پايان نامه رهاوردهاي هرمنوتيک فلسفي گادامر براي برنامه فلسفه براي کودکان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رهاوردهاي هرمنوتيک فلسفي گادامر براي برنامه فلسفه براي کودکان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 177 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رهاوردهاي هرمنوتيک فلسفي گادامر براي برنامه فلسفه براي کودکان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مقدمه
۱. 1. گشایش 2
۱. 2. بيان مسأله 3
۱. 3. ضرورت و اهميت پژوهش 6
۱. 4. هدفهاي پژوهش 7
۱. 5. پرسش‌هاي پژوهش 8
۱. 6. تعاريف مفهومي واژه‌ها و اصطلاحات 8

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه‌ انتقادی پژوهش
۲. ۱. مباني نظري پژوهش 12
۲. ۱. ۱. فلسفه 12
۲. ۱. ۲. تفکر انتقادي 14
۲. 1. 3. عناصر و مؤلفه‌های برنامه فلسفه برای کودکان 15
۲. 1. 3. 1. جامعه پژوهشي 16
۲. 1. 3. 2. کتاب‌هاي درسي داستان 17
2. 1. 3. 3. معلمان تغییر نقش داده 18
۲. 1. 3. 4. نحوه اجراي برنامه فلسفه براي کودکان 19
۲. 2. فلسفه با کودکان 19
۲. 3. پيش‌زمينه‌هاي فکري و فلسفی برنامه فلسفه براي کودکان 21
۲. 3. ۱. سقرات 21
۲. 3. ۲. افلاتون 22
۲. 3. ۳. دکارت 23
۲. 3. ۴. روسو 23
۲. 3. ۵. کانت 24
۲. 3. ۶. هگل 24
۲. 3. ۷. کی‌یر‌کگارد 25
2. 3. ۸. پیرس 25
2. 3. 9. دیویی 25
2. 3. 10. ويتگنشتاين 26
۲. 3. ۱۱. ویگوتسکی 27
۲. 4. نگاهی به روند جنبش فلسفه برای کودکان در سطح جهانی 27
۲. 4. ۱. فلسفه برای کودکان در آمریکا 28
2. 4. 1. 1. متیو لیپمن 28
۲. 4. 1. 2. آن مارگارت شارپ 29
۲. 4. 1. 3. گرت بی متیوز 30
۲. 4. 2. فلسفه برای کودکان در استرالیا 31
۲. 4. 2. 1. فیلیپ کم 31
۲. 4. 2. 2. گیلبرت بورگ 32
۲. 4. 3. فلسفه برای کودکان در انگلستان 32
۲. 4. 4. فلسفه برای کودکان در فرانسه 33
۲. 4. 5. فلسفه برای کودکان در دانمارک 33
۲. 4. 6. فلسفه برای کودکان در ژاپن 34
۲. 4. 7. فلسفه برای کودکان در آفریقای جنوبی 35
۲. 5. رویکردهای نظری برنامه فلسفه برای کودکان در سطح جهانی 36
۲. 5. 1. رویکرد لیپمن، شارپ و کم 36
۲. 5. 2. رویکرد متیوز 37
۲. 6. فلسفه برای کودکان در سطح ملی 38
۲. 6. 1. رویکرد خسرونژاد 39
۲. 7. چالش‌های پیش روی برنامه فلسفه برای کودکان 40
۲. 8. هرمنوتیک 43
۲. 8. 1. شلایرماخر 45
۲. 8. 2. ویلهلم دیلتای 45
۲. 8. 3. هایدگر و هرمنوتیک 46
۲. 8. 4. هانس گئورگ گادامر 48
2. 9. هرمنوتیک و تعلیم و تربیت49
2. 10. مرور پژوهش‌های پیشین51
۲. 10. ۱. پيشينه پژوهش در خارج از ايران 51
۲. 10. ۲. پيشينه پژوهش در ايران 54
۲. 10. ۲. ۱. پژوهش‌هاي مربوط به فلسفه براي کودکان 54
۲. 10. ۲. ۲. پژوهش‌های مربوط به هرمنوتيک و تعليم و تربيت 57
۲. 11. جمع‌بندی پیشینه پژوهش 60

فصل سوم: روش پژوهش
۳. ۱. روش پژوهش 62
۳. ۲. طرح پژوهش 62
۳. ۳. روش داده‌یابی 62
۳. ۴. روش داده‌کاوی 63
۳. ۵. اعتبارسنجی پژوهش 63
۳. ۶. حساسیت پژوهشگر 64
فصل چهارم: یافته ها
۴. ۱. تحلیل و بررسی 66
۴. ۲. فهم از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر 67
۴. ۲. ۱. واقعه فهم 67
۴. ۲. ۲. فهم، واقعه‌ای دیالکتیکی 69
۴. ۲. ۳. تاریخ‌مندی فهم 69
۴. ۲. ۴. رابطه سنت و فهم 71
۴. ۲. ۵. پیش‌داوری و دور هرمنوتیکی 72
۴. ۲. ۶. افق و امتزاج افق‌ها 74
۴. ۲. ۷. جنبه کاربردی فهم 76
۴. ۲. ۸. زبان‌مندی فهم 76
۴. ۳. گادامر و تفسیر متن 78
۴. ۴. گادامردر بوته نقد 80
۴. ۵. پرسش اول پژوهش: ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای محتوای «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟ 83
۴. ۵. ۱. هرمنوتیک فلسفی و اهداف تعلیم و تربیت 83
۴. ۵. ۲. هرمنوتیک فلسفی و برنامه درسی 85
۴. ۵. ۳. هرمنوتیک فلسفی و محتوای برنامه فلسفه برای کودکان 87
۴. ۵. ۴. ویژگی داستان‌های فلسفه برای کودکان 87
۴. ۵. ۵. نگاهی دوباره به مفهوم ادبیات و تبیین جایگاه آن 89
4. ۵. ۶. زبان و ضرورت تکثر معنا 94
۴. ۵. ۷. جایگاه متغیر تأویل و نیاز به آن 94
۴ .۵. ۸. خواننده در نقد نوین 96
۴. ۵. ۹. رولان بارت و خوانش متن 96
۴. ۵. 10. بینامتنیت 97
4. 5. 11. رابطه متن و تصویر در رویکرد مبتنی بر هرمنوتیک 98
۴. ۶. پرسش دوم پژوهش: ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای روش «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟ 102
۴. ۶. ۱. تحلیل واقعه‌ فهم در رویکرد داستان‌های فکری ایرانی 114
۴. ۶. 2. پرسشگری و دیالوگ در هرمنوتیک گادامر 119
۴. ۶. ۳. جدایی‌ناپذیری روش از محتوا 119
۴. ۶. ۴. اذعان به کامل‌نبودن دانسته‌های خود 120
۴. ۶. ۵. دوری‌بودن 120
۴. ۷. پرسش سوم پژوهش: ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای ارزیابی «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟ 122
۴. ۷. ۱. دور هرمنوتیکی 122
۴. ۷. ۲. هرمنوتیک فلسفی و دور هرمنوتیکی 123
۴. ۷. ۳. تنگناهای دور هرمنوتیکی 124
۴. ۷. ۴. دلایل معتقدان به دور هرمنوتیکی 124
۴. ۷. ۵. دور هرمنوتیکی و مطالعات میان‌رشته‌ای 125
۴. ۷. ۶. دور هرمنوتیکی و رابطه متن و تصویر 126
۴. ۷. ۷. دور هرمنوتیکی، فهم و ارزیابی داستان 128

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵. ۱. بحث و نتیجه‌گیری 132
۵. ۲. تنگناهای پیش پا و افق‌های پیش‌روی رویکرد هرمنوتیک 147
۵. ۳. پیشنهاده‌های پژوهشی 149
۵. ۴. پیشنهاده‌های کاربردی 150
5. 5. محدودیت‌های پژوهش 150

فهرست منابع
منابع فارسی 151
منابع انگلیسی 157

فهرست منابع

 منابع فارسی

اسمیت، فیلیپ (۱۳۷۷). فلسفه‌ آموزش و پرورش. ترجمه‌ سعید بهشتی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

امی، زهرا؛ فرامرز قرامکی، احد (۱۳۸۴). «مقایسه سبک‌های لیپمن و برنی‌فیر در فلسفه برای کودکان»، فصلنامه پژوهشی اندیشه نوین دینی، ش۲، صص ۷تا۲۳.

باقری، خسرو؛ میرزایی، عبدالوهاب (۱۳۸۱). «الگویی برای پژوهش در ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک»، مجله نوآوری‌های آموزشی، ش۱، صص۳۹تا۵۸.

باقری، خسرو؛ یاری دهنوی، مراد (۱۳۸۸). «تبیین و بررسی جایگاه تاریخ فلسفه در برنامه آموزش فلسفه به کودکان با تأکید بر دیدگاه هگل»، فصلنامه فرهنگ، س۲۲، ش۱.

باقری، خسرو؛ سجادیه، نرگس؛ توسلی، طیبه (۱۳۸۹). رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

باقری، خسرو (1391). «تنگناهای پیش پا و افق‌های پیش روی فلسفه تعلیم و تربیت». مقاله چاپ شده در کتاب آموزشگر شایسته: ارج‌نامه استاد دکتر علی شریعتمداری، ناشر: خانه کتاب.

بینای مطلق، سعید (۱۳۸۶). تاریخ فلسفه یونان۱، جزوه درسی.

پالمر، ریچارد (۱۳۸۹). علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.

پارساپور، زهرا (۱۳۸۸). «هزار نکته باریک‌تر ز مو». فصلنامه فرهنگ، س۲۲، ش۱، صص ۳۱۷تا۳۲۵.

تجلی اردکانی، حسین‌علی (۱۳۸۹). بررسی و تحلیل داستان حی بن یقظان اثر ابن طفیل بر مبنای اصول آموزش فلسفه به کودکان و پیشنهادهایی برای بازنویسی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.

ترهنده، سحر (۱۳۸۸). «رابطه‌ای ناگزیر میان متن و تصویر»، کتاب ماه کودک و نوجوان، صص ۷۱تا۸۲.

جرالد ال. گوتک (۱۳۸۸). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی، ترجمه محمد‌جعفر پاک‌سرشت، تهران: سمت.

جهانی، جعفر (۱۳۸۲). دیباچه‌ای بر شیوه‌های پژوهش در تفکر انتقادی، شیراز: ملک سلیمان.

چناری، مهین (۱۳۸۷). «روش تدریس در هرمنوتیک فلسفی گادامر»، مجله‌ اندیشه‌های نوین تربیتی، ش۱و۲، صص ۴۵تا۶۲.

چناری، مهین؛ باقری، خسرو (۱۳۸۷). «هرمنوتیک فلسفی گادامر و اهداف تعلیم و تربیت»، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، ش۱، صص ۱تا۲۰.

حسینی، افضل‌السّادات؛ حسینی، سیّد‌حسام (۱۳۹۱). «بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی»، اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره۷، ش۲.

خاتمی، محمود (۱۳۸۵). مکاتب فلسفی در قرن بیستم، جزوه درسی

 

سجادي، سيد مهدي؛ رضانژادجولايي، نجمه (۱۳۸۷). «ديدگاه هرمنوتيكي هايدگر و تعليم و تربيت»، مجله روانشناسي و علوم تربيتي (دانشگاه تهران)، سال ۳۸. ش ۱، صص ۴۵تا۶۶.

سهرابی، راضیه (۱۳۹۰). مقایسه افسانه‌های ایرانی، کتاب‌های داستانی ـ تصویری ایرانی و کتاب‌های داستانی ـ تصویری خارجی بر مبنای مؤلفه‌های تفکر فلسفی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.

شارپ، آن مارگارت؛ اسپلیتر، لورنس (۱۳۸۷). بیمارستان عروسک‌ها، ترجمه فاطمه رنجبران و مانا پار، تهران: شهرتاش.

شریعتمداری، علی (1389). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. چاپ سی و نهم. انتشارات امیر کبیر.

صهبا، فروغ (۱۳۹۲). کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن. تهران: آگاه.

صفایی، سعید؛ محبت، هدیه (1391). «هرمنوتیک فلسفی و برنامه درسی». فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 41، سال یازدهم، صص113تا135.

طاهری، رضا (۱۳۸۹). زیباشناسی و فلسفه هنر در هرمنوتیک گادامر، تهران: نگاه معاصر.

فیشر، رابرت (۱۳۸۶). آموزش تفکر به کودکان. ترجمه‌ مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان. اهواز: رسش.

فتحی، علی (1387). «هرمنوتیک فلسفی یا فلسفه هرمنوتیکی؛ درآمدی بر هرمنوتیک هایدگر». مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 29.

قائدی، یحیی (۱۳۸۶). «امکان آموزش فلسفه به کودکان: چالش بر سر مفهوم»، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، س۲، ش۷، صص ۶۱تا۹۴.

معموری، علی (۱۳۸۵). «نسبت حقیقت و روش». نامه تاریخ پژوهان، س۲، ش۶.

متیوز، گرت. بی (۱۳۸۷). «داستان‌های تفننی‌-‌ فلسفی»، ترجمه‌ روحیه نظری‌پور. در دیگر خوانی‌های ناگزیر: رویکردهای نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک، به کوشش مرتضی خسرو‌نژاد، با مقدمه‌ای از پیتر هانت. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

محمودی، محسن؛ جمشیدی، سجاد (۱۳۸۸). «افق‌های تفسیری نوین در هرمنوتیک گادامر»،

ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، ش۱۲.

مسعودی، جهانگیر (۱۳۸۶). هرمنوتیک و نواندیشی دینی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

مکتبی‌فرد، لیلا (۱۳۸۸). «انواع تفکر و ارتباط آنها با تأکید بر تفکر انتقادی»، فصلنامه فرهنگ. س۲۲. ش ۱

نیچه، فریدریش … [و دیگران] (۱۳۸۹). هرمنوتیک مدرن: گزینه جستارها، ترجمه بابک احمدی و دیگران، تهران: نشر مرکز.

نیکویی، علیرضا (۱۳۸۶). «دور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون»،  ادب‌پژوهی، ش۳.

نقیب‌زاده، میرعبدالحسین (۱۳۸۰). نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تهران: طهوری.

واینسهایمر، جوئل (۱۳۸۱). هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی، ترجمه مسعود علیا، تهران: ققنوس.

وارتنبرگ، توماس‌ای (۱۳۹۰). ایده‌های بزرگ برای بچه های کوچک: آموزش فلسفه از دریچه ادبیات کودکان. ترجمه نسرین ابراهیمی لویه، تهران: شهرتاش.

هجری، محسن (۱۳۸۲). «رویکرد هرمنوتیک در نقد ادبیات کودک»، کتاب ماه کودک و نوجوان، صص ۶۶تا۷۴.

هدایتی، مهرنوش؛ قائدی، یحیی؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ یونسی، غلامرضا (۱۳۸۸). «بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به صورت اجتماع پژوهشی بر بهبود روابط میان فردی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آموزگاران»، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، س۴، ش۳.

همایون، زهره (۱۳۹۰). بررسی تحلیلی آرای محمد مجتهد شبستری و نصر حامد ابوزید و دلالت‌های آن در تربیت دینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.

یاری دهنوی، مراد؛ حاتمی، عماد (۱۳۹۰). «تبیین و نقد پژوهش‌های دانشگاهی آموزش فلسفه به کودکان در ایران از منظر روش پژوهش و نتایج آن‌ها»، تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. س ۲، ش۱، صص ۱۳۵تا۱۶۴.

 منابع لاتین

Abednia, A. (2012). Teacher’s Professional Identity: contributions of critical EFL Teacher education course in iran. Teaching and Teacher Education. 28. 706 _716.

Barrow, W. (2010). “Dialogic participation and the potential for Philosophy for children”. Thinking Skills and Creativity, 61-69.

Bagheri, kh and Bagheri, Eh. (2008). “Challenges in Front of Philosophy for Children”. Journal of Curriculum Studies.Vol. 2, No7.

Cam, Ph. (2011) “Pragmatism and The Community of Inquiry”. Childhood and philosophy, Vol.7, No13.

Creswell, john. W. (1994). Research Desing: Qualitative and Quantitative Approches. London: SAGE publications.

Daniel, M and Auriac, E. (2011). “Philosophy Critical Thinking and Philosophy for Children”. Educational Philosophy and Theory, Vol. 43, No.5.

Gareth B, M. (1984). Dialogus with children. Harvard University press.

چکیده

 «فلسفه برای کودکان» به عنوان شاخصِ پارادایم جدید تعلیم و تربیت بی‌نیاز از پژوهش‌ها و تأملات فلسفی نیست. پيش از اين، نفوذ دستاوردهاي فکري هرمنوتيک به حوزه‌هاي مختلف دانش، از جمله تعليم و تربيت، پرسش‌ها و بحث‌هاي تأمل‌برانگيزي را موجب شده است، اما پژوهش در زمينه رويکردهاي آموزش فلسفه به کودکان با توجه به اين امکان و تلاش براي گشايش معرفتي نو در اين عرصه، از جمله مسائلي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اين پژوهش انديشيدن درباره پيامدهايي است که هرمنوتيک فلسفي گادامر مي‌تواند براي برنامه «فلسفه براي کودکان» داشته باشد. بر این اساس، امکانات و ظرفیت‌های هرمنوتیک فلسفی گادامر در زمینه محتوا، روش و ارزیابی برنامه «فلسفه برای کودکان» با رویکردی استنتاجی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد داستان‌های فکری ایرانی، تألیف مرتضی خسرونژاد، نزدیک‌ترین رویکرد نظری «فلسفه برای کودکان» به مباحث هرمنوتیکی است. رهاورد هرمنوتیک فلسفی گادامر در زمینه محتوای برنامه «فلسفه برای کودکان» تبیین پدیدارشناختی و دیالکتیکی ادبیات و ضرورت توجه به ارتباط متن و تصویر در رویکردهای نظری این برنامه است. نتایج این پژوهش در مورد روش برنامه مشخصاً در سه مقوله بازی، فهم و پرسشگری جمع‌بندی شد. سرانجام، پژوهش با ارزیابی برنامه بر مبنای مفهوم دور هرمنوتیکی و امکان طرح مستقل رویکرد هرمنوتیک در برنامه «فلسفه برای کودکان» به پایان دور اول از فهم موضوع مورد مطالعه رسید.

واژه‌های کلیدی: فلسفه برای کودکان، تعلیم و تربیت، هرمنوتیک فلسفی گادامر، داستان‌های فکری ایرانی.

فصل اول

 کلیات و مقدمه

 ۱. 1. گشایش

  چهار سال حضور در کلاس‌هاي فلسفه کافي بود تا در ابتداي امر عبارت فلسفه براي کودکان[1] برايم نامأنوس و عجيب، اما معصومانه، جلوه کند و مجال هرگونه ارتباطي را ممکن نبينم؛ گويي در حيات فلسفه جايي براي او نبود و فلسفه را هم از جانب کودکان خريداري نيست؛ آخر فلسفه کجا و کودک کجا! اما امروز بر آنم تا کودکانمان را به ضيافت فلسفه فراخوانم.

به گمانم، می‌توان تربيت انسان‌هاي آگاه و هشيار که تفکر خود را بر پايه استدلال صحيح و منطق بنا نهاده و در برخورد با دنياهاي پيرامون خود با انديشه‌اي جامع و عميق، جوانب مختلف امور را بررسي و البته از قابليت انعطاف بالايي در مواجهه با مسائل زندگي برخوردار هستند را، يکي از اصلي‌ترين اهداف نظام‌هاي تعليم و تربيت دانست.

فيشر،[2]پرورش مهارت‌هاي تفکر در کودکان را گامي مهم در اين عرصه مي‌داند (فيشر، ۱۳۸۵: ۹).

در این زمینه، جنبش فلسفه براي کودکان به عنوان جديدترين رويکرد موجود، عهده‌دار چنين رسالتي است (باقري و دهنوي، ۱۳۸۸: ۱۲).

اين برنامه را متيو ليپمن[3] در اواخر دهه ۱۹۶۰ بر اساس تفکرات ديويي[4] و ويگوتسکي[5] بنيان نهاد. لیپمن، استدلال می‌کند که اگر ما بخواهیم کودکان‌مان در آینده به بزرگسالانی اندیشمند تبدیل شوند، باید آن‌ها را تشویق کنیم تا کودکانی اندیشه‌ورز باشند (فيشر، ۱۳۸۵: ۲۷۲).

سپس در گفت‌و‌گو با ناجی می‌افزاید، آنچه فلسفه برای کودکان نامیده می‌شود، تلاشی است برای بسط فلسفه، با این هدف که بتوان آن را همانند نوعی آموزش به‌ کار برد. این نوع فلسفه، آموزشي است که در آن از فلسفه براي برانگيختن ذهن کودک در جهت پاسخ‌گويي به نياز و اشتياقش به معنا بهره برده مي‌شود. وی در ادامه  فلسفه برای کودکان را به عنوان گامی فراتر از تفکر انتقادي[6] معرفی می‌کند (ليپمن، ۱۳۸۸: ۲۸).

جهاني بر اين باور است، ليپمن هواي آن را در سر دارد که با استفاده از داستان‌هاي داراي مضامين فلسفي به پرسش‌هايي که در طول تاريخ فلسفه ذهن فيلسوفان را به خود مشغول داشته است به شيوه‌اي بديع پاسخ گويد (جهاني، ۱۳۸۲: ۷۱).

با اين وجود ليپمن توانست از گذر هم‌نشيني کودک و فلسفه، البته با مراد معنايي خاص، به ترويج اخلاق و عقلانيت بپردازد. به گمانم اين نياز اساسي امروز جامعه ما و هر جامعه ديگري است که در پي داشتن فردايي بهتر است.

همانند بسياري از کشورهاي جهان،  به فلسفه براي کودکان در سال‌هاي اخير در ايران نيز توجه شده است. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با تأسيس گروهي به نام «فکر پروري براي کودکان و نوجوان» (فبک)، به معرفي و ترويج اين برنامه در ايران مي‌پردازد. به اين منظور، گفت‌وگوهايي با بنيان‌گذاران این برنامه صورت گرفته، نشست‌ها و کارگاه‌هاي مختلفي برگزار شده و کتاب‌ها، مقاله‌ها و پايان‌نامه‌هايي نيز تأليف شده است اما اين آغاز راه است و نياز به پژوهش در اين حوزه همواره احساس مي‌شود.

پژوهش حاضر بر آن است تا از گذر رويکردهاي برنامه فلسفه برای کودکان، مجالي براي ارتباط حوزه‌هاي مختلف فلسفه، با این برنامه بيابد و به قابلیت رويکردهاي بومي توجه کند.

۱. 2. بيان مسأله

کم‌توجهي نظام آموزشي ما به آموختن راه و رسم انديشه‌ورزي و تقويت ويژگي تأمّل و دقّت در کودکان و جوانان و پرورش حساسيت آن‌ها در تشخيص خطا و صواب، لزوم توجه به تلاش‌ها و تجربيات موفق در اين زمينه را ضروري مي‌سازد، فلسفه براي کودکان چند وقتي است که در ادبيات فلسفي ما حضوري پررنگ دارد.

اين برنامه را مي‌توان از جمله بنيادي‌ترين اقدامات کار فلسفي با کودکان دانست که هم‌اکنون در بيش از سی کشور جهان توجه بسياري از متفکران، محققان و مربيان تعليم و تربيت را در سال‌هاي اخير به خود معطوف کرده است (جهاني، ۱۳۸۲: ۷۱).

بهبود توانايي تعقل، پرورش و تقويت خلاقيت، تقويت ارزش‌هاي اخلاقي، تقويت خودآگاهي و پرورش تفکر انتقادي از اهداف اين برنامه به شمار مي‌آيد و از مؤلفه‌هاي آن مي‌توان به اجتماع کاوشگري[7]، کتاب‌هاي درسي داستان و معلمان تغيير نقش داده اشاره کرد (ناجي، ۱۳۸۵: ۷-۶).

خسرونژاد (۱۳۸۴) با نگاهی موشکافانه و عمیق، ورود به عرصه نظری فلسفه براي کودکان را نيازمند سه پيش‌فرض مي‌داند؛ يکي فرض‌هايي درباره کودکان؛ دوم، فرض يا فرض‌هايي درباره فلسفه؛ سوم، فرض يا فرض‌هايي در مورد چيستي ادبيات کودک (خسرونژاد، ۱۳۸۴: ۷۵).

رويکرد ليپمن يکي از پرطرفدارترين رويکردهاي کار فلسفي با کودکان است. لیپمن در گفت‌وگو با ناجی، صراحتاً اظهار می‌‌کند که فلسفه برای کودک برانگیزاننده است و اشتیاق کودک را برای فکر‌کردن برمی‌انگیزاند. بنابراین، فلسفه وسیله‌ای است برای برانگیختن تفکر در تمام زمینه‌های برنامه‌ درسی (ناجی، ۱۳۸۹: ۲۸).

پیداست که در این رویکرد، امکان آموزش فلسفه به کودک، البته در معنایی که به فلسفه نسبت داده می‌شود، وجود دارد (خسرونژاد، ۱۳۹۱: ۳).

خسرونژاد معتقد است هر چند این رویکرد در پیشبرد برنامه‌های خویش، همواره از ادبیات کودک سود برده، اما هیچ‌گاه تأملی نظری بر این مفهوم نداشته است. عمده بحث‌های صاحب‌‌‌نظران این نهضت، درباره مفاهیم کودک، فلسفه و نظریه تربیتی بوده است و ادبیات صرفاً ابزاری در نظر گرفته شده که مقصدی جز خودش، در اینجا تربیت تفکر فلسفی، دارد (خسرونژاد، ۱۳۸۶: ۱۰۹).

در قلمرو کار فلسفی با کودکان، گرت بی. متیوز[8] متفکر دیگری است که می‌توان مدعی شد فرض‌های متفاوتی در مورد مفاهیم سه‌گانه فلسفه، کودکی و ادبیات کودک دارد. وی در گفت‌و‌گو با ناجی، بهترين راه براي متقاعد شدن به اين امر که کودکان افکار فلسفي دارند، ارائه تعريفي از فلسفه و بررسي شواهدي که مصداق اين تعريف باشد، نمي‌داند؛ بلکه معتقد است بايد ببينيم چيزهايي که کودکان مي‌گويند يا مي‌پرسند، با مطالبي که برخي از فیلسوفان، زماني مطرح کرده يا پرسيده‌اند شباهتي دارد يا نه (متيوز ۱۳۹۰ :۱۵).

متیوز، کودکان را فيلسوفان طبيعي مي‌داند (خسرونژاد، ۱۳۸۴: ۲۷). در این رویکرد کودک، بالطبع باشنده‌ای فلسفی است.

خسرونژاد پیرامون جایگاه و نقش ادبیات در این رویکرد می‌افزاید، متیوز بي‌آنکه آشکارا بيان و ادعا کرده باشد، در نهضت فلسفه براي کودکان، رويکرد متفاوتي را براي تبيين معنا و نقش ادبيات کودک بنا نهاده است. آنچه متيوز مدافع آن يا به عبارت بهتر مکتشف آن است، گونه ادبي ويژه و از‌پيش‌آفريده‌شده‌اي در ادبيات کودک است که به‌خودي‌خود و براي خود، فلسفي است و از اين‌رو، پاسخ‌گوي نياز ذاتي کودکان به فلسفيدن نيز هست (خسرونژاد،۱۳۸۶: ۱۲۱).

خسرونژاد از فعالان و پژوهشگران فلسفه برای کودکان در ایران، خود نیز با فرض‌های متفاوت دیگری پا به این عرصه نهاده است، رويکرد خسرونژاد، تنها رويکرد بومي کار فلسفي با کودکان در سطح ملی است. ‌در اين رويکرد، منظور از انديشه فلسفي، گونه‌اي از انديشه است که دربرگيرنده سه ويژگي جامعيت، ژرفا و انعطاف‌پذيري است و چون هر سه‌ اين ويژگي‌ها برخاسته از توانايي ذهني تمرکززدايي است، براي تقويت انديشه فلسفي کودکان، بايد بکوشيم اين توانايي را پرورش دهيم (خسرونژاد،۱۳۹۰: ۲۰).

‌فرض اين رويکرد درباره‌ کودک، برگرفته از ديدگاه پياژه[9] است. بر‌اساس دیدگاه پیاژه، تمرکزگرايي و تمرکززدايي جزء فطرت کودک است؛ بنابراین، آگاهي‌هاي ما از راه نوسانِ پيوسته ذهن، ميان تمرکز‌گرايي و تمرکز‌زدايي تشکيل و تکميل مي‌شود (همان).

رويکرد داستان‌هاي فکري ايراني[10] بر اين باور است هرگونه اثر ادبي کودک، به‌ويژه داستان کودک، نه‌تنها شاخه‌اي از آن، بلکه همه‌ آن حتي افسانه‌هاي ايراني، قابليت تمرکززدايي بسيار بالايي دارند و ذهن را بين تمرکزگرايي و تمرکززدايي نوسان مي‌دهند؛ بنابراین، قدم گذاشتن در جهان داستان و فهم معنای آن کاری فلسفی است؛ بر این اساس، باید کودک را به سمت ادبیات ببریم و ادبیات را برای او معنا کنیم (خسرونژاد،۱۳۹۱: ۴).

به نظر مي‌رسد رويکردهاي برنامه فلسفه براي کودکان، بنا به نوع نگاه نظري و اهميتي که به کتاب‌هاي داستان و اجتماع کاوشگري مي‌دهند، مي‌توانند وارد قلمرو هرمنوتيک شوند.

مسعودي (1386) هرمنوتيک[11] را شاخه‌اي از فلسفه نظري مي‌داند که حديث فهم و تفسير را بازخوانيِ عقلاني مي‌کند و بر فهم متون، تمرکزي اصولي و مبنايي دارد (مسعودي، ۱۳۸۶: ۱۳). با اين وجود، واعظی (1380) معتقد است: اين واژه در طول تاريخ کوتاه استعمال خويش به‌عنوان شاخه‌اي از دانش، به حجمي از تفکر اشاره و دلالت دارد که از فرط تنوع، کمتر انضباط مي‌پذيرد. مولف سپس می‌افزاید، فهرست عناويني که تحت اين نام بررسي مي‌شود، بسيار گسترده و ناهمگون است و هر يک به نوبه خود معرف و نشان‌دهنده ديدگاهي خاص در باب اهداف و وظايف اين شاخه معرفتي است (واعظي،۱۳۸۰: ۲۶).

اگر از ارائه تعريف دقيق و جامع صرف‌نظر کنيم، اين امکان وجود دارد که براي تبيين اجمالي اين نکته که هرمنوتيک به چه سنخ مباحثي مي‌پردازد، تعاريفي تسامحي ارائه دهيم.

پالمر[12] به روايت واعظي (۱۳۸۰) با همين هدف، هرمنوتيک را چنين تعريف مي‌کند:

«هرمنوتيک، عرضه‌کننده سنت تأمل فلسفي آلمان و اخيراً فرانسه، در باب ماهيت فهم است که از طريق شلاير ماخر،[13]  ديلتاي[14] و هايدگر[15] گسترش يافته است و امروزه گادامر و ريکور[16] به ارائه آن مي‌پردازند» (واعظي،۱۳۸۰: 30).

بر این اساس، پژوهش حاضر امکان ارتباط نظري برنامه فلسفه براي کودکان و حوزه هرمنوتيک را به تفصيل بررسي می‌کند و از موضعی فلسفی، به قابليت طرح مباحث هرمنوتیکی در چارچوب مباني نظري برنامه فلسفه براي کودکان و رويکردهاي آن می‌پردازد. در نگاه نخست به نظر می‌رسد، پایبندی به متن داستان در طول کار فلسفي با کودکان در رویکرد داستان‌های فکری ایرانی و تفسير خاص گادامر از متن و ماهيت فهم،[17]  به طور منطقي ارتباط این دو حوزه را فراهم کند،  بنابراین، پژوهشگر مشخصاُ بر آن است تا دستاوردهاي هرمنوتيک فلسفي گادامر [18] را نسبت به برنامه فلسفه براي کودکان بررسي کند و دامنه آن را در صورت امکان گسترش دهد.

۱. 3. ضرورت و اهميت پژوهش

ماهيت دوگانه فلسفه تعليم و تربيت، بيانگر ارتباط عميق آن با فلسفه، تعليم و تربيت و مسائل آن است. از زاويه اين ارتباط، تعليم و تربيت براي حل مسائل خود، بي‌نياز از پژوهش‌ها و تأملات فلسفي نيست.

در سال‌هاي اخير، در حوزه تعليم و تربيت، محققان به نحو چشمگيري به هرمنوتيک و تأثير مطالعه فهم، تفسير و معنا در عمل تربيتي گرايش داشته‌اند (باقري، ۱۳۸۷: ۲)؛ بر همین اساس، مارتين اگر[19]  معتقد است «تأويل در دو نقطه معين به علوم تربيتي راه مي‌يابد: يکي در جريان تحقيق و ديگري در جريان تدريس» (ترجمه باقري، ۱۳۷۵:فصل ۵). هرمنوتيک از گذر تحقيقات تربيتي و خيزش روش‌هاي کيفي، نه فقط قلمرو اهداف تحقيق را گسترش داد، بلکه توانست زمينه‌اي براي آزمون مجدد اصول و اهداف تحقيق اجتماعي نيز فراهم آورد (سجادي، ۱۳۸۷: ۵۴).

با ظهور پارادايم جديد آموزش‌و‌پرورش، يعني پارادايم تأملي، برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان وارد عرصه تعليم و تربيت شد. اگرچه روند طرح موضوع اين برنامه در ايران به کندي صورت گرفت اما به‌تدريج توجه انديشمندان و مسئولان را به خود جلب نمود. به جهت توانمندي اين برنامه در حل مسائل تعليم و تربيت کنوني ما، ناجي (۱۳۸۸) معتقد است: مي‌توانيم از دستاوردهاي فلاسفه و انديشمندان تعليم و تربيت استفاده کنيم و با در‌نظر‌گرفتن نتايج کار آن‌ها، فعاليت و تحقيق در اين زمينه را پيش ببريم (ناجي، ۱۳۸۸: ۱).

پيش از اين، نفوذ دستاوردهاي فکري هرمنوتيک به حوزه‌هاي مختلف دانش، از جمله تعليم و تربيت، پرسش‌ها و بحث‌هاي تأمل‌برانگيزي را موجب شده است، اما پژوهش در زمينه رويکردهاي آموزش فلسفه به کودکان با توجه به اين امکان و تلاش براي گشايش معرفتي نو در اين عرصه، ضرورتی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

اهمیت تأملي نظري در اين زمينه و تلاش براي گسترش اين امکان، مي‌تواند دريچه‌ دستاوردهای هرمنوتيک را به سوي برنامه فلسفه براي کودکان و حتي ادبيات کودک بگشايد و پژوهش‌ها و مطالعات جديدي را موجب شود.

به نظر می‌رسد، نقش برجسته و جایگاه رفیع تفکر در پاره‌ای از تعالیم اسلامی و اهميت تفسير و تأويل در این عرصه نیز، ضرورت امکان‌سنجي و پژوهش در این زمینه را قوّت مي‌بخشد. با اين وجود، اگر با اين مسأله برخورد عالمانه صورت گيرد، مي‌توان کاستي‌ها و ضعف‌هاي آن را شناخت و کاربرد و کارايي منطقي آن را تشخيص داد و در صورت لزوم، در جاي مناسب از نتایج آن استفاده کرد.

۱. 4. هدفهاي پژوهش

هدف اين پژوهش انديشيدن درباره پيامدهايي است که هرمنوتيک فلسفي گادامر مي‌تواند براي «برنامه فلسفه براي کودکان» داشته باشد. در این مسیر سه هدف اصلی برانگیزاننده پرسش‌های پژوهشند:

تأمل درباره محتوای «برنامه فلسفه برای کودکان»

تأمل درباره روش «برنامه فلسفه برای کودکان»

تأمل درباره ارزیابی «برنامه فلسفه برای کودکان»

۱. 5. پرسش‌هاي پژوهش

اين پژوهش به دنبال بررسي و پاسخگويي به پرسش‌هاي زير است:

ره‌آورد هرمنوتيک فلسفي گادامر براي محتوای «برنامه فلسفه براي کودکان» چه مي‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتيک فلسفي گادامر براي روش «برنامه فلسفه براي کودکان» چه مي‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتيک فلسفي گادامر براي ارزیابی «برنامه فلسفه براي کودکان» چه مي‌تواند باشد؟

[1]. Philosophy for Children

[2]. Fisher

[3]. Matthew Lipman

[4]. Dewey

[5].Vygotsky

[6].Critical Thinking

[7] . Community of Inquiry

[8] . Gareth B. Matthews

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و نقد برساخت گرايي در فلسفه اخلاق کانت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122