پايان نامه رهن دريايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رهن دريايي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رهن دريايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه
کلیات    2
مبحث اول:تعاریف اساسی و سیر تحولات قانونگذاری     4
گفتار اول:تعاریف اساسی     4
بنداول:حقوق دریائی    4
بند دوم:رهن    5
الف:رهن مدنی    6
ب:رهن دریائی    8
گفتار دوم:سابقه قانونگذاری    10
بنداول:مقررات داخلی    11
الف:قوانین عام    11
۱-قانون مدنی    11
۲-قانون ثبت    12
ب:قوانین خاص    13
۱-قانون دریائی    13
۲-معاهدات بین المللی    14
بند دوم:مقررات بین المللی    15
الف-کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل    16
ب-کنوانسیون ۱۹۶۷ بروکسل    17
ج-کنوانسیون ۱۹۹۳  ژنو    18
مبحث دوم:ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی    19
گفتار اول:ماهیت و اوصاف رهن دریائی    19
بنداول:ماهیت رهن دریائی    20
بنددوم:اوصاف رهن دریائی     21
گفتار دوم:کاربرد رهن دریائی    27
بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی    27
بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی      28
بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی  منحصراً برای تعقیب سفر دریائی    28
گفتار سوم:اقسام رهن دریائی    31
بند اول:رهن کشتی    31
الف:تعریف کشتی    32
ب:انواع رهن کشتی    35
۱-رهن کشتی درحال ساخت    36
2-رهن کشتی قابل دریانوردی     38
بند دوم:رهن کرایه باربری    38
الف:تعریف کرایه باربری    39
ب:قابلیت رهن کرایه باربری    40
1-بطلان رهن دین در قانون مدنی    41
۲-دلایل صحت رهن کرایه باربری    44
بند سوم:رهن بار کشتی    45
الف:رهن مستقیم بار    46
ب:رهن از روی بارنامه    47
فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریائی
مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی    52
گفتار اول:شرایط عمومی    53
بند اول:شرایط عمومی صحت  قرارداد ها      52
بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی     55
الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی    55
ب:امکان درج شرط مدت در رهن    56
ج:لزوم قبض    57
گفتار دوم:شرایط اختصاصی    64
بند اول:شرایط اجباری    64
الف:ثبت رسمی    64
ب:تعیین دین    69
ج:تعیین زمان بازپرداخت دین    70
بنددوم:شرایط اختیاری    71
الف:شرط بیمه    71
1-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی    72
۲-نقش بیمه در رهن دریائی    75
۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی     76
۲-۲ضرورت و اهمیت  بیمه دریائی    81
ب:شرط واگذاری سند وام        82
مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان    83
گفتار اول:راهن    83
بنداول:حقوق    85
بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا    86
الف:تعهدات عام    86
ب:تعهدات مربوط به کشتی    88
گفتار دوم:مرتهن    89
بنداول:حقوق مرتهن    90
بند دوم:تعهدات مرتهن    90
فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی
مبحث اول:آثار رهن دریائی     94
گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد    95
بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن    95
بنددوم:حق فروش کشتی    96
الف:تقاضای فروش کشتی    96
ب:کیفیت فروش    98
بندسوم:حق تملک کشتی    99
گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران    100
بنداول:حق تقدم     101
الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم      101
ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن    104
۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی     104
۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی    106
بنددوم:حق تعقیب    111
مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی    113
گفتار اول:انحلال ارادی    114
بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)    114
بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)    118
گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)    119
بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین    120
بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون    121
بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن     122
نتیجه گیری    126
فهرست منابع     132

فهرست منابع و ماخذ

 منابع فارسی

 الف-کتب

۱-اعلایی‌فرد،محمد‌علی،حقوق دریایی، چاپ اول، تهران: نخل دانش،۱۳۸۷.

۲-اسکینی،ربیعا، حقوق تجارت(کلیات)،چاپ دهم، تهران: سمت،۱۳۸۶.

۳-اشمیتوف، ‌کلایوام، حقوق تجارت بین‌الملل،ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و دیگران، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: سمت،۱۳۷۸.

۴-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلددوم، چاپ پنجم، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1334.

۵-امید، هوشنگ، حقوق دریایی، جلد اول، تهران:مدرسه­ی عالی بیمه ایران، خرداد 1354.

۶-ایوامی، هاردی،حقوق دریایی؛ حقوق حمل­ونقل دریایی کالا، ترجمه‌ی منصور پورنوری، چاپ اول، تهران: مؤسسه­ی انتشارات جهاد دانشگاهی، 1375.

۷-بابائی، ایرج،حقوق بیمه، چاپ اول، تهران: سمت، 1382.

۸-بهرامی،بهرام، حقوق تجارت کاربردی، چاپ دوم، تهران: نگاه بینه، ۱۳۸۲.

۹-پورنوری، منصور، حقوق دریائی در دادگاه دریائی ،چاپ اول،تهران:مهد حقوق،۱۳۸۳

۱۰-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، رهن و صلح، چاپ سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378.

۱۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1381.

۱۲-حائری (شاه باغ)، سیدعلی، شرح قانون مدنی، جلددوم، چاپ سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387.

۱۳-دستباز، هادی، بیمه کالا و کشتی و هواپیما، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی، بی‌تا.

۱۴-دمرچیلی،محمدو علی حاتمی، و محسن قرایی، ،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی،چاپ اول، تهران: میثاق عدالت،۱۳۸۲.

۱۵-ربیعی، فرانک، حقوق حمل‌و‌نقل زمینی، هوایی و دریایی، چاپ اول، تهران: آریان، 1380

۱۶-شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (سقوط تعهدات)، جلد پنجم، چاپ هشتم، تهران: مجد، 1386.

۱۷- ستوده تهرانی، حسن،حقوق دریایی و هوایی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1344.

۱۸صادقی نشاط، امیر،حقوق بیمه‌ی دریایی، چاپ اول،تهران: مؤسسه آموزش کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1370.

۱۹-صالحی،جانعلی،حقوق بیمه،  بی جا: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی، بی‌تا.

۲۰-صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: موسسه عالی حسابداری، 1351.

۲۱- طاهری، عامر،(گروه مولفان با نظارت)،دائره المعارف جامع دریایی و بندری، جلد  هشتم و جلد نهم، چاپ اول، تهران: موسسه انتشار نگاه، 1388.

۲۲-فرمانفرمائیان، ابوالبشر، حقوق دریایی، تهران :خرمی، اسفند 1349.

۲۳-کاتوزیان، ناصر،اعمال حقوقی(دوره مقدماتی)، چاپ دوازدهم، تهران:  شرکت سهامی انتشار، 1386.

۲۴-کاتوزیان، ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، چاپ پانزدهم، تهران: میزان، بهار 1386.

۲۵-کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی عقود معین، جلد چهارم،، چاپ یازدهم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387.

۲۶-کاتوزیان، ناصر،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ چهل و نهم ، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385.

۲۷-مظلومی، نادر، بیمه حمل‌و‌نقل دریایی کالا، چاپ اول تهران: بیمه مرکزی ایران، 1368.

۲۸-نجفی اسفاد،مرتضی،حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقرارت بین‌المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت،۱۳۹۰.

ب-مقالات

۲۹-آیت­اله زاده مازندرانی،محمد، «رهن در فقه اسلام»، نشریه حقوق، کانون وکلا، شماریکصد و سی ام،بهار 1354.

۳۰-ابو‌الحسنی،اکبر، «اسناد در تجارت بین‌الملل؛ بارنامه خود دلیل است»،صنعت حمل‌و‌نقل، شماره یکصد و شصت و سوم،شهریور۱۳۷۶.

۳۱-ابوعطا،محمد، «شرطیت قبض در رهن در حقوق فرانسه و ایران»،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،شماره بیست و سوم،پاییز ۱۳۸۷.

۳۲-احمدی، فریده­السادات، «مبانی لزوم و جواز در عقد رهن و آثار مترتب بر آن»، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق سابق)، شماره ششم، تابستان1376.

۳۳-اخلاقی،بهروز، «بحثی پیرامون اسناد تجاری »، فصلنامه حقوق ؛ نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره بیست و یکم، 1358.

۳۴-اخلاقی،بهروز، «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، فصلنامه حقوق ؛نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره بیست و چهارم، آذر ۱۳۶۸.

۳۵-ایزانلو،محسن، «تبدیل سند وثیقه‌ای به سند ذمه‌ای»،مجله کانون(کانون سردفتران و دفتریاران)،سال چهل و هشتم،دوره دوم،شماره شصت و سوم،مرداد و شهریور ۱۳۸۵.

۳۶-ایزانلو، محسن و عباس میرشکاری، «طلب ممتاز »،فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی،شماره  شصتم،زمستان ۱۳۹۱.

۳۷-توازنی زاده، عباس، «رهن و حقوق ممتازه دریایی»، ماهنامه بندر و دریا، شماره نود و  یکم و نود و دوم،فروردین و اردیبهشت 1381.

۳۸-جندقی،بهروز، «جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت»،نشریه معرفت،شماره پنجاه و هفتم،مهر ۱۳۸۱.

۳۹-جوان، پرویز،«رهن»، مجله کانون( سردفتران و دفتریاران)، دوره اول، شماره یکصد و شصت و هشتم،آذر1352.

چکیده

در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن  مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد.

کلید واژه ها:رهن دریایی، رهن کشتی، رهن کرایه باربری، رهن بار، حقوق ممتاز دریایی

مقدمه

 حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.بنابراین  صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت  وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس  در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.

بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما  با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و  به مرور زمان  با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع  به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده است ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه  به تصویب رسیده است مانند  کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه  متحد الشکل  کردن  پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت  آن در آمده است.

رهن دریائی عقدی است تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی  دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.بنابراین پایان نامه حاضر در صدد بررسی ابعاد این عقد است و با توجه به مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار است:

تفاوت ها و شباهت های عقد رهن دریائی با قواعد عام مدنی و مبانی آن چیست؟

پس از روشن شدن ابعاد رهن دریائی سعی شده است به سوالات فرعی زیر نیز پاسخ داده شود:

رویکرد قانون دریائی درباره قبض چه بوده است؟

آیا شخصی به غیر از مالک میتواند رهن دریائی  منعقد کند؟

رهن دریائی چه آثاری دارد؟

آیا رهن کرایه باربری صحیح است؟مبانی آن چیست؟

در خصوص رهن دریائی به طور خاص و با این عنوان کتاب،مقاله یا پژوهشی تدوین نیافته است.تنها کتاب موجود در این زمینه که در قسمت کوتاهی از آن رهن  دریائی اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته،کتاب حقوق دریائی دکتر مرتضی نجفی اسفاد است.به نظر نگارنده گر چه این کتاب توانست به عنوان مرجعی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد،ولی مطالب ذکر شده در آن کافی برای بیان جنبه های مختلف رهن دریائی  نمی باشد.دیگر مقالات موجود نیز به عنوان مراجعی غیر مستقیم،برای تحلیل بهتر ابعاد رهن دریائی مورد استفاده قرار گرفت.استفاده از قوانین برخی از کشورها که در زمینه ی امور دریانوردی و تجارت دریائی،پیشرفت چشمگیری داشته اند نیز یاری بخش در انجام این تحقیق بوده است.اهمیت موضوع این پایان نامه این است  که  برای نخستین بار مستقلاً به این عقد پرداخته میشود و سعی شده است  نقاط  ضعف و قوت  مقرارت مربوط به آن روشن گردد.

روش مورد استفاده در تدوین پایان نامه حاضر،توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته و سعی شده است از منابع فارسی و انگلیسی از جمله کتب حقوقی،مقالات و پایان نامه های مرتبط در آن مورد بررسی قرار گیرد و نظرات حقوقدانان و فقها مورد ارزیابی قرار گیرد.ضمن اینکه برای درک  بهتر مطالب و رویه معمول رهن دریائی به سازمان بنادر و کشتیرانی نیز مراجعه شده است.

مطالب این پژوهش در سه فصل ساماندهی و تنظیم گردیده که فصل اول کلیات می باشد و در آن به بیان مفاهیم کلی ،تعاریف و سابقه قانونگذاری پرداخته شده است ،در فصل دوم شرایط انعقاد رهن دریائی که شامل شرایط عام و خاص است و همچنین طرفین رهن دریائی،حقوق و تعهدات ایشان  مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل سوم  آثار و طرق انحلال رهن دریائی  مورد مطالعه قرار گرفته است.

 مبحث اول: بررسی مفاهیم و سیر تحولات قانونگذاری

 مفهوم حقوق دریایی از جمله مباحثی است که لازم است قبل از ورود به مفهوم رهن دریایی بدان پرداخته شود. همچنین، مطالعه‌ی پیشینه‌ی قواعد و مقررات رهن دریایی به درک صحیح‌تر مطلب و اهمیت این مبحث کمک شایانی می‌کند که در ادامه بررسی می‌گردد.

گفتار اول: تعاریف اساسی

در این قسمت لازم است برای تبیین هرچه بهتر مفهوم رهن دریایی، مفهوم حقوق دریایی و رهن بررسی شود.

بند اول: حقوق دریایی[1]

حقوق دریایی در معنای وسیع آن عموماً این‌گونه تعریف شده است: «مجموعه قاعده‌ها و ضابطه‌های قضایی که به امور و مسائل مربوط به کشتی‌رانی در دریاها پیوستگی دارد.» ازاین‌رو، حقوق مذکور دارای دامنه‌ای گشاده است که از جهات مختلف به حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق کار و غیره بستگی پیدا می‌کند. توضیح و بررسی مستقل هریک از این مفاهیم موجب اطاله‌ی مبحث خواهد شد؛ بنابراین، باید در پی مفهوم حقوق دریایی به معنای اخص آن بود که عبارت است از: «مجموعه قوانین و مقررات و عرف‌های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در امور حمل‌ونقلِ بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتی‌رانی بازرگانی و ایمنی در دریا را دربرمی‌گیرد.»[2]. با این تعریف می‌توان گفت که حقوق دریایی شعبه‌ای از حقوق بین‌المللی خصوصی است که ریشه‌ی آن در بدوی‌ترین و قدیمی‌ترین آداب و رسوم سفرهای دریایی است.

گفتنی است که مفهوم حقوق دریاها[3] با حقوق دریایی متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی بوده و شامل قواعدی‌ست که حاکم بر روابط دولت‌ها و موسسات بین‌المللی راجع‌به امور دریایی است. لیکن، حقوق دریایی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در حوزه‌ی دریایی است و روابط خصوصی اشخاص را با امور دریایی کنترل می‌نماید.

نکته حائز اهمیت این است که چارچوب اجرای حقوق دریایی چیست و دایره‌ی شمول حقوق دریایی به چه میزان است. کشتی‌رانی تجاری یا بازرگانی در خصوص حمل بار یا مسافر، با قصد حصول درآمد و سود، از مهم‌ترین فعالیت‌های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط، درباره‌ی آن وضع شده است و شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست. اقسامی دیگر از کشتی‌رانی وجود دارند که قانون دریایی مقررات خاصی برای این‌گونه فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. ازجمله‌ی این فعالیت‌ها، می‌توان به کشتی‌رانی صیادی اشاره نمود؛ به این دلیل که با هدف کسب سود انجام می‌شود و در دریا صورت می‌گیرد و چون در معرض سوانح و خطر‌های دریایی قرار می‌گیرد، باید تابع احکام حقوق دریایی باشد. کشتی‌رانی تفریحی، گردشگری، امداد و نجات در دریا نیز به لحاظ هدف و نوع خطر‌های دریایی مشمول قوانین دریایی هستند. نوعی از کشتی‌رانی تحت عنوان کشتی‌رانی عمومی وجود دارد که منظور از آن عملیاتی است که کشتی‌های نظامی یا دولتی و غیر‌تجاری به آن اقدام می‌کنند، نظیر کشتی‌های بازرسی یا بیمارستانی و جنگی که عموماً تابع مقررات خاصی هستند و به همین دلیل از شمول قوانین دریایی خارج اند.[4]

بند دوم: رهن

از آنجا که رهن یکی از عقود معین در قانون مدنی و یکی از عقود بسیار مهم در فقه اسلام است و همچنین، پایه و اساس پایان‌نامه‌ی پیش‌رو تلقی می‌گردد، ابتدائاً تعریفی اجمالی از رهن مدنی ارائه خواهیم کرد و سپس، به تعریف رهن دریایی خواهیم پرداخت.

الف. رهن مدنی

مفهوم لغوی

رهن، مصدر و اسم شیء مرهون است[5] و در لغت به معنای ثبات و دوام، استوار، آنچه به آن اعتماد می‌شود، گرو و حبس آمده است.[6] بنابراین، رهن چیزی است که در گروِ وام و دین قرار می‌گیرد. به عبارتی با دادن رهن، درواقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می‌کند.

این لغت، از آیه )کل نفس بما کسبت رهینه( گرفته شده است. به این معنا که هر نفس، به هر عملی که می‌کند، مقید بر اثر آن عمل می‌شود؛ اگر خوب است، اعمال و حال او خوب خواهد بود و اگر بد بود، بد می‌شود.[7] به زبان ساده‌تر، رهن به معنای حبس آمده؛ یعنی هرکس در حبس و گرو چیزی است که کسب کرده.

هرچند که لغت رهن از قرآن گرفته شده است، اما، باید متذکر شد که رهن از جمله اصطلاحات عقود است که دارای حقیقت شرعیه نیست و از حقایق عرفی محسوب می‌گردد. به این معنا که از ابتدا بین مردم شکل گرفته و به‌تدریج شیوع پیدا کرده و از جمله احکام امضایی شارع است. با‌این‌حال، با تدوین کتب فقهی، فقهای اسلام، در اصطلاح، این عنوان را بر عین مرهونه و گاهی بر عقد رهن اطلاق نموده‌اند. [8]

مفهوم اصطلاحی

وثیقه[9] در معنای عام و گسترده عبارت است از تضمین که شامل تضمین دین هم می‌شود و بر دو قسم است: وثیقه‌ی شخصی که هنگامی به وجود می‌آید که شخصی ادای دین یا انجام خدمت دیگری را ضمانت می‌کند و وثیقه‌ی عینی که مالی است برای اطمینان خاطر متعهد‌له که در اختیار او گذارده می‌شود تا در‌صورت لزوم، طلب خود را از آن استیفا کند و رهن نیز ازجمله وثائق عینی به شمار می‌رود. [10]

در علم حقوق، رهن را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «عقدی‌ست که به موجب آن، مدیون مالی را وثیقه‌ی دین قرار می‌دهد.»[11] بنابراین، اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا، در عقد رهن، عین مرهون از نقل و انتقال بازداشته شده است و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را به‌طور کمال نسبت به آن انجام دهد. بدین‌ترتیب، عقد رهن سبب می‌شود که طلبکار وثیقه‌ی عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند؛ لذا، قانونگذار ایران با تعریف عقد رهن در ماده‌ی 771 قانون مدنی، قدیمی‌ترین نهادی را که در نظام حقوقی ایران برای توثیق شناخته شده، پذیرفته است.

همان‌گونه که در متون حقوقی ملاحظه می‌شود، در تعریف رهن به‌عنوان سبب توثیق برای طلب و در تعاریف دیگر به‌عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف، مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن هم به‌ عنوان «عقد رهن» و هم به «مال مرهون» اطلاق می‌شود و عیناً این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است. از سویی، به موجب ماده‌ی 771 قانون مدنی، کلمه‌ی رهن به‌عنوان عقد رهن آمده و از سویی دیگر، در بسیاری از احکام، از جمله مواد 783 و 786 قانون، به مال مورد وثیقه نیز اطلاق رهن شده است.

در حقوق فرانسه، مفهوم رهن یا وثیقه‌ی عینی در دو قالب اصلی تبیین می‌شود. به موجب ماده‌ی ۲۰۷۱ قانون مدنی ۲۰۰۲ فرانسه، اصطلاح «Nantissesment» عقدی است که به موجب آن، مدیون شیئی را برای وثیقه‌ی دین به طلبکار خود تسلیم می‌کند. این عقد،بر‌حسب موضوع به دو قرار‌داد فرعی تقسیم می‌شود. در‌صورتی‌که موضوع عقد رهن شی منقول باشد، عقد رهن به «gage»موسوم است و در فرضی که شیء غیر‌منقول باشد، «antishrese» خوانده می‌شود. درمقابل، «hypotheque» حق عینی بر اموال غیر‌منقول است (ماده ۲۱۱۴).در‌مورد اخیر، قانونگذار رهن را در قالب قرارداد سبب توثیق معرفی نکرده است، بلکه از حیث اثر رهن که ایجاد حق عینی بر مال است، به آن توجه کرده و علت شیوه‌ی تدوین آن این است که این صنف از وثیقه، صرفاً حاصل عقد رهن نیست، بلکه دارای سه منشأ متفاوت قانونی، قضایی و قراردادی است که احکام متفاوتی دارند. رهن کشتی، نمونه‌ی بارز این نوع رهن است. هرچند‌که کشتی مال منقول است،اما، طبق قانون تجارت دریایی فرانسه، جزء این نوع رهن قرار گرفته است (مواد ۴۳ تا ۵۴ قانون ۱۹۶۷).[12]

ب. رهن دریایی[13]

هر‌چند مفهوم رهن درحقوق تمامی کشورها مفهومی شناخته شده است،اما، در حیطه‌ی امور دریایی و کشتی‌رانی، مفهومی متمایز پیدا کرده است.با توجه به این نکته که موضوع رهن، یک کشتی یا کالای حمل شده است که در دریا رفت‌و‌آمد می‌کند و خطر‌های بسیاری را پیش رو دارد،صورتی منحصر به فرد  از رهن به شمار می آید.

طبق بند۱۰ ماده‌ی ۲ قانون تجارت، کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و معاملات راجع‌به آن جزء اعمال تجاری محسوب می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی از جمله عقود تجاری تلقی می‌گردد و به‌عنوان یک وسیله‌ی قانونی برای کسب وام و اعتبار، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است.

نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی است، تأسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده، اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست؛ بنابراین، با توجه به ملاحظات اقتصادی و بازرگانی، قانونگذار قانون خاصی در زمینه‌ی رهن بازرگانی و از جمله‌ی آن، رهن دریایی پیش‌بینی کرده است که به دلایل ضرورت تفکیک رهن مدنی از رهن تجاری در ادامه اشاره خواهیم کرد:

1.«قانون مدنی از قوانین بنیادی کشور است و مواد مختلف این قانون با توجه به ریشه‌های عمیق فقهی با مقتضیات حقوق جدید تطبیق داده نشده است. به این جهت، داخل‌کردن نظریات خاص رهن تجاری در قانون مدنی مصلحت نیست.»

مقررات رهن در قانون مدنی و قانون ثبت، جواب‌گوی احتیاجات جامعه‌ی ما در زمینه‌ی رهن مدنی و بالاخص، رهن اموال غیر‌منقول است. با توجه به نظام ثبت املاک در ایران، علاوه بر اینکه این مقررات را عموماًپذیرفته‌اند، حقوق راهن و مرتهن را نیزبه خوبی تأمین می‌کند.

[1]Maritime Law

[2]هوشنگ امید، حقوق دریایی، جلد 1، تهران:مدرسه­ی عالی بیمه ایران، خرداد 1354، ص 2.

[3]The Law of The Sea

[4]مرتضی نجفی اسفاد، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقرارت بین‌المللی، چاپ 1، تهران: انتشارات سمت،۱۳۹۰، ص۱۵.

[5]محمدحسن نجفی، جواهرالکلام،جلد 25، چاپ 6، تهران: دارالکتاب اسلامیه، 1394ق، ص 94.

[6]پرویز جوان، «رهن»، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، دوره اول، ش 168، آذر1352، ص60.

[7]محمد آیت­اله زاده مازندرانی، «رهن در فقه اسلام»، نشریه حقوق، کانون وکلا، ش ۱۳۰، بهار 1354، ص 52.

[8]ابوالقاسم نجم‌الدین حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، چاپ 3، تهران: استقلال، 1409ق ، ص 329.

[9]Collateral

[10]سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، چاپ 1، تهران: موسسه عالی حسابداری، 1351، ص 430.

[11]سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ 5، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1334، ص 331.

[12]محمد ابوعطا، «شرطیت قبض در رهن در حقوق فرانسه و ایران»، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،ش ۲۳، پاییز ۱۳۸۷، ص۲۳.

[13]Maritime Mortgage

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122