رضایت زناشویی آنها قرار می دهند. رضایت زناشویی، یکی از مهم ترین عوامل پیشرفتن و دستیابی به اهداف زندگی است که تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی می باشد. علی رغم انکه ضرورت توجه به همسانی عقاید مذهبی و تمایلات فرهنگی همواره مورد تاکید قرار می گیرد. افزایش طلاق در دنیای کنونی و نارضایتی زوجین از زندگی مشترک و تاثیرات سوء این گونه پدیده ها بر افراد خانواده و اجتماع، بیانگر این مدعاست که برخورد مقبولی با تشکیل خانواده و ازدواج نشده و کمتر با دید عالمانه به این پدیده نگریسته شده است (مصلحی1391، 1).

مهم ترین نکته در تبیین فلسفه ازدواج در قرآن، این است که خداوند که حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را بیان می کند. به حکم خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقای نسل با فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ارزش های اسلامی اشاره نمی کند، بلکه به حکمتی اشاره دارد که بدون آن، هیچ یک از اهداف خلقت انسان، قابل تحقق نیست و آن آرامش روانی است. بدون آرامش روانی، نمی توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسل سالم و صالح پدید می آید و نه سازندگی اخلاقی و اجتماعی اتفاق می افتد و نه ارزش های دینی و آرمان توحید، گسترش می یابد (پسندیده1389، 23).

کسی که در فکر ازدواج است و یا ازدواج می کند، انتظار دارد که این زندگی یا خوشبختی، با سعادت و رضایت همراه باشد و از تمام لحظات زندگی خود لذت ببرد. بنابراین، آنچه از خود ازدواج اهمیت بیشتری دارد موفقیت در ازدواج یا به عبارتی دیگر رضایتمندی میان زوجین است (برادبری، فینچام و ویچ[1]، 2000)

موسوی بیان می کند عوامل اقتصادی، مذهبی، آداب و سنن اجتماعی، ارضای عاطفی، ارضای جنسی و تفاهم فکری می تواند رضامندی زناشویی را به ارمغان آورد (موسوی 1374، 43).

هانلر2 و گنچوز3 نیز معتقدند نگرش مذهبی می تواند در ارتباط زناشویی موثر باشد، زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده ی سامانه باورها و ارزش هاست که این ویژگی ها می توانند زندگی زناشویی را متاثر سازند (خدایاری فرد، 1386)

1-1 بیان مساله

بر اساس آموزه های دینی، یکی از مهم ترین مسائلی که زمینه آرامش و رضایت از زندگی زناشویی را فراهم می سازد پایبندی زوجین به دستورات مذهبی است. خوشبختی زناشویی زمانی تحقق می یابد که زن و شوهر ارتباط خوبی با مبدا داشته و برای معاد خود نیز کار نیک انجام دهند و پایبند به احکام و دستورات الهی باشند، نه اینکه مسائل زندگی آن قدر آنها را سرگرم کند که از یاد خداوند غافل شوند (منافقون: 9) و یا به خاطر خانواده از رعایت وظایف دینی فاصله بگیرند (تمیمی آمدی1366، 186). وظیفه زن و شوهر است که همدیگر را از معصیت خداوند بر حذر دارند که در این زمینه مرد مسئولیت بیشتری دارد (تحریم: 6). پایبندی یا عدم پایبندی به دستورات الهی توسط آن دو، زمینه را برای رضامندی و یا نارضامندی زندگی زناشویی فراهم می آورد.

زندگی بدون تعارض، در سایه توجه به مسایل معنوی و پرورش اعتقادات مذهبی است. ارزش ها به زندگی معنا می بخشند و پناهگاهی در اوج بحرانی زندگی، همانند غم و اندوه و فقدان و ماتم، تلقی می شوند. اعتقادات مذهبی، زیر بنایی برای شکل دهی به سبک زندگی مذهبی است. این مسئله موجب می گردد تا فرد مسلمان نسبت به پرورش معنویت در خود و نزدیکانش دارای مسئولیت و نقشی ویژه باشد. بر اساس آموزه های دینی، آن زندگی ای شیرین و گوارا است که معنویت در آن رشد یابد و زندگی رنگ خدایی به خود گیرد (خطیب 1390، 35). امام علی می فرمایند: خداوند متعال در حدیث معراج به پیامبر اکرم(ص) فرمود: « آیا می دانی  کدام زندگی گواراتر است»؟ حضرت فرمودند: «بار خدایا؟ نه». فرمود: «زندگی گوارا، آن زندگی است که صاحب آن ، از یاد من خسته نشود، نعمت مرا فراموش نکند، به حق من ناآگاه نباشد و در طلب خشنودی من باشد» (مجلسی 1404ق،77:28).

مهوری در مقاله ای که به تبیین دین، دینداری و شاخص های آن از نگاه علامه طباطبایی می پردازد درباره حد نصاب دینداری اظهار می دارد: دینداری، همان ایمان و اعتقاد قلبی همراه با اعمال شایسته و نیکوست و لازمه ایمان، علم و آگاهی است (سالاری فر ، 1390). بنابراین، علم تنها بدون التزام و دلبستگی و اینکه عملی به دنبال داشته باشد، دینداری نیست. همچنین اعتقاد بدون عمل نیز دینداری  نیست و شخص معتقدی را که عملی به جا نیاورد، نمی توان دیندار به شمار آورد، بلکه از نظر علامه طباطبایی، اعتقادی که همراه عمل نباشد، در حقیقت اعتقاد و ایمان نیست و تنها علم و آگاهی به حقانیت دین است. عمل تنها نیز ایمان و دینداری به شمار نمی آید، چرا که اعمال ظاهری با نفاق و دورویی قابل جمع است. منافق  کسی است که اعمال ظاهری را انجام می دهد و چه بسا از حقانیت اعتقادات اسلام نیز آگاه بوده و حقیقت برایش روشنتر شده باشد، ولی از آنجا که دلبستگی و التزام به آن ندارد، نمی توان او را دیندار به شمار آورد. خلاصه اینکه با توجه به مراتب و درجاتی که برای اسلام و ایمان وجود دارد، نخستین مرتبه ایمان را باید حد نصاب دینداری برای فرد و جامعه به شمار آورد و اعتقاد اجمالی همراه با انجام بیشتر احکام اسلامی است (سالاری فر ،1390،423).

رسول اکرم(ص) می فرمایند:

«زن را برای زیبایی اش به همسری نگیر، چه بسا ممکن است جمال زن باعث پستی و  سقوط اخلاقی اش شود. همچنین به انگیزه مالش با وی پیوند زناشویی برقرار مکن، زیرا مال می تواند مایه  طغیان او گردد. بلکه به سرمایه دینش متوجه باش و با زن با ایمان ازدواج کن.»  (فیض کاشانی1417ق، 850 :3)

در حدیثی دیگر از امام باقر(ع) نقل شده است که رسول خدا فرمود: «هر گاه کسی از اخلاق و دین او راضی هستید نزد شما آمد، به او همسر دهید. اگر چنین نکنید روی زمین فتنه و فساد بزرگی به وقوع خواهد پیوست» (صابری یزدی 1375، 431). در قرآن کریم نیز آمده است که مرد مومن با زن مومن ازدواج کند (بقره: 221). نتایج تحقیقات نیز یکسان بودن زوجین در اعتقادات مذهبی و ایمان و تقوی را به عنوان عوامل موثر در موفقیت ازدواج ها ثابت کرده اند (احمدی، 1385).

توجه به این مفاهیم و ملاحظه نتایج پژوهش های انجام شده، نقش تقلیدات مذهبی را در رضایت و سازگاری زناشویی مورد تایید قرار می دهد؛ ، بی تردید انسان های خداشناس و دین باور و کسانی که از احکام و شریعت اسلام پیروی می کنند، ملاک تدین را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در انتخاب برای ازدواج مورد توجه قرار می دهند؛ پوشش، حجاب و نگاه خود را محافظت می کنند (سه عاملی که زمینه انحرافات اخلاقی هستند)؛ همسر خود را به عنوان بنده خدا قبول داشته و از ظلم و ستم بر او پرهیز می کنند. در روابط خود با همسر، ضمن رعایت اصول بهداشتی با صداقت، عطوفت و مهربانی رفتار می کنند و تمام رفتار و کردارشان حتی روابط جنسی با همسر جهت گیری الهی دارد، بنابراین، می توان انتظار داشت که رضایت زناشویی متاثر از میزان تقیدات مذهبی افراد باشد. از این رو، احمدی و همکاران در پژوهشی نشان دادند که تقیدات مذهبی در میزان سازگاری زناشویی نقش دارد. نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که دارای تقیدات مذهبی بسیار زیاد بودند نسبت به افرادی که تقیدات مذهبی شان زیاد بود به طور معنی داری سازگاری زناشویی بیشتری داشتند. افرادی که دارای تقیدات مذهبی زیاد بودند نسبت به افرادی که تقیدات مذهبی آنها متوسط بود، به طور معنی داری از سازگاری زناشویی بیشتری برخوردار بودند. به همین ترتیب افرادی که دارای تقیدات مذهبی متوسط بودند. نسبت به آنهایی که تقیدات مذهبی کمی داشتند. سازگاری زناشویی بالایی داشتند بر این اساس، می توان میزان پایبندی مذهبی و رشد معنوی افراد را به عنوان عامل مهم در میزان سازگاری و رضایت زناشویی معرفی کرد (احمدی ، 1385).

از آنجایی که دو نهاد مذهب و خانواده ارزش های مشابهی را مورد تاکید قرار می دهند، پژوهشگران رابطه نزدیک بین آن دو پیش بینی می کنند. این جهت گیری منجر به این نگرش شده است که مذهب می تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام بخشد. مذهب و پایبندی به آن، به ویژه در جامعه اسلامی ما از موضوعاتی است که می تواند ذهن پژوهشگران را به این موضوع معطوف دارد که آیا رضامندی از زندگی زناشویی در سایه تعالیم الهی و پایبندی به آن چگونه است؟ و آیا پایبندی به مذهب می تواند تاثیری در سطح رضایت از زندگی زناشویی داشته باشد یا نه؟ (احمدی ،1385).

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ازدواج مقدمه تشکیل خانواده است. خانواده با پیوند زناشویی شکل می گیرد و تداوم و بقای آن نیز به تداوم و بقای پیوند زناشویی وابسته است. علی رغم اینکه ازدواج رضایت بخش یکی از عوامل مهم بهداشت روانی جامعه محسوب می شود، ولی چنانچه ازدواج و زندگی خانوادگی شرایط نامساعدی برای ارضای نیازهای روانی زوجین ایجاد کند، نه تنها بهداشت روانی تحقق نمی یابد. بلکه آثار منفی و گاهی جبران ناپذیری را به جای می گذارد، به طوری که اختلالات عصبی، افسردگی و خود کشی از پیامدهای اختلافات خانوادگی می باشند. به اعتقاد ویزمن، شلدون و گورینگ بسیاری از اختلالات روان پزشکی از جمله اختلالت جسمانی، شناختی ، رفتاری و استرس تحت تاثیر آشفتگی زناشویی به وجود می آیند (سلیمانیان و دیگران، 1384).

با توجه به پژوهش های ساپینگتون [2]، که نارضامندی زناشویی و طلاق موجب بروز اختلال های جسمانی و روانی زوجین می شود (ساپینگتون، 1379،30) همچنین پژوهش کریگهد [3] و نمروف [4]که این نارضامندی زناشویی می تواند موجبات بزهکاری فرزندان را فراهم آورد و در نهایت، از جانب خانواده های ناسالم، جامعه نیز آسیب خواهد دید (حیدری، 1382،72) همه این امور انسان را به چاره جویی واداشته تا در پی جست و جوی مولفه های رضامندی زناشویی باشد.

هر موضوعی می تواند در روابط زوجین به موضوعی مشکل ساز وچالش زا تبدیل شود. بنابراین، ارائه فهرستی از موارد مشکل آفرین در بین زن و شوهر، نه ممکن و نه لازم است. هر چند، تلاش هایی وجود دارد که سعی کرده موضوعات تعارض زا در بین زوجین را شناسایی و دسته بندی کند. بنابراین، ابعاد و حوزه های سازگاری زناشویی به انحاء گوناگون بیان شده است. اولسون السون[5] (1997) و فاورز و السون[6] (1993) باجمع بندی و تحلیل تمامی ابعاد مطرح شده به ابعاد «مسائل شخصیتی»، «ارتباط دوتایی»، «حل تعارض»، «مدیریت مالی»، «فعالیت اوقات فراغت»، «رابطه جنسی» ، «فرزند پروری»، «ارتباط با اقوام و دوستان» و «جهت گیری مذهبی» دست یافته اند (احمدی ، 1384)

با توجه به اینکه مذهب و سبک زندگی مذهبی یکی از عوامل مهم در رضامندی زناشویی به شمار می رود. کمبود پژوهش هایی در این زمینه، که زوجین را با هم و در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهند، ما را بر آن داشت تا رابطه پایبندی مذهبی را با رضامندی از زندگی زناشویی میان زوجین را مورد مطالعه قرار دهیم.

همچنین به علت اینکه پژوهش های فوق اکثرا در کشورهای دیگر و اکثرا کشورهای غربی انجام گرفته است و یا شامل شاخص های تک موردی (مثلا حضور در کلیسا) درباره پایبندی به مذهب هستند، همچنین مطالعات انجام گرفته، در گروه های جمعیتی دارای تحصیلات بالا نبوده، از این رو انجام این قبیل پژوهش ها در جوامع مسلمان و در مورد نگرش جامع مذهبی و نیز در گروه نمونه با سطح تحصیلات بالا، ضروری به نظر می رسد. با توجه به این امر، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه  رضایت مندی زناشویی با پایبندی مذهبی در بین دانشجو یان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه می باشد.

1-3-اهداف پژوهش:

1-3-1-هدف اصلی :

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال  1393 می باشد.

1-3-2-اهداف فرعی:

1- بررسی میزان رضامندی زناشویی در مردان متاهل

2-بررسی میزان رضامندی زناشویی در زنان متاهل

3-بررسی میزان رضامندی زناشویی زوجین دارای پایبندی مذهبی

1-4- فرضیه های پژوهش:

1- بین پایبندی مذهبی و میزان رضامندی زناشویی رابطه وجود دارد.

2 – میزان رضامندی زناشویی در زوجین با پایبندی مذهبی بیشتر است.

3- میزان رضایت مندی زناشویی در زنان و مردان متفاوت

 1-5- تعاریف متغیر ها

1-5-1-تعاریف مفهومی

رضایت زناشویی[7]: رضایت زناشویی عبارت است از نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های گوناگون رابطه برخوردارند. رضایت زناشویی احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا مرد است که وقتی که همه جنبه های زندگی شان را فرا می گیرد. (الیس[8]، 1986).

پایبندی مذهبی[9]:  پایبندی مذهبی عبارت است از مجموعه شناخت ها، احساس ها و تمایلات نسبتا پایدار و ثابت نسبت به دین که در وضعیت عادی، طبیعی، اجتماعی و روانی در فرد وجود داشته باشد و در کنش های وی نسبت به نیروی جذاب جهان (خداوند)، خود جامعه و تاریخ به ظهور برسد. در تعریفی ساده تر می توان گفت دینداری عبارت خواهد بود از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید اخلاقیات و احکام دینی به نحوی که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند (خدایاری و همکاران، 1385)

[1]BRADDERY / FINCHAM & BEACH

2 hanler

3 genchooz

[2] sapington

[3] kerrighed

[4] nemroff

[5] olson & olson

[6] favors & olson

[7] Marriage

[8] Elis

[9] Religious affiliation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه تاب‌آوري، بي‌ثباتي ازدواج و بهزيستي روان‌شناختي در مادران کودکان کم‌شنوا و عادي
 • پایان نامه پيش بيني سلامت روان بر مبناي راهبردهاي مقابله ديني، رضايت زناشويي و خودکارآمدي در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني
 • پايان نامه رابطه ابعاد جهت گيري مذهبي و هوش هيجاني با رضايتمندي زناشويي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122