پايان نامه راه‌کارهاي کارآمدسازي آموزه‌هاي قرآن براي تعليم و تربيت قرآني کودکان (تحقق تربيت قرآني)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه راه‌کارهاي کارآمدسازي آموزه‌هاي قرآن براي تعليم و تربيت قرآني کودکان (تحقق تربيت قرآني) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 328 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه راه‌کارهاي کارآمدسازي آموزه‌هاي قرآن براي تعليم و تربيت قرآني کودکان (تحقق تربيت قرآني)  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
کلیّات 3
فصل اول:شناخت واژگانی، اهمیت و ویژگی‌های دوران کودکی 10
1-1-بخش نخست: مفهوم شناسی اصطلاحات11
1-1-1- واژه‌شناسی تربیت 11
1-1-1-1- مفهوم لغوی 11
1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی 14
1-1-1-2-1- تربیت در نگاه اندیشمندان غیر مسلمان 14
1-1-1-2-2- تربیت در نگاه اندیشمندان مسلمان 14
1-1-1-2-3- تربیت در اصطلاح قرآن 15
1-1-1-3- واژگان معادل تربیت در قرآن 18
1-1-1-3-1- اصلاح 18
1-1-1-3-2- تزکیه 18
1-1-1-3-3- رشد 19
1-1-1-3-4- هدایت 20
1-1-2- واژه‌شناسی کودک 21
1-1-2-1- مفهوم لغوی 21
1-1-2-2- مفهوم اصطلاحی 21
1-1-2-3- واژگان مترادف کودک 21
1-1-2-3-1- مفهوم لغوی و اصطلاحی طفل 21
1-1-2-3-2- مفهوم لغوی و اصطلاحی صبیّ 22
1-1-2-3-3- مفهوم لغوی و اصطلاحی ولد 23
1-1-2-3-4- مفهوم لغوی و اصطلاحی صغیر 24
1-1-2-3-5- مفهوم لغوی و اصطلاحی غلام 25
1-1-3- اصول 25
1-1-4- روش 26
1-2-بخش دوم: اهمیت و ویژگی‌های دوران کودکی26
1-2-1- اهمیت دوران کودکی 26
1-2-2- اهمیت شناخت کودک و آشنایی با مراحل رشد و پذیرش دین در کودکان و نوجوانان29
1-2-2-1- مراحل رشد تفکّر دینی در کودکان و نوجوانان از منظر روان‌شناسی 30
1-2-2-1-1- دوره تفکّر پیش مذهبی(هفت تا هشت سالگی) 30
1-2-2-1-2- دوره تفکّر مذهبی ناقص اول(هفت تا نه سالگی) 31
1-2-2-1-3- دوره تفکّر مذهبی ناقص دوم(9 تا 11 سالگی) 31
1-2-2-1-4- دوره اول تفکر مذهبی شخصیتی(11 تا 13 سالگی) 32
1-2-2-1-5- دوره دوم تفکّر مذهبی شخصیتی(13 سالگی به بعد) 33
1-2-2-2- تطوّر و مراحل رشد کودک از منظر قرآن کریم و روایات 33
1-2-2-2-1- ویژگی‌های دوران کودکی 34
1-2-2-2-2- فرآیند کلی پذیرش دینی 36
1-2-2-2-2-1- مرحله مشاهده (در 7 سال اول زندگی، دوران قبل از دبستان) 36
1-2-2-2-2-2- مرحله تقلید (در 7 سال دوم زندگی، یعنی دوران دبستان) 36
1-2-2-2-2-3-مرحله بینش(در 7 سال سوم زندگی، دوران نوجوانی و جوانی) 37
1-2-3- ویژگی‌های روش‌های تربیتی کودکان 37
1-2-3-1- اهمیت انتخاب روش مناسب تربیتی 37
1-2-3-2- استفاده از روش‌های غیر مستقیم 38
1-2-4- سنّ شروع تربیت دینی ـ قرآنی 39
فصل دوم: مجموعه اصول، روش‌های تربیتی و نحوه کارآمدی هر یک، در تربیت قرآنی 40
2-1- اصل تمکّن و رعایت تفاوتهای فردی 42
2-1-1- آموزش تدریجی 43
2-1-2- توجه به فطرت در تربیت قرآنی 44
2-1-3- رعایت هم‌زبانی و هم‌سطحی با کودکان 47
2-1-4- تکلیف به قدر توانایی 49
2-1-5- رعایت مساوات و پرهیز از تبعیض 49
2-1-6- استفاده از روش‌های مشاهده‌ای 51
2-1-6-1- مشاهده آفرینش(آفریدگان) 52
2-1-6-1-1- روش ایفای نقش (نمایش، نمایش‌نامه) 53
2-1-6-1-1-1- روش ایفای نقش در قرآن و سیره معصومان : 55
2-1-6-1-1-2- چگونگی اجرای نمایش‌هایی با مضامین دینی و قرآنی 59
2-1-6-1-2- نحوه کارآمدی مشاهده آفرینش در تعلیم آموزه‌های قرآنی(به خصوص توحید و معاد) 60
2-1-6-2- مشاهده عمل 61
2-1-6-2-1- روش الگویی 61
2-1-6-2-1-1- ضرورت اتخاذ شیوه اسوه نمایی (روش الگویی) 62
2-1-6-2-1-1-1- ابعاد نگرش قرآن به ضرورت روش الگویی 62
2-1-6-2-1-1-1-1- معرفی اسوه‌ها 64
2-1-6-2-1-1-1-2- ویژگیهای الگوهای قرآنی 67
2-1-6-2-1-1-1-2- اسوه‌پذیری و حرکت به سوی اسوه‌ها (توصیه به مؤمنان به تلاش برای اسوه شدن) 68
2-1-6-2-2- نحوه کارآمدی مشاهده عمل(روش الگویی) در تعلیم آموزه‌های قرآنی 69
2-1-6-2-3- آسیب روش الگویی: تعارض بین الگوها 70
2-1-6-2-2- روش عملگرایی (هماهنگی قول و عمل) 71
2-1-6-2-2-1- نحوه کارآمدی روش عمل‌گرایی در آموزش تعالیم قرآنی 73
2-2- اصل سهولت 74
2-2-1- روش مدارا و گذشت 75
2-2-2- نحوه کارآیی روش مدارا و گذشت در آموزش قرآن 77
2-3- اصل تکریم 77
2-3-1- روش‌های تکریم و احترام کودک 79
2-3-2- نحوه کارآیی روش‌های تکریم کودکان 83
2-3-2-1- توجه دادن متربّی به آخرت و امور آن 83
2-3-2-1-1- راه‌کارهای ایجاد زمینه آشنایی کودکان با جهان آخرت 85
2-3-2-1-1-1- خیراندیشی و صالح‌نگری 85
2-3-2-1-1-2- فرهنگ سپاس و تقدیر 87
2-4- اصل مداومت و محافظت بر عمل 87
2-4-1- روش تمرین و تکرار 90
2-4-1-1- اثرات روش تمرین و تکرار 90
2-4-1-1-1- تلقین و القاء مطلب 90
2-4-1-1-2- تأکید بر اهمیت مطلب 91
2-4-1-1-3- یادآوری؛ زمینه‌‌سازی برای طرح مباحث جدید 91
2-4-1-2- معایب تکرار و رفع آن 92
2-4-2- نحوه کارآیی روش تمرین و تکرار در آموزش تعالیم قرآنی 95
2-4-2-1- استفاده از فرصت‌های آموزشی و ارتباط دادن درس قرآن با زندگی (زیستن قرآنی) 95
2-4-2-2- ضرورت نوآوری و تنوّع در روشهای تربیت قرآنی 97
2-4-2-2-1- ضرورت خلّاقیّت و نوآوری در تربیت دینی از منظر مبانی دینی 98
2-4-2-2-1-1- خلّاقیّت و نوآوری از دیدگاه قرآن 98
2-4-3-2-1-2- خلّاقیّت و نوآوری از دیدگاه معصومین: 103
2-5- اصل تعقّل و تفکّر 106
2-5-1- روشهای اکتشافی 107
2-5-1-1- تحریک حس کنجکاوی 109
2-5-1-2- برانگیختن سؤال در ذهن مخاطب 109
2-5-1-3- روش طرح سؤال 110
2-5-1-4- روش مقایسه 111
2-5-2- کاربرد روش‌های اکتشافی در تعلیم آموزه‌های قرآن 112
2-5-3- پاسخ محوری بودن؛ آسیب سیستم آموزشی کشور 114
2-6- اصل انگیزش احساسات و عواطف 115
2-6-1- عوامل ایجاد انگیزه در فراگیران قرآن 115
2-6-1-1- نقش محبت و برقراری ارتباط صمیمانه 116
2-6-1-1-1- آثار محبت به کودکان 119
2-6-1-1-2- شیوه‌های ابراز محبت به کودکان 120
2-6-1-1-3- چگونگی به‌کارگیری محبت در تربیت قرآنی کودکان 122
2-6-1-2- استفاده از روش‌های هنری در تربیت قرآنی 131
2-6-1-2-1- استفاده از جلوه‌های هنری قرآن، احادیث و ادعیه اسلامی 133
2-6-1-2-1-1- وزن و آهنگ 133
2-6-1-2-1-2- تصویرسازی و خیال‌انگیزی 133
2-6-1-2-1-2-1- شاخصه‌های تصویرگری مناسب برای کتاب‌های قرآنی کودکان 135
2-6-1-2-1-3- تمثیل و تشبیه 136
2-6-1-2-1-3-1- نحوه کارآمدی تمثیل و تشبیه در آموزش قرآن 138
2-6-1-2-1-4- قصه‌گویی 138
2-6-1-2-1-4-1- طبقه بندی قصه‌های قرآن کریم برای کودکان 140
2-6-1-2-1-4-2- شیوه‌های بیان قصه‌های قرآنی برای کودکان 141
2-6-1-2-1-4-3- نقدی بر داستان‌های دینی و قرآنی برای کودکان 143
2-6-1-3- شعر و سرود 147
2-6-1-3-1- چگونگی استفاده از شعر و سرودهایی با مفاهیم قرآنی 148
2-6-1-4- طرّاحی و نقّاشی 151
2-6-1-4-1- چگونگی استفاده از طرّاحی و نقّاشی در تعلیم آیات 152
2-6-1-5- روش تشویق 153
2-6-1-5-2- نحوه تأثیر روش تشویق بر تربیت قرآنی کودکان 159
2-6-1-6- روش بازی‌های تربیتی 160
2-6-1-6-1- اهمیت و نقش بازی در تربیت کودک 160
2-6-1-6-2- وظایف والدین در مورد بازی کودکان 165
2-6-1-6-3- نکاتی درباره بازی کودکان 166
2-6-1-6-4- بازی‌های رایانه‌ای 169
2-6-1-6-5- اسباب‌بازی‌ها 170
2-6-1-6-5-1- مشکلات تولید اسباب‌بازی در ایران 171
2-6-1-6-5-2- نکاتی برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان اسباب‌بازی 172
2-6-1-6-5-3- نقش بازی‌های قرآنی در انس کودکان با قرآن 173
2-7- اصل آراستگی 175
2-7-1- روش آراستن ظاهر 175
2-7-2- روش تزیین کلام 176
2-7-3- نحوه تأثیرگذاری روش آراستگی ظاهر و کلام در آموزش قرآن 177
فصل سوم: نهادهای مسئول کارآمد سازی آموزه‌های قرآن178
3-1- خانواده 180
3-1-1- ضرورت مسئولیت تربیت دینی والدین 183
3-1-2- وظایف والدین برای تربیت دینی کودکان بر اساس آیات قرآن و روایات 184
3-1-2-1- دعا نمودن برای طلب فرزند و ذریّه‌ای پاک 184
3-1-2-2- توجه به آینده فرزندان و منشأ خیر بودن آن‌ها 184
3-1-2-3- تأثیر نام‌گذاری نیکو 185
3-1-2-4- تأثیر گفتن اذان و اقامه در گوش نوزادان 186
3-1-2-5- تحنیک یا کام برداشتن 187
3-1-2-6- تبریک و دعا به مناسبت تولّد فرزند 189
3-1-2-7- حفظ و صیانت فرزندان از آسیب‌های معنوی 189
3-1-2-8- قرار دادن خانه به عنوان پایگاه نشر معارف اسلامی 192
3-1-2-9- شکل‌دهی و شکوفایی امور فطری فرزندان (از جمله نماز) 193
3-1-2-10- رشد و شکوفایی بر پایه خلقیات فرزندان 195
3-1-2-11- تعلیم قرآن و چگونگی آموزش آن به فرزندان 196
3-1-2-11-1- آموزش قرآن به کودکان در سیره معصومان : 197
3-1-2-11-1-1- هزینه کردن برای آموزش قرآن 197
3-1-2-11-1-2- پاداش آموزش قرآن به فرزند 198
3-1-2-11-1-3- آموزش قرآن به عنوان اولین ماده درسی 198
3-1-2-11-1-4- عادت دادن کودکان به قرائت قرآن 199
3-1-2-11-1-5- علت تأکید معصومان:بر آموزش قرآن در دوره کودکی 200
3-1-2-11-1-6- علت انتخاب قرآن، به عنوان اولین ماده درسی آموزش 201
3-1-2-11-1-7- علت اصرار داشتن بر تلاوت قرآن توسط کودکان 202
3-1-2-12- انتقال فرهنگ‌های دینی جامعه به فرزندان 203
3-1-2-13- مشارکت دادن همه اعضای خانواده در انجام کارهای خیر 204
3-1-2-14- حسّاس بودن نسبت به زندگی معنوی فرزندان پس از مرگ 204
3-1-2-15- اولویت بندی مفاهیم تربیتی بر اساس منشور تربیتی لقمان 205
3-1-2-15-1- مسائل اعتقادی 205
3-1-2-15-1-1- موارد مورد توجه در تربیت اعتقادی 206
3-1-2-15-1-1-1- دعوت به توحید 206
3-1-2-15-1-1-2- توجه به معاد 207
3-1-2-15-2- آداب معاشرت 207
3-1-2-15-3- مسائل عبادی (مخصوصاً نماز) 210
3-1-2-15-3-1- چگونگی آموزش نماز به کودکان و نوجوانان در سیره معصومان:: 213
3-1-2-15-3-1-1- سن شروع آموزش نماز به کودکان 214
3-1-2-15-3-1-2- سهل‌گیری در آموزش نماز به کودکان 214
3-1-2-15-3-1-3- برنامه آموزش نماز در روایات و سیره معصومان: 215
3-1-2-15-3-1-4- مراحل آموزش نماز به کودکان در سیره معصومان: 221
3-1-2-15-4- امر به معروف و نهی از منکر 222
3-1-2-15-5- ادب راه رفتن 223
3-1-2-15-6- ادب سخن گفتن با مردم 224
3-1-3- پیشنهادهای كاربردی برای انس بیش‌تر فرزندان با قرآن 225
3-2- مدرسه 228
3-2-1- رویکرد حاکم بر برنامه‌های درسی ایران 229
3-2-1-1- رویکرد جدید برنامه آموزش قرآن در دوره ابتدایی 230
3-2-1-1-1- جامعیت آموزش 230
3-2-1-1-2- توجه بیشتر به جنبه‌های عاطفی و نگرشی و تأکید بر عمل 231
3-2-1-1-3- توجه به توانایی‌ها و محدودیت‌های رشد‌شناختی کودکان 232
3-2-1-1-4- تغییر اساسی در نظام ارزش‌یابی 232
3-2-1-1-5- اتّکا بر راهنما در برنامه درسی 232
3-2-2- جایگاه و شأن معلم قرآن 232
3-2-2-1- ویژگیهای معلّم قرآن 235
3-2-2-1-1- ويژگي‌هاي ذاتي 235
3-2-2-1-1-1- سلامت عقيده 235
3-2-2-1-1-2- نیّت خالصانه و ایمان به ارزش کار تربیتی 235
3-2-2-1-1-3- رفتار مطابق گفتار (تديّن صادقانه) 237
3-2-2-1-1-4- حسن خلق 239
3-2-2-1-1-5- پشتکار 244
3-2-2-1-1-6- بخشش علمی 245
3-2-2-1-2- ويژگي‌هاي علمي 246
3-2-2-1-2-1- معلومات تخصصی 246
3-2-2-1-2-2- معلومات حرفه‌ای 246
3-2-2-2- آداب آموزشی 248
3-2-2-2-1- شروع با نام خدا 248
3-2-2-2-2- وضو و طهارت 248
3-2-2-2-3- دعا و استمداد از خدا 249
3-2-3- موانع پیش روی تربیت قرآنی کودک در کشور 250
3-2-3-1- فقدان برنامه‌‌‌ریزان و کارشناسان باصلاحیت 250
3-2-3-2- فقدان پژوهش‌های آکادمیک کافی 250
3-2-3-3- عدم جامع‌نگری به وجود انسان 251
3-2-3-4- عدم توجه به روح و ملکوت انسان 251
3-2-3-5- عدم توجه به اهداف چند ساحتی 252
3-2-3-6- اصطکاک با تعصّب‌ها، خرافات و غرائز حیوانی 252
3-2-3-7- ضعف انگیزه 253
3-2-3-8- سختی پیشروی و آسانی عقبگرد 254
3-2-3-9- انتزاعی بودن مفاهیم 254
3-2-3-10- جهل مرکب یا پیش‌فرض‌های غلط 254
3-2-3-11- عدم تعامل مربّی پرورشی با مربّیان دینی و قرآن 255
3-2-3-12- طريقت داشتن قرآن‌آموزي به جاي موضوعيت داشتن آن 256
3-2-3-13- داشتن نگاهی جنبی به درس قرآن 257
3-2-4- راهکارهای عملی جهت استفاده گروه برنامه‌ریزی قرآن 257
3-2-4-1- تغییر در محتوای برنامه آزمایشی قرآن 257
3-2-4-2- ارتقای صلاحيت‌های علمی و حرفه‌اي معلّمان قرآن 259
3-2-4-3- تداوم انس روزانه با قرآن 259
3-2-4-4- خاتمه دادن به تفكيك خواندن و فهميدن قرآن از يك ديگر 259
3-2-4-5- تشکیل کرسی‌های روش‌شناسی آموزش قرآن 259
3-2-4-6- ايجاد انسجام و وحدت رويه همه دروس با درس قرآن 259
3-2-4-7- تدوین برنامه درسی اخلاق مدار 260
3-2-5- راه‌كارهایی براي ايجاد علاقه و تقويت مهارت دانش‌آموزان به خواندن روزانه قرآن كريم 260
3-3- رسانه‌های جمعی 263
3-3-1- تأثیرات فیلم و تئاتر 265
3-3-2- راه‌کارهای اجرایی برای اثرگذاری بیش‌تر رسانه‌ها در تحقق تربیت قرآنی کودکان 266
3-3-2-1- شناسايي شاخص‌هاي تربيت قرآني کودکان و لزوم هماهنگی همه نهادها بر اساس شاخص‌ها 266
3-3-2-2- بهره‌گيری از تبلغات مناسب 266
3-3-2-3- افزایش برنامه‌های آموزشی مرتبط با دین‌داری کودکان برای والدین 267
3-4- مساجد 267
3-4-1- راه‌های جذب کودکان به مساجد 269
3-5- دارالقرآن‌ها و مهد قرآن‌ها 270
3-5-1- بایسته‌های آموزش قرآن به خردسالان 271
3-5-1-1- برخورداری از آگاهی و باورهای عمیق دینی 271
3-5-1-2- لزوم تربیت کارشناس آموزش قرآن 271
3-5-1-3- اهتمام به آموزش مفاهیم قرآنی به جای تربیت قاری و حافظ قرآن 272
3-5-1-4- عدم استفاده از روش زبان‌آموزی در آموزش قرآن 272
3-5-1-5- آموزش تصویری قرآن به کودکان 272
3-5-1-6- کاستن از حجم مفاهیم قرآنی 273
3-5-1-7- تدوین آیین‌نامه در حوزه آموزش قرآن 273
3-6- سایر نهادهای مسئول تربيت قرآني كودكان 273
3-6-1- كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 274
3-6-2- سازمان انجمن مركزی اولياء و مربَيان 276
3-6-3- سازمان اوقاف و امور خيريه 277
3-6-4- سازمان دارالقرآن الكريم 277
نتایج کلی پژوهش278
پیشنهادها280
فهرست منابع282
چکیده عربی309
چکیده انگلیسی310

فهرست منابع

 الف) فهرست کتب:

قرآن کریم.

آل سعدى، عبدالرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن، بيروت، مكتبة النهضة العربية، چاپ دوم، 1408 ق.

آلوسي، محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالكتب العلمية، چاپ اول، 1415 ق.

آنسلمو، ساندرا، رشد در دوره اولیه کودکی و بررسی آمدهای بازی های ویدئویی و یارانه‌ای، ترجمه علی آفشینی، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1379ش.

ابراهیم زاده، عیسی، فلسفه تربیت، تهران، پیام نور، چاپ پانزدهم، 1385ش.

ابراهیم، انیس و دیگران، فرهنگ المعجم الوسیط (2ج)، ترجمه محمد بندر ریگی، تهران، اسلامی، چاپ دوم، 1386ش.

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، تحقیق محمد فضل ابراهیم، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ق.

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله‏، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، محقق / مصحح: ابراهيم، محمد ابوالفضل،‏ قم‏، مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏، چاپ اول‏،1404 ق‏.

ابن ابی الدنیا، عبدالله بن محمد، العیال (2ج)، عربستان سعودی، دار ابن‌القیم للتوزیع و النشر، چاپ اول، 1410ق.

ابن ابی الدنیا، کتاب العیال، دمشق، دار ابن‌القیم، چاپ اول، بی‌تا.

ابن ابی جمهور، محمد بن زين الدين‏، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية (4ج)، قم، دار سيد الشهداء للنشر، چاپ اول، 1405 ق.

ابن بابويه، محمد بن على‏، التوحيد( للصدوق)، محقق / مصحح: حسينى، هاشم، قم‏، جامعه مدرسين‏، چاپ اول‏، 1398 ق‏.

ـــــــــــــــــــــــــ‏، الخصال (2ج)‏، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، قم، جامعه مدرسين،‏ چاپ اول‏، 1362 ش‏.

ـــــــــــــــــــــــــ، معاني الأخبار، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، قم‏، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ اول‏، 1403 ق.

ـــــــــــــــــــــــــ‏، من لا يحضره الفقيه ‏(4ج)، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، قم‏، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ دوم‏، 1413 ق.

ابن بنی، مالک، پدیده قرآنی، ترجمه علی حجتی تهرانی، چاپ اول، نشر مشعر، 1371ش.

ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام‏ (2ج)، محقق / مصحح: فيضى، آصف‏، قم‏، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، چاپ دوم‏، 1385 ق‏.

ابن سینا، شفا؛ طبیعیات، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، نجفی، 1406ق.

ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول‏، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، قم‏، جامعه مدرسين‏، چاپ دوم، 1363 ق‏.،

ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على‏، مناقب آل أبي طالب عليهم السلام( لابن شهرآشوب)(4ج)، قم، علامه‏، چاپ اول، 1379ق.

ابن طاووس، على بن موسى، فلاح السائل و نجاح المسائل‏، قم، بوستان كتاب‏، چاپ اول، 1406 ق.

ـــــــــــــــــــــــــــ،‏ كشف المحجة لثمرة المهجة، به تحقیق محمد حسون، قم‏، بوستان كتاب‏، چاپ دوم، ‏1375 ش‏.

ابن فارس، احمد بن زکریا، ترتیب مقاییس‌اللغة، تحقیق علی عسکری، قم، مرکز دراسات الحوزة و جامعة، چاپ اول، 1387ش.

ابن فهد حلى، احمد بن محمد، عدة الداعي و نجاح الساعي‏، محقق / مصحح: موحدى قمى، احمد، بی‌جا، دار الكتب الإسلامي‏، چاپ اول‏، 1407 ق.

ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات‏، محقق / مصحح: امينى، عبد الحسين‏، نجف اشرف، دار المرتضوية، چاپ اول‏، 1356 ش‏.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان‌العرب، بيروت، دار صادر، 1414ق.

ابوالفتحی، جمشید، تربیت قرآنی دانش‌آموزان، قم، نسیم حیات، چاپ دوم، 1390ش.

ابوالفتوح رازى، حسين بن على، روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن، تحقيق: دكتر محمد جعفر ياحقى- دكتر محمد مهدى ناصح، مشهد، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1408 ق.

ابوطالبی، مهدی، تربیت دینی از دیدگاه امام علی7، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، چاپ سوم، 1388ش.

احمدی، علی اصغر، فطرت از دیدگاه روان شناسی اسلامی، تهران، امیر کبیر، 1362ش.

ادیب، علی محمد حسین، راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی7، ترجمه رادمنش، تهران، مؤسسه انجام کتاب، 1362ش.

اربلی، ابوالحسن علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1405ق.

اسحاقی، سید حسین، سلوک علوی، قم، بوستان کتاب، 1381ش.

اشراقی، مهدی، دارالفنون؛ گفتاری در هویت دارالفنون و جایگاه آن در تاریخ معاصر ایران، تهران، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش، 1383ش.

اعرافی، علیرضا، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، تهران، انتشارات زیتون، 1381ش.

اکسیلین، ویرجینام، بازی درمانی، ترجمه احمد حجاران، تهران، کیهان، چاپ دوم، 1369ش.

امیریان، سیمین، تأثیر نمایش در یادگیری، مجموعه مقالات اولین کنگره نقش هنر در تربیت (هنر نمایشی)، تهران، انتشارات تربیت، 1373ش.

امینی، ابراهیم، آیین تربیت، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ دوازدهم، 1368ش.

ــــــــــــ، اسلام و تعلیم و تربیت(2)، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربّیان، ششم، 1384ش.

ــــــــــــ، اسلام و تعلیم و تربیت، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، 1387ش.

ــــــــــــ، تربیت، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، 1385ش.

انصاریان، معصومه، داستان دینی و تحولات پیشرو، مجموعه گزیده مقالات همایش بررسی داستان‌های دینی، به کوشش شهرام اقبال زاده، تهران، دفتر مطالعات ادبیات داستانی، 1380ش.

انوشه پور و همکاران، راهنمای تدریس آموزش قرآن چهارم دبستان، تهران، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، 1386ش.

ــــــــــــــــــــــ، راهنمای تدریس آموزش قرآن دوم دبستان، تهران، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، 1385ش.

ــــــــــــــــــــــ، هدیه‌های آسمانی، کتاب راهنمای معلم سوم دبستان، تهران، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش،1384ش.

اهوانی، حمدفؤاد، التربیۀ فی الاسلام او التعلیم فی رأی القابسی (الرسالۀ المفصلۀ لاحوال المتعلمین و احکام المعلمین المتعلمین)، قاهره، احیاء الکتب العربیۀ، 1955م.

باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ چهارم، 1376ش.

بانکی فرد، امیر حسین، تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی، بی‌جا، گروه پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، 1385ش.

بحرانى اصفهانى، عبد الله بن نور الله‏، عوالم العلوم و المعارف( مستدرك حضرت زهرا تا امام جواد:)(23ج)، محقق / مصحح: موحد ابطحى اصفهانى، محمد باقر، قم‏، مؤسسة الإمام المهدى عجّل الله تعالى فرجه الشريف،‏ چاپ اول‏، 1413 ق‏.

بحرانی، ابن میثم، المصباح، مطبعة خدمات چاپی 396، چاپ دوم، 1404 ق.

بحرانى، سيد هاشم، البرهان فى تفسير القرآن، تهران، بنياد بعثت، چاپ اول،1416 ق.

بخاری جعفی، محمد بن اسماعیل، الصحیح، بیروت، دارالفکر،1401ق.

برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن (2ج)، محقق / مصحح: محدث، جلال الدين‏، قم‏، دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم، 1371 ق‏.

برک، لوراای، روانشناسی رشد، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، ارسباران، چاپ اول، 1381ش.

بروجردى، حسين، منابع فقه شيعه( ترجمه جامع أحاديث الشيعة) (31ج)، تهران‏، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول‏، 1386 ق‏.

برومند، سید مهدی، شیوه‌های تعلیم در قرآن و سنّت، رشت، کتاب مبین، چاپ اول، 1380ش.

بستانی، بطرس، محیط المحیط، بی‌جا، بی‌تا.

بستانی، محمود، الاسلام و علم النفس، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1409ق.

بنت‌الشاطی، عایشه، مادر پیامبر6، ترجمه احمد بهشتی، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1379ش.

بنجت، تلین، کودک و اسباب بازی جنگلی، ترجمه فاطمه قاسم زاده، ماهنامه جامعه سالم، سال دوم، شماره هفتم، 1371ش.

بوندارکو، آ؛ ماتوسیک، ای، نقش بازی در پرورش فکری کودکان، ترجمه مهری باباجان، تهران، نشر دنیای نو، بی‌تا.

بهشتی، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، بی‌جا، دفتر نشر پیام، بی‌تا.

بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیروت، دار الجیل، 1329ق.

پارسا، محمد، روانشناسی تربیت، تهران، انتشارات سخن، 1374ش.

پاک نیا، عبدالکریم، تربیت در سیره و سخن امام حسن مجتبی7، قم، مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، 1382ش.

ــــــــــــــــــ، جلوه‌هایی از نور قرآن در قصه‌ها، مناظره‌ها و نکته‌ها، قم،‌ مؤسسه فرهنگی انتشاراتی مشهور،‌1379 ش.

پاينده، ابو القاسم‏، نهج الفصاحة( مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله)، تهران‏، دنياى دانش‏، چاپ چهارم، ‏1382 ش‏.

پور احمدی لاله، محمد رضا، روش‌های تربیت کودکان، تبریز، پریور، چاپ اول،1382ش.

تابر، روبرت تی، الفبای مدیریت کلاس درس، ترجمه محمدرضا سرکار آرانی، تهران، مدرسه، چاپ پنجم، 1384ش.

تاشمن، مایکل و چارلز، اریلی، نوآوری بستر پیروزی، راهنمایی کاربردی در رهبری مدیریت دگرگونی و نوسازی سازمان، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران، خدمات فرهنگی رسا، 1378ش.

تقی پور زهیر، علی، مبانی و اصول آموزش و پرورش، تهران، موسسه انتشارات آگاه، بی‌جا، ج 1، ص 76، ص 140؛

تک فلاح، داوود، کاربرد مهارت­های تدریس و روان‌شناسی در آموزش قرآن، تهران، سازمان دارالقرآن الکریم، چاپ اول، 1390ش.

تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم‏، محقق / مصحح: درايتى، مصطفى، قم‏، دفتر تبليغات‏، چاپ اول‏، 1366 ش‏.

ثقفي تهراني، محمد، تفسير روان جاويد، تهران، برهان، چاپ سوم، 1398 ق.

جاحظ، عمرو بن بحر، الحیوان، بیروت، دار احیاء العلوم، بی‌تا.

جادالمولی، محمد احمد، الخلق الکامل (4ج)، قاهره، مکتبة و مطبعة محمد علی صبیح و اولاده، چاپ دوم، 1385ش.

جزائرى، نعمت الله بن عبد الله‏، رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار(3ج)، بيروت‏، مؤسسة التاريخ العربي‏، چاپ اول‏، 1427 ق- 2006 م‏.

جعفری، محمدتقی، زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام، بی‌جا، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، بی‌تا.

جوهري، اسماعيل بن حمّاد، الصحاح، قاهره، دارالعلم للملايين، چاپ اول، 1376ش.

حاجی ده آبادی، محمد علی و حسینی زاده، سید علی، بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ هفتم، 1391ش.

حاجی ده آبادی، محمد علی، درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377ش.

حاجی شریف، احمد و خواجوی، محمد، راهنمای تدریس آموزش قرآن سوم ابتدایی تا سوم راهنمایی، تهران، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، 1380ش.

حجتی، سید محمد باقر، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1358ش.

حرّ عاملى، محمد بن حسن‏، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات (5ج)، بيروت‏، اعلمى‏، چاپ اول‏، 1425 ق‏.

ــــــــــــــــــــــــــ،‏ الجواهر السنية في الأحاديث القدسية( كليات حديث قدسى)، تهران، ‏انتشارات دهقان،‏ چاپ سوم‏، 1380 ش‏.

ـــــــــــــــــــــــــــ، وسائل الشيعة (30ج)، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، چاپ اول، 1409 ق.‏

حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و المعاریف ( دایرة المعارف جامع اسلامی)، بی‌جا، مؤسسه فرهنگی آرایه، چاپ سوم، 1378ش.

حسینی زاده، سیدعلی و داوودی، محمد، سیره تربیتی پیامبر9و اهل بیت:، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ پنجم، 1387ش.، ج 2.

حسینی زاده، سیدعلی، سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) (نگرشی بر آموزش با تأکید بر آموزش­های دینی)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم، 1385ش.، ج4.

ــــــــــــــــــــ، سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)، جلد اول: تربیت فرزند، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ هشتم، 1385ش.

حسینی زبیدی، سید محمد مرتضی، ‌تاج ‌العروس من جواهر القاموس (20ج)، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، ‌1428ق.

حسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن احمد، تفسير اثنا عشري، تهران، ميقات،‌ چاپ اول،1363ش.

حسيني همداني، محمد حسين، انوار درخشان، تهران، كتابفروشي لطفي، چاپ اول ،1410ق.

حسینی، سید ابوالقاسم، اصول بهداشت روانی، انتشارات آستان قدس رضوی، 1384ش.

حقي بروسوي، اسماعيل، تفسير روح البيان، بيروت، دارالفكر، بي‌تا.

دورکیم، امیل، تربیت و جامعه شناسی، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1376ش.

دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا (15ج)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377ش.

دهنوی، حسین، روش تدریس، قم، انتشارات ظفر، چاپ اول، 1379ش.

دیلمی، حسن بن ابی الحسن، اعلام الدین، قم، موسسه آل البیت(ع)، 1408 ق.

راسل، برتراند، قدرت، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، 1371ش.

راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غریب القرآن، دمشق، دارالعلم، 1404ق.

رامپوری، غیاث الدین، فرهنگ غیاث اللغات، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1375ش.

راوندى،‏ قطب‌الدين، فقه القرآن (2ج)،‏ محقق / مصحح: الحسينى، احمد / مرعشى، محمود، قم‏، مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏، چاپ دوم، ‏1405 ق.

راوندى كاشانى، فضل الله بن على‏، النوادر( للراوندي)، محقق / مصحح: صادقى اردستانى، احمد، قم‏، دار الكتاب‏، چاپ اول‏، بى تا.

رسولی محلاتی، سید هاشم، غررالحکم و دررالکلم آمدی; (2ج)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دهم، 1386ش.

رشید پور، مجید، آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر روش‌ها، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، 1384ش.

رضا، احمد، معجم متن اللغة، بیروت، دارالمکتبة الحیاة، 1378ش.

روسو، ژان ژاک، امیل یا آموزش و پرورش، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، بی‌جا، شرکت سهامی چهر، 1360 ش.

ریووآر، ژان اِل، هزار و یک پاسخ به پرسش‌های روان‌شناسی کودک، ترجمه یدالله همایونفر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1351ش.

زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامیه و ادلته، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، 1418ق.

زمخشري، محمود، الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل، بيروت، دارالكتب العربي، چاپ سوم، 1407 ق.

زند، علی حسن [و دیگران]، اصول و روش‌های آموزش، پرورش، تهران، بی‌نا، 1355 ش.

زین، محمد بسام رشدی، مدرسة الانبیاء عبرٌ و اضواء، بیروت، دارالفکر المعاصر، 1421ق.

سام خانیان، محمد ربیع، خلّاقیّت و نوآوری در سازمان آموزشی، تهران، انتشارات رسانه تخصصی، 1384ش.

سبحانی، جعفر، مربّی نمونه (تفسیر سوره لقمان)، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ ششم، 1379ش.

ــــــــــــــ، منشور جاوید، قم، توحید، چاپ سوم، 1373ش.

سبزواري نجفي، محمد بن حبيب الله، ارشاد الأذهان الي تفسير القرآن،‌ بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، 1419 ق.

سلیمان نژاد، اکبر و زارع، حسین، روش‌های تدریس قرآن کریم، تهران، ورای دانش، چاپ دوم، 1390ش.

سهروردی، یحیی بن حبش، مجموعه مصنفات شیخ اشراق (3ج)، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی(پژوهشگاه) وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش، چاپ دوم، 1372.

سيد بن قطب، محمد، في ظلال القرآن، بيروت، دارالشروق، چاپ هفدهم، 1412 ق.

ـــــــــــــــــــــ، محمد، التصویر الفنی فی القرآن، ترجمه زاهد ویسی، سنندج، آراس، چاپ اول، 1389ش.

ـــــــــــــــــــــ، روش تربیتی اسلام، ترجمه محمد مهدی جعفری، شیراز، دانشگاه شیراز، 1375ش.

سیرز، ویلیام، مادر و پرورش فرزند، ترجمه پروین فرهادی، تهران، کتاب ماد، چاپ اول، 1369ش.

سيف، سوسن و ديگران، روان‏شناسى رشد (1)، تهران، سمت، چاپ چهاردهم،1382ش.

سیف، علی اکبر، روان‌شناسی پرورشی، تهران، آگاه، چاپ پنجم، 1385ش.

سيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في تفسير المأثور، قم، كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، 1404 ق.

شادروان، عباس، مقاله اثرات تربیتی نمایش بر دانش‌آموزان، مجموعه مقالات اولین کنگره نقش هنر در تربیت (هنر نمایشی) تهران، انتشارات تربیت، 1373ش.

شامبیانی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، ویستار، چاپ سوم، 1372ش.

شپرد، تی. بی، آموزش و پرورش زنده، ترجمه احمد آرام، تهران، سروش، 1357ش.

شجاعی، محمد صادق، بازی کودک در اسلام، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1390ش.

شرتوني، سعيد، اقرب الموارد، بي‌جا، بي‌تا.

شری دان، مری، بازی و رشد کودکان، ترجمه رضا توکلی، تهران، رشد، چاپ اول، 1380ش.

شریعتمداری، علی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر، 1369ش.

شريف الرضى، محمد بن حسين‏، نهج البلاغة( للصبحي صالح)، محقق / مصحح: فيض الإسلام‏، قم‏، هجرت‏، چاپ اول، ‏1414 ق‏.

شريف لاهيجي، محمد بن علي، تفسير شريف لاهيجي، تهران، دفتر نشر داد، چاپ اول، 1373ش.

شعاری نژاد، علی اکبر، مبانی روانشناختی تربیت، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1368ش.

شعبانی، حسن، مهارت­های آموزشی و پرورشی(روش­ها و فنون تدریس)، تهران، انتشارات سمت، 1376ش.

صالحی شامی، محمد بن یوسف، سیل‌الهدی و الرشاد فی سیره خیر العباد، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1414ق.

صانعی، سید مهدی، پژوهشی در تعلیم وتربیت اسلامی، بی‌جا، مؤلف، چاپ اول، 1375ش.

صدری افشار، غلامحسین و حکمی، نسرین و نسترن، از مجموعه فرهنگ‌های تک زبانه کلمه(فرهنگ فارسی امروز)، بی‌جا، نشر کلمه، چاپ اول، بی‌تا.

ماکارنکو، آ.س، انسان مربی و نویسنده، ترجمه کیوان، تهران، شباهنگ، چاپ اول، 1361ش.

مایرز، چت، آموزش تفکر انتقادی، ترجمه خدایار ابیلی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، چاپ هفتم، 1386ش.

مترجمان، تفسيرهدايت، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، چاپ اول، 1377ش.

مجلسى، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‏(26ج)، محقق / مصحح: رسولى محلاتى، هاشم، تهران‏، دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم‏، 1404 ق‏.

ــــــــــــــــــ‏، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار (16ج)، محقق / مصحح: رجائى، مهدى‏، قم‏، كتابخانه آيه الله مرعشي نجفي‏، چاپ اول‏، 1406 ق‏.

ــــــــ، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.

مجموعه مقالات سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش دوره ابتدایی، انتشارات تربیت، چاپ اول، 1371ش.

محق، محمد، آشنایی با روش تربیتی اسلام، تهران، احسان، چاپ اول، 1382ش.

محمد زاده، راضیه، پرورش فرزندی دیندار، تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ اول، 1388ش.

محمد قاسمی، حمید، روش‌های تربیتی در داستان‌های قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1389ش.

ب) منابع لاتین

Goldman, Ronald, Religious Thinking from Childhood to Adolescence, Rutledge & Regan Poul, London, 1965 chapter 5-15..

The New psychology and the parent, Miller, H.C; London: Jarrolds, 1992

Willem F.Zuurdeeg, An Analytical philosophy of Religion, Religion (Nashville Abingdon press, 1958

چکیده

این پژوهش، با عنوان «راه‌کارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای تعلیم و تربیت قرآنی کودکان» در سه فصل به شرح ذیل، نکات را تدوین و ارایه نموده است.

فصل اول این پژوهش، به شناخت واژگان مرتبط با موضوع، مانند تربیت، کودک، اصل و روش و نیز بیان اهمیت و ویژگی‌های دوران کودکی اختصاص یافته است.

در فصل دوم، به مجموعه اصول و روش‌های تربیتی متناسب با آن‌ها اشاره شده است که عبارتند از: اصل تمکّن و رعایت تفاوت­های فردی و روش‌های آن مانند آموزش تدریجی و توجه به فطرت در تربیت قرآنی و… ؛ اصل سهولت و روش مدارا و گذشت؛ اصل تکریم و روش‌های آن مانند انتخاب نام زیبا، سلام کردن به کودکان و…؛ اصل مداومت و محافظت بر عمل و روش تمرین و تکرار؛ اصل تعقّل و تفکّر و مجموعه روش­های اکتشافی مانند تحریک حس کنجکاوی و…؛ اصل انگیزش احساسات و عواطف و روش‌های محبت، استفاده از روش­های هنری در تربیت قرآنی (مانند تصویرگری، تمثیل و تشبیه، قصه‌گویی، شعر و سرود، طرّاحی و نقّاشی)، تشویق، روش بازی‌های تربیتی؛ اصل آراستگی و روش آراستن ظاهر و روش تزیین کلام.

هم‌چنین به نحوه کارآمدی هر اصل در امر تعلیم آموزه‌های قرانی به کودکان، اشاره شده است.

پس از تبیین مجموعه اصول و روش‌ها، در فصل سوم، ضمن معرفی نهادهای مسئول کارآمدسازی آموزه‌های قرآنی مشتمل بر خانواده، مدرسه، رسانه ملی، مساجد، دارالقرآن‌ها و مهدهای قرآنی و… از مسئولیت‌های هر یک در این حیطه، هم‌چون جامعیت آموزش، استفاده از روش­های هنری، توانمند کردن مربّیان قرآن و… سخن به میان رفته است.

واژگان کلیدی: تربیت قرآنی، تربیت دینی، کودکان، روش، اصول، نحوه کارآمدی، آموزه‌های قرآنی.

مقدمه

بی شک درک سخن و پیام خدا از قرآن کریم، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثّر در تربیت انسان است. انسانی که زندگی‏اش در پرتو آموزه‏ها و معارف قرآن کریم شکل می­گیرد، به همان نسبت، از موفقیت و سعادت برخوردار است.

حال اگر این آشنایی و ارتباط از دوران کودکی باشد، به برکت ویژگی‏های سنی این دوره به ویژه ماندگار بودن آن، می‌تواند در مسیر زندگی فردی و اجتماعی انسان نقش بسزایی داشته باشد. بر این اساس، والدین، برنامه‌ریزان و مربّیان، همواره بر موضوع آموزه‏های قرآن کریم، تأکید جدّی دارند.

هدف از تربیت قرآنی در روایات اسلامی، تربیت یک انسان سالم، متعادل و متکامل در تمام ابعاد فکری، معنوی و فردی بوده و این یک هدف کلی است که باید در تمام مراحل زندگی مورد توجه قرار گیرد.

اگر تربیت قرآنی فرزندان بر مبنای خودآگاهی، خودکفایی و خودگردانی باشد، کودکان می‌توانند در نتیجه این تربیت، به ‌تدریج در تمام مسایلی که با آن مواجه‌اند، خلّاق و فعال، راه اصیل زندگی را بیابند و مسیر موفقیت خود را باز کرده و برای سرنوشت خطیر خود تصمیم بگیرند.

تربیت قرآنی یعنی این‌که انسان علاوه بر سلامت روح و روان، بر اساس عقیده‌ای پاک و راسخ و آرمانی الهی کار کند و خود را با الگوهای انسان کامل هماهنگ سازد و از سوی دیگر به منافع شخصی و اجتماعی خود توجه کرده و با خودباوری و به کمک معنویت و ابعاد متعالی وجود خویش، گرایش‌های دنیوی را تعدیل کند، به اهل‌بیت عصمت و طهارت:به عنوان مدل‌های زندگی برتر عشق و علاقه داشته و نیز جایگاه والدین و خانواده، برایش مهم باشد.

بر این اساس، مقيّد شدن تربيت به آموزه‏هاى دينى و مذهبى، رمز دست‏يابى به آرامش، سعادت و كمال مطلوب در هر دو سراست. لذا اگر به فرايند تربيت، كه امرى پيوسته و هميشگى است، از دوران كودكى و حتى پيش از آن توجه شود، نتايج فردى و اجتماعى فراوانى به دست مى‏آيد. البته تأكيد آموزه‏هاى دينى و روان‏شناسى بر دوران كودكى، به اين معنا نيست كه جريان رشد و تربيت انسان، تنها محدود به اين دوره است، بلكه پرورش و تربيت انسان در سراسر عمر او تداوم دارد و امكان تحول و سازندگى نيز همواره وجود دارد. در ميان مراحل رشد انسان، دوران جنينى، شيرخوارگى و هفت سال اول بيش از ديگر مراحل مورد توجه روان‏شناسان و پيشوايان دينى قرار گرفته است. از اين‏رو، آگاهى والدين و دست‏اندركاران امر تعليم و تربيت از مراحل رشد، ويژگى­ها، انتظارات و نيازهاى كودك در هر دوره، در دست‏يابى به اهداف تربيت تأثيرگذار است. هم­چنين اصول تربيت دينى كه مورد توجه رسول خدا6و ائمه اطهار:بوده است، بايد در امر تربيت دينى در نظر گرفته شود.

با توجه به این‌که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، در زمینه‌های مختلف قرآنی اعم از روخوانی ،  قرائت ، حفظ و… پیشرفت‌هایی خوبی داشته‌ایم، اما باید توجه داشت که آنچه موجب شده تا این كتاب مقدس، نه تنها پس از هزار و چهارصد سال، بلكه حتی برای دهه‌های بعد از وفات پیامبر6، نیز طراوت و تازگی خود را از دست ندهد، اتكای الفاظ قرآن بر معانی است. به عبارت دیگر چون الفاظ و ظواهر از معانی بلند و ماورای زمینی برخوردار هستند، رنگ آن معانی را گرفته‌اند و فراتر از زمان شده‌اند. از این‌رو هیچ‌گاه كهنه و خسته كننده نمی‌شوند. لذا تلاوت قرآن به سبك‌های مختلف، حفظ قرآن با شیوه‌های مختلف، حفظ اعداد آیات و … در محدوده‌ای خاص، جذّابیت دارد و ممکن است پس از مدتی، چون جذّابیت خود را از دست می‌دهد، لذا موجب جلب توجه كمتری می‌شود. اگر قرآن كریم و پیامبر گرامی اسلام6و ائمه:، به حفظ و تلاوت زیبای قرآن توصیه می‌كردند، برای آن بود كه موجب توجه بیشتر و عمل به قرآن شود نه آن كه ظاهری از قرآن مورد توجه قرار گیرد و به اهداف اصلی بی مهری شود. بنابراین باید بیش از پیش در جهت گسترش آموزه‌های قرآنی در بین تمامی اقشار جامعه خصوصاً کودکان کوشید.

امید است که این پژوهش، در جهت نهادینه شدن آموزه‌های قرآنی، تحقق امر خطیر تربیت قرآنی کودکان و آشنایی نهادهای مسئول با مجموعه اصول و روش‌های تربیتی، مؤثّر واقع گردد.

کلیّات

بیان مسأله

تربیت، عبارت است از مجموعه روش‌ها و فنونی که از آغاز تولد انسان، بلکه مدت‌ها قبل از تولد باید به کار گرفته شود تا استعدادهای درونی بشر، رشد و نمو لازم را یافته و در مسیر تکامل و تعالی قرار گیرد. اساساً برای ساختن جامعه‌ای نمونه و تربیت انسان‌هایی کامل و سالم از نظر جسمی و روحی، اصول و روش‌هایی لازم است که انسان، در پرتو آن‌ها بتواند به دور از هر گونه انحراف، مسیر سعادت و کمال را بپیماید. این روش‌ها تحت عناوین احکام و دستورات زندگی شناخته می‌شوند که برخی، قبل از تولد و برخی دیگر بعد از آن و در طول رشد کودک اعمال می‌شود.

امام علی7 نیز، به اهمیت آغاز تربیت از سنین کودکی توجه داشته و در وصیت خویش به فرزندش امام حسن7 چنین می‌فرماید: «…وَ إِنَّمَا قَلْبُ‏ الْحَدَثِ‏ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُغْيَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَئُونَةَ الطَّلَبِ وَ عُوفِيتَ مِنْ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ…؛ … قلب کودک، هم‌چون زمین ناکشته است؛ هر چه در آن افکنند، بپذیرد، پس به ادب آموختنت پرداختم پیش از آنکه دلت سخت شود و خردت، هوایی دیگر گیرد، تا با رأی قاطع، روی به کار آری و از آنچه اهل تجربه در پی آن بودند و آزمودند، بهره برداری و رنج طلب از تو برداشته شود و نیازت به آزمون نیفتد…»[1]

طبق رهنمود امیرالمؤمنین علی7، بهترین دوران فراگیری راه صحیح زندگی، ایّام طفولیت است؛ زیرا قدرت تقلید و اقتباس و حس قبول آموزه‌های روش زندگی در دورن کودکی، بسیار شدید است. به طوری که کودک می‌تواند تمامی اعمال، رفتار و گفتار مربّی خود را به بهترین صورت حفظ کند و خود را به آن عادت دهد.

اگر بتوانیم قرآن را به یک فرهنگ غنی در جامعه و در تمامی شئون افراد تبدیل کنیم، آن گاه تربیت قرآنی کودکان، رخ خواهد نمود. مسلّماً با توجه به تهاجم فرهنگی و شروع جنگ نرم، باید نگرشی نوین از شکوفایی تعالیم قرآنی را در بین همه اقشار جامعه ـ خصوصاً کودکان ـ پی‌گیری نمود.

جهت تحقق این مهم و نیز با توجه به کمبود پژوهش‌هایی که به طور مبسوط و دقیق، صرفاً به ارائه راه‌کارهای مؤثر و متناسب با شرایط جامعه اقدام نمایند، نیاز به پژوهشی فارغ از مباحث مقدماتی نظیر اصول و روش‌های کلی تعلیم و تربیت احساس می‌شود.

برای کارآمد سازی آموزه‌های قرآنی در میان کودکان، همگام با رشد کودک و حضور او در اجتماع، خانواده، رسانه ملی، مدرسه، مهدهای قرآنی و… وظایفی بر دوش دارند. البته لازم است که در دنیای کنونی، علاوه بر تلویزیون، از تأثیر فزاینده به کارگیری اینترنت و تأثیرات سوء شکل‌‌گیری اندیشه‌های اسلام ستیزانه در ساخت وسایل بازی کودکان و رشد گسترده استفاده از بازی‌های رایانه‌ای نامتناسب با فرهنگ اسلامی، غفلت نکرد و گامی بلند در جهت حضور پر رنگ و متنوع آموزه‌های قرآنی در تمامی عرصه‌ها به خصوص سرگرمی‌های آن‌ها برداشت.

بر این اساس، با توجه به ضرورت تربیت قرآنی کودکان، لازم است در جهت تحقق این هدف، راه‌کارهای بنیادی و تدابیر شایسته‌ای جهت تربیت قرآنی کودکان، ارایه گردد.

اهمیت موضوع

مشکلي که در بحث تربيت قرآني فرزندان جامعه اسلامي ما وجود دارد، اين است که برخي تصور مي‌کنند تربيت، فقط کار آموزش و پرورش بوده و از نقش خانواده‌ها، رسانه‌ها و … بي اطلاع هستند.

تربيت قرآنی بايد از سوی پدر و مادر در خانواده آغاز شود و به طور مثال پدر و مادر در منزل بايد با قرائت روزانه قرآن و عمل به آموزه‌های قرآنی، فرزندان را به شكل غيرمستقيم به قرآن و آموزه‌های قرآنی جذب كرده و فضایی قرآنی را در خانه ايجاد كنند.

بسياری از مشكلاتی كه در جامعه امروز ما به وجود می‌آيد، به دليل فاصله گرفتن از قرآن است، هر چند كه آموزش و پرورش در كنار ساير دروس، آموزش قرآن را نيز دارد، اما به هر حال برای تحقق تربيت قرآنی بايد تلاش كند تا جايگاه ويژه‌ای را برای قرآن در ميان دانش‌آموزان ايجاد كند.

لذا توجه به این مهم، مسئولیتی بس سنگین بر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای فرهنگی آموزشی متحمل می‏کند تا ضمن هماهنگی با یکدیگر، با انتخاب روش‌های آموزشی متناسب با توان فراگیر و متنوع ساختن شیوه‌های آموزش قرآن مانند به‌کارگیری جلوه‌های مختلف هنری اعم از قصه، شعر، نقاشی، نمایش، فیلم و…، الگوهای کاملی برای کودکان جامعه باشند.

در قرآن کریم به طور کلی به اصول و روش‌های آموزشی تعلیم و تربیت، اشاره شده است که نمونه‌ای از آن در تعلیمات لقمان حکیم به فرزندش، نمودار می‌باشد. اما به مراحل شکل‌گیری افکار مذهبی و نیز ارایه راه‌های اساسی سازنده و متناسب با شرایط جامعه، جهت تحقق تربیت قرآنی کودکان، اشاره صریحی نشده است. این در حالی است که با توجه به فضای جامعه کنونی، شاهد رشد روزافزون اطلاعات در فضای مجازی و بروز شکل جدیدی از تهاجم فرهنگی دشمن(جنگ نرم) و نفوذ افکارهای اسلام ستیزی در تمامی عرصه‌های اعتقادی و نیز حتی وسایل بازی کودکان هستیم. بنابراین نیاز به داشتن الگویی جامع از راه‌کارهای تربیت قرآنی در بین همه افراد جامعه و به خصوص مقطع حساس کودک، ضروری است.

پیشینه موضوع

به طور کلی، منابعی که در مورد موضوع مورد تحقیق نگارش یافته‌اند را می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد:

برخی منابع، صرفاً به جنبه‌های روان‌شناسی موضوع پرداخته‌اند. مانند:

باهنر، ناصر، تعلیم و تربیت و دنیای ناشناخته دینی کودکان، فصلنامه علمی و تخصصی اسلام و پژوهش‌های تربیتی، سال اول، شماره دوم، 1377ش.، ص 203-235( در این مقاله به مراحل رشد و تکامل درک دینی کودکان و نوجوانان و برخی از برداشت‌های کودکان از مفاهیم دینی اشاره شده است.)

در برخی منابع، نمونه‌ای از راه‌‌کارهای تربیت قرآنی خاص کودکان ارائه گشته است که از آن جمله می‌توان به کتاب ذیل اشاره نمود:

ولی زاده، لیلا، شیوه‌های عملی جهت ارایه مفاهیم دینی در مهدهای کودک (ویژه مربّیان گروه سنی 3 تا 4 سال و 4 تا 5 سال)، تهران، سازمان بهزیستی کشور، 1390ش.(در فصل اول که حدود 15 صفحه است به طور اختصار، ضرورت تربیت دینی کودکان، منابع مورد نیاز در این زمینه، نقش والدین در تربیت دینی کودکان، لزوم توجه به تفاوت‌های فردی و مسأله جنسیت در ارایه مفاهیم دینی و عناوین کلی مفاهیمی که قابل ارایه به کودکان است، و در فصل دوم و سوم، نمونه‌هایی از آیات و روایات ویژه کودکان 3 تا 5 سال، بیان شده است.)

و نیز پایان‌نامه: دانشمند، مرتضی، روش‌های انتقال آموزه‌های اعتقادی به کودکان، استاد راهنما: هادی صادقی، دانشکده علوم حدیث، 1389( در پژوهش مذکور، ویژگی‌های ادراکی کودکان از منظز روان‌شناسی رشد در سنین هفت تا چهارده سال، مورد بررسی قرار گرفته، آن‌گاه به روش‌ها و فنونی که در آیات وروایات برای انتقال آموزه‌های اعتقادی به آن‌ها مطرح گشته، پرداخته شده است. نیز مبانی روان‌شناختی و قرآنی ـ روایی روش‌ها و فنونی که از قرآن و روایات به دست آمده، مورد تحلیل قرار گرفته است. پس از کشف روش‌ها و فنون، به نمونه‌های کاربردی روش‌ها و فنون در قرآن و روایات و نیز نمونه‌های امروزی روش‌ها و فنون مستنبط از این دو منبع پرداخته شده است. مشخص است که این پژوهش تنها به آموزش آموزه‌های اعتقادی اشاره کرده، آن هم تنها در سنین خاصی از رشد(هفت تا چهارده سالگی))

از جمله منابع اینترنتی در این زمینه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تقوی، سید رضا، کاستی‌های برنامه‌سازی قرآنی ویژه کودک و نوجوان در تلویزیون، <telavat.com 16/7/90.

غلامی، آزاده، بررسی راه‌کارهای آموزش قرآن به کودکان،<telavat.com>.

برخی منابع هم صرفاً به جمع‌آوری احادیث اهتمام داشته‌اند. نظیر:

محمدی ری شهری، محمد، حکمت‌نامه کودک، مترجم: عباس پسندیده، قم، دارالحدیث، 1385.

با توجه به کارهایی که تاکنون در مورد این موضوع صورت گرفته، می‌توان دریافت که این تحقیقات، یا صرفاً جنبه‌های روان‌شناختی را مدّنظر قرار داده‌اند، یا این‌که اگر در زمینه راه‌کارها کار کرده‌اند، پژوهشی جامع نبوده و بیش‌تر راه‌کارهای ارایه شده، در جهت تحقق تربیت قرآنی کودکان، عمومی و متعلق به همه سنین یا دوره خاصی از کودکی می‌باشند و یا این‌که تنها به احادیث توجه کرده‌اند. نکته مهم دیگر، این‌که با وجود این‌که هدف، تربیت قرآنی کودکان است، در این پژوهش‌ها از تعالیم خود قرآن برای تحقق این مهم ـ آن هم به صورت جامع و دقیق ـ استفاده نشده است.( برای مثال در کتاب شیوه‌های عملی جهت ارایه مفاهیم دینی در مهدهای کودک به نگارش لیلا ولی زاده، در فصل اول که حدود 15 صفحه است، به طور اختصار به مسائلی پیرامون تربیت دینی ـ نه خاصّ قرآنی ـ اشاره شده و در دو فصل بعد، تنها به آوردن صرف آیات و روایات آموزشی برای کودکان، آن هم خاصّ کودکان 3 تا 5 سال(یعنی متناسب با همه کودکان نیست) اشاره شده است و با این‌که در صدد ارایه شیوه‌های عملی ارایه مفاهیم دینی بوده، راه‌کاری بیان نکرده است).

لذا کمبود کتب و مقالاتی که به طور جامع و مشروح ـ ضمن توجه به جنبه‌های روان‌شناختی‌ـ صرفاً به ارایه راه‌کارهای سازنده و متناسب با شرایط جامعه ـ با تکیه بر آیات و روایات ـ جهت تربیت قرآنی کودکان پرداخته باشند، احساس می‌شود که در این پایان‌نامه، توجه به این مهم، مورد اهتمام گرفته است.

[1]. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله‏، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، محقق / مصحح: ابراهيم، محمد ابوالفضل،‏ قم‏، مكتبة آية الله مرعشي نجفي‏، چاپ اول‏،1404 ق‏.، ص 393.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه اثربخشي آموزش مديريت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسايي توجه – بيش‌فعالي در کودکان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122