پايان نامه رابطه گرايش به استفاده از خدمات ارتباطي نوين پست و ويژگيهاي کيفيت زندگي شهري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه گرايش به استفاده از خدمات ارتباطي نوين پست  و ويژگيهاي کيفيت زندگي شهري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 201 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه گرايش به استفاده از خدمات ارتباطي نوين پست  و ويژگيهاي کيفيت زندگي شهري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 چکیده
2 فصل اول- کليات پژوهش
– مقدمه
3  بيان مسئله پژوهش
4  اهميت و ضرورت انجام پژوهش
7  اهداف پژوهش
8  سوالات تحقیق
8  فرضیات تحقیق
9  مفاهیم و واژگان
12  قلمرو تحقیق
12  مدل تحقیق
فصل دوم- ادبیات تحقیق
13  بخش اول
12  پیشینه و سابقه موضوع پژوهش
 بخش دوم
16  مروری بر تئوری های مرتبط با پژوهش
 مقدمه 16
 پست و نظریه های توسعه 17
– مفاهیم توسعه18
– توسعه19
– نوسازی20
– نوسازی و توسعه21
– مروری اجمالی بر تاریخچه نظریه های توسعه21
22 – نظریه های کلاسیک توسعه
– نظریه های مدرن توسعه
23  نظریه های پسامدرن توسعه
27  نگرش سیستمی نسبت به توسعه
30  نظریه های ارتباطات و توسعه
30  نظریه های ارتباط برای توسعه
31  پارادیم نوسازی
32  نظریه ارتباطات و نوسازی
33  گذر از جامعه سنتی
34  موانع نوسازی و توسعه
34 – موانع ایدوئولوژیک
34 – موانع انگیزشی
35  موانع نهادی
35  موانع تشکیلاتی
36  تأثیر عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه
37  پست و توسعه
36 مقدمه
37- پست یک عامل توسعه اجتماعی
37- پست یک عامل توسعه فرهنگی
38 – پست یک عامل توسعه اقتصادی
40 – بخش سوم
40- خدمات ارتباطی پست
40 – مقدمه
– تاریخچه صنعت خدمات پستی در ایران
41  فرآیند های عملیاتی پست
43  کیفیت و امنیت خدمات
47  سطح دسترسی
48  تحولات جهانی و اثر آن بر پست
48  بررسی تحولات ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثر آن بر روی پست
49  تأثیر فناوری های ارتباطی بر روی پست
50  اینترنت و پست
52  تأثیر فناوری ارتباطات بر روی پست
54 – علاقه مصرف کنندگان به استفاده از کاغذ
56 – نقش فناوری اطلاعات در جانشینی نامه
59  بررسی جهانی شدن و اثر آن بر پست
61  تأثیر جهانی شدن بر پست
 بخش چهارم
63  پست به مفهوم یک نهاد ارتباطی
63 مقدمه
65- بررسی نقش و جایگاه پست در نظام اجتماعی
68- نقش پست در حفظ محیط زیست
70- نقش پست در کاهش سفرهای درون شهری
71- نقش پست در فرآیند های نظام اداری
73- نقش و جایگاه پست در نظام فرهنگی
73 – بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه فرهنگی عمومی
– بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه تخصصی جامعه
75  بررسی نقش پست در تسهیل ارتباطات فرهنگی
78  بررسی و نقش و جایگاه پست در نظام اقتصادی
79  نقش پست در صرفه جویی و بهره وری
81  بررسی نقش و جایگاه پست در نظام سیاسی
81  بررسي نقش پست در ارتباط دو سويه سازمان هاي غير دولتي – مردم
86  بررسي نقش پست در ارتباط دو سويه بين المللي حکومت ها- مردم
87  تحلیل خدمات پستی
88  تحليل تاريخ شناختي پست در ايران
89 – تحليل فرهنگ شناختي پست در ايران
92 – تحليل جامعه شناختي پست در ايران
93  مدل ارتباطي در پست
 بخش پنجم
99  کیفیت زندگی شهری
99  مفهوم کیفیت زندگی
– خاستگاه مفهوم کیفیت زندگی 99
– تعریف کیفیت زندگی 100
– کیفیت زندگی به مثابه رضایت از زندگی 100
– تعاریف مبتنی بر وجوه چندگانه 101
– رویکرد عاملیتی و کیفیت زندگی103
103 – رویکرد مطلوبیت گرایی
– رویکرد ارزش های عام
108  رویکرد نیاز محور
117  رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
118  رویکرد دیالکیتیک دموکراتیک برنارد
120  کیفیت فراگیر زندگی برگر- اشمیت و نول
122  سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
124  ابعاد کیفیت زندگی شهری
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
 مقدمه
125 – نوع و روش اجراي پژوهش
126 – روايي و پايايي ابزار سنجش
127  جامعه آماري و تعيين حجم نمونه
128  روش‌هاي نمونه‌گيري
128  روش تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل پژوهش
– مقدمه125
– تجزيه و تحليل توصيفي (ويژگی های جامعه شناختی)125
– داده های توصیفی سوالات پرسشنامه
– تجزيه و تحليل استنباطي (بررسي و آزمون فرضيه ها) 132
142 فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
– بخش اول- نتایج
142  یافته های ناشی از ادبیات تحقیق
143  یافته های ناشی از گویه های تحقیق
144  یافته های ناشی از آزمون فرضیه ها
147 – بخش دوم – پیشنهادات
147  پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق
148  پیشنهادات ناشی از فرضیه ها
150  پیشنهادات برای محققین آتی
150 – محدودیت و دشواری های تحقیق
152 فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسي

كتاب ها :

استيگليتس، جوزف. «جهاني سازي و مسائل آن»، ترجمه حسن گلريز، تهران: نشر ني، 1382.

ازكيا، مصطفي؛ «جامعه‌شناسي توسعه»، تهران، نشر كلمه، چاپ چهارم 1381.

ازكيا، مصطفي, «جامعه‌شناسي توسعه و توسعه‌نيافتگي روستايي ايران», انتشارات اطلاعات, 1381 .

الواني و دانايي فرد، «گفتارهايي در فلسفه تئوري هاي سازمان دولتي» ، انتشارات صفار،

ايکاف، راسل، «برنامه ريزي تعاملي» ترجمه سهراب خليلي شوريني، نشر مرکز، کتاب ماد، چاپ سوم،1384 .

ايکاف، راسل، «برنامه ريزي تعاملي، مديريت هماهنگ با تحول براي ساختن آينده سازمان»، ترجمه دکتر سهراب خليلي شوريني، اول،

استونز، راب،« متفکران بزرگ جامعه شناسی»، مهرداد میردادمادی، تهران مرکز، 1379

برنامه پنج ساله چهارم توسعه، سند ملي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات (بخش پست)، 1384

بشيريه، حسين، «موانع توسعه سياسي در ايران»، انتشارات گام نو، 1380

پرکوپنکو، ژوزف، «مديريت خصوصی»، ترجمه : دردانه داوری و حسين اکبری، مرکز پژوهشی آريانا، 1380

پژمان، ح، «تاريخ پست، تلگراف و تلفن»، چاپخانه و کتابفروشي علي اکبر علمي، 1326

تافلر ،آلوين. تافلر، هايدي «به سوي تمدن جديد»، ترجمه: محمدرضاجعفري، نشر سيمرغ، تهران، دوم 1375

تافلر، آلوين، «ورق هاي آينده»، ترجمه: دکتر عبدالحسين نيک گهر، انتشارات بهنشر، اول، تير 1364

تودارو، مايكل, «توسعه اقتصادي در جهان سوم», دكتر غلامرضا فرجادي, موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي وتوسعه, 1382

چاران دوب، شياما، «نوسازي و توسعه»، ترجمه مرتضي قره باغيان، مصطفي ضرغامي، موسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، 1377

رابرتسون، رولاند. «جهاني شدن : تئوري هاي اجتماعي و فرهنگ جهاني»، ترجمه کمال پولادي، مرکز گفتگوي تمدنها، 1380.

رياحي وفا، عباس، «تاريخچه پست«، انتشارات سپهر افروز، 1381

سورين و تانکارد، نظريات ارتباط جمعی، ترجمه: دهقان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ،1381 .

شکوهی، حسین، «سنجش ابعاد کیفیت زندگی شهری»، دانشگاه تهران، 1388

کيا، علي اصغر، «استراتژي توسعه صنعتي، تکنولوژي مطلوب براي کشورهاي در حال توسعه»، کيهان هوائي، شماره 899 ، 1369

فکوهي،ناصر، «از فرهنگ تا توسعه»، انتشارات فردوس، 1379

فرجی ملایی، امین،« تحلیل طبقه‎بندی كيفيّت زندگی شهری با روش SAW»،پژوهش جغرافیای انسانی، 1388

غفاری، غلامرضا، «کیفیت زندگی شهری، شاخص توسعه اجتماعی»، انتشارات شیرازه،1388

عبدلي فرد، فريدون، «تاريخ پست در ايران، تمبرهاي شيرخورشيد اوليه در ايران» 1378

گويسلن، پي ير، «اصلاح و بهسازي (رفرم) در بخش پست کشور هاي در حال توسعه و در حال گذر»، ترجمه يحيي دهقاني، انتشارات شرکت پست، 1384

منجمي، محمد علي، «نگاهي به پست ايران در مقابل پست کشور هاي صنعتي و پيشرفته جهان»، انتشارات بازتاب،1383

مرکز آموزش شرکت پست، «قبول در پست»،1388

 

ي. سو، آلوين؛ «تغيير اجتماعي و توسعه»، ترجمه محمود حبيبي مظاهري، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ دوم 1380، ص 27

 گزارشات

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوري اسلامي ايران

مرکز تحقيقات پست، «جايگاه پست در اقتصاد ايران»، ، تير  1371

مرکز تحقيقات پست، «مسائل راهبردي در پست»، ترجمه شماره24 ، گزارش شماره 97 ، بهمن 1388

مرکز تحقيقات پست، «نياز به اصلاح ساختاري در شبکه غيراقتصادي پست ايران و تجربيات جهاني»، 1377

مرکز تحقيقات پست، «اقتصاد پست در ايران»، گزارش شماره 88 ، شهريور 1380ايران،.

مرکز تحقيقات پست، «خصوصي سازي، پست موازي، رقباي پست»، 1379

مرکز تحقيقات پست، « تعهد خدمت سراسري در پست»، گزارش شماره 75 ، آذر 1379 .

مرکز تحقيقات پست، «توسعه تمبر و تمبر شناسي» گزارش شماره 69 ، 1379 .

رضا قلي، علي، «مقدمه اي بر شناخت پست»، تحليل جامعه شناختي، خرداد 1371.

مرکز تحقيقات پست، «بررسي سهم پستي در بودجه خانوار»، شهريور 1373

مرکز تحقيقات پست، «خصوصي سازي و پست» (تجريات جهاني و ايران) »،  1380

مرکز تحقيقات پست، «مجموعه خلاصه گزارشات جامعه شناختي پست»؛ پژوهش جامعه شناختي شماره9، اسفند 1378

مرکز تحقيقات پست، «نياز به اصلاح ساختاري در شبکه غيراقتصادي پست ايران وتجربيات جهاني«، گزارش 28 ، فروردين1377،

گزارش «پست فرهنگي»، پژوهشکده پست 1385

مهندسين مشاور بنياد صنعتی ايران، مجموعه جزوات «سند راهبردی نظام جامع و برنامه توسعه پست»، 1385.

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور معاونت امور مديريت و منابع انساني، «گزارش برنامه تحول در نظام اداري کشور»،  دوم، 1381

دفتر مطالعات سياسي مجلس شوراي اسلامي، «گزارش اجتماعي لايحه برنامه چهارم توسعه»

«نظام برنامه ريزي برنامه چهارم توسعه در بخش پست»، دفتر برنامه ريزي و کنترل برنامه ها، تير ماه 1385

دفتر امور پست بين الملل، «گزارش زيست محيطي پست ايران» (برن 2005).

گزارش «درصد ترافيک توزيع جرايد توسط پست در برخي از کشورها» دفتر بازاريابي شرکت پست

اداره کل بازاريابي و مطالعات بازرگاني، «نحوه تعيين بازارهاي هدف و راهکارهاي جذب ترافيک بالقوه پستي»، 1382

محمدرضا فدائيان، «نقش تمبر در قبال فرهنگ» پايان نامه کارشناسي، دانشکده پست و مخابرات،  1383

مقالات و پایان نامه ها

آچاک، صالح، «ارزیابی نیازهای تکنولوژیک در خدمات پستی»، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، 1387

احمدی، محمد، «بررسی تأثیر موانع اجتماعی فرهنگی استفاده شهروندان از خدمات پستی»، دانشگاه آزاد تهران مرکز، 1388

کاظمي، سيد علي اصغر، «نظريه ارزش مازاد در مبادلات فرهنگي بين الملل، «،مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 260،1376

برزگر، علي، «فرهنگ و توسعه» ، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 113

تافلر، آلوين، «نگاه تازه به آينده»،ترجمه وحيد رضا نعيمي، روزنامه همشهري، مورخ 9 ارديبهشت 1385

جلالي، علي اکبر. «نقش اينترنت در جهان آينده»، پژوهش وسنجش، شماره 21 و 22، 1379.

خوارزمي، شهيندخت، «تاثير تکنولوژي هاي ارتباطي بر دنياي نوين»، همشهري، دوشنبه 29 خرداد 1374.

منابع انگليسي

 Dervin.B, (1980),  “user and research invention : how research categories perpetuate inequities”. Journal of communication .

Holbrook, Knowledge Gap    2002 :

Business Communication Company, 1982; ADL, 1985

Letter Imperfect, Wall Street Journal, December 8, 1987

Zapping the post office: It’s really good at handling letters. But what happens in the age of

Email and faxes?, Time Magazine, January 19, 1998

ITU World Telecommunication Indicators Database

Jimenez، 2001, Who combines reports from the Wall Street Journal

ADL (1989b and 1992) and PB Communications Market Report 2003 (2003)

Info Trends, CAP Ventures, 2003

Pitney Bowes analysis of ADL (1989a)

Globalization, A.T. Kearney, Inc., 2005

International Postal Cooperation & Business Development , Ander HENROTIN

ompetitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.” Michael E.

inequities”. Journal of communication , 39,216 – 232.

Holbrook,  Knowledge Gap, ,2002 :

Tichenor, Donohue and Olien, 1965, Knowledge Gap Hypothesis :

w oojung shin , Democracy and the Internet:W ill the Internet Foster Democracy?

Anson, José, “To wards a new postal economics paradigm for developing countries”, UPU International Bureau, 2005.

چکيده

«پست» از قديمي ترين نهادهاي بشري و اولين سازمان ارتباطي جهان است. مطالعات تجربي حاكي از آن است كه پست عامل مهمي در امر توسعه ملت ها بوده و بين توسعه بخش پستي و پيشرفت و توسعه کشورها, رابطه همبستگي وجود دارد. همچنين «پست» به عنوان يك عامل زيربنايي در بسياري از حوزه‌هاي زندگي جوامع پيشرفته، نقشي اساسي ايفا نموده است.نگاهي به وضعيت پست كشور حاكي از عدم توسعه و توانمندي مورد انتظار اين سازمان در ايران است. متوسط سرانه ترافيك مرسولات پستي، به عنوان شاخص اصلي ارزيابي توسعه يافتگي پست، در كشورهاي پيشرفته بيش از 500 مرسوله است، اين آمار در كشور ايران به زحمت به عدد 12 مرسوله مي رسد و عملاً پست ايران عملكرد موفق و مورد انتظار خود را ندارد. اين در حالي است كه بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته ترا از سوي ديگر مطالعات انجام شده حاکي از اين نکته است که حجم ترافيک مرسولات پستي در کشور, سالانه در حدود 4 ميليارد فقره مي باشد که تنها قريب به20 درصد آن جذب شبکه پستي کشور مي شود و بقيه توسط عناصر و مؤسسات غير رسمي, مثل پايانه هاي مسافربري يا توسط خود افراد که اصطلاحاً به «خود پستچي گري» تعبير مي شود، انجام مي گيرد. در اين تحقيق ضمن تبيين جايگاه پست به عنوان يک نهاد ارتباطي، بررسي رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی شهری به عنوان اهداف تحقيق، تعريف و پژوهش كتابخانه اي و ميداني براي دستيابي به اين اهداف انجام شده است.روش اجراي تحقيق «پيمايشي» بوده و براي گردآوري اطلاعات براي آزمون فرضيه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترين نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بین گرایش به استفاده از خدمات و سرویس های نوین پست و  کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه 13 پستی رابطه معنا داری وجود. جهت این رابطه عکس بوده و شدت آن متوسط می باشد.

1-1- مقدمه

اگر چه پيدايش شهر و شهرنشيني به چندين هزار سال پيش از ميلاد مسيح، در دره هاي بزرگ بين النهرين، نيل و چين مي رسد، ليكن انقلاب صنعتي تحولي جديد در عرصه شهرنشيني بود كه منجر به پديد آمدن شهرهاي قارچي،ظهور شهرهاي ميليوني و پيدايش نواحي شهري گرديد.نخستين شهرهاي صنعتي در انگلستان ظاهر شدند چنانكه دود كارخانه ها و تأسيسات صنعتي به فضاي شهري تصويري داد كه تا آن زمان در تاريخ شهرنشيني ديده نشده بود. به تدريج شهرها دو قطبي شدند و مناطق فقيرنشين كارگري با واحدهاي مسکوني آلوده و غيربهداشتي در پيرامون مراكز صنعتي و تجاري شهر ظاهر شدند (شكويي، 1383 : 171 ).

شهرها در سال 2020 جمعيتي معادل 75 درصد کل جهان را در خود جای خواهند داد که تقريبا 2 درصد از فضاي جهان را تشکیل می دهد.شهرها و مناطق شهري با توجه به تمرکز جمعیت، زیرساخت ها، دانش، منابع و فعالیت هاي اقتصادي می توانند نقش بسزایی در تحقق توسعه پایدار و ریشه کن کردن فقر در چارچوب اقتصاد سبز داشته باشند. شهر به عنوان بستر زيست انسان شهرنشين، نيازمند تامين استاندارد هايي است كه در يك مفهوم کلی مي توان آن را استانداردهاي «كيفيت زندگي» ناميد. كيفيت زندگي در واقع مفهومي چند بعدي و پيچيده است كه از سوي متفكران علوم شهري و ساير انديشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است. (منصوریان،ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي، 1388:ص43)

مبحث كيفيت زندگي به تازگي در ادبيات توسعه پايدار و برنامه ريزي توسعه اجتماعي و مباحث اقتصاد نوين مطرح شده و جايگاه ويژه اي يافته است و دولت ها در سطح ملي و محلي و نيز موسسات متعددي بر روي سنجش و شاخص سازي آن كار مي كنند  و بر اساس مطالعات انجام شده و تحقیقات کارشناسان و محققان مختلف سه عامل  فیزیکی، اقتصادي و اجتماعي در کنار یکدیگر به عنوان مهمترین و اصلی ترین شاخص های مفهوم کیفیت زندگی شناسایی شده اند. كمپ و همكاران (Kamp et al., 2003) معتقدند كه توافقي در ادبيات كيفيت زندگي وجود دارد كه براساس آن مولفه هاي فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي، اساس اجتماع محلي را تشكيل مي دهند و اين مولفه ها به طور سيستماتيک براي معرفي محتواي مفاهيم قابليت زيست پذيري، پايداري و كيفيت زندگي استفاده شده اند. كامانگي و همكاران (Camagni et al., 1998) نيز به مولفه هاي فيزيكي، اقتصادي و اجتماعي كيفيت زندگي شهری اشاره كرده اند و معتقدند كه تعادل اين مولفه ها، كيفيت زندگي را در هر لحظه از زمان تحت تاثير قرار مي دهد. محققان ديگري از قبيل هاردي (Hardi, 2006) ، ونگ (Wong, 2006) ، رينر (Rinner, 2007) و تالن و همكاران (Talen et al., 2007) نيز اظهار داشته اند كه محيط فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي هسته اصلي مطالعه كيفيت زندگي شهری را شكل مي دهند. (رضوانی،توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی، 1388:ص21)

در واقع، شهر همانند يك موجود زنده است كه خود را با احتياجات زمان سازگار مي كند. شهرهاي اوليه به آن دليل توسعه يافتند، كه توانستند به احتياجات ساكنان خود پاسخ مثبت دهند. با افزایش جمعیت و رشد و گسترش شهر نشینی، روحیات و شیوه زندگی مردم نیز به تناسب آن تغییر نموده و محدود شدن مردم در برورکراسی های موجود و چارچوب های خاص تعریف شده در زندگی شهری، طبیعتاً مشکلاتی را در زمینه مسائل مختلف از قبیل: سلامت جسمی و روانی شهروندان، ترافیک، آلودگی محیط زیست، اتلاف زمان و هزینه و … بوجود می آورد. تغییر در شکل و ساختار شهرها، با تغییرات خاص در نوع روابط انسان های ساکن در آن  همراه بوده است کمرنگ شدن خرده فرهنگ ها و سنت ها و تغییر در مناسبات افراد در همه گروههای اجتماعی، از روابط بین فردی گرفته تا خانواده ها و کل جامعه، در یک تعامل مستمر با گسترش شهر نشینی، اثر گذاری و اثر پذیری متقابلی بر هم داشته و در حقیقت جریان ارتباطات نبض و شریان اصلی حرکت جامعه را تشکیل می دهد که در این راستا وسایل ارتباطی نقش مهمی در بهبود و تسهیل این امور ایفاء می نمایند و تأثیر  به سزایی  به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کاهش مشکلات شهری  دارند .(قبول درپست،1386:ص76)

2-1-بیان مسئله پژوهش

یکی از وسایل ارتباطی کارآمد برای تسهیل روابط شهری «پست»می باشد؛ اگرچه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی با توجه به دسترسی آسان و جذابیت رنگ و بوی ملموس تری برای افراد جامعه دارند و حتی صنعت خدمات پستی را در معرض چالش قرار داده اند، اما همه این وسایل نوین ارتباطی به نوعی وابستگی مستقیم و غیر مستقیمی به شبکه توزیع فیزیکی دارند لذا پست به عنوان قدیمی ترین ابزار ارتباطی با بهره مندی از نقاط دسترسی فروان و شبکه مویرگی توزیع در اقصی نقاط دنیا می تواند نقش اساسی در زمینه ارتباطات فیزیکی و حل مسائل و مشکلات شهری ایفاء نماید . شبکه پست هنوز بزرگترین شبکه توزیع در جهان به شمار می‏رود و روزانه بیش از 600 هزار دفتر پستی در سطح دنیا وظیفه خدمات رسانی به میلیاردها نفر را بر عهده داشته و سالانه ضمن جابجایی بیش از 500 میلیارد نامه و 7 میلیارد امانت، طیف وسیعی از خدمات الکترونیکی، مالی و لجستیکی را ارائه می‌نمایند.وظیفه اصلی پست برقراری ارتباط است، این ارتباط در یکی از حالت های سه گانه زیر صورت می پذیرد:

1- ارتباط مردم با یکدیگر

2- ارتباط مردم با سازمان ها

3- ارتباط سازمان ها با یکدیگر (تحقیقات بنیاد صنعتی ایران،1385:ص 241)

روند بررسی ترافیک پستی و خدمات و فعالیت های ادارات پستی در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که طبیعتاً از نظر بهره برداری از آخرین فناوری و تکنولوژی های ارتباطی در سطح بالایی می باشند مبین این  موضوع است که نه تنها خدمات و فعالیت های پستی در سایه تکنولوژی های جدید رو به فراموشی سپرده نشده اند بلکه همگام با آن ها با تغییر ماهیت به عنوان یک بازو توانا به نقش آفرینی در زمینه ارتباطات می پردازد. ادارات پست، به ‌منظور پاسخ‌گويي به نيازهاي ارتباطاتي ميلياردها نفر از مردم و صاحبان مشاغل، هر روز، به ارائه طيف بي‌شماري از خدمات پستي، اعم از سنتي و نوين، مشغول می باشند. آن ها در واقع، به جای عقب‏نشینی در مقابل فناوري‌هاي نوين، كه تقريبأ هر روز، تفكر موجود از ارتباطات را دستخوش تغيير مي‌كنند، خودشان تغيير يافته و با اين كار نشان مي‌دهند كه آنان نيز مي‌توانند مبتكر ايده‌هاي جديد باشند.

بررسی های انجام شده از سوی اتحادیه جهانی پست[1](UPU) حاکی از آن است که هر سفر پستی که توسط موزعین صورت می پذیرد به طور متوسط از 100 سفر شهری جلوگیری می نماید و مردم و سازمان ها با واگذاری امور و فعالیت های خود به واحدهای پستی می توانند از انجام سفرهای غیر ضروری جلوگیری نموده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کاهش مشکلات شهری نقش آفرینی نمایند.

شهر تهران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به عنوان مرکز اداری کشور ایران محسوب شده و در نقش یک ابر شهر در میان سایر شهرهای مهم جهان مطرح شده است. شهر تهران در سال 1390 بالغ بر 8.4 میلیون نفر را در مساحتی حدود 751 کیلومتر مربع در خود جای داده است و  بر اساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری تهران روزانه حدود 15 میلیون سفر در شهر تهران انجام  می شود. این سفرها را می توان در 4 حوزه اصلی شامل: اداری و شغلی، خرید، تفریحی و آموزشی طبقه بندی نمود . سفرهای درون شهری، بویژه در شهری همانند تهران، چالش ها و معضلات متعددی در پی دارد به عنوان نمونه و بر اساس آمار ارائه شده در گزارش عملکرد شهرداری تهران در سال 1389، در شهر تهران تعداد 824.417 تصادف خسارتی، 22452 تصادف جرحی و 218 منجر به فوت اتفاق افتاده است و هزینه جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی، بالغ بر 456 میلیارد ریال برآورد می شود و بیش از 3.557 میلیون لیتر بنزین و 950 میلیون لیتر گازوئیل به مصرف رسیده است و در نهایت 103 روز هوای ناسالم و یک روز وضعیت هوای خطرناک وجود داشته است (گزیده آمار حمل و نقل ترافیک تهران:1389). اما مهمتر از موضوعات ذکر شده مسئله اتلاف زمان شهروندان تهرانی است که در سفرهای درون شهری و در ترافیک معابر اتفاق می افتد این موضوع به دلیل هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی کشور و اثر مستقم آن در کاهش بهره وری ملی و همچنین مشکلات روحی و روانی ناشی از آن حائز اهمیت  بوده و مورد توجه مسئولین شهری می باشد.

با توجه به ماهیت، قابلیت ها و کارکرد های شبکه پستی، خدمات پست می تواند در دو حوزه اصلی اداری و شغلی و خرید به صورت مستقیم و غیر مستقیم و در حوزه های تفریحی و تحصیلی به صورت غیر مستقیم نقش آفرینی نموده و به عنوان یک ابزار جایگزین با توجه به نقاط دسترسی فراوان خود به نیابت از سایر سازمان ها و ارگان ها، فعالیت های مورد نیاز شهروندان را در قالب پیشخوان دولت و با ترکیب سرویس های نوین الکترونیک (برخط) با سرویس های سنتی مبتنی بر توزیع فیزیکی به مردم ارائه نماید و از سوی دیگر نقش تأثیر گذاری در ابعاد مختلف زندگی شهری به خصوص در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایفا نموده و تسهیل کننده و بهبود بخش شاخص هایی نظیر: آموزش،ارتباطات میان فردی،امنیت، کسب و کار، صرفه جویی، روابط اداری و…. خواهد شد.(مستندات تحقیقات بنیاد صنعتی ایران:1385:ص345)

با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی این است که آیا بین استفاده از خدمات ارتباطی نوین  پست و ویژگی های کیفیت زندگی شهری رابطه وجود دارد؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

در جهان امروز پست نقش یک  ابزار  ارتباطی قابل اعتماد، سریع و کم هزینه را ایفاء می کند و چنان با زندگی اجتماعی عجین شده است  که بدون داشتن آن مردم و موسسات کارایی لازم را نداشته و به سختی می توانند از کوشش های خود، نتایج دلخواه را بدست آورند.

جامعه کنونی ایران نیز متأثر از شرایط  جهانی نمی تواند بدون بهره مندی از یک نظام پستی پیشرفته و توانا، به شکوفایی و پویایی ادامه دهد. گستردگی حوزه فعالیت واحدهای پستی چنان است که خدمات پستی در اقصی نقاط کشور و در مناطقی که مردم از سایر وسایل ارتباطی نوین محرومند در اختیار مردم قرار می گیرد اما خدمات رسانی در روستاها و نقاط محروم تنها بخشی از توانمندی پست بوده و نقطه قابل اتکا و قوت آن خدمت رسانی در شهرهای بزرگ بر مبنای سرویس ها و خدمات سنتی و مبنتی بر فناوری های ارتباطی نوین می باشد. توسعه و گسترش خدمات پستی در شهرهای بزرگ- از جمله تهران- با حذف بخش غیر لازم ترافیک شهری (و حتی بین شهری) نه تنها می تواند به سالم سازی محیط زندگی شهری و سلامت مردم یاری رساند بلکه می تواند با ایجاد  و صرفه جویی در اوقات مردم و کاهش هزینه های حمل مرسولات و هزینه استهلاک وسایل نقلیه شهری به اقتصاد کشور مدد رساند. همچنین ارتباطات پستی به هر شکل و شیوه ای که انجام می پذیرند به نوعی زائیده نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشند. فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله عوامل موثر و حیاتی و «مولد» پدیده ارتباطات علی الخصوص ارتباطات پستی به حساب می آیند. حضور پست در زندگی اجتماعی آنچنان پر رنگ شده که «حجم مبادلات پستی» می تواند معرف میزان تحرک و فعالیت یک جامعه و معیاری برای برآورد میزان رشد و توسعه آن باشد. پست نشان دهنده میزان فعالیتهای صنعتی، تحرک بازرگانی، توسعه اقتصادی و برآورد کننده تولید در بخش خدمات  و در عین حال بیانگر عمق و ریشه جریان فعالیت های فکری، علمی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی  که اصطلاحاً تحت عنوان مفهوم «کیفیت زندگی شهری» قلمداد می شوند، می باشد. مستندات منتشره شده از سوی بانک جهانی نیز موید این نکته است که بین سرانه مرسولات پستی کشور ها با سرانه تولید ناخالص ملی آنها ارتباط وجود دارد. در این شرایط نگاه جدی به عملکرد پست، بی شک نگاهی زیر بنایی در توسعه کشور و به تبع آن چگونگی ارتباطات و سطح رفاه اجتماعی جامعه خواهد بود.(مستندات تحقیقات بنیاد صنعتی ایران:1385)

آمارهای ارائه شداه توسط اتحادیه پستی جهانی(UPU) نشان می دهند که روزانه بیش از 1.2 میلیارد مرسوله پستی در جهان جابجا می شود. از طرفی بر اساس آمار اعلام شه از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سرانه مرسولات پستی کشور در پایان برنامه  چهارم  توسعه قریب 12 مرسوله است  و چشم انداز پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه رقم 20 مرسوله در سال پایان برنامه، مد نظر دارد. این آمار در کشور های اروپایی بطور متوسط نزدیک به 400 و در آمریکا، بیش از 700 مرسوله است.(upu.com)

از سوی دیگر مطالعات انجام شده حاکی از این نکته است که حجم ترافیک مرسولات پستی در کشور  سالانه حدود 5 میلیارد فقره می باشد که تنها قریب به 20 درصد آن جذب شبکه پستی کشور می شود و بخش معدودی از آنها توسط و موسسات حمل و نقل موازی نظیر پیک های موتوری، پایانه های مسافربری جابه جا شده اما بخش قابل ملاحظه ای از آنها توسط خود افراد که اصطلاحاً تحت عنوان «خود پستچی گری» تعبیر می شود، صورت می پذیرد که طبیعتاً تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی زمان، هزینه، آلودگی زیست محیطی،تصادفات،حمل و نقل، ترافیک،سلامتی جسمی و روانی و … شهروندان خواهد داشت. ضمن اینکه بر اساس یکی از تحقیقات میدانی انجام شده توسط شرکت پست، بالغ بر 600  نوع از خدماتی که توسط ادارات مختلف دولتی به مردم ارائه می شوند امکان ارائه آن ها به نیابت از سوی سایر نهادها و سازمانهای دولتی و شهری توسط ادارات و باجه های پستی وجود دارد که با توجه به نقاط تماس متعدد و گستردگی شبکه قبول و توزیع، پست قادر خواهد بود تا به عنوان بازوی دولت در کاهش معضلات شهری نقش آفرینی نماید.

عدم توجه کافی به تأثیر نهاد ارتباطی پست در جامعه، خصوصاً در حوزه مسائل شهری را می توان به شکل محسوس و قابل لمس در  خلاء مطالعاتی و تحقیقات دانشگاهی مشاهده کرد، لذا اهمیت بررسی  شناسایی انواع خدمات نوین پستی وتأثیر استفاده از جدید نظیر: بازار الکترونیک، پست ترکیبی و خدمات نیابتی به عنوان یک نظام ارتباطی هدفمند در حوزه خدمات رسانی عمومی بر روی کیفیت زندگی شهری کاملاً ضروری به نظر می رسد.

[1] UPU: Universal Postal Union

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122