پايان نامه راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان مقطع دبيرستان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان مقطع دبيرستان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 198 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان مقطع دبيرستان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول : كليات تحقيق 2
مقدمه 3
1-1- بيان مساله 4
1-2 – اهميت وضرورت 9
1-3- اهداف تحقيق 13
1-4- سوالهايي تحقيق 13
1-5- تعاريف نظري 14
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق و چارچوب نظري 16
مقدمه 17
بخش اول : اهداف آموزشي 18
بخش دوم : محتواي آموزشي 26
بخش سوم : الگوي تدريس 68
بخش چهارم : ارزشيابي 81
بخش پنجم :پيشينه هاي تحقيق 116
بخش ششم :چارچوب نظري 131
فصل سوم :روش تحقيق 136
مقدمه 137
3-1- روش تحقيق 137
3-2- جامعه آماري وحجم نمونه 137
3-3- شيوه نمونه گيري 138

3-4- روش جمع آوري داده ها 138
3-5- ابزارهاي جمع آوري 138
3-6- تعيين روايي وپايايي ابزاراندازه گيري 138
3-7- شيوه تجزيه وتحليل داده ها 138
3-8- مراحل انجام تحقيق 139
فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده ها 140
مقدمه 141
بخش اول : توصيف آماري ويژگيهاي جمعيت شناسي نمونه پژوهشي 141
بخش دوم : تحليل استنباطي داده هاي مرتبط بامتغيرهاي تحقيق 156
فصل پنجم : خلاصه ،نتيجه گيري وپيشنهاد ها 172
خلاصه پژوهش 173
يافته هاي پژوهش 174
بحث و نتيجه گيري 176
محدو يت هاي پژوهش 180
پيشنهادها 180
منابع 181
منابع فارسي 181
منابع انگليسي 187
ضمائم 189
پرسشنامه 189
پيوست ها
چكيده انگليسي

منابع

منابع فارسي:

احمدي ،غلامعلي (1383)جايگاه ونقش ارزشيابي وپيشرفت تحصيلي درآموزش ويادگيري فرايند مدار. تهران :انتشارات اميركبير

احمدي ،پروين .(1382)چالش ودشواري هاي طراحي برنامه درسي تلفيقي، كتاب سال انجمن برنامه ريزي درسي

احمدي ،پروين.(1380)طراحي الگوي برنامه درسي تلفيقي ومقايسه آن بابرنامه درسي موجود دوره ابتدايي درنظام آموزشي ايران، رساله دكتري،دانشگاه تربيت مدرس

احمدي ،پروين.(1380)(ان فيندلي،2000) ايجاد ارتباط يك مطالعه موردي يادگيري كلاس پنجم ازدو سازمان مختلف برنامه درسي تلفيقي (ترجمه رساله دكتري دانشگاه ميشيگان)

اسديان ،سيروس .(1384) يادگيري مشاركتي ورويكردهاي آن ماهنامه  تربيت  سال بيستم شماره 8

آقازاده، محرم .(1385) راهنمايي روش ها ي نوين تدريس برپايه پژوهش هاي مغزمحوري ساختگرايي ويادگيري ازطريقهاي همياري فراشناخت.تهران :انتشارات آييش چاپ سوم

آرمند،محمد.(1372)روش هاي تدريس وآراء صاحب نظران .مجله رشد معلم سال دوازدهم شماره 3

آقابابايي ،پريناز.(1387)تجارب كارشناسي مسولان آموزش ابتدايي ازارزشيابي توصيفي ،پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد خوراسگان

احمدي،آمنه.(1380)آموزش وپرورش دردوره انتقال چاپ دوم، تهران، انتشارات مدرسه

بني اسد ،حسن .(1384)آشنايي باطرح وچگونگي ارزشيابي توصيفي. تهران، نشرآزمون نوين

بهرنگي،محمدرضا.(1386)مديريت­نظارت­وراهنماي­آموزشي(راهنماي­عملي­برنامه­ريزي­آموزشي).انتشارات كمال تربيت

پاشاشريفي، حسن شريفي ، نسترن. (1389)روش تحقيق درعلوم رفتاري،انتشارات سخن

پاشاشريفي ،حسن .(1380)روش هاي تحقيق درعلوم رفتاري .نشرسخن

پارسا،عبدالله .(1382)برنامه درسي يك پارچه وميان رشته اي رويكرد تلفيقي به برنامه درسي ،كتاب انجمن برنامه ريزي درسي ايران

حسني ،محمد ،كاظمي ،عيسي .(1382)طرح ارزشيابي توصيفي اهداف اصول وراهكارها .انتشارات آثارمعاصر.

حسن زاده، محمد.(1384)امكان سنجي آموزش ازراه دورازطريق اينترنت دركتابداري واطلاع رساني ايران پايان نامه كارشناسي ارشد تهران، دانشگاه تربيت مدرس

جعفري كوخالو ،رقيه. حميدي ،منصورعلي(1388) مقايسه سودمنديهاي روش­هاي آموزشي نوين  هم آموزي­وسنتي(سخنراني)ازنظردستاوردهاي شناختي ،عاطفي،رفتاري دانش آموزان دبيرستاني ،روانشانسي وعلوم تربيتي

جمشيدي،اعظم.(1382)بررسي تاثيرارزشيابي توصيفي بررشدمهارت­هاي يادگيري اجتماعي­دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهرتهران .پايان نامه كارشناسي ارشد

حسن زاده ،كبري.(1389)تاثيرارزشيابي توصيفي دربهبود كيفيت فرايند ياددهي _يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرتهران ازديدگاه معلمان سال تحصيلي 89-88 پايان نامه

حسيني،افضل السادات.(1385)الگوي رشدوخلاقيت­وكارايي آن درايجادمهارت تدريس خلاق در معلمان ابتدايي،فصلنامه نوآوري هاي آموزشي شماره 15،سال پنجم ،بهار.1385

حسيني،افضل السادات(1383)خلاقيت وشيو هاي پرورش آن ،آستان قدس رضوي ،چاپ سوم

حسيني،افضل السادات(1381)تاثيربرنامه آموزش خلاقيت بردانش،نگرش ومهارت معلمان سازمان پژوهش وبرنامه ريزي درسي وزارت آموزش وپرورش.

حسيني ،افضل السادات .(1378)ماهيت خلاقيت وشيوه هاي پرورش آن.انتشارات، شركت به نشر

حصارباني ،زهرا.(1385)ارزشيابي توصيفي بستري براي پرورش خلاقيت. ماهنامه پيوند شماره ،32

خلخالي،مرتضي(1381)آسيب­شناسي­نظام­برنامه­ريزي­درسي ايران­وراهبردهايي براي­اصلاح آن. نشرسوگند

رضايي،اكبروسيف،علي اكبر.(1385)تاثيرارزشيابي توصيفي برويژگيهاي شناختي وعاطفي ورواني و حركتي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهرتهران،فصلنامه نوآوريهاي آموزشي شماره  18،سال پنجم زمستان 1385:ص38-11.

رستگار،طاهره.(1386)ارزشيابي درخدمت آموزش ،موسسه فرهنگي .منادي تربيت.

حسني ،محمد.(1383)نقدوبررسي الگوهاي تحصيلي .انتشارات تزكيه .

حسني ،محمد.(1384)راهنماي اجراي ارزشيابي توصيفي .تهران دفترآموزش وپرورش

حمزه بيگي ،طيبه .(1383)نگرش به برنامه درسي مبتني برفناوري اطلاعات ونظام مديريت يادگيري.

حامدي ،هاجر.(1388)ارزشيابي اجراي برنامه ارزشيباي كيفي وتوصيفي دردبستانهاي سمنان ومهديشر درسال تحصيلي 88-87 پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده دانشگاه الزهراء

خورشيدي ،عباس .(1382)ارزشيابي آموزشي. نشرسيطرون

سيف،علي اكبر.(1386)روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري آموزش)،انتشارات اگاه

سيف ،علي اكبر(1379).روانشانسي پرورشي چاپ سوم تهران ،انتشارات آگاه

سليماني،توران(1387).نقش تلفيق دربرنامه هاي درسي پايه اول ابتدايي وارائه يك الگوي راهنمايي جهت تدوين برنامه هاي درسي مبتني بررويكرد تلفيقي.رساله دكتري _87-86)

شكوهي ،غلامحسين .(1369) مربيان بزرگ .تهران: انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول

شكوهي،مرتضي،قره­داغي،بهمن.(1389) مديريت بازخورد راهنماي­ ارائه بازخورد درارزشيابي كيفي و توصيفي ،تهران :چاپ كوروش

شعباني ،حسن .(1386)مهارت هاي آموزش. تهران :انتشارات مدرسه ، چاپ اول

شعباني،حسن.( 1382) مهارت هاي آموزشي .تهران : انتشارات سمت ،چاپ اول

شعباني ،حسن.(1382) روش تدريس پيشرفته آموزش ومهارت هاوراهبردتفكر،انتشارات سمت.

شعباني سيچاني،زهرا.(1374)تاثيرروش هاي تدريس درافزايش تواناي هاي شناختي وعاطفي ،رفتاري دانش آموزان ،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي

شعباني سيچاني،زهرا(1374)سودمنديهاي­روشهاي تدريس آموزشي كاوشگري وسخنراني وبحث گروهي درزمينه افزايش توانائيهاي شناختي وعاطفي ورفتاري

شعباني،زهرا.(1385)بررسي برنامه­هاي درسي تلفيقي علوم ومفاهيم اخلاقي دركشورهاي آمريكا و كانادا واستراليابه منظورارائه نمونه تلفيقي براي دوره ابتدايي ايران ،مجله روانشناسي وعلوم تربيتي

شمشيري ،بابك (1382)برنامه درسي تلفيقي پيش نياز محقق توسعه­اي پايداروهمه جانبه درايران، كتاب سال انجمن برنامه ريزي درسي ايران

شريعتمداري ،علي .(1379) جامعه تعليم وتربيت .تهران: انتشارات اميركبير.

شهبازي رحمت الله .(1383)سيرتحول آيين امتحانات ازسال 1302-1381، دفترارزشيابي تحصيلي وتربيتي .تهران

صحرانورد،مريم.(1381)بررسي استفاده از روش­هاي ­تدريس دروس علوم تجربي ­در پرورش روحيه پرسشگري. وپژوهش پايان نامه كارشناس ارشد

صادقي مال­اميري،منصور.(1386)خلاقيت ورويكردسيستمي(فرد،گروه،سازمان)،دانشگاه امام حسين، موسسه چاپ وانتشارات.

عبادي،رحيم.(1383) يادگيري الكترونيكي وآموزش وپرورش موسسه فرهنگي پژوهشي وآفتاب مهر

فروغي ابري،احمدعلي كاوه پورابرقويي،زهراالسادات،(1383)بررسي تاثيرارزشيابي تكويني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم راهنمايي ودردرس علوم تجربي درناحيه دوشهراصفهان . فصلنامه دانش  وپژوهش درعلوم تجربي ،شماره اول ،بهار1383،ص،57-66

فتحي واجارگاه،كوروش .(1381) اصول برنامه ريزي درسي. تهران: آنتشارات ايران زمين، چاپ سوم

فتحي واجارگاه ،كوروش.(1382)روشها وفنون تدريس ،انتشارات دانشگاه تبريز.

فتحي آذر،اسكندر.(1382)روش ها وفنون تدريس .انتشارات دانشگاه تبريز چاپ اول

فرهاديان ،رضا.(1382)نقش ارزشيابي درايجاد انگيزه وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدرسه .انتشارات فرهنگي تربيتي

فراهاني ،مهدي.(1383)مقدمه اي برارزشيابي كيفي آموخته هاي فراگيران ،تهران: انتشارات منادي تربيت

فيضي ،عبدالله .(1388)بررسي راهكارهاي نهادينه سازي ارزشيابي توصيفي دردوره متوسطه ازديدگاه دبيران شهرستان سنندج پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده دانشگاه پيام نورمركزتهران

فرج اللهي ،مهران وحقيقي،فهيمه السادات .(1386)نقش ارزشيابي توصيفي مستمردرتعمق يادگيري  دانش آموزان پايه دوم ابتدايي شهرتهران.فصلنامه تعليم وتربيت ،شماره 92،زمستان 1386.

قره داغي ،بهمن .(1389)بهبود يادگيري باآزمونهاي مداد كاغذي ،تهران ،كوروش چاپ نهم

قاسم­زاده،حسن(1375)برنامه­ريزي آموزشي جهت تفكرويادگيري خلاق،پژوهش مهندسي،شماره هاي 3،4

كديور،پروين.(1372) تاثيرروش اكتشافي برونردريادگيري،مجله علمي پژوهشي­دانشگاه تعليم وتربيت شماره 2

كاظمي حقيقي ،ناصرالدين،.(1376)روانشناسي كودكان تيزهوش وروش هاي آموزش ويژه ،سايه نما

كرد،بهمن.(1384)بازخورد وارزشيابي تكويني وتاثيرآن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دردرس علوم فصلنامه روانشانسي علوم تربيتي ،شماره 2.زمستان 1384.ص139-150

كيامنش،عليرضا.(1370) .ارزشيابي كيفي .مجله علوم انساني ،شماره 6،5. گزارش كميسيون بين اللملي آموزش وپرورش براي قرن بيست ويكم به يونسكو،1375 ترجمه فاطمه فقيهي

كيامنش،عليرضا.(1383)روش­هاي  ارزشيابي آموزشي رشد. علوم تربيتي انتشارات: پيام نور

كهنوايي،مرتضي(1380)بررسي مقايسه علل افت تحصيلي دانش­آموزان مقطع ابتدايي ازديدگاه مديران زن ومرد. نواحي 2و3  شهرستان قم آموزش وپرورش استان تهران

كديور،پروين .(1370) تاثيرروش اكتشافي دريادگيري. مجله علمي وپژوهشي دانشگاه تعليم وتربيت، شماره 2

مشايخ ،فريده.(1386)فرايندبرنامه­ريزي آموزشي وديدگاههاي نودربرنامه ريزي آموزشي .انتشارات سمت

ملكي،حسن .(1374)سازماندهي محتواي برنامه درسي. تهران: نشرقو،چاپ اول

ملكي ،حسن. (1379)برنامه ريزي درسي راهنماي عملي .تهران :انتشارات مدرسه، چاپ اول.

ملكي،حسن .(1379) سازمان دهي محتوا انتشارات دانش

ملكي،حسن.(1380) صلاحيت­هاي حرفه معلمي .تهران : انتشارات مدرسه ،چاپ سوم

ملكي،حسن.(1384) صلاحيت­هاي حرفه معلمي. تهران: انتشاران مدرسه

معافي محمود،ملكي حسن.(1375) چگونگي تلفيق برنامه هاي رايج تاريخ وجغرافياوتعليمات اجتماعي ارائه اصول وروشهاي مناسب دراين خصوص. پژوهشكده تعليم وتربيت

مهرمحمدي محمود.(1378)تلفيق برنامه درسي ،تاريخچه ،ضرورت معيارها واشكال مجله پژوهش در مسائل تعليم وتربيت شماره ۀ20ص14-13

مهرمحمدي محمود.(1377)تلفيق برنامه درسي،تاريخچه ضرورت، معيارها واشكال مجله پژوهش درمسائل تعليم وتربيت .

مهرمحمدي ،محمود .(1386) بازانديشي فرايند يادگيري وتربيت معلم .آنتشارات مدرسه

مهرمحمدي ،محمود.(1383)سازواري رويكرد تلفيقي بانظريه ساخت  وسازگرايي ،تهران :سرلك

مهرمحمدي،محمود.(1383)برنامه­درسي(نظرگاه هاورويكردهاوچشم اندازها)انتشارات آستان قدس رضوي

مهرداد؛حسين .(1382)هنرتدريس الگوها،روشها وفنون وراهبردهاي تدريس .تهران: انتشارات تهران

موسي­پور،نعمت­الله.(1382)روشهاي­تدريس فعال درفرايندياددهي _يادگيري گزارش وپژوهش پژوهشكده تعليم وتربيت

 

منابع انگليسي :

BahiraeeT1386

Chappuis.stiggins r.t ,AterJ chappuis (2004)Assessment for learning portland Assessment  tranining instiuiue

Gassmann,o.(2001).multicultural Teams:Icreasing Creativity and Innovation by D IVERSITY.Creativity and innovation Management,vol,10,9.2,88-95

Goldstein ,M.(2003).Weathering the budgetary strom .presidency

of the gifted23(1)3-54

Guilford,J.p.(1975)varieties of creative giftedness ,Their measuremen t and development .Gifted child QuarTerly,19,107-121.American psychologis

Jacobs,M.B&Dominowski,R.L(1981).Learning to solve insight problems. Bullein of The psyconomic SocieTY,17.171-174

چكيده

پژوهش حاضر با عنوان راهكارهاي غني­سازي برنامه­ريزي درسي در مدارس عادي از ديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهر تهران درسال تحصيلي 91-90 انجام شد. روش انجام پژوهش، به لحا‌ظ گردآوري داده توصيفي _  پيمايشي به لحاظ هدف پژوهش كاربردي بود. جامعه آماري پژوهش شامل معلمان مقطع دبيرستان ‌شهر تهران درسال تحصيلي 91- 90  به وسيله نمونه­گيري  خوشه­اي تصادفي چند مرحله اي انجام شد و تعداد 340  نفر مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع­آوري شده از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون T تك مولفه اي) استفاده شد. به  منظور جمع­آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 گويه  بسته پاسخ  تهيه گرديده و براي برآورد، روايي پرسشنامه از روايي متخصصان و صاحبنظران، استفاده  شده و بعد از اجراي آزمايشي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه 94% برآورد شد. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد مولفه­هاي مورد مطالعه در اين تحقيق (اهداف، محتوا، روش تدريس، ارزشيابي) و در ميانگين بدست آمده  بين مولفه­هاي  مورد مطالعه  رابطه معنادار وجود دارد. از  بين مولفه­هاي مورد  مطالعه مولفه هاي ، حوزه عاطفي از اهداف آموزشي و محتواي تلفيقي و روش تدريس حل مسئله، و استفاده ارزشيابي استاندارد، پيش بيني كننده هاي معني­داري در غني­سازي  برنامه­ ريزي  درسي به  شمار مي روند.

كليد واژه ها : غني سازي، برنامه درسي، اهداف آموزشي، روش تدريس، محتواي تلفيقي، ارزشيابي

فصل اول

مقدمه:

وقوع انقلاب اطلاعاتي از سويي و پيشرفت روز افزون فناوريها از سوي ديگر، نظام آموزشي سنتي را از بسياري جهات به شدت تحت تاثير قرارداده است تحولاتي را به آن متحمل مي­كند. عدم كارآيي نظام پيشين حافظه مدار، در شرايطي كه حجم علم در5-5/5 سال دو برابر ميشود، تغيير رويكرد سنتي به رويكرد حل مسئله، را الزامي كرده است. دنيايي كه امروزه دانش آموزان با آن مواجه هستند در حال تغيير است، عصر فن آوري اطلاعات و ايده جهاني شدن، تربيت، شاخصهاي كسب موفقيت­هاي زندگي را، دگرگون كرده است (منطقي،1384)

توانايي سازگاري بحران ها و نيازهاي عصر جديد، مستلزم آموزش و يادگيري و مهارتهايي چون تفكر انتقادي، يادگيري اجتماعي، تحليل و تفسير اطلاعات و استفاده بهينه از آن در تصميم­گيري به دانش­آموزان است. همگام با تحولات روزافزون علم و تكنولوژي، نظام آموزشي نيز تغييرات را به طور سريع پذيرفته، شايد بيشتر از ساير سازمانها و نظامها عرضه تغيير و تحول گرديده­اند و خود زمينه ساز و سرعت دهنده­اي از تغيير و تحولات به پشتوانه گسترش و توسعه علم و رونق بخشيدن به انديشه و تفكربوده اند. تغيير اهداف برنامه هاي درسي، مواد و محتواي آموزشي و روشها و مسائل آموزشي و به طور كلي تغيير در فرايند ياددهي_ يادگيري و همگاني شدن با نوآوريها امري مسلم انكارناپذير است، با شكوفاسازي اين استعدادهاي بالقوه افراد كاوشگر، آفريننده، مشكل­گشا؛ نوآور، مولد و عامل تغيير را تربيت كند كه شايستگي­هاي فردي و اجتماعي لازم را كسب كنند. بدين ترتيب جامعه­اي ايده­ال ايجاد خواهد شد. و از اين رو از آموزش و پرورش انتظار مي­رود كه در قبال اين سرمايه­هاي عظيم انساني، فضاي آموزشي لازم، فناوريهاي جديد اطلاعاتي و نوآوري در روشهاي آموزشي از اين فرصت استثنايي استفاده كند و از اين رو وظيفه نظامهاي آموزشي نيز در جوامع  امروز سنگين­تر و تعهدات آنها در قبال جامعه و خانواده ها بيشتر گرديده است(شريعتمداري، 1379)

1-1 – بيان مساله

غني سازي[1] يعني تعمق در محتويات آموزشي، جهت سازماندهي اطلاعات و زمينه سازي براي پژوهش فردي است، تا دانش­آموزان­ موضوعات را عميقتر بررسي ­كنند. به عبارتي يعني تعمق­ و گسترش بيشتر در موضوعات درسي و ارائه دروسي­، كه معمولا در برنامه آموزشي متداول ­براي ­سن دانش­آموزان گنجانده نمي­شود، مانند تاريخ باستان، زبانهاي خارجي و..” .قابل توجه است كه اين دروس براستي با برنامه آموزشي حال و آينده متفاوت است حتي در درون يك نظام عادي نيز قابل اجرا است.( منطقي، 1382 به نقل ازهوگ ،1992)

دليل وجودي هر نظام آموزشي؛ تحقق هدفهاي آن نظام است. اگر هدفهاي مورد نظر بدرستي تحليل و الويتهاي آن به روشني تعيين و تصريح نشده باشد، امكان حركت و فعاليت صحيح؛ و در نهايت تحقق هدفهاي آموزشي در درون آن نظام غيرممكن خواهد بود، زيرا براساس هدفهاي آموزشي است كه برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي و فعاليتهاي درون نظام آموزشي شكل مي­گيرد شواهد زيادي دال بر اين مطلب وجود داردكه اگر معلمان هدفهاي آموزشي تعريف شده روشني داشته باشد :1_فرايند ياددهي _يادگيري بهتر اتفاق خواهد افتاد. 2- نتايج يادگيري موثرتر و مطلوبتر خواهد بود.3 – ارزشيابي با كيفيت بهتري انجام خواهد گرفت.4- دانش­آموزان خود ارزشيابي­ خوبي­ خواهند شد. بنابراين معلمان نياز دارند، اهداف آموزشي ­را آنچنان تعيين ­و تعريف­ كنند كه ابهامي براي انجام فعاليتهاي ياددهي _ يادگيري وجود نداشته باشد، استفاده از اهداف را به طريقي بياموزند كه كيفيت آموزشي و ارزشيابي آنها ارتقاء يابد. (كوپر،1994 )به نقل از  شعباني، 1386).

ساختار سه مولفه اي غني سازي كه رنزولي معرفي كرد مركب از3  مولفه  است :

1- فعاليتهاي پژوهشي عمومي كه همه­ي دانش آموزان را تشويق كند تا علايق خود را رشد دهند و بدين منظور از منابع مراكز و مراجع مرتبط بهره گيري مي­شود اين فعاليت بر روي كانون علايق هر فرد تاكيد دارد. از طريق اين مولفه دانش آموز  حيطه­ي مورد علاقه خود را تشخيص مي­دهد و به پيگيري و بررسي عميق آن مي‌پردازد.

2- مجموعه­اي از فعاليتهاي مهارتي­گروهي شكل مي­گيرد كه شامل تمرين هاي تقويت كننده براي فرايندهاي تفكر است انواع فرايندهاي تفكر مركب از تفكر خلاق، مشاهده طبقه بندي، تحليل، تركيب ارزشيابي مقايسه و فرضيه سازي است معلمان تمرين فرايند را با استفاده از حيطه­ي محتوايي كه دانش آموزان در مرحله­ي نخست غني سازي تشخيص داده اند فراهم  مي­آورند .

3- اين مولفه مركب از افراد يا گروهي كوچكي است كه بر روي مسائل واقعي تحقق مي­كند در اين جا دانش آموزان به منزله­ي كاوشگراني برروي مسائل واقعي هستند كه از روشهاي شايسته­اي پژوهش استفاده مي­كند و يافته هاي خود را با شواهد واقعي مرتبط مي­سازد. (منطقي ، 1384).

در سال  1977ميلادي رنزولي ساختار سه مولفه اي غني سازي را پيشنهاد كرد كه دو هدف اساس­را مد نظر داشت :

آماده سازي دانش آموزان با موقعيت هايي كه بتوانند علايق خود را  پي­گيري  كنند.

كمك به دانش آموزان كه به تشخيص مسائل قابل حل واقعي خود  بپردازند به ويژه مسائلي كه با علايق آنها مرتبط باشد و سرانجام منجر به ارائه فرآورده هاي مشخص شود .

گروه­ها محلي براي ارضاي نيازهاي مختلف فردي ­و سازماني مي­باشند. از جمله مهمترين مهارتهاي گروهي كه بر خلاقيت ­تاثير ميگذارد، شامل ­اندازه، تنوع  گروه، انسجام­ و سيستم ارتباطات ­گروهي­ ميباشد. مثلا اندازه ­گروه­ مي­تواند بر رفتار گروه تاثير گذار باشد. در برنامه ريزي در سي سال گذشته، علاقمندي به تحقيق درباره الگوهاي يادگيري مبتني بر همكاري دوباره زنده شده است. امروزه روشهاي متبحرانه تحقيقاتي به آزمون ­فرضها و تخمين دقيق­تر، اثرات اين  الگوها بر رفتار آموزشي، فردي ­و اجتماعي  امكان بهتري داده است. براي ما اين سوال واجد اهميت است كه آيا گروه­هاي مبتني بر همكاري، در حقيقت ­آن توانايي ­را كه منجر به يادگيري بهتر شود به وجود مي­آورند. شواهد به طور گسترده­اي مويد اين  مطلب است، دانش­آموزاني كه در كلاسهاي با چنان سازماني در گروه هاي دو نفره ­و يا گروههاي ­با اعضاي بيشتر كار مي­كنند؛ به يكديگر آموزش ­ميدهند و از پاداش­هاي ­مشترك ­برخوردار ميشوند، نسبت به دانش­آموزاني كه با روش بررسي فردي و معمول در طرح بازخواني آموزش مي­بينند از چيرگي بيشتري بر مطالب درس برخوردارند و همچنين مسئوليت مشترك ­و تعامل ­و احساسات مثبت­تري نسبت به ­تكاليف و افراد ديگر ايجاد مي­كند؛ روابط بهتر، بين­گروهي به وجود ميآورد و منجر به تصوير بهتري از خويشتن براي دانش آموزان با پيشينه­ پيشرفت ­تحصيلي ­ضعيف مي­شود. به ­عبارت ­ديگر؛ نتايج ­به طور كلي فرضيه­هايي را تاييد مي­كند كه ­در استفاده ­از روشهاي ­يادگيري ­مبتني بر همكاري وجود دارد. (بهرنگي، 1386­به­نقل ­از صادق مال اميري،1386 )

سيكز نتمي هالي(1989) مي­گويد : ما نمي­توانيم به افراد و كارهاي خلاق آنها، جدا از اجتماعي كه در آن عمل مي­كنند، بپردازيم. زيرا خلاقيت هرگز نتيجه عمل فرد به تنهايي نيست. آمابيل و همكارش(1988) در مصاحبه هايي كه با  120دانشمند در 20رشته مختلف داشته اند به اين نتيجه رسيدند كه نقش عوامل محيطي، در رشد خلاقيت برتر از عوامل شخصي است. مي­گويد اين يافته­ها اهميت محيط اجتماعي­ را نشان مي­دهد. روشن است كه محيطي­ كه موجب توليد خلاق شود، به آساني ايجاد نمي­گردد، و وقتي  متحقق گردد بايد مرتب تجديد شكل يافته و كنترل شود. عشق به خلاقيت به تنهايي كافي نيست و افراد خلاق بايد تلاش­هاي زيادي كنند تا محيط شخصي آنها در جهت ­تحكيم اين عشق باشد و از مهمترين عوامل اجتماعي، خانواده و مدرسه است. (حسيني،1381)

نظام­هاي­ آموزشي، با توجه به ­برنامه­ها، اهداف، محتوا و امكانات ­آموزشي خود؛ نقش موثري در فعال­ سازي يا تضعيف توانايي خلاقيت در افراد دارند. جكو پسودمينسكي(1981) و مارتينسن(1995) ابراز داشتند، دانش آموزان ‌وقتي ­به مسائل شناختي مي­پردازند كه نيازمند به كارگيري ­روشهاي غير معمول حل مسئله هستند؛ در اين صورت، ناگزير به بازسازي­ مسئله دست مي­زنند. افزايش شناخت از خلاقيت، باعث، برانگيختن افراد در ايده­يابي ­و توليدات خلاق مي­شود. رانكو و چاند(1995) ابراز داشتند: فكري­ خلاق است كه به انديشه­ها، راه حل و بينش ابتكاري منجر شود. و اين امر مستلزم وجود مولفه ها و فرايندهاي تعاملي است. كه در نمودار زير مشاهده مي شود.

 

رانكو و چاند(1995) كوشيدند، از طريق ­اين الگو، ساختار پيچيده تفكر خلاق ­و خلاقيت ­را نمايش دهند. آنها بر اهميت دانش، آْگاهي ­و انگيزه ­ در ايجاد تفكر خلاق­ تاكيد كردند. دانش ­نظري، شامل اطلاعات  ساده اي است­ كه ­تفكر خلاق با آن ­درگير است، اما دانش ­عملي ­تفكري؛ راهبردي ­است­ كه­ رانكو و چاند از آن ­به ­عنوان­ توانايي ­فراشناختي [2]­ياد ­مي­كنند. بررسي ­رانكو و چاند حاكي ­از آن است ­كه­ انگيزه در تفكر خلاق؛ به ­خصوص ­انگيزه­ دروني­ دريافت ­مسئله اهميت دارد. انگيزه دانش­آموز وقتي بيشتر مي­شود كه در انتخاب نقش ­خود اختيار داشته باشند، زيرا اين ­امر باعث مي­شود كه كاري براي ­او معني دار شود. رانكو و چاند به­ مربيان ­پيشنهاد ميدهند كه زمان زيادي ­را به ­مهارتهاي­ تبيين ­مسئله اختصاص­ دهند ؛ زيرا اهميت  آن كمتر از حل مسئله نيست­ و در آن از انگيزه­هاي بيروني بر اساس ­پرورش انگيزه­هاي دروني ­استفاده  مي شود. آنها تاكيد داشتند كه­ انگيزه­ به­ فرايند شناختي­ و فراشناختي ­مانند تشخيص ­بستگي ­دارد.(حسيني ،1385).

از طرفي، تحقيقات انجام شده بر افزايش سطح بهره وري آموزش از طريق غني سازي محيط هاي آموزشي، با استفاده از فناوري­هاي جديد تاكيد دارد. علاوه بر آن متخصصان فناوري­آموزشي استفاده از رسانه­هاي نوين آموزشي را در فرايند سيستماتيك ياددهي_يادگيري مورد تاكيد قرار ميدهند. همانطور كه مي­دانيم امروزه اطلاعات نقش كليدي در توسعه و پيشرفت جوامع را ايفا مي­كند. در شرايط كنوني دستيابي به دانش نوين و مديريت آن امكان توسعه و پيشرفت براي اكثر جوامع فراهم نموده است، بنابراين زندگي در دنياي كنوني نيازمند آموزش و پرورش مبتني بر دانايي و تحقق و نوآوري است و استفاده از فناوري جديد ارتباطي ما را در اين امر ياري مي­كند و سبب :1) ارتقاي كيفيت فرايند ياددهي _ يادگيري 2) ايجاد فرصت هاي برابر3) توجه به تفاوت­هاي فردي 4) كمال بخشيدن به خود و محيط پيرامون مي­گردد.(حمزه بيگي؛1383ص36)

پيشرفت فناوري اطلاعات به شكل گسترده­اي بر آموزش تاثير داشته­ و به  طور روز افزون در اين زمينه مورد استفاده قرار ميگيرد و ديگر كسي نسبت به نتايج مثبت بكارگيري فناوري اطلاعات در امرآموزش ترديدي ندارد. از طرف ديگر روز به­ روز بر قابليت هاي فناوري اطلاعات در توليد و ارائه و انتقال­ داده­هاي آموزشي افزوده مي­شود و شكل­ جديدي ­از آموزش ­با رويكردي ­فراگير- محور به ­عرصه ظهور در آمده است ­و همه­ شواهد نشان­ دهنده ضرورت ­و كارآيي فناوري ­اطلاعات در زمينه آموزش ­و تدريس است. بنابراين ­لازم است كه تا با نگاه تازه­اي نسبت  به اين ­عامل ­در عرصه آموزش نگريسته شود تا بتوان به نحوا حسن در پر بار ساختن آموزش استفاده  شود.(حسن زاده ،1384)

به گزارش كو و هارلين؛ (2001)؛ در عصر حاضر در سطح جهان حركتي از سوي روشهاي آموزشي سنتي به سمت روشهاي غير سنتي پديد آمده است و توجه به واقعياتي همچون انقلاب اطلاعاتي در جهان معاصر از سويي و ضرورت كارآمدتر كردن آموزش از سويي ديگر، سبب شده است كه نظام آموزشي غرب چه در سطح همگاني و چه در سطح عالي، به سمت غني سازي آموزشي گرايش يابد و به صراحت، توجه  كردن و سرمايه گذاري در اين زمينه را خواستار شود. وارد،(2000) رئيس انجمن آموزش امريكا از قرار گرفتن غني­سازي آموزشي در محور هر موسسه آموزش­عالي ­حمايت­ و تاكيد كرده است كه برنامه­ريزيهاي  راهبردي و انعطاف­پذير، موسسات آموزش ­عالي را به سوي تحولات قرن جديد هدايت خواهد كرد. با توجه به اين كه غني سازي آموزشي كه در غرب صورت­ گرفته و در نظام­ آموزشي آنها استفاده داشته است و ما درعصري به سر مي­بريم كه زندگي انسان و محيط پيرامون  او در ابعاد گوناگون، با سرعتي فزاينده در تغيير است. برخورد جوامع بشري با مسائل ناهمگون و بي­شمار آنها را نيازمند به يافتن راه­ حلهاي مطلوب كرده است در چنين­عصر و زماني، داشتن­ تواناييهاي بالفعلي ­چون  انتخاب ، استدلال، تصميم­گيري ­و حل مسئله از ضروريات است. ايجاد چنين تواناييهايي؛ تنها از طريق شناسايي و پرورش ذهن ­هاي خلاق ميسر خواهد شد. در كشور ما نظام آموزشي با سيستم و روشهاي سنتي موجود نمي­توانند پاسخ درخور به مسائل حاضر بدهد و از طرفي دوراني كه تغييرات فناورانه و اجتماعي در دنيا به شدت از برنامه هاي آموزشي كنوني ما پيشي گرفته است، بايد تحول­ و دگرگوني در نظام آموزشي، كشور خود را بپذيريم. اگر نتوانيم در اين نظام و روشهاي ­آن تغييراتي پديد آوريم، مشمول كهنگي ­خواهيم شد و اين كهنه شدن ما را از توليد، پديد آوردن و خلق كردن بازخواهد داشت.

با توجه به مطالعات زيادي كه توسط محققين داخلي در مورد وضعيت فعلي نظام آموزشي انجام شده و از جمله خلخالي ،1381، منطقي،1384 و از طرفي برنامه­هاي درسي حال حاضر نمي­تواند پاسخگوي نيازهاي فعلي ما براي پرورش دانش­آموزان با ذهن­هاي خلاق و…باشد و از طرفي ما نياز به دانش­آموزاني كه داراي تفكر خلاق و تفكر انتقادي كه توانايي انجام كارها و فعاليتهاي گروهي و توانايي استفاده از امكانات و فناوريهاي جديد و توليد خلاقانه و حل مسئله داشته باشند را در جامعه داريم چگونه نظام آموزشي فعلي، ما ميتواند سبب ايجاد انگيزه و علاقه كند و در آن دانش­آموزاني با تفكر خلاق و نقاد و مسئوليت پذير پرورش دهد و مهم­ترين عناصر لازم براي راه كارهاي غني­سازي  برنامه­ريزي ­درسي  شامل چه چيزي مي تواند مي باشد؟ كه ما  بتوانيم به خواسته هاي فوق دست بيابيم .

1-2-  اهميت و ضرورت تحقيق

 عصر حاضر، عصر تحولات ­و تغييرات پيوسته­ و برق آسا در حوزه هاي گوناگون حيات بشري است و اين تحولات پيامدهايي در آموزش و پرورش دارد، در اين راستا پژوهشها و مطالعات و طرحهايي انجام  مي شوند كه همگي در تكاپوي جستن روشها و راهكارهاي براي اصلاح محيط­ يادگيري و بهبود عملكرد نظام آموزشي هستند، به عبارت ديگر تلاشها صرف آن مي­شود، كه روش­ها و راهكارها به لحاظ فني و علمي درست  طراحي و تدوين شوند، تا هر چه بيشتر با نيازها و مسائل نظام ­آموزشي ­تناسب داشته باشد. يعني چگونگي استقرار طرحهاي نوآورانه در بدنه نظام آموزشي و راه يابي آنها به مدرسه و كلاس درس. بررسي سير تحول نظام جديد آموزش و پرورش ايران نشان مي­دهد كه انطباق اجتماعي نوآوريها در بازسازي و اصلاح اين نظام آنچنان  مدنظر نبوده است و بيشتر آنها به صورت دستوري و بخشنامه اي به بدنه نظام آموزشي تحميل شده اند و در بررسي سير تاريخي گسترش و تعميق نوآوريهاي آموزشي در كشور حكايت از مقاومت در برابر اين گونه تغييرات دارد، به اين معنا كه مخاطبان  تغييرات آموزشي از مسئولان آموزش و پرورش ­گرفته تا مديران، معلمان و حتي ­اولياي ­دانش­آموزان ­و خود دانش­آموزان ­ به­ دلائل ­نا آشنايي، آمادگي ­نداشتن، ضرورت  پيش ­گرفتن  برخوردهاي ­خلاق­ و مانند آن در برخورد غني­سازي آموزشي ­در نفي و انكار آنها ميكوشند. برنامه موانع و مشكلات فرا روي نوآوران آموزشي در ايران بيانگر آن است، كه اين افراد علاوه برداشتن مشكلاتي مشابه مشكلات همكارانشان در ديگر نقاط جهان، و به  دليل شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي ايران با مشكلات ديگري نيز روبرو هستند. در بررسي موانع و مشكلات فرا روي غني­سازان آموزشي ­در ايران كه توسط مرتضي ­منطقي و همكاران ايشان انجام شده به موانع و مشكلات برون سازماني و درون سازماني در آموزش و پرورش اشاره داشتند.

آنها مشكلات برون سازماني آموزش و پرورش ايران را شامل اين موارد مي­دانستند: نبود بسترهاي لازم براي بروز خلاقيت در جامعه، فقدان فرهنگ خلاقيت در محيط اجتماعي، بي توجهي جامعه به غني سازي آموزشي، همكاري نداشتن سازمانها و نهادها در امر گسترش غني سازي آموزشي پيشنهادي معلمان، بي ثمر ماندن امكاناتي مانند مساجد در جهت گسترش ­و تعميق غني­سازي آموزشي به كارگرفته شوند وجود كنكور به عنوان سدي در برابر نو­انديشي و نوآوري معلمان، دانش­آموزان و اولياي آنان، فضاي فرهنگي برخي از شهرهايي كه همكاري معلمان متاهل زن و مرد را نيز تحمل نمي­كنند، و از مشكلات درون سازماني: سازمان آموزش و پرورش، ادارات و مناطق آموزشي و كتابهاي درسي، نبود امكانات آزمايشگاهي در مدارس و مديران مدارس، همكاران آموزشي ، اولياي دانش آموزان و بعضا خود  دانش­آموزان.(منطقي ،1384)

در بررسي پژوهشي لازم براي شناخت موانع موجود بر سر راه غني سازي آموزشي، كمك به افراد نوآور و انجام برخي حمايتهاي مالي براي ممانعت از شكست ابتكارات آموزشي، تهيه مواد آموزشي ارزان قيمت، غني­سازي برنامه كاركنان آموزشي و تربيت اخلاق آنان، فراهم ساختن امكانات مناسب براي مسئولان امور آموزشي، ايجاد امكاني براي تبادل اطلاعات بين افراد دست اندركار در نظام آموزشي، ايجاد  شرايط لازم براي اجراي انعطاف­پذير برنامه­هاي آموزشي اعطاي استقلال بيشتر به معلمان براي پيشبرد برنامه­هاي درسي خود، زمينه سازيهاي فرهنگي لازم براي خانواده­هاي دانش­آموزان وجامعه، و در نظر گرفتن شرايط فرهنگي خاص موجود در ايران در بن بست قرار داده است به اين معنا كه بسترهاي اجتماعي گسترش غني سازي در سطح كلان جامعه و بسترهاي گسترش آن در آموزش و پرورش به درستي فراهم نيامده است. (منطقي ،1384)

كودكان و نوجوانان هر جامعه، ذخاير انساني آن جامعه به شمار مي­روند، بنابراين يكي از وظايف اوليه مسئولان نظام، توجه به شكوفاسازي اين استعدادهاست. با شكوفا سازي اين استعدادهاي بالقوه، افراد شايستگيهاي فردي و اجتماعي لازم را كسب مي­كنند و بدين ترتيب جامعه­اي  ايده­آل ايجاد خواهد شد .از اين رو از آموزش و پرورش انتظار مي­رود كه در قبال اين سرمايه هاي عظيم انساني با احساس مسئوليت بيشتر ظرافت و دقت كافي برخورد كند و با تدارك ديدن محتوا و فضاي آموزشي لازم از اين فرصت استثنايي بهره مند شود تجربيات جهاني بيانگر آن است كه غني سازي آموزشي در زمينه محتواي آموزشي(مانند طرح­ موضوعهايي نو، همچون تفكر فراملي­ درباره حفظ محيط زيست، بهره­گيري از تئاتر، روزنامه نگاري وهنرها براي آموزش درس ها، آشنا كردن دانش­آموزان با اجتماعي كه درآن زندگي مي­كنند، آموزش دربطن جامعه، آشنا كردن دانش­آموزان با فرصتهاي­شغلي ومشاغل گوناگون) بهره­گيري­ از فناوريهاي اطلاعاتي(مانند طراحيهاي رايانه­اي، آموزشهايي براساس شبيه­سازي، آموزشهاي مجازي، خلق آثار هنري بابهره­گيري ازرايانه ومانندآنها) غني­سازي در روشهاي آموزشي(مانند تغييردادن نقش معلمان ازيك منبع­ اطلاعاتي به يك­ راهنماي پژوهش طراحي روش­ و برنامه­آموزشي بويژه براي دانش آموزاني مانند كودكان بزهكار، داراي ناتواناييهاي يادگيري و مانند آنها كه در معرض شكست تحصيلي و اخراج ازمدرسه اند)و تغيير و تحول در مراكز آموزشي(مانند،ايجاد مدارس مجازي،كاهش تمركزقدرت وتصميم گيري درسطح مديريت و مراكزآموزشي­و گسترش ­آزادي عمل­در محيطهاي آموزشي) تحقق  يافته­اند از اين رو آگاهي از تحولات مذكور و تلاش به منظور بررسي امكان گسترش، تعميق و بومي كردن روشهاي مزبور در سراسر ايران، امري است ضروري ­كه اهميت آن بركسي پوشيده نيست.(منطقي ،1384).

از بيش از سه دهه قبل ­رايانه و تكنولوژي­هاي مربوطه به عنوان ابزارهاي كمك آموزشي براي آموزشياران­ و مدرسان مطرح­ گرديد. امروزه با كاربردهاي گوناگون­ و قابليت هاي  بالايي ­كه فناوري اطلاعات از خود نشان  داده است، به صورت ­گسترده اي­ در امر آموزش مورد استفاده قرار مي­گيرد و ديگر تصور آموزش بدون فناوري اطلاعات (مهم­ترازهمه­رايانه) خيلي ­مشكل­ به­ نظر مي­رسد.(كاساكووسكي؛1998) از رايانه­ها در جمع­آوري­ اطلاعات، نگهداري  و ارائه آنها، اخذ بازخورد و اصلاح ساختار و تدوين شيوه هاي آموزش موثر استفاده مي شود. (حسن زاده؛1384)

يونسكو نيز محورهاي عمده كاربرد فاوا در آموزش را در موارد زير ذكر مي كند :

استفاده از ابزارها و الگوها مانند پروژه هاي فردي و گروهي كه به وسيله دانش­آموزان در ساختن مدل ها و شبيه سازها و ساختن صفحه وب  انجام مي شود.

استفاده از مدل­ها و شبيه سازها مانند يادگيري با سرعت شخصي،تقويت متون درسي و ديگر منابع و آزمايشگاه هاي مجازي  است .

پست الكترونيكي مانند رابطه معلم _ دانش آموز، دانش آموز _ دانش آموز جهت توسعه دسترسي به منابع علمي  و آموزش است.

منابع فرارسانه اي مانند، دروسي كه منابعي براي يادگيري خود هدايت شده و خود تنظيم شده هستند كه با مطالعه شخصي كه به وسيله معلم هدايت شده است و همچنين اسناد ساختاردهي شده كه شامل چند رسانه اي ها و پيوندهاي فرامتني است .

سيستم­ آموزشي ­هوشمند : مانند يادگيري ­خود تنظيم­ شده ­كه ­بوسيله­ خود شاگرد روند يادگيري ­تنظيم مي­شود (يونسكو،2005)

تغييرات موسسات آموزشي به تحولهايي اشاره دارد كه در نظام آموزشي رخ داده است اين تغييرات سبب افزايش مشاركت فراگيران و در نتيجه افزايش كارآيي مراكز آموزشي مي­شود(منطقي،1384).

اولويتهاي به دست آمده در پاسخ معلمان زن و مرد در پرسشهاي واقع نگر و آينده نگر كه مرتضي منطقي در ميان مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي كشور انجام  داده است.­

ترويج يادگيري مشاركتي يا گروهي در كلاس درس، نشاط بخش كردن محيط آموزشي، تحكيم رابطه دست اندركاران مدرسه­ با خانواده دانش­آموزان، جذب كمكهاي مردمي ­و خيرخواهانه براي مدارس، تلاش براي افزايش انگيزه­هاي درسي دانش­آموزان، تدارك تمهيدات خاص براي كمك به دانش­آموزان مسئله دار مدرسه، جلب همكاري دانش­آموزان در پيشبرد اهداف مدرسه، دادن استقلال نسبي به­ معلمان در آموزش دروس، تدوين مطالب درس بر اساس نيازها و مسائل اجتماعي، ايجاد امكان تبادل تجربيات ميان معلمان، تربيت دانش آموزان خلاق، تلاش­ براي افزايش انگيزه­هاي درسي دانش­آموزان، گسترش دانش و اطلاعات معلمان، ترغيب معلمان به تحقيق و پژوهش، تربيت و جذب معلمان خلاق و نوآور، تدوين  مطالب درسي بر اساس نيازها و مسائل اجتماعي، پيشه­ كردن آموزش ­فعال ­در مدارس، بهره­گيري از فناوريهاي جديد در فرايند آموزش، معرفي الگوهاي برتر علمي، فرهنگي، اجتماعي، به دانش­آموزان، تدوين ­محتواي كتابهاي  درسي بر اساس نيازهاي  بومي ­دانش­آموزان(منطقي ،1384). به نوعي­ ضرورت بكارگيري استفاده از غني سازي علمي­ در  مدارس كشور را ضروري مي­رسد و نياز به سرمايه گذاري جدي آموزش و پرورش در زمينه منابع انساني ­و مالي دارد.

[1]enrichment

[2] Met cognition

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسي و مقايسه رضايتمندي دانش آموزان، اولياء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظري دخترانه هيات امنايي و مدارس عادي
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • پايان نامه بررسي راهکارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني دانشجويان دختر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122