پايان نامه رتبه بندي عوامل موثربر اعتماد مشتريان به خدمات بانکداري اينترنتي بانک ملت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثربر اعتماد مشتريان به خدمات بانکداري اينترنتي بانک ملت  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 195 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رتبه بندي عوامل موثربر اعتماد مشتريان به خدمات بانکداري اينترنتي بانک ملت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه    2
1-1)بیان مساله    2
1-2) اهمیت وضرورت تحقیق    3
1-3)اهداف علمی تحقیق:    4
1-4)چهارچوب نظری تحقیق:    4
1-5-1خلاصه نتایج تحقیق مدل     8
1-5)سوال تحقیق    9
1-6)فرضیه های تحقیق    9
1-7)تعریف نظری متغیرهای تحقیق    10
1-8)تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق:    10
1-9) قلمرو تحقیق    14
1-9-1) قلمرو موضوعی    14
فصل دوم مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
مقدمه    17
2-1)مفاهیم اعتماد در سازمان    17
2-1-1)سطح اعتماد    18
2-1-2)ابعاداعتماد    19
2-1-3)تعریف اعتماد    20
2-1-4) شیوه های  اعتمادسازی    21
2-1-5) براستي چطور مي توان اعتماد به وجود آورد؟    22
2-1-)6 ارزشهای  سازمانی بانک ملت    24
2-1-7) ارزش ها ونقش آنها در اعتماد    26
2-1-8 چگونگی تاثیر ارزشها بر اعتماد    26
2-2)مفاهیم بانکداری    27
2-2-1)تعریف بانک:    27
2-2-2)خدمات بانکی    27
2-2-3) انواع خدمات بانکی    27
2-2-4)ساختارارائه خدمات بانكي    28
2-3)اینترنت :    30
2-4) تجارت الکترونیک    32
2-4-1)تعریف تجارت الکترونیک    32
2-4-2)- مدلهاي تجارت الكترونيك    33
2-4-3)- تاریخچه بانکداری الكترونيك    36
2-5)بانکداری الکترونیک    37
2-5-1)تعاریف بانکداری الکترونیک    38
2-5-2)خدمات بانکداری الکترونیک    39
2-5-3)مزایای بانکداری الکترونیک    40
2-5-4)کانال‌های بانکداری الکترونیک    42
2-6)موانع محیطی والگوی مناسب تجارت الکترونیک در ایران    42
2-7)بانکداری اینترنتی:    45
2-7-1)تاریخچه بانکداری اینترنتی:    45
2-7-2)تعریف بانکداری اینترنتی:    47
2-7-3)کاربری بانکداری اینترنتی:    49
2-7-4)سرویس‌های بانکداری اینترنتی    50
2-8)تاریخچه بانک ملت    51
2-8-1)بانکداري اينترنتي در بانک ملت    52
2-8-2)خدمات اینترنتی بانک ملت:    53
2-8-3)سایت بانکداری اینترنتی    58
2-8-4 )راهنمای فعال سازی بانکداری اینترنتی    58
2-8-5)بررسي مقايسه اي وضعيت بانکداري اينترنتي در بانکهاي ايراني    62
2-8-6)كارت امتيازي متوازن در بانک ملت    68
2-9)  استفاده از خدمات بانکی    69
2-9-1)اهمیت کیفیت خدمات    70
2-9-2) ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال    71
2-9-3) مفهوم رضایت مشتریان    73
2-9-4) مفهوم وفاداری    75
2-9-5) مفاهیم اعتماد    75
2-9-6)  رضايت مشتري و رابطه ي آن بااعتماد مشتري    76
2-9-7) ارتباط رضايت مشتري با انتظارات مشتري    78
2-9-8) روش هاي اندازه گيري اعتماد مشتري:    78
2-9-9) اهمیت اعتماد و روابط بلند مدت خریدار-فروشنده    79
2-10)مفهوم اعتماد دربانکداری اینترنتی:    82
2-10-1)اعتماد وبانكداري اينترنتي    83
2-10-2)اعتماد در بانكداري اينترنتي    83
2-11)آناليز گردش اطلاعات دربانكداري اينترنتي و ريسكهاي موجود    85
2-11-1)ايجاد اعتماد دربانكداري اينترنتي    87
12-11-1-1)تراكنش مشتري و بانك:    88
2-11-1-2)تکنولوژي    92
2-11-1-2-1)امنيت    92
…2-1-1)حريم خصوصي و محرمانگي :    93
…2-1-2)رمزنگاری::    93
…2-1-3)در دسترس بودن:    93
…2-1-4)صحت داده :    94
…2-1-5)احراز هويت و تصديق اصالت:    94
2000-1-6)کنترل دسترسي:    96
2000-1-7)انکار ناپذيري:    96
…2-1-8)نظارت و گزارشگيري:    96
2-11-1-3)روشهاي پرداخت:    99
2-11-1-4)شرح کامل فعاليت بانکها به مشتريان    101
2-11-1-5)شهرت و اعتبار بانک    102
2-11-1-6)آگاه سازي مشتريان     102
2-12)  عوامل اعتماد مشتریان بانک    102
2-13) پیشینه تحقیق    103
فصل سوم روش اجرای تحقیق /مواد وروش ها
مقدمه    108
3-1 )فرآینداجرای تحقیق    108
3-2 )روش تحقیق    110
3-2-1)روش های رتبه بندی:    110
3-3 )روش های جمع آوری اطلاعات    111
3-4) ابزار گردآوری داده ها    111
3-5 )روایی وپایایی پرسشنامه    112
3-5-1 ) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد پرسشنامه)    112
3-5-2)تعیین اعتبار روایی:    113
3-6)جامعه ونمونه آماری    114
3-6-1)جامعه آماری    114
3-6-2)روش نمونه گیری    115
3-6-4)حجم نمونه    117
3-7)روش تجزیه وتحلیل داده ها    118
3-7-1)تجزیه تحلیل توصیفی    119
3-7-2)تجزیه تحلیل استنباطی    119
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ویافته های تحقیق
مقدمه    122
4-1)توصیف متغیر های تحقیق    122
4-1-1) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:    123
4-1-2 )توصیف متغیر های اصلی تحقیق:    130
4-1-3)توصیف متغیر وابسته تحقیق    135
4-1-4)بررسی نرمال بودن متغیروابسته    135
4-2) آزمون فرضیات تحقیق:    136
4-2-1) آزمون فرضیه اول تحقیق    137
4-2-2)رتبه بندی متغیرها    137
4-2-2-1) رتبه بندی متغیرهای مستقل بافریدمن    137
4-2-2-2) رتبه بندی عوامل موثربراعتماد به بانکداری اینترنتی با تاپسیس    138
4-2-3)فرضیه دوم تحقیق    144
4-2-4)فرضیه سوم تحقیق    145
4-2-5)فرضیه چهارم تحقیق    146
4-2-6) فرضیه پنجم تحقیق    147
4-2-7)فرضیه ششم تحقیق    148
4-3 )نتایج مدل مفهومی تحقیق    149
فصل پنجم :بحث ،نتیجه گیری  وپیشنهاد های تحقیق
مقدمه       151
5 -1 )خلاصه تحقیق    151
5-2 )نتایج آزمون فرضیات    152
5-3 )ارائه پیشنهادها    155
5-3-1)ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق:    155
5-4 )پیشنهادات برای تحقیقات آینده    159
5-5 )محدودیتهای تحقیق    159
6)فهرست منابع    160
6-1)منابع فارسی    160
6-2)منابع لاتین    161
ضمائم    166
پرسشنامه    167

فهرست منابع

منابع فارسی

[1] اعرابی ،محمد ،1382،موانع محیطی والگوی مناسب تجارت الکترونیکی درایران ماهنامه توسعه وکاربردی فناوری ارتباطات واطلاعات (تکفا) شماره دوم صفحات 8تا18

[2] الواني،سيدمهدي ودانایي فرد،حسن، 1380، دانش مديريت،شمارة 55 ،انتشارات دانشگاه تهران

[3] بخشان ،مرتضی وعابدی،حسین وسیدی ، امیر ، 1392 ، شناسایی واولویت بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان بانکداری اینترنتی بانک مهر اقتصاد ،بانک مقالات بازاریابی

[4] جیل اچ،الس وورثف تجارت ازطریق اینترنت (ترجمه محمدابراهیم گوهریان ولیدا نوری) تهران، انتشارات امیرکبیر،سال1385

[5] خاکی،غلامرضا،روش تحقیق درمدیریت،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال1382، چاپ دوم

[6]درود چی ،محمود ؛ایرانمهرآزاده،1387،مدلسازی اعتماد دربانکداری اینترنتی،نشریه بانک واقتصاد،شماره 97، ،ص4

[7]رابينز،استيفن ( 1382 )،مباني رفتارسازماني،انتشارات ترمه

[8]رشيدی،داريوش . (1390 ) بازاريابي خدمات بانكي،تهران: انتشارات کوهسار

[9] سکاران ،اما،روشهای تحقیق در مدیریت ،1381،تهران،انتشارات موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی سال

[10]سیدجوادین،سید رضا؛ یزدانی،شمسی،1384،بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان) نشریه: مدیریت « دانش مدیریت» – شماره 70(18 صفحه – از 45 تا 62)

[11]شعبانی ؛ر.(1391).”بررسی تاثیر اعتماد بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی “،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

[12] صارمی ،نسا ،1388،رابطه بین ویژگی های کیفی تجارت الکترونیک بانک پارسیان رشت،پایان نامه کارشناسی ارشد ،ص25

[13]فارسی زاده ،حسین ، حسينی ،میرزاحسن ،  احمدي نژاد ،مصطفی ،1391 ،بررسي پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان با استفاده از مدل،دوره 4، شماره 12 ،صص 36-19

[13]کاظمی مصطفی ،طاهدی حمیدرضا ،1388،انتخاب تامین کنندگان مدلها ومعیارها ،انتشارات نما ،جهان فردا ،ص23

[14] کاظمی ،م،کرد،ب. ومهرورزی،م(1389) .”بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت عرضه خدمات اینترنتی وارائه یک مدل  پیش بینی کننده با استفاده از درخت تصمیم گیری ” ،نشریه پژوهش های مدیریت ، سال سوم ، شماره 10 ،صص25-49

[15] کهزادی ، 1382،نخستین همایش تجارت الکترونیک، ماهنامه تدبیر شماره۱۷۰

[16] مرادي، م. زنده دل، ا. و سرجانيان، ز. ( 1389 ). “بررسي تاثير ريسك و عدم اطمينان ادراك شده مشتريان بر ميزان استفاده ازبانكداري اينترنتي”، دومين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي، صص16-1

[17]مقیمی ،سیدمحمد؛رمضان ،مجید(1392) ،پژوهشنامه مدیریت(8)مدیریت مالی،تهران،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

[18]موسویان، جواد،گیلانی نیا ،شهرام ،1388 ، شناسايي عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی ،فراسوی مدیریت ،سال سوم ،شماره 11 ،ص103-133

[19]هوشنگی، سینا ،1388،تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بانک ملت،پایان نامه کارشناسی ارشد ،،ص41

[20]هومن ،حیدرعلی ،1383،استنباط آماری در پژوهش های رفتاری ،تهران ،انتشارات سمت

منابع ویژه [21]بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،تصویب نامه شماره 181434/ ت 43182 ک مورخ 1388/09/14، قانون مبارزه با پولشوییفصل 1 تبصره 9 مصوب هیات محترم وزیران

[1] Alastair G.Smith, Applying Evaluation Criteria to New Zealand Government Websites ,International Journal of Information Management ,pages 137-149, 2001

[2] Alberto Leon-Garcia and Indra Widjiaja. Communication Networks: Fundamental Concepts and Key Architectures. The McGraw-Hill Companies, Inc.2000

[3] Authenitication in an Internet Banking Enviroment. URL:

[4] Batya Friedman . Jr. Peter H. Kahn, and Daniel C .Howe. Trust Online. Communications of the ACM, 43(12):34-40, December 2000

[5]. Bowen, J. T., & Shoemaker, S. (2003).” Loyalty: A strategic commitment” Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 44(5/6), 31−46.

[6] Davis, F.D., Bagozzi, R.P., Warshaw, P.R. (1989)«User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Tow Theoretical Models», Management Science, Vol.35, No.8, PP. 982-1003.

[7]- Davis, F.D. (1989)«Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use,

and User Acceptance of Information Technology», MIS Quarterly, Vol.13, No.3, PP. 319-340.

[8]  Doll,W,Hendrickson,A,and Xiandong ,D(1998).”using davis ,s perceived usefulness and ease –of – instrument for decision marking :a confirmatory and multi-group invariance analysis, Decision Sciences Vol. 29, No. 4, PP 839-869

[9] Donna Andert, Robin Wakefield, and Joel Weise. Trust Modeling for Security Architecture Development. Sun Microsystems Blueprints, December 2002

[10] Entrust Technologies Limited. The Concept of Trust in Network Security.

[11] ELFRIEDE Dustin. Jeff Rashka, and Douglas Mc Diarmid, Quallity Web Systems: Performance, Security, and Usability. Addison-Wesley, 2002

[12] Erikson, K., Kerem, K., Nilsson, D., 2005, “Customer acceptance of internet banking in Estonia”, International Journal of Bank Marketing, Vol.23, No.2, pp. 200-216

[13]Forian N.Egger. Affective Design of E-Commerce User Interfaces: How to Maximize Perceived Trustworthiness. In Martin G Helander, Halimahtum M. Khalid, and Ming Po Tham, Editors, Proceedings of The International Conference on Affective Human Factors Design, pages 317-324, London, UK, June 2001. Asean Academic Press

[14] Ganesan, S.(1994) Determinants of long-term orientation in buyer–seller                                               rrre   relationships,  Journal of Marketing, 58, 1–19.

[15] Ganesh Ramkrishnan ,ARTICL “Risk Management for Internet Banking”,2001,P1

[16] Gareth R. & Jones,Jennifer M-Georg (1998), “the experience and evolution of

[17]Goldsmith –jack ,The Internet ,Conflict of regulation ,and international Harmonization trust:iplications for cooperation and teamwork”, Academy of Management Review, Vol 23, no3. p. 531-546;

[18] jagd soren,”balancing trust and control in organizations :toward process perspective “,society and business review ,vol.5,no.3,2010,pp.259-269.

[19] Janes Michaei Stewart, Ed Tittel, Mike Chapple. CISSP.3rd edition, 2005, San Francisco

چکیده :

باتوجه به رقابتی بودن صنعت بانکداری درعصر حاضر، بانک هابرای متمایز شدن از رقبا ، باید بتوانند رابطه بلند مدت وپایداری را با مشتریان خود داشته باشند .بدین منظور بانک ها باید انتظارات مشتریان وعوامل حفظ این رابطه بلند مدت را شناسایی ودر جهت تعامل پایدار بامشتریان  از طریق جلب اعتمادشان گام بردارند . پژوهش حاضر باهدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربراعتمادمشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی درشعب بانک ملت استان گیلان انجام گرفته است.فرضیه اصلی تحقیق به وجودتفاوت معنی داربین عوامل موثربراعتمادمشتریان اشاره دارد.تحقیق حاضرازلحاظ هدف کاربردی واز لحاظ ماهیت وروش توصیفی –همبستگی است.ابزارگردآوری داده هاپرسشنامه بوده که بین 450 نفراز مشتریان شعب بانک ملت گیلان توزیع شده وتعداد 384پرسشنامه جمع آوری شده است. مقیاس اندازه گیری مورد استفاده در این پرسشنامه، مقیاس 5 نکته ای لیکرت می باشد.برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.برای تعیین تفاوت بین متغیر های تحقیق از تحلیل واریانس  وبرای رتبه بندی بین متغیر های مستقل از آزمون رتبه بندی فریدمن وتاپسیس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادکه بین 5متغیر مستقل تحقیق  امنیت ،سهولت ادراکی،سودمندی ادراکی ،آگاهی دهندگی وکاربرپسندی ومتغیروابسته تحقیق که اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی است رابطه معنادار ومثبت وجوددارد.طبق رتبه بندی آزمون فریدمن از لحاظ شدت تاثیرعامل سودمندی ادراکی دررتبه اول وعوامل امنیت ،سهولت ادراکی ،کاربرپسندی وآگاهی دهندگی دررتبه های بعدی می باشند. طبق رتبه بندی تاپسیس از لحاظ شدت تاثیر عامل امنیت دررتبه اول وعوامل سودمندی ادراکی،سهولت ادراکی ،کاربرپسندی وآگاهی دهندگی دررتبه های بعدی می باشند نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیران بانک برای افزایش اعتماد مشتریان بایدبه سودمندی ومفید بودن بودن و آسان وراحت بودن  محتوی ،محصولات وخدمات وب سایت بانکداری اینترنتی توجه وتمرکزویژه ای نمایند .همچنین به مساله امنیت سیستم بانکداری اینترنتی ومحفوظ ماندن اطلاعات تراکنش ها وفراهم آوردن خدمات واطلاعات مالی مورد نیاز مشتریان نیز توجه داشته باشند.

کلمات کلیدی :بانکداری اینترنتی، اعتماد، امنیت، سهولت ادراکی، سودمندی ادراکی

مقدمه

جلب اعتماد مشتریان به عنوان یک عامل درحفظ ونگهداری انها وتداوم استفاده از خدمات بانکی می باشد که درنهایت استفاده از این خدمات منجر به سودآوری وجلب  مشتریان بیشتر میشود.این اعتماد مشتریان است که باعث  تکرار استفاده از خدمات میگردد ومشتریان رابار دیگر به سوی ان خدمت از ان واحد ارائه دهنده خدمت می کشاند تا هم مشتری به خواسته وهدف خود دست یاید وهم ارائه دهنده خدمات مشتری مورد نظر خودرابرای ان محصول پیدا کرده است تا بتواند بافروش وارائه خدمات به سود آوری مورد نظر دست یابد.باتوجه به تعداد زیادکاربران اینترنتی درایران وتعداد کم کاربران بانکداری اینترنتی وسرمایه گذاری زیادبانکهادراین زمینه وسوداوری نامتناسب باسرمایه گذاری انجام شده مادراین تحقیق درصددیم تابتوانیم علل اعتماد وگرایش مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی راشناسایی و بررسی وبامدل تاپسیس رتبه بندی نماییم.

1-1)بیان مساله

امروزه خدمات بانکی باوجود استفاده از تکنولوژی دارای پیچیدگیهای خاص خوداست که ایجاد یک امنیت خاطر در محیط استفاده از خدمات را می طلبد . با وجود اينكه در بسياري از كشورها، ميليو نها دلار در جهت ايجاد سيستم هاي بانكداري الكترونيك هزينه شد ه است، گزارش ها حاكي از آن است كه عليرغم دردسترس بودن اين سيستمها، كاربران بالقوه از اين خدمات استفاده نمي كنند وبانكداري سنتي از طريق شعبه هم چنان به عنوان روش اصلي براي انجام مبادلات وعمليات بانكي در بسياري كشورها باقي مانده است كه اين اتفاق موجب نگراني بانك ها شده است.باتوجه به آمار استفاده ازخدمات الکترونیکی ،خدمات نوین ،تجارت الکترونیک واستفاده خدمات غیرحضوری بانکهای ایرانی می توان به اهمیت اعتماد وفراخوانی مردم به استفاده از خدمات غیر حضوری وکاهش هزینه های مربوطه پرداخت وچالشهای این مسیر راشناخت ودرجهت رفع موانع موجود گام برداشت ..حال باید این عواملی که در قالب خدمات می تواند اعتماد مشتریان را جلب نماید شناسایی ونیز برحسب خواسته مشتریان وکارشناسان رتبه بندی نمود  که مادر این پژوهش به دنبال این جواب هستیم تا مدیران وبانکداران بتوانند دراین چارچوب عوامل مهم را شناخته ودر جهت تحقق وتحصیل این عوامل برای شبکه بانکی برآیند که به دنبال ان جذب مشتریان بیشتر ،تامین منابع مالی ،فروش محصول وخدمات وسود آوری حاصل میشود.

1-2) اهمیت وضرورت تحقیق

باتوجه به رقابتی بودن عرصه بانکداری وظهور خدمات بیشتر والکترونیک جدید وکسب سهم درصدبازار در بازاریابی ارتباطی ، بجاست که عوامل موثربرحفظ مشتریان قدیم وکسب اعتماد مشتریان از طریق ارائه خدمات مطلوب، شناخته شود .امروزه فروش محصولات وخدمات دربسیاری از سازمانها از جمله بانکها بصورت مراجعه غیر مستقیم و انلاین صورت می گیرد که  این مساله باعث دسترسی راحت تر محصولات وخدمات وفروش بیشتر وسریع تر محصولات وجذب مشتریان بیشتر وبه دست اوردن سهم درصد بیشتر بازار واز همه مهمتر هزینه پایین ارائه خدمات می باشد واین حاصل نمی شود مگر اعتماد مشتری به این فضای دسترسی و فروش که باید بتواند یک محیط امن واسوده خاطری را برای مشتریان فراهم نماید تا مشتری دراین فضا دست به خرید بیشتر بزند واین خرید ودسترسی تداوم داشته باشد .

براساس آمار منتشر شده برروی وب سایت اینترنت ورد استتس[1] تعداد کاربران اینترنت ایران در سال 2011 نسبت به سال گذشته 3میلیون و300هزار نفر ونسبت به سال 2009در حدود 4میلیون و300هزار نفر افزایش داشته است.آمار این وب سایت در سال 2010تعداد کاربران ایرانی را33میلیون و200هزارنفر اعلام کرده بود در حالی که آمارجدید این وب سایت تعداد کاربران ایرانی را36میلیون و500هزار نفر اعلام کرده است.(شعبانی ،1391)

باتوجه به مزایای بانکداری اینترنتی وآماربالای کاربران اینترنت در ایران آمارها نشان دهنده عدم استفاده از ظرفیت کامل فضای مجازی برای ارائه این خدمات است وحاکی از آن است که کمتر از 40% دارندگان کارت های بانکی خرید اینترنتی انجام می دهند وتنها 5/5% از مشتریان از خدمات اینترنتی استفاده می کنند (مرادی ودیگران ،1389)بانک ها به این نتیجه رسیده اند که اگر مشتریان ،تکنولوژی و خدمات نوین بانکی را نپذیرند یا به طور کامل از ظرفیت آن استفاده نکنند در آمد ناچیزی از سرمایه گذاری های خود در این گونه تکنولوژی ها وخدمات نوین کسب خواهند کرد.(yousafzai&yani –de-soriano ,2011)   حال باید دید چه عواملی می تواند مشتریان را به خرید بیشتر محصولات ترغیب کند وزمینه ایجاد اعتماد را فراهم نماید هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثربرایجاداعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی ورتبه بندی این عوامل است که کدام عوامل دارای اولویت بیشتری در نزد مشتریان برای ایجاد اعتماد هستند تابانک ها براساس این عوامل استراتژی خود راتعیین نمایند وبه برنامه ریزی برای این عوامل در جهت رسیدن به اهداف کلان سازمان بپردازند.

1-3)اهداف علمی تحقیق:

اهداف تحقیق

درک شناخت عوامل موثر براعتماد مشتریان ورتبه بندی این عوامل از دید مشتریان بانک دارای اهمیت می باشد.بانک ها وموسسات مالی برای کسب منافع خویش وکسب سهم درصدبازار وسودآوری به شناخت عوامل موثر براعتماد مشتریان خویش نیازدارند .

اهداف علمی مد نظر تحقیق عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش رابطه بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش رابطه بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش رابطه بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش رابطه بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش رابطه بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

1-4)چهارچوب نظری تحقیق:

این تحقیق برگرفته از سه مدل که توسط ون[2] وهمکاران (2004) وادیه نصری وشرف الدین[3] (2012)  ومدل هیانگ شیک یان ولنزی بارکر[4](2013) ارائه شد می باشد.

وادیه نصری وشرف الدین(2012) پژوهشی باعنوان”عوامل موثربرپذیرش بانکداری اینترنتی برپایه اعتماددرتونس انجام دادند.انهادرمدل خود علاوه بر متغیرهای سودمندی ادراکی ،درک سهولت استفاده ،نگرش هنجاراجتماعی ،کنترل رفتاردرک شده وقصداستفاده از بانکداری اینترنتی از متغیرهای دیگری استفاده کردند.که عبارتنداز امنیت وحریم خصوصی ،خودکارامدی ،حمایت دولت وپشتیبانی تکنولوژی .

نتایج پژوهش انها بیانگر این مطلب است که بانکها به منظور افزایش استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی باید امنیت اطلاعاتی ومالی مشتریان راافزایش دهند همچنین دولت نیز باید قوانینی را به منظور حمایت از صنعت بانکداری ومشتریان در استفاده از بانکداری اینترنتی به تصویب برساند.انها همچنین نقش آموزش وتکنولوژی خانگی را نیز بی تاثیر ندانستند.

هیانگ شیک یان ولینزی بارکر (2013) درمقاله ای باعنوان “توسعه مدلی کمی از تاثیر شخصیت وادراکات مشتریان در استفاده از بانکداری اینترنتی “مدلی کمی راکه شامل چهاربعد یعنی (1) درک نگرانی های امنیتی (2) قابلیت استفاده وب سایت ،از جمله سودمندی وسهولت استفاده (3) نگرانی سبز برای حفاظت از منابع طبیعی به عنوان ابعاد اجتماعی و(4) باز بودن نسبت به فن اوری های پیشرفته به عنوان ابعاد شخصیت فردی ،بودراتوسعه دادند.نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که قابلیت استفاده وب سایت از جمله سودمندی وسهولت استفاده ونگرانی های امنیتی تاثیر قابل توجهی دراستفاده از بانکداری اینترنتی رادارد.

ون وهمکاران در بررسی عوامل موثربرپذیرش با چهارکانال بانکداری ،بانکداری از طریق مراجعه به شعبه ،دستگاه خودپرداز ،بانکداری تلفنی وبانکداری اینترنتی ،نگرش های مشتریان رادرمورد ویژگی های کانال ها پیش رو قراردادند. انها 11نگرش درمورد کانال ها راکه درمورد 4کانال یاد شده مشترک وقابل سنجش است استخراج کردند که بصورت زیر است:

1-کارایی خدمات ارایه شده توسط کانال2-راحتی محل کانال3-راحتی زمان عملیات کانال4-سرعت سیستم /فراهم کننده خدمات درارایه خدمت 5-فراهم اوردن خدمات مالی 6-فراهم اوردن الزامات مالی 7- فراهم اوردن مشاوره مالی حرفه ای 8-اسانی استفاده 9-روشنی دستور العمل خدمات 10-امنیت اطلاعات مشتری11-صحت اطلاعات مبادلات که پس از سنجش این 11نگرش انهارادر4دسته 1-راحتی 2-تامین کنندگی 3-کاربرپسندی و4-اطمینان قراردادند.(بخشان ،1392)

[1]Internet world stats

1.wan

2- Wadie Nasri & Lanouar Charfeddine

3- Hyun Shik Yoon & Linsey M. Barker

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بانکداري اينترنتي بر وفاداري مشتريان بانک پارسيان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122