پايان نامه رفع ماتي از تصاوير چهره به منظور استفاده در يک سيستم بازشناسي چهره

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رفع ماتي از تصاوير چهره به منظور استفاده در يک سيستم بازشناسي چهره یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رفع ماتي از تصاوير چهره به منظور استفاده در يک سيستم بازشناسي چهره بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه1
1-1 مقدمه2
1- 2 بیان مساله3
1-3 ضرورت انجام تحقیق و هدف پایان¬نامه4
فصل دوم: مروری بر روش¬های موجود7
2-1 مقدمه8
2-2 روش¬های رفع ماتی از تصاویر عمومی9
2-3 روش¬های رفع ماتی از تصاویر چهره در کاربرد بازشناسی چهره12
فصل سوم: روش پیشنهادی17
3-1 مقدمه18
3-2 اجزای روش پیشنهادی18
3-2-1 ایجاد فضای ویژگی21
3-2-2 مرحله شناسایی PSF مات کننده تصویر چهره23
3-2-3 بهسازی تصویر چهره مات ورودی24
3-3 نتیجه¬گیری26
فصل چهارم: نتایج شبیه¬سازی27
4-1 مقدمه28
4-2 معرفی پایگاه داده28
4-3 معرفی روش¬های بازشناسی استفاده شده29
4-3-1روش بازشناسی چهره مبتنی بر تبدیل موجک و شبکه عصبی MLP29
4-3-2روش بازشناسی چهره مبتنی بر میانگین بلوکی و شبکه عصبی MLP32
4-3-3روش بازشناسی چهره مبتنی بر مقادیر ویژه حاصل از تصاویر چهره33
4-4 معرفی روش رفع ماتی از تصاویر چهره  FADEIN34
4-5 نتایج شبیه¬سازی مربوط به عامل مات کننده خارج زوم بودن سوژه نسبت به دوربین36
4-6 نتایج شبیه¬سازی مربوط به عامل مات کننده ماتی بر اثر حرکت دوربین46
4-7 نتیجه¬گیری54
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهاد راهکار آینده55
5-1 نتیجه¬گیری56
5-2 پیشنهاد راهکار آینده57
مراجع59

1  مراجع

 [1] T. Mita, T. Kaneko, B. Stenger, and O. Hori, “Discriminative Feature Co-Occurrence Selection for Object Detection,” IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 30, no. 7, pp. 1257-1269, July 2008.

[2] P. Campisi, K. Egiazarian, Blind Image Deconvolution: Theory and Applications, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2007.

[3] P.C. Hansen, J.G. Nagy, D.P. O’Leary, Deblurring Images: Matrices, Spectra, and Filtering, SIAM Publisher, Philadelphia, PA, USA, 2006.

[4] T.F.Chan, J.Shen, Image Processing and Analysis Variational, PDE, Wavelet, and Stochastic Methods, SIAM Publisher,Philadelphia,PA,USA, 2005.

[5] W.H. Richardson, Bayesian-based iterative method of image restoration, Journal of the Optical Society of America, vol. 62, pp. 55–59, 1972.

[6] L. Lucy, An iterative technique for the rectification of observed distributions, The Astronomical Journal, vol. 79, pp. 745–754, 1974.

[7]  N. Wiener. Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series. The MIT Press, 1964.

[8] M.C. Cho, H.S. Don, Blur identification and image restoration using a multilayer neural network, IEEE International Joint Conference on Neural Networks, vol.3, pp. 2558–2563, 1991.

[9] Shiming Xiang, Gaofeng Meng, Ying Wang, Chunhong Pan, Changshui Zhang, Pattern Recognition: “Image deblurring with matrix regression and gradient evolution”, Sci Verse Science Direct, vol. 45, pp. 2164–2179, 2012.

[10] Slami Saadi, Abderrezak Guessoum, Maamar Bettayeb, Microprocessors and Microsystems: ABC optimized neural network model for image deblurring with its FPGA implementation, Sci Verse Science Direct, vol. 37, pp.6–52, 2013.

[11] Brian Heflin, Brian Parks, Walter Scheirer, Terrance Boult, “Single Image Deblurring for a Real-Time Face Recognition System”, University of Colorado at Colorado Springs Colorado in Proceedings of the IEEE Conference on Springs, 2010.

[12] M. Cannon, “Blind Deconvolution of spatially invariant image blurs with phase,” IEEE T. on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 24,no. 1, pp. 58–63, 1976.

[13] T.F. Chan and C.-K. Wong, “Total Variation Blind Deconvolution,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 7, no. 3, pp. 370-375, Mar. 1998.

[14] H. Hu and G. de Haan, “Low Cost Robust Blur Estimator,” Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing, pp. 617-620, 2006.

[15] J.H. Elder, “Local Scale Control for Edge Detection and Blur Estimation,” IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 20, no. 7, pp. 699-716, July 1998.

[16] F. Rooms, A. Pizurica, and W. Philips, “Estimating Image Blur in the Wavelet Domain,” Proc. Fifth Asian Conf. Computer Vision, pp. 210-215, 2002.

[17] H. Tong, M. Li, H. Zhang, and C. Zhang, “Blur Detection for Digital Images Using Wavelet Transform,” Proc. IEEE Int’l Conf. Multimedia and Expo, vol. 1, pp. 17-20, 2004.

[18] Y. Yitzhaky and N.S. Kopeika, “Identification of Blur Parameters from Motion Blurred Images,” Graphical Models and Image Processing, vol. 59, no. 5, pp. 310-320, 1997.

[19] J. Jia, “Single Image Motion Deblurring Using Transparency,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 1-8, 2007.

[20] Masashi Nishiyama, Abdenour Hadid, Hidenori Takeshima, Jamie Shotton, Tatsuo Kozakaya, and Osamu Yamaguchi, “Facial Deblur Inference Using Subspace Analysis For Recognition of Blurred Faces,” IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 33, no. 4, APRIL 2011.

[21] L. Yuan, J. Sun, L. Quan, and H.Y. Shum, “Image Deblurring with Blurred/ Noisy Image Pairs,” ACM Trans. Graphics, vol. 26, no. 3, pp. 1-10, 2007.

[22] R. Gopalan, S. Taheri, P. Turaga and R. Chellappa, “A Blur-robust Descriptor with Applications to Face Recognition”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 34, pp. 1220-1226, 2012.

[23]  Guangling Sun, Xiaofei Zhou, “Robust Degraded Face Recognition based on Multi-scale Competition and Novel Face Representation,” International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, vol. 6, no. 5 pp. 205-216, 2013.

[24] Chi Ho Chan, Muhammad Atif Tahir, Josef Kittler, Matti Pietikainen,“ Multiscale Local Phase Quantization for Robust Component-Based Face Recognition Using Kernel Fusion of Multiple Descriptors,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 35, no. 5, may 2013.

[25] I. Stainvas and N. Intrator, “Blurred Face Recognition via a Hybrid Network Architecture,” Proc. Int’l Conf. Pattern Recognition, vol. 2, pp. 805808, 2000.

[26] C. Ancuti, C.O. Ancuti, and P. Bekaert, “Deblurring by Matching,” Computer Graphics Forum, vol. 28, no. 2 pp. 619-628, 2009.

[27]  R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Digital Image Processing. Prentice Hall, 2007.

[28] N. Wiener. Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series. The MIT Press, 1964.

[29] http://www.uk.research.att.com/facedatabase.html.

[30] Masoud Mazloom, Shohreh Kasaei, “Face Recognition using Wavelet, PCA, and Neural Networks,”  Proceeding of the First International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, Sharjah, U.A.E. February, 2005.

[31] M. Turk and A. Pentland, “Eigen faces for Recognition,” J. Cognitive Neuro sicence, vol. 3, no. 1, pp. 71-86, 1991

چکیده

بازشناسی چهره در زمینه­های بیومتریک، بینایی ماشین و تشخیص الگو بوده و دارای کاربرد گسترده­ای از جمله مسائل مربوط به سیستم­های امنیتی می­باشد. از آن­جا که عوامل مختلفی از جمله نحوه نورپردازی محیط، نویز، و ماتی تصویر در عملکرد روش‌های بازشناسی چهره کم و بیش تاثیرگذارند، لذا بررسی روش‌های رفع ماتی از تصاویر چهره مورد استفاده در الگوریتم­های بازشناسی چهره، به منظور ارتقا صحت بازشناسی، اهمیت ویژه­ای دارد.

با توجه به این موضوع که مسأله اساسی در کلیه روش­های بهسازی تصاویر، پی­بردن به نوع و مشخصات تابع گسترش نقطه­ای (PSF) مربوط به عامل مات کننده تصاویر است، لذا در قسمتی از روش پیشنهادی در این پایان­نامه با فراگیری دانش قبلی از روی نمونه‌های آموزش که شامل تصاویر چهره مات شده به صورت مصنوعی می­باشند، به شناسایی PSF عامل مات کننده تصاویر چهره، پرداخته شده است. طبق روش پیشنهادی در این پایان­نامه ابتدا در مرحله آموزش، مجموعه­ای از تصاویر چهره مربوط به پایگاه داده  ORLرا با استفاده از چند PSF مشخص، به صورت مصنوعی مات کرده و سپس به آن­ها نویز سفید با توان متوسط dB30 اضافه می­کنیم. حال، ویژگی­هایی متشکل از اطلاعات بیشینه مربوط به اندازه مولفه­های فرکانسی تصاویر مات شده با PSF مشابه را در یک دسته قرار داده و با استفاده از شبکه عصبی MLP به فراگیری دانش از روی فضای ویژگی ایجاد شده، می­پردازیم. سپس در مرحله آزمایش تصویر چهره مات ورودی که دارایPSF  مات کننده نامشخص می­باشد را به فضای ویژگی مرحله آموزش نگاشت داده و به استخراج ویژگی­های قبلی از روی تصویر نگاشت­ یافته می­پردازیم. حال به کمک شبکه عصبی آموزش داده شده قبلی، نزدیکترین دسته به این تصویر را از بین دسته‌های آموزش داده شده انتخاب، و PSF مات کننده تصاویر مربوط به این دسته را به عنوان PSF مات کننده تصویر چهره مات ورودی، در نظر می­گیریم. در ادامه، با توجه به این PSF و با استفاده از روش دیکانولوشن (عکس پیچش) به بهسازی تصویر ورودی پرداخته و تصویر بهسازی شده را جهت انجام عمل بازشناسی به سیستم بازشناسی چهره تحویل می­دهیم.

طی روش پیشنهادی در این پایان­نامه با ایجاد فضای ویژگی خاص متشکل از اطلاعات بیشینه مربوط به اندازه­ مولفه­های فرکانسی تصاویر مات، موفق به بالا­بردن دقت شناسایی PSF (دقت شناسایی بالاتر از  %80 در شرایط نویزی) و در نتیجه افزایش دقت سیستم بازشناسی چهره (افزایش دقت سیستم بازشناسی از  %833/19 به  %837/90) توسط این روش شده­ایم. همچنین استفاده از شبکه عصبی جهت شناسایی PSF، از یک طرف باعث کاهش 172/41 درصدی متوسط زمان اجرای این روش نسبت به روش­های نوین ارائه شده در این زمینه شده، و از طرف دیگر قابلیت پیاده­سازی سخت­افزاری این روش را نسبت به روش­های موجود افزایش داده است.

کلمات کلیدی: رفع ماتی از تصاویر چهره، سیستم­های بازشناسی چهره، تابع گسترش نقطه­ای، یادگیری فضای ویژگی، شبکه عصبی MLP

1-1  مقدمه

موضوع بازشناسی چهره به طور وسیع درحوزه­هایی از قبیل پردازش تصویر، بینایی ماشین، تشخیص الگو، شبکه­های عصبی و یادگیری ماشین مطرح می­شود. سیستم بازشناسی چهره یک سیستم بیومتریک (زیست سنج)[1] است که با استفاده از روش­های هوشمند و خودکار، هویت یک انسان را شناسایی و یا تایید می­نماید.

روش­های متعددی برای بازشناسی چهره ارائه شده است که این روش­ها در حالت کلی به دو دسته­ی زیر تقسیم می­شوند:

الف) روش­های مبتنی بر الگو

روش­های مبتنی بر الگو براساس مقایسه تصویر ورودی با مجموعه­ای از الگوهای مربوط به ساختار چهره عمل  می­کنند. این الگوها با استفاده از ابزارهای آماری مانند ماشین بردار پشتیبان (SVM[2])، آنالیز اجزای اصلی (PCA[3])، تجزیه و تحلیل جداکننده خطی (LDA[4]) و تجزیه و تحلیل اجزای مستقل (ICA[5]) از روی تصاویر چهره مربوط به مجموعه آموزش ایجاد می­شوند.

ب) روش­های هندسی مبتنی بر مدل

در روش­های هندسی مبتنی بر مدل، هدف این است که یک مدل از چهره ارائه شود که تفاوت­های چهره را نشان دهد. در این روش­ها چهره افراد با مدلی از پیش تعیین شده تطبیق داده شده و داده­های بدست آمده به عنوان ویژگی­های استخراج شده ذخیره می­شوند.

از مزاياي سيستم بازشناسي چهره مي­توان به قدرت مناسب شناسايي، بي زيان، دوستانه و طبيعي بودن روش براي شناخت افراد اشاره کرد. در مقابل بايد ذكر كرد كه متأسفانه شناسايي خودكار چهره به كمك ماشين هنوز به صورت يك چالش علمي باقي مانده است. از جمله دلايل اين عدم موفقيت مي­توان به حجم زياد داده­هاي تصوير و به تبع آن دامنه وسيع تغييرات اين داده­ها و همچنين ذات خود داده­ها اشاره كرد. به عنوان مثال سيستم شناسايي بايد به شرايط سني حساسيت كمي داشته باشد و در مقابل آرايش صورت، مدل مو، حالتهاي صورت، تغيير زاويه صورت و … مقاوم باشد. به عوامل ذكر شده مي­توان ماتی تصویرگرفته شده، شرايط نوري، پس زمينه تصاوير و ديگر پارامترهاي تصويربرداري را نيز اضافه كرد.

1-2   بیان مساله

به صورت کلی یک سیستم بازشناسی چهره از قسمت­های نشان داده شده در شکل (1-1) تشکیل می­شود.

طبق روند نمای نمایش داده شده در شکل (1-1)، اطلاعات ورودی به یک سیستم بازشناسی چهره شامل ویدئو یا تصویری از فرد ناشناس در کنار اجسام و اشیاء دیگر است. برای بازشناسی این افراد توسط سیستم بازشناسی مورد نظر، باید ناحیه مربوط به چهره اشخاص را جدا کنیم. بدین منظور از یک سیستم تشخیص چهره استفاده می­شود. از طرفی با پیشرفت روش­های تشخیص چهره عوامل مات کننده تصویر برروی عملکرد سیستم­های تشخیص چهره تاثیر قابل توجهی نخواهند داشت[1]. لذا همانطورکه در شکل (1-2)  مشاهده می­کنید، ناحیه مربوط به چهره شخص در سه تصویر شفاف، تصویر با مات شدگی ضعیف، و تصویر با مات شدگی شدید، به درستی تشخیص داده شده است. بدین ترتیب برای تشخیص محل چهره نیازی به انجام پیش پردازش نداریم.

اما از آنجا که ماتی تصاویر، باعث تضعیف دقت بازشناسی می­گردند، لذا رفع ماتی از این تصاویر قبل از مراحل استخراج ویژگی و طبقه­بندی، تا حد زیادی به افزایش دقت بازشناسی کمک خواهد کرد.

1-1  ضرورت انجام تحقیق و هدف پایان­نامه

همانطورکه گفته شد سیستم­های بازشناسی چهره در مورد تصاویری که مات هستند بسیارضعیف عمل می­کنند. بنابراین بهسازی چنین تصاویری کمک زیادی به افزایش دقت بازشناسی آنها می­کند. در این پایان­نامه هدف ما طراحی و شبیه­سازی روشی جهت بهسازی تصاویر چهره مات شده به منظور بهبود کارایی سیستم­های بازشناسی چهره است. با توجه به مروری که در فصل بعد برای این روشها آورده شده است ملاحظه می­شود که تعداد روشهای موجود برای بهسازی تصویر چهره مات شده به منظور افزایش کارایی سیستمهای بازشناسی چهره بسیار اندک است.

ساختار بقیه پایان­نامه به این صورت است که در فصل2 به مروری بر روش­های موجود می­پردازیم؛ در فصل3 به معرفی روش پیشنهادی در این پایان­نامه می­پردازیم. در فصل4 نیز نتایج حاصل از شبیه­سازی روش پیشنهادی جهت شناسایی تابع گسترش نقطه­ای[1] (PSF)  مات کننده تصاویر چهره ورودی مات و رفع ماتی از آن­ها به منظور کاربرد در یک سیستم بازشناسی چهره بررسی می­شود. فصل5 به بیان نتیجه­گیری و پیشنهاد راهکار آینده اختصاص داده شده است.

[1] Point Spread Function

[1] Biometric

[2] Support Vector Machine

[3] Principal Component Analysis

[4] Linear Discriminant Analysis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122