پايان نامه راهبردهاي پليس براي کاهش ترس از جرم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه راهبردهاي پليس براي کاهش ترس از جرم  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 189 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه راهبردهاي پليس براي کاهش ترس از جرم  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1- بیان مسأله : 2
2- پیشینة تحقیق: 3
3- پرسش‌هاي تحقیق : 4
سوال اصلی : 4
سوالات فرعی : 4
4- فرضیه‌هاي تحقیق : 4
فرضیه اصلی : 4
فرضیه‌هاي فرعی : 4
5- اهداف تحقیق : 5
6- روش تحقیق : 5
7- مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق : 6
8- مشکلات و محدودیت‌هاي تحقیق : 6
9- سازماندهی تحقیق : 6
بخش نخست : 8
راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم 8
فصل نخست : راهبردهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم 10
مبحث نخست: پلیسی گری سنّتی، مبانی و راهبردها 11
گفتار نخست : بررسی رویکرد پلیسی گری سنّتی 11
گفتار دوم : جایگاه تاریخی و نظری پلیسی گری سنّتی 15
بند نخست ) جایگاه پلیس سنّتی در دوران تحول سازمان پلیس 15
الف- دوره سیاسی 15
ب- دوره اصلاحات 16
ج- دوره جامعه محوری 17
بند دوم(جایگاه پلیس سنتی در پرتو رویکرد تهدید محوری 17
گفتار سوم: راهبرد‌هاي پلیس سنّتی برای کاهش ترس و احساس ناامنی 21
بند نخست ) افزایش حجم نیروهای پلیس 21
بند دوم) گشت‌هاي نامنظم در سراسر جامعه 22
بند سوم) واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان 23
بند چهارم) تحقیقات کلی درباره جرایم 24
بندپنجم ) ایست و بازرسی سنّتی 24
مبحث دوم : مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد متأثر از نظریه پنجره‌هاي شکسته 26
گفتار نخست : تأثير جرایم خُرد بر احساس ناامنی 26
بند نخست ) نظریه فروپاشی سازمان اجتماعی 29
بند دوم) نظریه تنوع خرده فرهنگها 29
بند سوم) نظریه پیوند اجتماعی 30
بند چهارم ) نظریه بی نظمی فیزیکی و اجتماعی 31
گفتار سوم : راهبرد‌هاي مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد 34
بند نخست ) سیاست پنجره‌هاي شکسته 34
بند دوم ) سیاست تسامح صفر 36
فصل دوم : راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم 39
مبحث نخست : امور پلیسی جامعه محور، فلسفه و راهکارها 40
گفتار نخست : بررسی مفهوم امور پلیسی جامعه محور، ابعاد و اهداف آن 40
بند نخست ) مفهوم شناسی پلیس جامعه محور 40
بند دوم) ابعاد پلیس جامعه محور 42
الف – بُعد فلسفی 42
ب- بُعد راهبردی 43
ج- بُعد تاکتیکی 43
د- بُعد سازمانی 43
بند سوم )اهداف پلیس جامعه محور 44
بند نخست) جنبة نظری شکل گیری پلیس جامعه محور 46
بند دوم) جنبة عملی شکل گیری پلیس جامعه محور 48
گفتار سوم : راهبردهای پلیس جامعه محور برای کاهش ترس از جرم 50
بند نخست )حضور مشهود پلیس در جامعه 50
الف- بهره گیری از گشت‌هاي پیاده 50
ب- پلیس در دسترس و مجاور 52
بند دوم) تأمین امنیت عمومی با مشارکت مردم و پلیس 53
الف- مراقبت همسایگی 54
ب- نگهبان محله 54
بند سوم ) اطلاع رسانی 55
بند چهارم ) حمایت از بزه دیدگان 56
مبحث دوم : پلیسی گری مکان محور، مبانی نظری و برنامه‌هاي عملی آن با هدف کاهش ترس از جرم 59
گفتار نخست:کانون‌هاي جرم خیز و تاریخچه پلیسی گری مکان محور در سازمانهای پلیس 59
بند نخست) مفهوم کانون‌هاي جرم خیز 59
گفتار دوم : تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌هاي جرم شناسی 64
بند نخست ) مکتب شیکاگو 64
بند دوم) پیشگیری محیطی از جرم 64
بند سوم ) فضاهای قابل دفاع 65
بند چهارم ) فعالیت روزمره 66
بندپنجم) پیشگیری وضعی از جرم 66
گفتار سوم : برنامه‌هاي عملی مدل پلیسی گری مکان محور با هدف کاهش ترس از جرم 68
بند نخست) استفاده از گشت‌هاي هدفمند در نقاط جرم خیز 68
بند دوم) تمرکز بر مجرمان سابقه دار 70
بند سوم) مانورهای سرکوب گر در مناطق جرم خیز 70
بند چهارم) طراحی محیطی 71
الف- بهبود روشنایی خیابان‌ها 71
ب- دوربین‌هاي مدار بسته 72
ج- بازسازی فضاهای عمومی 73
مبحث سوم : بهره گیری از مدل پلیسی گری مسأله محور با هدف کاهش ترس از جرم 75
گفتار نخست : رویکرد مسأله محوری در سازمان‌هاي پلیسی 75
بند نخست) مفهوم مسأله 75
بند دوم) مفهوم حل مسأله 76
بند سوم ) فرآیند حل مسأله 76
بند پنجم) عناصر رویکرد مسأله گرایی در سازمان پلیس 79
گفتار دوم : بستر شکل گیری دیدگاه مسأله محوری در سازمان‌هاي پلیس 80
گفتار سوم : راهبردهای مدل پلیسی گری مسأله محور در راستای کاهش ترس از جرم 84
بند نخست ) راهبرد لزوم شناسایی کامل و تحلیل دقیق مسأله 85
الف- شناسایی مشکل ترس از جرم 85
ب) تحلیل مشکل ترس از جرم 87
بند دوم) راهبرد لزوم اقدامات مناسب در حل مسأله 88
ب- ارزیابی واکنش‌هاي اجرایی برای کاهش ترس از جرم 91
93
بخش دوم : 93
راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم در میان اشخاص معین 93
فصل نخست : پلیس و کاهش ترس از جرم زنان 95
مبحث نخست : زنان، بزهدیدگی و ترس از جرم 96
گفتار نخست : بزه دیدگی زنان بر اساس معیار جنسیت 96
بند نخست ) جرایم جنسی 96
بند دوم) خشونت خانگی 98
گفتار دوم : پدیده ترس از جرم در میان زنان 101
بند نخست: میزان ترس از بزه دیدگی در زنان 101
بند دوم ) تفاوت سطح ترس از جرم میان زنان و مردان 105
گفتار سوم: علت یابی ترس از جرم در میان زنان در پرتو نظریه‌هاي جرم شناختی 109
بند نخست) نظریه‌هاي غیر محیطی پیرامون ترس از جرم زنان 109
الف- نظریه آسیب پذیری و ترس از جرم زنان 109
ب- نظریه فمینیستی و ترس از جرم زنان 111
ج- نظریه عدم ادغام اجتماعی و ترس از جرم زنان 112
د- نظریه تجربه بزه دیدگی و ترس از جرم زنان 112
هـ – نظریه اعمال روزمره و ترس از جرم زنان 114
و- بازتاب رسانه ای و ترس از جرم زنان 114
بند دوم ) نظریه‌هاي محیطی پیرامون ترس از جرم زنان 116
الف- کیفیت فضاهای شهری 116
ب- بی نظمی‌هاي فیزیکی و اجتماعی 117
مبحث دوم : راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از بزه دیدگی در میان زنان 119
گفتار نخست : استخدام نیروی زن در سازمان‌هاي پلیسی 119
بند نخست) تشکیل پلیس زن 119
در اکثر کشورها آنچه برای اولین بار سبب استخدام زنان در دستگاه پلیس شد، خطر افزایش جرایم جنسی و دیگر جرایمی بود که زنان درگیر آن بودند و به این ترتیب حمایت از زنان، وظیفه پلیس زن محسوب می شد. 119
بند دوم) تأسیس کلانتری ویژه بانوان 121
گفتار دوم: برنامه‌هاي عملی پلیس برای کاهش ترس ناشی از خشونت خانگی در میان زنان 124
بند نخست) برخورد چند بعدی با خشونت خانگی 124
بند سوم ) مداخله چند مرحله ای پلیس در برابر خشونت خانگی 125
بند چهارم )پلیس ولز و صدور حکم پیشگیری از خشونت 125
بند پنجم) گروه دیانا و برخورد با خشونت خانگی در اسپانیا 126
گفتار سوم : نظارت و کنترل متمرکز در نقاط جرم خیز شهری 127
بند نخست) افزایش خطر شناسایی و دستگیری مجرمان 127
گفتار چهارم : پلیس و ارائه خدمات حمایتی برای زنان بزه دیده 129
گفتار ششم :مشارکت چند جانبه میان پلیس و سازمان‌هاي دولتی و غیردولتی برای بهبود فضاهای شهری 134
فصل دوم :پلیس و کاهش ترس از جرم سالمندان 138
مبحث نخست : سن، بزه دیدگی و ترس از جرم 139
گفتار نخست : بزه دیدگی سالمندان برحسب متغیر آسیب شناسانه سن 139
گفتار سوم : بزه دیدگی احتمالی سالمندان 143
گفتار چهارم : تأثير سن بر ترس از جرم 145
مبحث دوم : سالمندان، افرادی با احتمال بزه دیدگی پایین و ترس از جرم بالا 148
گفتار نخست: علت سطح بالای ترس از جرم در میان گروه سالمندان 148
بند نخست) آسیب پذیری 148
بند سوم) آثار شدید بزه دیدگی 149
بند چهارم) جنسیت 150
بند پنجم ) انزوای اجتماعی 150
بند هفتم) میزان درآمد 151
بند هشتم) بازنشستگی 152
بند نهم) تحولات اجتماعی 153
بند دهم) رسانه‌ها 153
گفتار دوم : علل نرخ بزه دیدگی کمتر در میان سالمندان 154
بند نخست) سالمندان، آماجی با جذابیت کمتر 154
بند دوم) کمتر در دسترس بودن سالمندان 155
بند سوم) کمتر در معرض خطر قرارگرفتن سالمندان 155
بند چهارم) حضور کم رنگ سالمندان در فعالیتهای غیر قانونی و منحرفانه 156
گفتار سوم : تناقض بزه دیدگی کمتر و ترس از جرم بیشتر در میان سالمندان 157
مبحث سوم:راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم سالمندان 159
بند نخست ) برنامه جامعه امن تر برای سالمندان 160
بند دوم) نگهبانان محله 161
بند سوم ) اجرای برنامه امنیت خانه به خانه 162
بند چهارم) حمایت از بزه دیدگان سالمند 163
بند پنجم ) قانون الزام به آگاهی از علم سالمند شناسی در اداره پلیس آمریکا 163
بند نخست) قفلهای رایگان و ایمن سازی خانه‌ها استرالیا 165
بند دوم) زنگ‌هاي هشدار دهنده شخصی در ولز جنوبی 165
بند سوم) بهبود وضعیت گذرگاه عابر پیاده در بالتیمور 166
بند چهارم) بهبود روشنایی خیابان‌ها در انگلستان 166
بند پنجم ) تجهیزات حفاظتی برای کاهش ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی در انگلستان 167
بند ششم) برنامه ارتقای امنیت اجتماعی سالمندان در ایرلند شمالی 168
نتیجه گیری 169
فهرست منابع : 176
الف) منابع فارسی 176
(1) کتابها : 176
(2) مقاله‌ها : 177
(3) تقریرات 182
(4) سایت داخلی 182
(5) روزنامه‌ها 183
ب) منابع لاتین 183
(1) کتاب 183
(3) سایت‌هاي خارجی 184

فهرست منابع :

الف) منابع فارسی

(1) کتابها :

ترویانوویچ، رابرت؛ باکوروکس، بانی، پلیس جامعه محور، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا، نشر فرات، 1383.

جوانمرد، بهروز، تسامح صفر : سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خُرد، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1388.

رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ دوم، پاییز 1390.

عزیزی، اکبر، پیش گیری از جرایم جنسی، نشر خرسندی، چاپ اول، 1392.

فارال، استفن؛جکسون، جاناتان؛ گری، امیلی، نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمه حمیدرضا نیکوکار، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1392.

کلکوهن، ایان، طراحی عاری از جرم – ایجاد مناطق امن و پایدار، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1387.

کوردنر، گری، کاهش ترس از جرم، ترجمه اسماعیل حسنوند و احسان حسنوند، نشر جامعه شناسان، چاپ اول، 1390.

محمد نسل، غلامرضا، پلیس و سیاست پیش گیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری از جرم، اسفند 1387.

میلر، لیندا؛کارن ام، هس، پلیس و اجتماع، ترجمه رضا کلهر، دانشگاه علوم انتظامی ناجا، تهران، 1382.

نیکوکار، حمیدرضا؛ همت پور، بهاره، ترس از جرم، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1391.

ویلیامز، فرانک؛ مک شین، ماری لین، نظریه‌هاي جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 1388.

(2) مقاله‌ها :                                                                            

آقا غنی زاده، جهان؛ کلانتری، محسن، بررسی عوامل محیطی – کالبدی تسهیل کننده بزه کاری در مناطق شهری، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1390.

آقایی نیا، حسین؛ جوانمرد، بهروز، سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد در پرتو راهبرد تسامح صفر با تأکید بر حقوق کیفری ایران و آمریکا، فصلنامه دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1390.

احمدی، توحید؛ تیموری راضیه؛ السان، مصطفی، پیش گیری محیطی از جرایم شهری، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1390.

احمدی، محمد حسین، نقش زنان پلیس در پیش گیری از جرایم ( با رویکرد بزه دیدگی زنان و کودکان)، فصلنامه پلیس زن، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1387.

اسرافیکی، امیرحسین، نقش حضور گشتی‌هاي پلیس در اماکن و محله‌هاي جرم خیز در پیش گیری از جرم، در : مجموعه مقالات ارسالی همایش پیش گیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری ناجا، 1387.

اسکات، مایکل، اتخاذ راهبرد مسأله گرا در خدمات پلیسی، ترجمه غلام جاپلقیان، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره بیست و هشتم، فروردین – اردیبهشت 1389.

افراسیابی، علی، رویکرد مسأله محور به پیش گیری از جرم در پلیس ایران، دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره اول، زمستان 1388.

افراسیابی، علی؛ سلیمان دهکردی، الهام، بزه دیدگی مکرر – مکان‌هاي جرم خیز و الزامات پیش گیرانهف فصلنامه مطالعات پیش گیری، سال هفتم، شماره بیست و سوم، تابستان 1391.

الیاس زاده مقدم، سید نصرالدین؛ ضابطیان، الهام، بررسی شاخص‌هاي برنامه ریزی شهری موثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی، نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی، شماره چهل و چهارم، زمستان 1389.

بابایی، محمد علی؛ نجیبیان، علی، تعامل پلیس با نهادهای جامعوی در پیش گیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال سوم، شماره هفتم، تابستان 1387.

باقری نژاد، زینب، نقش پلیس زن در حمایت از زنان و کودکان بزه دیده مواد مخدر و روان گردان، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال ششم، شماره بیست و دوم، تابستان 1390.

برتاو، عیسی، کارایی فعالیت‌هاي پلیسی مکان محور در پیش گیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال هفتم، شماره بیست و چهارم، پاییز 1391.

پاک نهاد، امیر، احساس ناامنی و ترس از جرم، آموزه‌هاي حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره پنجم، بهار – تابستان 1392.

پورمؤذن، علی محمد، بررسی رابطه نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده‌ها (مطالعه موردی شمال شهر تهران)، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1388.

تاجران، عزیزالله؛ کلاکی، حسن، بررسی تأثير عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان تهرانی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 1388

توکلی، مهدی؛ کلانتری محسن، شناسایی و تحلیل کانون‌هاي جرم خیز شهری، فصلنامه پیش گیری از جرم، سال دوم، شماره دوم، بهار 1386

جاوید، مهدی؛ جمشیدی، مسلم؛ بهره بر، سروش، بررسی نقش گشت‌هاي پیش گیرانه در نقاط جرم خیز در کنترل وقوع جرم، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال اول، شماره چهارم، زمستان1388.

جاوید زاده، حمیدرضا؛ میره ای، سید حسن؛ رویکرد بزه دیده محور به پیش گیری از جرم، فقه و حقوق، سال اول، بهار 1384

جعفری، روح الله، درآمدی بر جایگاه نظری رهیافت پلیس جامعه محور، فصلنامه امنیت اجتماعی، شماره سیزدهم، بهار 1387.

جمالی،‌هاجر؛ شایگان، فریبا، نقش تاکسی بی سیم بانوان بر احساس امنیت زنان تهرانی، فصلنامه مدیریت انتظامی، سال ششم، شماره اول، بهار 1390.

جوانمرد، بهروز، نظریه‌هاي کیفری و رویکرد امنیتی ج. ا. ایران در جرایم سبک (الف)، فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره سوم، بهار1386

جهانتاب، محمد؛ داودی، ابراهیم، ارتقای مشارکت محلی در پیش گیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال هفتم، شماره بیست و دوم، 1391.

چالوم، موریس؛ لئونارد، لوسی، نقش پلیس در امنیت و زمامداری بهینه، ترجمه غلامرضا محمد نسل، در : مجموعه مقالات پلیس و پیش گیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1387.

حبیب زاده، محمد جعفر؛ شریفی، محسن؛صادقی عبدالله، تحلیل اثرگذاری راهبردهای نظریه CPTED بر کاهش وقوع جرم، فصلنامه پیش گیری از جرم، سال هفتم، شماره بیست و سوم، تابستان 1391.

دبلیو، لارنس، شرح و ارزیابی برخی از راهبردهای اصلی پیش گیری پلیس، ترجمه غلامرضا محمد نسل، در : مجموعه مقالات پلیس و پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری ناجا، 1387.

رحیمی، علی، رسانه‌هاي جمعی و ارتقای احساس امنیت اجتماعی در زنان و دختران، فصلنامه پلیس زن، سال دوم، شماره هفتم – هشتم، پاییز و زمستان 1387.

رسن، جعفری، نگاهی به سیاست تسامح صفر، مترجم جلال الدین قیاسی، مجله فقه و حقوق، سال اول، شماره چهارم، 1384.

رضایی راد، مجید؛ تقی زاده، سید محمود؛ نوروزی، نادر، تأثير نگهبان محله در کاهش ترس از جرم مردم تهران بزرگ، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1386.

زندی، فاطمه، درآمدی به جنبه‌هاي گوناگون سالمند آزاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره پنجاه و دوم – پنجاه و سوم، پاییز و زمستان 1384.

سراج زاده، سید حسین؛ گیلانی، اشرف، بی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم(مطالعه مقایسه ای مناطق 3 و 12 شهر تهران)، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره سی و چهارم، زمستان 1384.

سماواتی پیروز، امیر، سالمند شناسی از منظر تعامل بین سالمندی و بزه دیدگی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1388.

سیدزاده ثانی، سیدمهدی، ترس از بزه دیدگی مکرر، در مجموعه مقالات همایش ملی پیش گیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس ناجا، تهران، 1388.

سیدزاده ثانی، سید مهدی؛ کرمانی، سعید، ترس از جرم در مشهد؛ پژوهش نامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره دوم، پاییز، زمستان 1392.

شایگان، فریبا، مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن، فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1382.

شرافتی پور، جعفر؛ رحیمی، رسول، انواع جرایم و احساس امنیت زنان، فصلنامه پلیس زن، سال دوم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1388.

صادقی فسایی، سهیلا؛ کامل قالیباف، آتنا، فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره بیست و ششم، بهار 1391.

صادقی فسایی، سهیلا؛ میرحسینی، زهرا، بررسی عوامل موثر بر بزهدیدگی زنان شهر تهران (الف) فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره نهم، شماره اول، بهار 1390.

صادقی فسایی، سهیلا؛ میرحسینی، زهرا، تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم در میان زنان تهران (ب) فصلنامه علوم اجتماعی، دوره هفدهم، شماره سی و ششم، بهار 1388.

صدیق سروستانی، رحمت الله؛ نیمروزی، نوروز، بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات مشهد، فصلنامه دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره دوم، 1389.

عبدالرحمانی، رضا، پلیس اجتماع محور و امنیت محله ای (الف)، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره چهارم، 1383.

عبدالرحمانی، رضا، جایگاه پلیس اجتماع محور در تغییر الگوهای رفتار اجتماعی با هدف افزایش امنیت و احساس امنیت در محله، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی (ب) شماره سیزدهم و، بهار 1387.

عبدی، توحید، تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره چهارم، 1383.

عبدی، توحید، جزینی، علی رضا، تحلیلی بر پلیس حرفه ای و مردمی 110، فصلنامه دانش انتظامی، شماره هشتم، بهار 1380.

علی نژاد، منوچهر، سرمایه اجتماعی و پیوند آن با پلیس جامعه محور، فصلنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره بیست و هفتم، بهمن و اسفند 1388.

علیخواه، فردین؛ نجیبی ربیعی، مریم، زنان و ترس از جرم در فضاهای هشری، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره بیست و دوم، پاییز 1385.

غلامی، حسین، ترس از جرم و سیاست جنایی، دیباچه در ترس از جرم، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1391.

فرجی‌ها، محمد؛ همت پور، بهاره، تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه‌ها، مجله جهانی رسانه، دوره هشتم، شماره پانزدهم، بهار – تابستان 1392.

فلیستر، دن؛ هنزل من، اف، پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا، ترجمه : لیلا علیزاده؛ حسن بختیاری، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره اول، 1383.

قالیباف محمد باقر، انصاری زاده، سلمان، بررسی و تحلیل نقش انون‌هاي جرم خیز در وقوع جرایم شهری، ماهنامه شهرداری‌ها، سال یازدهم، شماره صدم، 1389

قرایی، فریبا؛ رادجهانبانی، نفیسه؛ رشیدپور، نازیلا، بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، فصلنامه آرمانشهر، شماره چهارم، بهار و تابستان 1389.

قناد، فاطمه، نقش پلیس زن در پیش گیری از جرایم علیه زنان و کودکان، فصلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره پنجاه و ششم، بهار-تابستان 1391.

قهرمانی، علی اکبر؛ ابطحی، سیدحسین، طراحی و الگوی مدیریت پلیس جامعه محور در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت انتظامی، سال پنجم، شماره اول، بهار 1389.

کریمی، خوزانی، علی، راهبرد پلیس برای توسعه امنیت پایدار، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره بیست و هفتم، بهمن و اسفند 1388.

کلانتری، محسن، شناسایی و تحلیل کانون‌هاي جرم خیز شهری، مجله اصلاح و تربیت، شماره شصت و شش، و هفت، مهر – آبان 1386.

کلانتری، محسن؛ هندیانی، عبدالله، نقش ابرکانون‌هاي جرم خیز در شکل گیری الگوی‌هاي فضایی بزهکاری، فصلنامه مدیریت انتظامی، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1389.

مخدوم، حمیدرضا؛ محمودی، نقی، نقش پلیس زن در برخی از کشورهای جهان، فصلنامه مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1390.

مدبر، لیلا؛ چوپانی رستمی، محسن، پیش گیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران، فصلنامه پلیس زن، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1389.

مقیمی، مهدی؛ رفعتی اصل، سید عزیز، پلیس و راهبردهای پیش گیری وضعی از جرم، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1389.

مقیمی، مهدی؛ رشیدی، بهمن؛ رحمتی، داریوش، علت شناسی جرم: نگرش تحلیلی به پیش گیری از جرم با تأکید بر نظریه فعالیت روزمره، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390.

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس، در مجموعه مقالات و سخنرانی‌هاي پیش همایش، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری ناجا، 1383.

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس، در مجموعه مقالات و سخنرانی‌هاي پیش همایش، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری ناجا، 1387.

نوروزی، بهرام؛ افراسیابی، علی، رویکرد جامعه محور به پیشگیری از جرم در ایران، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره چهاردهم، بهار 1389.

نوروزی، نادر، جرایم خرد علیه نظم عمومی – راهکارها و راهبردها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره شصت و هشتم، تابستان 1384.

نوری، رویا؛ قرقلو، بابک، بررسی نقاط قوت و محدودیت‌هاي به کارگیری پلیس زن در عرصه مبارزه با مواد اعتیاد آور در ایران، فصلنامه پلیس زن، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 1389.

نیکوکار، حمیدرضا؛ یار احمدی، مسعود، تأثير رویکرد‌هاي پلیس سنتی و جامعه محور در کاهش ترس از جرم، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال هفتم، شماره بیست و دوم، بهار 1391.

وراویی، اکبر، بهربر، سروش، مقایسه راهبردی الگوهای پلیس سنتی و نوین در پیش گیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال چهارم، شماره دهم، بهار 1388.

وراویی، اکبر؛ بهربر، سروش، اثر بخشی الگوهای پلیس سنتی و نوین در پیش گیری از جرم، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال اول شماره اول، بهار 1389.

وراویی، اکبر، رویکرد جامعه محوری پلیس، فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره سوم، بهار 1386.

ویزبرد، دیوید؛ اک، جان، پلیس چگونه می تواند جرم، بی نظمی و ترس را کاهش دهد؟، ترجمه علی کریمی خوزانی، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره بیست و چهارم، خرداد-شهریور 1388.

ویلسون، جیمزکی؛ کلینگ، جورج ال، پنجره‌هاي شکسته – پلیس و امنیت محله ای، ترجمه محمدصادری توحید خانه، مجله حقوقی دادگستری، شماره چهل و سوم، تابستان 1382.

هزار جریبی، جعفر، تبیین راهبرد‌هاي نوین جامعه محوری پلیس بر اساس نظریه جامعه شناسی احساس، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال اول، شماره دوم، تابستان 1388.

همتی، رضا، پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره سوم، 1386.

هیکس، دیویدسی؛ دنات، فرانتس، تجربیات امیدبخش پلیس در مشارکت برای پیش گیری از جرم، در مجموعه مقالات پلیس و پیش گیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری ناجا، 1387.

(3) تقریرات

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد، 1390.

 

(5) روزنامه‌ها

روزنامه ایران مورخ 30/2/92.

روزنامه سرمایه مورخ 5/2/85.

ب) منابع لاتین

(1) کتاب

United Nations office on Drugs and Crime Vienna , Handbook on Effective Police responses to violence against woman , NewYork , 2010

 (2) مقاله‌ها

1-Braga , Antony , the crime prevention value of hot spots policing, Psicothema, vol(18) , No(3), 2006

Criminal Justic commission , fear of crime , Criminal Justics research paper series , Vol(1) , No(2) , November 1994.

Criminal Justic commission , fear of crime , Criminal Justics research paper series , Vol(1) , No(2) , November 1994.

The European crime prevention Network , Review of scientifically evaluated good practices for reducing of insecurity or fear of crime in Eu member states, 2005: Available at eucpn. org.

Fattah, E, Victimisation and Fear of crime among the elderly: Apossible link? Australian Institute of Criminology , canbera 1995 Fox , Kathleen; Nobles , Matt R, Gender, Crime victimization and fear of crime , security Journal , Vol(22), No (1), 2009

Grabsky, peter, fear of crime and fear reduction strategies, Trend and Issue in crime and Justic series , No (44) , Australian Institute of criminology , conbera , 1995.

Hilinski , Carly; Pentecost Neeson, Kindsy , Explaining the fear of crime among college woman in their own words , southwest Journal of criminal Justice, Vol(8), No(1), 2011.

James , Marianne; Graycar , Adam , Preventing crime Against older Australians , Australian Institute of crimirology , Reaearch and Public policy series, No(32) , 2000

Kerr, Lindy , Reducing fear of crime among the elderly: the civtorian experience through the confident living program for older Victorians , austrolian Institute of criminology, No(32), 2000.

Mesko, Gorazd, Fallshore , Marte, Police efforts in the reduction of fear of crime in local communites –Big experctations and questionable effects , sociologija. minister veiksmas, No(20), 2007.

چکیده

امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌هاي دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل اجتماعی، ایجاد نموده­اند که از مهم ترین آن‌ها می توان به سازمان انتظامی جوامع یعنی پلیس اشاره نمود. بنابراین می‌توان گفت پلیس به عنوان یکی از سازمان‌هاي رسمي‌كنترل اجتماعی و متولی برقراری نظم و امنیت، بخشی از مسئولیت تأمین امنیت و کنترل ترس از جرم را بر عهده دارد و در این راستا می‌تواند راهبردهای متعددی را در پیش گیرد.

در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم و بررسی تأثير هر یک از آنها، به مطالعة راهبردهای پلیس برای کنترل ترس از جرم در میان زنان و سالمندان به عنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه نیز پرداخته شده است.

یافته‌هاي تحقیق حاکی از آن است که صرف مبارزه با جرم از سوی پلیس تنها بر افکار عمومی در خصوص کاهش جرم تأثيرگذار است اما نقش مؤثری در کنترل ترس از جرم نخواهد داشت. در حالی که پلیس با اتخاذ راهبردهای الگوی پلیسی جامعه محور، مکان محور – در صورتی که با مسأله محوری همراه باشد- می تواند علاوه بر کاهش نرخ واقعی جرایم، در زمینه کاهش ترس از جرم نیز نقش چشمگیری داشته باشد.

واژگان کلیدی: راهبرد، پلیسی گری، پلیس سنتی، پلیس جامعه محور، زنان، سالمندان، ترس از جرم.

مقدمه

مطالعه در تاریخ جوامع بشری از آغاز تاکنون حکایت از آن دارد که برخی از نیازهای انسان به رغم پیشرفت‌هایی که در مسیر تاریخی او صورت گرفته، هنوز با او همراه است و نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه ابعاد جدیدتری را به خود اختصاص داده که در گذشته مطرح نبوده است. یکی از مهم‌ترین این نیازها، نیاز به امنیت و آرامش است. از آن جایی که امنیت یک نیاز اولية زندگی اجتماعی و جز حقوق شهروندی محسوب می‌شود، تأمین امنیت شهروندان از مهمترین وظایف و تکالیف حکومت‌ها محسوب مي‌شود و پلیس به عنوان یکی از سازمانی‌های رسمي‌كنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به این نیاز اساسی ایجاد شده است.

امروزه بیش از روزگاران پیش، جرم، احساس ناامنی، ترس از جرم و بزه‌دیدگی از مهم‌ترین تهدیدات جوامع بشری به شمار می‌رود و پلیس به عنوان نیروی مقتدر و آموزش دیده، مقابله با این دسته از تهدیدات را بر عهده دارد. ممکن است این دیدگاه وجود داشته باشد که ترس از جرم، تنها یک احساس است، مفهومی بسیار مبهم و مشکلی کاملاً غیر ملموس که تلاش برای کنترل آن چندان ضرورتی ندارد؛ کاهش ترس از جرم باعث هدر رفتن منابع مي‌شود و پلیس می بایست برای کاهش نرخ جرایم که مهمتر از ترس از جرم است، از منابع محدود خود استفاده کند. اما باید به این نکته توجه داشت که ترس از جرم تنها یک احساس نیست، بلکه واقعیتی است که با زندگی اجتماعی انسان‌ها گره خورده است. ترس از جرم می‌تواند مردم را در خانه‌هایشان محبوس کند، منجر به مراقبت غیر ضروری شهروندان از خود می‌شود و سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش می‌دهد. «ترس از جرم موجبات محدودیت و ناتوانی شهروندان برای استفاده از حقوق و آزادی‌های اولیه آنها را فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال، حق رفت و آمد آزادانه از جمله حقوق بنیادین شهروندی است که در عین حال زمینه برخورداری از بسیاری از حقوق دیگر از جمله حق بر ارتباط با دیگران، حق اشتغال، آموزش، تفریح و حضور در اجتماع و. . . را نیز تأمین می‌کند. در نتیجه حق بر رفت و آمد ایمن و آزاد دچار اختلال جدی می‌شود؛ زن یا مرد، کودک یا نوجوان، سالمند یا جوانی که در معرض ترس از جرم قرار گرفته است، فضای زیست اجتماعی را ایمن و مصون از تعرض تلقی نخواهد کرد»[1]

بنابراین ترس از جرم یک احساس است که کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را به طور گسترده تحت تأثير خود قرار می دهد. بنابراین اگر مبارزه با جرم در سطح جامعه و مبارزه با مجرمان و بر هم زنندگان امنیت و آسایش عمومی از وظایف بنیادین پلیس محسوب می‌شود، توجه به سایر پیامدهای جرم از جمله ترس از جرم به عنوان یکی از اولویت‌هاي سازمان‌های پلیسی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا اگر مردم به هیچ وجه احساس امنیت نداشته باشند، مبارزه با جرم و تأمین امنیت واقعی، کافی نخواهد بود.

1- بیان مسأله :                       

در پس هر رویداد جنایی، مسأله مهمی نهفته است که به دلیل ارتباط با مسائل روان شناختی، از دید بسیاری پنهان می‌ماند، این مسأله «ترس از جرم» است. ترس از جرم یکی از ترس‌هایی است که شهروندان به نوعی با آن درگیرند، ترس از جرم آثار فردی و اجتماعی وسیعی دارد که حتی در بسیاری از موارد از آثار خود جرم وسیع‌تر است؛ زیرا معمولاً جرم ارتکابی دامن گیر فرد یا افراد محدودی می‌شود اما آثار نامرئی ترس از آن و احساس ناامنی گریبان‌گیر بسیاری از افراد خواهد شد، به نحوی که شهروندان تلاش می‌کنند به شیوه‌های گوناگون مانند کناره‌گیری از فعالیت‌های اجتماعی و کاهش حضور در مکان‌های خاص در زمان‌های معین براین احساس غلبه کنند.

یکی از اهداف بنیادین سیاست گذاری جنایی، ارتقای امنیت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است. سیاست گذاران جنایی، از یک سو و مجریان سیاست جنایی از سوی دیگر نه تنها درگیر مبارزه با عوامل ایجاد کننده ناامنی هستند بلکه آثار بزه‌کاری و بزه‌دیدگی از جمله خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بزه‌کاری را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. به این جهت اگر توجه به جرم و آثار مستقیم آن از جمله وظایف سنتی آن هاست، با توجه به توسعة ابعاد و آثار بزهکاری و بزهدیدگی، توجه به سایر پیامد‌هاي آن از جمله ترس از جرم، جهت مدیریت امنیت اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است.[2] از این رو ترس از جرم احساس ناامنی از موضوعات بسیار مهم برای سازمان‌هاي پلیسی در طی سالیان متمادی بوده است. از میان راهبردهای متنوع اتخاذی از سوی پلیس با هدف کاهش ترس از جرم شهروندان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

رویکرد سنتی که در آن کاهش جرم باعث کاهش ترس از جرم خواهد شد.

امور پلیسی حرفه ای که بر آموزش، تعداد پرسنل پلیس، انجام امور پلیسی به نحو اثر بخش و قانون­مند تاکید مي‌كند و به لحاظ استراتژیکی برگشت موتوری، واکنش سریع و تحقیقات پیگیر جرایم گزارش شده متکی است؛

پیش گیری از جرم و به طور گسترده ایجاد تغییراتی در محیط فیزیکی، تا زمینه ارتکاب جرم را مشکل نماید؛

امور پلیسی جامعه محور که با افزایش ارتباط و اعتماد بین شهروندان و پلیس، تبادل اطلاعات بین آنها و. . . ، ترس از جرم را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق مکانیسم بهبود دیدگاه مردم نسبت به پلیس، کاهش می دهد؛

مبارزه با بی نظمی و جرایم خرد با تأثيرپذیری از نظریه پنجره‌هاي شکسته.

آنچه در راهبردهای مذکور به طور گسترده مورد غفلت واقع شده است، هدف قراردادن ترس از جرم به طور مستقیم است. امور پلیسی بر مکان‌ها، رفتارها و افراد خاص متمرکز است، در حالی که تلاش‌هاي پلیس زمانی موفق خواهد بود که معطوف به کاهش پدیدة ترس از جرم باشند، ترس از جرم ممکن است توسط صدها عامل حاصل شود، در هر مورد شناسایی و تحلیل مشکل و سپس اجرای راه حل حساب شده ای که مبتنی بر مشکلات واقعی است، ضروری مي‌باشد.

به گزارش ایسنا، سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در چهاردهمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها اعلام کردند : احساس بروز جرم از 62% به 39% کاهش یافته و احساس امنیت از 35% به 59% افزایش یافته است. به دنبال گزارش مذکور این سوال در ذهن شکل می گیرد که در شرایطی که به نظر می رسد نرخ واقعی جرم کاهش جدی نداشته است، پلیس ایران با استفاده از چه راهبردی توانسته است ترس از جرم را در میان شهروندان کاهش دهد؟ در این تحقیق درصدد آن هستیم تا ضمن بررسی راهبردهای پلیسی در راستای ترس از جرم، به سوال‌هاي مطرح شده نیز پاسخ دهیم.

2- پیشینة تحقیق:

با توجه به اینکه در حقوق داخلی موضوع تحقیق حاضر سابقة مطالعاتی اندکی دارد، به طور دقیق نمی توان کتاب، مقاله یا پایان نامه ای را یافت که به بررسی راهبردهای پلیسی در کاهش ترس از جرم پرداخته باشد. هر چند می توان از آثاری مانند :

بی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم ( سید حسین سراج زاده و اشرف گیلانی – 1388)؛

بررسی تأثير عملکرد پلیس براحساس امنیت شهروندان تهرانی (عزیزالله تا جران و حسن کلاکی – 1389)؛

پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی ( رضا همتی – 1387)؛

جایگاه پلیس جامعه محور در تغییر الگوهای رفتار اجتماعی با هدف افزایش امنیت و احساس امنیت در محله ( رضا عبدالرحمانی – 1387)؛

تأثير نگهبان محله در کاهش ترس از جرم مردم تهران بزرگ در محلات دارای نگهبان محله ( مجید رضایی راد و سید محمود تقی زاده – 1386)؛

نقش پلیس در امنیت شهری و زمامداری بهینه (لئونارد چالوم و لوسی موریس – ترجمه غلامرضا محمد نسل – 1387)؛

بررسی بزه دیده شناختی ترس از جرم(حمیدرضا نیکوکار-جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، 1390)؛

و. . . .

نام برد که شاید به بررسی قسمت‌هايی از موضوع پرداخته باشند. اما تاکنون پژوهشی که به طور خاص و متمرکز به بررسی راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم پرداخته باشد، وجود ندارد. در این تحقیق سعی بر آن است که خلأ موجود تا حدی پر شود.

3- پرسش‌هاي تحقیق :                                                                                     

سوال اصلی :

مؤلفه‌هاي اساسی راهبرد‌هاي پلیسی برای کاهش ترس از جرم چیست؟

سوالات فرعی :

با وجود عدم تغییر محسوس در کاهش نرخ واقعی جرایم، پلیس ایران با استفاده از چه راهبردهایی توانسته است ترس از جرم را میان شهروندان کاهش دهد ؟

راهبردهای اتخاذی از سوی پلیس ایران در راستای کاهش ترس از جرم، بزهکار محور است یا بزهدیده محور ؟

اعمال راهبردهای پلیسی برای کاهش ترس از جرم در ارتباط با تأثير آن بر حقوق و آزادی‌هاي اساسی شهروندان چگونه است ؟

4- فرضیه‌هاي تحقیق :

فرضیه اصلی :

شدت جرایم ارتکابی و احساس ناامنی اجتماعی از مؤلفه‌هاي اساسی راهبردهای پلیسی برای کاهش ترس از جرم است.

فرضیه‌هاي فرعی :

افزایش رؤیت پذیری پلیس و مبارزه با جرایم خرد و بی نظمی از جمله راهبرد‌هايی است که پلیس ایران توانسته از طریق آن، ترس از جرم را کاهش دهد.

راهبردهای اتخاذی از سوی پلیس ایران در راستای کاهش ترس از جرم، بزهکار محور است.

راهبردهایی که پلیس با هدف کاهش ترس از جرم در پیش می گیرد، می تواند شماری از حقوق و آزادی‌هاي اساسی شهروندان را نقض کند.

5- اهداف تحقیق :

در حالی که مهم ترین هدف دولت‌ها ایجاد امنیت بیشتر برای مردم است، اما ایجاد احساس امنیت تقریباً به همان اندازه مهم است زیرا ترس و احساس ناامنی آثار نامطلوبی را برای حوزه‌هاي اقتصادی و سیاسی به همراه دارد. علاوه بر این پدیده ترس از جرم کیفیت زندگی انسان را نیز دستخوش تغییر و بعضاً نابودی قرار می دهد. آثار ناگوار ترس از جرم جامعه را نیازمند تدابیری برای کاهش این پدیده، مي‌كند این پژوهش ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده برای نگارنده می تواند کمک کند تا سازمان‌هاي پلیسی دریابند:

ترس از جرم چیست و چرا باید به عنوان یک مسأله مهم در شمار اولویت‌هاي پلیس قرار گیرد؛

آگاهی از استراتژی‌هاي پلیسی مؤثر که در سایر کشورها برای کاهش ترس از جرم استفاده شده است؛

نقد و بررسی تلاش‌هاي تاریخی و معاصر پلیس ایران در راستای کاهش ترس از جرم؛

ارائه راهبردهایی که پلیس می تواند در هدف قرار دادن ترس از جرم، کاهش ترس از جرم و نهادینه کردن کاهش ترس از جرم در برنامه‌هاي سازمانهای پلیسی، از آنها استفاده کند؛

نتایج حاصل می تواند در اختیار نهادهای علمی و مراجع پلیسی قرار گیرد تا در راستای عملی و کاربردی نیز گام مؤثری برداشته شود.

6- روش تحقیق :                                                                                          

در تحقیق حاضر برای دستیابی به اهداف فوق و بررسی فرضیه‌هاي مطروحه از روش توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه‌ای مانند کتاب‌ها و مقالات فارسی و انگلیسی، سایت‌هاي اطلاع رسانی و داخلی و خارجی استفاده شده است.

7- مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق :

پلیس: سازمان دولتی که وظیفه اش برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیش گیری از ارتکاب جرایم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان، مال و ناموس مردم بر طبق قانون است.

راهبرد : برنامه‌هاي کلان با اقدامات اجرایی مشخص.

ترس از جرم : نگرانی دربارة بزه دیدگی احتمالی.

پلیسی گری : مجموعه فعالیت‌هاي پلیس رسمی و غیر رسمی برای استقرار شکل خاصی از نظم اجتماعی، این نظم اجتماعی می تواند حاصل اجماع گسترده اجتماع و یا توافق نهفته بین گروه‌هاي مختلف ساکن در جامعه باشد.

8- مشکلات و محدودیت‌هاي تحقیق :

در خصوص این موضوع جز برخی از مقالات و نوشته‌هاي محدود، اثر پژوهشی قابل توجهی به زبان فارسی وجود ندارد. بنابراین عدم دسترسی به منابع کافی از جمله مشکلات و محدودیت‌هاي اساسی تحقیق حاضر مي‌باشد.

9- سازماندهی تحقیق :

تحقیق حاضر ابتدا با مقدمه‌ای کلی – که در ذیل آن به مواردی همچون سوال‌ها و فرضیه‌هاي تحقیق، اهداف و پیشینه و روش تحقیق. . . پرداخته شده است – آغاز مي‌شود و از حیث شکلی در دو بخش تهیه شده است.

در بخش نخست تحت عنوان «راهکارهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم» در طی دو فصل، به بررسی اقدامات پلیس جهت برقراری امنیت و کاهش ترس از جرم در میان شهروندان، بدون در نظر گرفتن معیارهایی همچون سن، جنسیت، . . . خواهیم پرداخت. فصل اول در طول دو مبحث ابتدا راهکارهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم بیان شده و سپس در فصل دوم در طی سه مبحث به راهکارهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم، پرداخته شده است.

مباحث فوق زمینه را برای ورود به بخش دوم آماده مي‌كند. در بخش دوم تحت عنوان «راهکارهای پلیس برای کاهش ترس از جرم در میان اشخاص معین» در طی دو فصل، دو گروه آسیب پذیر جامعه – زنان و سالمندان – مورد توجه قرار می گیرند. در فصل نخست در طول دو مبحث، بزه دیدگی و ترس از جرم در میان زنان و در نهایت تدابیر پلیس برای کاهش ترس از جرم زنان بررسی مي‌شود؛

در فصل دوم، پدیدة بزه دیدگی در میان سالمندان، ترس از جرم در میان آنها و در نهایت اقدامات پلیس برای کاهش ترس از جرم و احساس ناامنی در میان این گروه سنی، مورد بحث قرار گرفته است.

[1] غلامی، حسین، ترس از جرم و سیاست جنایی، دیباچه در : ترس از جرم، نشر میزان، پاییز 1391، ص9.

[2] همان، ص8.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122